Uslovi pružanja usluga kompanije Take-Two

Poslednji put ažurirano: 29. januar 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. je globalna kompanija sa sedištem u Njujorku, u Sjedinjenim Američkim Državama, na adresi: 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, SAD, odnosno grupacija koja obuhvata pravna lica i kompanije Take-Two i izdavačke kuće (u daljem tekstu, „kompanija Take-Two”, „mi”,nas” i „naš”). Ovi Uslovi pružanja usluga („Ugovor”) obuhvataju odredbe i uslove kojima vam nudimo pristup, odnosno omogućavamo korišćenje naših igara, aplikacija, proizvoda, veb-sajtova i drugih usluga („Usluge”), kao i virtuelnih artikala (kao što je definisano u Odeljku 3 u nastavku teksta) i vašeg naloga (kao što je objašnjeno u Odeljku 1.3 u nastavku teksta). Ovaj Ugovor predstavlja pravno važeći ugovor između vas i kompanije Take-Two. Vaše pristupanje našim Uslugama znači da ste saglasni sa uslovima ovog Ugovora.

Ništa u ovom Ugovoru nema za cilj ograničavanje ili isključivanje primene bilo kojih obaveznih zakona o zaštiti potrošača koji su na snazi u bilo kojoj vašoj jurisdikciji prebivališta. Ukoliko se ne slažete sa svim uslovima iz ovog Ugovora, nemojte koristiti Usluge ili bilo koje Virtuelne Artikle, niti otvarati Nalog.

Pažljivo pročitajte Ugovor i posebno obratite pažnju na sledeće odeljke:

Odeljak 6 — Pravila za korisnika.

Korišćenjem naših Usluga preuzimate obavezu i odgovornost da nam pomognete da obezbedimo da sva iskustva igranja igara na društvenim mrežama i internetu budu inkluzivna, uz poštovanje svih korisnika, kao i naših zaposlenih i ugovarača. U obavezi ste da poštujete pravila navedena u Odeljku 6, uključujući Kodeks ponašanja dok koristite Usluge, Virtuelne Artikle ili svoj Nalog.

Odeljak 15 — Obavezna arbitraža.

OVAJ UGOVOR SADRŽI KLAUZULU O OBAVEZNOJ ARBITRAŽI I ODRICANJU OD PRAVA NA KOLEKTIVNU TUŽBU I SUĐENJE PRED POROTOM ZA SVE KORISNIKE KOJI ŽIVE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA I BILO KOJOJ DRUGOJ TERITORIJI OSIM AUSTRALIJE, ŠVAJCARSKE, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA, ILI TERITORIJA U OKVIRU EVROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA.

SVI KORISNICI OBUHVAĆENI OVIM UGOVOROM, OSIM AKO NE ISKORISTE SVOJE PRAVO ODJAVLJIVANJA NA NAČIN KAKO JE OPISANO U ODELJKU 15.5(3), BIĆE U OBAVEZI DA POŠTUJU ARBITRAŽNI SPORAZUM, ŠTO ZNAČI DA STE VI I KOMPANIJA TAKE-TWO U OBAVEZI DA REŠITE SVAKI SPOR, OSIM U ODREĐENIM LIMITIRANIM OKOLNOSTIMA, KONAČNIM I OBAVEZUJUĆIM ARBITRAŽNIM POSTUPKOM. PRIHVATANJEM ARBITRAŽNE KLAUZULE ODRIČETE SE PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM, UČEŠĆA U KOLEKTIVNIM ILI KOLEKTIVNIM TUŽBAMA, KAO I SVIM OSTALIM OBLICIMA SUDSKIH POSTUPAKA. POTVRĐUJETE DA RAZUMETE I DAJETE SVOJU IZRIČITU SAGLASNOST – OSIM AKO NE ISKORISTITE PRAVO ODJAVLJIVANJA NA PROPISAN NAČIN – ZA PRIMENU KLAUZULE O OBAVEZNOJ ARBITRAŽI, KAO I DA SE ODRIČETE PRAVA NA KOLEKTIVNU TUŽBU I NA SUĐENJE PRED POROTOM

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE O OBAVEZNOJ ARBITRAŽI, O NJENOM UTICAJU NA VAŠA ZAKONOM GARANTOVANA PRAVA, KAO I O VREMENSKI OGRANIČENOM PRAVU ODJAVLJIVANJA, PROČITAJTE ODELJAK 15 OVOG UGOVORA.

1. Vaše korišćenje Usluga.

1.1. Starosna ograničenja i zakonska odgovornost. Termini „vi”, „vas”, „vaš” itd. u ovom Ugovoru koriste se da označe pojedinačne korisnike koji koriste naše Usluge. Ukoliko je korisnik mlađi od 18 godina (ili od minimalne starosne granice zakonom regulisane u vašoj zemlji), onda se ovi termini odnose na roditelja ili zakonskog staratelja korisnika koji zaključuje ovaj Ugovor u ime korisnika. Vi ili bilo koja osoba koja je pod vašim nadzorom treba da koristite Usluge samo ako ste vi ili ta osoba stariji od minimalne starosne granice navedene za određenu Uslugu. Maloletna lica mlađa od 18 godina (ili od minimalne starosne granice regulisane zakonom u vašoj zemlji) moraju da zatraže od roditelja ili staratelja da pregledaju sadržaj ovog Ugovora i da im isti objasne, kao i da, u njihovo ime, potpišu, odnosno prihvate Ugovor. Ako prihvatate ovaj Ugovor u ime maloletnog lica, treba da nadgledate njegovo ili njeno korišćenje Usluga, uključujući korišćenje svih Virtuelnih Artikala ili Naloga. Ako ste roditelj ili staratelj maloletnog lica i sklapate ovaj Ugovor u ime tog maloletnog lica, saglasni ste da ćete vi biti odgovorni za sve vidove korišćenja Usluga, uključujući Virtuelne Artikle i Nalog, od strane vašeg deteta bez obzira na to da li ste detetu dali izričito odobrenje da sme da koristi konkretne sadržaje, odnosno usluge, Virtuelne Artikle ili Nalog. Vi preuzimate pravnu i materijalnu odgovornost za sve svoje aktivnosti tokom korišćenja ili pristupanja Uslugama, uključujući aktivnosti bilo kog drugog lica kojem vi omogućavate pristup Uslugama ili vašem Nalogu.

1.2. Izmene i dopune Ugovora. Zadržavamo pravo da, u bilo kom trenutku, izmenimo ovaj Ugovor, bilo u celini ili delimično. Nastojaćemo da vas obavestimo o svim takvim izmenama pre nego što izmenjeni Ugovor stupi na snagu. Vaše je pravo da ne prihvatite uslove izmenjenog Ugovora, ali u tom slučaju nećete moći da pristupate Uslugama nakon što novi, izmenjeni Ugovor stupi na snagu. Pokušaćemo vas obavestiti o ovoj pravnoj posledici kada vam budemo slali obaveštenje o izmenama ili dopunama tekućeg Ugovora. Ukoliko prihvatite izmenjeni Ugovor ili nastavite da koristite Usluge nakon izmena ili dopuna tekućeg Ugovora, smatraćemo da ste saglasni sa izmenjenim uslovima ovog Ugovora. Ako ne želite da prihvatite izmenjeni Ugovor, možete da prekinete korišćenje Usluga bez plaćanja bilo kakve naknade (ali ostajete obavezni da izmirite zaostala dugovanja koja imate prema Digitalnoj prodavnici, kao što je definisano u Odeljku 4 u nastavku teksta).

1.3. Vaš Nalog. Otvaranje Naloga je obavezno kako biste koristili neke elemente Usluga, dok se kod nekih drugih Usluga nalog automatski otvara za vas kada pristupite Uslugama po prvi prvi (svaka ima svoj „Nalog”). Da biste kreirali nalog, od vas se može tražiti da navedete informacije o vašem uzrastu i zemlji/regionu, a zatim da navedete adresu e-pošte, korisničko ime, lozinku i druge informacije za koje smatramo da su neophodne u vezi sa kreiranjem vašeg naloga, a sve će se obrađivati i čuvati u skladu sa našom Politikom privatnosti . Od vas se traži da, prilikom otvaranja Naloga, navedete svoje tačne, ažurne i potpune podatke. Od vas se očekuje i da ni sa kim ne delite korisničko ime i lozinku vašeg Naloga. Potrebno je takođe da označite da ne pristajete na prodaju, prenos ili deljenje vašeg Naloga ili korisničkog imena ili lozinke Naloga, kao i da ćete nas odmah obavestiti ako primetite sumnjivo ili neovlašćeno pristupanje i korišćenje vašeg Naloga. Naše je pravo da uskratimo otvaranje bilo kog Naloga ako za to imamo legitimne razloge i zadržavamo pravo da zatvorimo Nalog ukoliko korisnik Naloga krši odredbe ovog Ugovora, a u skladu sa odredbama o raskidu ugovora navedenim u nastavku teksta, kao i da izbrišemo informacije o nalogu u skladu sa našom Politikom privatnosti.

2. Limitirana Licenca.

2.1. Zadržavamo sva prava na vašu intelektualnu svojinu. Mi i davaoci licence sa kojima sarađujemo smo vlasnici i zadržavamo sva prava, vlasništvo i interese u vezi sa Uslugama, Virtuelnim Artiklima i vašim Nalogom (ne računajući konkretne uređaje ili medije putem kojih pristupate Uslugama), uključujući sve: (1) informacije, tekstove, podatke, datoteke, kodove, zapise, dizajne, grafiku, umetnička dela, ilustracije, fotografije, zvuk, muziku, naslove, teme, predmete/stvari, likove, imena, dijaloge, lokacije, priče, zaplete, animacije, koncepte, audio-vizuelne efekte, virtuelne proizvode i valute u igrama (uključujući Virtuelne Artikle), interaktivne funkcije, informacije o igrama, načine funkcionisanja, kompilacije, prikupljanje i uređivanje materijala u Uslugama, Virtuelnim Artiklima i na vašem Nalogu i sve druge materijale zaštićene autorskim pravima; (2) zaštitne znakove, logotipe, zaštitna imena, prepoznatljiv izgled proizvoda, žigove za obeležavanje usluga i obeležja različitih kompanija, uključujući našu; i (3) druge oblike intelektualne svojine (pod zajedničkim nazivom „Sadržaj”).

2.2. Vaša lična, nekomercijalna upotreba. U skladu sa uslovima ovog Ugovora, dajemo vam neisključivo, neprenosivo, lično, ograničeno pravo na korišćenje licence radi pristupanja Uslugama, uključujući Virtuelne Artikle i vaš Nalog, za vaše lične, nekomercijalne potrebe. Licencu vam ne prodajemo već vam samo dajemo pravo na njeno korišćenje radi pristupanja Uslugama, virtuelnim artiklima i vašem Nalogu, uključujući Sadržaj, ali ne računajući konkretne uređaje ili medije putem kojih pristupate Uslugama. Pravo na korišćenje ove licence je vaše lično pravo, ali njime ne stičete vlasnička prava nad bilo kojom Uslugom, virtuelnim artiklom ili vašim Nalogom (kao ni nad bilo kojim njihovim funkcijama ili Sadržajem).

