Dasar Bayaran Balik

Kemas Kini Terakhir: 28 Februari 2024

Dasar Bayaran Balik ini digunakan untuk pembelian yang dibuat melalui kedai web permainan mudah alih Zynga dan Take-Two dan versi tapak web bagi permainan mudah alih tersebut (setiap satu “Store”).

Syarat Dasar Bayaran Balik ini, dan Terma Perkhidmatan (“Terma Perkhidmatan”), yang digabungkan dengan rujukan, mengawal perhubungan antara anda (selepas ini ”anda” atau “Pelanggan”) dan syarikat Take-Two Interactive Software, Inc. yang menandatangani kontrak dengan anda mengenai pembelian anda (selepas ini “Take-Two” atau “kami” atau “kita”). Syarikat Take-Two yang menandatangani kontrak dengan anda berkenaan dengan setiap pembelian akan ditunjukkan pada halaman pembayaran selepas anda memilih kaedah pembayaran. Nama, alamat sah, nombor telefon dan alamat e-mel syarikat daripada Take-Two yang merupakan pihak kepada pembelian akan ditunjukkan di Store dan dalam e-mel pengesahan Pesanan yang diberikan kepada anda selepas selesai pembayaran yang berjaya untuk pembelian.

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau umur dewasa yang sah dalam bidang kuasa anda untuk membuat pesanan di Store. Sesiapa sahaja di bawah umur 18 tahun atau umur dewasa yang sah dalam bidang kuasa mereka, mesti mendapatkan ibu bapa atau penjaga sah mereka untuk membuat pesanan. Dengan membuat pesanan di Store, Pelanggan mengakui telah membaca dan menerima Dasar Bayaran Balik ini dan Terma Perkhidmatan.

Dasar Bayaran Balik ini adalah tambahan kepada dan tidak mengecualikan, menyekat atau mengubah suai mana-mana hak (termasuk hak untuk bayaran balik), waranti atau jaminan tersirat yang anda mungkin berhak di bawah undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa anda dan yang tidak boleh dikecualikan, disekat atau diubah suai melalui perjanjian antara kami, termasuk hak tertentu yang diterangkan dalam Bahagian 6.5 di sini (secara kolektif, “hak tidak boleh dikecualikan”).

DASAR BAYARAN BALIK INI MENGGABUNNGKAN PENIMBANGTARAAN INDIVIDU YANG MENGIKAT DAN PENGECUALIAN TINDAKAN KELAS DAN PERUNTUKAN PERBICARAAN JURI YANG TERKANDUNG DALAM TERMA PERKHIDMATAN YANG BERKENAAN KEPADA SEMUA PENGGUNA KEPADA SEMUA PENGGUNA YANG TINGGAL DI AMERIKA SYARIKAT DAN MANA-MANA WILAYAH LAIN SELAIN DARIPADA AUSTRALIA, SWITZERLAND, UNITED KINGDOM ATAU WILAYAH KAWASAN EKONOMI EROPAH.

BAGI PENGGUNA YANG DILINDUNGI, KECUALI ANDA MENARIK DIRI MELALUI PROSES DI BAHAGIAN 15.5(3) TERMA PERKHIDMATAN, ANDA AKAN TERIKAT DENGAN PERJANJIAN TIMBANG TARA, YANG BERMAKSUD ANDA DAN TAKE-TWO AKAN DIWAJIBKAN UNTUK MENYELESAIKAN SEBARANG PERTIKAIAN, TERTAKLUK KEPADA PENGECUALIAN TERHAD, OLEH TIMBANG TARA INDIVIDU MUKTAMAD DAN MENGIKAT. KLAUSA TIMBANG TARA MENGETAPIKAN HAK ANDA KEPADA PERBICARAAN JURI DAN UNTUK MENYERTAI TINDAKAN KELAS, TINDAKAN KOLEKTIF DAN SEMUA JENIS PROSIDING MAHKAMAH YANG LAIN. ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA MEMAHAMI DAN – KECUALI ANDA MENARIK DIRI SECARA SAH -- BERSETUJU DENGAN NYATA KEPADA KLAUSA TIMBANG TARA WAJIB DAN TINDAKAN KELAS/PENEPIAN PERBICARAAN JURI

SILA LIHAT BAHAGIAN 9 DASAR BAYARAB BALIK INI DAN SEKSYEN 15 TERMA PERKHIDMATAN UNTUK MAKLUMAT LANJUT TENTANG TIMBANG TARA WAJIB, KESAN TERHADAP HAK UNDANG-UNDANG ANDA DAN HAK MASA TERHAD ANDA UNTUK MENARIK DIRI.

