Warunki świadczenia usług Take-Two

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2024 r

Take-Two Interactive Software, Inc. to globalna firma z siedzibą pod adresem 110 W. 44th Street, Nowy Jork, NY 10036, Stany Zjednoczone Ameryki, której grupa obejmuje wszystkie podmioty i marki Take-Two (łącznie „Take-Two”, „my”, „nas ” i „nasze”). Niniejsze Warunki świadczenia usług („Umowa”) obejmują warunki, na jakich oferujemy Użytkownikowi dostęp do naszych gier, aplikacji, produktów, witryn internetowych i innych usług („Usługi”), a także Produktów wirtualnych (zgodnie z definicją w punkcie 3 poniżej) oraz Konta Użytkownika (jak wyjaśniono w punkcie 1.3 poniżej). Niniejsza Umowa stanowi umowę prawną pomiędzy Użytkownikiem a spółką Take-Two. Uzyskując dostęp do naszych Usług, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu ograniczenia lub wyłączenia stosowania obowiązkowych przepisów prawa konsumenckiego obowiązujących w jurysdykcji miejsca zamieszkania Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej Umowy, nie może korzystać z Usług lub jakichkolwiek Produktów wirtualnych ani utworzyć Konta.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przeglądania następujących punktów:

Rozdział 6 – Zasady obowiązujące Użytkownika.

Korzystanie z naszych Usług obejmuje zobowiązanie oraz odpowiedzialność za pomoc nam w dbaniu o to, by doświadczenia związane z naszymi grami społecznościowymi i online były inkluzywne i pełne szacunku wobec wszystkich użytkowników oraz naszych pracowników i wykonawców. Należy przestrzegać zasad określonych w punkcie 6, w tym Kodeksu postępowania, podczas korzystania z Usług, Produktów wirtualnych lub Konta.

Rozdział 15 — Obowiązkowy arbitraż.

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA OBOWIĄZKOWĄ KLAUZULĘ O ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO I PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH I NA INNYM TERYTORIUM NIŻ TERYTORIUM AUSTRALII, SZWAJCARII, WIELKIEJ BRYTANII LUB JAKIEKOLWIEK TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.

W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW OBJĘTYCH UMOWĄ, O ILE UŻYTKOWNIK NIE ZREZYGNUJE W RAMACH PROCESU OPISANEGO W PUNKCIE 15.5(3), UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZWIĄZANY UMOWĄ O ARBITRAŻU, CO OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK I FIRMA TAKE-TWO BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO ROZWIĄZANIA WSZELKICH SPORÓW, Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZONYCH WYJĄTKÓW, W FORMIE OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU. KLAUZULA O ARBITRAŻU ZNOSI PRAWO UŻYTKOWNIKA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ORAZ UDZIAŁU W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM I WSZELKICH INNYCH RODZAJACH POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ROZUMIE I – O ILE NIE ZREZYGNOWAŁ – WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ NA OBOWIĄZKOWĄ KLAUZULĘ O ARBITRAŻU I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU GRUPOWEGO/ROSZCZENIA ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OBOWIĄZKOWEGO ARBITRAŻU, WPŁYWU NA PRAWA UŻYTKOWNIKA ORAZ OGRANICZONEGO CZASOWO PRAWA DO REZYGNACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W PUNKCIE 15 NINIEJSZEJ UMOWY.

1. Korzystanie z Usług przez Użytkownika.

1.1. Ograniczenia wiekowe i odpowiedzialność prawna. W rozumieniu niniejszej Umowy słowa „ty”, „twój” lub „Użytkownik” oznaczają indywidualnego użytkownika korzystającego z naszych Usług; jeżeli taki użytkownik ma mniej niż 18 lat (lub minimalny wiek prawny pełnoletniości w kraju Użytkownika), wówczas słowa „ty”, „twój” lub „Użytkownik” oznaczają rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika zawierającego niniejszą Umowę w imieniu Użytkownika. Użytkownik lub jakakolwiek osoba pod jego nadzorem powinna korzystać z Usług tylko wtedy, gdy Użytkownik lub osoba pod jego nadzorem przekroczy minimalny wiek dla danej Usługi. Osoby niepełnoletnie poniżej 18. roku życia (lub wieku osiągania pełnoletniości w kraju Użytkownika) muszą poprosić rodzica lub opiekuna o zapoznanie się z niniejszą Umową i jej wyjaśnienie oraz wyrażenie zgody na jej postanowienia w ich imieniu. W przypadku zaakceptowania niniejszej Umowy w imieniu osoby niepełnoletniej należy nadzorować korzystanie przez taką osobę niepełnoletnią z Usług, w tym wszelkich Produktów wirtualnych lub Konta, z których ta osoba korzysta. Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej i wyraził zgodę na postanowienia niniejszej Umowy w jej imieniu, Użytkownik zgadza się, że będzie odpowiedzialny za wszelkie przypadki korzystania z Usług, w tym z wszelkich Produktów wirtualnych lub Konta, przez dziecko Użytkownika, niezależnie od tego, czy takie przypadki korzystania zostały wyraźnie zatwierdzone przez Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszystkie swoje działania podczas korzystania z Usług lub uzyskiwania do nich dostępu, w tym działania osób, którym Użytkownik zezwoli na dostęp do Usług lub swojego Konta.

1.2. Zmiany niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Umowy, w całości lub w części, w dowolnym momencie. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadamiać Użytkownika o wszelkich takich modyfikacjach przed wejściem w życie zmodyfikowanej Umowy. Jeżeli Użytkownik nie chce akceptować warunków tej zmodyfikowanej Umowy, może nie mieć dostępu do Usług po wejściu w życie zmodyfikowanej Umowy. Postaramy się poinformować Użytkownika o tych konsekwencjach prawnych, powiadamiając Użytkownika o zmodyfikowanej Umowie. Zgadzając się na zmodyfikowaną Umowę lub kontynuując korzystanie z Usług po wejściu w życie zmodyfikowanej Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na zmodyfikowaną Umowę, może zakończyć korzystanie z Usług bez ponoszenia jakichkolwiek opłat (ale pozostaje odpowiedzialny za wszelkie niezapłacone kwoty należne do zapłaty na rzecz dowolnego Sklepu Internetowego (Digital Storefront), jak określono w punkcie 4 poniżej).

1.3. Konto Użytkownika. Niektóre elementy Usług mogą wymagać utworzenia konta, podczas gdy w przypadku innych Usług konto może zostać automatycznie utworzone po uzyskaniu przez Użytkownika pierwszego dostępu do Usługi (każde z osobna zwane „Kontem”). W celu utworzenia Konta Użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji o wieku i kraju/regionu, a następnie o podanie adresu e-mail, nazwy użytkownika, hasła i innych informacji, które możemy uznać za niezbędne w związku z utworzeniem Konta, a które będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Podczas tworzenia Konta należy podać dokładne, aktualne i kompletne informacje na swój temat. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy nazwy Użytkownika i hasła do Konta. Użytkownik zobowiązuje się również nie sprzedawać, nie przekazywać ani nie udostępniać Konta, nazwy Użytkownika lub hasła Konta, a także zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas w przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z Konta. Mamy prawo odmówić utworzenia Konta z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu i zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia każdego Konta, które narusza niniejszą Umowę, zgodnie z poniższymi postanowieniami dotyczącymi rozwiązania Umowy oraz do usunięcia wszelkich informacji o Koncie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

2. Ograniczona licencja.

2.1. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do naszej własności intelektualnej. My, i nasi licencjodawcy, posiadamy i zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły, i udziały w Usługach, Produktach wirtualnych, i Koncie Użytkownika (z wyłączeniem jakichkolwiek mediów, na których mogą być świadczone Usługi), w tym wszystkich: (1) informacjach, tekstach, danych, plikach, kodach, scenariuszach, projektach, elementach grafiki, dziełach sztuki, ilustracjach, zdjęciach, dźwiękach, muzyce, tytułach, tematach, przedmiotach, znakach, imionach i nazwiskach, dialogach, lokalizacjach, opowiadaniach, wykresach, animacjach, koncepcjach, efektach audiowizualnych, towarach wirtualnych i walucie w grze (w tym Produktach wirtualnych), interaktywnych funkcjach, rozgrywkach, sposobach działania, kompozycjach, składzie i aranżacji materiałów Usług, Produktów wirtualnych, lub Konta Użytkownika, oraz wszelkich innych materiałach chronionych prawem autorskim; (2) znakach towarowych, logo, nazwach handlowych, formach prezentacji handlowej, znakach usługowych, i tożsamości handlowej różnych stron, w tym naszej; oraz (3) innych formach własności intelektualnej (wszystkich powyższych, łącznie zwanych „Treścią”).

2.2. Do własnego, niekomercyjnego użytku. Z zachowaniem warunków niniejszej Umowy udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji na dostęp do Usług i korzystanie z nich, w tym Produktów wirtualnych i Konta Użytkownika, dla własnej, niezarobkowej przyjemności. Usługi, Przedmioty wirtualne lub Konto Użytkownika, w tym Treść, ale z wyłączeniem jakichkolwiek nośników, na których Usługi mogą być dostarczane, są licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza licencja ma charakter prywatny i nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw własności do Usług, Produktów wirtualnych ani Konta Użytkownika (ani do żadnej z ich funkcji ani Treści).

2.3. Ograniczenia. Ograniczona licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy nie daje Użytkownikowi żadnych praw do i nie może on sprzedawać, kopiować (z wyjątkiem obowiązujących wyjątków prawnych, takich jak wyjątek „prywatnej kopii” zgodnie z obowiązującym prawem), pożyczać, leasingować, rozpowszechniać, demontować, rekompilować, odszyfrować, hakować, pobierać kodu źródłowego, stosować inżynierię wsteczną (z wyjątkiem sytuacji, w których jest to dozwolone na mocy obowiązujących wyjątków prawnych wynikających z dyrektywy UE 2009/24 lub innego obowiązującego prawa), modyfikować, tworzyć dzieła pochodne, sprzedawać, lub w inny sposób wykorzystywać Usługi (w tym Treści), Produkty wirtualne, lub Konta, z zastrzeżeniem odrębnych, wyraźnych warunków pisemnych dostarczonych przez Take-Two, zezwalających na takie postępowanie. Bez uszczerbku dla powyższego, żadne z postanowień ograniczonej licencji udzielonej w niniejszej Umowie nie upoważnia do korzystania z Usług (w tym Treści), Produktów wirtualnych ani Konta Użytkownika w jakikolwiek sposób w celu opracowywania, szkolenia, ulepszania bądź przekazywania materiałów źródłowych na potrzeby jakichkolwiek Generatywnych Narzędzi AI (Sztucznej Inteligencji) lub do ich promowania; a dla uniknięcia wątpliwości wszelkie takie zastosowania są niniejszym wyraźnie zabronione. „Generatywne narzędzia SI” oznaczają każde narzędzie lub program komputerowy, które wykorzystuje algorytmy lub technologie powszechnie znane jako sztuczna inteligencja lub uczenie maszynowe do tworzenia lub generowania treści, takich jak między innymi kod oprogramowania, tekst pisany, obrazy nieruchome lub ruchome, dzieła muzyczne, emulacja głosu ludzkiego, materiały audio lub inne utwory kreatywne oparte na tekście, obrazie, monitach dźwiękowych lub innych materiałach wejściowych. W przypadku rozwiązania przez nas Konta lub niniejszej Umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, wszelkie licencje udzielone przez nas Użytkownikowi na korzystanie z Usług, Produktów wirtualnych, Konta lub Treści wygasają natychmiast.