2.3. Ograničenja. Limitirana licenca koja vam se ovim Ugovorom dodeljuje, ne daje vam nikakvo pravo, niti vi smete, da prodajete, kopirate (osim u izuzecima regulisanim važećim zakonima poput izuzetka „privatne kopije” regulisanog važećim zakonima), pozajmljujete, iznajmljujete, distribuirate, vršite dekompilaciju i rastavljanje, dešifrujete, hakujete, izvodite izvorni kod, primenjujete obrnuti inženjering (osim kada je to dozvoljeno važećim zakonskim izuzecima koji proizilaze iz Direktive EU 2009/24 ili iz drugog važećeg zakona), menjate, kreirate izvedene radove, koristite u komercijalne svrhe ili da na bilo koji drugi način iskorišćavate Usluge (uključujući Sadržaj), Virtuelne Artikle ili vaš Nalog, osim ako to ne podleže izričitim zasebnim pisanim, uslovima koje dostavlja Take-Two kojima dozvoljava takav postupak. Bez ograničavanja gorenavedenog, ništa u ovom Ugovoru o limitiranoj licenci koja vam se dodeljuje vam ne daje pravo da koristite Usluge (uključujući Sadržaj), Virtuelne Artikle ili vaš Nalog na bilo koji način radi razvijanja, obučavanja, poboljšavanja ili obezbeđivanja izvornog materijala za potrebe ili radi unapređenja svih generativnih AI alatki, a kako bismo izbegli svaku sumnju, svaka takva upotreba je izričito zabranjena. „Generativne AI alatke” označavaju svaku alatku ili računarski program koji koristi algoritme ili tehnologiju poznatu kao veštačka inteligencija ili mašinsko učenje radi kreiranja ili generisanja sadržaja, kao što su, između ostalog, softverski kod, pisani tekst, statične ili pokretne slike, muzička dela, oponašanje ljudskog glasa, audio materijali ili druga kreativna dela zasnovana na tekstu, slici, zvuku ili drugim informacijama. Ako vam ukinemo Nalog ili raskinemo Ugovor u skladu sa dolenavedenim odredbama, istog trenutka gubite prava kao korisnik licence/i i više ne možete da koristite Usluge, Virtuelne Artikle, Nalog ili bilo koji Sadržaj.

2.4. Pravno dejstvo. Ova licenca opisuje određena zakonska prava. U zavisnosti od zakona koji su na snazi u vašoj zemlji, možete imati drugačija prava. Ova licenca ne menja prava koja imate prema zakonima vaše zemlje, osim ako zakonom u vašoj zemlji nije drugačije uređeno.

3. Virtuelni Artikli.

Virtuelni Artikli” označavaju svaku virtuelnu valutu, robu, artikle, pojačanja ili efekte kao što su, između ostalog, novčići, bodovi, dragulji, tokeni, oružje, vozila, kartice, izgled, pojačanja, odeća, oprema, trofeji, nagrade, značke ili bilo koje drugo dostupno virtuelno sredstvo u igri koje se kupuje u Digitalnoj prodavnici, zaradi tokom igranja ili dobije na neki drugi način preko Usluga. Virtuelni artikli su licencirani u skladu sa uslovima ovog Ugovora i ništa što je u vezi sa njima navedeno ovde se neće tumačiti kao prenos prava ili vlasničkih interesa za te Virtuelne artikle na vas. Virtuelni artikli su dostupni samo korisnicima na određenim lokacijama i, osim ako vašim ugovorom sa relevantnom Digitalnom prodavnicom nije drugačije regulisano,vi ne možete kupiti ili koristiti Virtuelne Artikle ako niste na odobrenoj lokaciji. Virtuelni Artikli se mogu otkupiti samo za sadržaj koji je dostupan preko Usluga, što generalno zavisi od konkretne igre. Virtuelni artikli nemaju novčanu vrednost, ne mogu se koristiti van Usluga i ne smeju se prodavati, prenositi ili otkupiti za pravi novac ili artikle od vrednosti izvan Usluga, osim ako ne podležu posebnim, izričitim pisanim uslovima koje obezbeđuje kompanija Take-Two koji dozvoljavaju takvo postupanje. Imamo pravo da, u bilo kom trenutku, izmenimo, izbrišemo, premestimo, uklonimo ili privremeno obustavimo svaki Virtuelni Artikal sa ili bez prethodnog obaveštenja, pri čemu nemamo nikakvu odgovornost prema vama. Takođe imamo pravo da ograničimo ukupan iznos Virtuelnih Artikala koje možete imati tokom neke pojedinačne igre ili koja može postojati globalno na vašem nalogu. Možemo da ograničimo vremenski period tokom kojeg možete da čuvate ili koristite Virtuelne artikle u vezi sa bilo kojom određenom igrom ili drugim aspektom Usluga. Pored toga, imamo pravo da promenimo cene i raspoloživost Virtuelnih Artikala dostupnih za kupovinu ili preuzimanje. Saglasni ste da nemate nikakva vlasnička ili druga prava u vezi sa bilo kojim Virtuelnim Artiklima ili vašim Nalogom.

4. Kupovina, Naplata i Pretplata.

4.1. Digitalne prodavnice. Možda ćete morati da platite neke elemente Usluga ili neke Virtuelne Artikle digitalnoj prodavnici kojom upravljamo mi ili treća strana (svaka od njih je „Digitalna prodavnica“). Digitalna prodavnica je druga ugovorna strana koja vam pruža ove Usluge i virtuelne artikle. Prilikom kupovine izvršene u Digitalnoj prodavnici primenjuju se važeće odredbe ili uslovi koje definiše konkretna Digitalna prodavnica („Uslovi korišćenja Digitalne prodavnice”), a koji su navedeni u ovom dokumentu. Odgovorni ste za sve troškove u vezi sa vašom kupovinom u takvoj Digitalnoj prodavnici i morate da pružite Digitalnoj prodavnici tačne i potpune informacije o plaćanju. Imamo pravo da privremeno obustavimo ili otkažemo pružanje važećih Usluga ili Virtuelnih Alatki ukoliko nas Digitalna prodavnica obavesti da niste isplatili ceo iznos iako su vas o tome blagovremeno obavestili, kao i u slučaju da ostvarite ili pokušate da ostvarite povraćaj novca kršeći važeće politike Digitalne prodavnice. Privremena obustava ili otkazivanje pružanja Usluga ili Virtuelnih Artikala u slučaju izostanka plaćanja Digitalnoj prodavnici može dovesti do trajnog ukidanja pristupa Nalogu, Sadržaju ili Uslugama. Kako bismo izbegli bilo kakvu sumnju, ističemo da mi nemamo nikakvu odgovornost prema vama u slučaju da vam Digitalna prodavnica ukine pristup bilo kojoj Usluzi zbog vašeg nepoštovanja njihovih Uslova korišćenja.

4.2. Pretplate. Kod nekih Usluga postoji mogućnost pretplate koja se onda automatski i periodično plaća na početku obračunskog perioda („Pretplata”). Zadržavamo pravo da, u bilo kom trenutku, izmenimo uslove pod kojima vam ovakve funkcije nudimo i prodajemo, o čemu ćemo vas obavestiti najmanje trideset (30) dana pre izmene uslova. Imajte na umu da se neke Pretplate nude u skladu sa dodatnim odredbama i uslovima, koji mogu da modifikuju dolenavedene uslove.

(1) Kupovina. Pretplate možete kupiti u digitalnoj prodavnici. Da biste koristili mogućnost pretplate, morate da imate važeće ovlašćenje za korišćenje proizvoda ili usluge obuhvaćenih Pretplatom, važeći nalog u Digitalnoj prodavnici, uključujući trenutni, važeći i prihvaćeni način plaćanja registrovan uz taj nalog, kao i da budete povezani na internet. Digitalna prodavnica će naplatiti važeću naknadu za pretplatu (i sve primenjive poreze) („Naknada”) koristeći način plaćanja koji ste vi izabrali na dan kada se vrši obnavljanje pretplate. Nakon kupovine se aktivira vaša pretplata(e) i omogućava vam se pristup pogodnostima obuhvaćenim konkretnom pretplatom ili pretplatama koje su bile navedene na dan kada ste se za njih i prijavili.

(2) Automatsko obnavljanje i otkazivanje. Pretplata se automatski obnavlja na kraju svakog obračunskog perioda. Digitalna prodavnica naplaćuje naknadu koja je važeća u tom trenutku koristeći način plaćanja koji ste vi izabrali, osim ako ne otkažete pretplatu preko važeće digitalne prodavnice pre završetka obračunskog perioda. Imate pravo da otkažete pretplatu u bilo kom trenutku, što znači da se na kraju obračunskog perioda ona neće automatski obnoviti, odnosno biće otkazana i više vam se neće naplaćivati. U slučaju otkazivanja pretplate, pogodnosti koje ste već platili moći ćete da koristite do početka narednog obračunskog perioda. Više informacija o povraćaju novca, ukoliko ova mogućnost postoji, pročitajte u odeljku „Uslovi korišćenja digitalne prodavnice”.

(3) Promena pretplate. Uslovi korišćenja bilo koje pretplate, kao i pogodnosti koje ona obuhvata, mogu se menjati s vremena na vreme. Izmene u pogodnostima podrazumevaju promene ili uklanjanje pogodnosti koje su prethodno obuhvaćene konkretnom pretplatom. Kompanija Take-Two takođe ima pravo da, u bilo kom trenutku, povuče pretplatu ukoliko o tome obavesti korisnike najmanje trideset (30) dana unapred. Bilo koje izmene ove vrste biće navedene i ažurirane na stranici za pretplate digitalne prodavnice, a kompanija Take-Two i/ili Digitalna prodavnica vas o takvim izmenama mogu obavestiti i putem e-pošte pre nego što do njih dođe. Pažljivo pročitajte sva obaveštenja o izmenama. Ako Pretplatu ne otkažete nakon primanja obaveštenja o izmeni uslova Pretplate, uključujući iznos naknade - ili pogodnosti uključene u Pretplatu, smatraćemo da ste saglasni sa datim izmenama. Promene i izmene stupaju na snagu nakon automatskog obnavljanja vaše pretplate ili na dan kada eksplicitno date saglasnost u vezi sa ovim izmenama, ako to ranije nastupi.

5. Korisnički generisani i Prilagođeni Sadržaj.

5.1. Korisnički generisani, odnosno Sadržaj koji je napravio korisnik.UGC” (User Generated Content), korisnički generisani, odnosno sadržaj koji je napravio korisnik podrazumeva sve digitalne sadržaje ili komunikacije koje korisnici kreiraju, otpremaju ili distribuiraju putem Usluga, uključujući, između ostalog: tekst, objave, audio ili audio-vizuelne zapise; kodove, zapise, vizuelne elemente, modele, mape, datoteke ili druga sredstva ili dokumente; fotografije, slike, video-zapise ili bilo koje druge audio ili audio-vizuelne materijale; i sve povratne informacije ili sugestije u vezi sa Uslugama. Korisnički generisani Sadržaj (UCG) ne podrazumeva Prilagođeni sadržaj (definisan u nastavku teksta). Vi ste isključivo odgovorni za korisnički generisani Sadržaj koji vi, kao korisnik, stvarate, otpremate ili distribuirate putem Usluga („Vaš UGC”) i ovim izjavljujete da vaš UGC neće kršiti ovaj Ugovor, uključujući, između ostalog i odredbe iz Odeljka 6.

5.2. Vaša prava na UCG. Zadržavate sva prava na vaš UGC, ukoliko ih imate u skladu sa važećim zakonom. Ako imate takva prava na vaš UGC, uključujući sva autorska ili prava na zaštitu intelektualne svojine, onda nam vi, u zamenu za prava koja su vam ovim Ugovorom data, dajete neekskluzivno, globalno, nepovratno, bezuslovno, neograničeno pravo i dozvolu da koristimo, reprodukujemo, uređujemo, modifikujemo, adaptiramo, kreiramo izvedene radove, objavljujemo, distribuiramo, prenosimo, javno prikazujemo i na neki drugi način učinimo javno dostupnim vaš UGC u okviru i putem Usluga ili za bilo koju drugu komercijalnu i nekomercijalnu svrhu u vezi sa Uslugama, uključujući, između ostalog, unapređenje Usluga, bez naknade ili obaveštenja, tokom celog trajanja prava zaštite intelektualne svojine koja se odnose na Vaš UGC (uključujući obnavljanje, vraćanje ili produženje ovih prava). Bez ograničavanja gorenavedenog, prava koja kompanija Take-Two stiče licencom izričito obuhvataju pravo kompanije Take-Two da dozvoli drugim korisnicima da koriste vaš UGC u okviru Usluga koje pružamo. Stvaranjem, otpremanjem ili distribuiranjem vašeg korisnički generisanog Sadržaja na Uslugama ili putem Usluga, izjavljujete da posjedujete sva prava u i na svoj UGC na isključivoj i neotuđivoj osnovi i da se svim takvim pravima koja nam dajete u ovom Odeljku, uključujući naše korišćenje ovih prava, ne narušavaju prava bilo koje treće strane.