1. Kandungan Digital

1.1 Take-Two menyediakan anda dengan perisian dan item maya yang dihantar kepada anda melalui muat turun internet sahaja. Anda mungkin boleh membeli produk Take-Two berikut melalui Store: a) prapesanan, b) langganan, c) akses kepada permainan (melalui kunci atau akaun permainan berdaftar), d) mata wang dalam permainan, e) item dalam permainan dan f) akaun premium (secara kolektif “Kandungan Digital”). Sila ambil perhatian bahawa, untuk tujuan Terma Perkhidmatan, tertakluk kepada hak anda yang tidak boleh dikecualikan, Kandungan Digital dianggap termasuk dalam takrifan “Item Maya” dalam Terma Perkhidmatan dan terma dan syarat (termasuk mana-mana dan semua had) yang terpakai untuk “Item Maya” sedemikian, seperti yang diperincikan dalam Syarat Perkhidmatan Terma Perkhidmatan kami, adalah sama terpakai untuk Kandungan Digital.

1.2 Anda mungkin perlu mencipta Akaun, dan memautkan Akaun itu ke Kedai, untuk membeli dan menggunakan Kandungan Digital dan anda hanya boleh membeli Kandungan Digital jika anda adalah pemastautin sah di negara atau wilayah di mana akses kepada dan penggunaan Kandungan Digital dibenarkan menurut undang-undang tempatan yang berkenaan dan Syarat Perkhidmatan Terma Perkhidmatan kami.

1.3 Semua jenis pembelian Kandungan Digital akan diberi tajuk “Item” atau “Pesanan”.

2. Proses Pesanan

2.1 Dengan membuat Pesanan dengan Take-Two melalui Store, anda mengakui bahawa transaksi anda akan bersama kami. Anda selanjutnya mengakui bahawa setelah kami berjaya mengesahkan ketulenan dan kecukupan maklumat yang anda berikan dan kelulusan kami terhadap pembelian anda, kami akan mula memproses Pesanan anda.

2.2 Pesanan biasanya diproses serta-merta, tetapi mungkin mengambil masa sehingga 2–5 hari untuk disiapkan bergantung pada kaedah pembayaran pilihan anda.

2.3 Setelah Pesanan anda telah diproses, kami akan menghantar e-mel pengesahan kepada anda menggunakan alamat e-mel yang anda berikan kepada kami sebagai sebahagian daripada Pesanan anda.

2.4 E-mel pengesahan ini akan berfungsi sebagai resit pembelian elektronik anda dan akan mengandungi maklumat tentang Pesanan anda. Kontrak antara anda dan Take-Two hanya akan dibentuk apabila anda menerima e-mel pengesahan Pesanan anda.

2.5 Anda tidak akan menerima e-mel pengesahan dan Pesanan anda tidak akan diproses jika (1) kami tidak dapat membekalkan anda dengan Item (contohnya, kerana Item itu tidak lagi tersedia atau kerana ralat dalam harga) atau (2) Pesanan anda dijangka akan ditangguhkan selama tiga puluh (30) hari atau lebih. Take-Two akan memaklumkan perkara ini kepada anda melalui e-mel dan kami akan memberitahu anda bahawa kami tidak dapat memproses Pesanan anda. Jika anda telah membayar untuk Item tersebut, kami akan membayar balik amaun penuh yang dicajkan kepada anda secepat mungkin, tetapi dalam keadaan tidak lewat daripada empat belas (14) hari dari penerimaan e-mel pengesahan Pesanan anda dan, setakat yang dibenarkan sepenuhnya di bawah undang-undang yang terpakai, tidak akan menanggung liabiliti selanjutnya kepada anda.

