Återbetalningspolicy

Senast uppdaterad: 28 februari 2024

Denna återbetalningspolicy gäller för köp som görs via Zynga och Take-Twos nätbutiker för mobilspel och webbplatsversioner av sådana mobilspel (vardera en ”butik”).

Villkoren i denna återbetalningspolicy och användarvillkoren (”användarvillkoren”), som införlivas genom hänvisning, styr relationen mellan dig (hädanefter ”du” eller ”kunden”) och företaget Take-Two Interactive Software, Inc. som ingår avtalet med dig avseende ditt köp (hädanefter ”Take-Two” eller ”oss” eller ”vi”). Take-Two-företaget som ingår avtalet med dig för varje köp kommer att anges på betalningssidan efter att du har valt en betalningsmetod. Namn, registrerad adress, telefonnummer och e-postadress som avser det Take-Two-företag som är part i köpet, kommer att anges i butiken och i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen som du får efter slutförandet av en betalning för köpet.

Du måste vara minst 18 år eller ha uppnått myndighetsåldern i din jurisdiktion för att göra en beställning i butiken. Person under 18 år eller under myndighetsåldern i sin jurisdiktion måste låta en förälder eller vårdnadshavare göra en beställning åt dem. Genom att göra en beställning i butiken bekräftar kunden att han/hon har läst och godkänt denna återbetalningspolicy och användarvillkoren.

Denna återbetalningspolicy är ett tillägg till och utesluter inte, begränsar eller modifierar inte några rättigheter (inklusive rättigheter till återbetalning), underförstådda garantier eller garantier som du kan ha rätt till enligt lagar som är tillämpliga i din jurisdiktion och som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras genom avtal mellan oss, inklusive sådana särskilda rättigheter som anges i avsnitt 6.5 häri (sammantaget ”icke-uteslutbara rättigheter”).

DENNA ÅTERBETALNINGSPOLICY OMFATTAR BINDANDE BESTÄMMELSER OM ENSKILDA SKILJEFÖRFARANDEN OCH UNDANTAG FRÅN GRUPPTALAN OCH JURYRÄTTEGÅNGAR SOM INGÅR I ANVÄNDARVILLKOREN OCH SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR ALLA ANVÄNDARE SOM ÄR BOSATTA I FÖRENTA STATERNA OCH ALLA ANDRA TERRITORIER FÖRUTOM AUSTRALIEN, SCHWEIZ, FÖRENTA KUNGARIKET ELLER TERRITORIERNA I DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET.

ANVÄNDARE SOM OMFATTAS KOMMER, SÅVIDA DU INTE VÄLJER BORT ANVÄNDARVILLKOREN VIA FÖRFARANDET I AVSNITT 15.5(3) ATT VARA BUNDEN AV SKILJEAVTALET, VILKET INNEBÄR ATT DU OCH TAKE-TWO KOMMER ATT FÖRVÄNTAS LÖSA EVENTUELLA TVISTER, MED FÖRBEHÅLL FÖR BEGRÄNSADE UNDANTAG, GENOM SLUTLIGT OCH BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE. SKILJEDOMSKLAUSULEN INNEBÄR ETT AVSTÅENDE FRÅN DIN RÄTT TILL EN JURYRÄTTEGÅNG OCH ATT DELTA I GRUPPTALAN, KOLLEKTIV TALAN, OCH ALLA ANDRA TYPER AV DOMSTOLSFÖRFARANDEN. DU BEKRÄFTAR ATT DU FÖRSTÅR OCH – SÅVIDA DU INTE TILLÄMPAR UNDANTAGSKLAUSULEN –SAMTYCKER TILL DEN OBLIGATORISKA SKILJEDOMSKLAUSULEN OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN/JURYRÄTTEGÅNG

SE AVSNITT 9 I DENNA ÅTERBETALNINGSPOLICY OCH AVSNITT 15 I ANVÄNDARVILLKOREN FÖR MER INFORMATION OM OBLIGATORISKT SKILJEFÖRFARANDE, PÅVERKAN PÅ DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DIN TIDSBEGRÄNSADE RÄTT TILL UNDANTAG.

