Terugbetalingsbeleid

Jongste weergawe: 28 Februarie 2024

Hierdie terugbetalingsbeleid is van toepassing op aankope gemaak via Zynga en Take-Two se mobiele speletjie-webwinkels en die webwerfweergawes van sulke mobiele speletjies (elk ’n “Winkel”).

Die bepalings van hierdie Terugbetalingsbeleid, en die Diensvoorwaardes (die “Diensvoorwaardes”), wat by wyse van verwysing hierby geïnkorporeer word, beheer die verhouding tussen jou (hierna “jy” of “die Klant”) en die maatskappy van Take-Two Interactive Software, Inc. wat die kontrak rakende jou aankoop met jou aangaan (hierna “Take-Two” of “ons”). Die Take-Two-maatskappy wat met betrekking tot elke aankoop ’n kontrak met jou aangaan, sal op die betaalbladsy aangedui word nadat jy ’n betaalmetode gekies het. Die naam, wettige adres, telefoonnommer en e-posadres van die maatskappy van Take-Two, wat ’n party tot die aankoop is, sal in die Winkel en in die Bestellingbevestigings-e-pos wat na voltooiing van ’n suksesvolle betaling vir die aankoop aan jou verskaf word, aangedui word.

Jy moet ten minste 18 jaar oud of wettig meerderjarig in jou jurisdiksie wees om ’n bestelling in die Winkel te plaas. Enigiemand onder die ouderdom van 18 of wettige meerderjarigheid in hul jurisdiksie, moet hul ouer of wettige voog kry om die bestelling te plaas. Deur ’n bestelling in die Winkel te plaas, erken die Klant dat hy/sy hierdie Terugbetalingsbeleid en die Diensvoorwaardes gelees en aanvaar het.

Hierdie Terugbetalingsbeleid is bykomend tot en sluit nie uit, beperk of wysig nie enige regte (insluitend regte op terugbetalings), geïmpliseerde waarborge of waarborge waarop jy geregtig mag wees ingevolge wetgewing wat in jou jurisdiksie van toepassing is en wat nie by wyse van ooreenkoms tussen ons uitgesluit, beperk of gewysig kan word nie, insluitend daardie sekere regte wat in Afdeling 6.5 hierin beskryf word (gesamentlik, “nie-uitsluitbare regte”).

HIERDIE TERUGBETALINGSBELEID IINKORPOREER DIE BEPALINGS RAKENDE BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRASIE EN AFSTANDDOENING VAN KLAS-AKSIES EN JURIEVERHORE INGESLUIT IN DIE DIENSVOORWAARDES WAT OP ALLE GEBRUIKERS VAN TOEPASSING IS WAT IN DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA EN ENIGE ANDER GEBIED WOONAGTIG IS, UITGESLUIT AUSTRALIË, SWITSERLAND, DIE VERENIGDE KONINKRYK, OF DIE GEBIEDE VAN DIE EUROPESE EKONOMIESE GEMEENSKAP.

ALLE INGESLOTE GEBRUIKERS, TENSY JY VIA DIE PROSES IN AFDELING 15.5(3) VAN DIE DIENSVOORWAARDES ONTTREK, SAL AAN DIE ARBITRASIE-OOREENKOMS ONDERWORPE WEES, WAT BETEKEN DAT JY EN TAKE-TWO ENIGE GESKIL, ONDERHEWIG AAN ’N BEPERKTE AANTAL UITSLUITINGS, DEUR MIDDEL VAN FINALE EN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRASIE MOET BESLEG. DIE ARBITRASIEKLOUSULE DOEN AFSTAND VAN JOU REG TOT ’N JURIEVERHOOR EN DEELNAME AAN KLAS-AKSIES, KOLLEKTIEWE OPTREDE EN ALLE ANDER SOORTE HOFPROSEDURES. JY ERKEN DAT JY VERSTAAN EN – TENSY JY GELDIG ONTTREK HET – DAT JY UITDRUKLIK INSTEM TOT DIE VERPLIGTE ARBITRASIEKLOUSULE EN AFSTANDDOENING VAN KLAS-AKSIE / JURIEVERHOOR

RAADPLEEG ASSEBLIEF AFDELING 9 VAN HIERDIE TERUGBETALINGSBELEID EN AFDELING 15 VAN DIE DIENSVOORWAARDES VIR MEER INLIGTING OOR VERPLIGTE ARBITRASIE, DIE EFFEK OP JOU WETLIKE REGTE, EN JOU TYDBEPERKTE REG OM TE ONTTREK.

