เงื่อนไขการใช้บริการของ Take-Two

อัปเดตล่าสุด: 29 มกราคม 2567

Take-Two Interactive Software, Inc. เป็นบริษัทระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, United States of America ที่ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทต่าง ๆ อันได้แก่ นิติบุคคลและบริษัทที่มีเครื่องหมายการค้าของของ Take-Two ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “Take-Two,” “เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา”). เงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อตกลง”) เหล่านี้จะครอบคลุมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราเสนอต่อคุณเข้าถึงเพื่อใช้เกม แอป ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการอื่น ๆ ของเรา (“บริการ”) ตลอดจนรายการเสมือน (ตามที่กำหนดไว้ในช้อที่ 3 ด้านล่าง) และบัญชีของคุณ (ดังที่อธิบายในข้อ 1.3 ด้านล่าง) ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Take-Two ในการเข้าถึงบริการของเรา ถือว่าคุณตกลงที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้

ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจำกัดหรือยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคภาคบังคับในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการหรือรายการเสมือนใด ๆ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชี

โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียด และตั้งใจอ่านหัวข้อด้านล่างนี้เป็นพิเศษ

ข้อ 6 — กฎสำหรับผู้ใช้

หากคุณใช้บริการของเรา จะหมายรวมถึงภาระผูกพันและความรับผิดชอบในการช่วยเรารับประกันว่าประสบการณ์การเล่นเกมโซเชียลและเกมออนไลน์ของเรานั้นครอบคลุมและให้ความเคารพต่อผู้ใช้ทุกคน พนักงาน และผู้รับจ้างของเรา คุณต้องปฏิบัติตามกฎในข้อ 6 ซึ่งรวมถึงหลักจรรยาบรรณ ในขณะที่ใช้บริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ

ข้อ 15 — อนุญาโตตุลาการภาคบังคับ

ข้อตกลงฉบับนี้ประกอบด้วยข้ออนุญาโตตุลาการภาคบังคับและการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มและสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคดีระบบลูกขุนสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเขตพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือเขตพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป

สำหรับผู้ใช้ที่ครอบคลุม เว้นแต่คุณจะดำเนินการปฏิเสธผ่านกระบวนการในข้อ 15.5(3) คุณจะผูกพันตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ ซึ่งหมายความว่าคุณและ TAKE-TWO จะต้องระงับข้อพิพาทใด ๆ ภายใต้ข้อยกเว้นที่จำกัด โดยการอนุญาโตตุลาการรายกรณีที่ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน ข้ออนุญาโตตุลาการจะเพิกถอนสิทธิ์ของคุณในการรับการพิจารณาคดีระบบลูกขุน และสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินการร่วมกัน และการดำเนินการคดีในศาลประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด คุณยอมรับว่าคุณเข้าใจ และเห็นชอบในข้ออนุญาโตตุลาการภาคบังคับและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม / การสละสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคดีระบบลูกขุนอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่คุณจะดำเนินการปฏิเสธอย่างถูกต้อง

โปรดดูข้อ 15 ของข้อตกลงฉบับนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับ ผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ และสิทธิ์ในการปฏิเสธแบบมีเวลาจำกัด

1. การใช้บริการของคุณ

1.1. การจำกัดอายุและความรับผิดชอบตามกฎหมาย คำว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” ตามที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้ หมายถึงผู้ใช้แต่ละรายที่โต้ตอบกับบริการของเรา แต่ในกรณีที่ผู้ใช้ดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรือตามอายุการบรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ) “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายถึงพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ใช้ที่เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ในนามของผู้ใช้ คุณหรือบุคคลภายใต้การดูแลของคุณ ควรใช้บริการเฉพาะในกรณีที่คุณหรือบุคคลภายใต้การดูแลของคุณ มีอายุสูงกว่าเกณฑ์อายุขั้นต่ำสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุของผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ) ต้องขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของตนอ่านและอธิบายข้อตกลงฉบับนี้ให้พวกเขาฟัง และยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของพวกเขา หากคุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของผู้เยาว์ คุณควรดูแลการใช้บริการของผู้เยาว์ รวมถึงรายการเสมือนหรือบัญชีใด ๆ ที่ผู้เยาว์ใช้ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์และคุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของพวกเขาแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการทั้งหมด รวมถึงรายการเสมือนหรือบัญชีใด ๆ โดยบุตรหลานของคุณ ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณอย่างชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายและการเงินสำหรับการดำเนินการทั้งหมดในขณะที่ใช้งานหรือเข้าถึงบริการ รวมถึงการดำเนินการของบุคคลใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงบริการหรือบัญชีของคุณ

1.2. การแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขดังกล่าวล่วงหน้าก่อนที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับแก้ไข คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อีกเมื่อข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลใช้บังคับ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงผลบังคับตามกฎหมายนี้เมื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อตกลงฉบับแก้ไข เมื่อยอมรับข้อตกลงฉบับแก้ไขนี้แล้ว หรือใช้บริการต่อหลังจากที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณตกลงที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับแก้ไขนี้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อตกลงฉบับแก้ไขนี้ คุณสามารถบอกเลิกการใช้บริการของคุณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้กับเรา (แต่คุณยังคงต้องรับผิดชอบชำระเงินที่ค้างชำระและต้องชำระให้กับดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ด้านล่าง)

1.3. บัญชีของคุณองค์ประกอบบางส่วนของบริการอาจกำหนดให้คุณต้องสร้างบัญชี ส่วนบริการอื่น ๆ ระบบอาจสร้างบัญชีให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงบริการเป็นครั้งแรก (เรียกแต่ละรายการว่า “บัญชี”) ในการสร้างบัญชี ระบบอาจขอให้คุณชระบุข้อมูลอายุและประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัย จากนั้นระบุที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่เราอาจเห็นว่าจำเป็นในการสร้างบัญชีของคุณ ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บไว้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา เมื่อสร้างบัญชี คุณจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชีของคุณให้เป็นความลับ นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่ขาย โอน หรือแชร์การใช้งานบัญชีของคุณ หรือชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของบัญชีของคุณ และคุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่คุณสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสร้างบัญชีใด ๆ เนื่องด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย และเราขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกบัญชีใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ตามข้อกำหนดการบอกเลิกด้านล่าง และสิทธิ์ในการลบข้อมูลบัญชีตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

2. สิทธิ์ใช้งานแบบจํากัด

2.1. เราขอสงวนสิทธิ์ใน IP ของเราเราและผู้มอบสิทธิ์ใช้งานของเรา เป็นเจ้าของและขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อบริการ รายการเสมือน และบัญชีของคุณ (ไม่รวมสื่อที่จับต้องได้ใด ๆ ที่บริการอาจเสนอให้) ซึ่งรวมถึงรายการทั้งหมดดังนี้: (1) สารสนเทศ ข้อความ ข้อมูล ไฟล์ รหัส สคริปต์ การออกแบบ กราฟิก อาร์ตเวิร์ก ภาพประกอบ ภาพถ่าย เสียง ดนตรี ชื่อเรื่อง ธีม วัตถุ ตัวละคร ชื่อ บทสนทนา สถานที่ เรื่องราว โครงเรื่อง แอนิเมชั่น แนวคิด เอฟเฟกต์ภาพและเสียง สินค้าเสมือนและสกุลเงินในเกม (รวมถึงรายการเสมือน) ฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ การเล่นเกม วิธีการทำงาน การรวบรวม การประกอบ และการจัดเตรียมสื่อวัสดุของบริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ และสื่อวัสดุที่มีลิขสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด (2) เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และอัตลักษณ์ทางการค้าของฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงของเราด้วย และ (3) ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่น ๆ (ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”)

2.2. การใช้งานส่วนบุคคลของคุณที่ไม่เกี่ยวกับการพาณิชย์ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ เราให้สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัด ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โอนไม่ได้ ให้สิทธิ์ช่วงต่อไม่ได้ และเพิกถอนได้ เพื่อเข้าถึงและใช้บริการ รวมถึงรายการเสมือนและบัญชีของคุณ เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ คุณได้รับสิทธิ์ใช้บริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ รวมถึงเนื้อหา แต่ไม่รวมสื่อที่จับต้องได้ที่บริการอาจเสนอให้ แต่จำหน่ายไม่ได้ สิทธิ์ใช้งานนี้เป็นสิทธิ์ใช้งานส่วนบุคคลสำหรับคุณเท่านั้น และไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์แก่คุณในบริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ (หรือในหรือต่อฟีเจอร์หรือเนื้อหาใด ๆ)

2.3. ข้อกำจัดสิทธิ์ใช้งานแบบจำกัดที่ได้รับในข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณในการขาย คัดลอก และคุณก็ไม่สามารถขาย คัดลอก (ยกเว้นภายใต้ข้อยกเว้นทางกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น ข้อยกเว้น “สำเนาส่วนตัว” ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) ให้ยืม ให้เช่า แจกจ่าย ถอดแยก ดีคอมไพล์ ถอดรหัส แฮ็ก ดึงเอาซอร์สโค้ด วิศวกรรมย้อนกลับ (ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อยกเว้นทางกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งได้รับมาจากกฎหมาย EU Directive 2009/24 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้) แก้ไข สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ทำเป็นธุรกิจ หรือใช้ประโยชน์จากบริการ (รวมถึง เนื้อหา) รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งฉบับแยก โดยที่ Take-Two อนุญาตให้กระทำการดังกล่าว ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีส่วนใดในสิทธิ์ใช้งานแบบจำกัดที่ได้รับในข้อตกลงฉบับนี้ที่อนุญาตให้ใช้บริการ (รวมถึงเนื้อหา) รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณในลักษณะใด ๆ เพื่อพัฒนา ฝึกอบรม ปรับปรุง หรือจัดหาสื่อวัสดุต้นทางสำหรับหรือส่งเสริมเครื่องมือ Generative AI ใด ๆ และเพื่อความชัดเจน ห้ามมิให้มีการใช้งานดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง “เครื่องมือ Generative AI” หมายถึงเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ใช้อัลกอริธึมหรือเทคโนโลยีที่รู้จักกันในชื่อปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างหรือจัดทำเนื้อหา ยกตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียง รหัสซอฟต์แวร์ ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว งานดนตรี การจำลองเสียงมนุษย์ สื่อเสียง หรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ใช้ข้อความ รูปภาพ เสียงเตือน หรืออินพุตอื่น ๆ หากเราบอกเลิกบัญชีของคุณหรือข้อตกลงฉบับนี้ตามข้อกำหนดด้านล่าง สิทธิ์ใช้งานใด ๆ ที่เราให้คุณเพื่อใช้บริการ รายการเสมือน บัญชีของคุณ หรือเนื้อหาใด ๆ จะสิ้นสุดลงทันที

