Take-Two användarvillkor

Senast uppdaterad: 29 januari 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. är ett globalt företag med huvudkontor på 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, USA vars grupp inkluderar alla Take-Two-enheter och etiketter (tillsammans “Take-Two,” “vi,” “oss,” och ”vår”). Dessa användarvillkor (”Avtal”) omfattar de villkor enligt vilka vi erbjuder dig åtkomst till våra spel, appar, produkter, webbplatser och andra tjänster (”Tjänsterna”) samt Virtuella artiklar (enligt definitionen i avsnitt 3 nedan) och ditt Konto (enligt beskrivningen i avsnitt 1.3 nedan). Detta Avtal är en juridisk överenskommelse mellan dig och Take-Two. Genom att använda våra Tjänster samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta Avtal.

Ingenting i detta avtal är avsett att begränsa eller utesluta tillämpningen av några obligatoriska konsumentlagar i din bosättningsjurisdiktion. Om du inte samtycker till alla villkor i detta Avtal har du inte rätt att använda Tjänsterna eller Virtuella artiklar eller skapa ett Konto.

Läs detta Avtal noggrant och var särskilt försiktig när du granskar dessa avsnitt:

Avsnitt 6 — Användarregler.

Din användning av våra Tjänster inkluderar skyldigheten och ansvaret att hjälpa oss att säkerställa att våra sociala och onlinespelupplevelser är inkluderande och respektfulla för alla användare och våra anställda och entreprenörer. Du måste följa reglerna i avsnitt 6, inklusive Uppförandekoden, när du använder Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto.

Avsnitt 15 – Obligatoriskt skiljeförfarande.

DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN OBLIGATORISK SKILJEDOMSKLAUSUL OCH ETT AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN OCH RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG FÖR ALLA ANVÄNDARE SOM ÄR BOSATTA I USA OCH ALLA ANDRA TERRITORIER FÖRUTOM AUSTRALIEN, SCHWEIZ, FÖRENADE KUNGARIKET ELLER DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDETS TERRITORIER.

FÖR TÄCKTA ANVÄNDARE, SÅVIDA DU INTE VÄLJER BORT VIA PROCESSEN I AVSNITT 15.5(3), KOMMER DU ATT VARA BUNDEN AV SKILJEAVTALET, VILKET INNEBÄR ATT DU OCH TAKE-TWO KOMMER ATT FÖRVÄNTAS LÖSA EVENTUELLA TVISTER, MED FÖRBEHÅLL FÖR BEGRÄNSADE UNDANTAG, GENOM SLUTLIGT OCH BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE. SKILJEDOMSKLAUSULEN INNEBÄR ETT AVSTÅENDE FRÅN DIN RÄTT TILL EN JURYRÄTTEGÅNG OCH ATT DELTA I GRUPPTALAN, KOLLEKTIV TALAN, OCH ALLA ANDRA TYPER AV DOMSTOLSFÖRFARANDEN. DU BEKRÄFTAR ATT DU FÖRSTÅR OCH – SÅVIDA DU INTE GILTIGT AVSTÅR – UTTRYCKLIGEN SAMTYCKER TILL DEN OBLIGATORISKA SKILJEDOMSKLAUSULEN OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN/JURYRÄTTEGÅNG

SE AVSNITT 15 I DETTA AVTAL FÖR MER INFORMATION OM OBLIGATORISKT SKILJEFÖRFARANDE, PÅVERKAN PÅ DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DIN TIDSBEGRÄNSADE RÄTT ATT VÄLJA BORT.

1. Din användning av Tjänsterna.

1.1. Åldersbegränsningar och juridiskt ansvar. I enlighet med hur det används i detta Avtal avser ”du” eller ”din” den enskilda användaren som interagerar med våra Tjänster. Om en sådan användare är under 18 år (eller den lägsta lagliga åldern för vuxen ålder i ditt land) avser ”du” eller ”din” användarens förälder eller vårdnadshavare som ingår detta Avtal å användarens vägnar. Du, eller eventuell person under ditt överinseende, bör endast använda Tjänsterna om du, eller personen under ditt överinseende, är över den lägsta åldersgränsen för den tillämpliga Tjänsten. Minderåriga under 18 år (eller myndig ålder i ditt land) måste be sin förälder eller vårdnadshavare att granska och förklara detta Avtal för dem och att samtycka till detta Avtal å deras vägnar. Om du accepterar detta avtal på en minderårigs vägnar ska du övervaka den minderåriges användning av Tjänsterna, inklusive alla Virtuella artiklar eller Konton som används av den minderåriga. Om du är förälder eller vårdnadshavare till en minderårig och du har samtyckt till detta Avtal å dennes vägnar, samtycker du till att du kommer att vara ansvarig för all användning av Tjänsterna, inklusive eventuella Virtuella artiklar eller Konton, av ditt barn oavsett om sådan användning uttryckligen godkänts av dig eller inte. Du är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för alla dina åtgärder vid användning eller åtkomst till Tjänsterna, däribland åtgärder som vidtas av någon du medgett tillträde till Tjänsterna eller ditt Konto.

1.2. Ändringar av detta Avtal. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta Avtal, helt eller delvis. Vi kommer att sträva efter att meddela dig om sådana ändringar innan det ändrade Avtalet träder i kraft. Om du inte vill godkänna villkoren i det ändrade Avtalet kanske du inte längre kan komma åt Tjänsterna när det ändrade Avtalet träder i kraft. Vi kommer att försöka informera dig om denna rättsliga konsekvens när vi meddelar dig om det ändrade Avtalet. Genom att aktivt godkänna det ändrade Avtalet, eller genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att det ändrade Avtalet träder i kraft, samtycker du till att vara bunden av de ändrade villkoren i detta Avtal. Om du inte vill samtycka till det ändrade Avtalet kan du säga upp din användning av Tjänsterna utan att någon avgift betalas till oss (men du förblir ansvarig för eventuella obetalda belopp som förfaller till betalning till en Digital butik enligt vad som anges i avsnitt 4 nedan).

1.3. Ditt Konto. Vissa delar av Tjänsterna kan kräva att du skapar ett konto, medan för andra Tjänster kan ett konto automatiskt skapas åt dig när du öppnar Tjänsterna för första gången (vardera ett ”Konto”). För att skapa ett konto kan du bli ombedd att ange din åldersinformation och land/region och sedan ange en e-postadress, ett användarnamn, ett lösenord och sådan annan information som vi anser vara nödvändig i samband med skapandet av ditt Konto, som alla kommer att behandlas och lagras i enlighet med vår integritetspolicy. Du måste tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig när du skapar ett Konto. Du ansvarar för att hålla ditt kontoanvändarnamn och lösenord hemliga. Du samtycker också till att inte sälja, överföra eller dela ditt Konto eller ditt Kontos användarnamn eller lösenord, och du samtycker till att meddela oss omedelbart om du misstänker obehörig användning av ditt Konto. Vi har rätt att neka skapandet av ett Konto, av någon legitim anledning, och vi förbehåller oss rätten att säga upp ett Konto som bryter mot detta Avtal i enlighet med uppsägningsbestämmelserna nedan och att radera all kontoinformation i enlighet med vår integritetspolicy.

2. Begränsad licens.

2.1. Vi förbehåller oss alla rättigheter till vår IP. Vi, och våra licensgivare, äger och förbehåller sig alla rättigheter, äganderätt, och intresse för och till Tjänsterna, Virtuella artiklar, och ditt Konto (med undantag för eventuellt fysiskt medium som Tjänsterna kan levereras på), inklusive alla: (1) uppgifter, text, data, filer, kod, skript, design, grafik, konstverk, illustrationer, fotografier, ljud, musik, titlar, ledmotiv, föremål, karaktärer, namn, dialog, platser, berättelser, handling, animering, begrepp, musik, audiovisuella effekter, virtuella varor och spelvaluta (inklusive Virtuella artiklar), interaktiva funktioner, gameplay, driftsmetoder, och sammanställning, montering, och arrangemang av Tjänsternas material, Virtuella artiklar, eller ditt Konto, och allt annat upphovsrättsskyddat material, (2) varumärken, logotyper, handelsnamn, förpackningsutstyrsel (trade dress), servicemärken, och olika parters handelsidentiteter, inklusive vår, och (3) andra former av immateriella rättigheter (alla ovanstående, gemensamt benämnda ”Innehåll”).

2.2. Din personliga, icke-kommersiella användning. Med förbehåll för villkoren i detta Avtal beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallelig licens att få åtkomst till och använda Tjänsterna inklusive Virtuella artiklar och ditt Konto för ditt personliga, icke-kommersiella åtnjutande. Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto, inklusive Innehållet, men exklusive eventuella fysiska medium som Tjänsterna kan levereras på, licensieras och säljs inte. Denna licens är endast personlig för dig och ger dig inga äganderätter till någon av Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto (eller i eller till någon av deras funktioner eller Innehåll).