1. Digitale Inhoud

1.1 Take-Two voorsien aan jou sagteware en virtuele items wat slegs by wyse van aflaai van die internet aan jou afgelewer word. Jy mag dalk die volgende Take-Two-produkte via die Winkel kan koop: a) voorafbestelling, b) intekening, c) toegang tot ’n speletjie (via ’n sleutel of ’n geregistreerde speletjierekening), d) in-speletjie-geldeenheid, e) inspeletjie-item, en f) premiumrekening (gesamentlik die “Digitale Inhoud”). Neem asseblief kennis dat, vir die doeleindes van die Diensvoorwaardes en onderhewig aan jou nie-uitsluitbare regte, Digitale Inhoud geag word ingesluit te wees in die definisie van “Virtuele Items” in die Diensvoorwaardes, en die bepalings en voorwaardes (insluitend enige en alle beperkings) wat op sodanige “Virtuele Items” van toepassing is, soos uiteengesit in ons Diensvoorwaardes, is eweneens van toepassing op Digitale Inhoud.

1.2 Jy sal dalk ’n rekening moet skep en daardie rekening aan die Winkel moet koppel om Digitale Inhoud te koop en te gebruik en jy mag slegs Digitale Inhoud koop as jy ’n wettige inwoner van ’n land of gebied is waar toegang tot en die gebruik van Digitale Inhoud ingevolge toepaslike plaaslike wette en ons Diensvoorwaardes toegelaat word.

1.3 Alle tipes aankope van Digitale Inhoud sal as “Items” of ’n “Bestelling” aangedui word.

2. Bestelproses

2.1 Deur ’n Bestelling by Take-Two via die Winkel te plaas, erken jy dat jou transaksie met ons sal wees. Jy erken verder dat ons, nadat ons suksesvol nagegaan het dat die inligting wat jy verskaf het eg en voldoende is, en ons jou aankoop goedgekeur het, sal begin om jou Bestelling te verwerk.

2.2 Bestellings word tipies onmiddellik verwerk, maar kan 2–5 dae neem om te voltooi, afhangende van jou gekose betaalmetode.

2.3 Sodra jou Bestelling verwerk is, sal ons vir jou ’n bevestigings-e-pos stuur na die e-posadres wat jy as deel van jou Bestelling aan ons verskaf het.

2.4 Hierdie bevestigings-e-pos sal dien as jou elektroniese aankoopkwitansie en sal inligting oor jou Bestelling bevat. Die kontrak tussen jou en Take-Two sal eers gesluit word wanneer jy jou Bestellingbevestiging-e-pos ontvang.

2.5 Jy sal nie ’n bevestiging-e-pos ontvang en jou Bestelling sal nie verwerk word as ons (1) ’n Item nie aan jou kan verskaf nie (byvoorbeeld omdat daardie Item nie meer beskikbaar is nie, of as gevolg van ’n fout in die prys) of (2) jou Bestelling na verwagting met dertig (30) dae of meer vertraag sal word nie. Take-Two sal jou per e-pos hiervan inlig en ons sal jou in kennis stel dat ons nie jou Bestelling kan verwerk nie. As jy reeds vir die Item betaal het, sal ons die volle bedrag wat gehef is so gou moontlik aan jou terugbetaal, maar in geen geval later as veertien (14) dae vanaf jou ontvangs van ’n Bestellingbevestiging-e-pos nie, en, tot die volle mate toegelaat kragtens toepaslike wetgewing, sal ons geen verdere aanspreeklikheid teenoor jou hê nie.

