Polityka zwrotów

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2024 r.

Niniejsza Polityka zwrotów dotyczy zakupów dokonywanych w internetowych sklepach z grami mobilnymi Zynga i Take-Two oraz wersji internetowych tych gier (każdorazowo „Sklep”).

Warunki niniejszej Polityki zwrotów oraz Warunki świadczenia usług („Warunki świadczenia usług”), włączone przez odniesienie, regulują relacje między użytkownikiem (dalej „użytkownik”) a spółką Take-Two Interactive Software, Inc., która zawiera z użytkownikiem umowę zakupu (dalej „Take-Two”, „nas”, „my” itd.). Spółka Take-Two zawierająca umowę z użytkownikiem w odniesieniu do każdego zakupu będzie wskazana na stronie płatności po wybraniu metody płatności. Nazwa, adres prawny, numer telefonu i adres e-mail spółki Take-Two będącej stroną transakcji będą wskazane w Sklepie oraz w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia wysłanym użytkownikowi po pomyślnym dokonaniu płatności za zakup.

Aby złożyć zamówienie w Sklepie, trzeba mieć ukończone 18 lat lub być osobą pełnoletnią na swoim obszarze administracyjnym. Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat lub nie jest osobą pełnoletnią na swoim obszarze administracyjnym, zamówienie w jego imieniu musi złożyć rodzic lub opiekun prawny. Składając zamówienie w Sklepie, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zaakceptował niniejszą Politykę zwrotów oraz Warunki świadczenia usług.

Niniejsza Polityka zwrotów stanowi uzupełnienie i nie wyklucza, nie ogranicza ani nie modyfikuje żadnych praw (w tym praw do zwrotów), dorozumianych gwarancji lub gwarancji, do których użytkownik może być uprawniony na mocy przepisów prawa obowiązujących na jego obszarze administracyjnym i które nie mogą zostać wyłączone, ograniczone ani zmodyfikowane na mocy jakiegokolwiek porozumienia, w tym praw określonych w punkcie 6.5 niniejszego dokumentu (łącznie „prawa niepodlegające wyłączeniu”).

NINIEJSZA POLITYKA ZWROTÓW OBEJMUJE POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAW DO POZWÓW GRUPOWYCH I POSTĘPOWAŃ Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, ZAWARTE W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH I INNYCH KRAJACH OPRÓCZ AUSTRALII, SZWAJCARII, WIELKIEJ BRYTANII ORAZ PAŃSTW WCHODZĄCYCH W SKŁAD EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.

W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW OBJĘTYCH UMOWĄ, O ILE UŻYTKOWNIK NIE ZREZYGNUJE W RAMACH PROCESU OPISANEGO W PUNKCIE 15.5(3) WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZWIĄZANY UMOWĄ O ARBITRAŻU, CO OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA TAKE-TWO BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO ROZWIĄZANIA WSZELKICH SPORÓW, Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZONYCH WYJĄTKÓW, W FORMIE OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU. KLAUZULA O ARBITRAŻU ZNOSI PRAWO UŻYTKOWNIKA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ORAZ UDZIAŁU W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM I WSZELKICH INNYCH RODZAJACH POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ROZUMIE I – O ILE NIE ZREZYGNOWAŁ – WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ NA OBOWIĄZKOWĄ KLAUZULĘ O ARBITRAŻU I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU GRUPOWEGO/ROSZCZENIA ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OBOWIĄZKOWEGO ARBITRAŻU, WPŁYWU NA PRAWA UŻYTKOWNIKA ORAZ OGRANICZONEGO CZASOWO PRAWA DO REZYGNACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W PUNKCIE 9 NINIEJSZEJ POLITYKI ZWROTÓW I W PUNKCIE 15 WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG.

