Dienstvoorwaarden Take-Two

Laatst bijgewerkt: 29 januari 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. is een wereldwijd bedrijf met statutaire zetel te 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, Verenigde Staten van Amerika, waarvan de bedrijvengroep alle Take-Two-bedrijven en -labels omvat (gezamenlijk “Take-Two”, “wij”, “ons” en “onze”). Deze Dienstvoorwaarden (“Overeenkomst”) hebben betrekking op de algemene voorwaarden waaronder wij u toegang bieden tot het gebruik van onze games, apps, producten, websites en andere diensten (de “Diensten”) alsook Virtuele items (zoals gedefinieerd in Artikel 3 hieronder) en uw Account (zoals uitgelegd in Artikel 1.3 hieronder). Deze Overeenkomst is een rechtsgeldig contract tussen u en Take-Two. Door toegang te verkrijgen tot onze Diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om de toepassing te beperken of uitsluiten van enige verplichte consumentenwetgeving van uw rechtsgebied van inwoning. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Overeenkomst, mag u de Diensten en enige Virtuele items niet gebruiken en mag u geen Account aanmaken.

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door en wees extra zorgvuldig bij het doornemen van deze Artikelen:

Artikel 6 — Gebruikersregels.

Uw gebruik van onze Diensten omvat de plicht en verantwoordelijkheid om ons erbij te helpen ervoor te zorgen dat onze sociale en online gamingervaringen voor alle gebruikers en voor onze werknemers en contractanten een inclusief en respectvol karakter hebben. U moet tijdens het gebruik van de Diensten, Virtuele items of uw Account de regels in Artikel 6 volgen, inclusief de Gedragscode.

Artikel 15 — Verplichte arbitrage.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN RECHTEN OP COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN EN JURYRECHTSPRAAK VOOR ALLE GEBRUIKERS DIE WOONACHTIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN EN ELK ANDER RECHTSGEBIED DAN AUSTRALIË, ZWITSERLAND, HET VERENIGD KONINKRIJK OF DE RECHTSGEBIEDEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE.

VOOR GEDEKTE GEBRUIKERS GELDT DAT U, TENZIJ U ZICH AFMELDT VIA HET PROCES IN ARTIKEL 15.5 LID (3), GEBONDEN BENT AAN DE ARBITRAGEOVEREENKOMST, WAT BETEKENT DAT U EN TAKE-TWO VERPLICHT ZIJN OM ELK GESCHIL OP TE LOSSEN, BEHOUDENS BEPERKTE UITZONDERINGEN, MIDDELS DEFINITIEVE EN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE. DE ARBITRAGECLAUSULE HOUDT IN DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OP JURYRECHTSPRAAK EN OM DEEL TE NEMEN AAN COLLECTIEVE RECHTSZAKEN EN ALLE ANDERE SOORTEN GERECHTELIJKE PROCEDURES. U ERKENT DAT U DE VERPLICHTE ARBITRAGECLAUSULE EN DE VERKLARING VAN AFSTAND VAN UW RECHT OP COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN/JURYRECHTSPRAAK BEGRIJPT EN DEZE – TENZIJ U OP GELDIGE WIJZE UW NIET-DEELNEMING AANGEEFT – UITDRUKKELIJK AANVAARDT

RAADPLEEG ARTIKEL 15 VAN DEZE OVEREENKOMST VOOR MEER INFORMATIE OVER VERPLICHTE ARBITRAGE, DE INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN EN UW AAN TIJDSBEPERKINGEN ONDERWORPEN RECHT OP NIET-DEELNEMING.

1. Uw gebruik van de Diensten.

1.1. Leeftijdsbeperkingen en wettelijke verantwoordelijkheid. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent “u” of “uw” de individuele gebruiker die interactie heeft met onze Diensten; als een dergelijke gebruiker jonger is dan 18 jaar (of de minimale wettelijke leeftijd voor volwassenheid in uw land), betekent “u” of “uw” de ouder of wettelijke voogd van de gebruiker die deze Overeenkomst namens de gebruiker aangaat. U, of een persoon onder uw toezicht, mag de Diensten alleen gebruiken als u, of de persoon onder uw toezicht, de minimumleeftijd voor de toepasselijke Dienst overschrijdt. Minderjarigen jonger dan 18 jaar (of de wettelijke leeftijd van volwassenheid in uw land) moeten hun ouder of voogd erom verzoeken deze Overeenkomst door te nemen en aan hen uit te leggen, alsook om namens hen met deze Overeenkomst akkoord te gaan. Als u deze Overeenkomst accepteert namens een minderjarige, dient u toezicht te houden op het gebruik van de Dienst door de minderjarige, met inbegrip van alle Virtuele items of Accounts die door deze minderjarige worden gebruikt. Als u de ouder of voogd bent van een minderjarige en u namens deze akkoord gaat met deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruik van de Diensten, inclusief eventuele Virtuele items of Accounts, door uw kind, ongeacht of dergelijk gebruik expliciet door u is goedgekeurd. U bent wettelijk en financieel verantwoordelijk voor al uw handelingen tijdens het gebruiken van of het verkrijgen van toegang tot de Diensten, inclusief de handelingen van iedereen die u het toestaat tot de Diensten of uw Account toegang te verkrijgen.

1.2. Wijzigingen aan deze overeenkomst. Wij behouden te allen tijde ons het recht voor om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wij zullen ernaar streven om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen voordat de gewijzigde Overeenkomst van kracht wordt. Als u niet akkoord wilt gaan met de voorwaarden van de gewijzigde Overeenkomst, hebt u mogelijk geen toegang meer tot de Diensten zodra de gewijzigde Overeenkomst van kracht wordt. We zullen proberen u van dit juridische gevolg op de hoogte te stellen, wanneer we u ervan op de hoogte brengen dat de Overeenkomst gewijzigd is. Door actief akkoord te gaan met de gewijzigde Overeenkomst of door de Diensten te blijven gebruiken nadat de gewijzigde Overeenkomst van kracht is geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord wilt gaan met de gewijzigde Overeenkomst, kunt u uw gebruik van de Diensten beëindigen zonder dat hiervoor kosten aan ons verschuldigd zijn (maar u blijft aansprakelijk voor alle onbetaalde bedragen die verschuldigd zijn aan een Digitale winkel zoals uiteengezet in Artikel 4 hieronder).

1.3. Uw Account. Sommige elementen van de Diensten vergen mogelijk dat er door u een account wordt aangemaakt, terwijl voor andere Diensten geldt dat er mogelijk automatisch een account voor u wordt aangemaakt wanneer u de Diensten voor het eerst opent (elk een “Account”). Om een Account aan te maken, kan u worden gevraagd om uw leeftijdsgegevens en land/regio te verstrekken, en vervolgens een e-mailadres, een gebruikersnaam, een wachtwoord en andere informatie aan te leveren die wij nodig achten in verband met het aanmaken van uw Account, die allemaal worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met ons Privacybeleid. U moet bij het aanmaken van een Account nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zichzelf verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw Account. U stemt er ook mee in om uw Account of de gebruikersnaam of het wachtwoord van uw Account niet te verkopen, over te dragen of te delen, en u stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u onbevoegd gebruik van uw Account vermoedt. We hebben het recht om het aanmaken van een Account te weigeren, om welke legitieme reden dan ook, en behouden ons het recht voor om een Account die deze Overeenkomst schendt te beëindigen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen met betrekking tot het beëindigen van de Overeenkomst en om alle Accountinformatie te verwijderen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

2. Beperkte licentie.

2.1. We behouden ons alle rechten op onze intellectuele eigendommen voor. Wij, en onze licentiegevers, bezitten en behouden alle rechten, titels en belangen op en in de Diensten, Virtuele items en uw Account (met uitzondering van alle tastbare media waarop de Diensten kunnen worden geleverd), met inbegrip van alle: (1) informatie, tekst, gegevens, bestanden, code, scripts, ontwerpen, afbeeldingen, kunstwerken, illustraties, foto's, geluiden, muziek, titels, thema’s, objecten, personages, namen, dialoogteksten, locaties, verhalen, plots, animaties, concepten, audiovisuele effecten, virtuele goederen en valuta binnen de game (inclusief Virtuele items), interactieve functies, gameplay, werkmethoden, de compilatie, assemblage en de inrichting van de materialen van de Diensten, Virtuele items, of uw Account, en al het overige auteursrechtelijk beschermde materiaal; (2) handelsmerken, logo’s, handelsnamen, aanbiedingsvorm, dienstmerken en handelsidentiteiten van verschillende partijen, inclusief die van ons; alsmede (3) andere vormen van intellectueel eigendom (alle voorgaande gezamenlijk: “Inhoud”).

2.2. Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten, inclusief Virtuele items en uw Account voor uw persoonlijke, niet-commerciële genot. De Diensten, Virtuele items of uw Account, inclusief de Inhoud, maar met uitzondering van enig tastbaar medium waarop de Diensten kunnen worden geleverd, worden in licentie gegeven, niet verkocht. Deze licentie is persoonsgebonden en geeft u geen eigendomsrechten op de Diensten, Virtuele items of uw Account (of in of op hun functies of Inhoud).

2.3. Beperkingen. De beperkte licentie die in deze Overeenkomst wordt verleend, geeft u niet het recht, en verbiedt het u, de Diensten (inclusief de Inhoud), de Virtuele items of uw Account te verkopen, kopiëren (behalve voor zover toegestaan krachtens toepasselijke wettelijke uitzonderingen, zoals de uitzondering voor “privékopieën” krachtens toepasselijke wetgeving), lenen, huren, distribueren, demonteren, decompileren, ontsleutelen, hacken, broncode afleiden van, reverse-engineeren (behalve voor zover toegestaan krachtens toepasselijke wettelijke uitzonderingen die voortvloeien uit EU-richtlijn 2009/24 of andere toepasselijke wetgeving), wijzigen, afgeleide werken te creëren, commercialiseren, of anderszins te exploiteren tenzij deze vallen onder afzonderlijke, expliciete schriftelijke voorwaarden van Take-Two die dit toestaan. Zonder het voorgaande te beperken, geeft niets in de beperkte licentie die in deze Overeenkomst wordt verleend toestemming tot het gebruik van de Diensten (inclusief de Inhoud), Virtuele items of uw Account om op enigerlei wijze Generatieve AI-tools te ontwikkelen, op te leiden, te verbeteren, te bevorderen of er bronmateriaal voor te leveren; en om alle twijfel te voorkomen, is dergelijk gebruik hierbij uitdrukkelijk verboden. “Generatieve AI-tools” betekent elk hulpmiddel of computerprogramma dat algoritmen of technologie gebruikt die algemeen bekend staat als kunstmatige intelligentie of machine learning waarmee inhoud kan worden gecreëerd of te genereren is zoals, zonder beperking, softwarecode, geschreven tekst, stilstaande of bewegende beelden, muzikale werken, nabootsing van menselijke stemmen, audiomateriaal of andere creatieve werken op basis van tekst, afbeelding, geluidsinvoer of andere vormen van input. Als we uw Account of deze Overeenkomst in overeenstemming met de onderstaande bepalingen beëindigen, eindigt elke door ons aan u verleende licentie voor het gebruik van de Diensten, Virtuele items, uw Account of Inhoud onmiddellijk.

