Điều khoản Dịch vụ của Take-Two

Cập nhật lần cuối: Ngày 29 tháng 1 năm 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. là một công ty toàn cầu có trụ sở tại 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, Hoa Kỳ có tập đoàn bao gồm tất cả các tổ chức và nhãn hiệu Take-Two (gọi chung là “Take-Two”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”). Các Điều khoản Dịch vụ này (“Thỏa thuận”) bao gồm các điều khoản và điều kiện mà theo đó chúng tôi cấp cho quý vị quyền truy cập để sử dụng các trò chơi, ứng dụng, sản phẩm, trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi (“Dịch vụ”) cũng như Vật phẩm ảo (như được định nghĩa trong Phần 3 dưới đây) và Tài khoản của quý vị (như được giải thích trong Phần 1.3 dưới đây). Thỏa thuận này là hợp đồng pháp lý giữa quý vị và Take-Two. Bằng cách truy cập Dịch vụ của chúng tôi, quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này.

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này nhằm hạn chế hoặc loại trừ việc áp dụng bất kỳ luật tiêu dùng bắt buộc nào tại khu vực tài phán nơi quý vị cư trú. Nếu quý vị không đồng ý với tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này, quý vị không được phép sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Vật phẩm ảo nào hoặc không được phép tạo Tài khoản.

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này và đặc biệt cẩn thận khi xem xét các phần sau:

Phần 6 — Quy tắc Người dùng.

Việc quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nghĩa vụ và trách nhiệm giúp chúng tôi đảm bảo rằng trải nghiệm giao lưu và chơi trò chơi trực tuyến của chúng tôi là hòa nhập và tôn trọng tất cả người dùng cũng như nhân viên và nhà thầu của chúng tôi. Quý vị phải tuân theo các quy tắc trong Phần 6, bao gồm Bộ Quy tắc Ứng xử khi sử dụng Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị.

Phần 15 — Trọng tài Bắt buộc.

THỎA THUẬN NÀY BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI BẮT BUỘC VÀ SỰ TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN TẬP THỂ VÀ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN ĐỐI VỚI TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ VÀ BẤT KỲ LÃNH THỔ NÀO KHÁC NGOÀI ÚC, THỤY SĨ, VƯƠNG QUỐC ANH HOẶC CÁC LÃNH THỔ THUỘC KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU.

ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC BẢO HIỂM, TRỪ KHI QUÝ VỊ CHỌN KHÔNG THAM GIA THÔNG QUA QUY TRÌNH TRONG PHẦN 15.5(3), QUÝ VỊ SẼ BỊ RÀNG BUỘC BỞI THỎA THUẬN TRỌNG TÀI, ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ QUÝ VỊ VÀ TAKE-TWO SẼ PHẢI GIẢI QUYẾT MỌI TRANH CHẤP, TÙY THUỘC VÀO CÁC NGOẠI LỆ CÓ GIỚI HẠN, BẰNG TRỌNG TÀI CÁ NHÂN CUỐI CÙNG VÀ MANG TÍNH RÀNG BUỘC. ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI TỪ BỎ QUYỀN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN VÀ ĐƯỢC THAM GIA VÀO VỤ KIỆN TẬP THỂ VÀ TẤT CẢ CÁC LOẠI THỦ TỤC TỐ TỤNG KHÁC TẠI TÒA ÁN. QUÝ VỊ THỪA NHẬN RẰNG QUÝ VỊ HIỂU VÀ – TRỪ KHI QUÝ VỊ CHỌN KHÔNG THAM GIA MỘT CÁCH HỢP LỆ – ĐỒNG Ý RÕ RÀNG VỚI ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI BẮT BUỘC VÀ SỰ TỪ BỎ VỤ KIỆN TẬP THỂ / ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN

VUI LÒNG XEM PHẦN 15 CỦA THỎA THUẬN NÀY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH TRỌNG TÀI BẮT BUỘC, SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA QUÝ VỊ VÀ QUYỀN TỪ CHỐI CÓ GIỚI HẠN THỜI GIAN CỦA QUÝ VỊ.

1. Việc quý vị sử dụng Dịch vụ.

1.1. Giới hạn độ tuổi và trách nhiệm pháp lý. Như được sử dụng trong Thỏa thuận này, “quý vị” hoặc “của quý vị” có nghĩa là người dùng cá nhân tương tác với Dịch vụ của chúng tôi; nếu người dùng đó dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi trưởng thành hợp pháp tối thiểu ở quốc gia của quý vị), thì “quý vị” hoặc “của quý vị” có nghĩa là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dùng thay mặt cho người dùng ký kết Thỏa thuận này. Quý vị hoặc bất kỳ người nào dưới sự giám sát của quý vị chỉ nên sử dụng Dịch vụ nếu quý vị hoặc người dưới sự giám sát của quý vị vượt quá độ tuổi tối thiểu cho Dịch vụ hiện hành. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi trưởng thành hợp pháp ở quốc gia của quý vị) phải yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ xem xét và giải thích Thỏa thuận này cho trẻ vị thành niên cũng như thay mặt trẻ vị thành niên đồng ý với Thỏa thuận này. Nếu quý vị chấp nhận Thỏa thuận này thay mặt cho trẻ vị thành niên, quý vị nên giám sát việc trẻ vị thành niên sử dụng Dịch vụ, bao gồm mọi Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản mà trẻ vị thành niên đó sử dụng. Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên và quý vị thay mặt trẻ đồng ý với Thỏa thuận này, thì quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động sử dụng của con quý vị đối với Dịch vụ, bao gồm mọi Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản, cho dù việc sử dụng đó có được quý vị cho phép rõ ràng hay không. Quý vị chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và tài chính đối với mọi hành động của mình khi sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bao gồm các hành động của bất cứ ai mà quý vị cho phép truy cập Dịch vụ hoặc Tài khoản của mình.

1.2. Sửa đổi đối với Thỏa thuận này. Chúng tôi có quyền sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị về bất kỳ sửa đổi nào như vậy trước khi Thỏa thuận sửa đổi có hiệu lực. Nếu quý vị không muốn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận sửa đổi, quý vị có thể không còn truy cập được Dịch vụ sau khi Thỏa thuận sửa đổi có hiệu lực. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị về hậu quả pháp lý này khi thông báo cho quý vị về Thỏa thuận đã sửa đổi. Bằng cách tích cực chấp nhận Thỏa thuận sửa đổi hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Thỏa thuận sửa đổi có hiệu lực, quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi của Thỏa thuận này. Nếu quý vị không muốn đồng ý với Thỏa thuận đã sửa đổi, quý vị có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho chúng tôi (nhưng quý vị vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi khoản tiền chưa thanh toán đến hạn và phải trả cho bất kỳ Cửa hàng Kỹ thuật số nào như được nêu trong Phần 4 bên dưới).

1.3. Tài khoản của quý vị. Một số thành phần của Dịch vụ có thể yêu cầu quý vị tạo tài khoản, trong khi đối với các Dịch vụ khác, tài khoản có thể được tạo tự động cho quý vị khi quý vị truy cập Dịch vụ lần đầu tiên (mỗi tài khoản được gọi là “Tài khoản”). Để tạo Tài khoản, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về độ tuổi và quốc gia/khu vực của mình, sau đó cung cấp địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và các thông tin khác mà chúng tôi thấy cần thiết liên quan đến việc tạo Tài khoản của quý vị, tất cả những thông tin đó đều sẽ được xử lý và lưu trữ theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Quý vị phải cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ về quý vị khi tạo Tài khoản. Quý vị có trách nhiệm giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của mình. Quý vị cũng đồng ý không bán, chuyển nhượng hoặc chia sẻ Tài khoản của mình cũng như tên người dùng hoặc mật khẩu Tài khoản của mình và quý vị đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu quý vị nghi ngờ có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của mình. Chúng tôi có quyền từ chối việc tạo bất kỳ Tài khoản nào vì bất kỳ lý do chính đáng nào và chúng tôi có quyền chấm dứt bất kỳ Tài khoản nào vi phạm Thỏa thuận này theo các điều khoản chấm dứt bên dưới và xóa mọi thông tin Tài khoản theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

2. Giấy phép có giới hạn.

2.1. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền đối với IP của mình. Chúng tôi và những người cấp phép của chúng tôi sở hữu và bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Dịch vụ, Vật phẩm ảo, và Tài khoản của quý vị (không bao gồm bất kỳ phương tiện hữu hình nào mà Dịch vụ có thể được cung cấp trên đó), bao gồm tất cả: (1) thông tin, văn bản, dữ liệu, tệp, mã, tập lệnh, thiết kế, đồ họa, tác phẩm nghệ thuật, hình minh họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, tiêu đề, chủ đề, đồ vật, nhân vật, tên, đoạn hội thoại, địa điểm, câu chuyện, cốt truyện, hoạt hình, khái niệm, hiệu ứng nghe nhìn, hàng hóa ảo và tiền tệ trong trò chơi (bao gồm Vật phẩm ảo), tính năng tương tác, chơi trò chơi, phương thức hoạt động, việc biên soạn, tập hợp và sắp xếp các tài liệu của Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị và tất cả tài liệu có bản quyền khác; (2) nhãn hiệu, logo, tên thương mại, hình thức thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và đặc điểm nhận dạng thương mại của các bên khác nhau, bao gồm của chúng tôi; và (3) các hình thức sở hữu trí tuệ khác (tất cả các thông tin nêu trên, gọi chung là “Nội dung”).

2.2. Việc quý vị sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, chúng tôi cấp cho quý vị một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bao gồm Vật phẩm ảo và Tài khoản của quý vị, cho mục đích cá nhân, phi thương mại của quý vị. Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị, bao gồm Nội dung, nhưng ngoại trừ bất kỳ phương tiện hữu hình nào mà Dịch vụ có thể được cung cấp, đều được cấp phép chứ không được bán. Giấy phép này chỉ dành cho cá nhân quý vị và không cấp cho quý vị bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản nào của quý vị (hoặc đối với bất kỳ tính năng hoặc Nội dung nào của chúng).

2.3. Những hạn chế. Giấy phép có giới hạn được cấp trong Thỏa thuận này không trao cho quý vị bất kỳ quyền nào và quý vị không được bán, sao chép (ngoại trừ các ngoại lệ về pháp lý hiện hành như ngoại lệ “sao chép riêng tư” theo luật hiện hành), cho mượn, cho thuê, phân phối, tháo rời, dịch ngược, giải mã, hack, lấy mã nguồn, thiết kế ngược (trừ khi được cho phép theo các ngoại lệ về pháp lý hiện hành bắt nguồn từ Chỉ thị EU 2009/24 hoặc luật hiện hành khác), sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, thương mại hóa hoặc khai thác Dịch vụ (bao gồm Nội dung), Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị trừ khi phải tuân theo các điều khoản bằng văn bản riêng biệt, rõ ràng, do Take-Two cung cấp cho phép hành vi đó. Không giới hạn những quy định đã nêu ở trên, không có nội dung nào trong giấy phép có giới hạn được cấp trong Thỏa thuận này cho phép sử dụng Dịch vụ (bao gồm Nội dung), Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị dưới bất kỳ hình thức nào để phát triển, đào tạo, nâng cao hoặc cung cấp tài liệu nguồn hoặc quảng bá mọi Công cụ AI Sáng tạo; và để tránh nghi ngờ, bất kỳ việc sử dụng nào như vậy đều bị nghiêm cấm rõ ràng theo đây. “Công cụ AI Sáng tạo” có nghĩa là bất kỳ công cụ hoặc chương trình máy tính nào sử dụng thuật toán hoặc công nghệ thường được gọi là trí tuệ nhân tạo hoặc máy học để tạo hoặc tạo ra nội dung chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, mã phần mềm, văn bản viết, hình ảnh tĩnh hoặc động, tác phẩm âm nhạc, mô phỏng giọng nói của con người, tài liệu âm thanh hoặc các tác phẩm sáng tạo khác dựa trên văn bản, hình ảnh, lời nhắc âm thanh hoặc các thông tin đầu vào khác. Nếu chúng tôi chấm dứt Tài khoản của quý vị hoặc Thỏa thuận này theo các quy định bên dưới thì mọi giấy phép mà chúng tôi cấp cho quý vị để sử dụng Dịch vụ, Vật phẩm ảo, Tài khoản của quý vị hoặc bất kỳ Nội dung nào đều sẽ chấm dứt ngay lập tức.