1. Treści cyfrowe.

1.1 Spółka Take-Two zapewnia oprogramowanie i wirtualne elementy dostarczane wyłącznie przez Internet. Użytkownik może kupić w Sklepie następujące produkty spółki Take-Two: a) zamówienie z wyprzedzeniem, b) subskrypcję, c) dostęp do gry (za pośrednictwem klucza lub zarejestrowanego konta w grze), d) walutę w grze, e) przedmiot w grze, f) konto premium (łącznie „treści cyfrowe”). Należy pamiętać, że na potrzeby Warunków świadczenia usług, z zastrzeżeniem praw użytkownika niepodlegających wyłączeniu, uznaje się, iż treści cyfrowe są uwzględnione w definicji „elementów wirtualnych” w Warunkach świadczenia usług, zaś warunki (z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń) mające zastosowanie do elementów wirtualnych, zgodnie z Warunkami świadczenia usług, mają jednocześnie zastosowanie do treści cyfrowych.

1.2 Użytkownik może zostać poproszony o utworzenie Konta i powiązanie go ze Sklepem w celu zakupu i korzystania z treści cyfrowych. Użytkownik może nabywać treści cyfrowe, pod warunkiem że jest legalnym rezydentem kraju lub terytorium, w których dostęp do treści cyfrowych i możliwość korzystania z nich są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego i naszymi Warunkami świadczenia usług.

1.3 Wszelkie rodzaje zakupionych treści cyfrowych będą nazywane „Elementami” lub „Zamówieniem”.

2. Proces zamawiania

2.1 Składając zamówienie w Sklepie spółki Take-Two, użytkownik potwierdza, że transakcja zostanie zrealizowana u nas. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po pomyślnej weryfikacji autentyczności i adekwatności podanych przez niego informacji oraz po zatwierdzeniu zakupu rozpoczniemy przetwarzanie Zamówienia.

2.2 Zamówienia są zazwyczaj przetwarzane natychmiast, ale ich realizacja może potrwać do 2–5 dni – w zależności od wybranej metody płatności.

2.3 Po przetworzeniu Zamówienia wysyłamy użytkownikowi e-mail z potwierdzeniem na adres e-mail podany w Zamówieniu.

2.4 Wiadomość e-mail z potwierdzeniem będzie służyć jako elektroniczne potwierdzenie zakupu i będzie zawierać informacje o zamówieniu. Umowa pomiędzy użytkownikiem a spółka Take-Two zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

2.5 Użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem, a jego Zamówienie nie będzie przetwarzane, (1) jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć użytkownikowi Elementu (na przykład z powodu braku Elementu w magazynie lub z powodu błędu w cenie) lub (2) w przypadku przewidywanego opóźnienia Zamówienia wynoszącego trzydzieści (30) dni lub więcej. Spółka Take-Two informuje o takiej sytuacji pocztą elektroniczną z adnotacją, iż złożone Zamówienie nie zostanie zrealizowane. Jeśli użytkownik zapłacił już za Element, zwrócimy mu pełną kwotę jak najszybciej, w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od otrzymania przez niego wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, przy czym – w prawnie dopuszczalnym zakresie – nie ponosimy wobec niego żadnej dalszej odpowiedzialności.

2.6 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do naszych serwerów, jeśli ustalimy schemat faktów wskazujący na nielegalne wykorzystanie treści cyfrowych, naruszenie niniejszej Polityki zwrotów, Warunków świadczenia usług lub jakiekolwiek inne działania mające na celu uzyskanie treści cyfrowych, do których użytkownik nie jest uprawniony. Uwaga: użytkownicy, których konta są zablokowane, nie mają prawa żądać zwrotu zakupionych treści cyfrowych ani zwrotu innych środków, chyba że inaczej stanowią przepisy obowiązującego prawa.

3. Cena zamówienia

Cena zamówienia zostanie podana wraz z wszelkimi obowiązującymi podatkami, które spółka Take-Two ocenia w odniesieniu do zakupu w momencie zakupu i w oparciu o podane przez użytkownika dane krajowe. Dostawca metody płatności może również stosować odpowiedni kurs wymiany walut odnośnie do ceny zamówienia i/lub dodatkowe opłaty manipulacyjne. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo spółka Take-Two nie ponosi odpowiedzialności za przedmiotowe opłaty.