2.4. ผลทางกฎหมาย สิทธิ์ใช้งานนี้อธิบายถึงสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัย สิทธิ์ใช้งานนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัย ในกรณีที่กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัยไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

3. รายการเสมือน

“รายการเสมือน” หมายถึงสกุลเงินเสมือน สินค้า รายการ บูสต์ หรือเอฟเฟกต์ ยกตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียง เหรียญ คะแนน อัญมณี โทเค็น อาวุธ ยานพาหนะ การ์ด สกิน การเพิ่มพลัง เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ ถ้วยรางวัล รางวัล เหรียญตรา หรือสินทรัพย์เสมือนอื่นใดในเกมที่มีให้ ซื้อจากดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ ได้รับ หรือได้มาผ่านทางบริการ ให้สิทธิ์ใช้รายการเสมือนภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ และไม่มีเนื้อหาใดในเอกสารฉบับนี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการโอนสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของในรายการเสมือนดังกล่าวให้กับคุณ รายการเสมือนมีให้สำหรับผู้ใช้ในบางพื้นที่เท่านั้น และคุณไม่สามารถซื้อหรือใช้รายการเสมือนได้หากคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงของคุณกับดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ที่เกี่ยวข้อง สามารถแลกรายการเสมือนได้เฉพาะกับเนื้อหาที่มีให้ผ่านบริการ ซึ่งมักจะเป็นเฉพาะเกมเท่านั้น รายการเสมือนไม่มีมูลค่าเป็นเงิน ไม่สามารถใช้นอกบริการได้ และห้ามขาย โอน หรือแลกเป็นเงินจริงหรือสิ่งของที่มีมูลค่านอกบริการ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งฉบับแยก โดยที่ Take-Two อนุญาตให้กระทำการดังกล่าว เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ลบ ย้าย นำออก หรือระงับรายการเสมือนใด ๆ ได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ก็ได้ และไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อคุณ เราอาจจำกัดจำนวนรายการเสมือนรวมที่อาจจัดขึ้นสำหรับเกมใดเกมหนึ่งหรือที่อาจเก็บไว้ในบัญชีของคุณโดยรวม เราอาจจำกัดระยะเวลาที่คุณสามารถเก็บหรือใช้รายการเสมือนที่เกี่ยวข้องกับเกมใดเกมหนึ่งหรือแง่มุมอื่น ๆ ของบริการ นอกจากนี้ ราคาและความพร้อมของรายการเสมือนที่ต้องการซื้อหรือรับมาอาจมีการเปลี่ยนแปลง คุณยอมรับว่าคุณไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ ในหรือต่อรายการเสมือนหรือบัญชีของคุณ

4. การซื้อ การเรียกเก็บเงิน และการสมัครใช้บริการ

4.1. ดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์บางแง่มุมของบริการและรายการเสมือนบางรายการอาจกำหนดให้คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านสโตร์ฟรอนต์ที่เราหรือบุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ (แต่ละแห่งเรียกว่า “ดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์”) หุ้นส่วนตามสัญญาของคุณที่ให้บริการและรายการเสมือนเหล่านี้แก่คุณคือดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ รายการที่คุณซื้อผ่านดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่บังคับใช้ ซึ่งกำหนดโดยดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ (“ข้อกำหนดของดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์”) ทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้เมื่อมีการอ้างอิงคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการที่คุณซื้อจากดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ดังกล่าว และต้องให้ข้อมูลการชำระเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ เราอาจระงับหรือยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้องหรือการจัดหารายการเสมือนในกรณีที่ดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์แจ้งให้เราทราบว่าพวกเขาไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณหลังจากที่ได้แจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าตามสมควรแล้ว หรือในกรณีที่คุณขอรับหรือพยายามที่จะขอรับเงินคืนอันเป็นการละเมิดนโยบายของดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ที่บังคับใช้ การระงับหรือการยกเลิกบริการหรือรายการเสมือนในกรณีที่ไม่มีการชำระเงินให้กับดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ อาจส่งผลให้คุณสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานบัญชีของคุณ ตลอดจนเนื้อหาหรือบริการใด ๆ เพื่อความชัดเจน เราจะไม่มีความรับผิดต่อคุณในกรณีที่ดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์บอกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบริการใด ๆ อันเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดของดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์

4.2. การสมัครใช้บริการอาจมีการเสนอบางแง่มุมของบริการเมื่อมีการสมัครใช้บริการ โดยชำระเงินอัตโนมัติเป็นงวดเมื่อเริ่มต้นรอบการเรียกเก็บเงินแต่ละรอบ (“การสมัครใช้บริการ”) เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายฟีเจอร์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน โปรดทราบว่าเราจะเสนอการสมัครใช้บริการบางรายการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจแก้ไขข้อกำหนดด้านล่างนี้

(1) การซื้อสามารถชำระเงินค่าสมัครใช้บริการได้จากดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ หากต้องการใช้การสมัครใช้บริการ คุณต้อง: มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการ มีบัญชีที่มีผลใช้ได้กับดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ รวมถึงวิธีการชำระเงินปัจจุบัน มีผลใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับซึ่งลงทะเบียนไว้กับบัญชีนั้น และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการที่เกี่ยวข้อง (และภาษีที่เกี่ยวข้อง) (“ค่าธรรมเนียม”) ตามวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกในวันที่ต่ออายุการสมัครใช้บริการแต่ละครั้ง หลังจากซื้อแล้ว การสมัครใช้บริการของคุณจะเปิดใช้งาน และคุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ลงทะเบียน

(2) การต่ออายุและการยกเลิกอัตโนมัติ สถานะสมาชิกบริการของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินแต่ละรอบ ดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์จะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกตามค่าธรรมเนียมปัจจุบัน ณ ขณะนั้น เว้นแต่คุณจะยกเลิกการสมัครใช้บริการผ่านดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ที่เกี่ยวข้องก่อนที่รอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณจะสิ้นสุดลง คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ตลอดเวลา ซึ่งจะหยุดการต่ออายุอัตโนมัติและบอกเลิกการสมัครใช้บริการเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณ หากคุณยกเลิก คุณจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปจนกว่าการสมัครใช้บริการจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ณ ขณะนั้น โปรดดูข้อกำหนดของสโตร์ฟรอนต์เพื่อทราบนโยบายการคืนเงินที่บังคับใช้ หากมี

(3) การเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้บริการ ข้อกำหนดของการสมัครใช้บริการและสิทธิประโยชน์ที่รวมอยู่ในการสมัครใช้บริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือตัดสิทธิประโยชน์ที่ขอใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ Take-Two ยังสามารถยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้รับการอัปเดตในหน้าผลิตภัณฑ์ที่สมัครใช้บริการของดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ และคุณอาจได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก Take-Two และ/หรือดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่จะมีผล โปรดอ่านการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงให้ละเอียด หากคุณไม่ยกเลิกการสมัครใช้บริการหลังจากได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการสมัครใช้บริการ รวมถึงจำนวนค่าธรรมเนียม หรือสิทธิประโยชน์ที่รวมอยู่ในการสมัครใช้บริการ เราจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อมีการต่ออายุการสมัครใช้บริการโดยอัตโนมัติหรือวันที่ที่คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในกรณีที่เกิดขึ้นก่อน

5. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและกำหนดเอง

5.1. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นUGC” รวมไปถึงเนื้อหาดิจิทัลหรือการสื่อสารทั้งหมดที่ผู้ใช้สร้าง อัปโหลด หรือเผยแพร่ผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ข้อความ โพสต์ เสียง หรือการสื่อสารภาพและเสียง รหัส สคริปต์ องค์ประกอบ โมเดล แผนที่ ไฟล์ หรือสินทรัพย์หรือเอกสารอื่น ๆ ภาพถ่าย รูปภาพ วิดีโอ หรืองานเสียงหรืองานภาพและเสียงอื่นใด และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับบริการ UGC จะไม่รวมเนื้อหาที่กำหนดเอง (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ UGC ที่คุณสร้าง อัปโหลด หรือเผยแพร่ผ่านบริการ (“UGC ของคุณ”) และคุณรับรองต่อเราในที่นี้ว่า UGC ของคุณจะไม่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในข้อ 6

5.2. สิทธิ์ใน UGC คุณยังคงมีสิทธิ์ใด ๆ หากมี ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใน UGC ของคุณ หากคุณมีสิทธิ์ดังกล่าวใน UGC ของคุณ รวมถึงลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ฉะนั้นเพื่อแลกกับสิทธิ์ที่อนุญาตให้คุณในข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องมอบสิทธิ์ที่เพิกถอนมิได้ ใช้ได้ทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและให้สิทธิ์ช่วงต่อไม่ได้ แก่เราเพื่อใช้ ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง เผยแพร่ แจกจ่าย ส่ง แสดงต่อสาธารณะ สื่อสารกับสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ และใช้ประโยชน์จาก UGC ของคุณภายในหรือผ่านบริการหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับปรุงบริการ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือแจ้งให้ทราบ ตลอดระยะเวลาของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ UGC ของคุณ (รวมถึงการนำสิทธิ์มาใช้ใหม่ การย้อนกลับ และการขยายการใช้สิทธิ์เหล่านั้นทั้งหมด) ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิ์ที่ Take-Two อนุญาตไว้ในเอกสารฉบับนี้จะรวมถึงสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้งที่ Take-Two อนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นใช้ UGC ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของเรา เมื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่าย UGC ของคุณไปยังหรือผ่านบริการ ถือว่าคุณรับรองต่อเราว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในและต่อ UGC ของคุณแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีภาระผูกพัน และสิทธิ์ดังกล่าวที่คุณมอบให้เราในหัวข้อนี้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ดังกล่าวโดยเรานั้นจะไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ

5.3. เนื้อหาที่กำหนดเอง บริการบางส่วนของเราจะอนุญาตให้คุณใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์แก้ไข ฟังก์ชันในเกม หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่เราให้บริการ (“เครื่องมือของเรา”) เพื่อแก้ไขเนื้อหาเพื่อ (ยกตัวอย่าง) สร้างระดับ แผนที่ สินทรัพย์ในเกม การออกแบบ เครื่องแต่งกาย ตัวละคร เครื่องแบบ หลักสูตร เกม หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่กำหนดเองโดยอิงจากเนื้อหา (“เนื้อหาที่กำหนดเอง”) เนื้อหาที่กำหนดเองรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือของเรา รวมถึงสินทรัพย์ในเกม แผนที่ ภาพหน้าจอ วิดีโอ การบันทึกเสียงในเกม คลิปการเล่นเกม และไลฟ์สตรีม คุณสามารถใช้เนื้อหาที่กำหนดเองกับบริการและ/หรือตามที่เราอนุญาตเท่านั้น คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับว่าเนื้อหาที่กำหนดเองดังกล่าวจะไม่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดในข้อ 6

5.4. สิทธิ์ในเนื้อหาที่กำหนดเองTake-Two ขอสงวนสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาที่กำหนดเองทั้งหมดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากเนื้อหาที่กำหนดเองที่คุณสร้างส่งผลให้คุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่กำหนดเองดังกล่าว ฉะนั้นเพื่อแลกกับสิทธิ์ที่อนุญาตให้คุณในข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องโอนสิทธิ์ให้เราโดยอิสระเมื่อมีการสร้างเนื้อหาที่กำหนดเองดังกล่าว สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อเนื้อหาที่กำหนดเองดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดทั่วโลกตลอดระยะเวลาของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (รวมถึงการนำสิทธิ์มาใช้ใหม่ การย้อนกลับ และการขยายการใช้สิทธิ์เหล่านั้นทั้งหมด) ไม่ว่าจะมีการโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณยังคงมีผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ในเนื้อหาที่กำหนดเอง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ คุณจะต้องมอบสิทธิ์ที่เพิกถอนมิได้ ใช้ได้ทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและให้สิทธิ์ช่วงต่อไม่ได้ แก่เราเพื่อใช้ ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง เผยแพร่ แจกจ่าย ส่ง แสดงต่อสาธารณะ สื่อสารกับสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่กำหนดเองของคุณภายในหรือผ่านบริการหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับปรุงบริการ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือแจ้งให้ทราบ ตลอดระยะเวลาของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กำหนดเองดังกล่าว (รวมถึงการนำสิทธิ์มาใช้ใหม่ การย้อนกลับ และการขยายการใช้สิทธิ์เหล่านั้นทั้งหมด) ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิ์ที่ Take-Two อนุญาตไว้ในเอกสารฉบับนี้จะรวมถึงสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้งที่ Take-Two อนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นใช้เนื้อหาที่กำหนดเองดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของเรา

5.5. การตรวจสอบเนื้อหา สิทธิ์ในการลบ เราไม่มีภาระผูกพันในการโฮสต์ ดูแลรักษา สนับสนุน หรือแจกจ่าย UGC ของคุณหรือเนื้อหาที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น เราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบและไม่มีภาระผูกพันในการตรวจติดตาม UGC หรือเนื้อหาที่กำหนดเองใด ๆ ที่อาจมีให้ผ่านบริการ เราจะไม่รับรองถึงความปลอดภัย คุณภาพ หรือความเป็นต้นฉบับของ UGC หรือเนื้อหาที่กำหนดเอง UGC และเนื้อหาที่กำหนดเองไม่ได้แสดงถึงมุมมองของ Take-Two หรือฝ่ายบริหาร พนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรา คุณเข้าใจว่าเราอาจแก้ไข ตัดออก ระงับ บล็อก ซ่อน นำออก หรือลบ UGC หรือเนื้อหาที่กำหนดเองใด ๆ หรือทั้งหมด และรายงาน UGC หรือเนื้อหาที่กำหนดเองที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานที่เหมาะสม หากเรากระทำการอันไม่พึงประสงค์ต่อ UGC ของคุณหรือเนื้อหาที่กำหนดเองที่คุณสร้างจากบริการ ระงับหรือแบนบัญชีของคุณ หรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมด รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ อันเป็นผลมาจาก UGC ของคุณหรือเนื้อหาที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเช่นกัน โดยสอดคล้องกับภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

6. กฎสำหรับผู้ใช้

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อ 6 นี้ “บริการ” รวมถึงรายการเสมือนและบัญชีของคุณ และ “สื่อวัสดุ” หมายถึง UGC ของคุณและเนื้อหาที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

6.1. ไม่มีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการใช้ประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณยอมรับว่า:

(1) คุณจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

(2) คุณต้องไม่ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการวางเงินเดิมพันหรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่า เว้นแต่จะมีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งฉบับแยก โดยที่ Take-Two อนุญาตให้กระทำการดังกล่าว

(3) คุณจะใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการค้า และคุณต้องไม่ใช้ประโยชน์จากบริการในทางการค้า เว้นแต่จะมีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งฉบับแยก โดยที่ Take-Two อนุญาตให้กระทำการดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึงการเข้าร่วม เปิดใช้งาน หรือสนับสนุนให้มีการรวบรวม ขาย หรือแลกเปลี่ยนสิ่งใด ๆ จากบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการเสมือนหรือบัญชี) ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Take-Two ส่งเสริม สร้าง หรือคงไว้ซึ่งการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตกับบริการ (รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่แก้ไข เลียนแบบ หรือเชื่อมต่อกับบริการใด ๆ) และการสร้างหรือมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาของรายการเสมือนไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ (เช่น ระหว่างราคาสกุลเงินจริง)

6.2. เคารพทรัพย์สินทางปัญญาคุณยอมรับว่าคุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือละเมิดข้อกำหนดของข้อ 5

6.3. หลักจรรยาบรรณ คุณยอมรับว่า:

(1) คุณต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าแทรกแซงหรือส่งผลเสียต่อความสามารถของผู้ใช้รายอื่นในการใช้บริการตามที่ตั้งใจไว้ เพื่อให้ได้เปรียบในการเล่นเกมที่ไม่เป็นธรรม หรือเพื่อเข้าถึงรายการเสมือนหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการใช้กลโกง การแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็ก ข้อบกพร่อง หรือการใช้ประโยชน์ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงการฟิชชิ่ง การหลอกลวง หรือวิศวกรรมสังคม

(2) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุใด ๆ ที่ละเมิดหรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ทั้งนี้รวมถึง “การเปิดเผยข้อมูลของผู้อื่นโดยประสงค์ร้าย (doxing)” เช่น การแชร์หรือขู่ว่าจะแชร์ข้อมูลเพื่อสร้างความอับอาย ข่มขู่ ทำร้าย หรือคุกคามบุคคลอื่น

(3) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุใด ๆ ที่จงใจหรือมีเจตนาทำให้เข้าใจผิด เป็นเท็จ หรือฉ้อโกง คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อมีส่วนร่วมใน “สแปม” เช่น ใช้ช่องทางการสื่อสารโดยมิชอบซ้ำหลายครั้งหรือเป็นครั้งคราว โดยเป็นการรบกวนหรือเข้าแทรกแซงการดำเนินการของบริการ โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม หรือส่งผลเสียต่อความสามารถของผู้ใช้รายอื่นในการใช้บริการตามที่ตั้งใจไว้

(4) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุที่มีการแสดงภาพหรือคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์นองเลือด ความรุนแรงที่มากเกินรับได้ การทรมาน หรือการทารุณกรรมสัตว์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมจริงอย่างน่าตกใจ ทั้งนี้รวมถึงการแสดงภาพถึงเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าสื่อวัสดุนั้นจะเป็นสื่อ แอนิเมชั่น ภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ หรือการสร้างภาพดิจิทัลอื่น ๆ ตามจริงหรือผ่านการดัดแปลงแล้วหรือไม่ก็ตาม

(5) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุหรือมีส่วนร่วมกระทำการที่แสดงให้เห็นภาพ ส่งเสริม หรือพยายามที่จะทำให้เป็นเรื่องปกติ ส่งเสริม หรือจงใจส่งผลให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ การฆ่าตัวตาย หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการทำร้ายตัวเอง ทั้งนี้รวมถึงสื่อวัสดุหรือการกระทำที่เข้าใจได้โดยมีเหตุอันควรว่าเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นทำร้ายตัวเองหรืออดอาหาร บริโภคแอลกอฮอล์ ยา หรือสารอื่น ๆ ในปริมาณที่เป็นอันตราย และมีส่วนร่วมหรือขู่ว่าจะทำร้ายตนเองเพื่อข่มขู่ บงการ หรือบังคับผู้อื่น

(6) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุ หรือมีส่วนร่วมกระทำการที่เป็นการล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง คุกคาม หรือเข้าใจได้โดยมีเหตุอันควรว่าเป็นภัยคุกคามทางร่างกายหรือทางวาจาต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้รวมถึงสื่อวัสดุที่หมิ่นประมาทและการกระทำ เช่น การแคมปิง การเอาเปรียบ สตรีมสไนป์ การโทรแจ้งหน่วยสวาทเป็นเท็จ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ในเกม

(7) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุหรือมีส่วนร่วมกระทำการที่ลามกอนาจาร น่ารังเกียจ หรือล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งนี้รวมถึงการแจกจ่ายสื่อวัสดุที่ส่อไปทางเพศที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลอื่นโดยไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการ การข่มขู่หรือโจมตีโดยใช้พฤติกรรมทางเพศหรือกิจกรรมทางเพศของบุคคลอื่นที่เกิดขึ้นจริง ตามที่รับรู้ หรือตามที่คาดคะเน หรือการแชร์เนื้อหาที่ส่อไปในทางเพศหรือโจ่งแจ้งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม (เช่น “สื่อลามกเพื่อการแก้แค้น”)

(8) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุใด ๆ ที่แสดงภาพ ส่งเสริม หรือพยายามทำให้เป็นเรื่องปกติ สนับสนุน หรือจงใจส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์ ทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาที่ล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง ตลอดจนสื่อ แอนิเมชั่น ภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ หรือการสร้างภาพดิจิทัลอื่น ๆ ตามจริงหรือผ่านการดัดแปลงแล้ว การมีส่วนร่วมหรือพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการสื่อสารที่ส่อไปในทางเพศหรือการสื่อสารทางเพศที่ชัดแจ้งกับผู้เยาว์ และการร้องขอสื่อวัสดุที่ส่อไปในทางเพศหรือโจ่งแจ้งจากผู้เยาว์หรือแชร์สื่อวัสดุดังกล่าวกับผู้เยาว์