2.4. Hiệu lực pháp lý. Giấy phép này mô tả một số quyền hợp pháp nhất định. Quý vị có thể có các quyền khác theo luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia của quý vị. Giấy phép này không thay đổi các quyền của quý vị theo luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia của quý vị nếu luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia của quý vị không cho phép làm như vậy.

3. Vật phẩm ảo.

Vật phẩm ảo” có nghĩa là bất kỳ loại tiền ảo, hàng hóa, vật phẩm, vật phẩm tăng cường hoặc hiệu ứng nào chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, tiền xu, điểm, đá quý, mã thông báo, vũ khí, xe cộ, thẻ, trang phục, vật phẩm tăng sức mạnh, quần áo, thiết bị, chiến lợi phẩm, phần thưởng, huy hiệu hoặc bất kỳ tài sản ảo nào khác trong trò chơi được cung cấp, mua từ Cửa hàng Kỹ thuật số, kiếm được hoặc có được thông qua Dịch vụ. Vật phẩm ảo được cấp phép theo các điều khoản của Thỏa thuận này và không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là chuyển giao bất kỳ quyền hoặc quyền sở hữu nào đối với Vật phẩm ảo đó cho quý vị. Vật phẩm ảo chỉ khả dụng cho người dùng ở một số địa điểm nhất định và trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận của quý vị với Mặt trước Cửa hàng Kỹ thuật số có liên quan, quý vị không được mua hoặc sử dụng Vật phẩm ảo nếu quý vị không ở địa điểm được phê duyệt. Vật phẩm ảo chỉ có thể được đổi lấy nội dung cung cấp thông qua Dịch vụ, thường dành riêng cho trò chơi. Vật phẩm ảo không có giá trị bằng tiền, không thể được sử dụng bên ngoài Dịch vụ và không được bán, chuyển nhượng hoặc đổi lấy tiền thật hoặc vật phẩm có giá trị bên ngoài Dịch vụ trừ khi phải tuân theo các điều khoản bằng văn bản riêng biệt, rõ ràng do Take-Two cung cấp cho phép hành vi đó. Chúng tôi có quyền sửa đổi, xóa, di chuyển, loại bỏ hoặc tạm dừng bất kỳ Vật phẩm ảo nào vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo cho quý vị và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý vị dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi có thể giới hạn tổng số lượng Vật phẩm ảo có thể được giữ cho bất kỳ trò chơi nào hoặc có thể được giữ tổng cộng trong Tài khoản của quý vị. Chúng tôi có thể giới hạn khoảng thời gian mà quý vị có thể giữ hoặc sử dụng Vật phẩm ảo liên quan đến bất kỳ trò chơi cụ thể nào hoặc khía cạnh khác của Dịch vụ. Ngoài ra, giá cả và tính sẵn có của Vật phẩm ảo để mua hoặc thu được có thể thay đổi. Quý vị đồng ý rằng quý vị không có quyền sở hữu hoặc các quyền khác đối với bất kỳ Vật phẩm ảo nào hoặc Tài khoản của quý vị.

4. Mua hàng, thanh toán và gói đăng ký.

4.1. Cửa hàng Kỹ thuật số. Một số khía cạnh của Dịch vụ và một số Vật phẩm ảo có thể yêu cầu quý vị thanh toán phí thông qua cửa hàng do chúng tôi hoặc bên thứ ba điều hành (mỗi bên được gọi là “Cửa hàng Kỹ thuật số”). Đối tác hợp đồng của quý vị trong việc cung cấp các Dịch vụ và Vật phẩm ảo này cho quý vị sẽ là Cửa hàng Kỹ thuật số. Việc quý vị mua hàng thông qua Cửa hàng Kỹ thuật số phải tuân theo mọi điều khoản hoặc điều kiện hiện hành do Cửa hàng Kỹ thuật số áp đặt (“Điều khoản Cửa hàng”), tất cả đều được đưa vào trong tài liệu này bằng tham chiếu. Quý vị chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí liên quan đến việc quý vị mua hàng từ Cửa hàng Kỹ thuật số đó và phải cung cấp thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ cho Cửa hàng Kỹ thuật số. Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc hủy Dịch vụ hiện hành hoặc việc cung cấp Vật phẩm ảo nếu Cửa hàng Kỹ thuật số thông báo cho chúng tôi rằng họ không nhận được khoản thanh toán đầy đủ từ quý vị sau khi thông báo trước hợp lý hoặc nếu quý vị nhận được hoặc cố gắng nhận được khoản tiền hoàn lại vi phạm các chính sách hiện hành của Cửa hàng Kỹ thuật số. Việc tạm dừng hoặc hủy Dịch vụ hoặc Vật phẩm ảo do không thanh toán cho Cửa hàng Kỹ thuật số có thể dẫn đến mất quyền truy cập và sử dụng Tài khoản của quý vị cũng như bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ nào. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với quý vị trong trường hợp quyền truy cập của quý vị vào bất kỳ Dịch vụ nào bị Cửa hàng Kỹ thuật số chấm dứt do quý vị vi phạm Điều khoản Cửa hàng của họ.

4.2. Gói đăng ký. Một số khía cạnh của Dịch vụ có thể được cung cấp trên cơ sở đăng ký với các khoản thanh toán tự động, định kỳ vào đầu mỗi kỳ thanh toán (“Gói đăng ký”). Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản mà theo đó các tính năng đó được cung cấp để mua vào bất kỳ lúc nào sau khi thông báo trước ba mươi (30) ngày. Xin lưu ý rằng một số Gói đăng ký được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, trong đó có thể sửa đổi các điều khoản dưới đây.

(1) Mua hàng. Quý vị có thể mua gói đăng ký từ Cửa hàng Kỹ thuật số. Để sử dụng gói Đăng ký, quý vị phải: có quyền hợp lệ đối với sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến gói Đăng ký; có tài khoản hợp lệ với Cửa hàng Kỹ thuật số bao gồm phương thức thanh toán hiện tại, hợp lệ và được chấp nhận đã đăng ký vào tài khoản đó; và có kết nối internet. Cửa hàng Kỹ thuật số sẽ tính phí Đăng ký hiện hành (và mọi khoản thuế hiện hành) (“Phí”) cho phương thức thanh toán quý vị đã chọn vào từng ngày gia hạn gói Đăng ký. Sau khi mua, (các) gói Đăng ký của quý vị sẽ kích hoạt và quý vị sẽ nhận được quyền truy cập vào các lợi ích liên quan đến gói Đăng ký được liệt kê tại thời điểm quý vị đăng ký.

(2) Tự động gia hạn & hủy bỏ. Gói Đăng ký của quý vị sẽ tự động gia hạn vào cuối mỗi kỳ thanh toán. Cửa hàng Kỹ thuật số sẽ tính Phí hiện hành vào phương thức thanh toán của quý vị trừ khi quý vị hủy gói Đăng ký thông qua Cửa hàng Kỹ thuật số hiện hành trước khi kỳ thanh toán hiện tại của quý vị kết thúc. Quý vị có thể hủy gói Đăng ký bất kỳ lúc nào, điều này sẽ ngăn việc tự động gia hạn và chấm dứt gói Đăng ký vào cuối kỳ thanh toán hiện tại của quý vị. Nếu hủy, quý vị sẽ tiếp tục nhận được các lợi ích cho đến khi gói Đăng ký chấm dứt vào cuối kỳ thanh toán hiện tại của quý vị. Vui lòng xem Điều khoản của Cửa hàng để biết các chính sách hoàn tiền hiện hành, nếu có.

(3) Thay đổi đối với gói Đăng ký. Các điều khoản của bất kỳ gói Đăng ký nào và các lợi ích có trong gói Đăng ký đó đôi khi có thể thay đổi. Các thay đổi về lợi ích có thể bao gồm việc thay đổi hoặc loại bỏ các lợi ích đã được yêu cầu trước đó. Take-Two cũng có thể ngừng gói Đăng ký bất kỳ lúc nào sau khi thông báo trước không dưới ba mươi (30) ngày. Mọi thay đổi như vậy sẽ được cập nhật trên trang sản phẩm Đăng ký của Cửa hàng Kỹ thuật số và quý vị có thể nhận được thông báo qua email từ Take-Two và/hoặc Cửa hàng Kỹ thuật số về bất kỳ thay đổi nào như vậy trước khi xảy ra thay đổi. Vui lòng đọc kỹ mọi thông báo về thay đổi. Nếu quý vị không hủy gói Đăng ký của mình sau khi nhận được thông báo về thay đổi đối với các điều khoản của gói Đăng ký – bao gồm số tiền Phí – hoặc các lợi ích có trong gói Đăng ký thì quý vị sẽ được coi là đã chấp nhận những thay đổi đó. Các thay đổi sẽ có hiệu lực khi tự động gia hạn gói Đăng ký của quý vị hoặc vào ngày mà quý vị chấp nhận rõ ràng bất kỳ thay đổi nào như vậy, nếu sớm hơn.

5. Nội dung do Người dùng Tạo và Nội dung Tùy chỉnh.

5.1. Nội dung do Người dùng Tạo.UGC” bao gồm tất cả nội dung kỹ thuật số hoặc thông tin liên lạc mà người dùng tạo, tải lên hoặc phân phối qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở: văn bản, bài đăng, âm thanh hoặc thông tin liên lạc nghe nhìn; mã, tập lệnh, kết cấu, mô hình, bản đồ, tệp hoặc nội dung hoặc tài liệu khác; ảnh chụp, hình ảnh, video hoặc bất kỳ tác phẩm âm thanh hoặc nghe nhìn nào khác; và bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào liên quan đến Dịch vụ. UGC đặc biệt loại trừ Nội dung Tùy chỉnh (được xác định dưới đây). Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về UGC mà quý vị tạo, tải lên hoặc phân phối qua Dịch vụ (“UGC của quý vị”) và theo đây quý vị cam đoan với chúng tôi rằng UGC của quý vị sẽ không vi phạm Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản của Phần 6.