4. Dostawa zamówienia

4.1 Treści cyfrowe są dostarczane użytkownikowi na podstawie podanych przez niego informacji; użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich rzetelność. Jeśli jakiekolwiek przepisy zostaną naruszone (w tym przepisy eksportowe/importowe) z powodu niedokładnych informacji przekazanych przez użytkownika, użytkownik ponosi odpowiedzialność za takie naruszenie.

4.2. Pobieranie lub otrzymywanie treści cyfrowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami lub kosztami (w tym z opłatami naliczanymi przez dostawcę usług internetowych). Użytkownik zgadza się pokryć wszystkie te opłaty lub koszty i przyjmuje do wiadomości, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo spółka Take-Two nie ponosi za nie odpowiedzialności.

4.3. Jeśli dostawa treści cyfrowych do użytkownika będzie opóźniona w wyniku zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą – np. strajku lub innych działań branżowych; rozruchów społecznych, zamieszek, inwazji, ataku terrorystycznego lub groźby ataku terrorystycznego; wojny (niezależnie od tego, czy została zadeklarowana), gróźb lub przygotowań do wojny; pożaru, wybuchu, burzy, powodzi, trzęsienia ziemi, epidemii, pandemii lub innej klęski żywiołowej lub działania siły wyższej; ograniczonego dostępu do publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; aktów, dekretów lub przepisów, regulacji lub ograniczeń nałożonych przez organy państwowe, zobowiązujemy się skontaktować z użytkownikiem jak najszybciej, aby poinformować go o sprawie i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć opóźnienie. Co do zasady nie rekompensujemy opóźnień, ale jeśli miałyby one być znaczące, można skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta (dane kontaktowe w punkcie 10), aby odstąpić od zakupu i otrzymać zwrot środków za niedostarczone produkty opłacone z góry.

4.4 W razie innych pytań dotyczących zamówienia prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta (dane kontaktowe w punkcie 10).

5. Wnioski o anulowanie

5.1 Użytkownik może zażądać anulowania, zwrotu lub wymiany dowolnego Zamówienia lub zakupu Elementów w ciągu 14 dni od zakupu Elementu („Okres anulowania”), jeśli wniosek spełniać będzie warunki określone w punkcie 6 poniżej. Spółka Take-Two zobowiązuje się podejmować w dobrej wierze wszelkie uzasadnione działania w celu rozwiązania problemów, jakie mogą się pojawić w związku z Elementami lub wnioskiem o zwrot środków.

5.2 Aby złożyć wniosek o zwrot środków, należy postępować zgodnie z procedurą określoną w punkcie pt. „Jak złożyć wniosek o zwrot?” Proszę się zapoznać z często zadawanymi pytaniami w dolnej części strony Sklepu lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta spółki Take-Two zgodnie z punktem 10 niniejszej Polityki zwrotów. Przed wysłaniem wniosku o zwrot należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od zasad zwrotu treści cyfrowych, wymienione w poniższym punkcie „Warunki zwrotu”.

6. Warunki zwrotu

WAŻNE:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że utraci prawo do żądania zwrotu kosztów za jakiekolwiek treści cyfrowe, jeśli: (a) wykorzysta, zrealizuje lub pobierze treści cyfrowe w Okresie anulowania; lub (b) treści cyfrowe zostaną dodane do Konta w Okresie anulowania. Np. jeśli użytkownik rozpocznie pobieranie treści cyfrowych na swoje urządzenie lub wprowadzi klucz w celu otrzymywania treści cyfrowych w Okresie anulowania, oznacza to, że zrzeka się prawa do anulowania zakupu. Zasada ta nie znajduje zastosowania, jeśli anulowanie nastąpiło z powodu błędu w treści lub innego problemu z treścią (co powoduje uruchomienie środka prawnego opisanego w punkcie 6.5).

6.1. Nie otrzymano Elementu, jest on niedostępny bądź opóźniony – zwrot dozwolony (zob. punkt 2.5 powyżej).

6.2. Zamówienia z wyprzedzeniem – zwrot dozwolony. W przypadku zamówień z wyprzedzeniem na produkty, które nie zostały jeszcze dostarczone, użytkownik może otrzymać zwrot pieniędzy w dowolnym momencie do dnia wydania; po wydaniu obowiązują ogólne zasady zwrotów.