2.6 Ons behou die reg voor om toegang tot ons bedieners te weier as ons ’n patroon van feite waarneem wat op die onwettige gebruik van die Digitale Inhoud of skending van hierdie Terugbetalingsbeleid of die Diensvoorwaardes dui, of enige ander aksie gemik op die verkryging van enige Digitale Inhoud wat die gebruiker nie geregtig is om te eis nie. Neem asseblief kennis dat sodanige Klante wie se rekeninge verbied is, nie die reg het om die teruggawe van gekoopte Digitale Inhoud of enige ander terugbetaling te eis nie, tensy anders vereis word onder toepaslike wetgewing.

3. Bestelprys

Die prys van jou Bestelling sal gekwoteer word, insluitend enige toepaslike belasting wat Take-Two op jou aankoop bereken ten tyde van aankoop, gebaseer op die landdata wat jy verskaf. Jou betaalmetodeverskaffer mag ook ’n geldeenheidomskakelingstarief op die prys van jou Bestelling en/of bykomende verwerkingsfooie hef. Tot die volle mate wat deur die wet toegelaat word, is Take-Two nie verantwoordelik vir sodanige heffings en fooie nie.

4. Aflewering van Bestelling

4.1 Digitale Inhoud word aan jou gelewer op grond van die inligting wat jy verskaf, en jy is verantwoordelik vir die akkuraatheid van sulke inligting. Indien enige regulasies oortree word (insluitend maar nie beperk tot uitvoer-/invoerregulasies nie) as gevolg van onakkurate inligting wat deur jou verskaf is, is jy aanspreeklik vir so ’n oortreding.

4.2. Daar mag moontlik bykomende fooie of koste gehef word om Digitale Inhoud af te laai of te ontvang (insluitend, byvoorbeeld, fooie wat deur jou internetdiensverskaffer gehef word). Jy stem in om alle sodanige fooie of koste wat gehef word, te betaal en erken dat Take-Two nie, tot die volle mate wat die wet toelaat, vir enige sodanige fooie of koste verantwoordelik is nie.

4.3. As ons lewering van jou Digitale Inhoud deur ’n gebeurtenis buite ons beheer, soos stakings of ander nywerheidsoptrede; burgerlike onrus, oproer, inval, terreuraanval of dreigement van terreuraanval; oorlog (hetsy verklaar of nie) of ’n dreigement van of voorbereiding vir oorlog; brand, ontploffing, storm, vloed, aardbewing, epidemie, pandemie of ander natuurramp of daad van God; beperkte toegang tot openbare of private telekommunikasienetwerke; die wette, dekrete of wetgewing, regulasies of beperkings van enige regering vertraag word, sal ons jou so gou moontlik kontak om jou te laat weet en ons sal doen wat ons kan om die vertraging te beperk. Solank ons dit doen, sal ons jou nie vir die vertraging vergoed nie, maar as die vertraging waarskynlik omvangryk sal wees, kan jy ons Klantediens kontak (kontakbesonderhede in Afdeling 10) om van die aankoop te onttrek en ’n terugbetaling te ontvang vir enige produkte waarvoor jy vooruit betaal maar nog nie ontvang het nie.

4.4 As jy enige ander vrae oor jou bestelling het, besoek asseblief Klantediens (kontakbesonderhede in Afdeling 10).

5. Kansellasieversoeke

5.1 Jy kan versoek om enige Bestelling of aankope van Items binne 14 dae ná aankoop van jou Item (“Kansellasietydperk”) te kanselleer, terug te stuur of om te ruil, mits sodanige versoek aan die bepalings van Afdeling 6 hier onder voldoen. Take-Two sal alle redelike stappe doen om enige probleme wat jy met die Item(s) mag hê, op te los of aan ’n terugbetalingversoek in goeder trou te voldoen.

5.2 Om ’n terugbetaling te versoek, moet jy die proses volg soos uiteengesit in die afdeling “Hoe versoek ek ’n terugbetaling?" by die Gereelde Vrae onderaan die Winkelbladsy, of kontak Take-Two se Klantediens in ooreenstemming met Afdeling 10 van hierdie Terugbetalingsbeleid. Voordat jy ’n terugbetalingversoek stuur, neem asseblief kennis dat daar ’n paar uitsonderings op die terugbetalingreëls vir Digitale Inhoud is wat in die Terugbetalingsvoorwaardes-afdeling hier onder uiteengesit word.

