Terma Perkhidmatan take Two

Kemas Kini Terakhir: 29 Januari 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. ialah sebuah syarikat global dengan ibu pejabat di 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, Amerika Syarikat dan kumpulannya merangkumi semua entiti dan label Take-Two (secara kolektif “Take-Two,” “kami,” “kita,” dan “milik kami”). Terma Perkhidmatan (“Perjanjian”) ini merangkumi terma dan syarat yang kami sediakan akses kepada anda untuk menggunakan permainan, aplikasi, produk, laman web dan perkhidmatan lain kami (“Perkhidmatan”) serta Item Maya (seperti yang dijelaskan dalam Bahagian 3 di bawah) dan Akaun anda (seperti yang dijelaskan dalam Bahagian 1.3 di bawah). Perjanjian ini merupakan kontrak sah antara anda dan Take-Two. Dengan mengakses Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat Perjanjian ini.

Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini bertujuan untuk mengehadkan atau mengecualikan penggunaan mana-mana undang-undang pengguna mandatori dalam bidang kuasa tempat tinggal anda. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dalam Perjanjian ini, anda tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan atau mana-mana Item Maya, atau membuka Akaun.

Sila baca Perjanjian ini dengan teliti, dan berhati-hati apabila menyemak bahagian ini:

Bahagian 6 — Peraturan Pengguna.

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda berkewajipan dan bertanggungjawab untuk membantu kami memastikan bahawa pengalaman permainan sosial dan dalam talian kami adalah terangkum dan menghormati semua pengguna dan pekerja dan kontraktor kami. Anda mesti mematuhi peraturan dalam Bahagian 6, termasuk Tatakelakuan, semasa menggunakan Perkhidmatan, Item Maya atau Akaun anda.

Bahagian 15 — Timbang Tara Mandatori.

PERJANJIAN INI MENGANDUNGI KLAUSA TIMBANG TARA WAJIB DAN PENEPIAN TINDAKAN KELAS DAN HAK PERBICARAAN JURI BAGI SEMUA PENGGUNA YANG TINGGAL DI AMERIKA SYARIKAT DAN MANA-MANA WILAYAH LAIN SELAIN AUSTRALIA, SWITZERLAND, UNITED KINGDOM ATAU WILAYAH KAWASAN EKONOMI EROPAH.

BAGI PENGGUNA YANG DILINDUNGI, KECUALI ANDA MENARIK DIRI MELALUI PROSES DI BAHAGIAN 15.5(3), ANDA AKAN TERIKAT DENGAN PERJANJIAN TIMBANG TARA, YANG BERMAKSUD ANDA DAN TAKE-TWO AKAN DIWAJIBKAN UNTUK MENYELESAIKAN SEBARANG PERTIKAIAN, TERTAKLUK KEPADA PENGECUALIAN TERHAD, OLEH TIMBANG TARA INDIVIDU MUKTAMAD DAN MENGIKAT. KLAUSA TIMBANG TARA MENGETAPIKAN HAK ANDA KEPADA PERBICARAAN JURI, DAN UNTUK MENYERTAI TINDAKAN KELAS, TINDAKAN KOLEKTIF DAN SEMUA JENIS PROSIDING MAHKAMAH YANG LAIN. ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA MEMAHAMI DAN – KECUALI ANDA MENARIK DIRI SECARA SAH -- BERSETUJU DENGAN NYATA KEPADA KLAUSA TIMBANG TARA WAJIB DAN TINDAKAN KELAS / PENEPIAN PERBICARAAN JURI

SILA LIHAT BAHAGIAN 15 PERJANJIAN INI UNTUK MAKLUMAT LANJUT TENTANG TIMBANG TARA WAJIB, KESAN TERHADAP HAK UNDANG-UNDANG ANDA DAN HAK MASA TERHAD ANDA UNTUK MENARIK DIRI.