5.3. Prilagođeni Sadržaj. Neke od naših Usluga vam omogućavaju da koristite naše alate, softver za uređivanje, funkcionalnost u igrama ili druge funkcije koje pružamo („Naše alatke”) kako biste uredili Sadržaj da biste (na primer) kreirali prilagođene nivoe, mape, sredstva u igrama, dizajne, odeću, likove, boje i oznake, tokove igara, kao i same igre i drugi sadržaj na osnovu Sadržaja („Prilagođeni Sadržaj”). Prilagođeni Sadržaj obuhvata, između ostalog, sve sadržaje koji se kreiraju korišćenjem naših alatki, uključujući sredstva u igrama, mape, snimke ekrana, video-zapise, audio-zapise tokom igranja, klipove i direktne prenose tokom igranja. Prilagođeni Sadržaj možete da koristite samo sa Uslugama i/ili samo uz naše ovlašćenje. Vi ste isključivo odgovorni za Prilagođeni Sadržaj koji sami kreirate i saglasni ste da takav Prilagođeni Sadržaj neće predstavljati kršenje ovog Ugovora, uključujući, bez ograničenja, odredbe iz Odeljka 6.

5.4. Vaša prava na Prilagođeni Sadržaj. Kompanija Take-Two zadržava sva prava i vlasništvo nad celokupnim Prilagođenim Sadržajem u skladu sa važećim zakonom. Ako važeći zakon propisuje da ste vi vlasnik intelektualne svojine, odnosno Prilagođenog Sadržaja koji ste vi kreirali, onda nam vi, u zamenu za prava koja su vam ovim Ugovorom data, dajete svojom slobodnom voljom, nakon kreiranja takvog Prilagođenog Sadržaja, sva prava, vlasništvo i interese koji se odnose na taj Prilagođeni Sadržaj, uključujući, između ostalog, sva prava intelektualne svojine na globalnom nivou tokom celog trajanja prava zaštite intelektualne svojine (uključujući obnavljanje, vraćanje ili produženje ovih prava). Ukoliko, pre prenošenja gorenavedenih prava, vi iz bilo kog razloga zadržite neka ili sva prava intelektualne svojine ili druga prava u vezi sa Prilagođenim Sadržajem, onda nam vi, u zamenu za prava koja su vam ovim Ugovorom data, dajete neekskluzivno, globalno, nepovratno, bezuslovno, neograničeno pravo i dozvolu da koristimo, reprodukujemo, prikazujemo, modifikujemo, adaptiramo, kreiramo izvedene radove, objavljujemo, distribuiramo, prenosimo, javno prikazujemo i na neki drugi način učinimo javno dostupnim ovaj Prilagođeni Sadržaj u okviru i putem Usluga ili za bilo koju drugu komercijalnu i nekomercijalnu svrhu u vezi sa Uslugama, uključujući, između ostalog, unapređenje Usluga, bez naknade ili obaveštenja, tokom celog trajanja prava zaštite intelektualne svojine koja se odnose na Prilagođeni Sadržaj (uključujući obnavljanje, vraćanje ili produženje ovih prava). Bez ograničavanja gorenavedenog, prava koja kompanija Take-Two stiče licencom izričito obuhvataju pravo kompanije Take-Two da dozvoli drugim korisnicima da koriste ovaj Prilagođeni Sadržaj u okviru Usluga.

5.5. Usklađivanje sadržaja. Pravo na uklanjanje ili brisanje sadržaja. Ne snosimo nikakvu odgovornost za hosting, održavanje, podršku ili distribuciju bilo kog sadržaja koji sami napravite ili Prilagođenog Sadržaja koji kreirate. Nismo nužno pregledali, niti smo u obavezi da aktivno nadgledamo sav sadržaj koji spada ili u kategoriju UGC ili u Prilagođeni Sadržaj, a koji je dostupan putem Usluga. Ne potvrđujemo niti garantujemo bezbednost, kvalitet ili originalnost sadržaja iz kategorija UGC ili Prilagođeni Sadržaj. UGC i Prilagođeni Sadržaj ne odražavaju stavove kompanije Take-Two ili njenog rukovodstva, zaposlenih ili bilo kojeg drugog lica sa kojim poslujemo. Razumete da imamo pravo da izmenimo, uklonimo, zabranimo, blokiramo, sakrijemo ili izbrišemo jedan deo ili ceo UGC ili Prilagođeni Sadržaj, kao i da nadležnim organima prijavimo nezakoniti UGC ili Prilagođeni sadržaj, uključujući podatke o korisniku koji je povezan sa tim sadržajem. U skladu sa obavezama koje imamo prema važećem zakonu, ako preduzmemo neželjene mere protiv vašeg korisnički generisanog Sadržaja ili Prilagođenog Sadržaja koji kreirate iz Usluga, ili ako privremeno obustavimo ili zabranimo vaš Nalog ili na drugi način ograničimo vaš pristup nekim ili svim Uslugama, Virtuelnim Artiklima ili vašem Nalogu zbog vašeg UGC-a ili Prilagođenog sadržaja koji kreirate, nastojaćemo da vas obavestimo o tome.

6. Pravila za korisnike.

Za potrebe ovog Odeljka 6, „Usluge” obuhvataju Virtuelne Artikle i vaš Nalog; a „Materijali” podrazumevaju vaš UGC i svaki Prilagođeni sadržaj koji kreirate.

6.1. Zabrana nezakonitog ponašanja ili neovlašćene komercijalne upotrebe. Saglasni ste sa sledećim:

(1) Usluge ćete koristiti samo u zakonite svrhe, u skladu sa važećim zakonima.

(2) Nećete koristiti Usluge u vezi sa bilo kakvim novčanim ulozima ili opkladama u druge predmete od vrednosti, osim ako od kompanije Take-Two niste dobili zasebno pisano odobrenje sa izričitim ovlašćenjem da učestvujete u ovakvim aktivnostima.

(3) Usluge ćete koristiti za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu i nećete ih koristiti u komercijalne svrhe, osim ako od kompanije Take-Two niste dobili zasebno pisano odobrenje sa izričitim ovlašćenjem da učestvujete u ovakvim aktivnostima. To uključuje učešće, omogućavanje ili ohrabrivanje drugih lica da prikupljaju, prodaju ili razmenjuju Usluge (uključujući, između ostalog, Virtuelne Artikle ili Naloge) bez izričitog ovlašćenja kompanije Take-Two; omogućavanje, olakšavanje, kreiranje i održavanje bilo kog neovlašćenog oblika povezivanja sa Uslugama (uključujući korišćenje neovlašćenog servera za modifikovanje, podržavanje ili bilo koje drugo povezivanje sa Uslugama); kreiranje ili učestvovanje u bilo kojim aktivnostima koje vam omogućavaju da iskoristite razliku u ceni Virtuelnih Artikala bilo kojim sredstvima (na primer, koristeći kursnu razliku).

6.2. Poštovanje prava intelektualne svojine. Saglasni ste da nećete koristiti Usluge kako biste kreirali, otpremali ili distribuirali bilo koji Materijal ukoliko se time krše autorska prava, neovlašćeno koristi zaštitni znak ili narušavaju druga prava intelektualne svojine treće strane ili se na drugi način krše odredbe iz Odeljka 5.

6.3. Kodeks ponašanja. Saglasni ste sa sledećim:

(1) Nećete koristiti nedozvoljena ili neovlašćena sredstva da ometate ili negativno utičete na aktivnosti drugih korisnika i njihove sposobnosti da koriste Usluge onako kako je predviđeno; kako biste stekli nepoštenu prednost tokom igranja igara; ili kako biste dobili pristup virtuelnim artiklima ili drugom Sadržaju za koji nemate važeće ovlašćenje. To podrazumeva varanje, neovlašćeno modifikovanje programa, hakovanje, gličovanje ili druge vidove zloupotrebe računarskih tehnologija, kao i fišing poruke, lažne poruke ili socijalni inženjering.

(2) Nećete koristiti Usluge da biste kreirali, otpremali ili distribuirali bilo koji Materijal koji krši ili narušava privatnost druge osobe. To podrazumeva i „doksing”, odnosno ponašanje kada jedna osoba deli ili preti da će da deli podatke o drugoj osobi s namerom da tu osobu ponizi, zastraši ili uznemiri.

(3) Nećete koristiti Usluge da biste kreirali, otpremali ili distribuirali bilo koji Materijal kojim svesno ili namerno dovodite druga lica u zabludu, ili ih lažete ili varate. Nećete koristiti Usluge da biste slali „spam” ili neželjene masovne poruke i time konstantno ili povremeno zloupotrebljavali kanale komunikacije, čime se ometa ili narušava funkcionisanje Usluga, ili se reklamiraju proizvodi ili usluge trećih strana ili se negativno utiče na aktivnosti drugih korisnika i na njihovu sposobnost da koriste Usluge onako kako je predviđeno.

(4) Nećete koristiti Usluge kako biste kreirali, otpremali ili distribuirali Materijale koji sadrže stvarne ili realno prikazane šokantne opise, krvave prizore, scene prekomernog nasilja, mučenja ili okrutnog postupanja prema životinjama. Ovo uključuje sve prikaze takvog sadržaja, bez obzira na to da li je Materijal stvaran, ili je reč o namernim manipulacijama, animacijama, digitalnim kreacijama ili sadržajima kreiranim putem računarskih programa.

(5) Nećete koristiti Usluge da biste kreirali, otpremali ili distribuirali Materijal niti učestvovati u prikazivanju, promovisanju ili normalizaciji, ohrabrivanju ili svesnom izazivanju poremećaja u ishrani drugih lica, samoubistva ili drugih oblika fizičkog samopovređivanja. Ovo uključuje Materijal ili ponašanje za koje se razumno može pretpostaviti da omogućava, olakšava ili podstiče druga lica da se fizički samopovređuju ili izgladnjuju, da konzumiraju alkohol u opasnim količinama, da koriste droge i druge nedozvoljene supstance, kao i da se samopovređuju ili prete samopovređivanjem, radi zastrašivanja, manipulacije ili prinuđavanja nekog lica na neki postupak.

(6) Nećete koristiti Usluge da biste kreirali, otpremali ili distribuirali Materijal niti učestvovati u ponašanju koje je uvredljivo ili uznemiravajuće, koje podrazumeva maltretiranje drugog lica ili za koje se može razumno pretpostaviti da predstavlja fizičku ili verbalnu pretnju po drugo lice. Ovo uključuje Materijal koji sadrži klevete ili primenu strategija kampovanja, uznemiravanja, strim snajpinga, tzv. svatovanja ili sličnog ponašanja koje predstavlja zloupotrebu u igri.

(7) Nećete koristiti Usluge da biste kreirali, otpremali ili distribuirali bilo koji Materijal pornografskog, opscenog ili seksualno uznemiravajućeg sadržaja, niti učestvovati u takvom ponašanju. Ovo uključuje distribuciju neželjenih ili nepoželjnih Materijala seksualno sugestivnog sadržaja; učestvovanje u neželjenim ili nepoželjnim seksualnim aktivnostima, upućivanje pretnji ili vršenje napada na drugo lice na osnovu njegove ili njene stvarne, percipirane ili pretpostavljene seksualne orijentacije ili seksualne aktivnosti; ili neovlašćeno deljenje tuđeg sugestivnog ili eksplicitnog sadržaja seksualne prirode bez saglasnosti osobe koja se na tim materijalima nalazi (tzv. „osvetnička pornografija”).