6. Terugbetalingsvoorwaardes

BELANGRIK:

Jy erken dat jy jou reg tot ’n terugbetalingsaansoek vir enige Digitale Inhoud sal verloor indien: (a) jy sodanige Digitale Inhoud gedurende die Kansellasietydperk gebruik, aflos of aflaai; of (b) sodanige Digitale Inhoud gedurende die Kansellasietydperk by jou Rekening gevoeg word. Byvoorbeeld, as jy gedurende die Kansellasietydperk begin om die Digitale Inhoud op jou toestel af te laai, of jy het die sleutel ingevoer om die Digitale Inhoud te ontvang, beteken dit dat jy afstand doen van jou reg om die aankoop te kanselleer. Hierdie reël is nie van toepassing waar die kansellasie te wyte is aan ’n fout of ander probleem met die inhoud nie (d.w.s. wat aanleiding gee tot ’n statutêre remedie soos beskryf in Afdeling 6.5).

6.1. Item nie ontvang nie, is nie beskikbaar nie of is vertraag – terugbetaling word toegelaat (raadpleeg Afdeling 2.5 hier bo).

6.2. Voorafbestellings – terugbetaling word toegelaat. In die geval van voorafbestellings wat nog nie afgelewer is nie, kan jy enige tyd tot die dag waarop dit vrygestel word, ’n terugbetaling kry; ná vrystelling is die algemene reëls van terugbetalings van toepassing.

6.3. Aankoop van in-speletjie-geldeenheid of in-speletjie-item – onderhewig aan jou nie-uitsluitbare regte, word terugbetaling nie toegelaat vanaf die oomblik dat die Digitale Inhoud ontvang en/of by jou rekening gevoeg is nie.

6.4. Tegniese probleme met die Digitale Inhoud wat (a) tydelik van aard is; of (b) veroorsaak is deur jou wysiging of verandering van of toevoeging tot die Digitale Inhoud of enige gebruik daarvan, insluitend enige kombinasie van die Digitale Inhoud met ander materiaal wat nie deur Take-Two verskaf word nie, of met hardeware of stelsels wat nie aan Take-Two se aanbevole spesifikasies voldoen nie – terugbetaling word nie toegelaat nie (sulke kwessies moet direk aan Take-Two-Klantediens gerapporteer word).

6.5. Bykomende landspesifieke terugbesorgingsregte: As jy ’n inwoner van een van die volgende lande is, het jy benewens enige terugbetalingsregte hier bo uiteengesit en enige nie-uitsluitbare regte waarop jy geregtig mag wees, die volgende statutêre regte van teruggawe:

 • Klante in Australië

 1. Ons Digitale Inhoud het waarborge wat nie onder die Australiese verbruikerswet uitgesluit kan word nie. Vir groot defekte met die Digitale Inhoud, is jy daarop geregtig:

  1. om jou bestelling by ons te kanselleer; en

  2. op ’n terugbetaling vir die ongebruikte gedeelte van die Digitale Inhoud, of op vergoeding vir die verminderde waarde daarvan.

 2. Jy is ook daarop geregtig om ’n plaasvervanger vir Digitale Inhoud met groot defekte te kies.

 3. Indien ’n gebrek met die Digitale Inhoud nie ’n groot defek is nie, is jy daarop geregtig dat die defek binne ’n redelike tyd reggestel word. As dit nie gedoen word nie, is jy geregtig op ’n terugbetaling vir die Digitale Inhoud en om die Bestelling te kanselleer en ’n terugbetaling van enige ongebruikte gedeelte te verkry.

 4. Jy is ook daarop geregtig om vergoed te word vir enige ander redelik voorsienbare verlies of skade as gevolg van ’n defek in die Digitale Inhoud.

 • Klante in Brasilië

As jy ’n gebruiker is wat gewoonlik in Brasilië woon, het jy die reg om die aankoop binne 7 dae na ontvangs van ’n Bestellingbevestiging-e-pos vir enige rede te verbeur, behalwe waar dit deur die wet verbied word. Jy moet bewys lewer dat jy die Digitale Inhoud gekoop het ten einde hierdie reg uit te oefen.