(9) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุ หรือมีส่วนร่วมกระทำการที่ก่อให้เกิดคำพูดหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง ซึ่งเรากำหนดให้เป็นรูปแบบการแสดงออกที่เข้าใจได้โดยมีเหตุอันควรว่าเป็นการโจมตีหรือส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังหรือความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยอ้างอิงลักษณะเฉพาะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ อายุ สีผิวหรือเชื้อชาติ ความพิการ ชาติพันธุ์ เพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศ ชาติกำเนิดหรือสถานะผู้ย้ายถิ่น กลุ่มศาสนา เพศหรือรสนิยมทางเพศ การรับราชการทหาร ชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะ หรือฐานะทางสังคม หรือน้ำหนัก ขนาด หรือประเภทรูปร่าง

(10) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุหรือมีส่วนร่วมกระทำการที่แสดงภาพ ส่งเสริม หรือสนับสนุนแนวคิดสุดโต่งหรือการก่อการร้าย ทั้งนี้รวมถึงสื่อวัสดุหรือการกระทำใด ๆ ที่เข้าใจได้โดยมีเหตุอันควรว่าเป็นการรับรองหรือสนับสนุนความรุนแรงของผู้นิยมแรวคิดสุดโต่งหรือผู้กระทำการดังกล่าว และส่งเสริมอุดมการณ์สุดโต่งหรือทฤษฎีสมคบคิดที่สนับสนุนหรือยุยงให้ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น

(11) คุณจะปฏิบัติตามกฎเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานชุมชน แต่ละข้อที่อาจมีผลกับการใช้งานเกม แอป ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงภายในบริการ ทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้เมื่อมีการอ้างอิง

(12) นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อสร้าง อัปโหลด หรือแจกจ่ายสื่อวัสดุอื่นใด หรือมีส่วนร่วมกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือใช้บริการเพื่อพยายามหรือร่วมกระทำการละเมิดใด ๆ ที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้

6.4. ไม่มีการใช้ประโยชน์ทางเทคนิคคุณยอมรับว่า:

(1) คุณต้องไม่ใช้ IP proxying หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อปกปิดตำแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่ที่คุณอาศัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ในการเข้าถึงเนื้อหา การควบคุมการเข้าถึง หรือมาตรการป้องกันทางเทคนิค หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ

(2) คุณต้องไม่ใช้บริการผ่านหรือคัดลอกเนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล พีซีเสมือน หรือระบบหรือเครือข่ายอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระบบที่เปิดใช้งาน (หรือตั้งใจที่จะเปิดใช้งาน) บริการหรือเนื้อหาดังกล่าวที่ต้องการดาวน์โหลดหรือสตรีมไปยังอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตแยกต่างหากตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป เว้นแต่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งฉบับแยกจาก Take-Two

(3) คุณต้องไม่ใช้ ส่งเสริม หรือทำให้มีข้อบกพร่อง ความผิดพลาด การใช้ประโยชน์ กลโกง การแฮ็ก สคริปต์ บอต การแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อโต้ตอบกับบริการโดยมีเจตนามุ่งร้าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลผู้ใช้ ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบ หลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบเนื้อหาหรือระบบกรองเนื้อหา หรือขัดขวาง เปลี่ยนเส้นทาง หรือแทรกแซงการให้บริการ

(4) คุณจะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ หรือถอดแยก (ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อยกเว้นทางกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งได้รับมาจากกฎหมาย EU 2009/24 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้) แสดง ดำเนินการ เตรียมงานงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องลฃ หรือแก้ไขบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากเรา

(5) คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อแจกจ่าย อัปโหลด หรือส่งซอฟต์แวร์ สคริปต์ รหัสหรือข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไวรัส เวิร์ม ไทม์บอต โปรแกรมลบข้อมูลอัตโนมัติ ม้าโทรจัน แฮ็ก หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ) เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อส่งข้อมูลดังกล่าว

6.5. การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการละเมิด คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ให้การสนับสนุนด้านสื่อวัตถุแก่ผู้ใช้รายอื่นที่ละเมิดหรือพยายามละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้รวมถึงการให้การสนับสนุนทางการเงิน ความรู้ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ หรือความช่วยเหลืออื่น ๆ หรือการส่งเสริมให้กระทำการที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ซ้ำ ๆ

6.6. ผลบังคับใช้กับพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้าง เพื่อความชัดเจน กฎในการปฏิบัติและพฤติกรรมในข้อ 6 นี้จะมีผลกับการสื่อสารและการโต้ตอบของคุณกับพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้างของ Take-Two รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลในฝ่ายบริการลูกค้า วิศวกรรม การรักษาความปลอดภัย หรือชุมชนของเรา

6.7. ผลที่ตามมาจากการละเมิด หากคุณละเมิดข้อตกลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎสำหรับผู้ใช้ในข้อ 6 นี้ (ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) Take-Two ขอสงวนสิทธิ์ในกระทำการอันไม่พึงประสงค์ต่อคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรีเซ็ตความคืบหน้าในเกมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ การระงับสิทธิ์การเข้าถึงบริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด การบอกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบริการ รายการเสมือน หรือการปิดบัญชีของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดตามข้อกำหนดการบอกเลิกด้านล่าง การห้ามไม่ให้คุณสร้างบัญชีหรือเข้าถึงบริการในอนาคต หรือการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ในกรณีที่การละเมิดนั้นเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของตัวคุณเองหรือผู้อื่น หรือกิจกรรมอื่นใดที่เราเชื่อว่าผิดกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการอันไม่พึงประสงค์ต่อคุณตามข้อมูลที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้รายอื่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นกระทำการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้

6.8. การตรวจติดตาม เครื่องมือของผู้ใช้และระบบอัตโนมัติ เราอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ตรวจติดตามการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกออกไปอย่างจริงจัง รวมถึงการป้องกันกลโกงและการแฮ็ก การรับรองว่าคุณปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ และการปรับปรุงบริการ

บริการอาจใช้ระบบตรวจสอบและกรองเนื้อหา เช่น ตัวกรองคำอัตโนมัติและซอฟต์แวร์จดจำเนื้อหาหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันหรือยุติการแจกจ่ายสื่อวัสดุที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ นอกจากนี้บริการยังอาจมีเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการโต้ตอบของตนกับผู้ใช้รายอื่น เช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกเข้าร่วมการสนทนาด้วยข้อความในเกมหรือการสื่อสารด้วยเสียง หรือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ “ปิดเสียง” หรือบล็อกผู้ใช้รายอื่นได้ บริการอาจมีเครื่องมือรายงานทั้งในเกมหรือผ่านเว็บไซต์สนับสนุนโดยเฉพาะ โดยผู้ใช้สามารถรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณให้เราตรวจสอบได้

ฟีเจอร์และเครื่องมือที่อธิบายไว้ข้างต้นอาจรวมไปถึงอัลกอริธึม ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อนี้ในแง่ของระดับและขอบเขตที่จำเป็นในการดูแลรักษาบริการสำหรับผู้ใช้ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบตรวจสอบและกรองเนื้อหาอาจแตกต่างกันไปแต่ละบริการ และยังขึ้นอยู่กับเนื้อหา การกำหนดระดับตามช่วงอายุ หรือกลุ่มเป้าหมายของบริการนั้น ๆ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเราได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานการละเมิดนโยบายต่าง ๆ ของเรา โปรดเยี่ยมชมที่ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเรา

7. การรายงานเนื้อหา, คำขอตัดเนื้อหา, DMCA

7.1. เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย หากคุณทราบว่า UGC หรือเนื้อหาที่กำหนดเองในบริการนั้นละเมิดกฎสำหรับผู้ใช้ในข้อ 6 ของข้อตกลงฉบับนี้ รวมไปถึงหลักจรรยาบรรณด้วย คุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยใช้เครื่องมือรายงานที่อยู่ในเกมหรือในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องของเรา โปรดเยี่ยมชมที่ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรายงาน UGC หรือเนื้อหาที่กำหนดเองที่ละเมิดกฎสำหรับผู้ใช้ เมื่อส่งการแจ้งเตือนดังกล่าวถึงเราแล้ว ถือว่าคุณยืนยันว่าคุณเชื่อโดยสุจริตใจว่า UGC หรือเนื้อหาที่กำหนดเองที่คุณรายงานว่าละเมิดข้อตกลง และข้อมูลที่ให้ไว้ในหนังสือแจ้งของคุณนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

7.2. หนังสือแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า เราตอบสนองต่อการแจ้งเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. § 512 (“DMCA”) หากคุณเชื่อว่าเนื้อหา, UGC, เนื้อหาที่กำหนดเองหรือแง่มุมอื่น ๆ ของบริการ ถือได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของคุณโดยมิชอบ โปรดส่งหนังสือแจ้งการละเมิดที่กล่าวหานั้นไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราพร้อมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

(2) คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด

(3) URL หรือคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณอ้างว่าสื่อวัสดุถูกละเมิด

(4) คำแถลงของคุณที่ว่าคุณเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่คัดค้านนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมายที่บังคับใช้

(5) คำแถลงของคุณภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จที่ว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งของคุณถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ

(6) ลายมือชื่อจริงหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นประเด็นหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อมูลติดต่อตัวแทนที่เรามอบหมายมีดังนี้

ผู้ให้บริการ: Take-Two Interactive Software, Inc.