2.4. Rechtsgevolg. In deze licentie worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. U hebt mogelijk andere rechten krachtens de wetgeving van uw staat of land. Deze licentie verandert niets aan uw rechten uit hoofde van de wetgeving van uw staat of land als de wetgeving van uw staat of land dat niet toestaan.

3. Virtuele items.

Virtuele items” betekent alle virtuele valuta, goederen, items, boosts of effecten zoals, maar niet beperkt tot, munten, punten, edelstenen, tokens, wapens, voertuigen, kaarten, skins, power-ups, kleding, apparatuur, trofeeën, beloningen, badges of eender welk ander virtueel activum in het spel dat beschikbaar wordt gesteld, gekocht wordt in een Digitale winkel, verdiend wordt of anderszins verkregen wordt via de Diensten. Virtuele items worden in licentie gegeven onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en niets in deze Overeenkomst mag als bestaande in enigerlei overdracht worden opgevat van rechten op of eigendomsbelangen in dergelijke Virtuele items aan u. Virtuele items zijn alleen voor gebruikers in bepaalde rechtsgebieden beschikbaar en u mag , tenzij anders vermeld in uw overeenkomst met de relevante Digitale winkel, geen Virtuele items kopen of gebruiken als u zich niet in een goedgekeurd rechtsgebied bevindt. Virtuele items kunnen alleen worden ingewisseld voor inhoud die via de Diensten beschikbaar wordt gesteld, die over het algemeen gamespecifiek is. Virtuele artikelen hebben geen geldelijke waarde, kunnen niet buiten de Diensten worden gebruikt en mogen niet worden verkocht, overgedragen of ingewisseld voor echt geld of artikelen van waarde buiten de Diensten, tenzij onderworpen aan afzonderlijke, uitdrukkelijke schriftelijke voorwaarden die door Take-Two worden verstrekt en dergelijk gedrag toestaan. We hebben te allen tijde het recht om Virtuele items te wijzigen, te wissen, te verplaatsen, te verwijderen of op te schorten, met of zonder kennisgeving aan u en zonder enige aansprakelijkheid jegens u. We kunnen het totale aantal Virtuele items beperken dat kan worden bewaard voor een game of dat in totaal op uw Account kan worden bewaard. We kunnen de periode beperken waarin u virtuele items kunt bewaren of gebruiken met betrekking tot een bepaalde game of ander aspect van de Diensten. Daarnaast zijn de prijs en beschikbaarheid van aan te schaffen of te verwerven Virtuele items aan wijzigingen onderhevig. U gaat ermee akkoord dat u op uw Account geen eigendoms- of andere rechten hebt. Dit geldt ook voor rechten op Virtuele items.

4. Aankopen, facturering en abonnementen.

4.1. Digitale winkels. Sommige aspecten van de Diensten en sommige Virtuele items vergen mogelijk dat u een vergoeding betaalt via een winkel die door ons of een derde wordt beheerd (elk een “Digital winkel”). Uw contractuele partner bij het leveren van deze Diensten en Virtuele items aan u is de Digitale winkel. Uw aankoop via de Digitale winkel is onderworpen aan alle toepasselijke voorwaarden die worden opgelegd door de Digitale winkel (“Voorwaarden van de Digitale winkel”), die allemaal door middel van verwijzing in deze Overeenkomst zijn opgenomen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot uw aankoop bij een dergelijke Digitale winkel en moet nauwkeurige en volledige betalingsinformatie verstrekken aan de Digitale winkel. We kunnen de toepasselijke Diensten of levering van Virtuele items opschorten of annuleren als de Digitale winkel ons ervan op de hoogte stelt dat deze na redelijke voorafgaande kennisgeving geen volledige betaling van u heeft ontvangen, of als u restituties verkrijgt of probeert te verkrijgen die in strijd zijn met het toepasselijke beleid van de Digitale winkel. Opschorting of annulering van de Diensten of Virtuele items wegens niet-betaling aan de Digitale winkel kan leiden tot verlies van de toegang tot, alsmede verlies van het gebruik van, uw Account en Inhoud of Diensten. Voor alle duidelijkheid, wij zijn niet aansprakelijk jegens u ingeval uw toegang tot een van de Diensten door een Digitale winkel wordt beëindigd als gevolg van enige schending uwerzijds van de Voorwaarden van de Digitale winkel.

4.2. Abonnementen. Sommige aspecten van de Diensten worden mogelijk aangeboden op abonnementsbasis met automatische, terugkerende betalingen aan het begin van elke factureringsperiode (“Abonnement”). We behouden ons te allen tijde het recht voor om de voorwaarden waaronder dergelijke functies te koop worden aangeboden te wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Houd er rekening mee dat sommige Abonnementen worden aangeboden onder aanvullende algemene voorwaarden, die de onderstaande voorwaarden kunnen wijzigen.

(1) Aankoop. Abonnementen kunnen bij een Digitale winkel worden aangeschaft. Om een Abonnement te gebruiken, moet u: een geldig recht hebben op het product of de dienst met betrekking tot het Abonnement; een geldig account hebben bij de Digitale winkel, inclusief een huidige, geldige en geaccepteerde betaalmethode die op dat account is geregistreerd; en een internetverbinding hebben. De Digitale winkel factureert op elke verlengdatum van het Abonnement de toepasselijke Abonnementskosten (en eventuele toepasselijke belastingen) (“Vergoeding”) aan u overeenkomstig de door u gekozen betaalmethode. Na aankoop wordt/worden uw Abonnement(en) geactiveerd en krijgt u toegang tot de voordelen die zijn gekoppeld aan het Abonnement op het moment waarop u zich abonneert.

(2) Automatische verlenging en annulering. Uw Abonnement wordt aan het einde van elke factureringsperiode automatisch verlengd. De Digitale winkel brengt de op dat moment geldende Vergoeding bruikens uw betalingsmethode in rekening, tenzij u uw Abonnement via de toepasselijke Digitale winkel annuleert voordat uw huidige factureringsperiode eindigt. U kunt een Abonnement op elk moment opzeggen, zodat automatische verlenging voorkomen wordt en het Abonnement aan het einde van uw huidige factureringsperiode afloopt. Als u opzegt, blijft u voordelen ontvangen tot het moment waarop het Abonnement afloopt, te weten aan het einde van uw op dat moment lopende factureringsperiode. Raadpleeg de Voorwaarden van de Digitale winkel voor het toepasselijke restitutiebeleid, indien van toepassing.

(3) Wijzigingen aan Abonnementen. De voorwaarden van een Abonnement en de voordelen die in een dergelijk Abonnement zijn opgenomen, kunnen van tijd tot tijd veranderen. Voorbeelden van wijzigingen op het gebied van voordelen zijn aanpassingen aan eerder opgeëiste voordelen of de verwijdering ervan. Take-Two kan een Abonnement ook op elk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van niet minder dan dertig (30) dagen. Dergelijke wijzigingen worden bijgewerkt op de productpagina van het door de Digitale winkel aangeboden Abonnement en u ontvangt mogelijk een e-mailbericht van Take-Two en/of de Digitale winkel over dergelijke wijzigingen voordat ze plaatsvinden. Lees elke kennisgeving van wijzigingen zorgvuldig door. Als u uw Abonnement niet opzegt na ontvangst van een kennisgeving van een wijziging aan de voorwaarden van het Abonnement, inclusief het bedrag van de Vergoeding, of de voordelen die zijn inbegrepen in het Abonnement, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Wijzigingen worden van kracht na automatische verlenging van uw Abonnement of op de datum waarop u dergelijke wijzigingen anderszins uitdrukkelijk aanvaardt, indien die datums de eerdere van de twee data is.

5. Door een gebruiker gegenereerde en aangepaste inhoud.

5.1. Door een gebruiker gegenereerde inhoud.Door een gebruiker gegenereerde inhoud” heeft ten minste betrekking op alle digitale inhoud of communicatie die gebruikers maken, uploaden of distribueren via de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot: tekst, berichten, audio of audiovisuele communicatie; code, scripts, texturen, modellen, kaarten, bestanden of andere assets of documenten; foto’s, afbeeldingen, videobeelden of andere audio- of audiovisuele werken; en alle feedback of suggesties met betrekking tot de Diensten. Door een gebruiker gegenereerde inhoud sluit Aangepaste inhoud specifiek uit (zoals in het onderstaande gedefinieerd). U bent als enige verantwoordelijk voor de Door een gebruiker gegenereerde inhoud die u via de Diensten aanmaakt, uploadt of distribueert (“Door u als gebruiker gegenereerde inhoud”) en u verklaart hierbij aan ons dat uw Door u als gebruiker gegenereerde inhoud deze Overeenkomst niet zal schenden, inclusief, zonder beperking, de voorwaarden van Artikel 6.

5.2. Rechten op Door een gebruiker gegenereerde inhoud. U behoudt alle rechten, indien van toepassing, die u mogelijk krachtens de toepasselijke wetgeving op Door u als gebruiker gegenereerde inhoud hebt. Als u dergelijke rechten op Door u als gebruiker gegenereerde inhoud hebt, inclusief enig auteursrecht of ander intellectueel-eigendomsbelang, verleent u ons, in ruil voor de rechten die aan u in licentie zijn gegeven in deze Overeenkomst, hierbij een onherroepelijk, wereldwijd geldig, royaltyvrij, niet-exclusief en sublicentieerbaar gebruiksrecht om Door u als gebruiker gegenereerde inhoud te gebruiken, reproduceren, bewerken, wijzigen, aanpassen, publiceren, distribueren, verzenden, publiekelijk weergeven, met het publiek communiceren, in het openbaar uitvoeren en anderszins te exploiteren, alsmede om op basis van de Aangepaste inhoud afgeleide werken te creëren, binnen of via de Diensten of voor enig ander commercieel en niet-commercieel doel met betrekking tot de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de verbetering van de Diensten, zonder compensatie of kennisgeving, voor de volledige duur van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Door u als gebruiker gegenereerde inhoud (met inbegrip van al het wederom in werking doen treden van, en alle ongedaanmakingen en uitbreidingen van, die rechten). Zonder het voorgaande te beperken, valt onder de rechten die in deze Overeenkomst aan Take-Two in licentie worden gegeven onder andere expliciet het recht voor Take-Two om het andere gebruikers toe te staan Door u als gebruiker gegenereerde inhoud te gebruiken als onderdeel van onze exploitatie van de Diensten. Door Door u als gebruiker gegenereerde inhoud aan te maken, te uploaden of te distribueren naar of via de Diensten, verklaart u jegens ons dat u het enige onbezwaarde recht in en op Door u als gebruiker gegenereerde inhoud bezit en dat dergelijke rechten die u in dit Artikel aan ons verleent en onze exploitatie van die rechten, geen inbreuk maken op de rechten van derden.