2.4. Skutki prawne. Niniejsza licencja opisuje określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa wynikające z przepisów stanu lub kraju Użytkownika. Niniejsza licencja nie zmienia praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa stanu lub kraju Użytkownika, jeśli przepisy prawa stanu lub kraju Użytkownika na to nie zezwalają.

3. Produkty wirtualne.

„Produkty wirtualne” oznaczają wszelkie waluty wirtualne, produkty, przedmioty, premie lub dodatkowe bonusy, takie jak m.in. monety, punkty, klejnoty, tokeny, broń, pojazdy, karty, skórki, power-upy, odzież, sprzęt, trofea, nagrody, odznaki lub inne aktywa wirtualne udostępnione w grze, zakupione w Sklepie Internetowym, zarobione lub w inny sposób nabyte za pośrednictwem Usług. Produkty wirtualne są licencjonowane na mocy warunków niniejszej Umowy i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przeniesienie jakichkolwiek praw lub udziałów własnościowych do takich wirtualnych Produktów na Użytkownika. Produkty wirtualne są dostępne tylko dla Użytkowników w określonych lokalizacjach i, o ile nie określono inaczej w umowie z odpowiednim Sklepem Internetowym, Użytkownik nie może kupować ani używać Produktów wirtualnych, jeśli nie znajduje się w zatwierdzonej lokalizacji. Produkty wirtualne mogą być wymieniane wyłącznie na inne artykuły udostępniane za pośrednictwem Usług, które zazwyczaj są konkretne dla gry. Przedmioty wirtualne nie mają wartości pieniężnej, nie mogą być wykorzystywane poza Usługami i nie mogą być sprzedawane, przekazywane ani wymieniane na prawdziwe pieniądze lub przedmioty wartościowe poza Usługami, chyba że podlegają odrębnym, wyraźnym warunkom pisemnym dostarczonym przez Take-Two, zezwalającym na takie zachowanie. Mamy prawo do modyfikowania, usuwania, przenoszenia, usuwania lub zawieszania wszelkich Produktów wirtualnych w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkownika i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika. Możemy ograniczyć całkowitą ilość Produktów wirtualnych, które mogą być łącznie przechowywane w ramach jednej gry lub które mogą być przechowywane na Koncie Użytkownika. Możemy ograniczyć okres, w którym Użytkownik może przechowywać lub wykorzystywać Przedmioty wirtualne związane z dowolną grą lub innym aspektem Usług. Ponadto cena i dostępność Produktów wirtualnych do zakupu lub uzyskania może ulec zmianie. Użytkownik potwierdza, że nie posiada żadnych praw własności ani innych praw do Produktów wirtualnych ani Konta Użytkownika.

4. Zakupy, rozliczenia i subskrypcje.

4.1. Sklepy Internetowe. Niektóre aspekty Usług i niektóre Produkty wirtualne mogą wymagać od Użytkownika uiszczenia opłaty za pośrednictwem sklepu obsługiwanego przez nas lub stronę trzecią (każdy z nich zwany jest „Sklepem Internetowym”). Partnerem umownym Użytkownika w świadczeniu tych Usług i Produktów wirtualnych będzie Sklep Internetowy. Zakup dokonany za pośrednictwem Sklepu Internetowego podlega wszelkim obowiązującym warunkom ustanowionym przez Sklep Internetowy („Regulamin Sklepu Internetowego”), które zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z zakupem dokonanym w Sklepie Internetowym i musi podać temu sklepowi dokładne i kompletne informacje dotyczące płatności. Możemy zawiesić lub anulować odpowiednie Usługi lub dostęp do Produktów wirtualnych, jeśli Sklep Internetowy poinformuje nas, że nie otrzymał od Użytkownika pełnej płatności po otrzymaniu uzasadnionego wcześniejszego powiadomienia lub jeśli otrzyma on lub spróbuje uzyskać zwrot pieniędzy z naruszeniem obowiązujących zasad Sklepu Internetowego. Zawieszenie lub anulowanie Usług lub Produktów wirtualnych za brak płatności na rzecz Sklepu Internetowego może skutkować utratą dostępu do Konta i wszelkich Materiałów lub Usług oraz korzystania z nich. W celu uniknięcia wątpliwości, nie ponosimy wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy dostęp Użytkownika do którejkolwiek z Usług zostanie zakończony przez Sklepu Internetowy w wyniku naruszenia przez niego jego Warunków.

4.2. Subskrypcje. Niektóre aspekty Usług mogą być oferowane w ramach subskrypcji z automatycznymi, cyklicznymi płatnościami na początku każdego okresu rozliczeniowego („Subskrypcja”). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków, na jakich takie funkcje są oferowane do zakupu w dowolnym momencie z trzydziestodniowym (30-dniowym) wypowiedzeniem. Należy pamiętać, że niektóre Subskrypcje są oferowane z zastrzeżeniem dodatkowych warunków, które mogą modyfikować poniższe warunki.

(1) Zakup. Subskrypcje można kupić w Sklepie Internetowym. Aby korzystać z Subskrypcji, Użytkownik musi: posiadać ważne uprawnienia do produktu lub usługi związanej z Subskrypcją; posiadać ważne konto w Sklepie Internetowym, w tym aktualną, mieć ważną i akceptowaną metodę płatności zarejestrowaną na tym koncie; oraz mieć połączenie z Internetem. Sklep Internetowy obciąży odpowiednią opłatą za subskrypcję (i wszelkie obowiązujące podatki) („Opłata”) wybraną metodę płatności w każdym dniu odnowienia subskrypcji. Po zakupie Subskrypcja zostanie aktywowana, a Użytkownik uzyska dostęp do korzyści związanych z Subskrypcją wymienionych w momencie rejestracji.

(2) Automatyczne odnawianie i anulowanie. Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona pod koniec każdego okresu rozliczeniowego. Sklep Internetowy obciąży metodę płatności za obowiązującą w danym momencie Opłatę, chyba że Użytkownik anuluje Subskrypcję za pośrednictwem odpowiedniego Sklepu Internetowego przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Użytkownik może anulować Subskrypcję w dowolnym momencie, co uniemożliwi jej automatyczne odnawianie i zakończy Subskrypcję pod koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku anulowania Subskrypcji Użytkownik będzie nadal otrzymywał korzyści do momentu zakończenia Subskrypcji z końcem obowiązującego w danym momencie okresu rozliczeniowego. Zasady ewentualnych zwrotów znajdują się w Warunkach Sklepu.

(3) Zmiany w Subskrypcjach. Warunki każdej Subskrypcji i korzyści z niej wynikające mogą ulegać okresowym zmianom. Zmiany w korzyściach mogą obejmować zmianę lub usunięcie wcześniej uzyskanych korzyści. Take-Two może również anulować Subskrypcję w dowolnym momencie z co najmniej trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem. Wszelkie takie zmiany zostaną zaktualizowane na stronie produktów Subskrypcji Sklepu Internetowego i Użytkownik może otrzymać e-mail z powiadomieniem od Take-Two i/lub Sklepu Internetowego o wszelkich takich zmianach, zanim zostaną one wprowadzone. Proszę uważnie przeczytać wszelkie powiadomienia o zmianach. Jeśli Użytkownik nie anuluje Subskrypcji po otrzymaniu powiadomienia o zmianie warunków Subskrypcji – w tym wysokości Opłaty – lub korzyściach zawartych w Subskrypcji, uznaje się, że zaakceptował te zmiany. Zmiany wejdą w życie po automatycznym odnowieniu Subskrypcji lub w dniu, w którym Użytkownik w inny sposób wyraźnie zaakceptuje takie zmiany, jeśli nastąpi to wcześniej.

5. Treści generowane przez Użytkownika i niestandardowe.

5.1. Treści tworzone przez Użytkownika.TTU” obejmuje wszystkie treści cyfrowe lub komunikaty, które użytkownicy tworzą, przesyłają lub rozpowszechniają za pośrednictwem Usług, w tym między innymi: teksty, posty, audio lub komunikację audiowizualną; kod, skrypty, tekstury, modele, mapy, pliki lub inne zasoby lub dokumenty; zdjęcia, obrazy, nagrania audio lub audio-wideo; oraz wszelkie opinie lub sugestie związane z Usługami. TTU wyraźnie wyklucza Treści niestandardowe (zdefiniowane poniżej). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za TTU, które tworzy, przesyła lub rozpowszechnia za pośrednictwem Usług („TTU Użytkownika”) i Użytkownik niniejszym oświadcza, że jego TTU nie naruszy niniejszej Umowy, w tym w szczególności warunków punktu 6.

5.2. Prawa do TTU. Użytkownik zachowuje wszelkie ewentualne prawa wynikające z obowiązującego prawa do jego TTU. Jeżeli Użytkownik posiada takie prawa do jego TTU, w tym wszelkich praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, wtedy, w zamian za prawa udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, udziela on nam nieodwołalnego, na całym świecie, bezpłatnego, niewyłącznego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa do korzystania, powielania, redagowania, modyfikowania, adaptacji, tworzenia utworów pochodnych o nie opartych, publikowania, rozpowszechniania, transmitowania, publicznego prezentowania, publicznego komunikowania, publicznego wykonywania, i w inny sposób wykorzystywania TTU Użytkownika w ramach Usług lub za ich pośrednictwem lub w jakimkolwiek innym komercyjnym i niekomercyjnym celu związanym z Usługami, w tym m.in. ulepszenia Usług, bez wynagrodzenia lub powiadomienia, przez cały okres obowiązywania praw własności intelektualnej dotyczących TTU (w tym wszystkich wznowień, cofnięć, i rozszerzeń tych praw). Bez uszczerbku dla powyższego, prawa przyznane firma Take-Two w niniejszym dokumencie, wyraźnie obejmują prawo Take-Two do umożliwienia innym użytkownikom korzystania z TTU Użytkownika w ramach naszej obsługi Usług. Użytkownik, tworząc, wgrywając lub rozpowszechniając swoje TTU w Usługach lub za ich pośrednictwem, deklaruje, że posiada wyłączne, nieograniczone prawo do TTU oraz że wszelkie takie prawa, które przyznaje nam w niniejszym punkcie, a także wykorzystywanie przez nas tych praw, nie będą naruszać praw stron trzecich.