1. Penggunaan Perkhidmatan Oleh Anda.

1.1. Sekatan Umur dan Tanggungjawab Undang-undang. Seperti yang digunakan dalam Perjanjian ini, “anda” atau “anda” bermaksud pengguna individu yang berinteraksi dengan Perkhidmatan kami; jika pengguna tersebut berumur di bawah 18 tahun (atau umur dewasa minimum yang sah di negara anda), maka “anda” atau “anda” bermaksud ibu bapa atau penjaga sah pengguna yang menandatangani Perjanjian ini bagi pihak pengguna. Anda, atau mana-mana individu di bawah seliaan anda, hanya perlu menggunakan Perkhidmatan jika anda, atau individu di bawah seliaan anda, melebihi had umur minimum bagi Perkhidmatan yang berkenaan. Kanak-kanak bawah 18 tahun (atau umur dewasa yang sah di negara anda), mesti meminta ibu bapa atau penjaga mereka menyemak dan menerangkan Perjanjian ini kepada mereka, dan bersetuju menerima Perjanjian ini bagi pihak mereka. Jika anda menerima Perjanjian ini bagi pihak kanak-kanak di bawah umur, anda harus mengawasi penggunaan Perkhidmatan oleh kanak-kanak itu, termasuk mana-mana Item atau Akaun Maya yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut. Jika anda merupakan ibu bapa atau penjaga seorang kanak-kanak bawah umur dan anda bersetuju menerima Perjanjian ini bagi pihak mereka, anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab ke atas semua penggunaan Perkhidmatan, termasuk mana-mana Item atau Akaun Maya, oleh anak anda sama ada penggunaan tersebut telah dibenarkan secara nyata oleh anda atau tidak. Anda bertanggungjawab dari segi undang-undang dan kewangan untuk semua tindakan anda semasa menggunakan atau mengakses Perkhidmatan, termasuk tindakan sesiapa sahaja yang anda benarkan untuk mengakses Perkhidmatan atau Akaun anda.

1.2. Pengubahsuaian Perjanjian Ini. Kami berhak untuk mengubah suai Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa. Kami akan berusaha untuk memaklumkan anda tentang apa-apa pengubahsuaian sedemikian sebelum Perjanjian yang diubah suai berkuat kuasa. Jika anda tidak bersetuju untuk menerima terma Perjanjian yang diubah suai, anda mungkin tidak lagi boleh mengakses Perkhidmatan sebaik sahaja Perjanjian yang diubah suai berkuat kuasa. Kami akan cuba memaklumkan anda tentang akibat undang-undang ini apabila memberitahu anda tentang Perjanjian yang diubah suai. Dengan menerima Perjanjian yang diubah suai secara aktif, atau dengan terus menggunakan Perkhidmatan selepas Perjanjian yang diubah suai berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan terma Perjanjian ini yang telah diubah suai. Jika anda tidak bersetuju dengan Perjanjian yang diubah suai, anda boleh menamatkan penggunaan Perkhidmatan anda tanpa sebarang caj yang perlu dibayar kepada kami (tetapi anda tetap bertanggungjawab untuk sebarang jumlah yang belum dibayar dan perlu dibayar kepada mana-mana Kedai Digital seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 4 di bawah).

1.3. Akaun Anda. Beberapa elemen Perkhidmatan mungkin memerlukan anda membuka akaun, manakala untuk Perkhidmatan lain, akaun boleh dibuka secara automatik untuk anda apabila anda mengakses Perkhidmatan buat kali pertama (setiap satu “Akaun”). Untuk membuka Akaun, anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat umur dan negara/wilayah anda, dan kemudian memberikan alamat e-mel, nama pengguna, kata laluan dan maklumat lain yang kami anggap perlu berkaitan dengan pembukaan Akaun anda, kesemuanya akan diproses dan disimpan mengikut Dasar Privasi kami. Anda mesti memberikan maklumat yang tepat, terkini dan lengkap tentang anda semasa membuka Akaun. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan nama pengguna dan kata laluan Akaun anda. Anda juga bersetuju untuk tidak menjual, memindahkan atau berkongsi Akaun anda, atau nama pengguna atau kata laluan Akaun anda, dan anda bersetuju untuk memaklumkan kami dengan segera jika anda mengesyaki sebarang penggunaan Akaun tanpa kebenaran anda. Kami berhak untuk menolak pembukaan mana-mana Akaun, atas sebarang sebab yang sah, dan kami berhak untuk menamatkan mana-mana Akaun yang melanggar Perjanjian ini menurut peruntukan penamatan di bawah dan untuk memadamkan sebarang maklumat Akaun menurut Dasar Privasi kami.