6.3. Zakup waluty lub elementu w grze – z zastrzeżeniem przysługujących użytkownikowi praw niepodlegających wyłączeniu zwrot pieniędzy nie jest dozwolony po otrzymaniu i/lub dodaniu treści cyfrowych do Konta użytkownika.

6.4. Problemy techniczne z treściami cyfrowymi, które są (a) tymczasowe; lub (b) spowodowane modyfikacją, zmianą lub dodaniem czegoś do treści cyfrowych lub ich niewłaściwym wykorzystaniem, w tym wszelkie kombinacje treści cyfrowych z innymi materiałami, które nie zostały dostarczone przez spółkę Take-Two lub ze sprzętem albo systemami, które nie spełniają zalecanych specyfikacji spółki Take-Two – zwrot pieniędzy jest niedozwolony (problemy tego typu należy zgłaszać bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta spółki Take-Two).

6.5. Dodatkowe prawa do zwrotu właściwe dla danego kraju: Mieszkańcom wymienionych niżej krajów przysługują – oprócz praw do zwrotu określonych powyżej oraz praw niepodlegających wyłączeniu – następujące ustawowe prawa do zwrotu:

 • Australia

 1. Nasze treści cyfrowe są objęte gwarancjami, których nie można wyłączyć na mocy australijskich przepisów o ochronie konsumentów. W przypadku poważnych problemów w treściach cyfrowych użytkownik może:

  1. anulować złożone u nas zamówienie; oraz

  2. domagać się zwrotu niewykorzystanej części treści cyfrowych, ewentualnie odszkodowania za ich obniżoną wartość.

 2. Użytkownik ma również prawo do wyboru zamiennika treści cyfrowych z poważnymi błędami.

 3. Jeśli problem dotyczący treści cyfrowych nie jest poważny, użytkownik ma prawo domagać się jego naprawienia w rozsądnym terminie. W przeciwnym razie użytkownik ma prawo do zwrotu środków za treści cyfrowe, do anulowania zamówienia i uzyskania zwrotu za niewykorzystaną część treści cyfrowych.

 4. Użytkownik ma również prawo do odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody wynikające z problemów dotyczących treści cyfrowych.

 • Brazylia

Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym w Brazylii, ma prawo zrezygnować z zakupu w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia z dowolnego powodu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo. Aby skorzystać z tego prawa, należy przedstawić dowód zakupu treści cyfrowej.

 • UE i Wielka Brytania – prawo użytkownika do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentom zamieszkałym w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii przysługuje prawo do odstąpienia od każdego zakupu u nas w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub rozpoczęcia pobierania treści cyfrowych, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej („Okres odstąpienia”) bez podawania przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po 14 dniach.

 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego (np. listem wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną) na adres fizyczny lub adres e-mail podany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Można skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego pod adresem: https://www.take2games.com/withdrawal, ale nie jest to obowiązkowe. Można również wypełnić i przesłać nam kolejne wyraźne oświadczenie w formie elektronicznej. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, wyślemy mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia (np. pocztą elektroniczną).

 3. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem Okresu odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy użytkownikowi wszelkie płatności otrzymane od niego w ramach zakupu bez zbędnej zwłoki, w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowano nas o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrócimy koszty przy użyciu tych samych środków płatności, które wykorzystał użytkownik przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku użytkownik nie uiszcza żadnych opłat w związku ze zwrotem.

 5. Prawo do odstąpienia nie ma zastosowania do użytkownika, jeśli z niego zrezygnował i wyraził zgodę na natychmiastową realizację zamówienia.