5.2. Quyền đối với UGC. Quý vị giữ mọi quyền, nếu có, mà quý vị có thể có theo luật hiện hành đối với UGC của quý vị. Nếu quý vị nắm giữ bất kỳ quyền nào như vậy đối với UGC của quý vị, bao gồm mọi quyền tác giả hoặc quyền lợi tài sản trí tuệ khác, thì để đổi lấy các quyền được cấp phép cho quý vị trong Thỏa thuận này, theo đây quý vị cấp cho chúng tôi quyền không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không độc quyền và có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, sửa đổi, điều chỉnh, tạo tác phẩm phái sinh dựa trên đó, xuất bản, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, truyền đạt với công chúng, trình diễn công khai và khai thác UGC của quý vị trong hoặc qua Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại và phi thương mại nào khác liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cải thiện Dịch vụ mà không cần bồi thường hoặc thông báo trong toàn bộ thời gian có quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến UGC của quý vị (bao gồm tất cả những phục hồi, đảo ngược và mở rộng các quyền đó). Không giới hạn những quy định đã nêu ở trên, các quyền được cấp phép cho Take-Two ở đây rõ ràng bao gồm quyền mà Take-Two cho phép người dùng khác sử dụng UGC của quý vị như một phần trong hoạt động Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách tạo, tải lên hoặc phân phối UGC của quý vị đến hoặc qua Dịch vụ, quý vị cam đoan với chúng tôi rằng quý vị sở hữu bất kỳ quyền nào đối với UGC của quý vị trên cơ sở duy nhất và không bị cản trở, cũng như bất kỳ quyền nào quý vị cấp cho chúng tôi theo Phần này và việc chúng tôi khai thác các quyền đó sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

5.3. Nội dung Tùy chỉnh. Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép quý vị sử dụng các công cụ, phần mềm chỉnh sửa, chức năng trong trò chơi hoặc các tính năng khác do chúng tôi cung cấp (“Công cụ của Chúng tôi”) để chỉnh sửa Nội dung nhằm (chẳng hạn) tạo cấp độ tùy chỉnh, bản đồ, nội dung trong trò chơi, thiết kế, trang phục, nhân vật, chế phục, khóa học, trò chơi hoặc nội dung khác dựa trên Nội dung (“Nội dung Tùy chỉnh”). Nội dung Tùy chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả nội dung được tạo bằng Công cụ của Chúng tôi, bao gồm nội dung trong trò chơi, bản đồ, ảnh chụp màn hình, video, bản ghi âm trong trò chơi, clip chơi trò chơi và buổi phát trực tiếp. Quý vị chỉ có thể sử dụng Nội dung Tùy chỉnh với Dịch vụ và/hoặc chỉ khi được chúng tôi cho phép. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Tùy chỉnh mà quý vị tạo và đồng ý rằng Nội dung Tùy chỉnh đó sẽ không vi phạm Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản trong Phần 6.

5.4. Quyền đối với Nội dung Tùy chỉnh. Take-Two bảo lưu mọi quyền và quyền sở hữu tất cả Nội dung Tùy chỉnh theo luật hiện hành. Theo luật hiện hành, nếu việc quý vị tạo Nội dung Tùy chỉnh dẫn đến việc quý vị nắm giữ bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Nội dung Tùy chỉnh đó thì để đổi lấy các quyền được cấp phép cho quý vị trong Thỏa thuận này, theo đây quý vị được tự do chuyển nhượng cho chúng tôi, khi tạo Nội dung Tùy chỉnh đó, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Nội dung Tùy chỉnh đó, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới trong toàn bộ thời gian của các quyền sở hữu trí tuệ đó (bao gồm tất cả những phục hồi, đảo ngược và mở rộng các quyền đó). Bất chấp nhiệm vụ nêu trên, nếu vì bất kỳ lý do gì quý vị giữ lại bất kỳ quyền lợi sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác đối với Nội dung Tùy chỉnh, thì theo đây quý vị cấp cho chúng tôi quyền không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không độc quyền và có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, sửa đổi, điều chỉnh, tạo tác phẩm phái sinh dựa trên đó, xuất bản, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, truyền đạt với công chúng, trình diễn công khai và khai thác Nội dung Tùy chỉnh đó trong hoặc qua Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại và phi thương mại nào khác liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cải thiện Dịch vụ mà không cần bồi thường hoặc thông báo trong toàn bộ thời gian có quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Nội dung Tùy chỉnh đó (bao gồm tất cả những phục hồi, đảo ngược và mở rộng các quyền đó). Không giới hạn những quy định đã nêu ở trên, các quyền được cấp phép cho Take-Two ở đây rõ ràng bao gồm quyền mà Take-Two cho phép người dùng khác sử dụng Nội dung Tùy chỉnh đó như một phần trong hoạt động Dịch vụ của chúng tôi.

5.5. Kiểm duyệt nội dung; Quyền loại bỏ. Chúng tôi không có nghĩa vụ lưu trữ, duy trì, hỗ trợ hoặc phân phối bất kỳ UGC nào của quý vị hoặc Nội dung Tùy chỉnh mà quý vị tạo. Chúng tôi không nhất thiết phải xem xét và không có nghĩa vụ chủ động giám sát bất kỳ UGC hoặc Nội dung Tùy chỉnh nào có thể có sẵn qua Dịch vụ. Chúng tôi không xác nhận tính bảo mật, chất lượng hoặc tính nguyên bản của bất kỳ UGC hoặc Nội dung Tùy chỉnh nào. UGC và Nội dung Tùy chỉnh không thể hiện quan điểm của Take-Two hoặc ban quản lý, nhân viên hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan đến chúng tôi. Quý vị hiểu rằng chúng tôi có thể sửa đổi, gỡ xuống, cấm, chặn, ẩn, loại bỏ hoặc xóa bất kỳ hoặc tất cả UGC hoặc Nội dung Tùy chỉnh và báo cáo mọi Nội dung Tùy chỉnh hoặc UGC bất hợp pháp cũng như mọi thông tin người dùng liên quan cho cơ quan có thẩm quyền. Phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi theo luật hiện hành, nếu chúng tôi có hành động bất lợi đối với UGC của quý vị hoặc Nội dung Tùy chỉnh mà quý vị tạo từ Dịch vụ, đình chỉ hoặc cấm Tài khoản của quý vị hoặc hạn chế quyền truy cập của quý vị vào một số hoặc tất cả Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị do UGC của quý vị hoặc Nội dung Tùy chỉnh mà quý vị tạo, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị về điều này.

6. Quy tắc Người dùng.

Vì mục đích của Phần 6 này, “Dịch vụ” bao gồm Vật phẩm ảo và Tài khoản của quý vị; và “Tài liệu” có nghĩa là UGC của quý vị và bất kỳ Nội dung Tùy chỉnh nào quý vị tạo.

6.1. Không có hành vi bất hợp pháp hoặc khai thác thương mại trái phép. Quý vị đồng ý rằng:

(1) Quý vị sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp, phù hợp với luật pháp hiện hành.

(2) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ liên quan đến bất kỳ hoạt động đặt cược nào bằng tiền hoặc vật có giá trị khác trừ khi phải tuân theo các điều khoản bằng văn bản riêng biệt, rõ ràng do Take-Two cung cấp cho phép hành vi đó.

(3) Quý vị sẽ sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng mì\nh và quý vị sẽ không khai thác Dịch vụ vì mục đích thương mại trừ khi phải tuân theo các điều khoản bằng văn bản riêng biệt, rõ ràng do Take-Two cung cấp cho phép hành vi đó. Điều này bao gồm việc tham gia, cho phép hoặc khuyến khích thu thập, bán hoặc trao đổi bất kỳ thứ gì từ Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản nào) không được Take-Two ủy quyền rõ ràng; tạo điều kiện, tạo hoặc duy trì mọi kết nối trái phép đến Dịch vụ (bao gồm mọi máy chủ trái phép sửa đổi, mô phỏng hoặc kết nối với bất kỳ Dịch vụ nào); và tạo ra hoặc tham gia vào việc khai thác chênh lệch giá của Vật phẩm ảo bằng bất kỳ phương tiện nào (ví dụ: giữa các mức giá tiền thật).

6.2. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào xâm phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm các điều khoản của Phần 5.

6.3. Bộ Quy tắc Ứng xử. Quý vị đồng ý rằng:

(1) Quý vị sẽ không sử dụng các phương tiện không phù hợp hoặc trái phép để can thiệp hoặc tác động tiêu cực đến khả năng của bất kỳ người dùng nào khác trong việc sử dụng Dịch vụ như dự định; để đạt được lợi thế không công bằng trong cách chơi trò chơi; hoặc để có quyền truy cập vào Vật phẩm ảo hoặc Nội dung khác mà quý vị không có quyền hợp lệ. Điều này bao gồm việc sử dụng các mánh gian lận, tiết chế trái phép, hack, trục trặc hoặc các hoạt động khai thác kỹ thuật khác cũng như giả mạo, lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật.

(2) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Điều này bao gồm “doxing”, tức là chia sẻ hoặc đe dọa chia sẻ thông tin để gây bối rối, đe dọa, làm hại hoặc quấy rối người khác.

(3) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào cố ý hoặc chủ tâm gây hiểu nhầm, sai sự thật hoặc gian lận. Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tham gia vào “spam”, tức là sử dụng sai mục đích nhiều lần hoặc định kỳ một kênh liên lạc theo cách làm gián đoạn hoặc can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ, quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba hoặc tác động bất lợi đến khả năng của bất kỳ người dùng nào khác trong việc sử dụng Dịch vụ như dự định.

(4) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối Tài liệu có chứa các mô tả hoặc hình ảnh mô tả thực tế hoặc thực tế gây sốc về máu me, bạo lực quá mức, tra tấn hoặc ngược đãi động vật. Điều này bao gồm tất cả các mô tả về nội dung đó, bất kể Tài liệu là phương tiện thực hay bị thao túng, hoạt ảnh, hình ảnh do máy tính tạo ra hoặc sản phẩm kỹ thuật số khác.

(5) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối Tài liệu hoặc tham gia vào hành vi mô tả, quảng bá hoặc cố gắng bình thường hóa, khuyến khích hoặc cố ý dẫn đến việc người khác bị chứng rối loạn ăn uống, tự tử hoặc các hành vi khác về tự làm hại thân thể. Điều này bao gồm Tài liệu hoặc hành vi được hiểu một cách hợp lý là để tạo điều kiện hoặc khuyến khích người khác gây tổn hại về thể chất hoặc bỏ đói bản thân; sử dụng lượng rượu, ma túy hoặc các chất gây nghiện khác ở mức nguy hiểm; và tham gia hoặc đe dọa tự làm hại để đe dọa, thao túng hoặc ép buộc người khác.

(6) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối Tài liệu hoặc tham gia vào hành vi bạo hành, bắt nạt, quấy rối hoặc được hiểu một cách hợp lý là đe dọa thể chất hoặc bằng lời nói đối với người khác. Điều này bao gồm Tài liệu mang tính chất phỉ báng và các hành vi như núp lùm, quấy rối, bắn tỉa trong luồng, đánh đập hoặc hành vi lạm dụng khác trong trò chơi.

(7) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào hoặc tham gia vào hành vi khiêu dâm, tục tĩu hoặc quấy rối tình dục. Điều này bao gồm việc phân phối Tài liệu gợi dục không được yêu cầu hoặc không mong muốn; tham gia vào hành vi khiêu dâm không được yêu cầu hoặc không mong muốn đối với một người khác; thực hiện các mối đe dọa hoặc tấn công dựa trên hoạt động tình dục hoặc đặc điểm tình dục của một người khác trong thực tế, theo cảm nhận hoặc giả định; hoặc chia sẻ trái phép nội dung gợi dục hoặc khiêu dâm của một người khác mà không có sự đồng ý của họ (tức là “khiêu dâm trả thù”).

(8) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào mô tả, quảng bá hoặc cố gắng bình thường hóa, khuyến khích hoặc cố ý dẫn đến lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Điều này bao gồm Tài liệu khiêu dâm trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào, bao gồm phương tiện thực tế hoặc bị thao túng, hoạt ảnh, hình ảnh do máy tính tạo ra hoặc sản phẩm kỹ thuật số khác; tham gia hoặc cố gắng tham gia vào giao tiếp gợi dục hoặc khiêu dâm với trẻ vị thành niên; và thu thập Tài liệu gợi dục hoặc khiêu dâm từ trẻ vị thành niên hoặc chia sẻ Tài liệu đó với trẻ vị thành niên.