2.3. Begränsningar. Den begränsade licens som beviljas i detta Avtal ger dig inte någon rätt att, och du får inte, sälja, kopiera (förutom enligt tillämpliga rättsliga undantag, t.ex. undantaget för ”privat kopia” enligt tillämplig lag), låna, leasa, distribuera, demontera, dekompilera, dekryptera, hacka, härleda källkod från, dekonstruera (utom när det är tillåtet enligt tillämpliga rättsliga undantag som härrör från EU-direktiv 2009/24 eller annan tillämplig lag), modifiera, skapa härledda verk, kommersialisera, eller på annat sätt utnyttja Tjänsterna (inklusive Innehållet), Virtuella artiklar, eller ditt Konto, såvida det inte är föremål för separata, uttryckliga skriftliga villkor från Take-Two som tillåter sådant beteende. Utan att begränsa det föregående tillåter ingenting i den begränsade licensen som beviljas i detta Avtal användningen av Tjänsterna (inklusive Innehållet), Virtuella artiklar eller ditt Konto på något sätt för att utveckla, utbilda, förbättra eller tillhandahålla källmaterial för, eller främja några generativa AI-verktyg, och för undanröjande av tvivel är all sådan användning härmed uttryckligen förbjuden. Med ”Generativa AI-verktyg” avses alla verktyg eller datorprogram som använder algoritmer eller teknik som allmänt kallas artificiell intelligens eller maskininlärning för att skapa eller generera innehåll såsom, men inte begränsat till, programkod, skriven text, stillbilder eller rörliga bilder, musikaliska verk, mänsklig röstemulering, ljudmaterial eller andra kreativa verk baserade på text, bild, ljudprompter eller andra indata. Om vi säger upp ditt Konto eller detta Avtal i enlighet med bestämmelserna nedan upphör alla licenser från oss till dig att använda Tjänsterna, Virtuella artiklar, ditt Konto eller något Innehåll omedelbart.

2.4. Rättslig verkan. Denna licens beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagarna i din stat eller ditt land. Denna licens ändrar inte dina rättigheter enligt lagarna i din stat eller ditt land om lagarna i din stat eller ditt land inte tillåter det.

3. Virtuella artiklar.

Virtuella artiklar” avser alla virtuella valutor, varor, artiklar, boosts eller effekter såsom, men inte begränsat till, mynt, poäng, juveler, tokens, vapen, fordon, kort, skins, power-ups, kläder, utrustning, troféer, belöningar, märken eller någon annan virtuell tillgång i spelet som görs tillgänglig, köps från en Digital butik tjänas in eller på annat sätt förvärvas genom Tjänsterna. Virtuella artiklar licensieras enligt villkoren i detta Avtal och ingenting häri ska tolkas som att de överför några rättigheter eller ägarintressen i sådana Virtuella artiklar till dig. Virtuella artiklar är endast tillgängliga för användare på vissa platser, och om inget annat anges i ditt avtal med den relevanta Digital butiken får du inte köpa eller använda Virtuella artiklar om du inte befinner dig på en godkänd plats. Virtuella artiklar kan endast lösas in mot innehåll som görs tillgängligt via Tjänsterna, vilket i allmänhet är spelspecifikt. Virtuella artiklar har inget monetärt värde, kan inte användas utanför Tjänsterna och får inte säljas, överföras eller lösas in mot riktiga pengar eller värdeföremål utanför Tjänsterna såvida inte separata, uttryckliga skriftliga villkor tillhandahålls av Take-Two som tillåter sådant beteende. Vi har rätt att när som helst ändra, ta bort, flytta, ta bort eller stänga av Virtuella artiklar med eller utan föregående meddelande till dig och utan något som helst ansvar gentemot dig. Vi kan begränsa det totala antalet Virtuella artiklar som kan hållas för ett spel eller som kan hållas på ditt Konto i sammanlagd form. Vi kan begränsa den tidsperiod under vilken du får inneha eller använda Virtuella artiklar relaterade till ett visst spel eller annan aspekt av Tjänsterna. Dessutom kan priset och tillgängligheten för Virtuella artiklar att köpa eller förvärva ändras. Du samtycker till att du inte har någon äganderätt eller andra rättigheter till Virtuella artiklar eller ditt Konto.

4. Inköp, fakturering och prenumerationer.

4.1. Digitala butiker. Vissa aspekter av Tjänsterna och vissa Virtuella artiklar kan kräva att du betalar en avgift via en butik som drivs av oss eller en tredje part (vardera en ”Digital butik”). Din avtalspartner för att tillhandahålla dessa Tjänster och Virtuella artiklar till dig kommer att vara den Digitala butiken. Ditt köp via Digitala butiken är föremål för alla tillämpliga villkor som åläggs av den Digitala butiken (”Butiksvillkor”), som alla införlivas häri genom hänvisning. Du är ansvarig för alla avgifter i samband med ditt köp från sådan Digital butik och måste tillhandahålla korrekt och fullständig betalningsinformation till den Digitala butiken. Vi kan stänga av eller avbryta de tillämpliga Tjänsterna eller tillhandahållandet av Virtuella artiklar när den Digitala butiken informerar oss om att de inte fått full betalning från dig efter meddelande inom rimlig tid i förväg, eller om du erhåller eller försöker erhålla återbetalningar i strid med tillämpliga policyer som hänför sig till Digitala butik(er). Avstängning eller annullering av Tjänsterna eller Virtuella artiklar för utebliven betalning till Digital butik kan leda till förlust av åtkomst till, och användning av ditt Konto och eventuellt Innehåll eller Tjänster. För undanröjande av tvivel har vi inget ansvar gentemot dig i händelse av att din åtkomst till någon av Tjänsterna avslutas av en Digital butik till följd av ditt brott mot deras Butiksvillkor.

4.2. Prenumerationer. Vissa aspekter av Tjänsterna kan erbjudas på prenumerationsbasis med automatiska, återkommande betalningar i början av varje faktureringsperiod (”Prenumeration”). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de villkor enligt vilka sådana funktioner erbjuds för köp med trettio (30) dagars varsel. Observera att vissa Prenumerationer erbjuds enligt ytterligare villkor, som kan ändra villkoren nedan.

(1) Köp. Prenumerationer kan köpas från en Digital butik. För att använda en Prenumeration måste du: ha en giltig rätt till produkten eller tjänsten som hänför sig till Prenumerationen, ha ett giltigt konto hos Digital butik inklusive en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod som är registrerad på det kontot och ha en internetanslutning. Digitala butiken kommer att debitera den tillämpliga prenumerationsavgiften (och eventuella tillämpliga skatter) (”Avgift”) till din valda betalningsmetod på varje förnyelsedatum för Prenumerationen. Efter köpet aktiveras din/dina Prenumeration(er) och du får tillgång till de förmåner som är förknippade med Prenumerationen som anges vid tidpunkten för din registrering.

(2) Automatisk förnyelse och annullering. Din Prenumeration förnyas automatiskt i slutet av varje faktureringsperiod. Digitala butiken kommer att debitera din betalningsmetod för den då aktuella Avgiften om du inte säger upp din Prenumeration via den tillämpliga Digital butiken innan din nuvarande faktureringsperiod löper ut. Du kan säga upp en Prenumeration när som helst, vilket förhindrar automatisk förnyelse och avslutar Prenumerationen vid slutet av din aktuella faktureringsperiod. Om du säger upp Prenumerationen fortsätter du att få förmåner tills det avslutas vid slutet av din då aktuella faktureringsperiod. Se Butiksvillkoren för tillämpliga återbetalningspolicyer i förekommande fall.

(3) Ändringar av Prenumerationer. Villkoren för en Prenumeration och de förmåner som ingår i en sådan Prenumeration kan ändras från tid till annan. Förmånsändringar kan omfatta ändring eller borttagning av tidigare begärda förmåner. Take-Two kan också säga upp en Prenumeration när som helst med minst trettio (30) dagars varsel. Alla sådana ändringar kommer att uppdateras på den Digitala butikens produktsida för Prenumerationer och du kan få e-postmeddelanden från Take-Two och/eller den Digitala butiken om sådana ändringar innan de äger rum. Läs alla meddelanden om ändringar noggrant. Om du inte säger upp din Prenumeration efter att ha fått meddelande om en ändring av villkoren för Prenumerationen – inklusive beloppet för Avgiften – eller de förmåner som ingår i Prenumerationen, anses du ha godkänt dessa ändringar. Ändringar träder i kraft vid automatisk förnyelse av din Prenumeration eller det datum då du annars uttryckligen accepterar sådana ändringar, om tidigare.

5. Användargenererat och anpassat innehåll.

5.1. Användargenererat innehåll.Användargenererat innehåll” omfattar allt digitalt innehåll eller kommunikation som användare skapar, laddar upp eller distribuerar via Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till: text, inlägg, ljud eller audiovisuell kommunikation; kod, skript, texturer, modeller, kartor, filer eller andra tillgångar eller dokument; foton, bilder, video eller andra audiovisuella verk; och all feedback eller förslag relaterade till Tjänsterna. Användargenererat innehåll utesluter specifikt Anpassat innehåll (definieras nedan). Du är ensam ansvarig för Användargenererat innehåll som du skapar, laddar upp eller distribuerar via Tjänsterna (”Ditt Användargenererade innehåll”) och du intygar härmed för oss att ditt Användargenererade innehåll inte bryter mot detta Avtal inklusive, utan begränsning, villkoren i Avsnitt 6.

5.2. Rättigheter till Användargenererat innehåll. Du behåller, i förekommande fall, eventuella rättigheter i ditt Användargenererade innehåll som du kan ha enligt tillämplig lag. Om du har några sådana rättigheter till ditt Användargenererade innehåll, inklusive upphovsrätt eller andra immateriella intressen ger du oss härmed, i utbyte mot de rättigheter som licensieras till dig i detta Avtal, en oåterkallelig, världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv och underlicensierbar rätt att använda, reproducera, redigera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk baserade på, publicera, distribuera, överföra, offentligt visa, kommunicera till allmänheten, offentligt framföra, och på annat sätt utnyttja ditt ger oss Användargenererade innehåll inom eller via Tjänsterna eller för något annat kommersiellt och icke-kommersiellt ändamål relaterat till Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till förbättring av Tjänsterna, utan ersättning eller förvarning, under hela den tid som de immateriella rättigheterna som hänför sig till ditt Användargenererade innehåll (inklusive alla återupplivningar, återkallanden och utvidgningar av dessa rättigheter). Utan att begränsa det föregående omfattar rättigheterna som licensieras till Take-Two häri uttryckligen rätten för Take-Two att tillåta andra användare att använda ditt Användargenererade innehåll som en del av vår drift av Tjänsterna. Genom att skapa, ladda upp eller distribuera ditt Användargenererade innehåll till eller via Tjänsterna intygar du för oss att du äger alla rättigheter i och till ditt Användargenererade innehåll på en ensam och obehindrad basis, och att sådana rättigheter som du ger oss i detta avsnitt, och vårt utnyttjande av dessa rättigheter, inte kommer att kränka eller inkräkta på någon tredje parts rättigheter.