5.3. Aangepaste inhoud. Sommige van onze Diensten stellen u in staat om onze tools, bewerkingssoftware, functionaliteit tijdens het gamen of andere functies die door ons worden geleverd (“Onze tools”) te gebruiken om de Inhoud te bewerken om (bijvoorbeeld) aangepaste niveaus, kaarten, assets in het spel, ontwerpen, kleding, personages, insignes, cursussen, games of andere inhoud te maken op basis van de Inhoud (“Aangepaste inhoud”). Aangepaste inhoud is onder andere, zonder beperking, alle inhoud die is gemaakt met behulp van onze tools, inclusief assets in het spel, kaarten, screenshots, video’s, opnames van audio tijdens het spel, gameplayclips en livestreams. U mag Aangepaste inhoud alleen gebruiken in combinatie met de Diensten en/of alleen zoals door ons is goedgekeurd. U bent als enige verantwoordelijk voor de Aangepaste inhoud die u aanmaakt en gaat ermee akkoord dat dergelijke Aangepaste inhoud geen schending inhoudt van deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, de voorwaarden in Artikel 6.

5.4. Rechten op Aangepaste inhoud. Take-Two behoudt zich krachtens de toepasselijke wetgeving alle rechten op, en eigendom van, alle Aangepaste inhoud voor. Indien, krachtens de toepasselijke wetgeving, de aanmaak door u van Aangepaste inhoud ertoe leidt dat u intellectuele eigendomsrechten bezit op dergelijke Aangepaste inhoud, draagt u, in ruil voor de rechten die aan u in deze Overeenkomst in licentie zijn gegeven, bij het aanmaken van dergelijke Aangepaste inhoud hierbij vrijelijk alle rechten, titels en belangen op en in dergelijke Aangepaste inhoud aan ons over, inclusief maar niet beperkt tot, alle intellectuele-eigendomsrechten wereldwijd voor de volledige duur van dergelijke intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van al het wederom in werking doen treden van, en alle ongedaanmakingen en uitbreidingen van, die rechten). Indien, ondanks de voorgaande opdracht, u om welke reden dan ook enig intellectueel eigendomsbelang of andere rechten op de Aangepaste inhoud behoudt, dan verleent u ons hierbij een onherroepelijk, wereldwijd geldig, royaltyvrij, niet-exclusief en sublicentieerbaar recht dergelijke Aangepaste inhoud te gebruiken, reproduceren, bewerken, wijzigen, aanpassen, publiceren, distribueren, verzenden, publiekelijk weergeven, met het publiek communiceren, in het openbaar uitvoeren en anderszins te exploiteren, alsmede om op basis van de Aangepaste inhoud afgeleide werken te creëren, binnen of via de Diensten of voor enig ander commercieel en niet-commercieel doel met betrekking tot de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de verbetering van de Diensten, zonder compensatie of kennisgeving, voor de volledige duur van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke Aangepaste inhoud (met inbegrip van al het wederom in werking doen treden van, en alle ongedaanmakingen en uitbreidingen van, die rechten). Zonder het voorgaande te beperken, valt onder de rechten die in deze Overeenkomst aan Take-Two in licentie worden gegeven onder andere expliciet het recht voor Take-Two om het andere gebruikers toe te staan Aangepaste inhoud te gebruiken als onderdeel van onze exploitatie van de Diensten.

5.5. Moderatie van inhoud; Recht op verwijdering. Wij zijn niet verplicht om Door u als gebruiker gegenereerde inhoud of de Aangepaste inhoud die u vervaardigt te hosten, onderhouden, ondersteunen of verspreiden. We hebben Door een gebruiker gegenereerde inhoud of Aangepaste inhoud niet noodzakelijkerwijs beoordeeld en zijn niet verplicht om actief toezicht te houden op Door een gebruiker gegenereerde inhoud of Aangepaste inhoud die mogelijk via de Diensten beschikbaar is. We bevestigen de veiligheid, kwaliteit of originaliteit van Door een gebruiker gegenereerde inhoud of Aangepaste inhoud geenszins. Door een gebruiker gegenereerde inhoud en Aangepaste inhoud vertegenwoordigen in geen geval de standpunten van Take-Two of haar directie, werknemers of andere, met Take-Two verbonden personen. U begrijpt dat we alle Door een gebruiker gegenereerde inhoud of Aangepaste inhoud kunnen wijzigen, verwijderen, onderdrukken, blokkeren, verbergen, verwijderen of wissen, en alle illegale Door een gebruiker gegenereerde inhoud of Aangepaste inhoud en alle gerelateerde gebruikersinformatie aan de bevoegde autoriteiten kunnen melden. In overeenstemming met onze verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving, zullen we ernaar streven om u, als we negatieve maatregelen nemen tegen Door u als gebruiker gegenereerde inhoud of de Aangepaste inhoud die u maakt op basis van de Diensten, uw Account opschorten of verbieden of anderszins uw toegang beperken tot sommige of alle Diensten, Virtuele items of uw Account ten gevolge van Door u als gebruiker gegenereerde inhoud of de Aangepaste inhoud die u maakt, daarvan op de hoogte te stellen.

6. Regels voor gebruikers.

Voor de toepassing van dit Artikel 6 vallen onder “Diensten” ten minste Virtuele items en uw Account en betekent “Materiaal” Door u als gebruiker gegenereerde inhoud en eventuele Aangepaste inhoud die u vervaardigt.

6.1. Geen illegaal gedrag of ongeoorloofde commerciële exploitatie. U gaat ermee akkoord dat:

(1) U de Diensten alleen zult gebruiken voor wettige doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

(2) U de Diensten niet zult gebruiken in verband met enige weddenschap waarmee geld of andere zaken van waarde gemoeid zijn, tenzij deze onderworpen is aan afzonderlijke, uitdrukkelijke schriftelijke voorwaarden die door Take-Two zijn afgegeven waarin voor dergelijk gedrag toestemming gegeven wordt.

(3) U de Diensten zult gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en u de Diensten niet commercieel zult exploiteren, tenzij dergelijk gebruik onderworpen is aan afzonderlijke, uitdrukkelijke schriftelijke voorwaarden die door Take-Two zijn afgegeven waarin voor dergelijk gedrag toestemming gegeven wordt. Daaronder valt tevens de deelname aan, het mogelijk maken van, of het aanmoedigen van de inzameling, verkoop of uitwisseling van eender wat dat tot de Diensten behoort (inclusief, zonder beperking, alle Virtuele items of Accounts) waarvoor niet expliciet door Take-Two goedkeuring verkregen is; het faciliteren, creëren of onderhouden van een onbevoegde verbinding met de Diensten (inclusief elke ongeautoriseerde server die wijzigingen aanbrengt aan of anderszins verbinding maakt met een van de Diensten); en het op welke manier dan ook creëren, of deelnemen aan enige exploitatie, van prijsverschillen van Virtuele items (bijvoorbeeld tussen prijzen in echte valuta).

6.2. Respect voor intellectueel eigendom. U gaat ermee akkoord dat u de Diensten niet zult gebruiken om Materiaal te vervaardigen, uploaden of distribueren dat inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken of overige intellectuele-eigendomsrechten van derden of dat anderszins de voorwaarden van Artikel 5 schendt.

6.3. Gedragscode. U gaat ermee akkoord dat:

(1) U geen ongepaste of ongeoorloofde middelen zult inzetten om het vermogen van een andere gebruiker om de Diensten zoals bedoeld te gebruiken te verstoren of negatief te beïnvloeden; om een oneerlijk spelvoordeel te verkrijgen; of om toegang te krijgen tot Virtuele items of andere Inhoud waarop u geen geldig recht hebt. Daaronder valt onder andere het gebruik van cheatcodes, ongeautoriseerde mods, hacks, glitches of andere technische exploits, alsook phishing, oplichting of social engineering.

(2) U zult de Diensten niet gebruiken om Materiaal te vervaardigen, uploaden of distribueren dat de privacy van een andere persoon schendt of er inbreuk op pleegt. Daaronder valt ook “doxing”, d.w.z. het delen van, of dreigen met het delen van, informatie om een ander in verlegenheid te brengen, te intimideren, te schaden of lastig te vallen.

(3) U de Diensten niet zult gebruiken om Materiaal te vervaardigen, uploaden of distribueren dat bewust of opzettelijk misleidend, vals of frauduleus is. U de Diensten niet zult gebruiken om te “spammen”, d.w.z. herhaaldelijk of periodiek misbruik te maken van een communicatiekanaal op een manier die de werking van de Diensten verstoort of hindert, reclame maakt voor producten of diensten van derden, of een negatieve invloed heeft op het vermogen van een andere gebruiker om de Diensten zoals bedoeld te gebruiken.

(4) U de Diensten niet zult gebruiken voor het vervaardigen, uploaden of distribueren van Materiaal dat feitelijke of schokkend realistische afbeeldingen of beschrijvingen bevat van wrede of bloederige taferelen, buitensporig geweld, foltering of wreedheid tegen dieren. Daaronder vallen onder andere alle afbeeldingen van dergelijke inhoud, ongeacht of het Materiaal bestaat uit echte of gemanipuleerde media-inhoud, animaties, computergegenereerde afbeeldingen of enigerlei digitale creatie van andere aard is.

(5) U de Diensten niet zult gebruiken om Materiaal te vervaardigen, uploaden of distribueren dat, of zich in te laten met handelingen die, de eetstoornissen, zelfmoord of andersoortige fysieke zelfbeschadiging van een ander mens toont, aanprijst of tracht te normaliseren, tracht aan te moedigen of bewust tracht te veroorzaken. Daaronder vallen tevens Materiaal of handelingen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er de wens uit spreekt een andere persoon in staat te stellen of aan te moedigen om zichzelf fysiek letsel toe te brengen of uit te hongeren, om gevaarlijke hoeveelheden alcohol, drugs of andere stoffen te consumeren of om zelf over te gaan tot dan wel ermee te dreigen zelf over te zullen gaan tot zelfbeschadiging met als doel iemand anders te intimideren, te manipuleren of ergens toe te dwingen.

(6) U de Diensten niet zult gebruiken om Materiaal te vervaardigen, uploaden of distribueren dat, of te handelen op een wijze die, een beledigend, pesterig of intimiderend karakter heeft of redelijkerwijs mag worden opgevat als bestaande in enigerlei fysieke of verbale bedreiging aan het adres van een ander individu. Daaronder valt onder andere Materiaal dat lasterlijk is en gedrag zoals campen, griefen, streamsnipen, swatten of andere vormen van mishandeling tijdens het spel.

(7) U de Diensten niet zult gebruiken om Materiaal te vervaardigen, uploaden of distribueren of om zich in te laten met pornografisch, obsceen of seksueel intimiderend gedrag. Daaronder valt tevens het verspreiden van ongevraagd of ongewenst seksueel suggestief Materiaal; het ongevraagd of ongewenst seksualiseren van een andere persoon; dreigementen uiten of iemand aanvallen op grond van de werkelijke, vermeende of veronderstelde seksualiteit of seksuele activiteit van een ander individu, of het ongeoorloofd delen van de seksueel suggestieve of expliciete inhoud van een ander zonder hun toestemming (d.w.z. “wraakporno”).