(9) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối Tài liệu hoặc tham gia vào hành vi cấu thành lời nói hoặc hành vi thù hận mà chúng tôi xác định là bất kỳ hình thức biểu đạt nào được hiểu hợp lý là tấn công hoặc thúc đẩy lòng thù hận hoặc bạo lực đối với một cá nhân hoặc một nhóm dựa trên bất kỳ đặc điểm nào sau đây: tuổi tác; màu da hoặc chủng tộc; khuyết tật; sắc tộc; giới tính hoặc bản dạng giới; nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng nhập cư; gia nhập tôn giáo; giới tính hoặc khuynh hướng tình dục; nghĩa vụ quân sự; tầng lớp, địa vị hoặc đẳng cấp kinh tế xã hội; hoặc trọng lượng, kích thước hoặc loại cơ thể.

(10) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối Tài liệu hoặc tham gia vào hành vi mô tả, quảng bá hoặc hỗ trợ chủ nghĩa cực đoan bạo lực hoặc chủ nghĩa khủng bố. Điều này bao gồm bất kỳ Tài liệu hoặc hành vi nào được hiểu một cách hợp lý là tán thành hoặc ủng hộ bạo lực cực đoan hoặc thủ phạm của những hành vi đó; và quảng bá các hệ tư tưởng cực đoan hoặc các thuyết âm mưu khuyến khích hoặc kích động bạo lực chống lại người khác.

(11) Quý vị sẽ tuân theo mọi quy tắc bổ sung được nêu trong Tiêu chuẩn Cộng đồng riêng lẻ có thể áp dụng cho việc quý vị sử dụng các trò chơi, ứng dụng, sản phẩm hoặc trang web cụ thể trong Dịch vụ, tất cả đều được đưa vào trong tài liệu này bằng tham chiếu.

(12) Ngoài những điều đã nêu trên, quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để tạo, tải lên hoặc phân phối bất kỳ Tài liệu nào khác hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào trái pháp luật hoặc sử dụng Dịch vụ để cố gắng hoặc âm mưu thực hiện bất kỳ vi phạm nào nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử này.

6.4. Không có khai thác kỹ thuật. Quý vị đồng ý rằng:

(1) Quý vị sẽ không sử dụng phương pháp ủy quyền IP hoặc các phương pháp khác để ngụy trang vị trí hoặc nơi cư trú của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tránh các hạn chế về mặt địa lý đối với quyền truy cập vào Nội dung, kiểm soát quyền truy cập hoặc các biện pháp bảo vệ kỹ thuật; hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp dựa trên luật pháp địa phương hiện hành.

(2) Trừ khi phải tuân theo các điều khoản bằng văn bản riêng biệt, rõ ràng do Take-Two cung cấp, quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ qua hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào tới máy chủ từ xa, PC ảo hoặc hệ thống hoặc mạng khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung cho phép (hoặc có ý định cho phép) Dịch vụ hoặc Nội dung đó được tải xuống hoặc truyền trực tuyến đến một hoặc nhiều thiết bị có kết nối Internet riêng biệt.

(3) Quý vị sẽ không sử dụng, quảng bá hoặc cung cấp bất kỳ lỗi, trục trặc, khai thác, gian lận, hack, tập lệnh, bot, mod trái phép hoặc các phương thức khác được thiết kế để tương tác ác ý với Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Thỏa thuận này; để thu thập thông tin hoặc dữ liệu người dùng; khai thác lỗ hổng hệ thống; phá vỡ hệ thống kiểm duyệt hoặc lọc nội dung; hoặc nói cách khác là chặn, chuyển hướng hoặc can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ.

(4) Quý vị sẽ không thiết kế ngược, dịch ngược hoặc tháo rời (trừ khi được cho phép theo các ngoại lệ về pháp lý hiện hành bắt nguồn từ Chỉ thị EU 2009/24 hoặc luật hiện hành khác), hiển thị, trình diễn, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

(5) Quý vị sẽ không sử dụng Dịch vụ để phân phối, tải lên hoặc truyền bất kỳ phần mềm, tập lệnh, mã hoặc thông tin nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ vi-rút, sâu, timebot, cancelbot, ngựa trojan, hack hoặc mã độc hại nào khác) để sửa đổi hoặc thay đổi Dịch vụ theo bất kỳ cách thức trái phép nào hoặc để truyền thông tin đó.

6.5. Hỗ trợ hoặc khuyến khích các hành vi vi phạm. Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không hỗ trợ tài liệu cho người dùng khác vi phạm hoặc cố gắng vi phạm Thỏa thuận này. Điều này bao gồm việc cung cấp hỗ trợ tài chính; bí quyết, chuyên môn hoặc hỗ trợ khác; hoặc khuyến khích nhiều lần để tham gia vào hành vi vi phạm Thỏa thuận này.

6.6. Khả năng áp dụng cho Nhân viên, Đại lý và Nhà thầu. Để rõ ràng, các quy tắc ứng xử và hành vi trong Phần 6 này áp dụng cho việc liên lạc và tương tác của quý vị với nhân viên, đại lý và nhà thầu của Take-Two, bao gồm nhưng không giới hạn ở những cá nhân trong các nhóm của chúng tôi về hỗ trợ khách hàng, kỹ thuật, bảo mật hoặc cộng đồng.

6.7. Hậu quả của các hành vi vi phạm. Nếu quý vị vi phạm Thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn ở Quy tắc Người dùng trong Phần 6 này (được sửa đổi tùy từng thời điểm), Take-Two có quyền thực hiện hành động bất lợi đối với quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn: đặt lại một số hoặc tất cả tiến trình trong trò chơi được liên kết với Tài khoản của quý vị; đình chỉ quyền truy cập của quý vị vào một số hoặc tất cả Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị; chấm dứt quyền truy cập của quý vị vào một số hoặc tất cả Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc đóng Tài khoản của quý vị theo các điều khoản chấm dứt dưới đây; cấm quý vị tạo Tài khoản hoặc truy cập Dịch vụ trong tương lai; hoặc thực hiện hành động pháp lý thích hợp để thực thi Thỏa thuận này hoặc các quyền khác của chúng tôi theo luật hiện hành. Chúng tôi có thể thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý khác và cung cấp mọi dữ liệu cá nhân có liên quan như nêu trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, nếu sự vi phạm liên quan đến mối đe dọa đến tính mạng hoặc sự an toàn của chính quý vị hoặc người khác, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà chúng tôi tin rằng là trái pháp luật. Chúng tôi có quyền thực hiện hành động bất lợi đối với quý vị dựa trên thông tin chúng tôi có thể nhận được từ bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở những người dùng khác, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào của quý vị hoặc của bất kỳ người dùng nào khác đối với Thỏa thuận này.

6.8. Giám sát; Công cụ Người dùng và Hệ thống Tự động. Chúng tôi có thể (nhưng không bắt buộc) tích cực giám sát việc sử dụng Dịch vụ cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm ngăn chặn gian lận và hack; đảm bảo quý vị tuân thủ Thỏa thuận này; thực thi các điều khoản của Thỏa thuận này; và cải thiện Dịch vụ.

Dịch vụ có thể sử dụng các hệ thống kiểm duyệt và lọc, chẳng hạn như bộ lọc từ tự động và phần mềm nhận dạng ký hiệu hoặc nội dung, nhằm ngăn chặn hoặc ngừng phân phối Tài liệu vi phạm Thỏa thuận này. Dịch vụ cũng có thể bao gồm các công cụ cho phép người dùng kiểm soát tương tác của họ với những người dùng khác, chẳng hạn như cho phép người dùng chọn tham gia trò chuyện văn bản trong trò chơi hoặc liên lạc bằng giọng nói hoặc cho phép người dùng “tắt tiếng” hoặc chặn những người dùng khác. Dịch vụ có thể có các công cụ báo cáo trong trò chơi hoặc qua các trang web hỗ trợ chuyên dụng, thông qua đó người dùng có thể báo cáo các vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử để được chúng tôi xem xét.

Các tính năng và công cụ được mô tả ở trên có thể kết hợp các thuật toán, trí tuệ nhân tạo, máy học hoặc các hệ thống tự động khác để giúp chúng tôi hoàn thành các mục đích được mô tả trong Phần này ở quy mô và phạm vi cần thiết để duy trì Dịch vụ hiệu quả cho người dùng của chúng tôi.

Hệ thống kiểm duyệt và lọc có thể khác nhau giữa các Dịch vụ, bao gồm dựa trên Nội dung, xếp theo độ tuổi hoặc đối tượng mục tiêu của một Dịch vụ cụ thể. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về cách chúng tôi giám sát và thu thập dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc báo cáo vi phạm các chính sách của chúng tôi, vui lòng truy cập bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

7. Báo cáo nội dung; Yêu cầu gỡ xuống; DMCA.

7.1. Nội dung có hại hoặc bất hợp pháp. Nếu quý vị biết về bất kỳ UGC hoặc Nội dung Tùy chỉnh nào có sẵn trên Dịch vụ mà vi phạm Quy tắc Người dùng trong Mục 6 của Thỏa thuận này, bao gồm Bộ Quy tắc Ứng xử, thì quý vị có thể thông báo cho chúng tôi bằng các công cụ báo cáo có trong trò chơi hoặc trên các trang web hỗ trợ khách hàng có liên quan của chúng tôi. Vui lòng truy cập bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách báo cáo UGC hoặc Nội dung Tùy chỉnh vi phạm Quy tắc Người dùng. Bằng cách gửi bất kỳ thông báo nào như vậy cho chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị thực sự tin rằng UGC hoặc Nội dung Tùy chỉnh mà quý vị báo cáo đã vi phạm Thỏa thuận và thông tin được cung cấp trong thông báo của quý vị là chính xác và đầy đủ.

7.2. Thông báo về Vi phạm Bản quyền hoặc Thương hiệu. Chúng tôi phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số, 17 U.S.C. § 512 (“DMCA”). Nếu quý vị tin rằng bất kỳ Nội dung, UGC, Nội dung Tùy chỉnh hoặc khía cạnh nào khác của Dịch vụ cấu thành vi phạm bản quyền hoặc chiếm dụng nhãn hiệu của quý vị, vui lòng gửi thông báo về cáo buộc vi phạm đến đại diện được chỉ định của chúng tôi cùng với thông tin bằng văn bản như sau:

(1) Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị;

(2) Mô tả chi tiết về tác phẩm có bản quyền mà quý vị cho rằng đã bị vi phạm;

(3) URL hoặc mô tả chi tiết về trường hợp tài liệu mà quý vị cho là vi phạm;

(4) Tuyên bố của quý vị rằng quý vị thực sự tin là việc sử dụng đang tranh chấp không được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật hiện hành;

(5) Theo hình phạt về tội khai man, tuyên bố của quý vị rằng thông tin trong thông báo của quý vị là chính xác và quý vị là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền; và

(6) Chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền đang được đề cập hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt họ.

Thông tin liên hệ của đại diện được chỉ định của chúng tôi là:

Nhà cung cấp Dịch vụ: Take-Two Interactive Software, Inc.