1. Digitalt innehåll

1.1 Take-Two förser dig med programvara och virtuella artiklar som endast levereras till dig via nedladdning via internet. Du kan köpa följande Take-Two-produkter via butiken: a) förbeställning, b) abonnemang, c) tillgång till ett spel (via en nyckel eller ett registrerat spelkonto), d) spelvaluta, e) spelartikel, f) premiumkonto (gemensamt ”digitalt innehåll”). Observera att digitalt innehåll i den mening som avses i användarvillkoren, och med förbehåll för dina icke-uteslutningsbara rättigheter anses ingå i definitionen av ”virtuella artiklar” i användarvillkoren och villkoren (inklusive alla begränsningar) som gäller för sådana ”virtuella artiklar”, enligt vad som framgår av våra användarvillkor, är lika tillämpliga på digitalt innehåll.

1.2 Du kan behöva skapa ett konto och länka det kontot till butiken för att köpa och använda digitalt innehåll och du får endast köpa digitalt innehåll om du är lagligt bosatt i ett land eller territorium där åtkomst till och användning av digitalt innehåll är tillåtet i enlighet med tillämpliga lokala lagar och våra användarvillkor.

1.3 Alla typer av köp av digitalt innehåll benämns som ”varor” eller ”beställning”.

2. Beställningsprocess

2.1 Genom att göra en beställning hos Take-Two via butiken bekräftar du att din transaktion sker hos oss. Du bekräftar vidare att vi, efter att ha verifierat äktheten och tillräckligheten av den information du tillhandahåller och vårt godkännande av ditt köp, kommer att börja behandla din beställning.

2.2 Beställningar behandlas vanligtvis direkt, men det kan ta upp till 2–5 dagar att slutföra dem beroende på vilken betalningsmetod du har valt.

2.3 När din beställning har behandlats kommer vi att skicka dig en bekräftelse via e-post till e-postadressen du har angett.

2.4 Denna bekräftelse via e-post fungerar som ett elektroniskt kvitto på ditt köp och innehåller information om din beställning. Avtalet mellan dig och Take-Two kommer endast att ingås när du får din beställningsbekräftelse via e-post.

2.5 Om vi (1) inte kan leverera en vara till dig (t.ex. för att varan inte finns i lager, inte längre är tillgänglig eller på grund av ett fel i priset), eller (2) om din beställning förväntas bli försenad med trettio (30) dagar eller mer, kommer du inte att få en beställningsbekräftelse via e-post och vi kommer inte att behandla din beställning. Take-Two kommer att informera dig om detta via e-post och vi kommer att meddela dig att vi inte kan behandla din beställning. Om du redan har betalat för varan kommer vi att återbetala hela det debiterade beloppet så snart som möjligt, men under inga omständigheter senare än fjorton (14) dagar efter det att du har mottagit ett e-postmeddelande med en beställningsbekräftelse, och vi kommer inte att ha något ytterligare ansvar gentemot dig.

2.6 Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till våra servrar om vi fastställer några omständigheter som tyder på olaglig användning av digitalt innehåll eller åsidosättande av denna återbetalningspolicy eller användarvillkoren, eller någon annan åtgärd som syftar till att erhålla digitalt innehåll som användaren inte har rätt att göra anspråk på. Observera att kunder vars konton är spärrade inte har rätt att kräva att få tillbaka köpt digitalt innehåll eller någon annan återbetalning om inte annat krävs enligt tillämplig lag.