5.3. Anpassat innehåll. Vissa av våra tjänster låter dig använda våra verktyg, redigeringsprogram, spelfunktioner eller andra funktioner som tillhandahålls av oss (”Våra verktyg”) för att redigera Innehållet för att (till exempel) skapa anpassade nivåer, kartor, speltillgångar, design, kläder, karaktärer, dräkter, banor, spel eller annat innehåll baserat på Innehållet (”Anpassat innehåll”). Anpassat innehåll inkluderar, utan begränsning, allt innehåll som skapats med hjälp av Våra verktyg, inklusive tillgångar i spelet, kartor, skärmdumpar, videor, inspelningar av ljud i spelet, spelklipp och liveströmningar. Du får endast använda Anpassat innehåll med Tjänsterna och/eller endast enligt vad som godkänts av oss. Du är ensam ansvarig för det Anpassade innehåll du skapar och samtycker till att sådant Anpassat innehåll inte bryter mot detta Avtal inklusive, utan begränsning, villkoren i Avsnitt 6.

5.4. Rättigheter till Anpassat innehåll. Take-Two förbehåller sig alla rättigheter, och äganderätt till allt Anpassat innehåll enligt tillämplig lag. När ditt skapande av Anpassat innehåll, enligt tillämplig lag, resulterar i att du innehar immateriella rättigheter till sådant Anpassat innehåll, i utbyte mot de rättigheter som licensieras till dig i detta Avtal tilldelar du oss fritt,vid skapandet av sådant Anpassat innehåll, alla rättigheter, äganderätt och intresse i och till sådant Anpassat innehåll inklusive, utan begränsning, alla immateriella rättigheter över hela världen under hela den tid sådana immateriella rättigheter gäller (inklusive alla återupplivningar, återgångar och utvidgningar av dessa rättigheter). När du, trots föregående tilldelande, av någon anledning behåller några immateriella intressen eller andra rättigheter i Anpassat innehåll ger du oss en oåterkallelig, världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv och underlicensierbar rätt, att använda, reproducera, redigera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk baserade på, publicera, distribuera, överföra, offentligt visa, kommunicera till allmänheten, offentligt framföra, och på annat sätt utnyttja sådant Anpassat innehåll inom eller via Tjänsterna eller för något annat kommersiellt och icke-kommersiellt ändamål relaterat till Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till förbättring av Tjänsterna, utan ersättning eller förvarning, under hela den tid som de immateriella rättigheterna avseende sådant Anpassat innehåll gäller (inklusive alla återupplivningar, återgångar, och utvidgningar av dessa rättigheter). Utan att begränsa det föregående omfattar rättigheterna som licensieras till Take-Two häri uttryckligen rätten för Take-Two att tillåta andra användare att använda sådant Anpassat innehåll som en del av vår drift av Tjänsterna.

5.5. Innehållsmoderering; Rätt att undanröja. Vi har ingen skyldighet att agera som webbhotell för, underhålla, stödja eller distribuera något av ditt Användargenererade innehåll eller det Anpassade innehåll som du skapar. Vi har inte nödvändigtvis granskat och är inte skyldiga att aktivt övervaka något Användargenererat innehåll eller Anpassat innehåll som kan vara tillgängligt via Tjänsterna. Vi bekräftar inte säkerheten, kvaliteten eller originaliteten för något Användargenererat innehåll eller Anpassat innehåll. Användargenererat innehåll och Anpassat innehåll representerar inte Take-Twos hållning, eller den ståndpunkt som intas av dess ledning, medarbetare eller någon annan person som har koppling till oss. Du förstår att vi kan ändra, ta bort, undertrycka, blockera, dölja, ta bort eller undanröja hela eller delar av Användargenererat eller Anpassat innehåll och rapportera allt lagstridigt Användargenererat eller Anpassat innehåll och all relaterad användarinformation till lämpliga myndigheter. När vi, i enlighet med våra förpliktelser enligt tillämplig lag, vidtar ogynnsamma åtgärder mot ditt Användargenererade innehåll eller det Anpassade innehåll du skapar med härledning ur Tjänsterna, eller i övrigt begränsar din åtkomst till hela eller delar av Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto som en följd av ditt Användargenererade innehåll eller det Anpassade innehåll du skapar strävar vi efter att meddela dig om detsamma.

6. Användarregler.

I den mening som avses i detta avsnitt 6 omfattar ”Tjänster” Virtuella artiklar och ditt Konto och ”Material” avser ditt Användargenererade innehåll och allt Anpassat innehåll som du skapar.

6.1. Inget olagligt uppförande eller obehörig kommersiell exploatering. Du samtycker till att:

(1) Du endast kommer att använda Tjänsterna för lagliga ändamål, i enlighet med tillämpliga lagar.

(2) Du kommer inte att använda Tjänsterna i samband med någon satsning på några pengar eller något annat av värde om inte föremål för separata, uttryckliga skriftliga villkor som tillhandahålls av Take-Two som tillåter sådant beteende.

(3) Du kommer att använda Tjänsterna för eget personligt, icke-kommersiellt bruk, och du kommer inte att kommersiellt utnyttja Tjänsterna såvida inte separata, uttryckliga skriftliga villkor tillhandahålls av Take-Two som tillåter sådant beteende. Detta innefattar att delta i, möjliggöra, eller uppmuntra insamling, försäljning, eller utbyte av något från Tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, Virtuella artiklar eller Konton) som inte uttryckligen godkänts av Take-Two, underlätta, skapa, eller upprätthålla någon obehörig anslutning till Tjänsterna (inklusive, någon obehörig server som ändrar, efterliknar eller på annat sätt ansluter till någon av Tjänsterna), och skapa eller delta i någon form av utnyttjande av prisskillnader för Virtuella artiklar (till exempel mellan valutapriser för riktiga pengar).

6.2. Respektera immateriella rättigheter. Du samtycker till att du inte kommer att använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera något Material som bryter mot någon tredje parts upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter eller på annat sätt bryter mot villkoren i Avsnitt 5.

6.3. Uppförandekod. Du samtycker till att:

(1) Du inte får använda olämpliga eller obehöriga medel för att störa eller negativt påverka någon annan användares förmåga att använda Tjänsterna som avsett, för att få en orättvis spelfördel eller för att få tillgång till Virtuella artiklar eller annat Innehåll som du inte har giltig rätt till. Detta innefattar fuskande, användning av obehöriga modifikationer, hacks, buggar eller andra tekniska utnyttjanden och phishing, bedrägeri eller social manipulation.

(2) Du får inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera något Material som bryter mot eller inkräktar på någon annan persons integritet. Detta inkluderar ”doxing”, dvs. att dela eller hota att dela information för att skämma ut, skrämma, skada eller trakassera en annan person.

(3) Du får inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera något Material som medvetet eller avsiktligt är vilseledande, falskt eller bedrägligt. Du får inte använda Tjänsterna för att delta i ”spam”, dvs. upprepade gånger eller periodvis missbruka en kommunikationskanal på ett sätt som stör eller påverkar driften av Tjänsterna, gör reklam för någon produkt eller tjänst från tredje part eller negativt påverkar någon annan användares förmåga att använda Tjänsterna som avsett.

(4) Du får inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera Material som innehåller faktiska eller chockerande realistiska skildringar eller beskrivningar av gore, överdrivet våld, tortyr eller djurplågeri. Detta innefattar alla skildringar av sådant innehåll, oavsett om Materialet är verkligt eller manipulerat media, animering, datorgenererade bilder eller annan digital skapelse.

(5) Du får inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera Material eller delta i uppförande som avbildar, främjar eller försöker normalisera, uppmuntra eller medvetet leda till en annan persons ätstörning, självmord eller andra fysiska självskadebeteenden. Detta innefattar Material eller beteende som rimligen anses underlätta eller uppmuntra en annan person att fysiskt skada sig eller svälta sig, att konsumera farliga mängder alkohol, droger eller andra substanser, eller att göra sig själv illa eller hota med att göra det i syfte att skrämma, manipulera eller tvinga någon annan.

(6) Du får inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera Material eller delta i uppförande som är kränkande, mobbande, trakasserande eller rimligen anses vara ett fysiskt eller verbalt hot mot en annan person. Detta innefattar Material som är ärekränkande och beteende som camping, griefing, stream sniping, swatting eller annat kränkande beteende i spelet.

(7) Du får inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera något Material eller delta i uppförande som är pornografiskt, obscent eller sexuellt trakasserande. Detta inkluderar att sprida oombedda eller oönskade sexuellt suggestiva Material, inleda oombedd eller oönskad sexualisering av en annan person, lämna hot eller utföra attacker baserade på en annan persons faktiska, uppfattade eller förmodade sexualitet eller sexuella aktivitet, eller obehörig delning av en annans sexuellt suggestiva eller explicita innehåll utan deras samtycke (dvs. "hämndporr").

(8) Du får inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera något Material som avbildar, främjar eller försöker normalisera, uppmuntra eller medvetet leda till sexuella övergrepp mot minderåriga. Detta inkluderar Material som på något sätt sexualiserar minderåriga, inklusive faktiska eller manipulerade medier, animeringar, datorgenererade bilder eller annan digital skapelse, att inleda eller försöka inleda sexuellt suggestiv eller explicit kommunikation med en minderårig, och be om sexuellt suggestivt eller explicit Material från, eller dela sådant Material med, en minderårig.