Địa chỉ gửi thư: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

Hoa Kỳ

Attention: DMCA Takedown Notice

Điện thoại: +1 (646)-536-2842

Email: [email protected]

Xin lưu ý rằng theo DMCA, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu quý vị cố ý khai báo sai rằng tài liệu hoặc hoạt động đó là vi phạm. Cũng xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trong thông báo vi phạm bản quyền của quý vị có thể được cung cấp cho người chịu trách nhiệm về tài liệu bị cáo buộc vi phạm.

7.3. Chính sách về vi phạm lặp lại. Nếu quý vị lặp lại vi phạm Thỏa thuận này, chẳng hạn như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, Bộ Quy tắc Ứng xử hoặc quyền của bên thứ ba, thì chúng tôi có quyền thực hiện hành động bất lợi đối với quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn: đình chỉ quyền truy cập của quý vị vào một số hoặc tất cả Dịch vụ, Vật phẩm ảo và/hoặc Tài khoản của quý vị; đóng Tài khoản của quý vị theo các điều khoản chấm dứt dưới đây; cấm quý vị tạo Tài khoản hoặc truy cập Dịch vụ trong tương lai; hoặc thực hiện hành động pháp lý thích hợp để thực thi Thỏa thuận này hoặc các quyền khác của chúng tôi theo luật hiện hành.

8. Cập nhật và Tính năng.

8.1. Cập nhật và Sửa đổi. Chúng tôi có thể cung cấp các bản vá, bản cập nhật hoặc bản nâng cấp cho Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị mà có thể được yêu cầu để tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bao gồm các bản cập nhật tự động hoặc “trong nền” mà không cần thông báo cho quý vị. Những cập nhật như vậy phải tuân theo Thỏa thuận này trừ khi các điều khoản khác được trình bày cùng với các cập nhật, trong trường hợp đó, các điều khoản khác đó sẽ được áp dụng. Chúng tôi không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ bản cập nhật nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ phiên bản của hệ thống hoặc thiết bị mà quý vị đã cấp phép, có được hoặc đã mua bất kỳ phần nào của Dịch vụ, trừ khi chúng tôi đã đưa ra tuyên bố về khả năng tương thích. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi, thay đổi hoặc tạm dừng mà không tính thêm phí cho quý vị, dù là toàn bộ hay một phần, bất kỳ Dịch vụ, Vật phẩm ảo nào và/hoặc Tài khoản của quý vị vì lý do chính đáng. Các lý do hợp lệ bao gồm nhưng không giới hạn: cải thiện Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị (chẳng hạn như cung cấp các Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Nội dung mới); những thay đổi cần thiết để cân bằng trò chơi, sửa lỗi hoặc ngăn chặn hoặc chống lại hành vi lợi dụng; những thay đổi cần thiết do môi trường kỹ thuật mới hoặc số lượng người dùng tăng hoặc giảm; vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bị nghi ngờ hoặc thực tế; những thay đổi về giấy phép mà chúng tôi nắm giữ từ bên thứ ba hoặc các yêu cầu tuân thủ khác của bên thứ ba; chấm dứt thỏa thuận mà chúng tôi có với bên thứ ba vì bất kỳ lý do gì; việc bên thứ ba ngừng cung cấp dịch vụ hoặc tính năng là một phần hoặc được liên kết với Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị; những thay đổi về chi phí thị trường mở cụ thể và có thể kiểm chứng được; những cải tiến cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dùng hoặc các bên thứ ba khác; hoặc các lý do quan trọng khác về pháp lý, quy định hoặc bảo mật.

8.2. Người chơi được tạo tự động. Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể mang đến cho quý vị cơ hội chơi với bạn bè của quý vị hoặc các đối thủ phù hợp khác. Để đảm bảo rằng quý vị có sẵn các đối thủ ở cấp độ kỹ năng phù hợp, một số đối thủ phù hợp này có thể là những người chơi được tạo tự động, do máy tính điều khiển, trông giống như và chơi giống như người thật.

8.3. Tính khả dụng. Dịch vụ, Vật phẩm ảo, Nội dung, hoặc Tài khoản của quý vị có thể được cung cấp trong một khoảng thời gian giới hạn hoặc có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực hoặc thiết bị của quý vị. Nếu quý vị thay đổi khu vực mà không ảnh hưởng đến nghĩa vụ di động của chúng tôi theo luật hiện hành và tùy thuộc vào thỏa thuận của quý vị với Cửa hàng Kỹ thuật số hiện hành, quý vị có thể cần phải mua lại một số Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Nội dung nhất định mà quý vị đã thanh toán hoặc có được ở khu vực trước đó của mình. Tương tự, nếu quý vị thay đổi khu vực, quý vị có thể không còn truy cập được một số Dịch vụ, Nội dung hoặc Vật phẩm ảo nhất định mà quý vị có thể truy cập ở khu vực trước đó của mình nếu Dịch vụ, Nội dung hoặc Vật phẩm ảo đó bị cấm theo luật hiện hành của khu vực mới nơi quý vị hiện diện.

8.4. Dịch vụ của Bên Thứ ba. Thông qua Dịch vụ, quý vị có thể có khả năng truy cập hoặc kích hoạt nội dung, phần mềm, ứng dụng, sản phẩm, trang web, nền tảng, chức năng và dịch vụ do bên thứ ba vận hành không phải là một phần của Take-Two hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi (“Dịch vụ của Bên Thứ ba”). Nếu quý vị chọn truy cập, giao dịch, kích hoạt hoặc tương tác với bất kỳ Dịch vụ của Bên thứ ba nào như vậy, quý vị hiểu rằng quý vị đang chỉ đạo tổ chức bên thứ ba hiện hành cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba đó cho quý vị. Quý vị chịu trách nhiệm về các giao dịch của mình với bên thứ ba. Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để truy cập Dịch vụ của Bên thứ ba, mọi điều khoản sử dụng hiện hành liên quan đến Dịch vụ Bên thứ ba sẽ chi phối việc quý vị sử dụng Dịch vụ của Bên thứ ba đó. Chúng tôi không xác nhận mọi Dịch vụ của Bên thứ ba được cung cấp hoặc tiếp thị trên hoặc thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không cấp phép bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho quý vị như một phần của bất kỳ Dịch vụ Bên thứ ba nào và chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với quý vị hoặc những người khác về bất kỳ Dịch vụ Bên thứ ba nào hoặc về kết quả, thông tin, nội dung hoặc tương tác mà quý vị có thể gặp phải trong khi sử dụng chúng. Mọi thắc mắc của quý vị về kết quả, thông tin, nội dung hoặc tương tác mà quý vị có thể gặp phải trong khi sử dụng Dịch vụ Bên thứ ba đó phải được chuyển đến nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba đó.

8.5. Dịch vụ dựa trên Internet. Dịch vụ có thể yêu cầu kết nối Internet qua mạng không dây hoặc mạng di động và do đó có thể nhận được một số thông tin tiêu chuẩn nhất định về thiết bị, hệ thống và phần mềm mà quý vị sử dụng để kết nối với Dịch vụ. Thông tin đó được chúng tôi thu thập và sử dụng theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc duy trì và độ tin cậy kết nối internet của mình bằng chi phí của riêng quý vị và mọi khoản phí sử dụng có thể phát sinh do quý vị truy cập Dịch vụ qua bất kỳ mạng không dây hoặc mạng di động nào.

8.6. Quảng cáo của Bên thứ ba. Một số Dịch vụ có thể bao gồm các quảng cáo hoặc liên kết đến các trang web, nội dung, hàng hóa, khuyến mãi hoặc dịch vụ của bên thứ ba (“Quảng cáo của Bên thứ ba”). Chúng tôi không chịu trách nhiệm, cũng không kiểm soát nội dung của bất kỳ Quảng cáo của Bên thứ ba nào và việc đưa Quảng cáo của Bên thứ ba đó vào Dịch vụ không có nghĩa là chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt Quảng cáo của Bên thứ ba đó hoặc các trang web, nội dung, hàng hóa, khuyến mãi, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của các nhà cung cấp bên thứ ba của Quảng cáo Bên thứ ba đó.

9. Trách nhiệm của quý vị đối với chúng tôi.

Quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Take-Two đối với mọi trách nhiệm pháp lý trực tiếp, thiệt hại, tổn thất phát sinh từ hoặc liên quan đến: (1) việc quý vị vi phạm Thỏa thuận này; (2) bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào do quý vị cung cấp vi phạm các quyền của bên thứ ba khi được chúng tôi sử dụng theo Thỏa thuận này; và (3) các hành vi trái pháp luật hoặc thiếu sót của quý vị. Chúng tôi có thể hỗ trợ, bằng chi phí của mình, để bảo vệ mọi vấn đề mà quý vị phải bồi thường và trong trường hợp đó, quý vị đồng ý hợp tác với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giảm thiểu tổn thất của chúng tôi. Tuy nhiên, quý vị không bắt buộc phải bồi thường cho Take-Two về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các hành vi bất cẩn hoặc thiếu sót, gian lận hoặc hành vi sai trái cố ý của Take-Two, nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý của Take-Two, hoặc trong phạm vi quý vị không chịu trách nhiệm về sự vi phạm.

Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi chi phí của bên thứ ba mà quý vị phải chịu khi sử dụng Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của mình.

10. Chấm dứt.

Quý vị có thể ngừng sử dụng Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị bất cứ lúc nào và chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách phá hủy hoặc xóa tất cả bản sao của bất kỳ tài liệu hoặc phần mềm nào mà quý vị sở hữu và/hoặc bằng cách xóa Tài khoản của quý vị. Ngoài ra, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa Tài khoản và thông tin cá nhân của quý vị bất kỳ lúc nào theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Đối với mọi Dịch vụ, Vật phẩm ảo và/hoặc Tài khoản được cung cấp cho quý vị trong một khoảng thời gian không xác định, chúng tôi có quyền chấm dứt Thỏa thuận này và quyền truy cập của quý vị vào Dịch vụ, Vật phẩm ảo và Tài khoản của quý vị, hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ đó vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi có các phương tiện hợp lý để liên hệ với quý vị và nếu có thể, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị một cách hợp lý trước khi việc chấm dứt hoặc ngừng Dịch vụ có hiệu lực. Trong trường hợp không thể thông báo trước cho quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo kịp thời cho quý vị sau đó. Nếu nơi thường trú của quý vị là ở Đức, quyền của cả hai bên về việc chấm dứt bất thường vì lý do chính đáng sẽ không bị ảnh hưởng. Có lý do chính đáng nếu bên chấm dứt, có tính đến mọi tình huống của từng trường hợp và cân nhắc lợi ích của cả hai bên, không thể dự kiến một cách hợp lý rằng sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp đồng cho đến khi chấm dứt theo thỏa thuận hoặc cho đến khi hết thời hạn thông báo.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức quyền truy cập của quý vị vào bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Vật phẩm ảo, Nội dung và/hoặc Tài khoản của quý vị nếu quý vị: vi phạm Thỏa thuận này; sử dụng Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị một cách gian lận, bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào ngoài mục đích dự kiến; bắt đầu bất kỳ thủ tục tố tụng bất lợi nào chống lại chúng tôi; hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy. Nếu chúng tôi quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của quý vị vào một số hoặc tất cả Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị, thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho quý vị về việc chấm dứt hoặc đình chỉ đó trừ khi hành động đó được thực hiện theo nghĩa vụ pháp lý mà không yêu cầu chúng tôi thông báo cho quý vị hoặc nếu chúng tôi không thể làm như vậy.

Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng nếu Thỏa thuận này bị chấm dứt (hoặc chúng tôi chấm dứt quyền truy cập của quý vị vào Dịch vụ, Vật phẩm ảo, Nội dung hoặc Tài khoản nào của quý vị theo các điều khoản của Thỏa thuận này), các giấy phép được cấp cho quý vị theo Thỏa thuận này (hoặc đối với Dịch vụ, Vật phẩm ảo, Nội dung hoặc Tài khoản đó) sẽ chấm dứt ngay lập tức.

11. Cảnh báo co giật cảm quang.

Một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ các cá nhân có thể bị động kinh khi tiếp xúc với một số kiểu ánh sáng hoặc đèn nhấp nháy, bao gồm một số hiệu ứng hình ảnh xuất hiện trong một số trò chơi điện tử. Các triệu chứng thậm chí có thể xảy ra ở những người không có tiền sử bệnh động kinh hoặc nhạy cảm với ánh sáng. Nếu quý vị hoặc bất kỳ ai trong gia đình quý vị mắc bệnh động kinh hoặc nhạy cảm với ánh sáng, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chơi bất kỳ trò chơi điện tử nào của chúng tôi.

Nếu quý vị gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây khi chơi bất kỳ trò chơi điện tử nào của chúng tôi, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiếp tục chơi: chóng mặt, thị lực bị thay đổi, co giật mắt hoặc cơ, mất nhận thức, mất phương hướng, bất kỳ cử động không chủ ý nào hoặc co giật.

12. Các điều khoản khác.

12.1. Điều khoản chung. Thỏa thuận này, cùng với mọi tài liệu hoặc chính sách được liên kết ở trong tài liệu này, là toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và chúng tôi về việc quý vị sử dụng Dịch vụ (bao gồm Vật phẩm ảo và Tài khoản của quý vị). Nó thay thế mọi thỏa thuận bằng văn bản trước đó giữa quý vị và chúng tôi về việc quý vị sử dụng Dịch vụ. Quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Nếu việc chúng tôi chuyển nhượng dẫn đến việc thay đổi chúng tôi với tư cách là bên ký hợp đồng, quý vị có quyền chấm dứt Thỏa thuận này. Quý vị không được chuyển nhượng quyền hoặc chuyển giao nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào để sử dụng Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị. Nếu nơi thường trú của quý vị là ở Đức thì câu trên không áp dụng cho mọi yêu cầu bồi thường bằng tiền mà quý vị có thể đưa ra đối với chúng tôi phát sinh từ Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì thì điều khoản đó sẽ chỉ được sửa đổi trong phạm vi cần thiết để có thể thi hành hoặc bị loại bỏ hoàn toàn khỏi Thỏa thuận và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực. Các phần 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 – 15 và những phần mà về bản chất được áp dụng sau khi Thỏa thuận này kết thúc sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hủy bỏ Thỏa thuận này. Một trong hai bên có thể tiết lộ thông tin liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Dịch vụ khi cần thiết để đáp ứng mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ.

12.2. Luật xuất khẩu. Quý vị phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về xuất khẩu trong nước và quốc tế (có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm) áp dụng cho Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị, bao gồm các hạn chế về điểm đến, người dùng và cách sử dụng. Quý vị đồng ý không sử dụng, xuất khẩu, tái xuất khẩu, tải xuống hoặc chuyển giao bất kỳ phần nào của Dịch vụ, Vật phẩm ảo hoặc Tài khoản của quý vị sang (hoặc cho một công dân hoặc cư dân của) bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ đã cấm vận hàng hóa, hoặc cho bất kỳ ai trong danh sách Công dân bị Chỉ định Đặc biệt và Cá nhân bị Chặn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các danh sách trừng phạt khác do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) quản lý. Quý vị tuyên bố và bảo đảm rằng quý vị không sinh sống, dưới sự kiểm soát của, hoặc là công dân hay cư dân của một quốc gia bị cấm vận và quý vị không phải là một Công dân bị Chỉ định Đặc biệt hoặc Cá nhân bị Chặn.

13. Liên hệ với chúng tôi.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Dịch vụ, Vật phẩm ảo, Tài khoản của quý vị, hoặc Thỏa thuận này, vui lòng truy cập bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Take-Two và gửi một phiếu hỗ trợ. Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Take-Two cung cấp một đầu mối liên hệ duy nhất để quý vị liên lạc với Take-Two.

Cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, chính quyền quốc gia và người gắn cờ đáng tin cậy muốn liên hệ với Take-Two phải truy cập bộ phận Thực thi Pháp luật của Take-Two và làm theo hướng dẫn được nêu trong đó để trao đổi thư từ với Take-Two và cung cấp dịch vụ hiệu quả trên Take-Two. Bộ phận Thực thi Pháp luật của Take-Two cung cấp một đầu mối liên hệ duy nhất để cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, chính quyền quốc gia và người gắn cờ đáng tin cậy liên lạc với Take-Two và các đại diện pháp lý của Take-Two.

14. Luật điều chỉnh, tranh chấp và trách nhiệm pháp lý: AU, CH, EEA, UK.

Nếu quý vị thường trú tại Úc, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh hoặc bất kỳ lãnh thổ nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, thì các điều khoản của Phần 14 này sẽ áp dụng cho hợp đồng pháp lý của quý vị với Take-Two. Nếu quý vị thường trú bên ngoài các lãnh thổ hoặc khu vực tài phán này, vui lòng xem Phần 15 dưới đây.

14.1. Luật điều chỉnh và quyền tài phán. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia cư trú của quý vị bất kể xung đột về quy tắc luật pháp. Quyền tài phán duy nhất đối với mọi tranh chấp sẽ là các tòa án có thẩm quyền tại quốc gia thường trú của quý vị.

14.2. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TAKE-TWO ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI QUÝ VỊ VỀ MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HOẶC VỀ BẤT KỲ VI PHẠM NÀO ĐỐI VỚI NGHĨA VỤ DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ HOẶC THỎA THUẬN NÀY. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY NHẰM LOẠI TRỪ BẤT KỲ QUYỀN HOẶC THIỆT HẠI KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ NÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO LUẬT HIỆN HÀNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO VỀ GIAN LẬN, TỬ VONG HOẶC BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN NÀO PHÁT SINH DO SƠ SUẤT CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu bất kỳ luật hiện hành nào quy định rằng có sự bảo đảm liên quan đến bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp liên quan đến Thỏa thuận này và trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về việc không tuân thủ sự bảo đảm đó không thể bị loại trừ nhưng có thể bị giới hạn, thì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về việc không tuân thủ đó được giới hạn (theo sự lựa chọn của chúng tôi), trong trường hợp cung cấp hàng hóa, ở việc chúng tôi thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương, sửa chữa hàng hóa hoặc hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần cho quý vị, hoặc trong trường hợp cung cấp dịch vụ, ở việc chúng tôi cung cấp lại dịch vụ, hoàn tiền cho quý vị phần chưa sử dụng hoặc đền bù cho phần giá trị bị giảm.

15. Luật điều chỉnh, tranh chấp và trách nhiệm pháp lý: Hoa Kỳ & Phần còn lại của Thế giới.

Nếu quý vị thường trú tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ lãnh thổ nào ngoài Úc, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh hoặc bất kỳ lãnh thổ nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, thì các điều khoản của Phần 15 này sẽ áp dụng cho hợp đồng pháp lý của quý vị với Take-Two. Nếu quý vị thường trú tại Úc, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh hoặc bất kỳ lãnh thổ nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, vui lòng xem Phần 14 nêu trên.

15.1. Luật điều chỉnh và quyền tài phán. Thỏa thuận này được ký kết tại Tiểu bang New York và sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tiểu bang New York bất kể xung đột về quy tắc pháp luật. Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Phần 15.5, quyền tài phán duy nhất đối với tất cả các tranh chấp giữa quý vị và Take-Two là các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Quận New York, New York, đồng thời quý vị và Take-Two đều chấp nhận quyền tài phán cá nhân và từ bỏ mọi phản đối với địa điểm xét xử tại các tòa án như vậy.

15.2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ VỊ “NGUYÊN TRẠNG”, “SẴN CÓ” VÀ “VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI”. CẢ TAKE-TWO, BẤT KỲ CỬA HÀNG KỸ THUẬT SỐ NÀO CŨNG NHƯ BẤT KỲ CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP TƯƠNG ỨNG NÀO CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CỦA HỌ ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM, HỨA HẸN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI PHẦN MỀM, NỘI DUNG, DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY PHƯƠNG THỨC KHÁC. CẢ TAKE-TWO VÀ BẤT KỲ CỬA HÀNG KỸ THUẬT SỐ NÀO ĐỀU KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ VI-RÚT. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA QUÝ VỊ CHO PHÉP, TAKE-TWO VÀ MỖI CỬA HÀNG KỸ THUẬT SỐ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý, BAO GỒM VIỆC KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG.

15.3. Bảo hành phần cứng có giới hạn. Chúng tôi bảo đảm với người tiêu dùng ban đầu mua Dịch vụ rằng phương tiện lưu trữ vật lý chứa Dịch vụ (“Hàng hóa”), nếu có, sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề trong 90 ngày kể từ ngày mua trong điều kiện sử dụng bình thường. Nếu Hàng hóa được phát hiện bị lỗi trong vòng 90 ngày kể từ lần mua ban đầu, chúng tôi đồng ý thay thế miễn phí cho Hàng hóa bị lỗi hiện hành trong khoảng thời gian 90 ngày áp dụng, khi chúng tôi nhận được Hàng hóa (đã trả phí bưu phí, kèm theo bằng chứng về ngày mua) miễn là chúng tôi vẫn còn sản xuất Hàng hóa đó. Nếu Hàng hóa đó không còn nữa, chúng tôi có quyền thay thế hàng hóa tương tự có giá trị bằng hoặc lớn hơn. Bảo hành này được giới hạn ở Hàng hóa do chúng tôi cung cấp ban đầu và không áp dụng cho hao mòn thông thường. Bảo hành này sẽ không áp dụng nếu khiếm khuyết được khiếu nại phát sinh do lạm dụng, sử dụng sai, ngược đãi hoặc bỏ bê Hàng hóa hiện hành. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẢO HÀNH NÀY THAY CHO TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý.

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ về chế độ bảo hành có giới hạn nêu trên.

15.4. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TAKE-TWO HOẶC BẤT KỲ CỬA HÀNG KỸ THUẬT SỐ NÀO ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI QUÝ VỊ VỀ MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH LÀM GƯƠNG, DO HẬU QUẢ HOẶC DO TRỪNG PHẠT, HOẶC THIỆT HẠI DO LỖI HỆ THỐNG, TRỤC TRẶC HOẶC MẤT MÁT VỀ LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, VIỆC SỬ DỤNG, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOẶC THIỆN CHÍ, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ HOẶC THỎA THUẬN NÀY, CHO DÙ PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM NGOÀI HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT, PHÁP ĐỊNH HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG NÀO KHÁC.

Trong trường hợp quý vị có bất kỳ cơ sở nào để đòi bồi thường thiệt hại phát sinh từ Dịch vụ hoặc do vi phạm Thỏa thuận này, quý vị đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của quý vị được giới hạn ở việc bồi thường thiệt hại trực tiếp và trách nhiệm pháp lý tối đa được giới hạn ở mức lớn hơn 500 USD hoặc số tiền mà quý vị đã chi tiêu cho Dịch vụ đang đề cập trong yêu cầu bồi thường của quý vị trong 24 tháng trước ngày phát sinh yêu cầu bồi thường của quý vị.