(8) U de Diensten niet zult gebruiken om Materiaal te vervaardigen, te uploaden of te distribueren dat seksueel misbruik van minderjarigen weergeeft of verbeeldt, aanprijst of tracht te normaliseren, tracht aan te moedigen of bewust tracht te veroorzaken. Daaronder valt onder andere Materiaal dat minderjarigen op enigerlei wijze seksualiseert, met inbegrip van echte of gemanipuleerde media-inhoud, animaties, computergegenereerde beelden of andere digitale creaties; het aangaan van of trachten aan te gaan van seksueel suggestieve of expliciete communicatie met een minderjarige en het verzoeken om seksueel suggestief of expliciet Materiaal van, of dergelijk Materiaal delen met, een minderjarige.

(9) U de Diensten niet zult gebruiken om Materiaal te vervaardigen, te uploaden of te verspreiden dat in haatdragende taal bestaat of zich van dergelijke taal bedient, of zich in te laten met haatzaaiend gedrag, waarbij haatdragende taal of haatzaaiend gedrag moet worden gedefinieerd als eender welke vorm van uitdrukking die redelijkerwijs kan worden opgevat als een aanval op, of aanprijzing van haat of geweld tegen, een persoon of groep op grond van eender welke van de volgende kenmerken: leeftijd; kleur of ras; invaliditeit; etniciteit; geslacht of genderidentiteit; afkomst of immigratiestatus; religieuze overtuiging; sekse of seksuele geaardheid; militaire dienst; sociaaleconomische klasse, status, of kaste; of gewicht, grootte, of lichaamstype.

(10) U de Diensten niet zult gebruiken om Materiaal te vervaardigen, uploaden of distribueren dat, of om zich in te laten met gedrag dat, gewelddadige extremistische daden of terreurdaden weergeeft of verbeeldt, aanprijst of er steun voor uitspreekt. Daaronder valt alle Materiaal of gedrag waarvan in redelijkheid kan worden gezegd dat er instemming met of steun voor extremistisch geweld of de daders van dergelijke handelingen uit spreekt en waarvan redelijkerwijs kan worden gezegd dat er extremistische ideologieën of samenzweringstheorieën door worden aangeprezen die geweld tegen anderen aanmoedigen of die trachten aan te zetten tot geweld.

(11) U alle aanvullende regels zult volgen die zijn uiteengezet in de individuele Communitynormen die mogelijk van toepassing zijn op uw gebruik van specifieke games, apps, producten of websites binnen de Diensten, die hier allemaal door middel van verwijzing in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

(12) U in aanvulling op het voorgaande de Diensten niet zult gebruiken om enig ander soort Materiaal te vervaardigen, uploaden of distribueren dat, of zich in te laten met gedrag dat, anderszins illegaal is of de Diensten gebruiken voor het plegen van schendingen die in deze Gedragscode worden vermeld.

6.4. Geen technische exploits. U gaat ermee akkoord dat:

(1) U geen IP-proxying of andere methoden zult gebruiken om uw locatie of woonplaats te verhullen, inclusief, zonder beperking, om geografische beperkingen op toegang tot Inhoud, toegangscontroles of technische beschermende maatregelen te omzeilen, of om deel te nemen aan activiteiten die onwettig zijn op grond van de toepasselijke lokale wetgeving.

(2) U mag, tenzij onder voorbehoud van afzonderlijke, uitdrukkelijke schriftelijke voorwaarden die zijn verstrekt door Take-Two, de Diensten niet gebruiken via, of Inhoud kopiëren naar, een externe server, virtuele pc of ander systeem of netwerk, inclusief, zonder beperking, een systeem of netwerk dat het mogelijk maakt dergelijke Diensten of Inhoud (of beoogt in te schakelen) te downloaden of streamen naar een of meer afzonderlijke apparaten met toegang tot het internet.

(3) U geen bugs, fouten, exploits, cheats, hacks, scripts, bots, ongeautoriseerde mods of andere methoden zult gebruiken, aanprijzen of beschikbaar stellen die zijn ontworpen om kwaadwillig met de Diensten te communiceren, inclusief maar niet beperkt tot schendingen van deze Overeenkomst, om informatie of gebruikersgegevens te verzamelen, kwetsbaarheden van het systeem uit te buiten, moderatie van inhoud of filtersystemen te omzeilen of de Diensten anderszins te onderscheppen, om te leiden of de werking ervan te verstoren.

(4) U mag de Diensten niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of disassembleren (behalve waar toegestaan krachtens toepasselijke wettelijke uitzonderingen die voortvloeien uit Richtlijn 2009/24 van de Europese Unie of andere toepasselijke wetgeving), weergeven, uitvoeren of op basis ervan afgeleide werken vervaardigen, of de Diensten anderszins wijzigen, geheel dan wel gedeeltelijk, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

(5) U de Diensten niet zult gebruiken om software, scripts, code of andere informatie te distribueren, uploaden of verzenden (inclusief, maar niet beperkt tot, virussen, wormen, timebots, cancelbots, Trojaanse paarden, hacks of andere vormen van schadelijke code) om de Diensten op een ongeoorloofde manier aan te passen of te wijzigen, of om dergelijke informatie te verzenden.

6.5. Het ondersteunen of aanmoedigen van overtredingen. U gaat ermee akkoord dat u geen materiële ondersteuning zult bieden aan enigerlei overtreding of poging tot overtreding van deze Overeenkomst door een andere gebruiker. Daaronder valt onder andere het verstrekken van financiële ondersteuning, knowhow, expertise of andersoortige hulp, of het herhaaldelijk aanmoedigen van gedrag dat in strijd is met deze Overeenkomst.

6.6. Toepasbaarheid op werknemers, vertegenwoordigers en contractanten. Voor alle duidelijkheid: de regels ten aanzien van handelwijzen en gedrag in het onderhavige artikel 6 zijn van toepassing op uw communicatie en interacties met de werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Take-Two, inclusief, zonder beperking, personen werkzaam voor ons klantenservice-, engineering-, beveiligings- of communityteam.

6.7. Gevolgen van overtredingen. Als u inbreuk pleegt op deze Overeenkomst, waaronder zonder beperking de Regels voor gebruikers in dit artikel 6 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), behoudt Take-Two zich het recht voor om correctieve maatregelen tegen u te nemen, waaronder, zonder beperking: het resetten van een deel van, of alle, voortgang binnen de game die aan uw Account is gekoppeld; het opschorten van uw toegang tot sommige of alle Diensten, Virtuele items, of uw Account; het beëindigen van uw toegang tot sommige of alle Diensten, Virtuele items, of het sluiten van uw Account in overeenstemming met de onderstaande beëindigingsbepalingen; het u onmogelijk maken in de toekomst opnieuw een Account aan te maken of toegang te verkrijgen tot de Diensten; of passende juridische maatregelen te nemen om deze Overeenkomst of onze overige rechten krachtens de toepasselijke wetgeving af te dwingen. We kunnen wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties of regelgevende instanties op de hoogte stellen en eventuele geassocieerde persoonsgegevens aanleveren zoals vermeld in ons Privacybeleid, als de inbreuk een bedreiging vormt voor het leven of de veiligheid van uzelf of anderen, of als met de inbreuk enigerlei andere activiteit gemoeid is waarvan we denken dat deze onwettig is. We behouden ons het recht voor om correctieve maatregelen tegen u te nemen op grond van informatie die we mogelijk ontvangen van derden, inclusief, zonder beperking, andere gebruikers, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of andere regelgevende organen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending van deze Overeenkomst door u of een andere gebruiker.

6.8. Toezicht; gebruikerstools en geautomatiseerde systemen. We kunnen (maar zijn niet verplicht om) actief toezicht te houden op het gebruik van de Diensten voor verschillende doeleinden, waaronder het voorkomen van valsspelen/cheating en hacking; het garanderen van uw naleving van deze Overeenkomst; het handhaven van de voorwaarden van deze Overeenkomst; en het verbeteren van de Diensten.

De Diensten maken mogelijk gebruik van moderatie- en filtersystemen, zoals geautomatiseerde woordfilters en inhouds- of symboolherkenningssoftware, die bedoeld zijn om de verspreiding van Materiaal dat in strijd is met deze Overeenkomst te voorkomen of een halt toe te roepen. De Diensten bevatten mogelijk ook hulpmiddelen om gebruikers in staat te stellen hun interacties met andere gebruikers te beheren, zoals gebruikers de mogelijkheid geven tot “opting-in” voor tekstchat of spraakcommunicatie in het spel, of om gebruikers in staat te stellen andere gebruikers te dempen/onderdrukken ("muten") of te blokkeren. De Diensten bevatten mogelijk meldingstools, hetzij in-het-spel of via speciale ondersteuningswebsites, waarmee gebruikers schendingen van de Gedragscode kunnen melden ter beoordeling door ons.

De hierboven beschreven functies en tools bevatten mogelijk algoritmen, kunstmatige intelligentie, machinelearning of andersoortige geautomatiseerde systemen om ons erbij te helpen de in dit artikel uiteengezette doeleinden te verwezenlijken op de schaal en met de reikwijdte die afdoende zijn om de Diensten voor onze gebruikers effectief te kunnen onderhouden.

De gebruikte moderatie- en filtersystemen kunnen per Dienst verschillen, ook afhankelijk van de inhoud, leeftijdsclassificatie of doelgroep van een bepaalde Dienst. Meer informatie over hoe we gegevens over het gebruik van de Diensten controleren en verzamelen, is te vinden in ons Privacybeleid. Ga voor meer informatie over het melden van schendingen van ons beleid naar onze Klantenservice.

7. Melding doen van ongepaste inhoud; Verzoeken tot verwijdering van inhoud; Digital Millenium Copyright Act (DMCA).

7.1. Schadelijke of illegale inhoud. Als u kennis neemt van Door een gebruiker gegenereerde inhoud of Aangepaste inhoud beschikbaar op de Diensten die in strijd is/zijn met onze Regels voor gebruikers van artikel 6 van deze Overeenkomst, met inbegrip van de Gedragscode, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen met behulp van de meldingstools die zich in de game of op onze gerelateerde klantenservicewebsites bevinden. Raadpleeg onze Klantenservice voor meer informatie over het melden van Door een gebruiker gegenereerde inhoud of Aangepaste inhoud die in strijd is met de Regels voor gebruikers. Door een dergelijke melding bij ons in te dienen, bevestigt u dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat de melding die u doet met betrekking tot de Door een gebruiker gegenereerde inhoud of Aangepaste inhoud een schending van de Overeenkomst vormt, en dat de in uw melding verstrekte informatie nauwkeurig en volledig is.

7.2. Kennisgeving van inbreuk op auteursrechten of handelsmerken. Wij reageren op kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de vereisten van artikel 512 de Digital Millennium Copyright Act van de Verenigde Staten (“DMCA”). Als u van mening bent dat Inhoud, Door een gebruiker gegenereerde inhoud, Aangepaste Inhoud of eender welk ander aspect van de Diensten inbreuk maakt op het auteursrecht of schuldig is aan verduistering van uw handelsmerk, moet u een kennisgeving van vermeende inbreuk indienen bij onze aangewezen vertegenwoordiger onder schriftelijke vermelding van de volgende gegevens:

(1) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

(2) Een gedetailleerde beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waar volgens u inbreuk op wordt gemaakt;

(3) De URL voor, of een gedetailleerde beschrijving van, de locatie waarop het naar uw oordeel inbreuk makende materiaal zich bevindt;

(4) Een verklaring uwerzijds dat u te goeder trouw oordeelt dat het betwiste gebruik niet door de eigenaar van het auteursrecht, de vertegenwoordiger daarvan of de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan;

(5) Een verklaring uwerzijds, op straffe van meineed, dat de in uw kennisgeving verstrekte informatie nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; en

(6) Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht in kwestie of van een persoon die bevoegd is om namens deze eigenaar op te treden.