(9) Du får inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp, eller distribuera Material eller delta i uppförande som utgör hatpropaganda eller -beteende, som vi definierar som någon form av uttryck som rimligen kan förstås angripa eller främja hat eller våld mot en individ eller grupp baserat på någon av följande egenskaper: ålder, hudfärg eller ras, funktionshinder, etnicitet, kön eller könsidentitet, nationellt ursprung eller invandringsstatus, religiös tillhörighet, kön eller sexuell läggning, militärtjänstgöring, socioekonomisk klass, status, eller kast, eller vikt, storlek, eller kroppstyp.

(10) Du får inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera Material eller delta i uppförande som avbildar, främjar eller stöder våldsam extremism eller terrorism. Detta inkluderar allt Material eller beteende som rimligen anses stödja extremistiskt våld eller sådana handlingars förövare, och främja extremistiska ideologier eller konspirationsteorier som uppmuntrar eller uppmuntrar till våld mot andra.

(11) Du ska följa alla ytterligare regler som anges i de individuella communitystandarderna som kan gälla för din användning av specifika spel, appar, produkter eller webbplatser inom Tjänsterna, som alla införlivas häri genom hänvisning.

(12) Utöver det föregående ska du inte använda Tjänsterna för att skapa, ladda upp eller distribuera något annat Material eller delta i något beteende som i övrigt anses olagligt eller använda Tjänsterna för att försöka eller konspirera att begå någon av de överträdelser som anges i denna uppförandekod.

6.4. Inga tekniska utnyttjanden. Du samtycker till att:

(1) du inte kommer att använda IP-proxy eller andra metoder för att dölja din plats eller bosättningsort, inklusive, utan begränsning, för att kringgå geografiska begränsningar för åtkomst till Innehåll, åtkomstkontroller eller tekniska skyddsåtgärder, eller för att delta i aktiviteter som är olagliga på grundval av tillämplig lokal lag.

(2) Du får inte, såvida det inte är föremål för separata, uttryckliga skriftliga villkor som tillhandahålls av Take-Two, använda Tjänsterna via eller kopiera något Innehåll till en fjärrserver, virtuell dator eller annat system eller nätverk, inklusive, utan begränsning, ett som möjliggör (eller avser att möjliggöra) att sådana Tjänster eller Innehåll laddas ned eller strömmas till en eller flera separata internetaktiverade enheter.

(3) Du får inte använda, marknadsföra eller tillgängliggöra några buggar, fel, utnyttja, fuska, hacka, skript, bot, obehörig mod eller andra metoder som är utformade för att på ett skadligt sätt interagera med Tjänsterna, inklusive utan begränsning, bryta mot detta Avtal, samla in information eller användardata, utnyttja systemsårbarheter, kringgå innehållsmoderering eller filtreringssystem, eller på annat sätt avlyssna, omdirigera eller störa driften av Tjänsterna.

(4) Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller ta isär koden (förutom där det är tillåtet enligt tillämpliga rättsliga undantag som härrör från EU-direktiv 2009/24 eller annan tillämplig lag), visa, utföra, förbereda härledda arbeten baserade på eller på annat sätt modifiera tjänsterna, helt eller delvis, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

(5) Du får inte använda Tjänsterna för att distribuera, ladda upp eller överföra någon programvara, skript, kod eller annan information (inklusive, men inte begränsat till, virus, mask, timebot, cancelbot, trojansk häst, hack eller annan skadlig kod) för att modifiera eller ändra Tjänsterna på något obehörigt sätt eller för att överföra sådan information.

6.5. Stödja eller uppmuntra överträdelser. Du samtycker till att du inte kommer att lämna väsentligt stöd till en annan användares överträdelse eller försök till överträdelse av detta Avtal. Detta inkluderar att tillhandahålla ekonomiskt stöd, know-how, expertis eller annan hjälp eller upprepad uppmuntran att delta i beteende som bryter mot detta Avtal.

6.6. Tillämplighet för anställda, ombud och entreprenörer. För tydlighetens skull gäller reglerna för uppförande och beteende i detta avsnitt 6 för dina kommunikationer och interaktioner med Take-Twos anställda, ombud och entreprenörer, inklusive, utan begränsning, personer i våra kundsupport-, teknik-, säkerhets- eller samhällsteam.

6.7. Följder av överträdelser. Om du bryter mot Avtalet, inklusive men inte begränsat till användarreglerna i detta avsnitt 6 (som ändras från tid till annan), förbehåller sig Take-Two rätten att vidta ogynnsamma åtgärder mot dig, inklusive, utan begränsning: återställa vissa eller alla framsteg i spelet som är förknippade med ditt Konto, avbryta din åtkomst till hela eller delar av Tjänster, Virtuella artiklar, eller ditt Konto, säga upp din åtkomst till hela eller delar av Tjänster, Virtuella artiklar, eller stänga ditt Konto i enlighet med uppsägningsbestämmelserna nedan, hindra dig från att skapa ett Konto eller få tillgång till Tjänsterna i framtiden, eller vidta lämpliga rättsliga åtgärder för att genomdriva detta Avtal eller våra andra rättigheter enligt tillämplig lag. Vi kan meddela brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter eller tillsynsorgan och tillhandahålla eventuella tillhörande personuppgifter som anges i vårintegritetspolicy, om överträdelsen innebär ett hot mot livet eller säkerheten för dig själv eller andra, eller någon annan aktivitet som vi anser vara olaglig. Vi förbehåller oss rätten att vidta ogynnsamma åtgärder mot dig på grundval av information som vi kan få från tredje parter inklusive, utan begränsning, andra användare, brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter eller andra tillsynsmyndigheter. Vi är inte ansvariga för någon överträdelse av detta Avtal av dig eller någon annan användare.

6.8. Övervakning, användarverktyg och automatiserade system. Vi kan (men är inte skyldiga att) aktivt övervaka användningen av Tjänsterna för en mängd olika ändamål, inklusive att förhindra fusk och hackning, säkerställa din efterlevnad av detta Avtal, genomdriva villkoren i detta Avtal och förbättra Tjänsterna.

Tjänsterna kan använda modererings- och filtreringssystem, såsom automatiserade ordfilter och innehåll eller programvara för symboligenkänning, som är avsedda att förhindra eller upphöra med distributionen av Material som bryter mot detta Avtal. Tjänsterna kan också innehålla verktyg för att göra det möjligt för användare att kontrollera sina interaktioner med andra användare, till exempel att tillåta användare att välja in-game textchatt eller röstkommunikation, eller för att göra det möjligt för användare att "tysta" eller blockera andra användare. Tjänsterna kan innehålla rapporteringsverktyg, antingen i spelet eller via dedikerade supportwebbplatser, genom vilka användare kan rapportera överträdelser av uppförandekoden för granskning.

De funktioner och verktyg som beskrivs ovan kan innehålla algoritmer, artificiell intelligens, maskininlärning eller andra automatiserade system för att hjälpa oss att uppnå de syften som beskrivs i detta avsnitt i den omfattning och utsträckning som behövs för att effektivt upprätthålla Tjänsterna för våra användare.

Modererings- och filtreringssystem kan variera mellan olika tjänster, inklusive baserat på innehåll, åldersklassificering eller målgrupp för en viss Tjänst. Mer information om hur vi övervakar och samlar in uppgifter om användningen av Tjänsterna finns i vår integritetspolicy. För mer information om rapportering av överträdelser av våra policyer, besök vår kundsupport.

7. Innehållsrapportering, begäran om borttagning, DMCA.

7.1. Skadligt eller olagligt innehåll. Om du känner till något Användargenererat eller Anpassat innehåll på Tjänsterna som bryter mot Användarreglerna i avsnitt 6 i detta Avtal, inklusive Uppförandekoden, kan du meddela oss med hjälp av rapporteringsverktygen som finns i spelet eller på våra därtill hörande kundsupportwebbplatser. Besök vår kundsupport för mer information om hur du rapporterar Användargenererat eller Anpassat innehåll som bryter mot Användarreglerna. Genom att skicka ett sådant meddelande till oss bekräftar du att du i god tro tror att det Användargenererade eller Anpassade innehållet som du rapporterar bryter mot Avtalet och att informationen som tillhandahålls i ditt meddelande är korrekt och fullständig.

7.2. Meddelande om upphovsrätts- eller varumärkesintrång. Vi svarar på meddelanden om upphovsrättsintrång som uppfyller kraven i Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 (”DMCA”). Om du är av uppfattningen att något Innehåll, Användargenererat innehåll, Anpassat innehåll eller annan aspekt av Tjänsterna utgör upphovsrättsintrång eller missbruk av ditt varumärke ber vi dig skicka ett meddelande om påstått intrång till vårt utsedda ombud med följande skriftliga information:

(1) Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;

(2) En ingående beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har varit föremål för intrång;

(3) URL:en eller en detaljerad beskrivning av var det intrångsgörande materialet du hänvisar till finns;

(4) Ditt uttalande om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller tillämplig lag;

(5) Ditt edsvurna uttalande att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren; och

(6) en fysisk eller elektronisk signatur av ägaren av upphovsrätten i fråga eller person som är behörig att agera på hans eller hennes vägnar.

Vårt utsedda ombuds kontaktuppgifter är:

Tjänsteleverantören: Take-Two Interactive Software, Inc.

Postadress: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036, USA

USA

Observera: Meddelande om borttagning av DMCA

Telefon: +1 (646)-536-2842

E-post: [email protected]

Observera att enligt DMCA kan du vara ansvarig för skador (inklusive kostnader och ombudsarvoden) om du medvetet felaktigt framställer att material eller verksamhet är intrångsgörande. Observera också att informationen i ditt meddelande om intrång i upphovsrätten kan lämnas till den person som är ansvarig för det påstått intrångsgörande materialet.