Các giới hạn và tuyên bố từ chối trách nhiệm trong Thỏa thuận này không nhằm mục đích giới hạn trách nhiệm pháp lý hoặc thay đổi các quyền của quý vị với tư cách là người dùng không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành. Đối với Thỏa thuận này, mọi điều khoản liên quan đến việc loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại nhất định đều không được áp dụng ở New Jersey về các thiệt hại mang tính trừng phạt, mất dữ liệu và mất mát hoặc thiệt hại về tài sản.

15.5. Giải quyết Tranh chấp: Trọng tài cá nhân mang tính ràng buộc; Từ bỏ về kiện tụng tập thể và xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Nếu quý vị gặp vấn đề với Dịch vụ mà không thể được giải quyết bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi, thì Phần 15.5 này (“Thỏa thuận Trọng tài”) giải thích cách quý vị và Take-Two đồng ý giải quyết mọi Tranh chấp bằng trọng tài cá nhân mang tính ràng buộc, tùy thuộc vào các ngoại lệ có giới hạn được mô tả dưới đây.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY — NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA QUÝ VỊ, BAO GỒM QUYỀN NỘP ĐƠN KIỆN LÊN TÒA ÁN VÀ QUYỀN YÊU CẦU BỒI THẨM ĐOÀN XÉT XỬ CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA QUÝ VỊ.

(1) Trọng tài cá nhân mang tính ràng buộc. Quý vị và Take-Two đồng ý rằng, nếu không được giải quyết thông qua quá trình đàm phán không chính thức được mô tả dưới đây, mọi Tranh chấp giữa chúng ta sẽ được giải quyết độc quyền bằng trọng tài cá nhân, mang tính ràng buộc theo Thỏa thuận Trọng tài này. Theo các ngoại lệ trong Phần 15.5(10), “Tranh chấp” có nghĩa là bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ, bao gồm những tranh chấp liên quan đến việc hình thành, vi phạm, chấm dứt, thực thi, phạm vi, hiệu lực hoặc khả năng áp dụng của Thỏa thuận hoặc Thỏa thuận Trọng tài hoặc các quyền của quý vị theo các thỏa thuận đó. Tất cả các Tranh chấp đều phải tuân theo Thỏa thuận Trọng tài bất kể chúng phát sinh trước hay sau khi quý vị chấp nhận Thỏa thuận.

Trọng tài viên – không thuộc tòa án liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hay cơ quan chính phủ – sẽ có thẩm quyền duy nhất giải quyết mọi Tranh chấp, bao gồm những tranh chấp liên quan đến việc giải thích, khả năng áp dụng, khả năng thực thi hoặc việc lập Thỏa thuận Trọng tài này và mọi khiếu nại rằng tất cả hoặc một phần của Thỏa thuận Trọng tài là vô hiệu hoặc có thể bị vô hiệu. Trọng tài viên cũng sẽ có thẩm quyền xác định tất cả các vấn đề giới hạn về khả năng phân xử bằng trọng tài, bao gồm có liên quan đến việc liệu Thỏa thuận hoặc Thỏa thuận Trọng tài có bất hợp lý hay viển vông hay không; liệu Thỏa thuận Trọng tài có bị hủy bỏ theo luật hiện hành hay không; và bất kỳ biện pháp bảo vệ nào đối với quá trình trọng tài bao gồm sự từ bỏ, trì hoãn, sao lãng hoặc cấm phủ nhận. Trọng tài viên có thể phán quyết các biện pháp khắc phục tương tự như tòa án có thể thực hiện, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để giải quyết Tranh chấp cá nhân đang được đề cập.

(2) Từ bỏ về Kiện tụng tập thể / Xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Quý vị và Take-Two đều từ bỏ mọi quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong bất kỳ kiện tụng hoặc tố tụng nào liên quan đến bất kỳ Tranh chấp nào trong bất kỳ diễn đàn nào. Quý vị và Take-Two đều từ bỏ mọi quyền tham gia vào bất kỳ vụ kiện tụng hoặc tố tụng nhóm, tập thể, đại diện hoặc hợp nhất nào. Trừ khi quý vị và Take-Two đồng ý khác, trọng tài viên không được hợp nhất hoặc kết hợp các yêu cầu bồi thường của nhiều hơn một người hoặc một bên và không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng hợp nhất, đại diện, nhóm hoặc tập thể nào. Tất cả các Tranh chấp đều chỉ được phân xử trên cơ sở cá nhân, không tập thể và không đại diện. Điều này có nghĩa là trọng tài viên sẽ giải quyết Tranh chấp cá nhân của quý vị với Take-Two tách biệt với mọi Tranh chấp khác, đồng thời Tranh chấp của quý vị không thể được hợp nhất hoặc kết hợp với các khiếu nại của người khác hoặc bên khác. Trọng tài viên có thể ra phán quyết bồi thường được pháp luật hiện hành cho phép chỉ đối với cá nhân bên yêu cầu bồi thường, nhưng trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trọng tài viên không được đưa ra phán quyết bồi thường đối với bất kỳ người nào ngoài cá nhân bên yêu cầu bồi thường. Nếu bất kỳ tòa án hoặc trọng tài viên nào xác định rằng sự Từ bỏ về Kiện tụng tập thể/Xét xử bởi bồi thẩm đoàn này là vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, hoặc quá trình trọng tài có thể tiến hành trên cơ sở tập thể, thì Thỏa thuận Trọng tài này sẽ được coi là hoàn toàn vô hiệu, đồng thời quý vị và Take-Two sẽ được coi là chưa đồng ý phân xử Tranh chấp.

(3) Khả năng áp dụng; Quyền từ chối của quý vị. Yêu cầu trọng tài cá nhân mang tính ràng buộc này sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm bởi luật pháp của quốc gia hoặc tiểu bang cư trú của quý vị. Quý vị có quyền từ chối Thỏa thuận Trọng tài này. Quý vị phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị chấp nhận Thỏa thuận này lần đầu tiên (“Thông báo Từ chối”) trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời gian dài hơn.

Thông báo Từ chối của quý vị phải được gửi tới:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — ARBITRATION OPT-OUT

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Thông báo Từ chối phải bao gồm: (1) tên đầy đủ của quý vị; (2) địa chỉ gửi thư của quý vị; (3) tên Tài khoản của quý vị, nếu có; và (4) một tuyên bố rõ ràng, có chữ ký rằng quý vị không đồng ý với Thỏa thuận Trọng tài. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi nhận được Thông báo Từ chối của quý vị; do đó, quý vị có thể muốn gửi thông báo của mình bằng phương thức giao hàng đưa cho quý vị một biên nhận giao hàng bằng văn bản.

(4) Thủ tục Giải quyết Tranh chấp. Ngoại trừ các khiếu nại được đưa ra theo Phần 15.5(10),mọi Tranh chấp giữa quý vị và Take-Two phải được giải quyết thông qua các bước sau:

Bước 1: Thông báo Tranh chấp. Nếu quý vị có Tranh chấp với chúng tôi, quý vị phải gửi thông báo bằng văn bản về Tranh chấp đó (“Thông báo Tranh chấp”) cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — NOTICE OF DISPUTE

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Để được coi là đầy đủ, Thông báo Tranh chấp của quý vị phải bao gồm các thông tin sau: (1) tên của quý vị, (2) Tên tài khoản hoặc địa chỉ email đã đăng ký mà quý vị sử dụng để truy cập Dịch vụ, (3) địa chỉ gửi thư của quý vị, (4) cách liên hệ với quý vị, (5) vấn đề là gì, và (6) quý vị muốn chúng tôi làm gì về vấn đề đó.

Nếu Take-Two có Tranh chấp với quý vị, chúng tôi sẽ gửi Thông báo Tranh chấp đến địa chỉ email đã đăng ký của quý vị và bất kỳ địa chỉ thanh toán nào quý vị đã cung cấp cho chúng tôi hoặc, nếu không có các tùy chọn này, thì gửi tới thông tin liên hệ hợp lý khác mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi.

Bước 2: Đàm phán không chính thức. Để giúp chúng tôi đạt được giải pháp nhanh hơn và giảm chi phí cho cả hai bên, trước tiên quý vị và Take-Two đồng ý nỗ lực đàm phán không chính thức cho bất kỳ Tranh chấp nào trong ít nhất 30 ngày. Các cuộc đàm phán không chính thức đó sẽ bắt đầu vào ngày quý vị hoặc Take-Two nhận được Thông báo Tranh chấp bằng văn bản.

Bước 3: Quá trình trọng tài ràng buộc. Nếu chúng tôi không thể giải quyết Tranh chấp một cách không chính thức thì Tranh chấp (trừ khi được nêu trong Phần 15.5(9) và (10) dưới đây) sẽ được giải quyết độc quyền thông qua trọng tài cá nhân mang tính ràng buộc do Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) thực hiện tuân theo các điều khoản trong Thỏa thuận Trọng tài này, Đạo luật Trọng tài Liên bang Hoa Kỳ và luật trọng tài liên bang.

(5) Yêu cầu phân xử bằng trọng tài. Bên bắt đầu quá trình trọng tài cá nhân phải gửi cho JAMS một “Yêu cầu phân xử bằng trọng tài” (sử dụng biểu mẫu có sẵn trên trang web của JAMS), thanh toán mọi khoản phí nộp đơn hiện hành và gửi bản sao Yêu cầu phân xử bằng trọng tài cho bên đối lập. Nếu quý vị có Tranh chấp với chúng tôi, quý vị phải gửi bản sao Yêu cầu phân xử bằng trọng tài tới:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — DEMAND FOR ARBITRATION

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two sẽ gửi bản sao Yêu cầu phân xử bằng trọng tài đến địa chỉ email đã đăng ký của quý vị và bất kỳ địa chỉ thanh toán nào quý vị đã cung cấp cho chúng tôi hoặc, nếu không có các tùy chọn này, thì gửi tới thông tin liên hệ hợp lý khác mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi.

(6) Thủ tục Trọng tài Cá nhân.

Quy tắc. Quá trình trọng tài cá nhân giữa quý vị và Take-Two sẽ diễn ra theo Quy tắc và Thủ tục Trọng tài hợp lý do JAMS ban hành kể từ ngày Thông báo Tranh chấp (“Quy tắc JAMS”) và được sửa đổi bởi Thỏa thuận Trọng tài này. Vui lòng xem www.jamsadr.com để biết thêm thông tin về JAMS và Quy tắc JAMS. Quý vị và Take-Two đồng ý rằng quá trình trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh và trọng tài viên sẽ bị ràng buộc bởi Thỏa thuận Trọng tài này.

Khám phá và Bằng chứng. Việc khám phá trong quá trình trọng tài sẽ được giới hạn ở việc cung cấp các tài liệu liên quan trực tiếp tới các vấn đề quan trọng của vụ việc hoặc tới kết quả của vụ việc. Trọng tài viên sẽ đưa ra tất cả các quyết định liên quan đến khả năng được chấp nhận hoặc mức độ liên quan của bằng chứng theo Quy tắc Bằng chứng Liên bang.

Kiến nghị Chung thẩm & Địa điểm Xét xử. Trọng tài viên sẽ cho phép các kiến nghị chung thẩm. Địa điểm và phương thức các bên hầu tòa theo thủ tục tố tụng trọng tài, nếu có, sẽ được xác định theo Quy tắc JAMS.

Tính bảo mật. Trọng tài viên sẽ phát lệnh quy định rằng thủ tục tố tụng trọng tài và tất cả các thông báo, biên bản bào chữa, kiến nghị, phản hồi điều tra, lời khai và tài liệu được trao đổi hoặc nộp liên quan đến thủ tục tố tụng đó phải được bảo mật nghiêm ngặt.