2. Lesen Terhad.

2.1. Semua hak Harta Intelektual kami adalah terpelihara. Kami, dan pemberi lesen kami, memiliki dan memelihara semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan ke atas Perkhidmatan, Item Maya dan Akaun anda (tidak termasuk mana-mana medium ketara yang mana Perkhidmatan mungkin disediakan), termasuk semua: (1) maklumat, teks, data, fail, kod, skrip, reka bentuk, grafik, karya seni, ilustrasi, gambar, bunyi, muzik, hak milik, tema, objek, watak, nama, dialog, lokasi, cerita, plot, animasi, konsep, kesan audio visual, barangan maya dan mata wang dalam permainan (termasuk Item Maya), ciri interaktif, permainan, kaedah operasi, kompilasi, pemasangan, dan susunan bahan Perkhidmatan, Item Maya, atau Akaun anda, dan semua bahan lain yang boleh dihak cipta; (2) tanda dagangan, logo, nama dagangan, pakaian dagangan, tanda perkhidmatan dan identiti perdagangan pelbagai pihak, termasuk kami; dan (3) bentuk harta intelek lain (semua di atas disebut secara kolektif sebagai “Kandungan”).

2.2. Penggunaan Peribadi, Bukan Komersial Anda. Tertakluk kepada terma Perjanjian ini, kami memperuntukkan kepada anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh disublesen, dan boleh dibatalkan untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, termasuk Item Maya dan Akaun anda, untuk kegunaan peribadi bukan komersial anda. Perkhidmatan, Item Maya, atau Akaun anda, termasuk Kandungan, diberikan lesen dan bukannya dijual, kecuali bagi sebarang medium ketara yang yang mana Perkhidmatan tersebut mungkin disediakan. Lesen ini hanya untuk kegunaan peribadi anda sahaja dan tidak memberikan anda sebarang hak pemilikan mana-mana Perkhidmatan, Item Maya, atau Akaun anda (atau mana-mana ciri atau Kandungannya).

2.3. Sekatan. Lesen terhad yang diberikan dalam Perjanjian ini tidak memberi anda sebarang hak untuk, dan anda tidak boleh, menjual, menyalin (kecuali di bawah pengecualian undang-undang yang terpakai seperti pengecualian “salinan peribadi” di bawah undang-undang yang terpakai), meminjam, menyewa, mengedar, membuka, menyahsusun, menyahsulit, menggodam, memperoleh kod sumber daripada, kejuruteraan balikan (kecuali di mana dibenarkan di bawah pengecualian undang-undang yang berkenaan yang berasal daripada EU Directive 2009/24 atau undang-undang lain yang terpakai), mengubah suai, mencipta karya terbitan, mengkomersialkan atau mengeksploitasi Perkhidmatan (termasuk Kandungan), Item Maya, atau Akaun anda kecuali tertakluk kepada terma bertulis yang jelas dan berasingan yang disediakan oleh Take-Two yang membenarkan tindakan sedemikian. Tanpa menjejaskan perkara-perkara di atas, lesen terhad yang diberikan dalam Perjanjian ini tidak membenarkan penggunaan Perkhidmatan (termasuk Kandungan), Item Maya, atau Akaun anda untuk membangunkan, melatih, meningkatkan, atau menyediakan bahan sumber untuk, atau mempromosikan, sebarang Alatan AI Generatif; dan untuk mengelakkan keraguan, sebarang penggunaan sedemikian adalah secara jelas dilarang. “Alatan Generatif AI” merujuk kepada mana-mana peralatan atau program komputer yang menggunakan algoritma atau teknologi yang lazim dikenali sebagai kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin untuk menghasilkan atau mencipta kandungan seperti, tetapi tidak terhad kepada, kod perisian, teks bertulis, imej pegun atau bergerak, karya muzik, emulasi suara manusia, bahan audio, atau karya kreatif lain berdasarkan input teks, gambar, suara, atau input lain. Jika kami menamatkan Akaun anda atau Perjanjian ini menurut peruntukan di bawah, sebarang lesen daripada kami kepada anda untuk menggunakan Perkhidmatan, Item Maya, Akaun anda atau mana-mana Kandungan, akan tamat serta-merta.