2.6 Kami berhak untuk menolak akses kepada pelayan kami jika kami mewujudkan corak fakta yang menunjukkan penggunaan Kandungan Digital yang menyalahi undang-undang atau pelanggaran Dasar Bayaran Balik ini atau Terma Perkhidmatan atau sebarang tindakan lain yang bertujuan untuk mendapatkan mana-mana Kandungan Digital yang pengguna tidak berhak untuk menuntut. Sila ambil perhatian bahawa Pelanggan sedemikian yang akaunnya telah diharamkan tidak mempunyai hak untuk menuntut pemulangan Kandungan Digital yang dibeli atau apa-apa bayaran balik lain, melainkan dikehendaki sebaliknya di bawah undang-undang yang berkenaan.

3. Harga Pesanan

Harga Pesanan anda akan disebut termasuk sebarang cukai terpakai yang dinilai Take-Two ke atas pembelian anda pada masa pembelian dan berdasarkan data negara yang anda berikan. Pembekal kaedah pembayaran anda juga boleh menggunakan kadar penukaran mata wang pada harga Pesanan anda dan/atau yuran pemprosesan tambahan. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Take-Two tidak bertanggungjawab untuk caj dan yuran tersebut.

4. Penghantaran Pesanan

4.1 Kandungan Digital dihantar kepada anda berdasarkan maklumat yang anda berikan dan anda bertanggungjawab ke atas ketepatan maklumat tersebut. Jika mana-mana peraturan dilanggar (termasuk tetapi tidak terhad kepada peraturan eksport/import) disebabkan oleh maklumat tidak tepat yang anda berikan, maka anda bertanggungjawab untuk pelanggaran tersebut.

4.2. Yuran atau kos tambahan mungkin ditanggung untuk memuat turun atau menerima Kandungan Digital (termasuk, sebagai contoh, yuran yang dikenakan oleh pembekal perkhidmatan internet anda). Anda bersetuju untuk membayar semua yuran atau kos yang ditanggung dan mengakui bahawa, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Take-Two tidak bertanggungjawab untuk sebarang yuran atau kos tersebut.

4.3. Jika bekalan kamik ke atas Kandungan Digital anda ditangguhkan oleh peristiwa di luar kawalan kami, seperti mogok atau tindakan industri lain; kekecohan awam, rusuhan, pencerobohan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas; perang (sama ada diisytiharkan atau tidak) atau ancaman atau persediaan untuk berperang; kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, wabak, wabak atau bencana alam atau tindakan Tuhan yang lain; akses terhad kepada rangkaian telekomunikasi awam atau swasta; akta, dekri atau perundangan, peraturan atau sekatan mana-mana kerajaan, kami akan menghubungi anda secepat mungkin untuk memberitahu anda dan melakukan apa yang kami mampu untuk mengurangkan kelewatan. Selagi kami melakukan ini, kami tidak akan membayar pampasan kepada anda untuk kelewatan, tetapi jika kelewatan itu berkemungkinan besar, anda boleh menghubungi Sokongan Pelanggan kami (butiran hubungan dalam Seksyen 10) untuk menarik diri daripada pembelian dan menerima bayaran balik untuk sebarang produk yang telah anda bayar terlebih dahulu, tetapi belum diterima.

4.4 Jika anda mempunyai sebarang soalan lain tentang pesanan anda, sila lawati Sokongan Pelanggan (butiran hubungan dalam Bahagian 10).

5. Permintaan Pembatalan

5.1 Anda boleh meminta untuk membatalkan, memulangkan atau menukar mana-mana Pesanan atau pembelian Item dalam masa 14 hari dari pembelian Item anda (“Tempoh Pembatalan”) di mana permintaan tersebut memenuhi terma Seksyen 6 di bawah. Take-Two akan mengambil semua tindakan yang munasabah untuk menyelesaikan sebarang isu yang mungkin anda hadapi dengan Item atau permintaan bayaran balik dengan suci hati.

5.2 Untuk meminta bayaran balik, anda harus mengikut proses yang ditetapkan dalam “Bagaimanakah saya meminta bayaran balik?” Soalan Lazim di bahagian bawah halaman Kedai atau hubungi sokongan pelanggan Take-Two menurut Seksyen 10 Dasar Bayaran Balik ini. Sebelum menghantar permintaan bayaran balik, sila ambil perhatian bahawa terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan bayaran balik untuk Kandungan Digital yang disebut dalam bahagian Syarat Bayaran Balik di bawah.