3. Beställningspris

Priset på din beställning kommer att anges inklusive eventuella tillämpliga skatter som Take-Two bedömer på ditt köp vid inköpstillfället och baserat på de landsdata du tillhandahåller. Din leverantör av betalningsmetod kan också tillämpa en valutaomräkningskurs på priset på din beställning och/eller ytterligare behandlingsavgifter. I den utsträckning som lagen tillåter är Take-Two inte ansvarigt för sådana avgifter.

4. Beställningsleverans

4.1 Digitalt innehåll levereras till dig baserat på den information som du tillhandahåller, och du är ansvarig för att informationen är korrekt. Om eventuella bestämmelser åsidosätts (inklusive men inte begränsat till export-/importbestämmelser) på grund av felaktig information som du lämnat, är du ansvarig för ett sådant åsidosättande.

4.2. Ytterligare avgifter eller kostnader kan uppstå vid nedladdning eller mottagande av digitalt innehåll (inklusive exempelvis avgifter som tas ut av din internetleverantör). Du samtycker till att betala alla sådana avgifter eller kostnader som uppstår och bekräftar att Take-Two, i den största utsträckning som lagen tillåter, inte ansvarar för sådana avgifter eller kostnader.

4.3. När vår leverans av ditt digitala innehåll försenas med anledning av en händelse utanför vår kontroll, såsom strejker eller andra industriella åtgärder, civila oroligheter, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack; krig (oavsett om det förklaras eller inte) eller hot eller förberedelser för krig; brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, epidemi, pandemi, eller annan naturkatastrof eller händelser utanför mänsklig kontroll, begränsad tillgång till offentliga eller privata telekommunikationsnät; handlingar, förordningar eller lagstiftning, föreskrifter eller begränsningar från någon regering, kommer vi så snart som möjligt att underrätta dig och göra vad vi kan för att minska förseningen. Så länge vi gör detta kommer vi inte att ersätta dig för förseningen, men om förseningen sannolikt blir betydande kan du kontakta vår kundtjänst (kontaktuppgifter i avsnitt 10) för att dra dig ur köpet och få återbetalning för eventuella produkter som du har betalat för i förväg, men som inte har mottagits.

4.4 Om du har några andra frågor om din beställning kan du besöka kundtjänst (kontaktuppgifter finns i avsnitt 10).

5. Begäran om annullering

5.1 Du kan begära att annullera, returnera eller byta en beställning eller köp av varor inom 14 dagar efter köpet av din artikel (”annulleringsperiod”) om en sådan begäran uppfyller villkoren i avsnitt 6 nedan. Take-Two kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att lösa eventuella problem som du kan ha med varan/varorna eller en begäran om återbetalning i god tro.

5.2 För att begära återbetalning ska du följa förfarandet som anges i ”Hur begär jag återbetalning?” Vanliga frågor längst ner på butikssidan eller kontakta Take-Two kundsupport i enlighet med avsnitt 10 i denna återbetalningspolicy. Innan du skickar en begäran om återbetalning bör du notera att det finns vissa undantag från återbetalningsreglerna för digitalt innehåll som nämns i avsnittet Återbetalningsvillkor nedan.

6. Återbetalningsvillkor

VIKTIGT:

Du bekräftar att du förlorar din rätt att begära återbetalning för eventuellt digitalt innehåll om: (a) du använder, löser in eller laddar ner sådant digitalt innehåll under annulleringsperioden, eller (b) sådant digitalt innehåll läggs till ditt konto under annulleringsperioden. Om du till exempel börjar ladda ned det digitala innehållet på din enhet eller om du har angett nyckeln för att ta emot det digitala innehållet under annulleringsperioden innebär det att du avstår från din rätt att häva köpet. Denna regel gäller inte om annulleringen beror på ett fel eller annat problem med innehållet (dvs. utlösande av en lagstadgad åtgärd enligt beskrivningen i avsnitt 6.5).