2.4. Kesan Undang-undang. Lesen ini menerangkan hak undang-undang tertentu. Anda mungkin mempunyai hak lain di bawah undang-undang negeri atau negara anda. Lesen ini tidak mengubah hak anda di bawah undang-undang negeri atau negara anda jika undang-undang negeri atau negara anda tidak membenarkannya untuk berbuat demikian.

3. Item Maya.

Item Maya” merujuk kepada sebarang mata wang maya, barangan, item, penggalak, atau kesan seperti, tetapi tidak terhad kepada, syiling, mata, permata, token, senjata, kenderaan, kad, kulit, peningkatan kuasa, pakaian, peralatan, trofi, ganjaran, lencana, atau apa-apa aset maya dalam permainan yang disediakan, dibeli daripada Kedai Digital, diperoleh, atau didapati melalui Perkhidmatan. Item Maya dilesenkan di bawah terma Perjanjian ini dan tiada apa pun di sini akan ditafsirkan sebagai memindahkan sebarang hak atau kepentingan pemilikan dalam Item Maya tersebut kepada anda. Item Maya hanya tersedia kepada pengguna di lokasi tertentu, dan, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian anda dengan Kedai Digital yang berkaitan, anda tidak boleh membeli atau menggunakan Item Maya jika anda tidak berada di lokasi yang diluluskan. Item Maya hanya boleh ditebus untuk kandungan yang disediakan melalui Perkhidmatan, yang secara amnya khusus untuk permainan. Item Maya tidak mempunyai nilai wang sebenar, tidak boleh digunakan di luar Perkhidmatan, dan tidak boleh dijual, dipindahkan atau ditebus untuk wang sebenar atau item bernilai di luar Perkhidmatan kecuali dibenarkan oleh terma bertulis yang berasingan dan jelas yang disediakan oleh Take-Two yang membenarkan tindakan sedemikian. Kami berhak untuk mengubah suai, memadam, mengalih, mengalih keluar atau menggantung mana-mana Item Maya pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis kepada anda dan tanpa sebarang liabiliti kepada anda. Kami mungkin mengehadkan jumlah Item Maya yang boleh dimiliki untuk mana-mana satu permainan atau yang boleh disimpan dalam Akaun anda secara keseluruhan. Kami mungkin mengehadkan tempoh masa di mana anda boleh memegang atau menggunakan Item Maya yang berkaitan dengan mana-mana permainan tertentu atau aspek lain Perkhidmatan. Selain itu, harga dan ketersediaan Item Maya untuk dibeli atau diperoleh adalah tertakluk kepada perubahan. Anda bersetuju bahawa anda tidak memiliki hak milik atau hak lain dalam atau ke atas mana-mana Item Maya atau Akaun anda.

4. Pembelian, Pengebilan dan Langganan.

4.1. Kedai Digital. Beberapa aspek Perkhidmatan dan sesetengah Item Maya mungkin memerlukan anda membayar yuran melalui kedai yang dikendalikan oleh kami atau pihak ketiga (setiap satu “Kedai Digital”). Rakan kongsi kontrak anda dalam menyediakan Perkhidmatan dan Item Maya ini kepada anda ialah Kedai Digital. Pembelian anda melalui Kedai Digital adalah tertakluk kepada sebarang terma atau syarat yang dikenakan oleh Kedai Digital (“Terma Kedai Digital”), yang mana kesemuanya dimasukkan ke dalam dokumen ini melalui rujukan. Anda bertanggungjawab untuk semua caj yang berkaitan dengan pembelian anda daripada Kedai Digital tersebut dan mesti memberikan maklumat pembayaran yang tepat dan lengkap kepada Kedai Digital. Kami boleh menggantung atau membatalkan Perkhidmatan atau pembekalan Item Maya yang berkenaan jika Kedai Digital memaklumkan kami bahawa mereka tidak menerima bayaran penuh daripada anda selepas pemberitahuan awal yang munasabah, atau jika anda memperoleh, atau cuba mendapatkan, bayaran balik yang melanggar dasar Kedai Digital yang berkenaan. Penggantungan atau pembatalan Perkhidmatan atau Item Maya kerana tidak membayar kepada Kedai Digital boleh mengakibatkan kehilangan akses kepada dan penggunaan Akaun anda dan sebarang Kandungan atau Perkhidmatan. Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak bertanggungjawab kepada anda sekiranya akses anda kepada mana-mana Perkhidmatan ditamatkan oleh Kedai Digital disebabkan oleh pelanggaran anda terhadap Terma Kedai Digital mereka.