5.3. Treści niestandardowe. Niektóre z naszych Usług umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z naszych narzędzi, oprogramowania do redagowania, funkcji w grze lub innych funkcji udostępnianych przez nas („Naszych Narzędzia”) w celu redagowania Treści (na przykład) w celu tworzenia niestandardowych poziomów, map, zasobów gry, projektów, odzieży, postaci, barw, kursów, gier lub innych treści opartych na Treściach („Treści niestandardowe”). Treści niestandardowe obejmują między innymi wszystkie treści utworzone za pomocą Naszych Narzędzi, w tym zasoby gier, mapy, zrzuty ekranowe, filmy, nagrania audio z gry, klipy z rozgrywki i transmisje na żywo. Użytkownik może korzystać z Treści niestandardowych wyłącznie w ramach Usług i/lub wyłącznie za naszą zgodą. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzone przez siebie Treści niestandardowe i zgadza się, że takie Treści niestandardowe nie będą naruszać niniejszej Umowy, w tym w szczególności warunków zawartych w punkcie 6.

5.4. Prawa do Treści niestandardowych. Firma Take-Two zastrzega sobie wszelkie prawa do wszelkich Treści niestandardowych i ich własność zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli, zgodnie z obowiązującym prawem, tworzenie przez Użytkownika Treści niestandardowych skutkuje posiadaniem przez niego jakichkolwiek praw własności intelektualnej do takich Treści niestandardowych, w zamian za prawa udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, Użytkownik niniejszym swobodnie przenosi na nas, po utworzeniu takich Treści niestandardowych, prawa, tytuły, oraz udziały w takich Treściach niestandardowych, w tym między innymi, wszystkie prawa własności intelektualnej na całym świecie przez cały okres trwania takich praw własności intelektualnej (w tym wszystkie przypadki przywrócenia, cofnięcia, i rozszerzenia tych praw). Jeśli, pomimo powyższego przeniesienia, z jakiegokolwiek powodu zachowuje Pan/Pani jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa do Treści niestandardowych, wówczas niniejszym Użytkownik udziela nam nieodwołalnego, na całym świecie, bezpłatnego, niewyłącznego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa, do użycia, powielania, redagowania, modyfikowania, adaptacji, tworzenia utworów pochodnych na ich podstawie, publikowania, rozpowszechniania, transmisji, publicznego prezentowania, komunikowania publicznego, publicznego wykonywania, i w inny sposób wykorzystywania takich Treści niestandardowych w ramach Usług lub za ich pośrednictwem lub w jakimkolwiek innym komercyjnym i niekomercyjnym celu związanym z Usługami, w tym m.in. ulepszenia Usług, bez wynagrodzenia lub powiadomienia, przez cały okres obowiązywania praw własności intelektualnej dotyczących takich Treści niestandardowych (w tym wszystkich odmów, cofnięcia, i rozszerzenia tych praw). Bez uszczerbku dla powyższego, prawa udzielone firmie Take-Two na mocy licencji wyraźnie obejmują prawo firmy Take-Two do umożliwiania innym użytkownikom korzystania z takich Treści niestandardowych w ramach naszej działalności związanej z Usługami.

5.5. Modyfikacja treści; prawo do usunięcia. Nie jesteśmy zobowiązani do hostowania, utrzymywania, wspierania ani dystrybucji jakichkolwiek utworzonych przez Użytkownika treści TTU lub Treści niestandardowych. Niekoniecznie dokonaliśmy przeglądu i nie jesteśmy zobowiązani do aktywnego monitorowania jakichkolwiek treści TTU lub Treści niestandardowych, które mogą być dostępne za pośrednictwem Usług. Nie potwierdzamy bezpieczeństwa, jakości ani oryginalności jakichkolwiek treści TTU ani Treści niestandardowych. TTU i Treści niestandardowe nie reprezentują poglądów firmy Take-Two ani jej kierownictwa, pracowników ani żadnej innej osoby z nią powiązanej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy modyfikować, usuwać, tłumić, blokować, ukrywać lub usuwać wszelkie treści TTU lub Treści niestandardowe oraz zgłaszać wszelkie nielegalne treści TTU lub Treści niestandardowe i wszelkie powiązane informacje Użytkownika odpowiednim organom. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z obowiązującego prawa, jeśli podejmiemy niekorzystne działania przeciwko TTU Użytkownika lub Treściom niestandardowym utworzonym przez Użytkownika za pośrednictwem Usług, zawiesimy lub zablokujemy jego Konto lub w inny sposób ograniczymy dostęp Użytkownika do niektórych lub wszystkich Usług, Produktów wirtualnych lub Konta Użytkownika w wyniku TTU Użytkownika lub tworzonych przez niego Treści niestandardowych, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Użytkownika o tym fakcie.

6. Zasady obowiązujące Użytkownika.

Na potrzeby niniejszego punktu 6 „Usługi” obejmują Produkty wirtualne i Konto Użytkownika; a „Materiały” oznaczają TTU Użytkownika i wszelkie Treści niestandardowe utworzone przez Użytkownika.

6.1. Zakaz nielegalnego postępowania lub nieuprawnionego wykorzystywania komercyjnego. Użytkownik zgadza się, że:

(1) Użytkownik będzie korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(2) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w związku z żadnymi zakładami pieniężnymi lub związanymi z innymi wartościowymi rzeczami, chyba że będzie to podlegać odrębnym, wyraźnym warunkom pisemnym dostarczonym przez Take-Two, zezwalającym na takie postępowanie.

(3) Użytkownik będzie korzystać z Usług do własnego, niekomercyjnego użytku i nie będzie wykorzystywać Usług w celach komercyjnych, chyba że będzie to podlegać odrębnym, wyraźnym warunkom pisemnym dostarczonym przez Take-Two, zezwalającym na takie postępowanie. Obejmuje to uczestnictwo, umożliwianie lub zachęcanie do gromadzenia, sprzedaży lub wymiany czegokolwiek z Usług (w tym między innym Produktów wirtualnych i kont), które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Take-Two; ułatwianie, tworzenie, lub utrzymywanie nieautoryzowanego połączenia z Usługami (w tym jakiegokolwiek nieupoważnionego serwera, który modyfikuje, imituje, lub w inny sposób łączy się z Usługami); oraz tworzenia lub uczestniczenia w jakimkolwiek wykorzystaniu różnic cenowych Produktów wirtualnych w dowolny sposób (na przykład między cenami walut realnych pieniędzy).

6.2. Szanuj własność intelektualną. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania lub rozpowszechniania jakichkolwiek Materiałów, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej stron trzecich lub w inny sposób naruszają warunki punktu 5.

6.3. Kodeks postępowania. Użytkownik zgadza się, że:

(1) nie będzie korzystać z niewłaściwych lub nieautoryzowanych środków w celu zakłócania lub negatywnego wpływu na zdolność innego użytkownika do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem; w celu uzyskania nieuczciwej przewagi podczas rozgrywki; lub w celu uzyskania dostępu do Produktów wirtualnych lub innych Treści, do których nie ma ważnych uprawnień. Obejmuje to wykorzystywanie oszukańczych praktyk, nieautoryzowanych modów, haków, zakłóceń lub innych ataków technicznych oraz phishingu, oszustw lub inżynierii społecznej.

(2) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania ani rozpowszechniania jakichkolwiek Materiałów, które naruszają prywatność innej osoby. Obejmuje to „doxing”, tj. udostępnianie lub grożenie udostępnieniem informacji w celu zawstydzenia, zastraszania, krzywdzenia lub nękania innej osoby.

(3) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania ani rozpowszechniania jakichkolwiek Materiałów, które świadomie lub celowo wprowadzają w błąd, są fałszywe lub oszukańcze. Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu angażowania się w „spam”, tj. wielokrotnie lub okresowo nadużywać kanału komunikacyjnego w sposób, który zakłóca działanie Usług, reklamuje jakiekolwiek produkty lub usługi stron trzecich lub niekorzystnie wpływa na zdolność innego użytkownika do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem.

(4) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania ani rozpowszechniania Materiałów zawierających rzeczywiste lub szokująco realistyczne przedstawienia lub opisy brutalności, nadmiernej przemocy, tortur lub okrucieństwa wobec zwierząt. Obejmuje to wszystkie przedstawienia takich treści, niezależnie od tego, czy Materiał jest prawdziwym, czy manipulowanym medium, animacją, obrazami wygenerowanymi komputerowo lub inną treścią cyfrową.

(5) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania ani rozpowszechniania Materiałów ani też angażować się w postępowanie, które przedstawia, promuje lub próbuje normalizować, zachęcać lub świadomie powodować zaburzenia odżywiania, samobójstwo lub inne akty samookaleczenia. Obejmuje to materiały lub zachowania, które w uzasadniony sposób rozumiane są jako ułatwiające lub zachęcające inną osobę do fizycznej szkody lub głodu; do spożywania niebezpiecznych ilości alkoholu, narkotyków lub innych substancji; oraz do angażowania się w lub grożenie samookaleczeniem w celu zastraszania, manipulowania lub wywierania nacisku na kogoś innego.

(6) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania ani rozpowszechniania Materiałów ani też angażować się w działania, które są obraźliwe, zastraszające, nękające lub w uzasadniony sposób rozumiane jako fizyczne lub słowne grożenie innej osobie. Obejmuje to materiały, które są zniesławiające i takie jak kampowanie, griefing, sniping strumieniowy, swatowanie lub inne niegodziwe zachowania w grze.

(7) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania ani rozpowszechniania jakichkolwiek Materiałów ani też angażować się w zachowanie o charakterze pornograficznym, obscenicznym lub molestowania seksualnego. Obejmuje to rozpowszechnianie niezamówionych lub niechcianych materiałów sugestywnych seksualnie; angażowanie się w nieproszoną lub niechcianą seksualizację innej osoby; podejmowanie gróźb lub ataków na podstawie rzeczywistej, domniemanej lub przypuszczanej seksualności lub aktywności seksualnej innej osoby; lub nieuprawnione udostępnianie sugestywnych lub wyraźnie seksualnych treści innej osoby bez jej zgody (tj. „mściwa pornografia”).

(8) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania ani rozpowszechniania jakichkolwiek Materiałów, które przedstawiają, promują lub próbują normalizować, zachęcać lub świadomie prowadzić do molestowania seksualnego osób niepełnoletnich. Obejmuje to Materiały, które w jakikolwiek sposób seksualizują osoby niepełnoletnie, w tym rzeczywiste lub zmienione media, animacje, obrazy generowane komputerowo lub inne cyfrowe treści; angażują się lub próbują zaangażować się w seksualnie sugestywną lub wyraźną komunikację z osobą niepełnoletnią; oraz zabiegają o seksualnie sugestywne lub wyraźne Materiały pochodzące od osoby niepełnoletniej lub udostępniają je osobie niepełnoletniej.