(8) Nećete koristiti Usluge da biste kreirali, otpremali ili distribuirali bilo koji Materijal koji prikazuje, promoviše ili pokušava da normalizuje, podstakne ili svesno dovede do seksualnog zlostavljanja maloletnih lica. Tu spada Materijal koji na bilo koji način seksualno prikazuje maloletna lica, uključujući realni ili izmanipulisani materijal, animacije, kompjuterski generisane slike, ili druge digitalne kreacije; učestvovanje ili pokušaj učestvovanja u komunikaciji seksualno eksplicitnog ili sugestivnog sadržaja sa maloletnim licem; i traženje ili deljenje takvog materijala sa maloletnim licem.

(9) Nećete koristiti Usluge za kreiranje, otpremanje ili distribuiranje Materijala ili učestvovati u aktivnostima koje predstavljaju govor ili ponašanje mržnje, pod kojim se podrazumeva svaki oblik izražavanja koji se razumno smatra kao napad ili podsticanje mržnje ili nasilja prema pojedincu ili grupi na osnovu bilo koje od sledećih karakteristika: starosno doba; boja kože; rasa; invaliditet; etničko poreklo; rod ili rodni identitet; nacionalna pripadnost ili imigracioni status; verska pripadnost; pol ili seksualna orijentacija; odsluženje vojnog roka; društveno-ekonomska klasa, status, ili kasta; ili težina, visina ili fizički izgled.

(10) Nećete koristiti Usluge da biste kreirali, otpremali ili distribuirali Materijal, niti učestvovali u aktivnostima kojima se opisuje, podstiče ili podržava nasilni ekstremizam ili terorizam. Tu spada bilo koji Materijal ili ponašanje za koje se može razumno pretpostaviti da podržava ili ohrabruje ekstremno nasilje ili počinioce takvih dela; da promoviše ekstremističke ideologije ili teorije zavere, ili da podstiče ili ohrabruje nasilničko ponašanje prema drugim licima.

(11) U obavezi ste da poštujete i dodatna pravila navedena u Lokalnim standardima koja važe u vašoj zajednici i koja se mogu primenjivati tokom igranja konkretnih igara, korišćenja aplikacija, proizvoda ili veb-sajtova u okviru Usluga, a koje su sve ovde uključene referencom.

(12) Pored gorenavedenog, nećete koristiti Usluge da biste kreirali, otpremali ili distribuirali bilo koji drugi Materijal, niti učestvovati u aktivnostima koje su inače protivzakonite ili koristiti usluge da biste pokušali ili udružili se da napravite prekršaje koji su navedeni u Kodeksu ponašanja.

6.4. Zabrana zloupotrebe računarskih tehnologija. Saglasni ste sa sledećim:

(1) Nećete koristiti neovlašćene proksi servere za prikrivanje ili pristupanje IP adresama niti bilo koje druge metode za prikrivanje vaše lokacije ili mesta boravka, uključujući, bez ograničenja, zaobilaženje ili sprečavanje geografskih ograničenja u pogledu pristupa Sadržaju, kontrole pristupa ili zaštitnih tehničkih mera; niti učestvovati u aktivnostima kojima se krše važeći lokalni zakoni.

(2) Osim ako od kompanije Take-Two niste dobili zasebno pisano odobrenje sa izričitim ovlašćenjem, nećete koristiti Usluge putem servera kojim se daljinski upravlja niti ćete reprodukovati bilo koji Sadržaj preko ovakvog servera, virtelnog računara ili drugih sistema ili mreža, uključujući, bez ograničenja, one koji omogućavaju (ili navodno omogućavaju) preuzimanje ili strimovanje takvih Usluga ili Sadržaja na jedan ili više zasebnih uređaja koji su povezani na internet.

(3) Nećete koristiti, promovisati ili staviti drugima na raspolaganje računarske bagove, gličove, zloupotrebe, prevare, hakovanje, skriptove, botove, neovlašćeno modifikovanje programa ili bilo koje druge metode osmišljene za zlonamernu interakciju sa Uslugama, uključujući, bez ograničenja, aktivnosti kojima se krše odredbe ovog Ugovora, prikupljaju informacije ili korisnički podaci; zloupotrebljavaju ranjivosti sistema; zaobilaze pravila o usklađivanju sadržaja ili sistemi filterisanja; ili kojima se na neki drugi način presreću, preusmeravaju i ometaju funkcije koje omogućavaju pružanje Usluga.

(4) Nećete primenjivati obrnuti inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje (osim kada je to dozvoljeno važećim zakonskim izuzecima koji proizilaze iz Direktive EU 2009/24 ili drugog važećeg zakona), prikazivati, kreirati ili pripremati izvedene radove ili na bilo koji drugi način modifikovati Usluge, u celini ili delimično, bez izričite prethodne pismene saglasnosti naše kompanije.

(5) Nećete koristiti Usluge za distribuiranje, otpremanje ili prenos bilo kog softvera, zapisa, koda ili drugih informacija (uključujući, bez ograničenja, viruse, crve, vremenske botove, tzv. „cancel” botove, trojance, hakerske ili druge štetne kodove) kako biste modifikovali ili izmenili Uslugu na bilo koji neovlašćen način ili radi prenosa ovakvih informacija.

6.5. Zabrana pružanja podrške ili podstrekivanja na kršenje Ugovora. Slažete se da nećete pružati materijalnu podršku drugim korisnicima u kršenju ili pokušaju kršenja ovog Ugovora. To podrazumeva pružanje finansijske podrške, prenošenje stručnih znanja i iskustva o tehnologiji ili know-how, kao i svaku drugu pomoć ili podstrekivanje drugih lica da učestvuju u aktivnostima kojima se krši ovaj Ugovor.

6.6. Primenljivost na zaposlene, agente i lica angažovana po ugovoru o delu. Radi jasnoće, pravila ponašanja i postupanja navedena u ovom Odeljku 6, odnose se na vašu komunikaciju i interakcije sa zaposlenima i agentima kompanije Take-Two i ugovaračima, uključujući, između ostalog, lica koja pružaju korisničku podršku, članove inženjerskih timova, radnike obezbeđenja ili timove koji sarađuju sa lokalnom zajednicom.

6.7. Posledice kršenja zakona i poslovnih politika. Ako prekršite pravila iz Ugovora, uključujući bez ograničenja Pravila za korisnike u ovom Odeljku 6. (koji se izmenjuju i dopunjuju s vremena na vreme), Kompanija Take-Two zadržava pravo da preduzme korake koji mogu biti nepovoljni po vas, uključujući između ostalog: resetovanje napretka u igri koji ste ostvarili u celosti ili delimično koristeći vaš Nalog; privremenu obustavu pristupa nekim ili svim Uslugama, Virtuelnim Artiklima ili vašem Nalogu; ukidanje pristupa nekim ili svim Uslugama, Virtuelnim Artiklima ili zatvaranje Naloga u skladu sa odredbama o raskidu ugovora navedenim u nastavku teksta; zabranu otvaranja Naloga ili pristupanja Uslugama u budućnosti; ili preduzimanje odgovarajućih pravnih mera u cilju primene ovog Ugovora ili naših drugih prava prema važećem zakonu. Imamo pravo da obavestimo policiju ili druge nadležne državne organe ili regulatorno telo i dostavimo sve povezane podatke o ličnosti kako je utvrđeno u našoj Politici privatnosti ukoliko vaš prekršaj uključuje pretnju po vaš ili tuđi život ili bezbednost, kao i o svim drugim aktivnostima za koje smatramo da su protivzakonite. Zadržavamo pravo da preduzmemo korake koji mogu biti nepovoljni po vas, na osnovu informacija primljenih od trećih strana, uključujući, između ostalog, druge korisnike, policiju ili druge nadležne državne organe. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost ukoliko vi ili neki drugi korisnik kršite ovaj Ugovor.

6.8. Monitoring; Korisničke alatke i automatizovani sistemi. Imamo pravo (ali nismo u obavezi) da aktivno pratimo korišćenje Usluga u različite svrhe, što uključuje sprečavanje prevara i hakerskih napada; uverenost da poštujete odredbe ovog Ugovora, primena uslova i odredbi ovog Ugovora, kao i poboljšanje Usluga.

Usluge mogu da primenjuju sisteme za moderisanje i filtriranje sadržaja, kao što su automatizovani filteri za određene reči ili softver za prepoznavanje sadržaja i simbola, koji imaju za cilj da spreče ili obustave distribuiranje Materijala koji krši odredbe Ugovora. Usluge takođe mogu da uključuju alatke koje korisnicima omogućavaju kontrolu interakcije sa drugim korisnicima, kao što je, na primer, omogućavanje opcija odjavljivanja ako korisnik ne želi da ćaska ili da koristi glasovnu komunikaciju tokom igranja igara, ili mogućnost da utiša ton ili da blokira druge korisnike. Usluge mogu sadržati i alatke za prijavljivanje, bilo tokom igre ili putem namenskih veb-sajtova za podršku, a korisnici ih mogu koristiti da prijave kršenja Kodeksa ponašanja da bismo ih pregledali

Goreopisane funkcije i alatke podrazumevaju algoritme, veštačku inteligenciju, mašinsko učenje ili druge automatizovane sisteme koji nam pomažu da ostvarimo namene opisane u ovom Odeljku na nivou i u obimu potrebnim za efikasno održavanje Usluga za sve naše korisnike.

Različite Usluge mogu imati različite sisteme za moderisanje i filtriranje sadržaja, uključujući one zasnovane na Sadržaju, oceni uzrasta ili na ciljnoj publici kojoj je određena Usluga namenjena. Više informacija o tome kako pratimo i prikupljamo podatke u vezi sa korišćenjem Usluga možete pročitati u našoj Politici privatnosti. Za više informacija o prijavljivanju kršenja naših politika, posetite našu Korisničku podršku.

7. Prijave u vezi sa sadržajem; Zahtevi za uklanjanjem sadržaja; DMCA.

7.1. Štetan ili protivzakonit sadržaj. Ukoliko imate saznanja o dostupnom UGC-u ili Prilagođenom Sadržaju koji krše Pravila za korisnike u Odeljku 6 u vezi ovog Ugovora, uključujući Kodeks ponašanja, prijavite nam takve slučajeve putem alatki za podnošenje prijava koji se nalaze u igrici ili na našim veb-sajtovima za korisničku podršku. Posetite Korisničku podršku za više informacija o tome kako da prijavite Korisnički generisani Sadržaj ili Prilagođeni Sadržaj koji krše Pravila korišćenja. Podnošenjem prijave vi potvrđujete da opravdano verujete da Korisnički generisani Sadržaj ili Prilagođeni Sadržaj koji prijavljujete krši ovaj Ugovor i da su informacije koje nam tom prilikom prosleđujete tačne i potpune.

7.2. Prijava o kršenju autorskih prava ili povredi zaštitnog znaka. Odgovorićemo na sve prijave o kršenju autorskih prava koje ispunjavaju zahteve američkog Zakona o autorskim pravima u digitalnom milenijumu (Digital Millennium Copyright Act, “DMCA”) Naslov 17, Odeljak 512. Ukoliko smatrate da neki Sadržaj, UGC, Prilagođeni sadržaj ili Usluge u bilo kom aspektu predstavljaju kršenje autorskih prava ili protivpravno prisvajanje vašeg zaštitnog znaka, obavestite o tome našeg predstavnika u pisanom obliku i navedite sledeće informacije:

(1) Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu e-pošte;

(2) Detaljan opis spornog rada zaštićenog autorskim pravima;

(3) URL adresa ili detaljan opis lokacije gde se nalazi materijal za koji tvrdite da je zaštićen autorskim pravima;

(4) Vaša izjava u kojoj potvrđujete da dobronamerno verujete da sporno korišćenje ne dozvoljava vlasnik autorskih prava, njegov zastupnik ili važeći zakon;

(5) Vaša izjava u kojoj pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da su informacije koje navodite tačne i da ste vi vlasnik autorskih prava ili da imate ovlašćenje da nastupate u ime vlasnika autorskih prava; i

(6) Fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili lica ovlašćenog da deluje u ime vlasnika autorskih prava.