6.1. Varan har inte mottagits, är otillgänglig eller försenad – återbetalning är tillåten (se avsnitt 2.5 ovan).

6.2. Förbeställningar - återbetalning är tillåten. Vid förbeställningar som ännu inte har levererats kan du få återbetalning när som helst fram till den dag då spelet släpps. Efter att spelet har släppts gäller allmänna regler för återbetalning.

6.3. Köp av spelvaluta eller spelobjekt – med förbehåll för dina rättigheter som inte kan uteslutas är återbetalning inte tillåten när det digitala innehållet har mottagits och/eller lagts till på ditt konto.

6.4. Tekniska problem med det digitala innehållet som är (a) tillfälliga eller (b) orsakade av din modifiering, ändring eller tillägg till det digitala innehållet eller någon användning därav, inklusive någon kombination av det digitala innehållet med annat material som inte tillhandahålls av Take-Two eller med hårdvara eller system som inte uppfyller Take-Twos rekommenderade specifikationer – återbetalning är inte tillåten (sådana problem måste rapporteras direkt till Take-Twos kundsupport).

6.5. Ytterligare landsspecifika returrättigheter: Om du är bosatt i ett av följande länder har du, utöver eventuella återbetalningsrättigheter som anges ovan och eventuella icke-uteslutningsbara rättigheter som du kan ha rätt till, följande lagstadgade returrätt:

 • Kunder i Australien

 1. Vårt digitala innehåll levereras med garantier som inte kan uteslutas enligt australiensisk konsumentlagstiftning. Vid större fel med det digitala innehållet har du rätt:

  1. att annullera din beställning hos oss, och

  2. till återbetalning för den oanvända delen av det digitala innehållet eller till ersättning för dess reducerade värde.

 2. Du har också rätt att välja en ersättare för större fel med digitalt innehåll.

 3. Om ett misslyckande med det digitala innehållet inte utgör en större brist har du rätt att få felet åtgärdat inom rimlig tid. Om detta inte görs har du rätt till återbetalning för det digitala innehållet och att avbryta beställningen och få återbetalning för eventuell oanvänd del.

 4. Du har också rätt att få ersättning för alla andra rimligen förutsebara förluster eller skador från ett fel i det digitala innehållet.

 • Kunder i Brasilien

Om du är en konsument som vanligtvis är bosatt i Brasilien har du rätt att, av något skäl, förverka köpet inom sju dagar efter mottagandet av ett e-postmeddelande med beställningsbekräftelse förutom där det är förbjudet enligt lag. Du måste tillhandahålla bevis på att du har köpt det digitala innehållet för att utöva denna rättighet.

 • Ångerrätt för konsumenter i EU och Storbritannien

 1. Om du är en konsument som är bosatt i EU eller Storbritannien har du rätt att ångra alla köp hos oss inom 14 dagar från dagen för mottagandet av ett e-postmeddelande med beställningsbekräftelse eller när du börjar ladda ner det digitala innehållet, beroende på vilket som inträffar först (”ångerfristen”) utan att ange någon orsak. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar.

 2. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att dra dig ur avtalet genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post) till den fysiska adress eller e-postadress som anges i din orderbekräftelse. Du kan använda standardblanketten för utövande av ångerrätt som finns på: https://www.take2games.com/withdrawal, men det är inte obligatoriskt. Du kan också fylla i och skicka in ett annat tydligt uttalande elektroniskt och skicka det till oss. Om du använder detta alternativ kommer vi att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av sådan ångerrätt utan dröjsmål (t.ex. via e-post).

 3. För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt för dig att skicka ditt meddelande om ditt utövande av din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

 4. Om du drar dig ur avtalet ska vi återbetala alla betalningar som mottagits från dig under köpet utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 kalenderdagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att dra dig ur detta avtal. Vi kommer att utföra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Du kommer, under alla förhållanden, inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning.

 5. Villkoren för utövande av denna ångerrätt gäller inte för dig om du har avstått från dem, och du har samtyckt till omedelbar leverans av eventuell beställning.