6. Syarat Bayaran Balik

PENTING:

Anda mengakui bahawa anda akan kehilangan hak anda untuk meminta bayaran balik untuk mana-mana Kandungan Digital, jika: (a) anda menggunakan, menebus atau memuat turun Kandungan Digital tersebut semasa Tempoh Pembatalan; atau (b) Kandungan Digital tersebut ditambahkan pada Akaun anda semasa Tempoh Pembatalan. Contohnya, jika anda mula memuat turun Kandungan Digital pada peranti anda, atau anda telah memasukkan kunci untuk menerima Kandungan Digital, semasa Tempoh Pembatalan, itu bermakna anda mengetepikan hak anda untuk membatalkan pembelian. Peraturan ini tidak terpakai jika pembatalan disebabkan oleh kesalahan atau isu lain dengan kandungan (iaitu, mencetuskan remedi berkanun seperti yang diterangkan dalam Bahagian 6.5).

6.1. Item tidak diterima, tidak tersedia atau tertangguh – bayaran balik dibenarkan (lihat Bahagian 2.5 di atas).

6.2. Prapesanan - bayaran balik dibenarkan. Dalam kes prapesanan, yang masih belum dihantar, anda boleh mendapat bayaran balik pada bila-bila masa sehingga hari pelepasan; selepas dikeluarkan, peraturan am bayaran balik adalah terpakai.

6.3. Pembelian mata wang dalam permainan atau item dalam permainan – tertakluk kepada hak anda yang tidak boleh dikecualikan, bayaran balik tidak dibenarkan setelah Kandungan Digital telah diterima dan/atau ditambahkan pada akaun anda.

6.4. Masalah teknikal dengan Kandungan Digital yang (a) sementara; atau (b) disebabkan oleh pengubahsuaian, pengubahan atau penambahan anda kepada Kandungan Digital atau sebarang penggunaannya, termasuk sebarang gabungan Kandungan Digital dengan bahan lain yang tidak disediakan oleh Take-Two atau dengan perkakasan atau sistem yang tidak memenuhi cadangan spesifikasi Take-Two – bayaran balik tidak dibenarkan (isu tersebut mesti dilaporkan terus kepada Sokongan Pelanggan Take-Two).

6.5. Hak Pemulangan Khusus Negara Tambahan: Jika anda seorang pemastautin di salah satu negara berikut, sebagai tambahan kepada sebarang hak pengembalian yang dinyatakan di atas dan sebarang hak yang tidak boleh dikecualikan yang mungkin anda layak, anda mempunyai hak berkanun untuk pengembalian yang berikut:

 • Pelanggan Australia

 1. Kandungan Digital kami disertakan dengan jaminan yang tidak boleh dikecualikan di bawah Undang-undang Pengguna Australia. Untuk kegagalan besar dengan Kandungan Digital, anda berhak:

  1. untuk membatalkan Pesanan anda dengan kami; dan

  2. kepada bayaran balik untuk bahagian Kandungan Digital yang tidak digunakan atau untuk pampasan untuk nilai yang dikurangkan.

 2. Anda juga berhak memilih pengganti bagi kegagalan besar dengan Kandungan Digital.

 3. Jika kegagalan dengan Kandungan Digital tidak dianggap sebagai kegagalan besar, anda berhak untuk mendapatkan kegagalan itu diperbetulkan dalam masa yang munasabah. Jika ini tidak dilakukan, anda berhak mendapat bayaran balik untuk Kandungan Digital dan membatalkan Pesanan dan mendapatkan bayaran balik mana-mana bahagian yang tidak digunakan.

 4. Anda juga berhak mendapat pampasan untuk sebarang kerugian atau kerosakan lain yang munasabah yang boleh dijangka daripada kegagalan dalam Kandungan Digital.

 • Pelanggan Brazil

Jika anda seorang pengguna yang lazimnya menetap di Brazil, maka anda mempunyai hak untuk membatalkan pembelian dalam masa 7 hari selepas menerima e-mel pengesahan Pesanan atas sebarang sebab kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Anda mesti memberikan bukti bahawa anda membeli Kandungan Digital untuk melaksanakan hak ini.