Kontakt informacije našeg imenovanog predstavnika:

Pružalac usluga: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adresa: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

United States of America

Attention: DMCA Takedown Notice

Telefon: +1 (646)-536-2842

E-pošta: [email protected]

Napominjemo da ćete prema Zakonu o autorskim pravima u digitalnom milenijumu (DMCA) biti odgovorni za naknadu štete (uključujući sudske i advokatske troškove) ako svesno lažno predstavite da materijal ili aktivnost krši autorska prava. Napominjemo, takođe, da imamo pravo da licu za koje vi tvrdite da navodno krši vaša autorska prava prosledimo informacije koje ste vi naveli u prijavi o kršenju autorskih prava.

7.3. Propisi o ponovnom kršenju Ugovora. Ako ponovo prekršite ovaj Ugovor, na primer, ako kršite prava intelektualne svojine, Kodeks ponašanja ili prava trećih lica, zadržavamo pravo da preduzmemo mere protiv vas, uključujući između ostalog: privremenu obustavu pristupa nekim ili svim Uslugama, Virtuelnim Artiklima i/ili vašem Nalogu; zatvaranje Naloga u skladu sa odredbama o raskidu Ugovora navedenim u nastavku teksta; zabranu otvaranja Naloga ili pristupanja Uslugama u budućnosti; ili preduzimanje odgovarajućih pravnih mera u cilju primene ovog Ugovora ili naših drugih prava prema važećem zakonu.

8. Ažuriranje i funkcije.

8.1. Ažuriranje i izmene. Obezbeđujemo tzv. zakrpe, ispravke ili nadogradnje Usluga, Virtuelnih Artikala ili vašeg Nalog koje mogu biti potrebne za dalje korišćenje Usluga, uključujući automatska ili „pozadinska” ažuriranja koja instaliramo bez prethodnog obaveštenja. Ovakva ažuriranja se sprovode u skladu sa ovim Ugovorom, osim ako uz ažuriranja ne postoje zasebne odredbe, i u takvim slučajevima postupa se u skladu sa tim odredbama. Nismo u obavezi da vam učinimo dostupnim bilo kakva ažuriranja. Ne dajemo garancije u pogledu obezbeđenja podrške verzije sistema ili uređaja za delove Usluga koje ste stekli licencom, nabavili ili kupili, osim ako nismo uputili reklamacije u vezi sa kompatibilnošću. S vremena na vreme imamo pravo, bez dodatnih troškova po vas, da sprovedemo modifikacije, izmene ili privremene obustave, u celosti ili delimično, Usluga, Virtuelnih Artikala i/ili vašeg Naloga ukoliko za to imamo validne razloge. Validni razlozi podrazumevaju bez ograničenja: unapređenje naših Usluga, Virtuelnih Artikala ili vašeg Naloga (kao što je pružanje novih Usluga, Virtuelnih Artikala ili Sadržaja), promene koje su neophodne zbog uravnoteženja igara, uklanjanja grešaka ili sprečavanja ili suzbijanja zloupotreba, promene koje je neophodno uvesti zbog novog tehničkog okruženja, usled povećanja ili smanjenja broja korisnika, kršenja prava intelektualne svojine ili sumnji da je do istih došlo, izmene u licencama sa trećim licima, ili drugi zahtevi trećih strana u pogledu usklađivanja poslovanja, raskid ugovora sa trećim stranama iz bilo kog razloga; slučajeve kada treća strana obustavi pružanje usluga ili obezbeđivanje funkcija koje su sastavni ili neizostavni deo naših Usluga, Virtuelnih Artikala ili vašeg Naloga, promene koje se odnose na konkretne i proverive troškove na otvorenom tržištu, neophodna poboljšanja za bezbednosti korisnika ili trećih strana, kao i druge materijalne, pravne, regulatorne ili bezbednosne razloge.

8.2. Automatski generisani igrači. U okviru Usluga, možemo vam ponuditi mogućnost da igrate sa svojim prijateljima ili da vas spojimo sa drugim odgovarajućim protivnicima. Kako bismo obezbedili da igrate sa protivnicima čiji nivo veštine odgovara vašem, neki od ovih oponenata mogu biti automatski generisani, računarski kontrolisani igrači koji izgledaju i igraju kao pravi ljudi.

8.3. Dostupnost. Možemo vam ponuditi Usluge, Virtuelne Artikle, Sadržaj ili otvaranje Naloga na određeno vreme, ili dostupnost svih ovih stavki može zavisiti od regiona ili uređaja. Ako promenite mesto prebivališta i preselite se u drugi region, bez ugrožavanja naših obaveza prenosivosti podataka prema važećem zakonu i u zavisnosti od vašeg ugovora sa važećom Digitalnom prodavnicom, možda ćete morati iznova da se prijavite da biste dobili određene Usluge, Virtuelne Artikle ili pristup Sadržaju koji ste već platili ili stekli u regionu u kome ste pre toga živeli. Slično tome, ako se preselite u drugi region, možda više nećete moći da pristupate određenim Uslugama, Sadržaju ili Virtuelnim Artiklima kojima ste mogli da pristupate u regionu u kome ste prethodno živeli ako su takve Usluge, Sadržaj ili Virtuelni Artikli zabranjeni zakonima koji su na snazi u regionu u koji ste se preselili.

8.4. Usluge trećih strana. Možemo vam, putem Usluga, ponuditi mogućnost da pristupite ili omogućite sadržaj, softver, aplikacije, proizvode, veb-sajtove, platforme, funkcionalnosti i usluge kojima upravljaju treće strane koje nisu deo kompanije Take-Two ili čije poslovanje mi ne kontrolišemo („Usluge trećih strana”). Ako odlučite da pristupite, poslujete, komunicirate, omogućite ili na neki drugi način koristite takve Usluge trećih strana, smatra se da razumete da tražite od relevantnog entiteta treće strane da vam takve Usluge učini dostupnim. Vi ste odgovorni za poslovanje sa trećim stranama. Kada Uslugama trećih strana pristupate putem naših Usluga, svi primenjivi uslovi korišćenja povezani sa Uslugama trećih strana će regulisati vaše korišćenje te Usluge treće strane. Mi ne zastupamo i nismo odgovorni za Usluge trećih strana koje su dostupne ili se prodaju na našim Uslugama ili preko njih. Ne prodajemo niti ustupamo licence na prava intelektualne svojine kao deo Usluga trećih strana i ne snosimo nikakvu odgovornost prema vama ili drugima za bilo koje Usluge trećih strana, kao ni za rezultate, informacije, sadržaj ili interakcije koje ostvarite prilikom korišćenja usluga. Sve nedoumice koje imate u vezi sa rezultatima, informacijama, sadržajem ili interakcijama sa kojima se možete susresti tokom korišćenja tih Usluga trećih strana treba uputiti dobavljaču tih Usluga trećih strana.

8.5. Usluge omogućene putem interneta. Da biste koristili Usluge, možda će biti potrebno da budete povezani na internet putem bežične ili mobilne mreže, i posledično, možete dobiti određene, standardne informacije o uređaju, sistemu i softveru koji koristite za povezivanje sa Uslugama. Mi prikupljamo i koristimo ove informacije u skladu sa našom Politikom privatnosti. Održavanje i pouzdanost internet konekcije je isključivo vaša odgovornost i vi snosite sve troškove u vezi s tim, kao i u vezi sa naknadama za korišćenje ukoliko pristupate Uslugama putem bežične ili mobilne mreže.

8.6. Oglašavanje trećih strana. Neke Usluge sadrže reklame trećih strana ili linkove do njihovih veb-sajtova, sadržaja, proizvoda, promocija ili usluga („Oglašavanje trećih strana”). Ne snosimo odgovornost, niti kontrolišemo sadržaj bilo kakvog Oglašavanja treće strane, a uključivanje takvog Oglašavanja treće strane u Usluge ne znači da mi ili podržavamo ili odobravamo takvo oglašavanje treće strane ili veb stranice, sadržaj, robu, promocije, usluge ili poslovnu praksu dobavljača takvog Oglašavanja treće strane.

9. Vaše obaveze prema nama.

Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i zaštititi kompaniju Take-Two od bilo kojih direktnih odgovornosti, štete ili gubitaka koji nastanu iz ili u vezi sa: (1) vašim kršenjem ovog Ugovora; (2) bilo kojim informacijama ili sadržajem koji ste vi objavili, a kojim se krše prava treće strane kada ih mi koristimo u skladu sa ovim Ugovorom; i (3) vašim protivzakonitim radnjama ili propustima. Mi vam možemo pružiti pomoć, o sopstvenom trošku, u odbrani bilo kog predmeta obeštećenja, i u tom slučaju, saglasni ste da sarađujete sa nama, a mi ćemo, sa naše strane, preduzeti razumne korake da ublažimo naše gubitke. Međutim, od vas se ne traži da kompaniji Take-Two nadoknadite štetu u pogledu bilo koje odgovornosti, štete ili gubitaka koji nastanu kao posledica nesavesnih radnji ili propusta, prevara ili svojevoljnog nezakonitog ponašanja od strane kompanije Take-Two, njenih zaposlenih, agenata ili ugovarača ili u meri u kojoj vi niste odgovorni za kršenje.

Vi ste isključivo odgovorni za sve troškove treće strane koje snosite za korišćenje Usluga, Virtuelnih Artikala ili vašeg Naloga.

10. Raskid ugovora.

Možete da, u bilo kom trenutku, prestanete da koristite Usluge, Virtuelne Artikle ili Nalog, kao i da raskinete ovaj Ugovor tako što ćete uništiti ili izbrisati sve kopije bilo kojih materijala ili softvera koje posedujete i/ili tako što ćete izbrisati svoj Nalog. Pored toga, u svakom trenutku nam možete uputiti zahtev da izbrišemo vaš Nalog i vaše podatke o ličnosti u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Kada je reč o Uslugama, Virtuelnim Artiklima i/ili Nalogu koje vam obezbeđujemo na neodređeno vreme, imamo pravo da, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, raskinemo ovaj Ugovor, kao i da vam uskratimo pristup Uslugama, Virtuelnim Artiklima i/ili Nalogu ili da prekinemo da vam pružamo ove Usluge. Ukoliko imamo načina da vas kontaktiramo i ako je to izvodljivo, pokušaćemo da vas u razumnom roku unapred obavestimo o stupanju raskida na snagu ili prestanku Usluga. Ukoliko nije izvodljivo da vas kontaktiramo pre raskida ugovora, pokušaćemo da vas obavestićemo o tome naknadno. Ukoliko ste rezident Nemačke, pravo obe strane na raskid ugovora bez prethodnog obaveštenja, a iz valjanih razloga, ostaje nepromenjeno. Valjani razlozi postoje ako nema razumnih osnova da se očekuje od ugovorne strane koja raskida ugovor, ako se uzmu u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja i ako se odmere interesi obe strane, da nastavi ugovorni odnos do ugovorenog datuma raskida ili do isteka otkaznog roka.

Možemo da vam odmah ukinemo ili onemogućimo pravo pristupa bilo kojim Uslugama, Virtuelnim Artiklima, Sadržaju i/ili vašem Nalogu ako prekršite ovaj Ugovor; ukoliko Usluge, Virtuelne Artikle ili Nalog koristite prevarno, protivzakonito ili na bilo koji drugi način osim navedenog; pokrenuti bilo koji nepovoljni postupak protiv nas; ili u kada imamo zakonsku obavezu da to učinimo. Ako odlučimo da prekinemo ili suspendujemo vaše pravo na pristup nekim ili svim Uslugama, Virtuelnim Artiklima ili vašem Nalogu, pokušaćemo da vas unapred obavestimo o takvom raskidu ili suspenziji, osim ako se radnja ne preduzme pod zakonskom obavezom koja ne zahteva od nas da vas obavestimo ili ako to nije izvodljivo za nas.

Prihvatate i saglasni ste da će, u slučaju raskida ovog Ugovora (ili ako vam ukinemo pravo pristupa bilo kojim Uslugama, Virtuelnim Artiklima, Sadržaju ili Nalogu u skladu sa uslovima ovog Ugovora), odmah prestati da važe licence koje su vam dodeljene po osnovu ovog Ugovora (ili u vezi sa ovim Uslugama, Virtuelnim Artiklima, Sadržajem ili Nalogom).