4.2. Langganan. Beberapa aspek Perkhidmatan mungkin disediakan berdasarkan langganan dengan bayaran berulang automatik pada permulaan setiap tempoh pengebilan (“Langganan”). Kami berhak untuk mengubah suai terma pembelian ciri-ciri tersebut pada bila-bila masa dengan memberikan notis tiga puluh (30) hari. Harap maklum bahawa beberapa Langganan disediakan tertakluk kepada terma dan syarat tambahan, yang mungkin mengubah suai terma yang dinyatakan di bawah ini.

(1) Pembelian. Langganan boleh dibeli dari Kedai Digital. Untuk menggunakan Langganan, anda mesti: memegang hak milik yang sah untuk produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan Langganan; mempunyai akaun yang sah dengan Kedai Digital termasuk kaedah pembayaran semasa, sah dan diterima yang didaftarkan dengan akaun tersebut; dan mempunyai sambungan internet. Kedai Digital akan mengebilkan yuran Langganan yang berkenaan (dan sebarang cukai yang berkenaan) (“Yuran”) kepada kaedah pembayaran pilihan anda pada setiap tarikh pembaharuan Langganan. Selepas pembelian, Langganan anda akan diaktifkan dan anda akan menerima akses kepada faedah yang berkaitan dengan Langganan yang disenaraikan pada masa pendaftaran anda.

(2) Pembaharuan dan Pembatalan Automatik. Langganan anda akan diperbaharui secara automatik pada penghujung setiap tempoh pengebilan. Kedai Digital akan mengenakan bayaran ke atas kaedah pembayaran anda untuk Yuran terkini kecuali anda membatalkan Langganan anda melalui Kedai Digital yang berkenaan sebelum tempoh pengebilan semasa anda tamat. Anda boleh membatalkan Langganan pada bila-bila masa. Ini akan menghalang pembaharuan automatik dan menamatkan Langganan pada penghujung tempoh pengebilan semasa anda. Jika anda membatalkan, anda akan terus menerima manfaat sehingga Langganan ditamatkan pada penghujung tempoh pengebilan semasa anda. Sila lihat Terma Kedai Digital untuk dasar bayaran balik yang berkenaan, jika ada.

(3) Pindaan kepada Langganan. Terma bagi sebarang Langganan dan manfaat yang disertakan dalam Langganan tersebut mungkin akan dipinda dari semasa ke semasa. Perubahan manfaat mungkin melibatkan pindaan atau mengalih keluar manfaat yang telah dituntut sebelum ini. Take-Two juga boleh menamatkan Langganan pada bila-bila masa dengan pemberian notis tidak kurang daripada tiga puluh (30) hari. Sebarang pindaan tersebut akan dikemas kini pada halaman produk Langganan Kedai Digital, dan anda mungkin menerima pemberitahuan e-mel daripada Take-Two dan/atau Kedai Digital mengenai sebarang pindaan tersebut sebelum ia berlaku. Sila baca sebarang pemberitahuan perubahan dengan teliti. Jika anda tidak membatalkan Langganan anda selepas menerima notis tentang pindaan terma Langganan – termasuk jumlah Yuran – atau manfaat yang disertakan dalam Langganan, maka anda akan dianggap telah menerima perubahan tersebut. Pindaan akan berkuat kuasa selepas pembaharuan automatik Langganan anda atau tarikh di mana anda sebaliknya secara jelas menerima sebarang perubahan tersebut, mengikut mana yang lebih awal.