 • Kunder i Sydkorea

Om du är en koreansk kund som har köpt digitalt innehåll har du följande juridiska rättigheter: 

 1. Du kan häva köpet av digitalt innehåll inom sju dagar efter att du mottagit e-postmeddelandet med beställningsbekräftelsen eller det digitala innehållet (om du fick det digitala innehållet efter att du fått meddelandet). Återbetalningar kommer att behandlas inom tre arbetsdagar från det att vi mottagit den information som krävs för återbetalningen. Du får inte annullera köpet av sådant digitalt innehåll under följande omständigheter om inte annat krävs enligt relevanta lagar och förordningar i Sydkorea:

  • det digitala innehållet används eller tillämpas omedelbart vid köp,

  • eventuella ytterligare förmåner som är kopplade till det digitala innehållet redan har använts,

  • det digitala innehållet har öppnats när endast öppnande av det digitala innehållet kan ses som att det används eller så bestäms det digitala innehållets användbarhet vid tidpunkten för öppnandet, eller

  • den person som utsetts till mottagare av ett digitalt innehåll uttryckt sin avsikt att ta emot det.

 2. Om innehållet i det köpta digitala innehållet skiljer sig från vad som angetts på etiketten eller annonsen, eller tillhandahållits på ett annat sätt än villkoren i denna återbetalningspolicy, kan du begära återbetalning inom tre månader efter att du fått det köpta digitala innehållet eller inom 30 dagar från det datum då du fick kännedom om eller kunde ha fått kännedom om sådan inkonsekvens.

 3. Om du annullerar köpet kan Take-Two hämta eller radera det digitala innehållet vars köp har avbrutits.

De ytterligare rättigheter som anges i detta avsnitt 6.5 kompletterar alla andra rättigheter som anges i denna återbetalningspolicy. I den mån villkoren är oförenliga med de andra villkoren i denna återbetalningspolicy eller användarvillkoren ska rättigheterna i detta avsnitt 6.5 ha företräde.

7. Följder av en annullering

7.1 Återbetalningar kan endast utfärdas till den ursprungliga betalningsmetod som användes för en betalning, och du kommer inte att drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning. I den största utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kommer återbetalningar inte att utfärdas till en annan betalningsmetod, och i det fall Take-Two är skyldig att göra en återbetalning till en annan betalningsmetod (t.ex. en icke-återbetalbar metod användes ursprungligen) kommer avgifter som uppkommit från denna avgift inte att återbetalas.

7.2 Det kan, med förbehåll för eventuellt tillämplig lagstiftning, ta upp till tio arbetsdagar innan återbetalningar syns på ditt konto, beroende på vilken betalningsmetod som användes för återbetalningen.

7.3 Om du väljer att annullera måste du tydligt informera oss om ditt beslut under annulleringsperioden. För att effektivt annullera din beställning eller en del av din beställning, kontakta supportteamet genom att följa det förfarande som beskrivs i avsnittet ”Hur begär jag en återbetalning?” Vanliga frågor längst ner på butikssidan och i detalj 1) det datum då beställningen har betalats, 2) det datum då beställningen har mottagits, 3) artikeln(-erna) som annulleras, 4) spelet som det digitala innehållet avser, 5) orderreferensnumret, 6) en skärmdump av ditt e-postmeddelande med beställningsbekräftelsen som inte är avhängig hos din betalningsleverantör eller det fel du får, 7) ditt fullständiga namn och 8) ditt spelar-ID/UID eller ZID. Så här hittar du ditt spelar-ID/UID eller ZID:

a. Hitta widgeten "Inställningar" i ditt spel.

b. Leta efter ikonen Hjälp eller ikonen Spelarsupport.

c. Du bör kunna hitta din ZID, spelare eller enhets-ID längst ned.