11. Upozorenje na fotosenzitivni epileptički napad.

Veoma mali procenat ljudi može doživeti epileptične napade kada su izloženi određenim vizuelnim obrascima ili trepćuććim svetlima, uključujući neke vizuelne efekte koji se pojavljuju u pojedinim video-igrama. Ove simptome mogu čak doživeti i osobe koje nemaju istoriju epilepsije ili fotosenzitivnosti. Ako vi ili bilo ko u vašoj porodici boluje od epilepsije ili fotosenzitivnosti, obavezno se posavetujte sa lekarom pre igranja naših video-igara.

Ako iskusite bilo koji od sledećih simptoma dok igrate neku našu video-igru, odmah prekinite s igranjem i posavetujte se sa lekarom pre nego što nastavite: vrtoglavica, izmenjen vid, trzaji očiju ili mišića, gubitak svesti, dezorijentisanost, nevoljni pokreti ili konvulzije.

12. Ostalo.

12.1. Opšte. Ovaj Ugovor, zajesno sa bilo kojim drugim dokumentima ili politikama na koje se poziva ovde predstavlja celokupan ugovor između vas i nas i odnosi se na vaše korišćenje Usluga (uključujući Virtuelne Artikle i vaš Nalog). On zamenjuje sve prethodno potpisane ugovore između vas i nas, a u vezi sa vašim korišćenjem gorenavedenih Usluga. Saglasni ste se da mi imamo pravo da u bilo kom trenutku ustupimo svoja prava po ovom Ugovoru, u celini ili delimično. Ukoliko ovakvo ustupanje dovede do promene našeg svojstva ugovorne strane, vi imate pravo da raskinete ovaj Ugovor. Vi nemate pravo da ustupate svoja prava ili da prenosite svoje obaveze po ovom Ugovoru, ili da prenosite bilo kakva prava u vezi sa korišćenjem Usluga, Virtuelnih Artikala ili Naloga. Ukoliko ste rezident Nemačke, prethodna rečenica se ne primenjuje ni na jedan novčani zahtev koji imate prema nama koji proizilazi iz ovog Ugovora. Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nesprovodivom iz bilo kog razloga, takva odredba će biti ili preformulisana u meri u kojoj je to neophodno da bi se omogućilo njeno sprovođenje, ili će biti u potpunosti uklonjena ili izbrisana iz Ugovora, dok će preostale odredbe ovog Ugovora i dalje ostati na snazi. Odeljci 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 – 15 i svi oni koji se po prirodi stvari primenjuju nakon isteka ovog Ugovora, nastaviće da važe i nakon raskida ili poništenja ovog Ugovora. Svaka ugovorna strana ima pravo da otkrije informacije u vezi sa ovim Ugovorom ili korišćenjem Usluga ukoliko je na to obavezuju zakon, zakonski propisi, pravni postupak ili po zahtevu nadležnih državnih organa.

12.2. Zakoni o izvozu. U obavezi ste da se pridržavate svih važećih domaćih i međunarodnih zakona i propisa o izvozu (koji se mogu povremeno menjati), a koji se odnose na Usluge, Virtuelne Artikle ili vaš Nalog i uključuju ograničenja u pogledu destinacija, korisnika i korišćenja usluga. Saglasni ste da nećete koristiti, izvoziti, ponovo izvoziti, preuzimati ili na drugi način prenositi bilo koji deo Usluga, Virtuelnih Artikala ili Naloga u bilo koju drugu zemlju (ili rezidentima ili državljanima druge zemlje) kojoj su SAD uvele embargo na uvoz i izvoz robe ili bilo kome ko se nalazi na listi posebno određenih državljana i osoba pod blokadom Ministarstva finansija SAD, kao ni osobama koje se nalaze na listi sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC). Izjavljujete i garantujete da se ne nalazite na teritoriji koja je pod embargom, da niste pod kontrolom i da niste državljanin ili rezident zemlje koja je pod embargom i da niste posebno imenovano lice ili blokirano lice.

13. Kontaktirajte nas.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumica u vezi sa Uslugama, Virtuelnim Artiklima, vašim Nalogom ili ovim Ugovorom, posetite Korisničku podršku kompanije Take-Two i podnesite zahtev za podršku. Korisnička podrška kompanije Take-Two pruža jednu tačku kontakta za vas da biste komunicirali sa kompanijom Take-Two.

Policija, regulatori, nacionalne vlasti i pouzdani flageri koji žele da kontaktiraju Take-Two moraju da posete Take-Two telo za sprovođenje zakona i da prate uputstva navedena u njima da bi odgovarali i pružili efikasnu uslugu kompaniji Take-Two. Telo za sprovođenje zakona kompanije Take-Two pruža jednu tačku kontakta za sprovođenje zakona, regulatore, nacionalne organe i pouzdane flagere da komuniciraju sa Take-Two i njegovim pravnim zastupnicima.

14. Važeći zakoni, sporovi i odgovornost: Australija, Švajcarska, EEP, UK.

Ukoliko ste rezident Australije, Švajcarske, UK ili rezident na bilo kojoj teritoriji u okviru Evropskog ekonomskoa prostora, uslovi ovog Odeljka 14 se primenjuju na vaš pravno važeći ugovor sa kompanijom Take-Two. Ukoliko ste rezident zemlje izvan ovih teritorija ili jurisdikcija, pročitajte Odeljak 15 u nastavku dokumenta.

14.1. Merodavno pravo i nadležnost. Ovaj Ugovor će biti uređen i tumačiće se prema zakonima vaše zemlje prebivališta bez obzira na pravila sukoba zakona. U slučaju spora, isključivu nadležnost imaće nadležni sudovi u vašoj zemlji prebivališta.

14.2. Ograničenja naše odgovornosti. KOMPANIJA TAKE-TWO NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNA PREMA VAMA NI ZA KAKVE INDIREKTNE GUBITKE ILI ŠTETU ILI NI ZA KAKVO KRŠENJE SVOJIH OBAVEZA USLED DOGAĐAJA VIŠE SILE I KOJI SU POSLEDICA ILI SU POVEZANI SA USLUGAMA ILI OVIM UGOVOROM. NIŠTA U OVOM UGOVORU NEMA ZA CILJ DA ISKLJUČI NEOTUĐIVA PRAVA ILI ODŠTETE KOJA SE NE MOGU ISKLJUČITI VAŽEĆIM ZAKONOM, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, SVAKU ODGOVORNOST U SLUČAJU PREVARE, ILI U SLUČAJU SMRTNOG ISHODA ILI LIČNE POVREDE KOJI NASTAJU KAO POSLEDICA NAŠEG NEMARA.

Ako bilo koji važeći zakon predviđa da postoji garancija u vezi sa bilo kojim proizvodima ili uslugama koje mi pružamo u okviru ovog Ugovora, i ako se naša odgovornost za nepoštovanje te garancije ne može isključiti, ali može biti ograničena, onda je naša odgovornost za izostanak ili neispunjenje garancije ograničena (po našem izboru) u slučaju nabavke robe, zamene ili nabavke odgovarajuće zamene, popravke robe, refundiranja celog ili dela iznosa, ili ako je reč o pružanju usluga, ponovno pružanje usluga, refundiranje za neiskorišćeni deo usluge ili nadoknada za smanjenu vrednost usluge.

15. Važeći zakoni, sporovi i odgovornost: Sjedinjene Države i ostatak sveta.

Ukoliko ste rezident Sjedinjenih Država ili bilo koje teritorije osim Australije, Švajcarske, Ujedinjenog Kraljevstva ili bilo koje teritorije u okviru Evropskog ekonomskog prostora, uslovi iz ovog Odeljka 15 se primenjuju na vaš pravno važeći ugovor sa kompanijom Take-Two. Ukoliko ste rezident Australije, Švajcarske, Ujedinjenog Kraljevstva ili bilo koje zemlje u okviru Evropskog ekonomskog prostora, pročitajte gorenavedeni Odeljak 14.

15.1. Merodavno pravo i nadležnost. Ovaj Ugovor se zaključuje u državi Njujork i biće uređen i tumačiće se prema zakonima države Njujork bez obzira na pravila sukoba zakona. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u Odeljku 15.5, isključivu nadležnost u slučaju bilo kog spora između vas i kompanije Take-Two imaju državni i federalni sudovi sa sedištem u okrugu Njujork, u državi Njujork, a vi i kompanija Take-Two prihvatate nadležnost ovih sudova i odričete se prava ulaganja prigovora po osnovu mesta i lokacije suda.

15.2. Izjava o odricanju odgovornosti. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, USLUGE VAM SE PRUŽAJU „KAKVE JESU”, „PREMA RASPOLOŽIVOSTI” I „SA SVIM GREŠKAMA I NEDOSTACIMA”. NI KOMPANIJA TAKE-TWO, NITI DIGITALNE PRODAVNICE, KAO NI NAŠI ILI NJIHOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, MENADŽERI, ZAPOSLENI, AGENTI, ZASTUPNICI ILI DAVAOCI LICENCI NE IZJAVLJUJU, NITI DAJU BILO KAKVE GARANCIJE I OBEĆANJA, BILO DA SU IZRIČITE, PODRAZUMEVANE, ZAKONSKE ILI DRUGE, U VEZI SA SOFTVEROM, SADRŽAJEM, USLUGAMA TREĆIH STRANA ILI BILO KOJIM DRUGIM USLUGAMA. NI KOMPANIJA TAKE-TWO, NITI DIGITALNE PRODAVNICE NE GARANTUJU DA ĆE USLUGE ILI USLUGE TREĆIH STRANA BITI TAČNE ILI POUZDANE, DA ĆE FUNKCIONISATI BEZ PREKIDA, DA ĆE BITI BLAGOVREMENE I BEZBEDNE ILI DA NEĆE SADRŽATI GREŠKE ILI VIRUSE. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ LOKALNIM ZAKONOM, KOMPANIJA TAKE-TWO I SVE DIGITALNE PRODAVNICE ODRIČU SE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI ONE ZA NEKRŠENJE ODREDBI, UTRŽIVOST, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, KAO I GARANCIJA U VEZI SA ZADOVOLJAVAJUĆIM KVALITETOM.

15.3. Ograničena garancija za hardverske proizvode. Originalnom kupcu Usluga dajemo garanciju od 90 dana od dana kupovine, da fizički medijumi za skladištenje podataka koji sadrže Usluge („Robu”), ukoliko takvih ima, neće sadržati nikakve greške ili nedostatke u pogledu materijala ili izrade, u normalnim uslovima korišćenja. Ukoliko se u okviru ovih 90 dana od dana kupovine utvrdi da je Roba neispravna, saglasni smo da, po prijemu robe (uz plaćenu poštarinu i dokaz o kupovini sa datumom kupovine), tu robu besplatno zamenimo u okviru važećeg roka od 90 dana ukoliko i dalje proizvodimo tu robu. Zadržavamo pravo da, ukoliko nemamo tu robu na raspolaganju, istu zamenimo sličnom robom koja ima istu ili veću vrednost. Ova garancija se odnosi na originalnu Robu koju vam mi obezbeđujemo i ne pokriva normalno habanje ili estetska oštećenja. Ova garancija ne pokriva oštećenja nastala usled nepravilne ili neodgovarajuće upotrebe, zloupotrebe, ili zanemarivanja Robe o kojoj je reč. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, OVA GARANCIJA ZAMENJUJE SVE DRUGE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE.

Za pitanja u vezi sa ograničenom garancijom, kontaktirajte našu Korisničku službu.