 • Klante in die EU en VK se Reg van Onttrekking

 1. As jy ’n gebruiker is wat in die Europese Unie of die Verenigde Koninkryk woonagtig is, het jy die reg om binne 14 dae vanaf die dag van ontvangs van ’n Bestellingbevestiging-e-pos of wanneer jy die Digitale Inhoud begin aflaai, wat ook al eerste plaasvind (die “Onttrekkingstydperk”), te onttrek van enige aankoop by ons sonder om enige rede te verskaf. Die Onttrekkingstydperk sal na 14 dae verstryk.

 2. Om jou onttrekkingsreg uit te oefen, moet jy ons in kennis stel van jou besluit om van die kontrak te onttrek deur ’n ondubbelsinnige verklaring (bv. ’n brief wat per pos of e-pos gestuur word) na die fisieke adres of e-pos wat in jou Bestellingbevestiging-e-pos verskaf word. Jy kan ook die voorbeeld van die onttrekkingsvorm wat by: https://www.take2games.com/withdrawal beskikbaar is, gebruik, maar dit is nie verpligtend nie. Jy kan ook ’n ondubbelsinnige verklaring elektronies invul en indien en dit aan ons stuur. As jy van hierdie opsie gebruik maak, sal ons sonder versuim vir jou bevestiging van ontvangs van sodanige onttrekking stuur (bv. per e-pos).

 3. Om binne die onttrekkingsperdatum te bly, is dit voldoende dat jy jou kommunikasie oor jou uitoefening van jou onttrekkingsreg stuur voordat die Onttrekkingstydperk verstryk het.

 4. Indien jy aan die kontrak onttrek, sal ons alle betalings wat ingevolge die aankoop van jou ontvang is aan jou terugbetaal sonder onnodige vertraging en in elk geval nie later as 14 kalenderdae vanaf die dag waarop ons van jou besluit om van hierdie kontrak te onttrek, ingelig is nie. Ons sal sodanige terugbetaling met dieselfde betaalmiddel maak as wat jy vir die aanvanklike transaksie gebruik het, tensy jy uitdruklik anders toegestem het; daar sal in elk geval geen fooie gehef word as gevolg van sodanige terugbetaling nie.

 5. Die bepalings van hierdie onttrekkingsreg sal nie op jou van toepassing wees as jy daarvan afstand gedoen het en jy ingestem het tot die onmiddellike verskaffing van enige Bestelling nie.

 • Klante in die Republiek van Korea

As jy ’n Koreaanse kliënt is wat Digitale Inhoud gekoop het, het jy die volgende wetlike regte: 

 1. Jy kan die aankoop van Digitale Inhoud binne 7 dae nadat jy die Bestellingbevestiging-e-pos of die Digitale Inhoud ontvang het, kanselleer (as die Digitale Inhoud aan jou verskaf is nadat jy die kennisgewing ontvang het). Terugbetalings sal binne 3 werksdae vanaf ons ontvangs van die inligting wat vir terugbetaling vereis word, verwerk word. Jy mag nie die aankoop van sodanige Digitale Inhoud in die volgende omstandighede kanselleer nie, tensy anders vereis ingevolge die toepaslike wette en regulasies van Suid-Korea:

  • die Digitale Inhoud is onmiddellik by aankoop gebruik of toegepas;

  • enige bykomende voordeel verbonde aan die Digitale Inhoud is reeds gebruik;

  • die Digitale Inhoud is oopgemaak waar die blote opening van die Digitale Inhoud as die gebruik daarvan beskou kan word, of die bruikbaarheid van die Digitale Inhoud word bepaal ten tyde van die opening daarvan; of

  • die persoon wat aangewys is as die ontvanger van Digitale inhoud as ’n geskenk het sy/haar voorneme om dit te ontvang, uitgespreek.