7.3. Policy för upprepade intrång. Om du upprepade gånger bryter mot detta Avtal, till exempel genom att kränka våra immateriella rättigheter, Uppförandekoden, eller tredje parts rättigheter, förbehåller vi oss rätten att vidta ogynnsamma åtgärder mot dig, inklusive, utan begränsning: avbryta din åtkomst till hela eller delar av Tjänsterna, Virtuella artiklar och/eller ditt Konto; stänga ditt konto i enlighet med uppsägningsbestämmelserna nedan, hindra dig från att skapa ett Konto eller få tillgång till Tjänsterna i framtiden, eller vidta lämpliga rättsliga åtgärder för att genomdriva detta Avtal eller våra andra rättigheter enligt tillämplig lag.

8. Uppdateringar och funktioner.

8.1. Uppdateringar och ändringar. Vi kan tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller uppgraderingar av Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto som kan krävas för att fortsätta använda Tjänsterna, inklusive automatiska eller ”i bakgrunden”-uppdateringar utan föregående meddelande till dig. Sådana uppdateringar omfattas av detta Avtal såvida inte andra villkor presenteras med uppdateringarna, i vilket fall dessa andra villkor gäller. Vi är inte skyldiga att göra några uppdateringar tillgängliga. Vi garanterar inte att vi kommer att stödja den version av systemet eller enheten som du licensierat, erhållit eller köpt någon del av Tjänsterna för, såvida vi inte har gjort anspråk på kompatibilitet. Vi kan från tid till annan, utan extra kostnad för dig, helt eller delvis, modifiera, ändra eller avbryta någon av våra Tjänster, Virtuella artiklar och/eller ditt Konto, av en giltig anledning. Giltiga skäl inkluderar, utan begränsning: förbättring av våra Tjänster, Virtuella artiklar, och/eller ditt Konto (t.ex. att erbjuda nya Tjänster, Virtuella artiklar, eller Innehåll ); ändringar som krävs för spelbalansering, för korrigering av buggar eller för att förhindra eller bemöta utnyttjande; ändringar som är nödvändiga på grund av en ny teknisk miljö eller ett ökat eller minskat antal användare; misstänkta eller faktiska intrång i immateriella rättigheter; ändringar i licenser som vi har från tredje part eller andra krav på efterlevnad från tredje part; uppsägning av avtal som vi har med tredje parter av någon anledning; upphörande av tillhandahållande av en tredje part av en tjänst eller funktion som är del av eller sammankopplad med våra Tjänster, en Virtuell artikel eller ditt Konto; betydande ändringar av specifika och kontrollerbara kostnader för den öppna marknaden; nödvändiga förbättringar av användarnas eller andra tredje parters säkerhet; eller andra väsentliga, lagliga, reglerings- eller säkerhetsskäl.

8.2. Autogenererade spelare. Som en del av Tjänsterna kan vi erbjuda dig möjligheten att spela med dina vänner eller andra matchade motståndare. För att säkerställa att du har tillgängliga motståndare på rätt kompetensnivå kan några av dessa matchade motståndare vara autogenererade, datorstyrda spelare som ser ut och spelar som riktiga människor.

8.3. Tillgänglighet. Tjänsterna, Virtuella artiklar, Innehåll eller ditt Konto kan erbjudas under en begränsad tid, eller kan variera beroende på din region eller enhet. Om du ändrar regioner, utan att det påverkar våra portabilitetsskyldigheter enligt tillämplig lag och beroende på ditt avtal med den tillämpliga Digital butiken, kan du behöva köpa in vissa Tjänster, Virtuella artiklar eller Innehåll som du betalat för eller förvärvat i din tidigare region igen. På samma sätt kan det hända att du inte längre kan komma åt vissa Tjänster, Innehåll eller Virtuella artiklar som du kunde komma åt i din tidigare region om sådana Tjänster, Innehåll eller Virtuella artiklar är förbjudna enligt gällande lagar i den nya region där du är närvarande.

8.4. Tredjepartstjänster. Du kan ha möjlighet att via Tjänsterna få åtkomst till eller aktivera innehåll, programvara, appar, widgetar, produkter, webbplatser, plattformar, funktionalitet och tjänster som drivs av tredje parter som inte är en del av Take-Two eller på annat sätt står under vår kontroll (”Tredjepartstjänster”). Om du väljer att få åtkomst till, handla med, aktivera eller på annat sätt interagera med sådana Tredjepartstjänster, förstår du att du instruerar den tillämpliga tredjepartsenheten att göra sådana Tredjepartstjänster tillgängliga för dig. Du är ansvarig för dina kontakter med tredje part. När du använder våra Tjänster för att få åtkomst till Tredjepartstjänster styr alla tillämpliga användningsvillkor som är förknippade med Tredjepartstjänsterna din användning av den Tredjepartstjänsten. Vi rekommenderar inte några Tredjepartstjänster som görs tillgängliga eller marknadsförs på eller via Tjänsterna. Vi licensierar inte några immateriella rättigheter till dig som en del av några Tredjepartstjänster, och vi är inte ansvariga gentemot dig eller andra för några Tredjepartstjänster eller för resultat, information, innehåll eller interaktioner du kan stöta på när du använder dem. Alla problem du har med resultat, information, innehåll eller interaktioner som du kan stöta på när du använder sådana Tredjepartstjänster ska riktas till leverantören av sådana Tredjepartstjänster.

8.5. Internetbaserade tjänster. Tjänsterna kan kräva en anslutning till internet via ett trådlöst eller mobilt nätverk och kan därför få viss standardinformation om enheten, systemet och programvaran som används av dig för att ansluta till Tjänsterna. Sådan information samlas in och används av oss i enlighet med vår integritetspolicy. Du är ensam ansvarig för underhållet och tillförlitligheten av din internetanslutning på egen bekostnad och för eventuella användningsavgifter som kan uppstå till följd av din åtkomst till tjänsterna via ett trådlöst eller mobilt nätverk.

8.6. Reklam från tredje part. Vissa av Tjänsterna kan innehålla reklam för, eller länkar till, tredje parts webbplatser, innehåll, varor, kampanjer eller tjänster (”Tredjepartsreklam”). Vi är inte ansvariga för, eller kontrollerar innehållet i, någon Tredjepartsreklam, och inkluderingen av sådan Tredjepartsreklam i Tjänsterna innebär inte att vi varken stödjer eller godkänner sådan Tredjepartsreklam eller webbplatser, innehåll, varor, kampanjer, tjänster eller affärsmetoder från tredjepartsleverantörer av sådan Tredjepartsreklam.

9. Ditt ansvar gentemot oss.

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Take-Two skadeslöst från och mot alla direkta ansvar, skador, förluster som uppstår till följd av eller i samband med: (1) ditt brott mot detta Avtal, (2) all information eller innehåll som tillhandahålls av dig som kränker tredje parts rättigheter när det används av oss i enlighet med detta Avtal, och (3) dina olagliga handlingar eller utelämnanden. Vi kan på egen bekostnad hjälpa till med försvaret av alla ärenden som är föremål för gottgörelse av dig, och i sådana fall samtycker du till att samarbeta med oss, och vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att mildra våra förluster. Du är dock inte skyldig att gottgöra Take-Two med avseende på ansvar, skador eller förluster som uppstår på grund av eller i samband med oaktsamma handlingar eller utelämnanden, bedrägeri eller uppsåtligt tjänstefel av Take-Two, Take-Twos tjänstemäns anställda, entreprenörer eller ombud, eller i den utsträckning du inte är ansvarig för överträdelsen.

Du är ensam ansvarig för eventuella tredjepartskostnader som du ådrar dig för att använda Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto.

10. Uppsägning.

Du kan när som helst sluta använda Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto och säga upp detta Avtal genom att förstöra eller radera alla kopior av material eller programvara som du har i din ägo och/eller genom att radera ditt Konto. Dessutom kan du när som helst begära att vi raderar ditt Konto och dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

För alla Tjänster, Virtuella artiklar och/eller Konton som tillhandahålls dig under en obestämd tid har vi rätt att säga upp detta Avtal och din åtkomst till Tjänsterna, Virtuella artiklar och ditt Konto, eller sluta tillhandahålla sådana Tjänster, när som helst och av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande. Om vi har rimliga medel för att kontakta dig och om det är praktiskt möjligt kommer vi att försöka informera dig i rimlig tid innan en sådan uppsägning eller upphörande av Tjänster träder i kraft. Om det inte är praktiskt möjligt att informera dig i förväg kommer vi att försöka informera dig omedelbart efteråt. Om din stadigvarande hemvist är i Tyskland, ska båda parters rätt till extraordinär uppsägning av goda skäl förbli opåverkad. Goda skäl föreligger om den uppsägande parten, med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och med hänsyn till båda parters intressen, inte rimligen kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet fram till avtalad uppsägning eller till utgången av en uppsägningstid.

Vi kan omedelbart säga upp eller upphäva din rätt att få tillgång till någon aspekt av Tjänsterna, Virtuella artiklar, Innehåll och/eller ditt Konto om du: bryter mot detta Avtal, använder Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto bedrägligt, olagligt eller på något annat sätt än för dess avsedda ändamål; inleda något negativt förfarande mot oss; eller om vi har en rättslig skyldighet att göra det. Om vi bestämmer oss för att säga upp eller upphäva din rätt att få tillgång till vissa eller alla Tjänster, Virtuella artiklar eller ditt Konto, kommer vi att försöka informera dig i förväg om sådan uppsägning eller avstängning såvida inte åtgärden vidtas enligt en rättslig skyldighet som inte kräver att vi informerar dig eller om det inte är praktiskt möjligt för oss att göra det.