De contactgegevens van onze aangewezen vertegenwoordiger zijn:

Dienstverlener: Take-Two Interactive Software, Inc.

Postadres: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W. 44th Street New York, New York 10036

Verenigde Staten van Amerika

Opgelet: Kennisgeving van verwijdering van inhoud in verband met de Digital Millenium Copyright Act

Telefoonnummer: +1 (646)-536-2842

E-mailadres: [email protected]

Houd er rekening mee dat u uit hoofde van de DMCA aansprakelijk kunt zijn voor schade (inclusief kosten en de honoraria van advocaten) als u bewust een verkeerde voorstelling geeft van het inbreuk makende materiaal of de inbreuk makende activiteit. Houd er ook rekening mee dat de in uw kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht verstrekte informatie mogelijk aan de persoon wordt verstrekt die verantwoordelijk is voor het vermeend inbreuk makende materiaal.

7.3. Beleid ten aanzien van recidivisten. Als u deze Overeenkomst herhaaldelijk schendt, bijvoorbeeld door inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten, de Gedragscode, of de rechten van derden, behouden wij ons het recht voor om correctieve maatregelen tegen u te nemen, waaronder, zonder beperking: het opschorten van uw toegang tot sommige of alle Diensten, Virtuele items en/of uw Account; het sluiten van uw Account in overeenstemming met de onderstaande beëindigingsbepalingen; het u onmogelijk maken in de toekomst een Account aan te maken of toegang te verkrijgen tot de Diensten; of het nemen van passende juridische maatregelen om deze Overeenkomst of onze overige rechten uit hoofde van de toepasselijke wetgeving af te dwingen.

8. Updates en functies.

8.1. Updates en wijzigingen. We kunnen patches, updates of upgrades van de Diensten, Virtuele items of uw Account leveren die mogelijk noodzakelijk zijn om de Diensten te kunnen blijven gebruiken, met inbegrip van automatische updates of updates “op de achtergrond” die geschieden zonder dat u daarvan in kennis wordt gesteld. Dergelijke updates zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, tenzij er in verband met de updates andere voorwaarden worden verstrekt, in welk geval deze andere voorwaarden van toepassing zijn. We zijn niet verplicht om updates beschikbaar te stellen. Wij garanderen niet dat wij de versie van het systeem of apparaat zullen ondersteunen waarvoor u een licentie hebt afgenomen, hebt verkregen of enig deel van de Diensten hebt aangekocht, tenzij wij verklaringen hebben gedaan met betrekking tot de compatibiliteit. We kunnen van tijd tot tijd, zonder extra kosten voor u, om een geldige reden eender welke van onze Diensten, Virtuele items en/of uw Account geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of opschorten. Geldige redenen zijn onder meer, zonder beperking: verbetering van onze Diensten, Virtuele items, of uw Account (zoals het aanbieden van nieuwe Diensten, Virtuele items, of Inhoud); wijzigingen die nodig zijn voor het uitbalanceren van games; ten behoeve van bugfixing of om exploits te voorkomen of tegen te gaan; wijzigingen die nodig zijn vanwege een nieuwe technische omgeving of een verhoogd of verlaagd aantal gebruikers; vermoedelijke of daadwerkelijke inbreuk op intellectuele eigendommen; wijzigingen aan licenties die aan ons door derden zijn verleend of overige nalevingsverplichtingen jegens derde; beëindiging van overeenkomsten die we hebben met derden om welke reden dan ook, stopzetting van de levering, door een derde, van een dienst of functie die deel uitmaakt van of verbonden is met onze Diensten, een Virtueel Item of uw Account; wijzigingen aan specifieke en verifieerbare openmarktkosten; noodzakelijke verbeteringen ten behoeve van de veiligheid van gebruikers; of andere derden of ander wezenlijke redenen in verband met wet- en regelgeving of de beveiliging.

8.2. Automatisch gegenereerde spelers. Als onderdeel van de Diensten kunnen we u de mogelijkheid bieden om met of tegen uw vrienden of andere tegenstanders te spelen. Om ervoor te zorgen dat u tegenstanders van het juiste vaardigheidsniveau ter beschikking staan, kunnen sommige van deze tegenstanders automatisch gegenereerde, computergestuurde spelers zijn die eruitzien als en spelen als echte mensen.

8.3. Beschikbaarheid. De Diensten, Virtuele items, Inhoud of uw Account worden mogelijk voor een beperkte tijdsperiode aangeboden of verschillen mogelijk afhankelijk van uw regio of apparaat. Als u van regio verandert moet u, onverminderd onze plichten met betrekking tot overdraagbaarheid uit hoofde van de toepasselijke wetgeving en afhankelijk van uw overeenkomst met de toepasselijke Digitale winkel, mogelijk bepaalde Diensten, Virtuele items of Inhoud die u in uw vorige regio hebt betaald of verkregen, opnieuw aanschaffen. Evenzo kunt u, als u van regio verandert, mogelijk geen toegang meer verkrijgen tot bepaalde Diensten, Inhoud of Virtuele items waartoe u in uw vorige regio toegang had indien dergelijke Diensten, Inhoud of Virtuele items verboden zijn krachtens de toepasselijke wetgeving van de nieuwe regio waarin u zich bevindt.

8.4. Diensten van derden. U kunt via de Diensten toegang verkrijgen tot, of overgaan tot inschakeling van, inhoud, software, apps, producten, websites, platforms, functionaliteit en diensten die worden beheerd door derden die geen deel uitmaken van Take-Two of anderszins onder onze zeggenschap staan (“Diensten van derden”). Als u ervoor kiest om toegang te verkrijgen tot, transacties uit te voeren met, over te gaan tot inschakeling van of anderszins te communiceren met dergelijke Diensten van derden, verklaart u te begrijpen dat u de toepasselijke derde in dat geval opdracht geeft om dergelijke Diensten van derden tot uw beschikking te stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw betrekkingen met derden. Wanneer u onze Diensten gebruikt om toegang te verkrijgen tot Diensten van derden, zijn alle toepasselijke gebruiksvoorwaarden in verband met de Diensten van derden op uw gebruik van die Dienst van derden van toepassing. Wij onderschrijven geen van de Diensten van derden die op of via de Diensten ter beschikking worden gesteld of worden vermarkt. We geven als onderdeel van Diensten van derden geen intellectuele-eigendomsrechten aan u in licentie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of anderen voor Diensten van derden of voor de resultaten, informatie, inhoud of interacties die u tegenkomt bij het gebruik van Diensten van derden. Alle zorgen die u hebt met betrekking tot de resultaten, informatie, inhoud of interacties die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van dergelijke Diensten van derden moeten worden gericht aan de leverancier van dergelijke Diensten van derden.

8.5. Via het internet aangeboden Diensten. De Diensten vergen mogelijk een verbinding met het internet via een draadloos of mobiel netwerk en ontvangen daarom mogelijk bepaalde standaardgegevens over het apparaat, het systeem en de software die u gebruikt om met de Diensten verbinding te maken. Dergelijke informatie wordt door ons verzameld en gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid. U bent als enige verantwoordelijk voor het onderhouden van en de betrouwbaarheid van uw internetverbinding, op eigen kosten, alsmede voor eventuele gebruikskosten die mogelijk voortvloeien uit de toegang die u zich tot de Diensten via een draadloos of mobiel netwerk verschaft.

8.6. Advertenties van derden. Sommige van de Diensten bevatten mogelijk advertenties voor, of links naar, websites, inhoud, goederen, promoties of diensten van derden (“Advertenties van derden”). Wij zijn niet verantwoordelijk voor, noch controleren wij de inhoud van, advertenties van derden en de opname van dergelijke Advertenties van derden in de Diensten betekent evenmin dat we dergelijke Advertenties van derden of de websites, inhoud, goederen, promoties, diensten of zakelijke praktijken van de externe leveranciers van dergelijke Advertenties van derden onderschrijven of goedkeuren.

9. Uw verantwoordelijkheden tegenover ons.

U stemt ermee in Take-Two te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle rechtstreekse aansprakelijkheid, schade en/of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met: (1) enigerlei schending uwerzijds van deze Overeenkomst; (2) eender welke gegevens of inhoud die door u wordt/worden verstrekt en die inbreuk maakt/maken op de rechten van derden wanneer deze door ons wordt/worden gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst; en (3) onwettige handelingen of nalatigheid uwerzijds. Wij kunnen, op eigen kosten, assistentie verlenen bij de verdediging van eender welke kwestie waarin van u schadeloosstelling gevorderd wordt, waarbij geldt dat u er in een dergelijk geval mee akkoord gaat om met ons samen te werken en wij redelijke stappen zullen ondernemen om onze verliezen te beperken. U bent echter niet verplicht om Take-Two schadeloos te stellen met betrekking tot aansprakelijkheid, schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met de/het nalatige handelingen of nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag zijdens Take-Two, de werknemers, contractanten of vertegenwoordigers van de functionaris van Take-Two of voor zover u niet verantwoordelijk bent voor de schending.

U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele aan derden verschuldigde kosten die u maakt om de Diensten, Virtuele items of uw Account te kunnen gebruiken.

10. Beëindiging van de Overeenkomst.

U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Diensten, Virtuele items of uw Account en deze Overeenkomst beëindigen door alle kopieën van materialen of software die u in uw bezit hebt te vernietigen of te verwijderen en/of door uw Account te verwijderen. Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw Account en uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Voor alle Diensten, Virtuele items en/of Accounts die voor onbepaalde tijd aan u worden verstrekt geldt, dat we te allen tijde het recht hebben om deze Overeenkomst en uw toegang tot de Diensten, Virtuele items en uw Account te beëindigen, of de levering van dergelijke Diensten aan u te staken, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken. Als we beschikken over redelijke middelen hebben om contact met u op te nemen en waar zulks praktisch gezien doenlijk is, zullen we redelijkerwijs proberen om u vooraf op de hoogte te brengen van het moment waarop een dergelijke beëindiging of stopzetting van Diensten van kracht wordt. Wanneer het niet praktisch is om u van tevoren op de hoogte te stellen, zullen we proberen om u naderhand per ommegaande op de hoogte te stellen. Als uw gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland gelegen is, blijft het recht van beide partijen op buitengewone beëindiging van de Overeenkomst om gegronde redenen onaangetast. Er bestaat een goede reden indien van de partij die de Overeenkomst beëindigt, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en rekening houdend met de belangen van beide partijen, redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat deze contractuele relatie voortzet tot aan het overeengekomen moment van beëindiging van de Overeenkomst of tot het verstrijken van een opzegtermijn.