(9) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług do tworzenia, przesyłania, lub rozpowszechnia Materiałów lub angażować się w postępowanie, które stanowi mowę nienawiści lub zachowanie, którą definiujemy jako jakąkolwiek formę wyrażenia, która jest w uzasadniony sposób rozumiana jako atak lub promowanie nienawiści lub przemocy wobec osoby lub grupy w oparciu o którąkolwiek z poniższych cech: wiek; kolor skóry lub rasa; niepełnosprawność; pochodzenie etniczne; płeć lub tożsamość płciowa; narodowość lub status imigracyjny; wyznanie religijne; płeć lub orientacja seksualna; status służby wojskowej; klasa społeczno-ekonomiczna, status, lub kasta; lub waga, rozmiar, lub typ ciała.

(10) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania lub rozpowszechniania Materiałów lub angażowania się w postępowanie, które przedstawia, promuje lub wspiera agresywny ekstremizm lub terroryzm. Obejmuje to wszelkie Materiały lub zachowania, które są w uzasadniony sposób rozumiane jako popieranie przemocy ekstremistycznej lub sprawców takich czynów oraz promowanie ideologii ekstremistycznych lub teorii spiskowych, które zachęcają do przemocy wobec innych lub nawołują do niej.

(11) Użytkownik będzie przestrzegał wszelkich dodatkowych zasad określonych w indywidualnych Standardach Społecznościowych, które mogą mieć zastosowanie do korzystania przez niego z określonych gier, aplikacji, produktów lub witryn internetowych w ramach Usługi, które zostały zawarte w niniejszym dokumencie przez odniesienie.

(12) Oprócz powyższego Użytkownik nie będzie korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania ani rozpowszechniania jakichkolwiek innych Materiałów ani angażować się w jakiekolwiek działania, które są w inny sposób niezgodne z prawem, ani też korzystać z Usług w celu podjęcia próby lub spiskowania w celu popełnienia któregokolwiek z naruszeń określonych w niniejszym Kodeksie postępowania.

6.4. Zakaz technicznych nadużyć Użytkownik zgadza się, że:

(1) Użytkownik nie będzie korzystać z funkcji proxy IP ani innych metod w celu ukrycia swojej lokalizacji lub miejsca zamieszkania, w tym między innymi w celu obejścia ograniczeń geograficznych w zakresie dostępu do Treści, kontroli dostępu lub technicznych środków ochrony; ani w celu angażowania się w działania niezgodne z prawem na podstawie obowiązującego prawa lokalnego.

(2) Użytkownik nie będzie, o ile nie będzie to podlegać odrębnym, wyraźnym warunkom pisemnym dostarczonym przez Take-Two, korzystać z Usług za pośrednictwem zdalnego serwera, wirtualnego komputera PC lub innego systemu lub sieci, w tym między innymi takiego, który umożliwia (lub ma na celu umożliwienie) pobieranie takich Usług lub Treści lub ich przesyłanie strumieniowe do jednego lub większej liczby oddzielnych urządzeń z dostępem do Internetu.

(3) Użytkownik nie będzie wykorzystywać, promować ani udostępniać żadnych błędów, usterek, sposobów wykorzystywania, oszustw, hakowań, skryptów, botów, nieautoryzowanych modów ani innych metod mających na celu złośliwą manipulację Usług, w tym między innymi w celu naruszenia niniejszej Umowy; gromadzenia informacji lub danych Użytkownika; wykorzystywania luk w zabezpieczeniach systemu; obchodzenia moderacji treści lub systemów filtrowania; ani w inny sposób przechwytywania, przekierowywania lub zakłócania działania Usług.

(4) Bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Użytkownik nie będzie odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować (z wyjątkiem sytuacji, w których jest to dozwolone na mocy obowiązujących wyjątków prawnych wynikających z dyrektywy UE 2009/24 lub innego obowiązującego prawa), wyświetlać, wykonywać, tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Usług lub w inny sposób modyfikować je w całości lub w części.

(5) Użytkownik nie będzie korzystać z Usług do rozpowszechniania, przesyłania ani przekazywania oprogramowania, skryptów, kodów ani innych informacji (w tym w szczególności wirusów, robaków, timebotów, cancelbotów, koni trojańskich, haków lub innych szkodliwych kodów) w celu modyfikowania lub zmieniania Usług w jakikolwiek nieuprawniony sposób lub przesyłania takich informacji.

6.5. Wspieranie lub zachęcanie do naruszeń. Użytkownik zobowiązuje się nie udzielać wsparcia w przypadku naruszenia lub próby naruszenia niniejszej Umowy przez innego użytkownika. Obejmuje to udzielanie wsparcia finansowego, know-how, wiedzy specjalistycznej lub innej pomocy; lub powtarzające się zachęcanie do angażowania się w działania naruszające niniejszą Umowę.

6.6. Zastosowanie do Pracowników, Przedstawicieli i Wykonawców. Dla jasności, zasady postępowania i zachowania zawarte w niniejszym punkcie 6 mają zastosowanie do kontaktów i interakcji Użytkownika z pracownikami, agentami i wykonawcami firmy Take-Two, w tym między innymi osobami z naszych zespołów ds. obsługi klienta, inżynierii, bezpieczeństwa lub społeczności.

6.7. Konsekwencje naruszeń. W przypadku naruszenia Umowy, w tym między innymi Zasad obowiązujących Użytkownika w niniejszym punkcie 6 (które możemy okresowo zmieniać), Firma Take-Two zastrzega sobie prawo do podjęcia niekorzystnych działań przeciwko Użytkownikowi, w tym: bez ograniczeń: resetowanie niektórych lub wszystkich postępów w grze związanych z Kontem; zawieszenie dostępu do niektórych lub wszystkich Usług, Produktów wirtualnych, lub Konta Użytkownika; zakończenie dostępu do niektórych lub wszystkich Usług, Produktów wirtualnych, lub zamknięcie Konta zgodnie z poniższymi postanowieniami dotyczącymi rozwiązania Umowy; uniemożliwienie Użytkownikowi utworzenia Konta lub uzyskania dostępu do Usług w przyszłości; lub podjęcia odpowiednich działań prawnych w celu egzekwowania niniejszej Umowy lub innych praw przysługujących nam na mocy obowiązującego prawa. Możemy powiadomić organy ścigania lub inną agencję rządową bądź organ regulacyjny, i przekazać wszelkie powiązane dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności, jeśli naruszenie to stanowi zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa Użytkownika lub innych osób, lub stanowi jakiekolwiek inne działanie, które naszym zdaniem jest niezgodne z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia niekorzystnych działań przeciwko Użytkownikowi na podstawie informacji, które możemy otrzymać od stron trzecich, w tym między innymi innych użytkowników, organów ścigania, agencji rządowych lub innych organów regulacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszej Umowy przez Użytkownika ani przez jakiegokolwiek innego użytkownika.

6.8. Monitorowanie; Narzędzia Użytkownika i Systemy automatyczne. Możemy (ale nie jesteśmy zobowiązani) aktywnie monitorować korzystanie z Usług w różnych celach, w tym w celu zapobiegania oszustwom i hakowaniu; zapewnienia przestrzegania przez Użytkownika niniejszej Umowy; egzekwowania warunków niniejszej Umowy; oraz ulepszania Usług.

Usługi mogą wykorzystywać systemy moderacji i filtrowania, takie jak automatyczne filtry słów i treści lub oprogramowanie do rozpoznawania symboli, które mają na celu zapobieganie lub zaprzestanie dystrybucji Materiałów naruszających niniejszą Umowę. Usługi mogą również obejmować narzędzia umożliwiające użytkownikom kontrolowanie ich interakcji z innymi użytkownikami, takie jak umożliwienie użytkownikom wyrażenia zgody na czat tekstowy lub komunikację głosową w grze lub umożliwienie użytkownikom „wyciszenia” lub zablokowania innych użytkowników. Usługi mogą zawierać narzędzia do zgłaszania, w grze lub za pośrednictwem dedykowanych witryn pomocy technicznej, za pośrednictwem których użytkownicy mogą zgłaszać naruszenia Kodeksu postępowania do naszej oceny.

Opisane powyżej funkcje i narzędzia mogą obejmować algorytmy, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe lub inne zautomatyzowane systemy, które pomogą nam osiągnąć cele opisane w niniejszym punkcie w skali i zakresie niezbędnym do skutecznego utrzymania Usług dla naszych użytkowników.

Systemy moderacji i filtrowania mogą się różnić w zależności od Usług, klasyfikacji wiekowej lub odbiorców docelowych danej Usługi. Więcej informacji na temat sposobu monitorowania i gromadzenia danych dotyczących korzystania z Usług można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Więcej informacji na temat zgłaszania naruszeń naszych przepisów można znaleźć w Dziale Obsługi Klienta.

7. Zgłoszenie dotyczące treści; Wnioski o usunięcie; DMCA.

7.1. Szkodliwa lub nielegalna treść. Jeśli Użytkownik wie o jakichkolwiek treściach TTU lub Treściach niestandardowych dostępnych w Usługach, które naruszają Zasady obowiązujące Użytkownika znajdujące się w punkcie 6 niniejszej Umowy, w tym Kodeks postępowania, może powiadomić nas za pomocą narzędzi do raportowania znajdujących się w grze lub na naszych powiązanych stronach internetowych dotyczących obsługi klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgłaszania treści TTU lub Treści niestandardowych, które naruszają Zasady obowiązujące Użytkownika, należy odwiedzić naszą stronę dotyczącą Obsługi klienta. Przesyłając nam takie powiadomienie, Użytkownik potwierdza, że jest w dobrej wierze przekonany, że TTU lub Treści niestandardowe, co do których Użytkownik zgłasza naruszenie niniejszej Umowy oraz informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i kompletne.

7.2. Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich lub znaków towarowych. Odpowiadamy na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich, które spełniają wymogi ustawy Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 („DMCA”). Jeśli Użytkownik uważa, że jakakolwiek Treść, TTU, Treści niestandardowe lub inny aspekt Usług stanowi naruszenie praw autorskich lub sprzeniewierzenie znaku towarowego Użytkownika, powinien przesłać do naszego wyznaczonego przedstawiciela powiadomienie o domniemanym naruszeniu, podając następujące informacje pisemne:

(1) imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;

(2) szczegółowy opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Użytkownika zostało naruszone;

(3) adres URL lub szczegółowy opis miejsca, w którym znajduje się materiał, który wg Użytkownika narusza prawo;

(4) oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie będące przedmiotem sporu nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub obowiązujące prawo;

(5) oświadczenie Użytkownika, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich; oraz

(6) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.