 • Korea Południowa

Użytkownikom koreańskim, którzy zakupili treści cyfrowe przysługują następujące prawa: 

 1. Użytkownik może anulować zakup treści cyfrowych w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub treści cyfrowych (w przypadku, gdy użytkownik wszedł w posiadanie treści cyfrowych po otrzymaniu powiadomienia). Zwroty pieniędzy będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez nas informacji wymaganych do zwrotu. Użytkownikowi nie wolno anulować zakupu treści cyfrowych w następujących okolicznościach, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa i regulacje Korei Południowej:

  • treści cyfrowe są wykorzystywane lub stosowane natychmiast po zakupie;

  • wszelkie dodatkowe korzyści związane z treściami cyfrowymi zostały już wykorzystane;

  • treści cyfrowe zostały otwarte w sytuacji, gdy samo otworzenie treści cyfrowych może zostać uznane za skorzystanie z nich lub ocenę ich przydatności; lub

  • osoba wyznaczona jako odbiorca prezentu zawierającego treści cyfrowe wyraziła wolę ich otrzymania.

 2. Niemniej niezależnie od powyższego jeśli zawartość zakupionych treści cyfrowych różnić się będzie od informacji wskazanych na etykiecie lub w reklamie, ewentualnie przedmiotowe treści zostaną dostarczone w sposób inny niż ten wskazany w niniejszej Polityce zwrotów, użytkownik może zażądać zwrotu pieniędzy w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zakupionych treści cyfrowych lub w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiedzy o takiej niespójności.

 3. W przypadku anulowania zakupu spółka Take-Two może odzyskać lub usunąć treści cyfrowe, których zakup anulowano.

Dodatkowe prawa określone w niniejszym punkcie 6.5 uzupełniają inne prawa określone w niniejszej Polityce zwrotów. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszej Polityki zwrotów lub Warunkami świadczenia usług prawa określone w niniejszym punkcie 6.5 mają znaczenie nadrzędne.

7. Skutki anulowania

7.1 Zwroty mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą pierwotnej metody płatności użytej do dokonania płatności; w wyniku takiego zwrotu nie będą naliczane żadne opłaty. W najszerszym prawnie dozwolonym zakresie zwroty pieniędzy nie będą dokonywane przy użyciu innej metody płatności, a w przypadku, gdy spółka Take-Two będzie zobowiązana do dokonania zwrotu pieniędzy przy użyciu innej metody płatności (np. w przypadku pierwotnego zastosowania metody bezzwrotnej), wynikające z tego opłaty nie podlegają refundacji.

7.2 Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, w zależności od metody płatności wykorzystywanej do zwrotu pieniędzy, może to potrwać do 10 dni roboczych.

7.3 Jeżeli użytkownik zdecyduje się na anulowanie, musi wyraźnie poinformować nas o swojej decyzji w Okresie odstąpienia. Aby skutecznie anulować zamówienie lub jego część, należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, postępując zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Jak złożyć wniosek o zwrot pieniędzy?” Często zadawane pytania umieszczono w dolnej części strony Sklepu. Dotyczą one kwestii takich jak: 1) data zapłaty za zamówienie, 2) data otrzymania zamówienia, 3) anulowane elementy, 4) gra, której dotyczą treści cyfrowe, 5) numer referencyjny zamówienia, 6) zrzut ekranu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, które nie jest w stanie oczekiwania u dostawcy płatności lub wystąpił błąd, 7) imię i nazwisko użytkownika oraz 8) identyfikator/UID lub ZID użytkownika. Aby znaleźć identyfikator/UID lub ZID użytkownika:

a. Znajdź widżet „Ustawienia” w swojej grze.

b. Poszukaj ikony pomocy lub ikony wsparcia gracza.

c. Użytkownik powinien być w stanie zlokalizować ZID gracza lub identyfikator urządzenia w dolnej części ekranu.

7.4 W przypadku wniosków o anulowanie przekazujemy użytkownikowi potwierdzenie wniosku o anulowanie oraz, w przypadku wniosków spełniających warunki zwrotu określone w niniejszej Polityce zwrotów, dokonujemy refundacji środków bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od otrzymaniu informacji o decyzji o skorzystaniu przez użytkownika z prawa do anulowania zamówienia lub w innym terminie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

8. Prawo właściwe, spory i odpowiedzialność: AU, CH, EOG, Wielka Brytania.

Jeśli użytkownik na stałe mieszka w Australii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub na jakimkolwiek terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, warunki niniejszego punktu 8 mają zastosowanie do umowy prawnej ze spółką Take-Two. Jeśli użytkownik mieszka na stałe poza tymi terytoriami lub obszarami administracyjnymi, powinien zapoznać się z punktem 9 poniżej.