We mogen uw recht op toegang tot enig aspect van de Diensten, Virtuele items, Inhoud en/of uw Account onmiddellijk beëindigen of opschorten als u deze Overeenkomst schendt, de Diensten, Virtuele items of uw Account op frauduleuze of illegale wijze gebruikt, dan wel op enigerlei andere manier dan voor de beoogde doeleinden, als u een nadelige procedure tegen ons start of als we wettelijk verplicht zijn om daartoe over te gaan. Als we besluiten om uw recht op toegang tot sommige of alle Diensten, Virtuele items of uw Account te beëindigen of op te schorten, zullen we proberen u vooraf op de hoogte te stellen van een dergelijke beëindiging of opschorting, tenzij de actie wordt ondernomen onder een wettelijke verplichting die ons niet verplicht u te informeren of als het voor ons niet praktisch is om dit te doen.

U verklaart te erkennen en ermee akkoord te gaan dat, indien deze Overeenkomst wordt beëindigd (of wij uw recht op toegang tot een van de Diensten, Virtuele items, Inhoud of uw Account beëindigen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst), de licenties die aan u zijn verleend uit hoofde van deze Overeenkomst (of met betrekking tot dergelijke Diensten, Virtuele items, Inhoud of Account) onmiddellijk zullen eindigen.

11. Waarschuwing in verband met epileptische aanvallen.

Een zeer klein percentage van de mensen kan epileptische aanvallen ervaren wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde lichtpatronen of lichtflitsen, waaronder enkele van de visuele effecten die in bepaalde videogames voorkomen. Symptomen kunnen zelfs worden ervaren door personen zonder voorgeschiedenis op het gebied van epilepsie of lichtgevoeligheid. Als u of iemand in uw naaste omgeving aan epilepsie of lichtgevoeligheid lijdt, raadpleeg dan uw arts voordat u ertoe over gaat een van onze videogames te spelen.

Als u een van de volgende symptomen ervaart tijdens het spelen van een van onze videogames, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg uw arts voordat u het spel hervat: duizeligheid, veranderd gezichtsvermogen, oog- of spiertrekkingen, verlies van bewustzijn, desoriëntatie, onvrijwillige bewegingen of stuiptrekkingen.

12. Diversen.

12.1. Algemeen. Deze Overeenkomst, in combinatie met documenten of beleidsbepalingen die hieraan zijn gekoppeld, is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Diensten (inclusief Virtuele items en uw Account). Zij vervangt alle eerdere schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat wij deze Overeenkomst op elk moment geheel of gedeeltelijk kunnen overdragen. Indien een dergelijke overdracht door ons ertoe leidt dat wij niet langer partij zijn bij de Overeenkomst, hebt u het recht deze Overeenkomst te beëindigen. U mag uw rechten niet overdragen en uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of uw rechten op het gebruik van de Diensten, Virtuele items of uw Account niet overdragen. Als uw gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland gelegen is, is de voorgaande zin niet van toepassing op geldelijke vorderingen die u mogelijk tegen ons hebt die voortvloeien uit deze Overeenkomst. Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling ofwel alleen worden gewijzigd voor zover nodig om deze afdwingbaar te maken of volledig uit de Overeenkomst worden verwijderd, waarbij geldt dat de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven. Artikelen 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6 en 8 t/m 15 alsmede de artikelen die naar hun aard van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst, blijven na beëindiging of annulering van deze Overeenkomst van kracht. Elke partij mag informatie met betrekking tot deze Overeenkomst of het gebruik van de Diensten openbaar maken indien zulks nodig is om een wet, voorschrift, verplichting in het kader van een rechtsgeding of verzoek van overheidswege na te leven.

12.2. Exportwetgeving. U moet alle toepasselijke nationale en internationale exportwet- en -regelgeving (die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd) naleven die van toepassing is op de Diensten, Virtuele items of uw Account, met inbegrip van in verband met bestemmingen, gebruikers en gebruik opgelegde beperkingen . U stemt ermee in geen enkel deel van de Diensten, Virtuele items of uw Account te gebruiken, exporteren, re-exporteren, downloaden of anderszins over te dragen naar of aan een land (of naar of aan een onderdaan of inwoner van een land) waarvoor geldt dat de Verenigde Staten een embargo heeft ingesteld op de export van goederen naar dat land, of naar of aan iemand die op de lijst staat van specifiek aangewezen staatsburgers en geblokkeerde personen (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) die is samengesteld door het Amerikaanse ministerie van Financiën of op andere, door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) afgegeven sanctielijsten. U verklaart en garandeert dat u niet gevestigd bent in, onder de zeggenschap staat van of onderdaan of inwoner bent van een land onder embargo en dat u niet valt onder speciaal aangewezen staatsburgers of geblokkeerde personen.

13. Contact met ons opnemen.

Als u vragen of zorgen hebt over of in verband met de Diensten, Virtuele items, uw Account of deze Overeenkomst, raadpleeg dan de Klantenservice van Take-Two en dien een ondersteuningsticket in. De klantenservice van Take-Two biedt één aanspreekpunt waarmee u met Take-Two kunt communiceren.

Wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, nationale instanties en vertrouwde indieners die contact willen opnemen met Take-Two moeten Take-Two voor wetshandhavers bezoeken en de daarin uiteengezette instructies volgen om te corresponderen met, en effectieve service te verlenen aan Take-Two. Take-Two voor wetshandhavers biedt een enkel aanspreekpunt voor wetshandhavingsinstanties, regelgevers, nationale instanties en vertrouwde indieners om te communiceren met Take-Two en zijn wettelijke vertegenwoordigers.

14. Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid: Australië, Zwitserland, EER, Verenigd Koninkrijk.

Als uw gebruikelijke verblijfplaats in Australië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enig grondgebied binnen de Europese Economische Ruimte gelegen is, zijn de voorwaarden van het onderhavige artikel 14 van toepassing op uw juridische overeenkomst met Take-Two. Als u gewoonlijk buiten deze grond- of rechtsgebieden woont, raadpleeg dan artikel 15 hieronder.

14.1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Deze Overeenkomst wordt beheerst door, en moet geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van het land waarin u gevestigd bent, zonder dat wetsconflicten daarbij in aanmerking worden genomen. De exclusieve rechtsbevoegdheid ten aanzien van alle geschillen ligt bij de bevoegde rechtbanken van het land waarin u gevestigd bent.

14.2. Beperkingen van onze aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL TAKE-TWO AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U WEGENS INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE OF WEGENS ENIGERLEI NIET-NAKOMING VAN HAAR VERPLICHTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN GEVAL VAN OVERMACHT VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET, DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST IS BEDOELD OM NIET-UITSLUITBARE RECHTEN OF SCHADELOOSSTELLINGEN UIT TE SLUITEN DIE KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDE, OF VOOR OVERLIJDEN OF ENIGERLEI PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID ONZERZIJDS.

Indien enige toepasselijke wet bepaalt dat er sprake is van een garantie met betrekking tot goederen of diensten die door ons in verband met deze Overeenkomst worden geleverd, en onze aansprakelijkheid voor het niet naleven van die garantie niet kan worden uitgesloten, maar wel kan worden beperkt, dan is onze aansprakelijkheid voor een dergelijke tekortkoming (naar ons goeddunken) ertoe beperkt dat wij, in het geval van een levering van goederen, overgaan tot vervanging van de goederen of levering aan u van gelijkwaardige goederen, reparatie van de goederen, of verstrekking aan u van een volledige of gedeeltelijke terugbetaling, of dat wij, in het geval van een dienstverrichting, overgaan tot het opnieuw aan u leveren van de diensten of restitutie aan u voor wat betreft het ongebruikte deel dan wel een vergoeding aan u in verband met de verminderde waarde.

15. Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid: Verenigde Staten en rest van de wereld.

Als uw gebruikelijke verblijfplaats in de Verenigde Staten of in enig ander grondgebied dan Australië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enig grondgebied binnen de Europese Economische Ruimte gelegen is, zijn de voorwaarden van het onderhavige artikel 15 van toepassing op uw juridische overeenkomst met Take-Two. Als uw gebruikelijke verblijfplaats in Australië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of een gebied in de Europese Economische Ruimte gelegen is, raadpleeg dan artikel 14 hierboven.

15.1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Deze Overeenkomst wordt aangegaan in de Amerikaanse staat New York en wordt beheerst door, en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetgeving van de Amerikaanse staat New York, zonder dat wetsconflicten daarbij in aanmerking worden genomen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in artikel 15.5, ligt de exclusieve rechtsbevoegdheid voor alle geschillen tussen u en Take-Two bij de staats- en federale rechtbanken in New York County, in de Amerikaanse staat New York, waarbij u en Take-Two elk de persoonlijke rechtsbevoegdheid aanvaarden en afstand doen van alle bezwaren tegen de keuze voor deze rechtbanken als de bevoegde fora.

15.2. Verklaring van afstand van garanties. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE DIENSTEN AAN U GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" (“AS IS”), "ZOALS BESCHIKBAAR" (“AS AVAILABLE”) EN "MET ALLE FOUTEN" (“WITH ALL FAULTS”). NOCH TAKE-TWO OF ENIGE DIGITALE WINKEL, NOCH EENDER WELKE VAN HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF LICENTIEGEVERS, NOCH OOK DIE VAN DE DIGITALE WINKELS, DOEN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF BELOFTE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INHOUD, DIENSTEN VAN DERDEN OF ANDERE DIENSTEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS. NOCH TAKE-TWO NOCH ENIGE DIGITALE WINKEL GARANDEREN DAT DE DIENSTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR, ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR, TIJDIG BESCHIKBAAR, VEILIG OF FOUTLOOS, OF VRIJ VAN VIRUSSEN ZULLEN ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE OP UW LOCATIE PLAATSELIJK GELDENDE WETGEVING, WIJZEN TAKE-TWO EN ELKE DIGITALE WINKEL ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF MET BETREKKING TOT NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN BEVREDIGENDE KWALITEIT.

15.3. Beperkte hardwaregarantie. Wij garanderen jegens de oorspronkelijke koper van de Diensten dat de fysieke opslagmedia die de Diensten bevatten (de “Goederen”), indien van toepassing, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende 90 dagen vanaf de datum van aankoop bij normaal gebruik. Als de Goederen binnen 90 dagen na de oorspronkelijke aankoop defect blijken te zijn, gaan we ermee akkoord om de toepasselijke defecte Goederen kosteloos te vervangen binnen de toepasselijke periode van 90 dagen, na ontvangst van de Goederen (port betaald, vergezeld van bewijs van de aankoopdatum), mits de Goederen nog door ons worden geproduceerd. Als de Goederen niet langer verkrijgbaar zijn, behouden we ons het recht voor om bij wijze van vervanging soortgelijke goederen van gelijke of grotere waarde te leveren. Deze garantie is beperkt tot de Goederen, zoals oorspronkelijk door ons geleverd, en is niet van toepassing op normale slijtage. Deze garantie is niet van toepassing als het beweerde defect ontstaat door misbruik, verkeerd gebruik, mishandeling of verwaarlozing van de toepasselijke Goederen. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERVANGT DEZE GARANTIE ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET.

Neem contact op met onze Klantenservice voor hulp in verband met de beperkte garantie hierboven.