Dane kontaktowe naszego wyznaczonego agenta są następujące:

Dostawca usług: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adres pocztowy: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

United States of America

Attention / Do wiadomości: Informacja o usunięciu DMCA (DMCA Takedown Notice)

Numer telefonu: +1 (646)-536-2842

E-mail: [email protected]

Należy pamiętać, że na mocy DMCA może Pan/Pani zostać pociągnięty/-a do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria adwokackie) w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd co do tego, że materiał lub działanie stanowi naruszenie. Należy również pamiętać, że informacje podane w powiadomieniu o naruszeniu praw autorskich mogą zostać przekazane osobie odpowiedzialnej za materiał rzekomo naruszający prawa autorskie.

7.3. Polityka dotycząca powtórnych naruszeń. Jeśli Użytkownik wielokrotnie narusza niniejszą Umowę, na przykład poprzez naruszenie naszych praw własności intelektualnej, Kodeksu postępowania, lub praw stron trzecich, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań przeciwko Użytkownikowi, w tym: bez ograniczeń: zawieszenie Użytkownikowi dostępu do niektórych lub wszystkich Usług, Produktów wirtualnych i/lub Konta; zamknięcie Konta zgodnie z poniższymi postanowieniami dotyczącymi rozwiązania Umowy; uniemożliwienie Użytkownikowi utworzenia Konta lub uzyskania dostępu do Usług w przyszłości; lub podjęcia odpowiednich kroków prawnych w celu egzekwowania niniejszej Umowy lub innych naszych praw wynikających z obowiązującego prawa.

8. Aktualizacje i funkcje.

8.1. Aktualizacje i modyfikacje. Możemy dostarczać poprawki, aktualizacje lub ulepszenia Usług, Produktów wirtualnych lub Konta Użytkownika, które mogą być wymagane do dalszego korzystania z Usług, w tym aktualizacji automatycznych lub „w tle” bez powiadomienia Użytkownika. Tego rodzaju aktualizacje podlegają niniejszej Umowie, chyba że wraz z aktualizacjami zostaną przedstawione inne warunki, w którym to przypadku mają zastosowanie takie inne warunki. Nie mamy obowiązku udostępniania żadnych aktualizacji. Nie gwarantujemy, że będziemy wspierać wersję systemu lub urządzenia, dla którego Użytkownik uzyskał licencję, uzyskał lub zakupił jakąkolwiek część Usług, chyba że złożyliśmy oświadczenia dotyczące takiej zgodności. Od czasu do czasu, bez dodatkowych kosztów dla Użytkownika, możemy modyfikować, zmieniać lub zawieszać, w całości lub częściowo, dowolne z naszych Usług, Produktów wirtualnych i/lub Konta Użytkownika, z ważnego powodu. Ważne powody obejmują, bez ograniczeń, poprawę naszych Usług, Produktów wirtualnych lub Konta (np. oferowanie nowych Usług, Produktów wirtualnych, lub Treści ); zmiany niezbędne do balansowania parametrów gry, do naprawiania błędów lub zapobiegania lub przeciwdziałania wykorzystywaniu luk; zmiany, które są konieczne ze względu na nowe środowisko techniczne; lub zwiększenie lub zmniejszenie liczby użytkowników; podejrzewane lub faktyczne naruszenie praw własności intelektualnej; zmiany w licencjach posiadanych przez nas od podmiotów zewnętrznych lub innych wymogach dotyczących zgodności podmiotów zewnętrznych; rozwiązanie umów zawartych ze stronami trzecimi z dowolnego powodu; przerwanie dostawy przez stronę trzecią usługi lub funkcji, które są częścią lub połączone z naszymi Usługami, Produktem wirtualnym lub Kontem Użytkownika, zmiany konkretnych i możliwych do zweryfikowania kosztów związanych z otwartym rynkiem, niezbędne ulepszenia dla bezpieczeństwa użytkowników lub innych stron trzecich; lub innych materiałów, prawne, z powodów regulacyjnych lub z powodów związanych z bezpieczeństwem.

8.2. Autogenerowani gracze. W ramach Usług możemy zaoferować Użytkownikowi możliwość gry ze znajomymi albo innymi dobranymi przeciwnikami. Aby mieć pewność, że przeciwnicy mają odpowiednie umiejętności, niektórzy z tych dobranych przeciwników mogą być automatycznie generowanymi, sterowanymi komputerowo graczami, którzy wyglądają i grają jak realne osoby.

8.3. Dostępność. Usługi, Produkty wirtualne, Treści lub Konto Użytkownika mogą być oferowane przez ograniczony czas lub mogą się różnić w zależności od regionu lub urządzenia Użytkownika. W przypadku zmiany regionów, bez uszczerbku dla naszych zobowiązań dotyczących przenoszenia danych wynikających z obowiązującego prawa i w zależności od umowy zawartej z odpowiednim Sklepem Internetowym, może być konieczne ponowne pozyskanie określonych Usług, Produktów wirtualnych lub Treści, za które Użytkownik zapłacił lub które nabył w poprzednim regionie. Podobnie, w przypadku zmiany regionu, Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych Usług, Treści lub Produktów wirtualnych, do których miał dostęp w poprzednim regionie, jeśli takie Usługi, Treści lub Produkty wirtualne są zabronione przez obowiązujące przepisy nowego regionu, w którym aktualnie przebywa.

8.4. Usługi stron trzecich Za pośrednictwem Usług Użytkownik może mieć możliwość uzyskania dostępu lub umożliwienia dostępu do treści, oprogramowania, aplikacji, produktów, witryn internetowych, platform, funkcjonalności i usług obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, które nie są częścią Take-Two ani w inny sposób nie pozostają pod naszą kontrolą („Usługi podmiotów zewnętrznych”). Jeżeli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do takich Usług stron trzecich, prowadzić z nimi transakcje, włączyć je lub w inny sposób kontaktować się z nimi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik zleca odpowiedniej stronie trzeciej udostępnienie takich Usług strony trzeciej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje interakcje ze stronami trzecimi. Gdy Użytkownik korzysta z naszych Usług w celu uzyskania dostępu do Usług stron trzecich, wszelkie obowiązujące warunki użytkowania związane z Usługami stron trzecich będą regulować korzystanie przez Użytkownika z tych Usług strony trzeciej. Nie popieramy żadnych Usług stron trzecich udostępnianych lub wprowadzanych do obrotu w Usługach lub za ich pośrednictwem. Nie udzielamy Użytkownikowi licencji na żadne prawa własności intelektualnej w ramach Usług stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób za jakiekolwiek Usługi stron trzecich ani za wyniki, informacje, treści lub interakcje, które Użytkownik może napotkać podczas ich korzystania z nich. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyników, informacji, treści lub interakcji, które mogą się pojawić podczas korzystania z takich Usług stron trzecich, należy kierować do dostawcy takich Usług stron trzecich.

8.5. Usługi internetowe. Usługi mogą wymagać połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej lub komórkowej, w związku z czym mogą otrzymywać pewne standardowe informacje o urządzeniu, systemie i oprogramowaniu wykorzystywanym przez Użytkownika do łączenia się z Usługami. Takie informacje są przez nas gromadzone i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie i niezawodność połączenia internetowego na własny koszt oraz za wszelkie opłaty za użytkowanie, które mogą wyniknąć z dostępu do Usług za pośrednictwem dowolnej sieci bezprzewodowej lub komórkowej.

8.6. Reklamy stron trzecich. Niektóre Usługi mogą obejmować reklamy lub łącza do witryn internetowych, treści, produktów, promocji lub usług stron trzecich („Reklamy podmiotów zewnętrznych”). Nie ponosimy odpowiedzialności za treści reklam stron trzecich ani nie kontrolujemy ich treści, a włączenie takich reklam stron trzecich do Usług nie oznacza, że popieramy lub zatwierdzamy takie reklamy stron trzecich lub witryny internetowe, treści, produkty, promocje, usługi lub praktyki biznesowe takich reklam stron trzecich.

9. Obowiązki Użytkownika wobec nas.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę Take-Two z odpowiedzialności z tytułu wszelkich bezpośrednich zobowiązań, szkód, strat wynikających z lub związanych z: (1) naruszeniem przez Użytkownika niniejszej Umowy; (2) wszelkimi dostarczonymi przez Użytkownika informacjami lub treściami, które naruszają prawa strony trzeciej, gdy są przez nas wykorzystywane zgodnie z niniejszą Umową; i (3) niezgodnymi z prawem działaniami lub zaniechaniami Użytkownika. Możemy pomóc, na własny koszt, w obronie wszelkich spraw podlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przez Użytkownika, a w takim przypadku Użytkownik zgadza się współpracować z nami i podejmiemy uzasadnione kroki w celu zmniejszenia naszych strat. Nie ma jednak obowiązku zwalniania firmy Take-Two z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zobowiązań, szkód lub strat wynikających z lub w związku z zaniedbaniem, zaniechaniem, oszustwem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem ze strony pracowników, wykonawców lub agentów Take-Two lub w zakresie, w jakim Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty stron trzecich poniesione w związku z korzystaniem z Usług, Produktów wirtualnych lub Konta.

10. Rozwiązanie umowy.

Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług, Produktów wirtualnych lub Konta w dowolnym momencie i rozwiązać niniejszą Umowę poprzez zniszczenie lub usunięcie wszystkich kopii wszelkich materiałów lub oprogramowania będących w jego posiadaniu i/lub usunięcie Konta. Ponadto Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego Konta i danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności.

W przypadku Usług, Produktów wirtualnych i/lub Konta dostarczonych Klientowi na czas nieokreślony mamy prawo rozwiązać niniejszą Umowę i rozwiązać dostęp Klienta do Usług, Produktów wirtualnych i Konta Klienta lub zaprzestać świadczenia takich Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania. Jeśli będziemy mieć uzasadnione środki do kontaktu z Użytkownikiem i jeśli to możliwe, postaramy się poinformować Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o takim rozwiązaniu lub zaprzestaniu świadczenia Usług. Jeśli nie jest możliwe wcześniejsze poinformowanie o tym Użytkownika, postaramy się poinformować go niezwłocznie po tym fakcie. Jeżeli stałe miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się w Niemczech, nie wpłynie to na prawo obu stron do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Istnieje uzasadniona przyczyna, jeśli strona rozwiązująca umowę, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku i ważąc interesy obu stron, nie może w uzasadniony sposób oczekiwać, że będzie kontynuować stosunek umowny do uzgodnionego rozwiązania lub do upływu okresu wypowiedzenia.