8.1 Prosimy o zapoznanie się z punktem 14 (Prawo właściwe, spory i odpowiedzialność: AU, CH, EOG, Wielka Brytania) Warunków świadczenia usług, które zostały włączone do niniejszej Polityki zwrotów i mają zastosowanie zarówno do niej, jak i do wszelkich treści cyfrowych i zamówień Należy pamiętać, że jeśli spółka Take-Two zawierająca z użytkownikiem umowę w odniesieniu do zamówienia znajduje się na terenie EOG, Komisja Europejska ustanowiła internetową platformę rozstrzygania sporów dla mieszkańców EOG: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Prawo właściwe, spory i odpowiedzialność: Stany Zjednoczone i reszta świata.

Jeśli użytkownik mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych lub na innym terytorium niż terytorium Australii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub jakiekolwiek terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, warunki niniejszego punktu 9 mają zastosowanie do umowy prawnej ze spółką Take-Two. Jeśli użytkownik mieszka na stałe w Australii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub na jakimkolwiek terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powinien zapoznać się punktem 8 powyżej.

9.1 Prosimy o zapoznanie się z punktem 15 (Prawo właściwe, spory i odpowiedzialność: USA i reszta świata) Warunków świadczenia usług, które zostały włączone do niniejszej Polityki zwrotów i mają zastosowanie zarówno do niej, jak i do wszelkich treści cyfrowych i zamówień Należy pamiętać, że punkt 15.5 Warunków świadczenia usług obejmuje wiążące postanowienia dotyczące arbitrażu indywidualnego i roszczeń zbiorowych / zrzeczenia się prawa do udziału w postępowaniu z udziałem ławy przysięgłych. Postanowienia te mają zastosowanie do użytkownika i zostały włączone do niniejszej Polityki zwrotów. Przedmiotowe postanowienia mają wpływ na prawa użytkownika w odniesieniu do wszelkich sporów między nim a spółką Take-Two. Wymagają od użytkownika i spółki Take-Two rozstrzygania sporów w wiążącym, indywidualnym arbitrażu, a nie przed sądem, z zastrzeżeniem ograniczonych wyjątków opisanych w niniejszym dokumencie.

10. Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z naszą Polityką zwrotów proszę skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, korzystając z linku „Wsparcie” umieszczonego u dołu strony Sklepu.

11. Polityka ochrony prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych Klientów. Aby uzyskać informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania przez nas informacji w związku z zakupem, proszę zapoznać się z naszą Polityką ochrony prywatności.

12. Inne postanowienia

12.1 Niniejsza Polityka zwrotów wraz z Warunkami świadczenia usług stanowi całość umowy między użytkownikiem a nami dotyczącej zamówień. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze pisemne umowy między użytkownikiem a nami dotyczące zamówień. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce zwrotów, mają taką samą definicję jak w Warunkach świadczenia usług, a w przypadku faktycznego konfliktu między niniejszą Polityką zwrotów a Warunkami świadczenia usług związanych z zakupem lub transakcją, niniejsza Polityka zwrotów ma znaczenie nadrzędne.

12.2 Możemy zmienić warunki niniejszej Polityki zwrotów w dowolnym momencie za powiadomieniem użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Zmodyfikowana Polityka zwrotów zostanie opublikowana na stronie https://www.take2games.com/refund-policy i będzie miała zastosowanie do wszystkich przyszłych zakupów po dacie publikacji. Przy każdym zakupie użytkownik akceptuje Politykę zwrotów i zapewnia, że przeczyta ją przed dokonaniem zakupu. Zachęcamy więc do regularnego sprawdzania strony https://www.take2games.com/refund-policy, aby zapoznać się z najnowszymi warunkami.