15.4. Beperkingen van onze aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN TAKE-TWO OF DIGITALE WINKELS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U WEGENS INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DAN WEL VERLIEZEN OF SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN BOETEKARAKTER, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN SYSTEEMSTORINGEN OF -FOUTEN OF VERLIES VAN WINST, GEGEVENS, GEBRUIK, ZAKELIJKE KANSEN OF GOODWILL, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN EX CONTRACTU OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, UIT STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, UIT STATUUT OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKHEIDSTHEORIE.

In het geval dat u zich kunt beroepen op een rechtsgrondslag uit hoofde waarvan u schade kunt verhalen die voortvloeit uit de Diensten of een schending van deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat het exclusieve rechtsmiddel dat u ter beschikking staat het verhalen is van directe schade, waarbij de maximale aansprakelijkheid beperkt blijft tot een maximumbedrag van 500 USD of het bedrag dat u aan de Diensten in kwestie hebt uitgegeven in uw vordering gedurende de 24 maanden voorafgaand aan de datum van het optreden van uw claim.

De beperkingen en disclaimers in deze Overeenkomst beogen geenszins de aansprakelijkheid te beperken of uw rechten als gebruiker die uit hoofde van de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten of beperkt, aan te passen. Met betrekking tot deze Overeenkomst zijn alle bepalingen die betrekking hebben op de uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schade niet van toepassing in de Amerikaanse staat New Jersey met betrekking tot schadevergoedingen met een boetekarakter, verlies van gegevens en verlies van of schade aan eigendommen.

15.5. Geschillenbeslechting: Bindende individuele arbitrage; afstand van recht op collectieve rechtzaken en juryrechtspraak. In het onderhavige artikel 15.5 (de “Arbitrageovereenkomst”) wordt de wijze uiteengezet waarop, indien u een probleem hebt met de Diensten dat niet kan worden opgelost door contact op te nemen met onze Klantenservice, u en Take-Two overeenkomen geschillen op te lossen middels bindende, individuele arbitrage, onder voorbehoud van beperkte uitzonderingen die in het onderstaande worden beschreven.

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR – HET HEEFT GEVOLGEN VOOR UW WETTELIJKE RECHTEN, WAARONDER UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN EN OM AANSPRAAK TE MAKEN OP JURYRECHTSPRAAK.

(1) Bindende individuele arbitrage. U en Take-Two komen overeen dat alle geschillen tussen ons, indien het hieronder beschreven informele onderhandelingsproces niet tot een oplossing leidt, uitsluitend zullen worden opgelost middels individuele, bindende arbitrage uit hoofde van deze Arbitrageovereenkomst. Onder voorbehoud van de uitsluitingen in artikel 15.5(10), betekent een “Geschil” elk(e) geschil, vordering of controverse die/dat voortvloeit uit of verband houdt met de Diensten, inclusief die in verband met de/het vorming, schending, beëindiging, handhaving, toepassingsgebied, geldigheid of toepasselijkheid van de Overeenkomst of de Arbitrageovereenkomst, of uw rechten uit hoofde van die overeenkomsten. Alle Geschillen zijn onderworpen aan de Arbitrageovereenkomst, ongeacht of ze voor of nadat u de Overeenkomst hebt aanvaard zijn ontstaan.

De arbiter – niet een federale, staats- of plaatselijke rechtbank of overheidsinstantie – heeft de exclusieve bevoegdheid om Geschillen op te lossen, met inbegrip van geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of vorming van deze Arbitrageovereenkomst, alsmede elke vordering dat de Arbitrageovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of vernietigbaar zou zijn. De arbiter heeft ook de bevoegdheid om alle vraagstukken in verband met de arbitragedrempel te bepalen, inclusief met betrekking tot de vraag of de Overeenkomst of de Arbitrageovereenkomst onbegrijpelijk of illusoir is, of de Arbitrageovereenkomst krachtens de toepasselijke wetgeving is afgewezen en ieder verweer tegen arbitrage, inclusief op grond van afstandsverklaringen, vertraging, nalatigheid of niet-ontvankelijkheid. De arbiter kan dezelfde rechtsmiddelen toekennen als een rechtbank, maar alleen voor zover noodzakelijk om het individuele Geschil in kwestie te kunnen beslechten.

(2) Verklaring van afstand van het recht op collectieve rechtszaken / juryrechtspraak. U en Take-Two doen elk afstand van alle rechten op juryrechtspraak bij iedere rechtszaak of procedure met betrekking tot Geschillen op eender welk forum. U en Take-Two doen elk afstand van alle rechten om deel te nemen aan een putatief/putatieve collectief/collectieve, representatief/representatieve of samengevoegd/samengevoegde rechtsgeding of procedure. Tenzij u en Take-Two anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van meer dan één persoon of partij niet samenvoegen en mag deze ook anderszins generlei samengevoegde, representatieve, groeps- of collectieve procedure voorzitten. Alle Geschillen worden alleen op individuele, niet-collectieve en niet-representatieve grondslag beslecht. Dat betekent dat de arbiter uw individuele Geschil met Take-Two zal beslechten, los van elk ander Geschil, en dat uw Geschil niet kan worden geconsolideerd of samengevoegd met de vorderingen van een andere persoon of partij. De arbiter kan alleen een vergoeding toekennen die wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de individuele partij die om vergoeding vraagt, maar het vermogen van de arbiter om een vergoeding toekennen met betrekking tot een andere persoon dan de individuele partij die om vergoeding vraagt, wordt in de verste door de toepasselijke wetgeving toegestane mate beperkt. Als een rechtbank of arbiter oordeelt dat deze verklaring van afstand van het recht op collectieve rechtszaken/juryrechtspraak om welke reden dan ook nietig of onuitvoerbaar is, of dat er arbitrage op collectieve grondslag kan plaatsvinden, dan moet deze arbitrageovereenkomst in haar geheel als nietig worden beschouwd en worden u en Take-Two geacht niet te hebben ingestemd met arbitrage van Geschillen.

(3) Toepasselijkheid; Uw recht op niet-deelneming. Deze bindende individuele arbitrageplicht is niet van toepassing voor zover deze wordt verboden door de in uw land of staat van verblijf geldende wetgeving. U hebt het recht om op niet-deelname aan deze Arbitrageovereenkomst. U moet ons binnen 30 dagen na de datum waarop u deze Overeenkomst voor het eerst aanvaardt schriftelijk op de hoogte stellen (“Niet-deelnemingsverklaring”), tenzij de toepasselijke wetgeving een langere periode voorschrijft.

Uw Niet-deelnemingsverklaring moet worden verzonden naar:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISCHE AFDELING — OPT-OUT VOOR ARBITRAGE

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

De Niet-deelnemingsverklaring moet de volgende gegevens vermelden: (1) uw volledige naam; (2) uw postadres; (3) uw Accountnaam, indien u er een hebt; en (4) een duidelijke, ondertekende verklaring dat u niet akkoord gaat met de Arbitrageovereenkomst. U bent verantwoordelijk voor de ontvangst door ons van uw Niet-deelnemingsverklaring; u doet er derhalve goed aan uw verklaring te verzenden met gebruikmaking van een bezorgingsmethode die aan u een schriftelijk bewijs van bezorging verstrekt.

(4) Geschillenbeslechtingsprocedures. Met uitzondering van vorderingen die worden ingediend op grond van artikel 15.5(10), moet elk Geschil tussen u en Take-Two worden afgehandeld via de volgende stappen:

Stap 1: Kennisgeving van geschil. Als u een Geschil met ons hebt, moet u ons schriftelijk van het Geschil in kennis stellen (“Kennisgeving van geschil”) op het volgende adres:

Take-Two Interactive Software, Inc.

JURIDISCHE AFDELING — KENNISGEVING VAN GESCHIL

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Om als volledig te worden beschouwd, moet uw Kennisgeving van geschil de volgende gegevens vermelden: (1) uw naam, (2) Accountnaam of geregistreerd e-mailadres dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Diensten, (3) uw postadres, (4) hoe er contact met u kan worden opgenomen, (5) wat het probleem is en (6) wat u wilt dat wij eraan doen.

Als Take-Two een Geschil met u heeft, versturen we onze Kennisgeving van geschil naar uw geregistreerde e-mailadres en elk factuuradres dat u ons hebt verstrekt of, ingeval deze opties niet van toepassing zijn, naar andere redelijke contactgegevens die u ons verstrekt hebt.

Stap 2: Informele onderhandeling. Om ons erbij te helpen sneller tot een oplossing te komen en de kosten voor beide partijen te minimaliseren, stemmen u en Take-Two ermee in om eerst, gedurende ten minste 30 dagen, te proberen het Geschil middels informele onderhandelingen te beslechten. Deze informele onderhandelingen beginnen op de dag dat u of Take-Two een schriftelijke Kennisgeving van geschil ontvangt.

Stap 3: Bindende arbitrage. Als we het Geschil niet informeel kunnen oplossen, zal het Geschil (onder voorbehoud van het hieronder in de artikelen 15.5(9) en (10) uiteengezette) uitsluitend door middel van bindende individuele arbitrage worden beslecht, welke arbitrage dient te worden uitgevoerd door de Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) en onderworpen aan de in deze Arbitrageovereenkomst, de Amerikaanse Federal Arbitration Act en federale arbitragewetgeving uiteengezette voorwaarden.

(5) Verzoeken om arbitrage. De partij die een individueel arbitrageproces in gang wil zetten, moet JAMS een “Verzoek tot arbitrage” sturen (met behulp van het formulier dat beschikbaar is op de website van JAMS), een indieningsvergoeding betalen en een kopie van het Verzoek tot arbitrage aan de andere partij doen toekomen. Als u een Geschil met ons hebt, moet u een kopie van uw Verzoek om arbitrage opsturen naar:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISCHE AFDELING — VERZOEK TOT ARBITRAGE

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two verstuurt een exemplaar van haar Verzoek tot arbitrage naar uw geregistreerde e-mailadres en elk factuuradres dat u ons hebt verstrekt of, ingeval deze opties niet van toepassing zijn, naar andere redelijke contactgegevens die u ons verstrekt hebt.

(6) Individuele arbitrageprocedure.

Regels. Individuele arbitrage tussen u en Take-Two vindt plaats volgens de door JAMS uitgegeven gestroomlijnde arbitrageregels en -procedures zoals ze zijn op de datum van de Kennisgeving van geschil (de “JAMS-regels”) en zoals gewijzigd door deze Arbitrageovereenkomst. Raadpleeg www.jamsadr.com voor meer informatie over JAMS en de JAMS-regels. U en Take-Two komen overeen dat de arbitrage in het Engels zal worden uitgevoerd en dat de arbiter gebonden zal zijn aan deze Arbitrageovereenkomst.

Bewijs en bewijsgaring. De bewijsgaring in het kader van de arbitrage blijft beperkt tot de overlegging van documenten die rechtstreeks relevant zijn met het oog op aangelegenheden die voor de zaak of voor de uitkomst van de zaak van belang zijn. De arbiter neemt alle beslissingen met betrekking tot de ontvankelijkheid of relevantie van bewijs overeenkomstig de Federal Rules of Evidence van de Verenigde Staten.