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

United States of America

Attention: DMCA Takedown Notice

โทรศัพท์: +1 (646)-536-2842

อีเมล: [email protected]

โปรดทราบว่าภายใต้กฎหมาย DMCA คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) ในกรณีที่คุณจงใจจะแถลงข้อความอันเป็นเท็จว่ามีการละเมิดสื่อวัสดุหรือกิจกรรม และโปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณอาจนำส่งให้กับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในสื่อวัสดุที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดดังกล่าว

7.3. นโยบายการกระทำการละเมิดซ้ำหลายครั้งหากคุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ซ้ำ ๆ เช่น การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หลักจรรยาบรรณ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะกระทำการอันไม่พึงประสงค์กับคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับสิทธิ์การเข้าถึงบริการ รายการเสมือน และ/หรือบัญชีของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด การปิดบัญชีของคุณตามข้อกำหนดการบอกเลิกด้านล่าง การห้ามไม่ให้คุณสร้างบัญชีหรือเข้าถึงบริการในอนาคต หรือการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

8. การอัปเดตและฟีเจอร์

8.1. การอัปเดตและการแก้ไข เราอาจจัดให้มีโปรแกรมแก้ไข การอัปเดต หรือการอัปเกรดบริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณที่อาจจำเป็นเพื่อให้ใช้บริการต่อไปได้ รวมถึงการอัปเดตอัตโนมัติหรือ “ในเบื้องหลัง” โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ การอัปเดตดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่น ๆ พร้อมกับการอัปเดต ซึ่งในกรณีนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ เราไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการอัปเดตใด ๆ เราไม่รับประกันว่าเราจะสนับสนุนเวอร์ชันของระบบหรืออุปกรณ์ที่คุณมีสิทธิ์ใช้งาน ขอรับ หรือซื้อส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ เว้นแต่เราจะอ้างไว้ว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้ เราอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับบริการของเรา รายการเสมือน และ/หรือบัญชีของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีเหตุผลอันควร เป็นครั้งคราว โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับคุณ เหตุผลอันควรหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การปรับปรุงบริการของเรา รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ (เช่น การนำเสนอบริการ รายการเสมือน หรือเนื้อหาใหม่) การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อปรับสมดุลของเกม เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเพื่อป้องกันหรือตอบโต้การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเทคนิคใหม่หรือจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใช้งานของเราจากบุคคลที่สามหรือข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม การบอกเลิกข้อตกลงระหว่างเรากับบุคคลที่สามไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ การยุติการให้บริการหรือฟีเจอร์โดยบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเชื่อมโยงกับบริการของเรา รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนตลาดเสรีที่เฉพาะเจาะจงและตรวจสอบได้ การปรับปรุงที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามรายอื่น ๆ หรือเหตุผลด้านสื่อวัสดุ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือความปลอดภัยอื่น ๆ

8.2. ผู้เล่นที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ ในส่วนหนึ่งของบริการ เราจะเสนอโอกาสให้คุณเล่นเกมกับเพื่อนหรือกับคู่ต่อสู้ที่จับคู่กับคุณ เพื่อให้คุณมีคู่ต่อสู้ในระดับทักษะที่เหมาะสม คู่ต่อสู้ที่จับคู่กับคุณบางส่วนอาจเป็นผู้เล่นที่สร้างขึ้นอัตโนมัติและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะและการเล่นเหมือนคนจริง ๆ

8.3. ความพร้อมให้บริการ เราอาจเสนอบริการ รายการเสมือน เนื้อหา หรือบัญชีของคุณในระยะเวลาที่จำกัด หรืออาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคหรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ หากคุณเปลี่ยนภูมิภาค โดยไม่กระทบต่อภาระผูกพันในการโอนข้อมูลของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคุณกับดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ที่บังคับใช้ คุณอาจต้องได้รับบริการ รายการเสมือน หรือเนื้อหาบางอย่างที่คุณชำระหรือได้รับในภูมิภาคก่อนหน้าอีกครั้ง ในทำนองเดียวกัน หากคุณเปลี่ยนภูมิภาค คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบริการ เนื้อหา หรือรายการเสมือนบางอย่างที่คุณเคยเข้าถึงได้ในภูมิภาคก่อนหน้าได้อีก ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้ในภูมิภาคใหม่ที่คุณอาศัยอยู่นั้นห้ามใช้บริการ เนื้อหา หรือรายการเสมือนดังกล่าว

8.4. บริการของบุคคลที่สาม ในช่องทางผ่านบริการ มีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณสามารถเข้าถึงหรือเปิดใช้งานเนื้อหา ซอฟต์แวร์ แอป ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม ฟังก์ชัน และบริการที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Take-Two หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา (“บริการของบุคคลที่สาม”) หากคุณเลือกที่จะเข้าถึง ทำธุรกรรม เปิดใช้งาน หรือโต้ตอบกับบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว ถือว่าคุณเข้าใจว่าคุณกำลังแจ้งให้นิติบุคคลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องให้บริการของบุคคลที่สามดังกล่าวแก่คุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อการติดต่อกับบุคคลที่สามนั้น หากคุณใช้บริการของเราเพื่อเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม ข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สาม จะควบคุมดูแลคุณในการใช้บริการของบุคคลที่สามนั้น เราไม่รับรองบริการของบุคคลที่สามใด ๆ ที่มีหรือวางตลาดบนหรือผ่านบริการ เราไม่ให้สิทธิ์ใช้งานในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ แก่คุณเนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งของบริการของบุคคลที่สาม และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือผู้อื่นสำหรับบริการของบุคคลที่สามหรือผลลัพธ์ ข้อมูล เนื้อหา หรือการโต้ตอบที่คุณอาจพบในขณะใช้บริการ ควรแจ้งข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับผลลัพธ์ ข้อมูล เนื้อหา หรือการโต้ตอบที่คุณอาจพบขณะใช้บริการของบุคคลที่สาม ไปยังผู้ให้บริการของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยตรง

8.5. บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการอาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายหรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจึงเป็นผลให้อาจได้รับข้อมูลมาตรฐานบางส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบ และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบริการ โดยเราเป็นผู้รวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลรักษาและต่อความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ตลอดจนค่าธรรมเนียมการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงบริการผ่านเครือข่ายไร้สายหรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

8.6. โฆษณาของบุคคลที่สาม บริการบางส่วนอาจรวมถึงโฆษณาหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ เนื้อหา สินค้า โปรโมชั่น หรือบริการของบุคคลที่สาม (“โฆษณาของบุคคลที่สาม”) เราไม่รับผิดชอบหรือควบคุมเนื้อหาโฆษณาของบุคคลที่สาม และการที่มีโฆษณาของบุคคลที่สามดังกล่าวอยู่ในบริการนั้นไม่ได้หมายความว่าเรารับรองหรืออนุมัติโฆษณาของบุคคลที่สามดังกล่าว หรือเว็บไซต์ เนื้อหา สินค้า โปรโมชั่น บริการ หรือการดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการบุคคลที่สามในโฆษณาของบุคคลที่สามดังกล่าว

9. ความรับผิดชอบของคุณที่มีต่อเรา

คุณตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องให้ Take-Two พ้นจากและต่อความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสียโดยตรงใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (1) การที่คุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ (2) ข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณให้ไว้ซึ่งละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามเมื่อเราใช้งานตามข้อตกลงฉบับนี้ และ (3) การกระทำหรือการละเว้นของคุณที่มิชอบด้วยกฎหมาย เราสามารถช่วยเหลือในการแก้ต่างเรื่องใด ๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหาย โดยเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และในกรณีเช่นนี้ คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเรา และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความสูญเสียของเรา อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Take-Two ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด ความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้น การฉ้อโกง หรือการจงใจประพฤติผิดของ Take-Two เอง พนักงาน ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของเจ้าหน้าที่ของ Take-Two หรือภายในขอบเขตที่คุณไม่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิด

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ

10. การบอกเลิก

คุณสามารถหยุดใช้บริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา และบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้โดยการทำลายหรือลบสำเนาสื่อวัสดุหรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่คุณครอบครอง และ/หรือโดยการลบบัญชีของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอให้เราลบบัญชีของคุณ และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

สำหรับบริการ รายการเสมือน และ/หรือบัญชีใด ๆ ที่มอบให้แก่คุณโดยไม่มีระยะเวลาจำกัด เรามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้และสิทธิ์การเข้าถึงบริการ รายการเสมือน และบัญชีของคุณ หรือหยุดให้บริการดังกล่าวได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเรามีช่องทางติดต่อคุณที่เหมาะสม และหากเป็นไปได้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการบอกเลิกหรือการยุติบริการดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ตามสมควร ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าได้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบทันทีหลังจากนั้น หากคุณมีที่อยู่ตามปกติอยู่ในประเทศเยอรมนี สิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้รับผลกระทบในกรณีที่บอกเลิกกรณีพิเศษโดยมีเหตุผลอันควร ถือว่ามีเหตุผลอันควรในกรณีที่ฝ่ายที่บอกเลิกคาดว่าไม่อาจสานต่อความสัมพันธ์ตามสัญญาได้ต่อไปอย่างเหมาะสมจนกว่าจะมีการบอกเลิกตามที่ตกลงกันไว้หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาหนังสือแจ้ง โดยคำนึงถึงทุกสถานการณ์ของแต่ละกรณีและประเมินผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

เราอาจบอกเลิกหรือระงับสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการ รายการเสมือน เนื้อหา และ/หรือบัญชีของคุณทันที หากคุณ: ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ใช้บริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณโดยฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เริ่มต้นการดำเนินการที่ไม่พึงประสงค์กับเรา หรือหากเรามีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว หากเราตัดสินใจที่จะบอกเลิกหรือระงับสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการบอกเลิกหรือการระงับดังกล่าว เว้นแต่การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายที่ไม่ได้กำหนดให้เราต้องแจ้งให้คุณทราบหรือในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

คุณรับทราบและยอมรับว่าในกรณีที่มีการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ (หรือเรายุติสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการ รายการเสมือน เนื้อหา หรือบัญชีของคุณตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้) สิทธิ์ใช้งานที่มอบให้คุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ (หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ รายการเสมือน เนื้อหา หรือบัญชี) จะยุติลงทันที

11. คำเตือนการเกิดอาการชัก

มีร้อยละของบุคคลจำนวนน้อยมากที่อาจเกิดอาการชักจากโรคลมชัก เมื่อพบกับรูปแบบของแสงหรือไฟกะพริบบางอย่าง รวมถึงวิชวลเอฟเฟ็กต์บางอย่างที่ปรากฏในวิดีโอเกม อาการที่เกิดขึ้นอาจมีในบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติการเป็นโรคลมชักหรือภาวะไวต่อแสงที่ผิดปกติมาก่อน หากคุณหรือบุคคลใดในครอบครัวมีภาวะของโรคลมชักหรือภาวะไวต่อแสงที่ผิดปกติ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเล่นวิดีโอเกมใด ๆ ของเรา

หากคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ในระหว่างเล่นวิดีโอเกมของเรา ให้หยุดใช้งานทันที และปรึกษาแพทย์ก่อนเล่นต่อ: อาการเวียนศีรษะ, การมองเห็นเปลี่ยนแปลง, ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก, สูญเสียการรับรู้, ความงุนงง, การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองใด ๆ หรืออาการชักกระตุก

12. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

12.1. ทั่วไปข้อตกลงฉบับนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรือนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับเอกสารฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับเราเพื่อการใช้บริการของคุณ (รวมถึงรายการเสมือนและบัญชีของคุณ) โดยจะมีผลแทนที่ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับการใช้งานรายการเดียวกันนี้ คุณยอมรับว่าเราอาจโอนสิทธิ์ในข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา หากการโอนสิทธิ์ของเราจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในฐานะคู่สัญญา คุณมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ของคุณหรือโอนภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้บริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณได้ หากคุณมีที่อยู่ตามปกติอยู่ในประเทศเยอรมนี ประโยคข้างต้นนี้จะไม่มีผลกับข้อเรียกร้องทางการเงินของคุณที่มีต่อเรา ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ถูกตัดสินว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขเฉพาะในขอบเขตที่จําเป็นเท่านั้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้หรือตัดออกจากข้อตกลงโดยสิ้นเชิง และข้อกําหนดที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อ 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 – 15 และข้อที่โดยปกติแล้วจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้แล้วก็ตาม ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือการใช้บริการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล

12.2. กฎหมายการส่งออกคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในการส่งออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมด (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) ที่มีผลกับบริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ และการใช้งาน คุณตกลงที่จะไม่ใช้ ส่งออก ส่งออกต่อ ดาวน์โหลด หรือโอนส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ รายการเสมือน หรือบัญชีของคุณไปยัง (หรือไปยังบุคคลที่มีสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ใน) ประเทศใด ๆ ที่สหรัฐฯ ห้ามส่งสินค้า หรือไปยังบุคคลใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศและบุคคลที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (U.S. Treasury Department) และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดอื่น ๆ ที่บริหารจัดการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control, OFAC) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ อยู่ภายใต้การควบคุม หรือมีสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ของประเทศที่ถูกสั่งห้ามส่งสินค้า และคุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศและบุคคลที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษหรือรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

13. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับบริการ รายการเสมือน บัญชีของคุณ หรือข้อตกลงฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ ฝ่ายบริการลูกค้า ของ Take-Two และส่งตั๋วขอรับการสนับสนุน ฝ่ายบริการลูกค้า ของ Take-Two จะให้คุณสื่อสารกับ Take-Two ทางช่องทางติดต่อเพียงจุดเดียว

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานระดับประเทศ และผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด จะต้องติดต่อ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของ Take-Two และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องและให้บริการที่มีประสิทธิภาพกับ Take-Two หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของ Take-Two จะจัดให้มีช่องทางติดต่อเพียงจุดเดียวสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานระดับประเทศ และผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เพื่อสื่อสารกับ Take-Two และตัวแทนฝ่ายกฎหมายของบริษัท

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อพิพาท และความรับผิด: AU, CH, EEA, UK

หากปกติแล้วคุณมีถิ่นพำนักอยู่ในออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือเขตพื้นที่ใด ๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อกำหนดในข้อ 14 นี้จะมีผลกับสัญญาทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Take-Two หากปกติแล้วคุณมีถิ่นพำนักอยู่นอกเขตพื้นที่หรือเขตอำนาจศาลเหล่านี้ โปรดดูข้อ 15 ด้านล่างนี้

14.1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้และตีความภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณมีถิ่นพำนัก โดยไม่คำนึงว่าจะขัดแย้งกับหลักนิติธรรมหรือไม่ก็ตาม เขตอำนาจศาลที่กำหนดเป็นการเฉพาะสำหรับข้อพิพาททั้งหมดจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศที่คุณมีที่อยู่ตามปกติเท่านั้น

14.2. ข้อจำกัดความรับผิดของเราไม่ว่าในกรณีใด TAKE-TWO จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมใด ๆ หรือการละเมิดภาระผูกพันใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดสิทธิ์ที่ไม่กีดกันการใช้งานหรือความเสียหายที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดใด ๆ ต่อการฉ้อโกง หรือต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา

หากกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ระบุว่ามีการรับประกันสินค้าหรือบริการที่เราจัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และไม่สามารถยกเว้นแต่อาจจำกัดความรับผิดของเราในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามการรับประกันนั้นได้ ความรับผิดของเราในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามการรับประกันดังกล่าวนั้นจะจำกัดอยู่ที่ (ตามวิธีที่เราเลือก) ในกรณีของการจัดหาสินค้า เราจะเปลี่ยนสินค้าหรือจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า ซ่อมแซมสินค้า หรือคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนให้กับคุณ หรือในกรณีของการให้บริการ เราให้บริการซ้ำอีกครั้ง โดยคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ใช้หรือชดเชยมูลค่าที่ลดลงให้กับคุณ

15. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อพิพาท และความรับผิด: สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

หากปกติแล้วคุณมีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเขตพื้นที่ใด ๆ นอกเหนือจากประเทศออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือเขตพื้นที่ใด ๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อกำหนดในข้อ 15 นี้จะมีผลกับสัญญาทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Take-Two หากปกติแล้วคุณมีถิ่นพำนักอยู่ในออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือเขตพื้นที่ใด ๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป โปรดดูข้อ 14 ข้างต้น

15.1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลข้อตกลงฉบับนี้ทําขึ้นในรัฐนิวยอร์กและจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก โดยไม่คำนึงว่าจะขัดแย้งกับหลักนิติธรรมหรือไม่ก็ตาม เขตอำนาจศาลที่กำหนดเป็นการเฉพาะสำหรับข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคุณกับ Take-Two คือศาลมลรัฐและศาลรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กเคาน์ตี้ รัฐนิวยอร์ก และคุณกับ Take-Two ต่างก็ยอมรับเขตอำนาจศาลตามบุคคลและสละสิทธิ์การคัดค้านสถานที่ในการพิจารณาคดีในศาลดังกล่าวทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อ 15.5

15.2. การปฏิเสธการรับประกันตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราจะให้บริการแก่คุณ “ตามสภาพ”, “ตามที่มี” และ “พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง” ทั้ง TAKE-TWO, ดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ทุกแห่ง หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้มอบสิทธิ์ใช้งานของเราหรือของดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ ไม่ได้ให้การรับรอง อนุญาต สัญญา หรือการรับประกันใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เนื้อหา บริการของบุคคลที่สาม หรือบริการอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม TAKE-TWO หรือดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ทุกแห่ง จะไม่รับรองว่าบริการหรือบริการของบุคคลที่สามจะมีความแม่นยำหรือเชื่อถือได้ ไม่หยุดชะงัก ตรงเวลา ปลอดภัย ไม่มีข้อผิดพลาด หรือไม่มีไวรัส ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายในท้องถิ่นของคุณอนุญาต TAKE-TWO และดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์แต่ละแห่ง ขอปฏิเสธคำรับรองโดยปริยาย รวมถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ อรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ และคุณภาพในระดับที่น่าพึงพอใจ

15.3. การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัดเราขอรับประกันต่อผู้ซื้อบริการแรกเริ่มว่าสื่อจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพที่มีบริการ (“สินค้า”) หากมี จะปราศจากข้อบกพร่องด้านสื่อวัสดุและฝีมือแรงงานเป็นเวลา 90 วันนับจากวันที่ซื้อภายใต้การใช้งานปกติ หากพบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อแรกเริ่ม เราตกลงที่จะเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 90 วัน เมื่อเราได้รับสินค้า (ชำระเงินค่าส่งไปรษณีย์แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงวันที่ซื้อ) ตราบเท่าที่เรายังคงผลิตสินค้าอยู่ หากไม่มีสินค้านี้ให้บริการแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้าที่คล้ายกันนี้ในมูลค่าที่เท่ากันหรือมากกว่า การรับประกันนี้จํากัดเฉพาะสินค้าตามที่เราจัดหาให้แต่เริ่มแรก และจะไม่มีผลกับกรณีการสึกหรอตามปกติ การรับประกันนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ขอเคลมเกิดขึ้นจากการใช้งานโดยมิชอบ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการประมาทเลินเล่อในการใช้สินค้าที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต การรับประกันนี้จะแทนที่การรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดข้างต้น

15.4. ข้อจำกัดความรับผิดของเราในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด TAKE-TWO หรือดิจิทัลสโตร์ฟรอนต์ทุกแห่ง จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อม พิเศษ อันเนื่องมาจากสัญญา เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นการลงโทษ หรือความเสียหายจากความล้มเหลวของระบบหรือการทำงานผิดปกติหรือการสูญเสียผลกำไร ข้อมูล การใช้งาน ธุรกิจหรือค่าความนิยม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวด กฎหมาย หรือทฤษฎีกฎหมายหรือความเป็นธรรมอื่นใด

ในกรณีที่คุณมีเกณฑ์ในการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริการหรือการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณยอมรับว่าการเยียวยาเฉพาะของคุณนั้นจะจำกัดอยู่ที่การเรียกค่าเสียหายโดยตรง และความรับผิดสูงสุดจะจำกัดอยู่ที่มากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือจำนวนเงินที่คุณได้ใช้จ่ายไปกับบริการที่เป็นประเด็นในคำร้องของคุณในช่วง 24 เดือนก่อนวันที่คุณเรียกร้องสิทธิ์

ข้อจำกัดและการปฏิเสธความรับผิดชอบในข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดความรับผิดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ใช้ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความเสียหายบางประการจะไม่มีผลบังคับใช้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายเชิงลงโทษ การสูญเสียข้อมูล และการสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

15.5. การระงับข้อพิพาท: การอนุญาโตตุลาการรายกรณีที่มีผลผูกพัน การสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มและการพิจารณาคดีระบบคณะลูกขุน หากคุณมีปัญหากับบริการที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยช่องทางการติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเรา ข้อ 15.5 นี้ (“ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ”) จะอธิบายให้คุณเข้าใจว่าคุณและ Take-Two ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการรายกรณีแบบมีผลผูกพัน ภายใต้ข้อยกเว้นที่จำกัดดังที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