7.4 För annulleringsförfrågningar kommer vi att ge dig bekräftelse på din annulleringsbegäran och, för alla förfrågningar som uppfyller återbetalningsvillkoren som anges i denna återbetalningspolicy, göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål, men inte senare än fjorton (14) dagar efter att vi informerats om ditt beslut att utöva din rätt till annullering och få din(a) annullerade och returnerade artikel(ar) eller inom sådan annan tidsram som krävs enligt gällande lagar.

8. Gällande lag, tvister och ansvar: Australien, Schweiz, EES, Storbritannien

Om du har stadigvarande hemvist i Australien, Schweiz, Storbritannien eller något territorium inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller villkoren i detta avsnitt 8 för ditt juridiska avtal med Take-Two. Om du har stadigvarande bosättning utanför dessa områden eller jurisdiktioner, se avsnitt 9 nedan.

8.1 Läs Avsnitt 14 (Gällande lag, tvister och ansvar: Australien, Schweiz, EES, Storbritannien) i användarvillkoren som är införlivade i denna återbetalningspolicy och ska gälla för denna återbetalningspolicy och allt digitalt innehåll och beställningar. Observera att om Take-Two-företaget som ingår avtalet med dig avseende en beställning är inom EES har EU-kommissionen etablerat en onlineplattform för tvistlösning för EES-invånare: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Gällande lag, tvister och ansvar: USA och resten av världen.

Om du har stadigvarande hemvist i USA eller något territorium förutom Australien, Schweiz, Storbritannien eller något territorium inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller villkoren i detta avsnitt 9 för ditt juridiska avtal med Take-Two. Om du har stadigvarande hemvist i Australien, Schweiz, Storbritannien eller något territorium inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, se avsnitt 8 ovan.

9.1 Läs Avsnitt 15 (Gällande lag, tvister och ansvar: USA och resten av världen) i användarvillkoren som är införlivade i denna återbetalningspolicy och ska gälla för denna återbetalningspolicy och allt digitalt innehåll och beställningar. Observera att avsnitt 15.5 i användarvillkoren inkluderar bindande bestämmelser om individuell skiljedom och grupptalan/ juryrättegångsavstående och att sådana bestämmelser gäller för dig och är införlivade i denna återbetalningspolicy. Sådana bestämmelser påverkar dina rättigheter med avseende på eventuella tvister mellan dig och Take-Two, och kräver att du och Take-Two löser tvister i bindande, individuellt skiljeförfarande och inte i domstol, med förbehåll för de begränsade undantag som beskrivs däri.

10. Kontaktuppgifter

Om du har ytterligare frågor eller funderingar gällande vår återbetalningspolicy är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via länken ”Support” längst ned på butikssidan för mer information.

11. Integritetspolicy

Vi har åtagit oss att skydda våra kunders integritet. För information om hur information samlas in, används eller lämnas ut av oss i samband med ditt köp, se vår Integritetspolicy.

12. Diverse

12.1 Denna återbetalningspolicy, tillsammans med användarvillkoren, utgör hela avtalet mellan dig och oss för beställningar. Det ersätter alla tidigare skriftliga avtal mellan dig och oss avseende sådana beställningar. Termer som inte definieras i denna återbetalningspolicy har samma definition som i användarvillkoren och, i händelse av en faktisk konflikt mellan denna återbetalningspolicy och användarvillkoren som avser ditt köp eller transaktion, ska denna återbetalningspolicy ha företräde.

12.2 Vi kan när som helst ändra villkoren i denna återbetalningspolicy med rimligt varsel till dig, enligt vad som krävs enligt tillämplig lag. Den ändrade återbetalningspolicyn kommer att laddas upp på https://www.take2games.com/refund-policy och kommer att gälla för alla framtida inköp efter ett sådant datum. Du godkänner återbetalningspolicyn för varje köp och överenskommer att du kommer att läsa återbetalningspolicyn innan du gör ett köp, så besök regelbundet https://www.take2games.com/refund-policy för de senaste villkoren.