 2. Nieteenstaande bogenoemde, as die inhoud van die aangekoopte Digitale Inhoud verskil van wat in die etiket of advertensie aangedui is, of op ’n ander manier as volgens die bepalings van hierdie Terugbetalingsbeleid verskaf is, kan jy binne 3 maande van ontvangs van die gekoopte Digitale Inhoud of binne 30 dae vanaf die datum waarop jy bewus geword het of bewus kon word van sodanige teenstrydigheid, ’n terugbetalingsversoek rig.

 3. As jy die aankoop kanselleer, kan Take-Two die Digitale Inhoud waarvan die aankoop gekanselleer is, terugneem of uitvee.

Die bykomende regte wat in hierdie Afdeling 6.5 uiteengesit word, is aanvullend tot enige ander regte in hierdie Terugbetalingsbeleid. In die mate dat daar enige teenstrydighede is met die ander bepalings van hierdie Terugbetalingsbeleid of die Diensvoorwaardes, sal die regte in hierdie Afdeling 6.5 geld.

7. Uitwerking van kansellasie

7.1 Terugbetalings kan slegs uitgereik word na die oorspronklike betaalmetode wat vir ’n betaling gebruik is, en geen fooie sal as gevolg van sodanige terugbetaling betaalbaar wees nie. Tot die volle mate toelaatbaar onder toepaslike wetgewing, sal terugbetalings nie na ’n ander betaalmetode uitgereik word nie, en in die geval dat Take-Two verplig word om ’n terugbetaling na ’n ander betaalmetode te maak (bv. as ’n nie-terugbetaalbare metode oorspronklik gebruik is), sal fooie wat weens hierdie heffing aangegaan is, nie terugbetaal word nie.

7.2 Onderhewig aan enige toepaslike wette, kan terugbetalings tot 10 werksdae neem om in jou rekening te verskyn, afhangend van die betaalmetode waarna dit uitgereik word.

7.3 Indien jy kies om te kanselleer, moet jy ons binne die Kansellasietydperk duidelik oor jou besluit inlig. Om jou Bestelling of ’n deel daarvan effektief te kanselleer, kontak asseblief die Ondersteuningspan deur die proses soos uiteengesit in die afdeling “Hoe versoek ek ’n terugbetaling?” by die Gereelde Vrae onderaan die Winkelbladsy en spesifiseer 1) die datum waarop die Bestelling betaal is, 2) die datum waarop die Bestelling ontvang is, 3) die Item(s) wat gekanselleer word, 4) die Speletjie waarmee die Digitale Inhoud verband hou; 5) die Bestellingverwysingsnommer, 6) ’n skermkiekie van jou Bestellingbevestigings-e-pos wat nie hangende by jou betalingverskaffer is nie, of die foutboodskap wat jy ontvang, 7) jou volle naam, en 8) jou speler-ID/UID of ZID. Om jou speler ID/UID of ZID te vind:

a. Soek die “Instelling”-handvatseltjie in jou speletjie.

b. Soek die Help-ikoon of Player Support-ikoon.

c. Jy behoort jou ZID, speler- of toestel-ID onderaan te kan opspoor.

7.4 Vir kansellasieversoeke sal ons bevestiging van jou kansellasieversoek aan jou stuur en, vir enige versoeke wat aan die Terugbetalingsvoorwaardes wat uiteengesit in hierdie Terugbetalingsbeleid, voldoen, die terugbetaling sonder onnodige vertraging maak, maar nie later as veertien (14) dae nadat ons van jou besluit om jou kansellasiereg uit te oefen ingelig is en jou gekanselleerde en terugbesorgde Item/s ontvang het nie, of binne sodanige ander tydsraamwerk as wat deur toepaslike wette vereis word.

8. Geldende wetgewing, geskille en aanspreeklikheid: AU, CH, EEG, VK

As jy gewoonlik in Australië, Switserland, die Verenigde Koninkryk of enige gebied in die Europese Ekonomiese Gemeenskap woonagtig is, is die bepalings van hierdie Afdeling 8 op jou wettige kontrak met Take-Two van toepassing. As jy gewoonlik buite hierdie gebiede of jurisdiksies woon, raadpleeg asseblief Afdeling 9 hier onder.