โปรดอ่านหัวข้อนี้ให้ละเอียด ทั้งนี้จะส่งผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ของคุณในการยื่นฟ้องคดีในศาล และการพิจารณาข้อเรียกร้องของคุณผ่านระบบคณะลูกขุน

(1) การอนุญาโตตุลาการรายกรณีที่มีผลผูกพันคุณและ Take-Two ตกลงว่า หากไม่ได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการที่อธิบายไว้ด้านล่าง ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างเราจะต้องสามารถระงับได้โดยใช้อนุญาโตตุลาการรายกรณีที่มีผลผูกพันภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้เท่านั้น ภายใต้ข้อยกเว้นในข้อ 15.5(10) “ข้อพิพาท” หมายถึงข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ การละเมิด การบอกเลิก การบังคับใช้ ขอบเขต ผลใช้ได้ หรือการบังคับใช้ข้อตกลงหรือข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ หรือสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านั้น ข้อพิพาททั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ โดยไม่คำนึงว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงดังกล่าว

อนุญาโตตุลาการ ซึ่งไม่ใช่ศาลรัฐบาลกลาง ศาลมลรัฐ หรือศาลท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตีความ การใช้ การบังคับใช้ หรือการจัดทำข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ และข้อเรียกร้องที่ว่าข้อตกลงอนุญาโตตุลาการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นโมฆะหรือทำให้โมฆะเป็นโมฆะได้ อนุญาโตตุลาการยังจะมีอำนาจในการพิจารณาประเด็นปัญหาอนุญาโตตุลาการตามเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกรณีที่ว่าข้อตกลงหรือข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนั้นไม่สมเหตุสมผลหรือมีความเคลือบคลุม หรือว่าข้อตกลงอนุญาโตตุลากานั้นถูกกล่าวแย้งภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และการอ้างเหตุผลในอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรวมถึงการสละสิทธิ์ ความล่าช้า การละเลยไม่ใช้สิทธิ์ หรือหลักกฎหมายปิดปาก อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินให้มีการเยียวยาเช่นเดียวกับที่ศาลสามารถทำได้ แต่เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อสนองข้อพิพาทรายกรณีที่เป็นประเด็นเท่านั้น

(2) การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม / การพิจารณาคดีระบบคณะลูกขุน คุณและ Take-Two สละสิทธิ์ทั้งหมดในการขอพิจารณาคดีระบบคณะลูกขุนในการดำเนินการหรือวิธีการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทไม่ว่าที่ใด คุณและ Take-Two สละสิทธิ์ทั้งหมดในการเข้าร่วมในการดำเนินการหรือวิธีการทางกฎหมายแบบกลุ่ม รวมกลุ่ม มีตัวแทน หรือการรวมคดีพิจารณาใด ๆ อนุญาโตตุลาการไม่อาจรวบรวมหรือรวมข้อเรียกร้องของบุคคลหรือฝ่ายใด ๆ ได้มากกว่าหนึ่ง และไม่อาจปฏิบัติในการพิจารณาคดีแบบรวมคดีพิจารณา มีตัวแทน เป็นหมู่คณะ หรือแบบกลุ่มไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เว้นแต่คุณและ Take-Two จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการแบบรายกรณี ไม่ใช่แบบกลุ่ม และไม่มีตัวแทนเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าอนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้ระงับข้อพิพาทรายกรณีของคุณกับ Take-Two แยกจากข้อพิพาทอื่น ๆ และไม่อาจรวบรวมหรือรวมข้อพิพาทของคุณกับข้อเรียกร้องของบุคคลอื่นหรือฝ่ายอื่นได้ อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินให้มีการเยียวยาตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตเฉพาะในกรณีที่ฝ่ายหนึ่ง ๆ ที่ต้องการการเยียวยาเท่านั้น แต่จะอยู้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และไม่อาจตัดสินให้มีการเยียวยาในกรณีของบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ฝ่ายที่ต้องการการเยียวยา หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบบุคคล/การพิจารณาคดีระบบคณะลูกขุนนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือการอนุญาโตตุลาการสามารถดำเนินการแบบกลุ่มได้ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะไม่มีผลและถือเป็นโมฆะทั้งหมด และจะถือว่าคุณและ Take-Two ไม่ได้ตกลงที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

(3) การบังคับใช้ สิทธิ์ของคุณในการปฏิเสธข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการรายกรณีที่มีผลผูกพันนี้ จะไม่มีผลบังคับใช้หากกฎหมายของประเทศหรือรัฐที่คุณพํานักอาศัยห้ามไว้ คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้เป็นครั้งแรก (“หนังสือแจ้งการปฏิเสธกระบวนการ”) เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดระยะเวลานานกว่านั้น

โปรดส่งหนังสือแจ้งการปฏิเสธกระบวนการของคุณมาที่:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — ARBITRATION OPT-OUT

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

หนังสือแจ้งการปฏิเสธกระบวนการจะต้องระบุ: (1) ชื่อนามสกุลของคุณ (2) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ (3) ชื่อบัญชีของคุณ หากมี และ (4) คำแถลงที่ชัดเจนและลงนามไว้ว่าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าเราได้รับหนังสือแจ้งการปฏิเสธกระบวนการจากคุณ โดยคุณอาจต้องส่งหนังสือแจ้งของคุณโดยใช้วิธีการจัดส่งแบบมีใบรับรายการจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษร

(4) ระเบียบปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทยกเว้นข้อเรียกร้องในข้อ 15.5(10) จะต้องระงับข้อพิพาทระหว่างคุณกับ Take-Two ผ่านระเบียบปฏิบัติต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: หนังสือแจ้งข้อพิพาท หากคุณมีข้อพิพาทกับเรา คุณต้องส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษร (“หนังสือแจ้งข้อพิพาท”) ถึงเราทราบตามที่อยู่ต่อไปนี้:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — NOTICE OF DISPUTE

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

เพื่อให้ถือว่าสมบูรณ์ หนังสือแจ้งข้อพิพาทของคุณต้องมีข้อมูลต่อไปนี้: (1) ชื่อของคุณ (2) ชื่อบัญชีหรือที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนที่คุณใช้เข้าถึงบริการ (3) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ (4) วิธีการติดต่อคุณ (5) ระบุปัญหา และ (6) คุณต้องการให้เราดำเนินการอย่างไร

หาก Take-Two มีข้อพิพาทกับคุณ เราจะส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่คุณให้ไว้กับเรา หรือหากไม่มีตัวเลือกเหล่านี้ เราจะส่งไปยังข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่เหมาะสมที่คุณให้ไว้

ขั้นตอนที่ 2: การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยให้เราหาข้อสรุปได้เร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งสองฝ่าย คุณและ Take-Two ตกลงที่จะพยายามเจรจาข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการจะเริ่มในวันที่คุณหรือ Take-Two ได้รับหนังสือแจ้งข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขั้นตอนที่ 3: อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันหากเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการได้ ข้อพิพาท (ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.5(9) และ (10) ด้านล่าง) จะได้รับการตัดสินด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการรายกรณีที่มีผลผูกพันเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการโดย Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) ภายใต้ข้อกำหนดในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ กฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง

(5) คำร้องขออนุญาโตตุลาการฝ่ายที่เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการรายกรณีจะต้องส่ง “คำร้องขออนุญาโตตุลาการ” ถึง JAMS (โดยใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ในเว็บไซต์) ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้อง และส่งสำเนาคำร้องขออนุญาโตตุลาการทางไปรษณีย์ไปยังอีกฝ่าย หากคุณมีข้อพิพาทกับเรา คุณต้องส่งสำเนาคำร้องขออนุญาโตตุลาการไปที่:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — DEMAND FOR ARBITRATION

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two จะส่งสำเนาคำร้องขออนุญาโตตุลาการไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่คุณให้ไว้กับเรา หรือหากไม่มีตัวเลือกเหล่านี้ เราจะส่งไปยังข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่เหมาะสมที่คุณให้ไว้

(6) ระเบียบปฏิบัติในการอนุญาโตตุลาการรายกรณี

กฎ การอนุญาโตตุลาการระหว่างคุณกับ Take-Two จะเกิดขึ้นภายใต้กฎและระเบียบปฏิบัติในการอนุญาโตตุลาการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งออกโดย JAMS ณ วันที่มีหนังแจ้งข้อพิพาท (“กฎของ JAMS”) และตามที่แก้ไขในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ โปรดดูที่ www.jamsadr.com เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JAMS และกฎของ JAMS คุณและ Take-Two ตกลงว่าการอนุญาโตตุลาการจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

การเปิดเผยข้อมูลและหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลในอนุญาโตตุลาการจะจำกัดที่การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นสำคัญในคดีหรือผลของคดีเท่านั้น อนุญาโตตุลาการจะต้องทำการพิจารณาทุกแง่มุมเพื่อดูว่าสามารถรับเป็นพยานหลักฐานได้หรือหลักฐานมีความเกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายว่าด้วยลักษณะพยานหลักฐานของรัฐบาลกลางหรือไม่

คำร้องขอคำวินิจฉัยและยุติก่อนวันพิจารณาคดีและสถานที่พิจารณา อนุญาโตตุลาการจะต้องอนุญาตให้มีคำร้องขอคำวินิจฉัยและยุติก่อนวันพิจารณาคดีได้ สถานที่และวิธีการมาแสดงตนในฐานะคู่ความในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หากมี จะกำหนดไว้ตามกฎของ JAMS

การรักษาความลับ อนุญาโตตุลาการจะออกคำสั่งว่ากระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการและหนังสือแจ้ง คำคู่ความ คำร้อง การตอบสนองต่อการเปิดเผยข้อมูล คำให้การ และเอกสารที่มีการแลกเปลี่ยนหรือยื่นเพื่อขอการพิจารณาดังกล่าวทั้งหมดจะต้องเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

ค่าธรรมเนียม คู่ความทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในกฎของ JAMS