 • Hak Pengeluaran Pelanggan EU dan UK

 1. IJika anda seorang pengguna yang menetap di Kesatuan Eropah atau United Kingdom, anda mempunyai hak untuk menarik diri daripada sebarang pembelian dengan kami dalam tempoh 14 hari dari hari penerimaan e-mel pengesahan Pesanan atau apabila anda mula memuat turun Kandungan Digital, yang mana adalah lebih awal (“Tempoh Pengeluaran”) tanpa memberikan sebarang sebab. Tempoh Pengeluaran akan tamat selepas 14 hari.

 2. Untuk melaksanakan hak pengeluaran anda, anda mesti memaklumkan kami tentang keputusan anda untuk menarik diri daripada kontrak melalui penyata yang jelas (cth., surat yang dihantar melalui pos atau e-mel) ke alamat fizikal atau e-mel yang diberikan dalam e-mel pengesahan Pesanan anda. Anda boleh menggunakan borang pengeluaran model yang tersedia di: https://www.take2games.com/withdrawal, tetapi ia adalah tidak wajib. Anda juga boleh mengisi dan menyerahkan penyata lain yang jelas secara elektronik dan menghantarnya kepada kami. Jika anda menggunakan pilihan ini, kami akan menghantar pengesahan penerimaan pengeluaran tersebut tanpa berlengah-lengah (cth., melalui e-mel).

 3. Untuk memenuhi tarikh akhir pengeluaran, adalah memadai untuk anda menghantar komunikasi anda mengenai pelaksanaan hak pengeluaran anda sebelum Tempoh Pengeluaran telah tamat.

 4. Jika anda menarik diri daripada kontrak, kami akan membayar balik kepada anda semua bayaran yang diterima daripada anda di bawah pembelian tanpa kelewatan yang tidak wajar dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 14 hari kalendar dari hari kami dimaklumkan tentang keputusan anda untuk menarik diri daripada kontrak ini. Kami akan melaksanakan pembayaran balik tersebut menggunakan cara pembayaran yang sama seperti yang anda gunakan untuk transaksi awal, melainkan anda telah bersetuju dengan nyata sebaliknya; dalam apa jua keadaan, anda tidak akan dikenakan sebarang bayaran akibat pembayaran balik tersebut.

 5. Terma hak pengeluaran ini tidak akan terpakai kepada anda jika ia telah diketepikan oleh anda dan anda telah bersetuju dengan pembekalan segera mana-mana Pesanan.

 • Pelanggan Republik Korea

Jika anda seorang pelanggan Korea yang telah membeli Kandungan Digital, anda mempunyai hak undang-undang berikut: 

 1. Anda boleh membatalkan pembelian Kandungan Digital dalam masa 7 hari selepas menerima e-mel pengesahan Pesanan atau Kandungan Digital (jika anda diberikan Kandungan Digital selepas menerima pemberitahuan). Bayaran balik akan diproses dalam masa 3 hari perniagaan dari penerimaan maklumat yang diperlukan untuk bayaran balik. Anda tidak boleh membatalkan pembelian Kandungan Digital tersebut dalam keadaan berikut melainkan dikehendaki sebaliknya di bawah undang-undang dan peraturan Korea Selatan yang berkaitan:

  • Kandungan Digital digunakan atau digunakan serta-merta selepas pembelian;

  • sebarang faedah tambahan yang dilampirkan pada Kandungan Digital telah digunakan;

  • Kandungan Digital telah dibuka apabila hanya membuka Kandungan Digital boleh dilihat sebagai menggunakannya atau kegunaan Kandungan Digital ditentukan pada masa membukanya; atau

  • orang yang ditetapkan sebagai penerima hadiah Kandungan Digital menyatakan hasratnya untuk menerimanya.

 2. Walau bagaimanapun, walaupun di atas, jika kandungan Kandungan Digital yang dibeli berbeza daripada yang ditunjukkan dalam label atau iklan atau disediakan dengan cara yang berbeza daripada terma Dasar Bayaran Balik ini, anda boleh meminta bayaran balik dalam tempoh 3 bulan menerima Kandungan Digital yang dibeli atau dalam tempoh 30 hari dari tarikh anda menyedari atau mungkin menyedari ketidakkonsistenan tersebut.