8.1 Lees asseblief Afdeling 14 (Geldende Wetgewing, Geskille en Aanspreeklikheid: AU, CH, EEG, VK) van die Diensvoorwaardes wat by hierdie Terugbetalingsbeleid geïnkorporeer is en op hierdie Terugbetalingsbeleid en enige en alle Digitale Inhoud en Bestellings van toepassing sal wees. Neem asseblief kennis dat, indien die Take-Two-maatskappy wat die kontrak ten opsigte van ’n bestelling met jou aangaan in die EEG is, die EU-kommissie ’n aanlyn geskilbeslegtingsplatform vir EEG-inwoners daargestel het: https://ec. europa.eu/consumers/odr.

9. Geldende wetgewing, geskille en aanspreeklikheid: Verenigde State en Res van die Wêreld.

As jy gewoonlik in die Verenigde State of enige ander gebied uitgesluit Australië, Switserland, die Verenigde Koninkryk of enige gebied in die Europese Ekonomiese Gemeenskap woonagtig is, is die bepalings van hierdie Afdeling 9 op jou wettige kontrak met Take-Two van toepassing. As jy gewoonlik in Australië, Switserland, die Verenigde Koninkryk of enige gebied in die Europese Ekonomiese Gemeenskap woon, raadpleeg asseblief Afdeling 8 hier bo.

9.1 Lees asseblief Afdeling 15 (Geldende Wetgewing, Geskille en Aanspreeklikheid: Verenigde State en Res van die Wêreld) van die Diensvoorwaardes wat by hierdie Terugbetalingsbeleid geïnkorporeer is en op hierdie Terugbetalingsbeleid en enige en alle Digitale Inhoud en Bestellings van toepassing sal wees. Neem asseblief kennis dat Afdeling 15.5 van die Diensvoorwaardes bepalings vir die afstanddoening van bindende individuele arbitrasie en klas-aksie/jurieverhore insluit en sodanige bepalings is op jou van toepassing en is by hierdie Terugbetalingsbeleid ingesluit. Sodanige bepalings beïnvloed jou regte met betrekking tot enige geskil tussen jou en Take-Two, en vereis van jou en Take-Two om geskille deur middel van bindende, individuele arbitrasie op te los, en nie in die hof nie, onderhewig aan die beperkte uitsonderings wat daarin beskryf word.

10. Kontakbesonderhede

As jy enige verdere vrae of bekommernisse het wat met ons terugbetalingsbeleid verband hou, kontak asseblief ons Klantediens deur die “Ondersteuning”-skakel onderaan die Winkelbladsy te gebruik vir meer inligting.

11. Privaatheidsbeleid

Ons is daartoe verbind om die privaatheid van ons Klante te beskerm. Vir inligting oor hoe inligting ingesamel, gebruik, openbaar gemaak of andersins deur ons verwerk word in verband met jou aankoop, raadpleeg asseblief ons Privaatheidsbeleid.

12. Diverse

12.1 Hierdie Terugbetalingsbeleid, tesame met die Diensvoorwaardes, is die volledige ooreenkoms tussen jou en ons rakende Bestellings. Dit vervang enige vorige skriftelike ooreenkomste tussen jou en ons rakende sodanige Bestellings. Terme wat met hoofletters begin en wat nie in hierdie Terugbetalingsbeleid omskryf word nie, het dieselfde definisie as in die Diensvoorwaardes en, in die geval van ’n daadwerklike botsing tussen hierdie Terugbetalingsbeleid en die Diensvoorwaardes wat met jou aankoop of transaksie verband hou, sal hierdie Terugbetalingsbeleid voorkeur geniet.

12.2 Ons kan die bepalings van hierdie Terugbetalingsbeleid te eniger tyd wysig met redelike kennisgewing aan jou, soos vereis onder toepaslike wetgewing. Die gewysigde Terugbetalingsbeleid sal opgelaai word na https://www.take2games.com/refund-policy en sal van toepassing wees op alle toekomstige aankope na sodanige datum. Jy aanvaar die Terugbetalingsbeleid met elke aankoop, en onderneem hiermee dat jy die Terugbetalingsbeleid sal lees voordat jy ’n aankoop doen. Besoek https://www.take2games.com/refund-policy dus asseblief gereeld vir die jongste bepalings.