Możemy niezwłocznie zakończyć lub zawiesić prawo dostępu Użytkownika do dowolnego aspektu Usług, Produktów wirtualnych, Treści lub Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik narusza niniejszą Umowę; korzysta z Usług, Produktów wirtualnych albo Konta Użytkownika w sposób nieuczciwy, niezgodny z prawem albo w jakikolwiek inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem; wszczął przeciwko nam jakiekolwiek niekorzystne postępowanie; albo jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Jeśli zdecydujemy się wypowiedzieć lub zawiesić prawo Użytkownika do dostępu do niektórych lub wszystkich Usług, Przedmiotów wirtualnych lub Konta użytkownika, postaramy się poinformować użytkownika z wyprzedzeniem o takim wypowiedzeniu lub zawieszeniu, chyba że działanie to zostanie podjęte na mocy zobowiązania prawnego, które nie wymaga od nas poinformowania Użytkownika lub jeśli nie jest to możliwe.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy (lub zakończenia przez nas przyznawania prawa dostępu do Usług, Produktów wirtualnych, Treści lub Konta Użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej Umowy), licencje udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy (lub w odniesieniu do takich Usług, Produktów wirtualnych, Treści lub Konta) zostają natychmiast zakończone.

11. Ostrzeżenie o napadach drgawek związanych z nadwrażliwością na światło.

W przypadku ekspozycji na określone wzorce światła lub migające światła, w tym na pewne efekty wizualne pojawiające się w niektórych grach wideo, u bardzo małego odsetka osób mogą wystąpić napady padaczkowe. Objawy mogą również wystąpić u osób niecierpiących na padaczkę lub na nadwrażliwość na światło. Jeśli u Użytkownika lub członka jego rodziny występuje padaczka lub nadwrażliwość na światło, przed rozpoczęciem gry należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów podczas gry wideo należy natychmiast przerwać grę i skonsultować się z lekarzem przed wznowieniem gry: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drgawki oczu lub mięśni, utrata świadomości, dezorientacja, jakiekolwiek mimowolne ruchy lub drgawki.

12. Różne.

12.1. Ogólne. Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi dokumentami lub politykami powiązanymi z niniejszym dokumentem, stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami w zakresie korzystania przez niego z Usług (w tym Produktów wirtualnych i Konta Użytkownika). Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze pisemne umowy między Użytkownikiem a nami dotyczące korzystania z nich przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że możemy dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części, w dowolnym momencie. Jeżeli przeniesienie doprowadzi do zmiany nas jako strony umowy, Użytkownik ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę. Użytkownik nie może dokonać cesji swoich praw ani przeniesienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ani przenieść żadnych praw do korzystania z Usług, Produktów wirtualnych lub Konta. Jeżeli stale miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się w Niemczech, zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do żadnych roszczeń pieniężnych, jakie Użytkownik może mieć wobec nas, które wynikają z niniejszej Umowy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zmienione tylko w zakresie niezbędnym do pełnego wykonania lub usunięte z Umowy, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy. Punkty 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8–15 oraz te, które ze względu na swój charakter mają zastosowanie po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub anulowaniu niniejszej Umowy. Każda ze stron może ujawnić informacje związane z niniejszą Umową lub korzystaniem z Usług w zakresie niezbędnym do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, procesowych lub rządowych.

12.2. Przepisy eksportowe. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji eksportowych (które mogą być okresowo zmieniane), mających zastosowanie do Usług, Produktów wirtualnych lub Konta Użytkownika, w tym ograniczeń dotyczących miejsc docelowych, użytkowników i korzystania. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać, nie eksportować, nie reeksportować, nie pobierać ani w inny sposób nie przenosić żadnej części Usług, Produktów wirtualnych ani Konta Użytkownika do (lub do obywatela lub rezydenta) jakiegokolwiek kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo, ani do żadnej osoby znajdującej się na liście specjalnie oznaczonych obywateli i osób zablokowanych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, a także na innych listach sankcji administrowanych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w kraju objętym embargiem, pod jego kontrolą ani nie jest jego obywatelem ani mieszkańcem oraz że nie jest specjalnie wyznaczonym obywatelem ani osobą zablokowaną.

13. Kontakt z nami.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Usług, Produktów wirtualnych, Konta lub niniejszej Umowy prosimy o odwiedzenie strony Działu Obsługi Klienta i przesłanie zgłoszenia dotyczącego wsparcia. Dział Obsługi Klienta Take-Two zapewnia jeden punkt kontaktowy do komunikacji z Take-Two.

Organy ścigania, organy regulacyjne, władze krajowe i zaufani sygnaliści, którzy chcą skontaktować się z Take-Two, muszą odwiedzić stronę Działu Egzekwowania Prawa Take-Two i postępować zgodnie z instrukcjami w niej zawartymi w celu prowadzenia korespondencji z Take-Two i zapewnienia skutecznej obsługi. Działu Egzekwowania Prawa Take-Two zapewnia jeden punkt kontaktowy dla organów ścigania, organów regulacyjnych, organów krajowych i zaufanych sygnalistów w celu komunikacji z firmą Take-Two i jej przedstawicielami prawnymi.

14. Prawo właściwe, spory i odpowiedzialność: AU, CH, EOG, Wielka Brytania.

Jeśli stale mieszkasz w Australii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub na jakimkolwiek terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, warunki niniejszego punktu 14 mają zastosowanie do umowy prawnej z Take-Two. Jeśli zwykle mieszkasz poza tymi terytoriami lub jurysdykcjami, zapoznaj się z punktem 15 poniżej.

14.1. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa kraju zamieszkania Użytkownika i zgodnie z nimi będzie interpretowana, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wyłączną jurysdykcją w przypadku wszelkich sporów będą właściwe sądy w kraju stałego zamieszkania Użytkownika.

14.2. Ograniczenia naszej odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TAKE-TWO NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE STRATY LUB SZKODY ANI ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE SWOICH ZOBOWIĄZAŃ Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, WYNIKAJĄCYCH Z USŁUG LUB NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIMI. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU WYKLUCZENIA ŻADNYCH PRAW ANI SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OSZUSTWO, ŚMIERĆ LUB USZCZERBEK NA ZDROWIU WYNIKAJĄCE Z NASZEGO ZANIEDBANIA.

Jeżeli jakiekolwiek obowiązujące prawo stanowi, że istnieje gwarancja dotycząca jakiegokolwiek towaru lub usługi dostarczonej przez nas w związku z niniejszą Umową, i nasza odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tej gwarancji nie może zostać wyłączona, ale może być ograniczona, wówczas nasza odpowiedzialność za takie niedopełnienie jest ograniczona do (według naszego wyboru), w przypadku dostawy Produktów, zastąpienia produktów lub dostarczenia produktów równoważnych, naprawy Produktów, lub zapewnienia pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy, lub w przypadku świadczenia usług, ponownego wyświadczenia usługi, zapewniając zwrot za niewykorzystaną część lub rekompensatę za jej zmniejszoną wartość.

15. Prawo właściwe, spory i odpowiedzialność: Stany Zjednoczone i reszta świata.

Jeśli stale mieszkasz w Stanach Zjednoczonych lub na innym terytorium niż terytorium Australii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub jakiekolwiek terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, warunki niniejszego punktu 15 mają zastosowanie do umowy prawnej z Take-Two. Jeśli stale mieszkasz w Australii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub na jakimkolwiek terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zapoznaj się z punktem 14 powyżej.

15.1. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w stanie Nowy Jork i podlega prawu stanu Nowy Jork i zgodnie z nim będzie interpretowana, bez względu na konflikt przepisów. O ile wyraźnie nie określono inaczej w punkcie 15.5, wyłączną jurysdykcją w przypadku wszelkich sporów między Użytkownikiem a spółką Take-Two są są sądy stanowe i federalne zlokalizowane w okręgu Nowy Jork, w stanie Nowy Jork, a Użytkownik i spółka Take-Two przyjmują właściwość tych sądów i zrzekają się wszelkich zastrzeżeń co do właściwości miejscowej takich sądów.

15.2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA RZECZ UŻYTKOWNIKA W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I „ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI”. ANI FIRMA TAKE-TWO, SKLEP INTERNETOWY, ANI ŻADEN Z NASZYCH LUB ICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW LUB LICENCJODAWCÓW NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, OBIETNIC ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA, TREŚCI, USŁUG STRON TRZECICH LUB INNYCH USŁUG, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH. ANI FIRMA TAKE-TWO, ANI ŻADEN SKLEP INTERNETOWY NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGI LUB USŁUGI STRON TRZECICH BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WIRUSÓW. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO, FIRMA TAKE-TWO I KAŻDY Z SKLEPÓW INTERNETOWYCH ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOTYCZĄCYCH NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI.

15.3. Ograniczona gwarancja na sprzęt. Gwarantujemy pierwotnemu nabywcy Usług, że fizyczne nośniki danych zawierające Usługi („produkty”), jeśli istnieją, będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez 90 dni od daty zakupu w ramach normalnego użytkowania. Jeśli produkty okażą się wadliwe w ciągu 90 dni od pierwotnego zakupu, zobowiązujemy się do bezpłatnej wymiany odpowiednich wadliwych Produktów w odpowiednim 90-dniowym okresie po otrzymaniu przez nas Produktów (zapłaconej opłaty pocztowej, wraz z dowodem daty zakupu), o ile produkty są nadal przez nas wytwarzane. Jeśli produkty przestały być dostępne, zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia ich podobnymi towarami o takiej samej lub większej wartości. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do Produktów, które zostały pierwotnie przez nas dostarczone, i nie ma zastosowania do normalnego zużycia. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli rzekoma wada powstała w wyniku nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego obchodzenia się z towarami. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE.

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc w zakresie powyższej ograniczonej gwarancji.

15.4. Ograniczenia naszej odpowiedzialności. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TWO ANI ŻADEN SKLEP INTERNETOWY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, WYNIKOWE LUB KARNE STRATY LUB SZKODY, LUB SZKODY Z POWODU AWARII LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA SYSTEMU LUB UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH, UŻYTKOWANIA, DZIAŁALNOŚCI LUB WARTOŚCI FIRMY, WYNIKAJĄCE Z USŁUG LUB NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIMI ZWIĄZANE, NIEZALEŻNIE CZY WYNIKAJĄ ONE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, USTAWY CZY INNEJ TEORII PRAWNEJ LUB RÓWNORZĘDNEJ.

W przypadku gdy Użytkownik ma podstawy do uzyskania odszkodowania wynikającego z Usług lub naruszenia niniejszej Umowy, Użytkownik zgadza się, że jego wyłączne zadośćuczynienie ogranicza się do uzyskania odszkodowania bezpośredniego, a maksymalna odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty 500 USD lub kwoty wydanej przez Użytkownika na przedmiotowe Usługi w ciągu 24 miesięcy poprzedzających datę wniesienia roszczenia.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszej Umowie nie mają na celu ograniczenia odpowiedzialności ani zmiany praw Użytkownika, których nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa. W odniesieniu do niniejszej Umowy, żadne postanowienia dotyczące wyłączenia lub ograniczenia niektórych szkód nie mają zastosowania w New Jersey w odniesieniu do kar pieniężnych, utraty danych oraz utraty lub uszkodzenia mienia.