Du bekräftar och samtycker till att om detta Avtal sägs upp (eller om vi avslutar din rätt att få åtkomst till någon av Tjänsterna, Virtuella artiklar, Innehåll eller ditt Konto i enlighet med villkoren i detta Avtal), ska de licenser som beviljas dig enligt detta Avtal (eller med avseende på sådana Tjänster, Virtuella artiklar, Innehåll eller Konto) omedelbart upphöra att gälla.

11. Varning för ljuskänslighetsanfall.

En mycket liten andel individer kan uppleva epileptiska anfall när de utsätts för vissa ljusmönster eller blinkande ljus, inklusive några av de visuella effekter som visas i vissa videospel. Symtom kan till och med upplevas av personer utan anamnes av epilepsi eller ljusöverkänslighet. Om du eller någon i din familj har epilepsi eller ljusöverkänslighet, kontakta din läkare innan du spelar något av våra videospel.

Om du upplever något av följande symtom medan du spelar något av våra videospel, sluta omedelbart och kontakta din läkare innan du återupptar spelet: yrsel, förändrad syn, ögon- eller muskelryckningar, nedsatt medvetandegrad, desorientering, tvångsrörelser eller kramper.

12. Diverse.

12.1. Allmänt. Detta Avtal, tillsammans med alla dokument eller policyer som länkas till häri, utgör hela avtalet mellan dig och oss för din användning av Tjänsterna (inklusive Virtuella artiklar och ditt Konto). Det ersätter alla tidigare skriftliga avtal mellan dig och oss avseende din användning av detsamma. Du samtycker till att vi kan överlåta detta Avtal, helt eller delvis, när som helst. Om vårt uppdrag leder till en förändring av oss som avtalspart har du rätt att säga upp detta Avtal. Du får inte överlåta dina rättigheter eller överföra dina skyldigheter enligt detta Avtal eller överföra några rättigheter att använda Tjänsterna, Virtuella artiklar, eller ditt Konto. Om din stadigvarande hemvist är i Tyskland gäller inte föregående mening för några monetära anspråk som du kan ha mot oss som härrör från detta Avtal. Om någon bestämmelse i detta Avtal av någon anledning anses vara ogenomförbar ska denna bestämmelse endast reformeras i den utsträckning som är nödvändig för att göra den verkställbar och de återstående bestämmelserna i detta Avtal ska inte påverkas. Avsnitten 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 – 15 och de som till sin natur gäller efter att detta Avtal upphört kommer att fortsätta att gälla även efter uppsägning av detta Avtal. Endera parten kan lämna information som avser detta Avtal eller användning av Tjänsterna efter behov för att uppfylla alla lagar, förordningar, juridiska processer, eller myndighetsförfrågningar.

12.2. Exportlagar. Du måste följa alla tillämpliga inhemska och internationella exportlagar och -förordningar (som kan ändras från tid till annan) som gäller för Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto, vilket inkluderar restriktioner för destinationer, användare och användning av . Du samtycker till att inte använda, exportera, återexportera, ladda ner eller på annat sätt överföra någon del av Tjänsterna, Virtuella artiklar eller ditt Konto till (eller till en medborgare eller bosatt i) något land till vilket USA har embargovaror eller till någon på USA:s finansdepartements lista över särskilt utsedda medborgare och blockerade personer och andra sanktionslistor som administreras av Office of Foreign Assets Control (OFAC). Du intygar och garanterar att du inte befinner dig i, under kontroll av, eller är medborgare eller bosatt i ett land som omfattas av embargo och att du inte är en specifikt utsedd nationell eller blockerad person.

13. Kontakta oss.

Om du har några frågor eller funderingar om Tjänsterna, Virtuella artiklar, ditt Konto eller detta Avtal, besök Take-Twos Kundtjänst och skicka in ett supportärende. Take-Twos Kundtjänst ger dig en enda kontaktpunkt för att kommunicera med Take-Two.

Brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, nationella myndigheter och betrodda flaggers som vill kontakta Take-Two måste besöka Take-Two Brottsbekämpning och följa instruktionerna som anges däri för att motsvara och tillhandahålla effektiv service på Take-Two. Take-Two Brottsbekämpning ger en enda kontaktpunkt för brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, nationella myndigheter och betrodda flaggers att kommunicera med Take-Two och dess juridiska företrädare.

14. Gällande lag, tvister och ansvar: Australien, Schweiz, EES, Storbritannien.

Om du har stadigvarande hemvist i Australien, Schweiz, Storbritannien eller något territorium inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller villkoren i detta avsnitt 14 för ditt juridiska avtal med Take-Two. Om du vanligtvis bor utanför dessa områden eller jurisdiktioner, se avsnitt 15 nedan.

14.1. Gällande lag och jurisdiktion. Detta avtal ska regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där du är bosatt utan hänsyn till lagvalsregler. Den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister kommer att vara de behöriga domstolarna i ditt hemland.

14.2. Begränsningar av vårt ansvar. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA TAKE-TWO HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG FÖR INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ELLER FÖR BROTT MOT DESS SKYLDIGHETER PÅ GRUND AV EN FORCE MAJEURE-HÄNDELSE SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA ELLER DETTA AVTAL. INGENTING I DETTA AVTAL ÄR AVSETT ATT UTESLUTA NÅGRA RÄTTIGHETER ELLER SKADOR SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ANSVAR FÖR BEDRÄGERI ELLER FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV VÅR FÖRSUMLIGHET.

Om någon tillämplig lag föreskriver att det finns en garanti i förhållande till någon vara eller tjänst som tillhandahålls av oss i samband med detta Avtal, och vårt ansvar för att inte uppfylla denna garanti inte kan uteslutas men kan vara begränsat, är vårt ansvar för sådan brist (vid vårt val), vid leverans av varor, begränsat till att vi byter ut varorna eller levererar likvärdiga varor, reparerar varorna, eller ger dig en fullständig eller partiell återbetalning, eller vid tillhandahållande av tjänster, att vi levererar tjänsterna igen, ger dig en återbetalning för den oanvända delen eller ersättning för dess minskade värde.

15. Gällande lag, tvister och ansvar: USA och resten av världen.

Om du har stadigvarande hemvist i USA eller något territorium förutom Australien, Schweiz, Storbritannien eller något territorium inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller villkoren i detta avsnitt 15 för ditt juridiska avtal med Take-Two. Om du har stadigvarande hemvist i Australien, Schweiz, Storbritannien eller något territorium inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, se avsnitt 14 ovan.

15.1. Gällande lag och jurisdiktion. Detta Avtal ingås i delstaten New York och ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York, exklusive dess lagvalsregler. Med undantag för vad som uttryckligen anges i avsnitt 15.5 är den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister mellan dig och Take-Two de statliga och federala domstolarna i New York County, New York och du och Take-Two accepterar alla personliga jurisdiktioner och avstår från alla invändningar mot plats i sådana domstolar.

15.2. Garantifriskrivning. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA TILL DIG "I BEFINTLIGT SKICK", "I MÅN AV TILLGÅNG" OCH "MED ALLA FEL." VARKEN TAKE-TWO, DE DIGITALA BUTIKERNA ELLER NÅGON AV VÅRA ELLER DESS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER LICENSGIVARE GÖR NÅGRA SOM HELST UTFÄSTELSER, GARANTIER, LÖFTEN ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG AVSEENDE PROGRAMVARAN, INNEHÅLLET, TREDJEPARTSTJÄNSTER ELLER ANDRA TJÄNSTER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT. VARKEN TAKE-TWO ELLER DE DIGITALA BUTIKERNA GARANTERAR ATT TJÄNSTERNA ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTERNA ÄR KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA, OAVBRUTNA, TIDSENLIGA, SÄKRA ELLER FELFRIA ELLER FRIA FRÅN VIRUS. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT DIN LOKALA LAG FRISKRIVER SIG TAKE-TWO OCH VARJE DIGITAL BUTIK FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE FÖR ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET.

15.3. Begränsad maskinvarugaranti. Vi garanterar den ursprungliga konsumentköparen av Tjänsterna att de fysiska lagringsmedierna som innehåller Tjänsterna (”Varorna”), i förekommande fall kommer att vara fria från fel i material och utförande under 90 dagar från inköpsdatum vid normal användning. Om Varorna befinns vara behäftade med fel inom 90 dagar efter det ursprungliga köpet, samtycker vi till att kostnadsfritt ersätta de tillämpliga defekta Varorna inom den tillämpliga 90-dagarsperioden, vid vårt mottagande av Varorna (portofritt, med bevis på inköpsdatum) så länge Varorna fortfarande tillverkas av oss. När Varorna inte längre är tillgängliga förbehåller vi oss rätten att ersätta liknande varor eller av samma eller högre värde. Denna garanti är begränsad till Varorna som ursprungligen tillhandahållits av oss och gäller inte för normalt slitage. Denna garanti ska inte gälla om det påstådda felet uppstår genom missbruk, felaktig användning eller behandling, eller försummelse med avseende på de tillämpliga Varorna. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG, ÄR DENNA GARANTI I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.

Kontakta vår kundsupport för hjälp med den begränsade garantin ovan.

15.4. Begränsningar av vårt ansvar. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA TAKE-TWO ELLER DE DIGITALA BUTIKERNA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFBARA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, ELLER SKADOR FÖR SYSTEMFEL ELLER FELFUNKTION ELLER FÖRLUST AV VINST, DATA, ANVÄNDNING, AFFÄRER ELLER GOD VILJA, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA ELLER DETTA AVTAL, OAVSETT OM DET UPPSTÅR MED UTGÅNGSPUNKT I KONTRAKT, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR, STADGA ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG ELLER SEDVANERÄTTSLIG TEORI.