15.4. Ograničenja naše odgovornosti. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, NI KOMPANIJA TAKE-TWO, NITI BILO KOJE DIGITALNE PRODAVNICE, NEĆE BITI NI U KOM SLUČAJU ODGOVORNE ZA BILO KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE, PRIMERNE, POSLEDIČNE ILI KAZNENE GUBITKE ILI ŠTETE, ODNOSNO ŠTETE ZBOG KVARA ILI NEISPRAVNOSTI SISTEMA ILI IZGUBLJENE DOBITI, PODATKE, KORIŠĆENJA, POSLOVANJA ILI DOBRE VOLJE, KOJI PROISTIČU ILI SU U VEZI SA USLUGAMA ILI OVIM SPORAZUMOM, BILO DA PROISTIČU IZ NEKOG UGOVORA, NARUŠAVANJA PRAVA, STRIKTNE ODGOVORNOSTI, STATUTA ILI BILO KOJE DRUGE ZAKONSKE ILI PRAVIČNE TEORIJE.

U slučaju da imate bilo kakvu osnovu za nadoknadu štete koja je nastala u vezi sa Uslugama ili kršenjem ovog Ugovora, saglasni ste da jedino imate pravo na nadoknadu direktne štete i to u maksimalnom iznosu od 500 američkih dolara ili u iznosu koji ste vi potrošili za konkretne Usluge tokom perioda od 24 meseci pre nego što ste uputili zahtev za obeštećenje.

Ograničenja i odricanja odgovornosti sadržana u ovom Ugovoru ne podrazumevaju ograničavanje odgovornosti ili izmenu vaših prava kao korisnika, koja se ne mogu isključiti ili ograničiti prema važećem zakonu. Kada je reč o primeni ovog Ugovora u Nju Džersiju, odredbe u vezi sa izuzimanjem ili ograničavanjem određenih prava na odštetu se ne primenjuju, konkretno naknada štate, gubitak podataka i gubitak ili oštećenje imovine.

15.5. Rešavanje sporova: Obavezujući arbitražni postupak za fizička lica; Odricanje od prava na kolektivnu tužbu i suđenje pred porotom. Ako imate problem sa Uslugama i niste u mogućnosti da ga rešite iako ste kontaktirali našu Korisničku službu, u ovom Odeljku 15.5 („Sporazum o arbitraži”) objašnjeno je na koji način vi i kompanija Take-Two rešavate sporove, odnosno saglasni ste sa obavezujućim arbitražnim postupkom za fizička lica koji se primenjuje za sve sporove osim izuzetaka navedenih u nastavku teksta.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ ODELJAK JER SADRŽI ODREDBE KOJE UTIČU NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA, UKLJUČUJUĆI I VAŠE PRAVO NA PODNOŠENJE TUŽBE I IZNOŠENJE SLUČAJA PRED POROTOM.

(1) Obavezujući arbitražni postupak za fizička lica. Prema ovom Sporazumu o arbitraži, vi i kompanija Take-Two ste saglasni da ćete, ukoliko ne uspete da rešite problem putem neformalnog pregovaračkog procesa opisanog u nastavku teksta, sve sporove rešavati isključivo putem arbitražnog postupka u kojem vi nastupate kao fizičko lice. U skladu sa izuzecima navedenim u Odeljku 15.5(10), „Spor” podrazumeva svaki sukob, raspravu ili nesporazum koji je povezan sa Uslugama ili proističe iz vašeg korišćenja istih, uključujući i one koji se odnose na sklapanje, kršenje, raskidanje, izvršenje, opseg, punovažnost ili primenljivost Ugovora ili Sporazuma o arbitraži, kao i prava koje imate na osnovu Ugovora, odnosno Sporazuma o arbitraži. Svi sporovi se rešavaju u skladu sa odredbama Sporazuma o arbitraži bez obzira na to da li su nastali pre ili nakon vašeg potpisivanja Ugovora.

Posrednik u arbitraži, a to nije federalni, državni ili lokalni sud, kao ni državna agencija, ima ekskluzivno ovlašćenje da rešava sve sporove, uključujući i one koji se odnose na tumačenje, primenljivost, izvršenje ili sklapanje ovog Sporazuma o arbitraži, kao i svih zahteva za proveru ništavnosti ili neispravnosti dela i celog Sporazuma o arbitraži. Posrednik u arbitraži takođe ima ovlašćenje da utvrdi da li se konkretna pitanja ili sporovi mogu rešavati u okviru procesa arbitraže, uključujući sporna pitanja kao što su procena nelogičnosti ili nesavesnosti odredbi Ugovora ili Sporazuma o arbitraži; procena zakonitosti Sporazuma o arbitraži prema važećim zakonima; i sve radnje u cilju zaštite arbitražnog postupka, uključujući odricanje od prava, odlaganje izvršenja, kašnjenje ili primena načela „estoppel” u anglosaksonskom pravu. Posrednik u arbitraži ima pravo da izrekne iste pravne lekove kao i sud, ali samo u meri koja je neophodna za razrešenje konkretnog spora.

(2) Odricanje od prava na kolektivnu tužbu/suđenje pred porotom. Vi i kompanija Take-Two odričete se svih prava na suđenje pred porotom u bilo kom postupku ili sporu bilo koje vrste. I vi i kompanija Take-Two se odričete svih prava na učešće u bilo kojoj kolektivnoj, zajedničkoj, klasnoj ili grupnoj tužbi ili postupku. Osim ako vi i kompanija Take-Two ne odlučite drugačije, posrednik u arbitraži nema pravo da pokrene zajednički ili kolektivni postupak objedinjavanjem zahteva više od jednog fizičkog lica ili ugovorne strane i ne sme da donosi odluke, niti da predsedava u postupcima kolektivnih, zajedničkih, klasnih ili grupnih tužbi ili sporova. Svi Sporovi se upućuju na arbitražu samo na individualnoj, nezajedničkoj i nereprezentativnoj osnovi. To znači da će posrednik u arbitraži rešavati vaš spor sa kompanijom Take-Two u zasebnom postupku i da se vaš spor ne može objediniti sa bilo kojim drugim sporom koje je drugo lice pokrenulo protiv Kompanije. Posrednik u arbitraži ima pravo da odredi nadoknadu štete prema važećem zakonu samo ako fizičko lice potražuje nadoknadu, ali uz poštovanje ograničenja iznosa prema važećem zakonu i nema pravo da odredi nadoknadu bilo kom drugom licu osim fizičkog lica koje nadoknadu traži. Ukoliko sud ili posrednik u arbitraži utvrdi da je odricanje od prava na kolektivnu tužbu/suđenje pred porotom pravno ništavno ili nesprovodivo iz bilo kog razloga, ili da se konkretni arbitražni postupak može objediniti sa drugim takvim postupkom, onda će se ovaj Sporazum o arbitraži u celosti smatrati ništavnim, i smatraće se da vi i kompanija Take-Two niste pristali na arbitražno rešavanje sporova.

(3) Primenljivost; Vaše pravo da odbijete Sporazum o arbitraži. Zahtev za ovim obavezujućim arbitražnim postupkom za fizička lica primenjivaće se samo u meri dozvoljenoj važećim zakonom vaše zemlje ili zemlje čiji ste rezident. Imate pravo da ne prihvatite ovaj Sporazum o arbitraži. U obavezi ste da nas o tome obavestite u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana kada ste prihvatili ovaj Ugovor („Obaveštenje o odbijanju Sporazuma o arbitraži”) osim ako važećim zakonom nije propisan duži vremenski rok.

Obaveštenje o odbijanju Sporazuma o arbitraži treba da pošaljete na adresu:

Take-Two Interactive Software, Inc.

PAŽNjA: PRAVNI ODELjENjE — ARBITRAŽA OPT-OUT

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

U Obaveštenju o odbijanju Sporazuma o arbitraži treba da navedete: (1) vaše puno ime i prezime; (2) poštansku adresu; (3) ime vašeg naloga, ako ga imate; i (4) jasnu i nedvosmislenu potpisanu izjavu da ne prihvatate Sporazum o arbitraži. U obavezi ste da proverite da li smo primili vaše obaveštenje; stoga možda želite izabrati način isporuke uz pisani dokaz o isporuci pisma.

(4) Procedure za rešavanja sporova. Osim zahteva podnetih u Odeljku 15.5(10), svaki spor između vas i kompanije Take-Two mora se rešiti sledećim koracima:

1. korak: Obaveštenje o pokretanju spora. Ukoliko imate spor sa nama, morate nam poslati obaveštenje u pisanom obliku („Obaveštenje o pokretanju spora”) na sledeću adresu:

Take-Two Interactive Software, Inc.

PAŽNjA: PRAVNI ODELjENjE — OBAVEŠTENJE O POKRETANJU SPORA

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Obaveštenje o pokretanju spora mora da sadrži sledeće informacije kako bi bilo kompletno: (1) vaše ime i prezime, (2) ime naloga ili naziv registrovane adrese e-pošte koju koristite da biste pristupili Uslugama, (3) vašu poštansku adresu, (4) način na koji možemo da vas kontaktiramo, (5) opis problema, i (6) šta želite da uradimo u vezi sa problemom.

Ako kompanija Take-Two pokrene spor protiv vas, poslaćemo vam naše Obaveštenje o pokretanju spora na vašu registrovanu adresu e-pošte i fizičku adresu ili, ako ove opcije nisu dostupne, koristićemo druge razumne kontakt informacije koje ste nam dostavili.

2. korak: Neformalni pregovori. Kako bismo brže i jeftinije rešili problem, vi i kompanija Take-Two slažete se da prvo pokušate da razrešite spor putem neformalnih pregovora u okviru procesa koji traje najmanje 30 dana. Ovi neformalni pregovori će početi onog dana kada vi ili kompanija Take-Two dobijete pismeno obaveštenje o pokretanju spora.

3. korak: Obavezujuća arbitraža. Ako spor ne možemo da rešimo u okviru neformalnih pregovora(osim kako je utvrđenou Odeljku 15.5(9) i (10), isti će se rešavati isključivo putem obavezujućeg arbitražnog postupka za fizička lica koji sprovodi organizacija Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. („JAMS”) u skladu sa uslovima ovog Sporazuma o arbitraži, Federalnog zakona o arbitraži SAD i zakonima i propisima o arbitraži federalne vlade.

(5) Zahtev za pokretanja arbitražnog postupka. Ugovorna strana koja pokreće spor mora da pošalje organizaciji JAMS „Zahtev za pokretanje arbitražnog postupka” (popunjavanjem obrasca dostupnog na veb-sajtu organizacije JAMS), plati svaku primenljivu naknadu za podnošenje zahteva i pošalje kopiju ovog zahteva drugoj ugovornoj strani. Ako želite da pokrenete spor protiv naše kompanije, kopiju zahteva za pokretanje spora treba da nam pošaljete na sledeću adresu:

Take-Two Interactive Software, Inc.

PAŽNjA: PRAVNI ODELjENjE — ZAHTEV ZA POKRETANJE ARBITRAŽNOG POSTUPKA

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two će vam poslati kopiju zahteva za pokretanje spora na vašu registrovanu adresu e-pošte i fizičku adresu koju ste nam dostavili ili, ako ove opcije nisu dostupne, koristićemo druge razumne kontakt informacije koje ste nam dostavili.

(6) Arbitražni postupak za fizička lica.

Pravila. Arbitražni postupak između vas kao fizičkog lica i kompanije Take-Two obavljaće se po Pojednostavljenim pravilima i procedurama o arbitraži organizacije JAMS od dana slanja Obaveštenja o pokretanju spora („Pravila organizacije JAMS”) i modifikovanih u skladu sa ovim Sporazumom o arbitraži. Posetite www.jamsadr.com za više informacija o organizaciji JAMS i njenim pravilima. Vi i kompanija Take-Two ste saglasni da će se postupak arbitraže sprovoditi na engleskom jeziku i da će posrednik u arbitraži postupati u skladu sa ovim Sporazumom o arbitraži.

Otkrivanje informacija i dokazivanje. Otkrivanje informacija drugoj ugovornoj strani u postupku arbitraže ograničeno je na dokumentaciju koja je direktno relevantna za konkretan slučaj i ishod tog predmeta. Posrednik u arbitraži donosiće sve odluke u vezi sa prihvatljivošću ili relevantnošću dokaza prema Federalnim pravilima dokazivanja.