15.5. Rozstrzyganie sporów: Wiążący arbitraż indywidualny; zrzeczenie się praw do pozwów zbiorowych i postępowań z udziałem ławy przysięgłych. W przypadku problemów z Usługami, których nie można rozwiązać, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta, w niniejszym punkcie 15.5 („Umowa arbitrażowa”) wyjaśniono, w jaki sposób Użytkownik i firma Take-Two zgadzają się rozwiązywać wszelkie Spory w drodze wiążącego, indywidualnego arbitrażu, z zastrzeżeniem ograniczonych wyjątków opisanych poniżej.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM PUNKTEM — MA ON WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO WNIESIENIA POZWU DO SĄDU I ZWRÓCENIA SIĘ DO ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH O ROZPATRZENIE ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA.

(1) Wiążący arbitraż indywidualny. Użytkownik i firma Take-Two zgadzają się, że jeśli wszelkie Spory między nimi nie zostaną rozwiązane w drodze nieformalnego procesu negocjacji opisanego poniżej, będą one rozstrzygane wyłącznie w drodze indywidualnego, wiążącego arbitrażu na mocy niniejszej Umowy arbitrażowej. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ustępie 15.5(10), „Spór” oznacza wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z Usług lub z nimi związane, w tym związane z tworzeniem, naruszeniem, rozwiązaniem, egzekwowaniem, zakresem, ważnością lub stosowaniem Umowy lub Umowy arbitrażowej, lub praw Użytkownika wynikających z tych umów. Wszelkie Spory podlegają Umowie arbitrażowej niezależnie od tego, czy powstały przed czy po zaakceptowaniu Umowy.

Arbiter – a nie sąd federalny, stanowy lub lokalny, ani organ rządowy – będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich Sporów, w tym związanych z interpretacją, przydatnością, wykonalnością lub tworzeniem niniejszej Umowy arbitrażowej, a także wszelkich roszczeń, że całość lub część Umowy arbitrażowej jest nieważna lub podlega unieważnieniu. Arbiter będzie również upoważniony do rozstrzygania wszelkich wstępnych kwestii związanych z arbitrażem, w tym dotyczących tego, czy Umowa lub Umowa arbitrażowa są niewykonalne lub niezgodne z prawem; czy Umowa arbitrażowa została odrzucona na mocy obowiązującego prawa; oraz wszelkiej obrony przed arbitrażem, w tym zrzeczenia się praw, opóźnienia, opieszałości lub zaniechania. Arbiter może przyznać takie same środki zaradcze, jakie może podjąć sąd, ale tylko w zakresie wymaganym do rozstrzygnięcia danego Sporu.

(2) Odstąpienie od pozwu grupowego/rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Zarówno Użytkownik, jak i firma Take-Two zrzekają się wszelkich praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych w jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym Sporów na dowolnym forum. Zarówno Użytkownik, jak i firma Take-Two zrzekają się wszelkich praw do udziału w potencjalnym powództwie zbiorowym, grupowym, reprezentatywnym lub skonsolidowanym. O ile Użytkownik i Take-Two nie postanowią inaczej, arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby lub strony ani dołączać do roszczeń więcej niż jednej osoby lub strony i nie może w inny sposób rozstrzygać żadnej formy postępowania skonsolidowanego, reprezentatywnego, zbiorowego lub grupowego. Wszelkie Spory będą rozstrzygane wyłącznie na zasadzie indywidualnej, nieklasy ani nieprzedstawiciela. Wszelkie Spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu wyłącznie na zasadach indywidualnych, niegrupowych i nieprzedstawicielskich, co oznacza, że arbiter rozstrzygnie Spór z Take-Two oddzielnie od wszelkich innych Sporów oraz że Spór nie może zostać skonsolidowany ani połączony z roszczeniami innej osoby lub strony. Arbiter może przyznać odszkodowanie dozwolone przez obowiązujące prawo tylko w odniesieniu do osoby, która ubiega się o odszkodowanie, ale w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie może przyznać zadośćuczynienia żadnej osobie innej niż ta osoba, która ubiega się o odszkodowanie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub arbiter stwierdzi, że niniejsze Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego/pozwu z udziałem ławy przysięgłych jest nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub że arbitraż może być prowadzony w trybie zbiorowym, niniejsza Umowa arbitrażowa zostanie uznana za nieważną w całości, a Użytkownik i spółka Take-Two nie wyrazicie zgody na rozstrzyganie Sporów arbitrażowych.

(3) Zastosowanie; prawo Użytkownika do rezygnacji. Ten wiążący wymóg arbitrażu indywidualnego nie będzie miał zastosowania w zakresie zabronionym przez prawo kraju lub stanu zamieszkania Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z niniejszej Umowy arbitrażowej. Należy powiadomić nas na piśmie w ciągu 30 dni od daty pierwszego zaakceptowania niniejszej Umowy („Powiadomienie o rezygnacji”), chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu.

Powiadomienie o rezygnacji musi zostać wysłane na adres:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN / DO WIAD.: DZIAŁ PRAWNY — REZYGNACJA Z ARBITRAŻU (LEGAL DEPARTMENT — ARBITRATION OPT-OUT)

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Powiadomienie o rezygnacji musi zawierać: (1) imię i nazwisko Użytkownika; (2) adres korespondencyjny Użytkownika; (3) nazwę Konta Użytkownika, jeśli użytkownik go posiada; oraz (4) wyraźne, podpisane oświadczenie, że Użytkownik nie akceptuje Umowy arbitrażowej. Użytkownik będzie odpowiedzialny za upewnienie się, że otrzymaliśmy od niego Powiadomienie o rezygnacji, dlatego może chcieć wysłać je za pomocą sposobu dostarczenia który zapewni mu pisemne potwierdzenie doręczenia.

(4) Procedury rozwiązywania sporów. Z wyjątkiem roszczeń wniesionych zgodnie z punktem 15.5(10), wszelkie Spory pomiędzy Użytkownikiem a spółką Take-Two muszą zostać rozstrzygnięte w następujący sposób:

Krok 1: Powiadomienie o sporze. W przypadku Sporu należy przesłać pisemne powiadomienie o Sporze („Powiadomienie o sporze”) na następujący adres:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN / DO WIAD.: DZIAŁ PRAWNY — POWIADOMIENIE O SPORZE (LEGAL DEPARTMENT — NOTICE OF DISPUTE)

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Aby Powiadomienie o sporze zostało uznane za kompletne, musi zawierać następujące informacje: (1) imię i nazwisko Użytkownika, (2) nazwę konta lub zarejestrowany adres e-mail używany przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Usług, (3) adres korespondencyjny Użytkownika, (4) sposób kontaktowania się z Użytkownikiem, (5) problem oraz (6) to, co Użytkownik chce, abyśmy z nim zrobili.

Jeśli firma Take-Two będzie w sporze z Użytkownikiem, wyślemy nasze powiadomienie o sporze na zarejestrowany adres e-mail i adres rozliczeniowy podany przez Użytkownika lub, jeśli te opcje nie są dostępne, na inne uzasadnione dane kontaktowe, które nam Użytkownik podał.

Krok 2: Negocjacje nieformalne. Aby pomóc nam szybciej rozstrzygnąć spór i obniżyć koszty ponoszone przez obie strony, uczestnik i spółka Take-Two zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania Sporu przez co najmniej 30 dni. Te nieformalne negocjacje rozpoczną się w dniu otrzymania przez Użytkownika lub firmę Take-Two pisemnego Zawiadomienia o sporze.

Krok 3: Wiążący arbitraż. Jeżeli nie będziemy w stanie rozwiązać Sporu w sposób nieformalny, Spór (z wyjątkiem przypadków określonych w punktach 15.5(9) i (10) poniżej) będzie rozstrzygany wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego prowadzonego przez Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. („JAMS”) z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Umowie arbitrażowej, amerykańskiej Federalnej ustawie o arbitrażu i federalnym prawie arbitrażowym.

(5) Wniosek o arbitraż. Strona wszczynająca postępowanie arbitrażowe musi wysłać JAMS „Wniosek o arbitraż” (za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej) i uiścić odpowiednią opłatę za złożenie wniosku oraz przesłać kopię Wniosku o arbitraż stronie przeciwnej. W przypadku Sporu z nami należy przesłać kopię Wniosku o arbitraż na adres:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN / DO WIAD.: DZIAŁ PRAWNY — ŻĄDANIE ARBITRAŻU (LEGAL DEPARTMENT — DEMAND FOR ARBITRATION)

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Take-Two wyśle kopie naszego Wniosku o Arbitraż na zarejestrowany adres e-mail i adres rozliczeniowy podany przez Użytkownika lub, jeśli te opcje nie są dostępne, na inne uzasadnione dane kontaktowe, które nam Użytkownik podał.

(6) Indywidualne postępowanie arbitrażowe.

Zasady . Indywidualny arbitraż pomiędzy Użytkownikiem a firmą Take-Two będzie miał miejsce zgodnie z zasadami uproszczonego arbitrażu i procedurami wydanymi przez JAMS od daty Zawiadomienia o sporze („Zasady JAMS”) oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w niniejszej Umowie arbitrażowej. Więcej informacji na temat JAMS i Zasad JAMS można znaleźć na stronie www.jamsadr.com. Użytkownik i firma Take-Two zgadzają się, że arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim i że arbiter będzie związany niniejszą Umową arbitrażową.

Rozpoznanie sprawy i dowody. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu arbitrażowym ogranicza się do przedstawienia dokumentów, które są bezpośrednio związane z istotnymi kwestiami w sprawie lub jej wynikiem. Arbiter dokona wszelkich ustaleń związanych z dopuszczalnością lub adekwatnością dowodów zgodnie z federalnymi zasadami dowodów.

Wnioski o rozstrzygnięcie sporu i miejsce rozpatrzenia sprawy. Arbiter dopuszcza wnioski o rozstrzygnięcie. Miejsce i sposób ewentualnego stawiennictwa stron w postępowaniu arbitrażowym zostaną określone w Regulaminie JAMS.

Poufność. Arbiter wyda orzeczenie o zachowaniu ścisłej poufności postępowania arbitrażowego oraz wszelkich zawiadomień, pism procesowych, wniosków, odpowiedzi na wnioski, zeznań oraz dokumentów wymienianych lub składanych w związku z takim postępowaniem.

Opłaty . Strony ponoszą wszelkie koszty arbitrażu określone w Regulaminie JAMS.