 3. Jika anda membatalkan pembelian, Take-Two boleh mendapatkan semula atau memadamkan Kandungan Digital yang pembeliannya telah dibatalkan.

Hak tambahan yang dinyatakan dalam Seksyen 6.5 ini menambah sebarang hak lain yang dinyatakan dalam Dasar Bayaran Balik ini. Setakat yang terdapat sebarang percanggahan dengan syarat lain Dasar Bayaran Balik ini atau Terma Perkhidmatan, hak dalam Seksyen 6.5 ini akan diguna pakai.

7. Kesan Pembatalan

7.1 Bayaran balik hanya boleh dikeluarkan kepada kaedah pembayaran asal yang digunakan untuk pembayaran, dan anda tidak akan dikenakan sebarang bayaran akibat pembayaran balik tersebut. Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, bayaran balik tidak akan dikeluarkan kepada kaedah pembayaran yang berbeza dan, sekiranya Take-Two dikehendaki membuat bayaran balik kepada kaedah pembayaran yang berbeza (cth kaedah tidak boleh dikembalikan pada asalnya digunakan), yuran yang ditanggung daripada caj ini tidak akan dikembalikan.

7.2 Tertakluk kepada mana-mana undang-undang yang berkenaan, bayaran balik mungkin mengambil masa sehingga 10 hari perniagaan untuk muncul dalam akaun anda, bergantung pada kaedah pembayaran yang dikeluarkan.

7.3 Jika anda memilih untuk membatalkan, anda mesti memaklumkan kami dengan jelas tentang keputusan anda semasa Tempoh Pembatalan. Untuk membatalkan Pesanan anda atau sebahagian daripada Pesanan anda dengan berkesan, sila hubungi Pasukan Sokongan mengikut proses yang ditetapkan dalam “Bagaimanakah saya meminta bayaran balik?” Soalan Lazim di bahagian bawah halaman Kedai dan butiran 1) tarikh Pesanan telah dibayar, 2) tarikh Pesanan telah diterima, 3) Item(-item) dibatalkan, 4) Permainan yang Kandungan Digital berkaitan; 5) nombor rujukan Pesanan, 6) tangkapan skrin e-mel pengesahan Pesanan anda yang tidak dalam status belum selesai dengan pembekal pembayaran anda atau ralat yang anda terima, 7) nama penuh anda dan 8) ID/UID pemain anda atau ZID. Untuk mencari ID/UID pemain anda atau ZID:

a. Cari widget “Tetapan” dalam permainan anda.

b. Cari ikon Bantuan atau ikon Sokongan Pemain.

c. Anda sepatutnya dapat mencari ZID, Pemain atau ID Peranti anda di bahagian bawah.

7.4 Untuk permintaan pembatalan, kami akan memberikan anda pengesahan permintaan pembatalan anda dan, untuk sebarang permintaan yang memenuhi Syarat Bayaran Balik yang ditetapkan dalam Dasar Bayaran Balik ini, buat pembayaran balik tanpa kelewatan yang tidak wajar, tetapi tidak lewat daripada empat belas (14) hari selepas kami dimaklumkan tentang keputusan anda untuk melaksanakan hak pembatalan anda dan menerima Item anda yang dibatalkan dan dikembalikan atau dalam tempoh masa lain seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

8. Undang-undang yang Mentadbir Urus, Pertikaian dan Liabiliti: AU, CH, EEA, UK

Jika anda secara lazimnya bermastautin di Australia, Switzerland, United Kingdom, atau mana-mana wilayah dalam Kawasan Ekonomi Eropah, terma Bahagian 8 ini terpakai kepada kontrak undang-undang anda dengan Take-Two. Jika anda secara lazimnya bermastautin di luar wilayah atau bidang kuasa ini, sila rujuk Bahagian 9 di bawah.