Dispositieve moties en hoorzittingslocatie. De arbiter staat dispositieve moties toe. De locatie en wijze van verschijnen van de partijen tijdens de arbitrageprocedure, indien van toepassing, wordt door de JAMS-regels bepaald.

Vertrouwelijkheid. De arbiter geeft een beschikking af waarin wordt bepaald dat de arbitrageprocedure en alle kennisgevingen, pleidooien, moties, bewijsgaringsreacties, getuigenissen en documenten die met betrekking tot een dergelijke procedure worden uitgewisseld of ingediend, strikt vertrouwelijk moeten worden behandeld.

Kosten. De partijen dragen alle arbitragekosten zoals bepaald door de JAMS-regels.

Beslissing en uitspraak. De arbiter (geen rechter of jury) zal het Geschil beslechten. Tenzij anders overeengekomen, wordt in elke beslissing of uitspraak de feitelijke en juridische grondslag voor de uitspraak uiteengezet. De arbiter mag alleen die rechtsmiddelen toekennen zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, of in billijkheid, op grond van geloofwaardig en relevant bewijs zoals bepaald door de Federal Rules of Evidence van de Verenigde Staten. Behoudens uitdrukkelijke instemming zijdens Take-Two, mag de arbiter geen maatregelen toekennen tegen Take-Two met betrekking tot een andere persoon dan uzelf. Elke beslissing of uitspraak kan worden afgedwongen als een definitief vonnis door een bevoegde rechtbank of, indien van toepassing, kan een verzoek worden ingediend bij een dergelijke rechtbank tot gerechtelijke aanvaarding van een uitspraak en een bevel tot tenuitvoerlegging. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen, met uitzondering van een beperkte rechterlijke toetsing krachtens de Amerikaanse Federal Arbitration Act, en kan worden afgedwongen zoals elk ander gerechtelijk bevel of vonnis.

(7) Tijdslimiet voor vorderingen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, moet u of Take-Two, indien een Geschil moet worden beslecht, binnen twee (2) jaar na de gebeurtenissen die aanleiding geven tot het Geschil met arbitrage van alle Geschillen beginnen. Indien het volgens het toepasselijk recht verplicht is dat u eerder dan twee (2) jaar nadat het Geschil voor het eerst is ontstaan een vordering instelt in verband met het Geschil, moet u de arbitrageprocedure gedurende die eerdere periode starten. Take-Two moedigt u ertoe aan om ons zo snel mogelijk van het bestaan van een geschil in kennis te stellen, zodat we aan een oplossing kunnen gaan werken. Het niet tijdig aangaan van geschillenbeslechting leidt tot permanente niet-ontvankelijkheid van alle vorderingen.

(8) Niet-arbitreerbare vorderingen. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst zal, als de arbiter een bepaalde juridische of billijke vordering of rechtsmiddel niet wettelijk kan beoordelen of toewijzen, een dergelijke vordering of rechtsmiddel worden gehandhaafd totdat alle andere vorderingen en rechtsmiddelen definitief zijn en de arbitrage is voltooid. Daarna moeten de resterende vorderingen worden geprocedeerd bij een federale of staatsrechtbank met bevoegde jurisdictie in New York County, New York en, indien verdiensten, kan een dergelijke rechtbank het resterende rechtsmiddel toekennen. Voor zover vorderingen mogen worden voortgezet op een collectieve, samengevoegde, groeps- of representatieve basis, moeten dergelijke vorderingen worden behandeld door een federale of staatsrechtbank met rechtsbevoegdheid in New York County, in de Amerikaanse staat New York, waarbij de partijen overeenkomen dat geschillen over die vorderingen worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van individuele vorderingen die nog worden behandeld in het arbitrageproces. In alle gevallen die in dit artikel 15.5(8) worden beschreven, is de federale of staatsrechtbank gebonden aan de beginselen van vordering of uitsluiting door de beslissing van de arbiter. Geschillen die aanhangig worden gemaakt bij een staatsrechtbank kunnen door een van beide partijen worden voorgelegd aan een federale rechtbank, indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

(9) Uitzondering – Collectieve arbitrageprocedure.

Collectieve arbitrage. Een “Collectief arbitrageproces” betekent 5 of meer Geschillen met betrekking tot hetzelfde of soortgelijke onderwerp(en), die bepaalde aangelegenheden op het gebied van recht of feiten gemeenschappelijk hebben, of waarbij de raadslieden of andere organisaties die de partijen in dergelijke geschillen vertegenwoordigen dezelfde zijn, samenwerken of hun werkzaamheden coördineren. Een “Collectief arbitragegeschil” betekent een individueel Geschil dat deel uitmaakt van een Collectief arbitrageproces. Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als bestaande in enigerlei autorisatie van een samengevoegde, representatieve, groeps- of collectieve procedure. Take-Two behoudt zich alle rechten en verweersmogelijkheden voor met betrekking tot eender welk Verzoek tot arbitrage en eender welke eiser.

Regels voor Collectieve arbitrageprocessen. Niettegenstaande het feit dat de partijen overeenkomen om alle Geschillen op individuele basis door JAMS te laten beslechten, komen u en Take-Two overeen dat indien uw Geschil een Collectief arbitragegeschil is (of wordt), de JAMS-regels niet van toepassing zijn en het geschil niet beheerd wordt door JAMS. In plaats daarvan worden Collectieve arbitragegeschillen door New Era beheerd en door de New Era Rules beheerst die van kracht zijn wanneer de Collectieve arbitragegeschillen ingediend worden, met uitzondering van alle regels die arbitrage op een collectieve grondslag toestaan (de “New Era Rules”), en deze Arbitrageovereenkomst. De New Era Rules zijn beschikbaar op www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Voor alle duidelijkheid: de New Era Rules worden door de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst gewijzigd.

Batching van Collectieve arbitragegeschillen. Om een efficiënte beslechting van Collectieve arbitrageprocessen mogelijk te maken, aanvaardt New Era, nadat er 60 Collectieve arbitragegeschillen zijn aanvaard in verband met één enkel Collectief arbitrageproces (de “Initiële batch”), geen aanvullende Verzoeken tot arbitrage met betrekking tot dat Collectief arbitrageproces tot 60 dagen na de definitieve beslechting van alle Bellwether-zaken behorende tot de Initiële batch en de daaropvolgende Schikkingsbijeenkomst waarin uit hoofde van de New Era Rules is voorzien. Daarna kunnen er eventuele aanvullende Collectieve arbitragegeschillen met betrekking tot het lopende Collectieve arbitrageproces worden aanvaard en beslecht in overeenstemming met de New Era Rules en onder dezelfde voorwaarden als wanneer dergelijke Collectieve arbitragegeschillen zouden zijn ingediend en aanvaard als onderdeel van de Initiële batch. De vertraging bij de aanvaarding van een Collectief arbitragegeschil uit hoofde van deze bepaling wordt uitgesloten bij het berekenen van de relevante termijn om een Geschil krachtens deze Arbitrageovereenkomst voor te leggen. Take-Two en de partij bij een Collectief arbitragegeschil dat anders zou worden vertraagd op grond van deze bepaling, kunnen overeenkomen om af te zien van de vertraging en een dergelijk Collectief arbitragegeschil op te nemen in de Initiële batch. U stemt ermee in om te goeder trouw samen te werken ten behoeve van de implementatie van een dergelijk proces op batchbasis.

Scheidbaarheid voor Collectieve arbitrageprocessen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat dit artikel 15.5(9) nietig of onuitvoerbaar is, of als New Era weigert om de Collectieve arbitragegeschillen te beslechten als Collectief arbitrageproces, dan wordt de Arbitrageovereenkomst geacht in zijn geheel nietig te zijn en worden u en Take-Two geacht niet te hebben ingestemd met arbitrage van dergelijke Geschillen.

(10) Uitsluiting van arbitrage. Niettegenstaande het besluit van de partijen om alle Geschillen op te lossen door middel van bindende individuele arbitrage, kunnen u en Take-Two een rechtszaak aanspannen bij een staats- of federale rechtbank waarbij alleen een van de volgende vorderingen aanhangig wordt gemaakt: inbreuk op of ongeldigheid van octrooien; inbreuk op het auteursrecht (inclusief, zonder beperking, op grond van het gebruik van de Dienst na een schending van, of beëindiging van rechten op grond van, de Overeenkomst); schendingen van morele rechten; inbreuk op handelsmerken; verduistering van handelsgeheimen; of computerfraude en -misbruik. Elke partij bij een Geschil kan voor afzonderlijke Geschillen of vorderingen binnen de rechtsbevoegdheid van die rechtbank een vordering instellen bij een rechtbank voor kleine vorderingen, onder meer door te trachten een krachtens deze Arbitrageovereenkomst hangende arbitrageprocedure naar een dergelijke rechtbank voor kleine vorderingen te laten verplaatsen.

(11) Beperking op wijzigingen aan de arbitragebepaling. We kunnen deze Overeenkomst, inclusief de Arbitrageovereenkomst zoals die op dat moment is, naar eigen goeddunken in navolging van artikel 1.2 bijwerken. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Arbitrageovereenkomst, kunt u de nieuwe wijzigingen afwijzen als Take-Two een van de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst wijzigt na de datum waarop u de Arbitrageovereenkomst voor het eerst hebt aanvaard (of latere wijzigingen aan de Arbitrageovereenkomst hebt aanvaard). Om de nieuwe wijzigingen aan de Arbitrageovereenkomst af te wijzen, moet u ons binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de wijzigingen die u wilt afkeuren schriftelijk op de hoogte stellen, welke ingangsdatum wordt aangeduid door de bovenstaande “Laatst bijgewerkt”-datum. Uw kennisgeving van afwijzing moet worden opgestuurd naar:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISCHE AFDELING — AFWIJZING VAN WIJZIGINGEN IN DE ARBITRAGEOVEREENKOMST

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Uw kennisgeving van afwijzing moet de volgende gegevens vermelden: (1) uw volledige naam; (2) uw postadres; (3) uw gebruikersnaam, indien u er een hebt; en (4) een duidelijke, ondertekende verklaring dat u de wijzigingen aan de Arbitrageovereenkomst afwijst. Voor alle duidelijkheid: als u eerder de Arbitrageovereenkomst hebt aanvaard, betekent uw afwijzing van wijzigingen in de Arbitrageovereenkomst niet dat u niet aan de Arbitrageovereenkomst deelneemt; u en Take-Two zullen elk Geschil tussen u en Take-Two nog steeds beslechten krachtens de voorwaarden van de Arbitrageovereenkomst op de datum waarop u er voor het eerst mee akkoord ging of de ingangsdatum van de laatste versie van de Arbitrageovereenkomst die u hebt aanvaard (zoals aangegeven in de datum “Laatst bijgewerkt” hierboven), afhankelijk van welke van de twee data de laatste is.

(12) Scheidbaarheid. Behalve zoals uiteengezet in Artikelen 15.5 lid 2 en lid 9, zal, indien een bepaling in deze Arbitrageovereenkomst ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig blijkt te zijn, die bepaling of dat gedeelte worden gescheiden en zal de rest van dit artikel over Geschillenbeslechting volledig van kracht blijven.