Decyzja i orzeczenie. Arbiter (nie sędzia ani ława przysięgłych) rozstrzygnie Spór. O ile nie uzgodniono inaczej, każda decyzja lub orzeczenie określi jej/ego podstawę faktyczną i prawną. Arbiter będzie mógł przyznać tylko te środki prawne, które są dozwolone przez obowiązujące prawo lub na zasadzie słuszności, które są poparte wiarygodnymi istotnymi dowodami zgodnie z federalnymi zasadami dowodów. O ile firma Take-Two nie wyrazi na to wyraźnej zgody, arbiter nie może przyznawać zadośćuczynienia firmy Take-Two w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby innej niż Użytkownik. Każda decyzja lub orzeczenie mogą być egzekwowane jako ostateczne orzeczenie przez dowolny sąd właściwy lub, w stosownych przypadkach, mogą zostać złożone do takiego sądu wniosek o przyjęcie orzeczenia i nakazu wykonania. Decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca dla stron, z wyjątkiem ograniczonej weryfikacji przez sądy na mocy amerykańskiej federalnej ustawy o arbitrażu i może być egzekwowana jak każdy inny nakaz sądowy lub wyrok

(7) Limit czasowy dla roszczeń. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jeśli Spór musi zostać poddany arbitrażowi, Użytkownik lub firma Take-Two musi wszcząć arbitraż wszystkich Sporów w ciągu dwóch (2) lat od wydarzeń stanowiących podstawę Sporu. Jeżeli obowiązujące prawo wymaga od Użytkownika wniesienia roszczenia w związku ze Sporem przed upływem dwóch (2) lat po pierwszym zaistnieniu Sporu, Użytkownik musi wszcząć postępowanie arbitrażowe w takim wcześniejszym terminie. Firma Take-Two zachęca do jak najszybszego poinformowania nas o Sporze, abyśmy mogli podjąć działania w celu jego rozstrzygnięcia. Nieterminowe podjęcie decyzji o rozstrzygnięciu sporu spowoduje trwałe wykluczenie wszystkich roszczeń.

(8) Roszczenia niepodlegające arbitrażowi. Niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień niniejszej Umowy, jeżeli arbiter nie może zgodnie z prawem orzec ani rozstrzygnąć konkretnego roszczenia lub zadośćuczynienia, takie roszczenie lub zadośćuczynienie zostanie zawieszone do czasu ostatecznego rozpatrzenia wszystkich innych roszczeń i zadośćuczynień oraz zakończenia postępowania arbitrażowego. Następnie pozostałe roszczenia muszą zostać rozpatrzone przez sąd federalny lub stanowy właściwy dla okręg Nowy Jork w stanie Nowy Jork, a jeżeli będzie to uzasadnione, sąd ten może przyznać pozostałe zadośćuczynienie. W zakresie, w jakim roszczenia mogą być rozpatrywane na zasadzie zbiorowej, skonsolidowanej, grupowej lub przedstawicielskiej, takie roszczenia muszą być rozpatrywane przez sąd federalny lub stanowy właściwy dla okręgu Nowy Jork w stanie Nowy Jork, a strony zgadzają się, że postępowanie sądowe dotyczące tych roszczeń pozostanie w mocy do czasu rozwiązania wszelkich roszczeń pozostających w postępowaniu arbitrażowym. We wszystkich przypadkach opisanych w niniejszym punkcie 15.5(8) sąd federalny lub stanowy będzie związany zasadami roszczenia lub wydania wykluczenia za pomocą decyzji arbitra. Każda ze stron może pozwać sąd stanowy do sądu federalnego, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo.

(9) Wyjątek – Procedura arbitrażu masowego.

Masowy arbitraż.Masowy arbitraż” oznacza 5 lub więcej Sporów dotyczących tego samego lub podobnego przedmiotu, które mają wspólne problemy prawne lub fakty, lub w których prawnicy lub inne organizacje reprezentujące strony takich Sporów są takie same bądź są inne ale współpracują ze sobą lub pracują w koordynacji. „Masowy spór arbitrażowy” oznacza indywidualny spór, który stanowi część masowego arbitrażu. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie będzie interpretowane jako zezwalające na postępowanie skonsolidowane, przedstawicielskie lub grupowe. Take-Two zastrzega sobie wszelkie prawa i środki obrony w odniesieniu do każdego Wniosku o arbitraż i powoda.

Zasady arbitrażu masowego. Niezależnie od zgody stron na indywidualne zarządzanie wszystkimi Sporami przez JAMS, Użytkownik i Take-Two zgadzają się, że jeśli Spór jest (lub stanie się) Sporem arbitrażowym masowym, nie będzie on podlegał Regulaminowi JAMS ani nie będzie administrowany przez JAMS. Zamiast tego Spory arbitrażowe będą rozstrzygane przez firmę New Era i będą podlegać Regulaminowi nowej ery obowiązującemu w momencie składania Sporów arbitrażowych, z wyłączeniem wszelkich zasad zezwalających na arbitraż w całej grupie („Zasady New Era”) oraz niniejszej Umowy arbitrażowej. Zasady New Era są dostępne na stronie www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Dla jasności, Zasady New Era są zmieniane przez warunki niniejszej Umowy arbitrażowej.

Łączenie sporów arbitrażowych. Aby ułatwić skuteczne rozstrzyganie sporów masowych, po zaakceptowaniu 60 sporów masowych związanych z pojedynczym arbitrażem masowym („Pierwsza partia”) New Era nie będzie przyjmować żadnych dodatkowych wniosków o arbitraż związanych z takim arbitrażem masowym do 60 dni po ostatecznym rozstrzygnięciu wszystkich spraw reprezentatywnych (Bellwether Cases) z pierwszej partii i kolejnej Konferencji ugodowej przewidzianej w Zasadach New Era. Następnie wszelkie dodatkowe spory arbitrażowe związane z trwającym arbitrażem masowym mogą zostać przyjęte i rozstrzygnięte zgodnie z Zasadami New Era na tych samych warunkach, jak gdyby takie spory arbitrażowe zostały złożone i przyjęte w ramach pierwszej partii. Opóźnienie w przyjęciu Sporu arbitrażowego masowego na mocy niniejszego postanowienia zostanie wyłączone przy obliczaniu odpowiedniego terminu na wniesienie Sporu na mocy niniejszej Umowy arbitrażowej. Firma Take-Two i strona wszelkich Sporów arbitrażowych, które w innym przypadku zostałyby opóźnione na mocy niniejszego postanowienia, mogą zgodzić się na zrzeczenie się tego opóźnienia i włączenie takiego Masowego sporu arbitrażowego do Pierwszej partii. Użytkownik zgadza się współpracować w dobrej wierze w celu wdrożenia tego procesu opartego na partii.

Rozłączalność w przypadku arbitrażu masowego. Jeżeli jakikolwiek sąd lub arbiter stwierdzi, że niniejszy punkt 15.5(9) jest nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, lub jeżeli New Era odmówi prowadzenia Masowych sporów arbitrażowych w ramach masowego arbitrażu, wówczas Umowa arbitrażowa zostanie uznana za nieważną w całości oraz zostanie uznane, że Użytkownik i firma Take-Two nie zgodzili się na arbitraż takich Sporów.

(10) Wykluczenie z arbitrażu. Niezależnie od decyzji stron o rozwiązaniu wszystkich Sporów w drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego, Zarówno Użytkownik, jak i firma Take-Two mogą wnieść powództwo do sądu stanowego lub federalnego, w którym dochodzić będą tylko jednego z następujących roszczeń: naruszenie lub nieważność patentu; naruszenie praw autorskich (w tym bez ograniczeń, w oparciu o korzystanie z Usług po naruszeniu, lub zerwanie praw wynikających z Umowy); naruszenie praw moralnych; naruszenie znaku towarowego; sprzeniewierzenie tajemnicy handlowej; lub oszustwa i nadużycia komputerowe. Każda ze stron Sporu może ubiegać się o zadośćuczynienie w sądzie ds. drobnych roszczeń w przypadku Sporów lub roszczeń w zakresie jurysdykcji tego sądu, w tym poprzez staranie się o przeniesienie arbitrażu w toku na mocy niniejszej Umowy arbitrażowej do takiego sądu ds. drobnych roszczeń na tej podstawie.

(11) Ograniczenie zmian w postanowieniu arbitrażowym. Możemy aktualizować niniejszą Umowę, w tym Umowę arbitrażową, według własnego uznania zgodnie z punktem 1.2. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy arbitrażowej, jeśli firma Take-Two zmieni którekolwiek z warunków niniejszej Umowy arbitrażowej po dacie pierwszego zaakceptowania Umowy arbitrażowej (lub zaakceptowania wszelkich późniejszych zmian w Umowie arbitrażowej), Użytkownik może odrzucić nowe zmiany. Aby odrzucić nowe zmiany w Umowie arbitrażowej, należy powiadomić nas na piśmie w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie zmian, które Użytkownik chce odrzucić, zgodnie z powyższą datą „Ostatnia aktualizacja”. Powiadomienie o odrzuceniu musi zostać wysłane na adres:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN / DO WIAD.: DZIAŁ PRAWNY — ODRZUCENIE ZMIAN W UMOWIE ARBITRAŻOWEJ (LEGAL DEPARTMENT — REJECTION OF CHANGES TO ARBITRATION AGREEMENT)

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Powiadomienie o rezygnacji musi zawierać: (1) imię i nazwisko Użytkownika; (2) adres korespondencyjny Użytkownika; (3) nazwę Konta Użytkownika, jeśli Użytkownik ją posiada; oraz (4) wyraźne, podpisane oświadczenie, że Użytkownik nie akceptuje Umowy arbitrażowej. Dla jasności, jeśli wcześniej Użytkownik zaakceptował Umowę arbitrażową, odrzucenie przez Użytkownika zmian w Umowie arbitrażowej nie oznacza rezygnacji; Użytkownik i Take-Two nadal będą rozstrzygać wszelkie Spory pomiędzy Użytkownikiem a Take-Two zgodnie z warunkami Umowy arbitrażowej w dniu, w którym po raz pierwszy Użytkownik wyraził zgodę lub w dniu wejścia w życie ostatniej przyjętej przez Użytkownika wersji Umowy arbitrażowej (którą wskazuje data „Ostatniej aktualizacji” powyżej), w zależności od tego, co nastąpi później.

(12) Rozdzielność. Z wyjątkiem przypadków określonych w ustępach 15.5(2) i (9), jeżeli jakikolwiek ustęp niniejszej Umowy arbitrażowej zostanie uznany za nieważny, niewykonalny lub niezgodny z prawem, taki ustęp lub część zostanie rozwiązana, a pozostała część tego ustępu dotyczącego Rozstrzygania sporów będzie w pełni obowiązywać.