การตัดสินใจและคำชี้ขาด อนุญาโตตุลาการ (ไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน) จะเป็นผู้ระงับข้อพิพาท การตัดสินใจหรือคําชี้ขาดใด ๆ จะกําหนดข้อเท็จจริงและพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับคําชี้ขาด เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการจะได้รับอนุญาตให้ตัดสินชี้ขาดเฉพาะในเรื่องการเยียวยาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือตามหลักความยุติธรรมโดยมีหลักฐานเกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือสนับสนุนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะพยานหลักฐานของรัฐบาลกลาง อนุญาโตตุลาการจะไม่ตัดสินชี้ขาดให้ Take-Two เยียวยาบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณ เว้นแต่ Take-Two จะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง การตัดสินใจหรือคำชี้ขาดใด ๆ อาจบังคับใช้เป็นคำพิพากษาถึงที่สุดโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ หรือ ถ้าเป็นไปได้อาจมีการยื่นคำร้องต่อศาลดังกล่าวเพื่อให้ศาลยอมรับคำชี้ขาดและคำสั่งบังคับใช้ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคู่ความทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ในกรณีที่มีการพิจารณาใหม่อย่างจำกัดโดยศาลภายใต้กฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และสามารถบังคับใช้ได้เช่นเดียวกับคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาอื่น ๆ

(7) กำหนดเวลาในการยื่นข้อเรียกร้องตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ในกรณีที่ต้องระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ คุณหรือ Take-Two จะต้องเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาททั้งหมดภายในสอง (2) ปีนับจากวันที่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดข้อพิพาท หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้คุณต้องยื่นข้อเรียกร้องสำหรับข้อพิพาทเร็วกว่าสอง (2) ปีหลังจากที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นครั้งแรก คุณจะต้องเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น Take-Two ขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบถึงข้อพิพาทโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เราสามารถระงับข้อพิพาทนั้นได้ หากไม่ดำเนินการระงับข้อพิพาทอย่างทันท่วงที ข้อเรียกร้องทั้งหมดนั้นจะถูกตัดออกเป็นการถาวร

(8) ข้อเรียกร้องที่ไม่อาจตัดสินด้วยอนุญาโตตุลาการได้แม้จะมีข้อความขัดแย้งกันในส่วนนี้ แต่หากอนุญาโตตุลาการไม่สามารถตัดสินตามกฎหมายหรือตัดสินชี้ขาดข้อเรียกร้องหรือการเยียวยาทางกฎหมายหรือตามหลักความยุติธรรมได้ ข้อเรียกร้องหรือการเยียวยาดังกล่าวจะถูกพักไว้จนกว่าข้อเรียกร้องและการเยียวยาอื่น ๆ ทั้งหมดจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเสร็จสิ้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หลังจากนั้น ข้อเรียกร้องที่เหลือจะต้องนำไปดำเนินคดีในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐที่มีเขตอำนาจศาลในนิวยอร์กเคาน์ตี้ รัฐนิวยอร์ก และหากสมควร ศาลดังกล่าวอาจตัดสินชี้ขาดการเยียวยาที่เหลือ ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ข้อเรียกร้องดำเนินการแบบกลุ่ม รวมกลุ่ม รวมคดี เป็นหมู่คณะ หรือมีตัวแทน ข้อเรียกร้องดังกล่าวจะต้องนำไปดำเนินคดีในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐที่มีเขตอำนาจศาลในนิวยอร์กเคาน์ตี้ รัฐนิวยอร์ก และคู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงว่า การนำข้อเรียกร้องเหล่านั้นไปดำเนินคดีในศาลจะต้องถูกพักไว้ก่อนเพื่อรอผลตัดสินข้อเรียกร้องรายกรณีที่เหลืออยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทุกกรณีที่อธิบายไว้ในข้อ 15.5(8) นี้ ศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐจะมีผลผูกพันภายใต้หลักความเป็นที่สุดในมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือในข้อเท็จจริงที่ได้วินิจฉัยโดยการตัดสินใจของอนุญาโตตุลาการ คดีที่นําขึ้นสู่ศาลมลรัฐอาจถูกย้ายไปยังศาลรัฐบาลกลางโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

(9) ข้อยกเว้น – ระเบียบปฏิบัติในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม

การอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม” หมายถึงข้อพิพาท 5 รายการขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันหรือคล้ายกัน ซึ่งมีประเด็นทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงร่วมกัน หรือมีที่ปรึกษาหรือองค์กรอื่นที่เป็นตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ ในข้อพิพาทดังกล่าวเหมือนกัน ทำงานร่วมมือ หรือประสานงานกัน “ข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม” หมายถึงข้อพิพาทรายกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม เนื้อหาในข้อนี้จะต้องไม่ถูกนำไปตีความว่าเป็นการอนุญาตให้มีการพิจารณาคดีแบบรวมคดี มีตัวแทน เป็นหมู่คณะ หรือแบบกลุ่ม Take-Two ขอสงวนสิทธิ์และการแก้ต่างทั้งหมดต่อคำร้องขออนุญาโตตุลาการแต่ละรายการและผู้ร้องแต่ละคน

กฎในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม แม้ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันให้ JAMS เป็นผู้บริหารจัดการข้อพิพาททั้งหมดเป็นรายกรณี แต่คุณและ Take-Two ตกลงว่าในกรณีที่ข้อพิพาทของคุณเป็น (หรือเปลี่ยนไปเป็น) ข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม ข้อพิพาทเช่นนี้จะไม่อยู่ภายใต้กฎของ JAMS หรือบริหารจัดการโดย JAMS ในทางกลับกัน ข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มจะได้รับการบริหารจัดการโดย New Era และอยู่ภายใต้กฎของ New Era ที่มีผลใช้บังคับเมื่อมีการยื่นข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม ยกเว้นกฎใด ๆ ที่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม (“กฎของ New Era”) และข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ กฎของ New Era เผยแพร่ไว้ที่ www.neweraadr.com/rules-and-procedures เพื่อความชัดเจน จะมีการแก้ไขกฎของ New Era ตามกำหนดของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

การรวมข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการตัดสินในอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ยอมรับข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม 60 รายการซึ่งเป็นอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มเพียงกลุ่มเดียวแล้ว (“ข้อพิพาทชุดแรก”) New Era จะไม่ยอมรับคำร้องขออนุญาโตตุลาการเพิ่มเติมเพื่อการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มดังกล่าว จนกว่าจะผ่านไป 60 วันหลังจากที่มีการตัดสินขั้นสุดท้ายของคดีรวมกลุ่มทั้งหมดจากข้อพิพาทชุดแรก และการประชุมเพื่อระงับข้อพิพาทในเวลาต่อมา ซึ่งกำหนดไว้ภายใต้กฎของ New Era หลังจากนั้น อาจมีการยอมรับและระงับข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มที่กำลังดำเนินอยู่ ภายใต้กฎของ New Era ในข้อกำหนดเดียวกันกับที่มีการยื่นและยอมรับข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มดังกล่าวที่อยู่ในข้อพิพาทชุดแรก ความล่าช้าในการยอมรับข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มภายใต้ข้อกำหนดนี้จะไม่นำไปคิดรวมในกำหนดเวลาที่ต้องยื่นข้อพิพาทภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ Take-Two และคู่ความในข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มที่อาจล่าช้าภายใต้ข้อกำหนดนี้ สามารถตกลงที่จะไม่นับรวมเวลาที่ล่าช้าและรวมข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มดังกล่าวไว้ในข้อพิพาทชุดแรก คุณตกลงที่จะร่วมมือในการดำเนินกระบวนการรวมชุดนี้โดยสุจริตใจ

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วนในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าข้อ 15.5 (9) นี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือหาก New Era ปฏิเสธที่จะบริหารจัดการข้อพิพาทในการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่มในลักษณะของการอนุญาโตตุลาการแบบรวมกลุ่ม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะไม่มีผลและถือเป็นโมฆะทั้งหมด และจะถือว่าคุณและ Take-Two ไม่ได้ตกลงที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

(10) ข้อยกเว้นจากอนุญาโตตุลาการ แม้ทั้งสองฝ่ายจะตัดสินใจระงับข้อพิพาททั้งหมดด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการรายกรณีที่มีผลผูกพัน แต่คุณและ Take-Two ก็สามารถยื่นฟ้องคดีในศาลมลรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางที่จะวินิจฉัยเฉพาะข้อเรียกร้องต่อไปนี้: การละเมิดสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่เป็นโมฆะ การละเมิดลิขสิทธิ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จากการใช้บริการหลังจากที่มีการละเมิดหรือการยกเลิกสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลง) การละเมิดธรรมสิทธิ์ การละเมิดเครื่องหมายการค้า การนำความลับทางการค้าไปใช้โดยมิชอบ หรือการฉ้อโกงและการใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อพิพาทอาจขอการเยียวยาในศาลคดีมโนสาเร่สำหรับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องรายกรณีภายในเขตอำนาจศาลนั้น รวมถึงขอให้ย้ายการอนุญาโตตุลาการที่ยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ไปที่ศาลคดีมโนสาเร่ดังกล่าวเพื่อการนี้

(11) ข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการ เราอาจปรับปรุงเนื้อหาในข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงข้อตกลงอนุญาโตตุลาการตามดุลยพินิจของเราตามข้อ 1.2 แม้จะมีข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ แต่หาก Take-Two เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้หลังจากวันที่คุณยอมรับข้อตกลงอนุญาโตตุลาการครั้งแรก (หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลังในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ) คุณก็สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ หากต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใหม่ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการปฏิเสธมีผลตามที่ระบุโดยวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ข้างต้น โปรดส่งหนังสือแจ้งการปฏิเสธของคุณมาที่:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — REJECTION OF CHANGES TO ARBITRATION AGREEMENT

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

หนังสือแจ้งการปฏิเสธจะต้องระบุ (1) ชื่อนามสกุลของคุณ (2) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ (3) ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากมี และ (4) คำแถลงที่ชัดเจนและลงนามไว้ว่าคุณปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ เพื่อความชัดเจน หากคุณยอมรับข้อตกลงอนุญาโตตุลาการไปแล้วก่อนหน้านี้ การที่คุณปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการไม่ได้หมายความว่าคุณปฏิเสธกระบวนการ คุณและ Take-Two จะยังคงต้องใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับ Take-Two ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ ณ วันที่คุณตกลงครั้งแรก หรือวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับล่าสุดที่คุณยอมรับ (ตามที่ระบุในวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ข้างต้น) ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นในภายหลัง

(12) การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 15.5(2) และ (9) หากพบว่าวรรคใด ๆ ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย วรรคหรือส่วนนั้น ๆ จะถูกตัดออก และส่วนที่เหลือในหัวข้อการระงับข้อพิพาทนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์