Lệ phí. Các bên sẽ chịu mọi chi phí trọng tài theo xác định của Quy tắc JAMS.

Quyết định & Phán quyết. Trọng tài viên (không phải là thẩm phán hay bồi thẩm đoàn) sẽ giải quyết Tranh chấp. Trừ khi có thỏa thuận khác, mọi quyết định hoặc phán quyết đều phải nêu rõ cơ sở thực tế và pháp lý cho phán quyết đó. Trọng tài viên chỉ được phép đưa ra phán quyết về những biện pháp khắc phục được pháp luật hiện hành cho phép hoặc theo luật công bằng được hỗ trợ bởi bằng chứng liên quan đáng tin cậy như được xác định bởi Quy tắc Bằng chứng Liên bang. Trừ khi Take-Two có sự đồng ý rõ ràng, trọng tài viên không được đưa ra phán quyết bồi thường đối với Take-Two liên quan đến bất kỳ người nào khác ngoài quý vị. Bất kỳ quyết định hoặc phán quyết nào đều có thể được thi hành như một phán quyết cuối cùng của bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào hoặc, nếu áp dụng, có thể nộp đơn lên tòa án đó để yêu cầu tòa án chấp nhận bất kỳ phán quyết nào và lệnh thi hành. Quyết định của trọng tài viên là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên, ngoại trừ sự phúc thẩm hạn chế của tòa án theo Đạo luật Trọng tài Liên bang Hoa Kỳ và có thể được thi hành giống như bất kỳ lệnh hoặc phán quyết nào khác của tòa án.

(7) Thời hạn yêu cầu bồi thường. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, nếu Tranh chấp phải được phân xử, thì quý vị hoặc Take-Two phải bắt đầu quá trình trọng tài cho tất cả các Tranh chấp trong vòng hai (2) năm kể từ sự kiện phát sinh Tranh chấp. Nếu luật hiện hành yêu cầu quý vị đưa ra khiếu nại về Tranh chấp sớm hơn hai (2) năm sau khi Tranh chấp phát sinh lần đầu tiên, quý vị phải bắt đầu quá trình trọng tài trong khoảng thời gian sớm hơn đó. Take-Two khuyến khích quý vị thông báo cho chúng tôi về Tranh chấp càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể giải quyết tranh chấp đó. Việc không tham gia giải quyết tranh chấp kịp thời sẽ vĩnh viễn cấm mọi khiếu nại.

(8) Khiếu nại không thể phân xử bằng trọng tài. Bất kể điều gì trái ngược ở đây, nếu trọng tài viên không thể xét xử hoặc đưa ra phán quyết hợp pháp về một khiếu nại hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng cụ thể, thì khiếu nại hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ được giữ nguyên cho đến khi tất cả các khiếu nại và biện pháp khắc phục khác là cuối cùng và quá trình trọng tài đã được hoàn tất. Sau đó, các khiếu nại còn lại phải được khởi kiện tại tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền xét xử ở Quận New York, New York và, nếu xứng đáng, tòa án đó có thể phán quyết biện pháp khắc phục còn lại. Trong phạm vi mà bất kỳ khiếu nại nào được phép tiến hành trên cơ sở lớp, tập thể, hợp nhất, nhóm hoặc đại diện, các khiếu nại đó phải được khởi kiện tại tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền xét xử ở Quận New York, New York và các bên đồng ý rằng việc kiện tụng của các khiếu nại đó sẽ được hoãn lại để chờ kết quả của bất kỳ khiếu nại cá nhân nào còn lại được phân xử bằng trọng tài. Trong tất cả các trường hợp được mô tả tại Phần 15.5(8) này, tòa án liên bang hoặc tiểu bang sẽ bị ràng buộc theo nguyên tắc loại trừ về khiếu nại hoặc vấn đề theo quyết định của trọng tài viên. Các vụ kiện đưa ra tại tòa án tiểu bang có thể được một trong hai bên chuyển sang tòa án liên bang nếu được luật hiện hành cho phép.

(9) Ngoại lệ – Thủ tục trọng tài hàng loạt.

Quá trình trọng tài hàng loạt. “Quá trình trọng tài hàng loạt” có nghĩa là 20 Tranh chấp trở lên liên quan đến cùng một vấn đề hoặc vấn đề tương tự, có chung các vấn đề về pháp luật hoặc dữ kiện, hoặc trong đó luật sư hoặc tổ chức khác đại diện cho các bên trong Tranh chấp đó đều giống nhau, cùng hợp tác hoặc làm việc trong sự phối hợp. “Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt” có nghĩa là một Tranh chấp cá nhân tạo thành một phần của Quá trình Trọng tài Hàng loạt. Không có nội dung nào trong Phần này được hiểu là cho phép một thủ tục tố tụng hợp nhất, đại diện, nhóm hoặc tập thể. Take-Two bảo lưu mọi quyền và biện pháp bảo vệ đối với mỗi và bất kỳ yêu cầu phân xử bằng trọng tài và người khiếu nại.

Quy tắc trọng tài hàng loạt. Bất kể thỏa thuận của các bên về việc yêu cầu JAMS quản lý tất cả Tranh chấp trên cơ sở cá nhân, quý vị và Take-Two đồng ý rằng nếu Tranh chấp của quý vị là (hoặc trở thành) Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt thì Tranh chấp đó sẽ không được điều chỉnh bởi Quy tắc JAMS hoặc quản lý bởi JAMS. Thay vào đó, Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt sẽ được quản lý bởi New Era và được điều chỉnh bởi Quy tắc New Era có hiệu lực khi đệ trình Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt, không bao gồm bất kỳ quy tắc nào cho phép quá trình trọng tài trên cơ sở toàn tập thể (“Quy tắc New Era”) và Thỏa thuận Trọng tài này. Quy tắc New Era có sẵn tại www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Để rõ ràng, Quy tắc New Era sẽ được sửa đổi theo các điều khoản của Thỏa thuận Trọng tài này.

Phân đợt Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt. Để thuận tiện cho việc giải quyết có hiệu quả đối với Quá trình Trọng tài Hàng loạt, sau khi 60 Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt đã được chấp nhận liên quan đến một Quá trình Trọng tài Hàng loạt duy nhất (“Đợt Đầu”), New Era sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ Yêu cầu phân xử bằng trọng tài nào liên quan đến Quá trình Trọng tài Hàng loạt đó cho đến 60 ngày sau khi giải pháp cuối cùng cho tất cả các Vụ việc của Bellwether từ Đợt Đầu và Hội nghị Dàn xếp tiếp theo được quy định theo Quy tắc New Era. Sau đó, mọi Tranh chấp bổ sung trong Trọng tài Hàng loạt liên quan đến Quá trình Trọng tài Hàng loạt đang diễn ra đều có thể được chấp nhận và giải quyết theo Quy tắc New Era với cùng điều khoản như thể các Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt đó đã được nộp và chấp nhận như một phần của Đợt Đầu. Sự chậm trễ trong việc chấp nhận Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt theo quy định này sẽ được loại trừ khi tính toán thời hạn liên quan để đưa ra Tranh chấp theo Thỏa thuận Trọng tài này. Take-Two và bên tham gia bất kỳ Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt nào nếu không sẽ bị trì hoãn theo điều khoản này có thể đồng ý từ bỏ sự chậm trễ và đưa Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt đó vào Đợt Đầu. Quý vị đồng ý hợp tác một cách thiện chí để thực hiện quy trình theo đợt này.

Hiệu lực từng phần đối với Quá trình Trọng tài Hàng loạt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc trọng tài viên nào xác định rằng Phần 15.5(9) này vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì hoặc nếu New Era từ chối quản lý bất kỳ Tranh chấp trong Trọng tài Hàng loạt nào dưới dạng Quá trình Trọng tài Hàng loạt, thì Thỏa thuận Trọng tài sẽ được coi là hoàn toàn vô hiệu, đồng thời quý vị và Take-Two sẽ được coi là chưa đồng ý phân xử các Tranh chấp đó.

(10) Loại trừ khỏi Quá trình trọng tài. Bất kể quyết định của các bên là giải quyết tất cả các Tranh chấp thông qua quá trình trọng tài cá nhân mang tính ràng buộc, quý vị và Take-Two có thể khởi kiện lên tòa án tiểu bang hoặc liên bang để chỉ xác nhận bất kỳ khiếu nại nào sau đây: vi phạm bằng sáng chế hoặc tính vô hiệu của bằng sáng chế; vi phạm bản quyền (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng Dịch vụ sau khi vi phạm hoặc chấm dứt các quyền theo Thỏa thuận); vi phạm quyền nhân thân; vi phạm nhãn hiệu; chiếm dụng bí mật kinh doanh; hoặc gian lận và lạm dụng máy tính. Một trong hai bên trong Tranh chấp có thể yêu cầu bồi thường tại tòa án giải quyết các vụ kiện nhỏ đối với bất kỳ Tranh chấp cá nhân hoặc khiếu nại nào trong phạm vi quyền tài phán của tòa án đó, bao gồm cả việc tìm cách chuyển quá trình trọng tài đang chờ giải quyết theo Thỏa thuận Trọng tài này sang tòa án giải quyết các vụ kiện nhỏ đó trên cơ sở này.

(11) Giới hạn về Thay đổi Điều khoản Trọng tài. Chúng tôi có thể cập nhật Thỏa thuận này, bao gồm cả Thỏa thuận Trọng tài, theo quyết định riêng của chúng tôi phù hợp với Phần 1.2. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận Trọng tài này, nếu Take-Two thay đổi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận Trọng tài này sau ngày quý vị chấp nhận Thỏa thuận Trọng tài lần đầu tiên (hoặc chấp nhận mọi thay đổi tiếp theo đối với Thỏa thuận Trọng tài), quý vị có thể từ chối những thay đổi mới. Để từ chối những thay đổi mới đối với Thỏa thuận Trọng tài, quý vị phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày hiệu lực của những thay đổi mà quý vị muốn từ chối, như được nêu bằng ngày “Cập nhật lần cuối” ở trên. Thông báo từ chối của quý vị phải được gửi tới:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — REJECTION OF CHANGES TO ARBITRATION AGREEMENT

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Thông báo từ chối phải bao gồm (1) tên đầy đủ của quý vị; (2) địa chỉ gửi thư của quý vị; (3) tên tài khoản người dùng của quý vị, nếu có; và (4) một tuyên bố rõ ràng, có chữ ký rằng quý vị từ chối những thay đổi đối với Thỏa thuận Trọng tài này. Để rõ ràng, nếu trước đây quý vị đã chấp nhận Thỏa thuận Trọng tài, việc quý vị từ chối những thay đổi đối với Thỏa thuận Trọng tài không có nghĩa là quý vị chọn không tham gia; quý vị và Take-Two vẫn sẽ phân xử bất kỳ Tranh chấp nào giữa quý vị và Take-Two theo các điều khoản của Thỏa thuận Trọng tài kể từ ngày quý vị đồng ý lần đầu hoặc ngày hiệu lực của phiên bản cuối cùng của Thỏa thuận Trọng tài mà quý vị đã chấp nhận (như được biểu thị bằng ngày “Cập nhật lần cuối” ở trên), tùy theo ngày nào đến sau.

(12) Hiệu lực từng phần. Trừ khi được quy định trong Phần 15.5(2) và (9), nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận Trọng tài này bị phát hiện là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, thì điều khoản hoặc phần đó sẽ bị tách ra và phần còn lại của mục Giải quyết Tranh chấp này sẽ có hiệu lực đầy đủ.