Om du har någon grund för att få ersättning för skador som uppstår till följd av Tjänsterna eller ett brott mot detta Avtal samtycker du till att din exklusiva gottgörelse är begränsad till återvinning av direkta skador och att det maximala ansvaret är begränsat till det högsta av 500 USD eller det belopp du har spenderat på Tjänsterna i fråga i ditt anspråk under de 24 månader som föregår det datum då ditt krav uppstod.

Begränsningarna och friskrivningarna i detta Avtal gör inte anspråk på att begränsa ansvar eller ändra dina rättigheter som användare som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag. Med avseende på detta Avtal är inga bestämmelser om uteslutande eller begränsning av vissa skador tillämpliga i New Jersey med avseende på straffskadestånd, förlust av data och förlust av eller skada på egendom.

15.5. Tvistlösning: Bindande individuellt skiljeförfarande, avstående från grupptalan och juryrättegångar. Om du har ett problem med Tjänsterna som inte kan lösas genom att kontakta vår Kundtjänst förklarar detta avsnitt 15.5 (”skiljedomsavtalet”) hur du och Take-Two överenskommer att lösa eventuella tvister genom bindande, individuellt skiljeförfarande, med förbehåll för begränsade undantag som beskrivs nedan.

LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT – DET PÅVERKAR DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT VÄCKA TALAN I DOMSTOL OCH ATT LÅTA EN JURY HÖRA DINA ANSPRÅK.

(1) Bindande individuellt skiljeförfarande. Du och Take-Two samtycker till att eventuella tvister mellan oss, för det fall de inte löses genom den informella förhandlingsprocessen som beskrivs nedan, uteslutande ska lösas genom individuellt bindande skiljedomsförfarande enligt detta Skiljedomsavtal. Med förbehåll för undantagen i avsnitt 15.5(10) avser en ”Tvist” alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår från eller hänför sig till Tjänsterna, inklusive de som avser bildandet, överträdelsen, uppsägningen, verkställigheten, omfattningen, giltigheten eller tillämpligheten av Avtalet eller skiljedomsavtalet eller dina rättigheter enligt dessa Avtal. Alla Tvister omfattas av Skiljedomsavtalet oavsett om de uppstod före eller efter att du accepterat Avtalet.

Skiljedomaren – inte en federal, delstatlig eller lokal domstol eller myndighet – ska ha exklusiv behörighet att lösa eventuella Tvister, inklusive de som avser tolkningen, tillämpligheten, verkställbarheten eller bildandet av detta Skiljedomsavtal och alla anspråk på att hela eller delar av Skiljedomsavtalet är ogiltigt eller kan ogiltigförklaras. Skiljedomaren ska också ha behörighet att avgöra alla tröskelvärdesskiljefrågor, inklusive relaterade till huruvida Avtalet eller Skiljedomsavtalet är inkonsekventa eller illusoriska, huruvida Skiljedomsavtalet har bekräftats enligt tillämplig lag och eventuellt försvar mot skiljeförfarande inklusive avstående, försening, lösen eller rätten till försvar. Skiljedomaren kan utdöma samma rättsmedel som en domstol kan, men endast i den utsträckning som krävs för att tillfredsställa den enskilda Tvisten i fråga.

(2) Avstående från grupptalan/juryrättegång. Du och Take-Two avstår från alla rättigheter till en juryrättegång inom ramen för samtliga åtgärder eller förfaranden som involverar eventuella Tvister i något forum. Du och Take-Two avstår från alla rättigheter att delta i någon påstådd grupp-, kollektiv-, representativ- eller konsoliderad talan eller förfarande. Såvida inte du och Take-Two överenskommer om annat, får skiljedomaren inte konsolidera eller slå ihop en eller flera personers eller parters anspråk och får inte i övrigt leda någon form av konsoliderat-, representativt-, grupp- eller klassförfarande. Alla tvister ska endast avgöras med skiljedom på individuell, icke-klassmässig och icke-representativ basis. Detta innebär att skiljedomaren löser din enskilda Tvist med Take-Two separat från någon annan Tvist och att din Tvist inte kan konsolideras eller slås ihop med en annan persons eller parts anspråk. Skiljedomaren får utdöma avhjälpande enligt tillämplig lag endast med avseende på en enskild part som begärt avhjälpande men får i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag inte utdöma avhjälpande med respekt för någon annan person än den enskilda part som söker avhjälpande. Om någon domstol eller skiljedomare fastställer att detta avstående från Grupptalan/Juryrättegång är ogiltigt eller ogenomförbart av någon anledning, eller att ett skiljeförfarande kan fortsätta på gruppbasis, ska detta Skiljedomsavtal anses vara ogiltigt i sin helhet, och du och Take-Two ska anses ha underlåtit att överenskomma om att lösa Tvister genom skiljedom.

(3) Tillämplighet, din rätt att välja bort. Detta bindande enskilda skiljedomskrav kommer inte att gälla i den utsträckning det är förbjudet enligt lagarna i det land där du är bosatt. Du har rätt att välja bort detta Skiljedomsavtal. Du måste meddela oss skriftligen inom 30 dagar från det datum då du först godkänner detta Avtal (”Avanmälning”) såvida inte en längre period krävs enligt gällande lag.

Din Avanmälan måste skickas till:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AVDELNING — ARBITRATION OPT-OUT

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036, USA

Avanmälan måste innehålla: (1) ditt fullständiga namn, (2) din postadress, (3) ditt kontonamn, om du har ett, och (4) ett tydligt, undertecknat uttalande om att du inte samtycker till Skiljedomsavtalet. Du är ansvarig för att säkerställa att vi tar emot din Avanmälan; således kanske du vill skicka din anmälan med hjälp av en leveransmetod som förser dig med ett skriftligt kvitto på mottagande.

(4) Förfaranden för tvistlösning. Med undantag för anspråk som framförs enligt avsnitt 15.5(10), måste alla tvister mellan dig och Take-Two lösas genom följande steg:

Steg 1: Tvistmeddelande. Om du har en Tvist med oss måste du skicka ett skriftligt meddelande om tvisten (”Tvistmeddelande”) till oss på följande adress:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AVDELNING — TVISTMEDDELANDE

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036, USA

För att anses vara fullständigt måste ditt Tvistmeddelande innehålla följande information: (1) ditt namn, (2) Kontonamn eller registrerade e-postadress som du använder för att komma åt Tjänsterna, (3) din postadress, (4) kontaktuppgifter till dig, (5) vad problemet är och (6) vad du vill att vi ska göra åt det.

Om Take-Two har en Tvist med dig kommer vi att skicka vårt Tvistmeddelande till din registrerade e-postadress och eventuella faktureringsadresser som du har lämnat till oss eller, om dessa alternativ inte är tillgängliga, till andra rimliga kontaktuppgifter som du har lämnat till oss.

Steg 2: Informell förhandling. För att hjälpa oss att nå en lösning snabbare och minska kostnaderna för båda parter samtycker du och Take-Two till att först försöka informellt förhandla eventuella Tvister i minst 30 dagar. Dessa informella förhandlingar börjar den dag du eller Take-Two får ett skriftligt Tvistmeddelande.

Steg 3: Bindande skiljedom. Om vi inte kan lösa Tvisten informellt kommer Tvisten (med undantag för vad som anges i avsnitten 15.5(9) och (10) nedan) att lösas uteslutande genom bindande individuellt skiljeförfarande som genomförs av Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (”JAMS”) omfattas av villkoren i detta Skiljedomsavtal, USA:s federala skiljedomslag och federal skiljedomslag.

(5) Begäran om skiljeförfarande. Den part som inleder ett enskilt skiljeförfarande måste skicka JAMS en ”Begäran om skiljeförfarande” (med hjälp av formuläret som finns tillgängligt på dess webbplats), betala eventuell ansökningsavgift och skicka en kopia av Begäran om skiljeförfarande till motparten. Om du har en Tvist med oss måste du skicka en kopia av din Begäran om skiljeförfarande till:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AVDELNING — BEGÄRAN OM SKILJEFÖRFARANDE

110 West 44th Street

New York, New York, 10036, USA

Take-Two kommer att skicka vår kopia av vår Begäran om skiljeförfarande till din registrerade e-postadress och eventuell faktureringsadress som du har lämnat till oss eller, om dessa alternativ inte är tillgängliga, till annan rimlig kontaktinformation som du har lämnat till oss.

(6) Individuellt skiljedomsförfarande.

Regler. Enskilda skiljeförfaranden mellan dig och Take-Two kommer att äga rum enligt de förenklade skiljedomsreglerna och -procedurerna som utfärdats av JAMS vid datumet för Tvistmeddelandet (”JAMS-reglerna”) och som modifierats av detta Skiljedomsavtal. Se www.jamsadr.com för mer information om JAMS och JAMS-reglerna. Du och Take-Two samtycker till att skiljedomsförfarandet äger rum på engelska och att skiljedomaren är bunden av detta Skiljedomsavtal.

Upptäckt och bevis. Upptäckt i skiljeförfarandet ska begränsas till framtagande av handlingar som är direkt relevanta för väsentliga frågor i målet eller för målets utfall. Skiljedomaren ska fatta alla beslut som rör bevisens tillåtlighet eller relevans enligt de federala bevisreglerna.

Dispositiva yrkanden och plats för förhandling. Skiljedomaren ska medge dispositiva yrkanden. Platsen och metoden för parternas inställelse vid skiljedomsförfarandet kommer i förekommande fall att fastställas av JAMS-reglerna.

Konfidentialitet. Skiljedomaren ska utfärda ett beslut om att skiljeförfarandet och alla meddelanden, inlagor, yrkanden, upptäcktssvar, vittnesmål och dokument som utbyts eller lämnas in i samband med sådana förfaranden ska hållas strikt konfidentiella.