8.1 Sila baca Seksyen 14 (Undang-undang yang Mentadbir, Pertikaian dan Liabiliti: AU, CH, EEA, UK) Terma Perkhidmatan yang dimasukkan ke dalam Dasar Bayaran Balik ini dan akan digunakan untuk Dasar Bayaran Balik ini dan mana-mana dan semua Kandungan dan Pesanan Digital. Sila ambil perhatian bahawa, jika syarikat Take-Two yang menandatangani kontrak dengan anda berkenaan dengan Pesanan berada dalam EEA, Suruhanjaya EU telah menubuhkan platform penyelesaian pertikaian dalam talian untuk penduduk EEA: https://ec. europa.eu/consumers/odr.

9. Undang-undang yang Mentadbir Urus, Pertikaian dan Liabiliti: Amerika Syarikat & Semua Negara Lain Di Dunia**.**

Jika anda secara lazimnya bermastautin di Amerika Syarikat atau mana-mana wilayah lain selain daripada Australia, Switzerland, United Kingdom, atau mana-mana wilayah dalam Kawasan Ekonomi Eropah, terma Bahagian 9 ini terpakai kepada kontrak undang-undang anda dengan Take-Two. Jika anda secara lazim bermastautin di Australia, Switzerland, United Kingdom atau mana-mana wilayah dalam Kawasan Ekonomi Eropah, sila rujuk Bahagian 8 di atas.

9.1 Sila rujuk Bahagian 15 (Undang-undang Terpakai, Pertikaian, dan Liabiliti: Amerika Syarikat & Seluruh Dunia) bagi Terma Perkhidmatan yang diperbadankan dalam Dasar Pembayaran Balik ini dan akan terpakai bagi Dasar Pembayaran Balik ini dan mana-mana serta semua Kandungan dan Pesanan Digital. Sila ambil perhatian bahawa Seksyen 15.5 Terma Perkhidmatan termasuk peruntukan penepian perbicaraan timbang tara individu dan tindakan kelas/juri dan peruntukan sedemikian terpakai kepada anda dan dimasukkan ke dalam Dasar Bayaran Balik ini. Peruntukan sedemikian menjejaskan hak anda berkenaan dengan sebarang pertikaian antara anda dan Take-Two, dan memerlukan anda dan Take-Two untuk menyelesaikan pertikaian dalam mengikat, timbang tara individu dan bukan di mahkamah, tertakluk kepada pengecualian terhad yang diterangkan di dalamnya.

10. Butiran Hubungan

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan lanjut berkaitan Dasar Bayaran Balik kami, sila hubungi Sokongan Pelanggan kami menggunakan pautan ‘Sokongan’; di bahagian bawah halaman Store untuk mendapatkan maklumat lanjut.

11. Dasar Privasi

Kami komited untuk melindungi privasi Pelanggan kami. Untuk mendapatkan maklumat tentang cara maklumat dikumpul, digunakan, didedahkan atau sebaliknya diproses oleh kami berkaitan dengan pembelian anda, sila rujuk Dasar Privasi kami.

12. Pelbagai

12.1 Dasar Bayaran Balik ini, bersama-sama dengan Terma Perkhidmatan, adalah keseluruhan perjanjian antara anda dan kami untuk Pesanan. Ia menggantikan mana-mana perjanjian bertulis terdahulu antara anda dan kami berkenaan dengan Pesanan tersebut. Istilah berhuruf besar yang tidak ditakrifkan dalam Polisi Bayaran Balik ini mempunyai takrifan yang sama seperti dalam Terma Perkhidmatan dan, sekiranya berlaku konflik sebenar antara Dasar Bayaran Balik ini dan Terma Perkhidmatan yang berkaitan dengan pembelian atau transaksi anda, Dasar Bayaran Balik ini akan diutamakan.

12.2 Kami boleh mengubah suai terma Dasar Bayaran Balik ini pada bila-bila masa dengan notis yang munasabah kepada anda, seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan. Dasar Bayaran Balik yang diubah suai akan dimuat naik ke https://www.take2games.com/refund-policy dan akan digunakan untuk semua pembelian akan datang selepas tarikh tersebut. Anda menerima Dasar Bayaran Balik dengan setiap pembelian, dan dengan ini bersetuju bahawa anda akan membaca Dasar Bayaran Balik sebelum membuat pembelian, jadi sila semak https://www.take2games.com/refund-policy dengan kerap untuk terma terkini.