Zahtev za odbacivanje slučaja/okončanje spora i lokacije na kojoj se održavaju saslušanja. Posrednik u arbitraži ima pravo da dozvoli zahtev za odbacivanje slučaja/okončanje spora. Lokacija na kojoj se održava saslušanje i način pojavljivanja ugovornih strana u arbitražnom postupku, ako ih ima, regulisani su Pravilima organizacije JAMS.

Poverljivost. Posrednik u arbitraži ima pravo da uputi nalog da se ceo arbitražni postupak i sva obaveštenja, molbe, zahtevi, otkrivanje informacija, saslušanja i dokumentacija koji se razmenjuju ili podnose u vezi sa postupkom čuvaju strogo poverljivo.

Naknade. Ugovorne strane snose sve troškove arbitraže u skladu sa Pravilima organizacije JAMS.

Odlučivanje i dodela nadoknada. Posrednik u arbitraži (a to nisu ni sudija, ni članovi porote) zadužen je za rešavanje spora. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, svaka odluka ili dodela nadoknada bazira se na činjeničnom stanju i ima pravnu osnovu prilikom određivanja iznosa nadoknade. Posrednik u arbitraži sme da odobri nadoknade samo za one pravne lekove dozvoljene važećim zakonom ili po pravilima pravičnosti koji su podržani verodostojnim i relevantnim dokazima u skladu sa Federalnim pravilima dokazivanja. Osim ako kompanija Take-Two ne da svoju izričitu saglasnost, posrednik u arbitraži ne sme da dodeli nadoknadu koju kompanija Take-Two treba da isplati bilo kojoj drugoj strani osim vama. Svaka odluka ili nadoknada se sprovodi kao konačna presuda od strane bilo kog nadležnog suda ili, ako je primenljivo, sudu se može poslati prijava koju on treba da prihvati i potvrdi izrečenu nadoknadu, kao i da propiše redosled izvršenja. Odluka posrednika u arbitraži je konačna i obavezujuća za obe strane, osim što može biti predmet ograničene revizije koju ima pravo da sprovede sud prema Federalnom zakonu o arbitraži SAD, i može se sprovesti kao i svaki drugi sudski nalog ili presuda.

(7) Vremensko ograničenje za upućivanje zahteva. U meri dozvoljenoj važećim zakonom, ako Spor mora da se reši u okviru arbitražnog postupka, vi ili kompanija Take-Two morate započeti postupak u roku od dve (2) godine od trenutka kada su se desili događaji koji su predmet konkretnog spora. Ako važeći zakon nalaže da se zahtev za pokretanje spora mora pokrenuti u kraćem vremenskom periodu, dakle manje od dve (2) godine, onda ste u obavezi da pokrenete spor u okviru tog perioda. Kompanija Take-Two vas poziva da nas što pre obavestite o potencijalnom sporu kako bismo se potrudili da ga rešimo. Izostanak blagovremene reakcije, odnosno uključivanja u spor ima kao posledicu trajnu zabranu ulaganja prigovora na donetu odluku.

(8) Zahtevi koji ne podležu arbitraži. Ne dovodeći u pitanje sve gorenavedeno, ako posrednik u arbitraži nema zakonsko pravo da presudi ili odredi nadoknadu jednoj ugovornoj strani, ili da propiše pravni lek, takav zahtev ili pravni lek ostaje na snazi sve do okončanja arbitražnog postupka. Nakon toga, preostali zahtevi moraju se rešavati u saveznom ili državnom sudu nadležnosti u okrugu Njujork, Njujork i, ako je merodavan, takav sud može dodeliti preostali pravni lek. Ukoliko je dozvoljeno i u meri u kojoj je moguće podneti kolektivne, klasne, objedinjene, grupne ili zajedničke tužbe, o svim takvim zahtevima mora se raspravljati pred nadležnim federalnim ili državnim sudom u okrugu Njujork, u državi Njujork, a ugovorne strane su saglasne da će ishod ovih parnica zavisiti od odluka preostalih arbitražnih postupaka sa fizičkim licima. U svim slučajevima opisanim u ovom Odeljku 15.5(8), federalni ili državni sud obavezuje odluka posrednika u arbitraži u pogledu principa podnošenja zahteva ili načela prekluzije. Ukoliko važeći zakon dozvoljava, bilo koja ugovorna strana ima pravo da zatraži da se sudski spor pokrenut pred državnim sudom prosledi federalnom sudu na dalje odlučivanje.

(9) Izuzeci: Procedura masovne arbitraže.

Masovna arbitraža. „Masovna arbitraža” označava objedinjavanje 5 ili više sporova pokrenutih u vezi sa sličnim ili istim predmetom, koji se odnose na zajednička pravna pitanja ili činjenice ili u slučaju da ugovorne strane zastupa isti pravni zastupnik ili organizacija ili pravni zastupnici/organizacije koje međusobno sarađuju ili koordinišu svoje aktivnosti. Pokretanje „spora u okviru postupka masovne arbitraže” znači da spor koji je pokrenulo jedno fizičko lice čini deo masovne arbitraže. Ništa u ovom Odeljku neće se tumačiti kao odobravanje pokretanja kolektivnih, zajedničkih, klasnih ili grupnih postupaka. Kompanija Take-Two zadržava sva prava i mogućnost odbrane svojih prava u odnosu na bilo koji zahtev za pokretanje arbitražnog postupka i podnosioca takvog zahteva.

Pravila pokretanja postupka masovne arbitraže. Bez obzira na to što su se ugovorne strane saglasile da sve sporove rešavaju pred organizacijom JAMS i na individualnoj osnovi, vi i kompanija Take-Two ste saglasne da ako je vaš Spor deo masovne arbitraže (ili postane deo postupka masovne arbitraže), onda takav spor neće rešavati ova organizacija niti će se o njemu odlučivati prema Pravilima organizacije JAMS. Umesto toga, pokretanje sporova u okviru procedure masovne arbitraže sprovodiće organizacija New Era uz poštovanje Pravila organizacije New Era, koja stupaju na snagu po podnošenju zahteva za pokretanje ovakvog spora, pri čemu više neće važiti pravila arbitraže za klasne postupke („Pravila organizacije New Era”), kao ni odredbe ovog Sporazuma o arbitraži. Pravila organizacije New Era dostupna su na stranici www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Kako bismo izbegli nesporazume i nedoumice, ovaj Sporazum o arbitraži biće izmenjen i dopunjen Pravilima organizacije New Era.

Grupa sporova u okviru postupka masovne arbitraže. Kako bismo olakšali razrešenje sporova u okviru masovne arbitraže, nakon što bude prihvaćeno 60 sporova u okviru postupka masovne arbitraže koji se odnose na jedan postupak („Inicijalna grupa”), organizacija New Era više neće prihvatati dodatne zahteve za pokretanje arbitražnog postupka u vezi sa tim postupkom masovne arbitraže u periodu od 60 dana nakon konačne odluke za sve manje sporove sa istim predmetom iz inicijalne grupe i naknadnog poravnanja u skladu sa Pravilima organizacije New Era. Nakon toga, svi dodatni sporovi masovne arbitraže koji su u vezi sa tekućim postupcima masovne arbitraže mogu biti prihvaćeni i razrešeni u skladu sa Pravilima organizacije New Era pod istim uslovima, kao da su zahtevi za pokretanje spora zaista podneti i prihvaćeni kao deo Inicijalne grupe. U slučaju da se prihvatanje sporova masovne arbitraže odlaže po osnovu ove odredbe, taj period se kasnije neće obračunavati prilikom određivanja vremenskog ograničenja koje je propisano za pokretanje spora prema uslovima ovog Sporazuma o arbitraži. Kompanija Take-Two i ugovorna strana koja učestvuje u postupku masovne arbitraže, koji bi inače bio odložen po osnovu ove odredbe, mogu da se saglase o odricanju od prava na odlaganje i da takav spor u okviru masovne arbitraže bude sastavni deo Inicijalne grupe. Slažete se da ćete tokom ovog procesa pridruživanja inicijalnoj grupi sarađivati u dobroj nameri.

Odvojivost odredbi u slučaju masovne arbitraže. Ukoliko sud ili posrednik u arbitraži utvrde da je ovaj Odeljak 15.5(9) pravno ništavan ili nesprovodiv iz bilo kog razloga, ili ako organizacija New Era odbije da upravlja bilo kojim sporovima masovne arbitraže, onda će se ovaj Sporazum o arbitraži u celosti smatrati ništavnim, i smatraće se da vi i kompanija Take-Two niste pristali na arbitražno rešavanje sporova.

(10) Izuzetak od arbitraže. Bez obzira na to što su se ugovorne strane saglasile da sve sporove rešavaju putem obavezujuće arbitraže za fizička lica, vi i kompanija Take-Two možete da podnesete pred državnim ili federalnim sudom tužbu kojom se utvrđuju samo sledeći slučajevi: kršenje licenciranih patenata ili nevalidnost upisanog prava; kršenje autorskih prava (uključujući, bez ograničenja, kršenje na osnovu korišćenja Usluga nakon povrede prava ili prestanka važenja prava po osnovu Ugovora); kršenje moralnih prava; kršenje zaštitnih znakova; protivpravno prisvajanje poslovne tajne; ili računarske prevare i zloupotrebe. Svaka strana u sporu ima prava da se obrati prekršajnom sudu u svojstvu fizičkog lica ili da nadležnom sudu podnese zahtev za pokretanje postupka u okviru nadležnosti tog suda, uključujući i zahtev da se pravo na arbitražu regulisano ovim Sporazumom o arbitraži prenese na prekršajni sud po ovom osnovu.

(11) Ograničenje u pogledu izmena odredaba u arbitražnom postupku. Imamo diskreciono pravo da po sopstvenom nahođenju ažuriramo ovaj Ugovor, uključujući i Sporazum od arbitraži u skladu s Odeljkom 1.2. Bez obzira na druge odredbe ovog Sporazuma o arbitraži, ako kompanija Take-Two promeni bilo koji uslov ovog Sporazuma o arbitraži nakon što potpišete i prihvatite ovaj Sporazum o arbitraži (ili prihvatite naknadne izmene Sporazuma o arbitraži), imate pravo da odbacite ove nove izmene. Da biste odbacili nove izmene Sporazumu o arbitraži, morate nas o tome obavestiti u pisanom obliku u roku od 30 dana od datuma kada izmene koje želite da odbacite stupaju na snagu, kao što je navedeno pod stavkom „Poslednji put ažurirano” na početku ovog dokumenta. Vaše obaveštenje o neprihvatanju izmena morate poslati na adresu:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: PRAVNI SEKTOR - ODBIJANJE PROMENA SPORAZUMA O ARBITRAŽI

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

U Obaveštenju o neprihvatanju izmena Sporazuma o arbitraži treba da navedete: (1) vaše puno ime i prezime; (2) poštansku adresu; (3) ime vašeg korisničkog naloga, ako ga imate; i (4) jasnu i nedvosmislenu potpisanu izjavu da odbacujete izmene Sporazuma o arbitraži. Radi jasnoće, ako ste prethodno prihvatili Sporazum o arbitraži, vaše naknadno odbacivanje izmena Sporazuma o arbitraži ne znači da odustajete od Sporazuma; yVi i kompanija Take-Two ćete, u slučaju spora, poštovati prvobitni Sporazum o arbitraži od datuma prihvatanja kad ste ga prihvatili, ili datuma stupanja na snagu nove verzije Sporazuma o arbitraži (kako je navedeno gore pod „Zadnje ažuriranje) koji god kasnije nastupi.

(12) Odvojivost odredbi. Osim izuzetaka navedenih u Odeljcima 15.5(2) i (9), ako se utvrdi da je bilo koja klauzula u okviru ovog Sporazuma o arbitraži nevažeća, nesprovodiva ili protivzakonita, cela klauzula ili jedan njen deo biće izuzet dok će ostatak odeljka „Procedure za rešavanja sporova” i dalje ostati na snazi.