Avgifter. Parterna ska bära eventuella skiljedomskostnader som fastställs av JAMS-reglerna.

Beslut och skiljedom. Skiljedomaren (inte en domare eller jury) kommer att lösa Tvisten. Om inget annat har överenskommits ska beslut eller skiljedom fastställa den faktiska och rättsliga grunden för skiljedomen. Skiljedomaren ska endast tillåtas att utdöma skiljedom med avseende på de rättsmedel som är tillåtna enligt tillämplig lag eller enligt sedvanerätt och som stöds av trovärdiga relevanta bevis som fastställs av de federala bevisreglerna. Såvida inte Take-Two uttryckligen samtycker får skiljedomaren inte utdöma skiljedom mot Take-Two som respekterar någon annan person än dig. Varje beslut eller skiljedom får verkställas som en slutlig dom av en domstol med behörig jurisdiktion eller, om tillämpligt, kan en ansökan göras till en sådan domstol för rättsligt godkännande av en skiljedom och ett verkställighetsbeslut. Skiljedomarens beslut är slutgiltigt och bindande för parterna, med undantag för en begränsad granskning av domstolar enligt den amerikanska federala skiljedomslagen och kan verkställas som alla andra domstolsbeslut eller domar.

(7) Tidsgräns för anspråk. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, måste du eller Take-Two, när en tvist måste avgöras med skiljedom, inleda skiljedomsförfarande för alla Tvister inom två (2) år efter de händelser som gett upphov till Tvisten. Om tillämplig lag kräver att du tar upp ett anspråk på en Tvist tidigare än två (2) år efter att Tvisten först uppstått måste du inleda skiljedomsförfarandet under den tidigare tidsperioden. Take-Two uppmuntrar dig att berätta för oss om en Tvist så snart som möjligt så att vi kan verka för att lösa den. Underlåtenhet att i tid delta i tvistlösning kommer att permanent utesluta alla anspråk.

(8) Icke-skiljaktiga anspråk. Oavsett om något annat anges häri, om skiljemannen inte lagligen kan döma eller tilldela ett visst juridiskt eller rättvist anspråk eller gottgörelse, ska sådant anspråk eller gottgörelse förbli tills alla andra anspråk och gottgörelser är slutgiltiga och skiljeförfarandet slutfört. Därefter måste de återstående anspråken behandlas i en federal eller statlig domstol med behörig jurisdiktion i New York County, New York och, om det är meriterande, kan en sådan domstol tilldela den återstående gottgörelsen. I den utsträckning eventuella anspråk tillåts fortsätta på grupp-, kollektiv-, konsoliderad-, grupp- eller representativ basis måste sådana anspråk behandlas i en federal eller statlig domstol med behörig jurisdiktion i New York County, New York, USA och parterna är överens om att rättstvister om dessa anspråk ska hållas i avvaktan på resultatet av eventuella enskilda anspråk som kvarstår i skiljedomsförfarandet. I alla fall som beskrivs i detta avsnitt 15.5(8), ska den federala eller statliga domstolen vara bunden enligt principerna för anspråk eller utfärdande av preklusion genom skiljedomarens beslut. Stämningar som väckts i statlig domstol kan föras till federal domstol av endera parten om det är tillåtet enligt lag.

(9) Undantag – masskiljeförfarande.

Masskiljeförfarande. Ett ”Masskiljeförfarande” avser 5 eller fler Tvister som rör samma eller liknande ämne, som delar gemensamma frågor om lag eller fakta, eller där ombudet eller annan organisation som representerar parterna i sådana Tvister är desamma, samarbetar eller arbetar i samordning. En ”Tvist inom ramen för masskiljeförfarande” avser en individuell tvist som utgör en del av ett Masskiljeförfarande. Ingenting i detta avsnitt ska tolkas som att ett konsoliderat, representativt, grupp- eller klassförfarande godkänns. Take-Two förbehåller sig alla rättigheter och försvar avseende varje krav på skiljedom och kärande.

Regler för Masskiljeförfarande. Oaktat parternas avtal om att få alla Tvister administrerade av JAMS på individuell basis, samtycker du och Take-Two till att, om din Tvist är (eller blir) en Tvist inom ramen för ett Masskiljeförfarande, inte ska regleras av JAMS-regler eller administreras av JAMS. Istället ska Tvister inom ramen för gruppskiljeförfarande administreras av New Era och regleras av New Era-reglerna som gäller när Tvister inom ramen för Masskiljeförfarande lämnas in, exklusive eventuella regler som tillåter skiljeförfarande på gruppbasis (”New Era–regler”) och detta Skiljedomsavtal. New Era-reglerna finns tillgängliga på www.neweraadr.com/rules-and-procedures. För tydlighetens skull ska New Era-reglerna ändras genom villkoren i detta Skiljedomsavtal.

Gruppering av Tvister inom ramen för Masskiljeförfarande. För att underlätta en effektiv lösning av Gruppskiljeförfaranden, efter att 60 Tvister inom ramen för Masskiljeförfarande har godtagits i samband med ett enda Masskiljeförfarande (”Inledande grupp”), ska New Era inte acceptera några ytterligare krav på skiljeförfarande i samband med sådant Gruppskiljeförfarande förrän 60 dagar efter den slutliga lösningen av alla Bellwether-mål från den Inledande gruppen och den efterföljande Förlikningskonferensen som föreskrivs i New Era-reglerna. Därefter kan eventuella ytterligare Tvister inom ramen för Masskiljeförfarande relaterade till pågående Masskiljeförfarande accepteras och lösas enligt New Era-reglerna på samma villkor som om sådana Tvister inom ramen för Masskiljeförfarande hade lämnats in och godtagits som en del av den Inledande gruppen. Förseningen i godtagandet av en Tvist inom ramen för Masskiljeförfarande enligt denna bestämmelse ska uteslutas vid beräkningen av den relevanta tidsgränsen för att väcka Tvist enligt detta Skiljedomsavtal. Take-Two och parten i en Tvist inom ramen för Masskiljeförfarande som annars skulle försenas enligt denna bestämmelse kan komma överens om att avstå från förseningen och inkludera sådan Tvist inom ramen för gruppskiljeförfarande i den Inledande gruppen. Du samtycker till att samarbeta i god tro för att implementera denna gruppbaserade process.

Avskiljbarhet för Masskiljedom. Om en domstol eller skiljedomare fastställer att detta avsnitt 15.5(9) är ogiltigt eller ogenomförbart av någon anledning, eller om New Era avböjer att administrera en Tvist inom ramen för Masskiljeförfarande som Masskiljedom, ska Skiljedomsavtalet anses vara ogiltigt i sin helhet, och du och Take-Two ska anses ha underlåtit att samtycka till att lösa sådana Tvister genom skiljedom.

(10) Undantag från skiljedom. Oaktat parternas beslut att lösa alla Tvister genom bindande individuellt skiljeförfarande kan du och Take-Two väcka talan i statlig eller federal domstol som endast anför något av följande påståenden: patentintrång eller ogiltighet, upphovsrättsintrång (inklusive, utan begränsning, baserat på användning av Tjänster efter ett brott mot, eller uppsägning av rättigheter enligt, Avtalet), överträdelser av moraliska rättigheter, varumärkesintrång, angrepp på företagshemligheter, eller datorbedrägeri och missbruk. Endera parten i en Tvist kan söka gottgörelse i en småmålsdomstol för enskilda Tvister eller anspråk inom ramen för den domstolens jurisdiktion, inklusive genom att försöka få ett skiljeförfarande som väntar enligt detta Skiljedomsavtal flyttat till en sådan småmålsdomstol på denna grund.

(11) Begränsning av ändringar i skiljedomsbestämmelsen. Vi kan uppdatera detta Avtal, inklusive Skiljedomsavtalet, efter eget gottfinnande i enlighet med avsnitt 1.2. Oaktat alla andra bestämmelser i detta Skiljedomsavtal kan du, om Take-Two ändrar något av villkoren i detta Skiljedomsavtal efter det datum då du först accepterade Skiljedomsavtalet (eller accepterade eventuella efterföljande ändringar i Skiljedomsavtalet), avvisa de nya ändringarna. För att avvisa de nya ändringarna i Skiljedomsavtal måste du meddela oss skriftligen inom 30 dagar från ikraftträdandedatumet för de ändringar du vill avvisa, enligt vad som anges i ”Senast uppdaterad” ovan. Ditt meddelande om avslag måste skickas till:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AVDELNING – AVSLAG PÅ ÄNDRINGAR I SKILJEDOMSAVTAL

110 West 44th Street

New York, New York, 10036, USA

Meddelandet om avslag måste innehålla (1) ditt fullständiga namn, (2) din postadress, (3) ditt användarnamn, om du har ett sådant, och (4) ett tydligt, undertecknat uttalande om att du avvisar ändringarna i detta Skiljedomsavtal. För tydlighetens skull, om du tidigare accepterat Skiljedomsavtalet, innebär ditt avslag på ändringar i Skiljedomsavtalet inte ett avstående; du och Take-Two kommer fortfarande att lösa eventuella tvister mellan dig och Take-Two genom skiljedom enligt villkoren i Skiljedomsavtalet från och med det datum du först samtyckte till, eller ikraftträdandedatumet för den senaste versionen av Skiljedomsavtalet som du accepterade (enligt datumet "Senast uppdaterad" ovan), beroende på vilket som inträffar sist.

(12) Avskiljbarhet. Med undantag för vad som anges i avsnitt 15.5(2) och (9), om någon klausul i detta Skiljedomsavtal befinns vara ogiltig, ogenomförbar eller olaglig, kommer den klausulen eller delen att avskiljas och resten av detta avsnitt om tvistlösning kommer att ges full kraft och verkan.