5. Kandungan yang Dihasilkan oleh Pengguna dan Tersuai.

5.1. Kandungan yang Dihasilkan oleh Pengguna.UGC” merangkumi semua kandungan digital atau komunikasi yang pengguna cipta, muat naik atau edarkan melalui Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada: teks, siaran, audio atau komunikasi audio visual; kod, skrip, tekstur, model, peta, fail atau aset atau dokumen lain; foto, imej, video, atau mana-mana karya audio atau audio visual lain; dan sebarang maklum balas atau cadangan yang berkaitan dengan Perkhidmatan. UGC secara khusus mengecualikan Kandungan Tersuai (ditakrifkan di bawah). Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk UGC yang anda cipta, muat naik atau edarkan melalui Perkhidmatan (“UGC Anda”) dan anda dengan ini menyatakan kepada kami bahawa UGC Anda tidak akan melanggar Perjanjian ini termasuk, tanpa had, terma Bahagian 6.

5.2. Hak ke atas UGC. Anda mengekalkan apa-apa hak, jika ada, yang anda mungkin miliki di bawah undang-undang yang terpakai dalam UGC Anda. Jika anda memiliki apa-apa hak sedemikian ke atas UGC Anda, termasuk sebarang hak cipta atau kepentingan harta intelek lain, maka, sebagai balasan kepada hak yang dilesenkan kepada anda dalam Perjanjian ini, anda dengan ini memberikan kami hak yang tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, bebas royalti, tidak eksklusif dan boleh sublesen untuk digunakan, diterbit semula, diedit, diubah suai, disesuaikan, mencipta karya terbitan berdasarkan, menerbitkan, mengedar, menghantar, memaparkan secara umum, menyampaikan kepada umum, melaksanakan secara umum, dan sebaliknya mengeksploitasi UGC Anda dalam atau melalui Perkhidmatan atau untuk apa-apa tujuan komersial dan bukan komersial lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada penambahbaikan Perkhidmatan, tanpa pampasan atau pemberitahuan, untuk tempoh penuh hak harta intelek yang berkaitan dengan UGC Anda (termasuk semua pembaharuan, pengembalian dan lanjutan hak tersebut). Tanpa mengehadkan perkara yang telah dinyatakan di atas, hak yang dilesenkan kepada Take-Two dalam Perjanjian ini secara jelas termasuk hak untuk Take-Two membenarkan pengguna lain menggunakan UGC Anda sebagai sebahagian daripada pengendalian Perkhidmatan kami. Dengan mencipta, memuat naik atau mengedarkan UGC Anda kepada atau melalui Perkhidmatan, anda menyatakan kepada kami bahawa anda memiliki sebarang hak di dalam dan ke atas UGC Anda secara tunggal dan tanpa bebanan, dan bahawa sebarang hak sedemikian yang anda berikan kepada kami dalam Bahagian ini, dan eksploitasi kami terhadap hak tersebut, tidak akan melanggar atau mencabul hak mana-mana pihak ketiga.

5.3. Kandungan Tersuai. Beberapa Perkhidmatan kami membenarkan anda menggunakan alatan kami, perisian penyuntingan, kefungsian dalam permainan atau ciri lain yang kami sediakan (“Alat Kami”) untuk menyunting Kandungan untuk (contohnya) bagi mencipta aras tersuai, peta, aset dalam permainan, reka bentuk, pakaian, watak, liveri, kursus, permainan atau kandungan lain berdasarkan Kandungan (“Kandungan Tersuai”). Kandungan Tersuai termasuk, tanpa had, semua kandungan yang dibuat menggunakan Alat Kami termasuk aset dalam permainan, peta, tangkapan skrin, video, rakaman audio dalam permainan, klip permainan dan strim langsung. Anda hanya boleh menggunakan Kandungan Tersuai dengan Perkhidmatan dan/atau hanya seperti yang dibenarkan oleh kami. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk Kandungan Tersuai yang anda cipta dan bersetuju bahawa Kandungan Tersuai tersebut tidak akan melanggar Perjanjian ini termasuk, tanpa had, terma dalam Bahagian 6.

5.4. Hak untuk Kandungan Tersuai. Take-Two mengekalkan semua hak dan pemilikan semua Kandungan Tersuai di bawah undang-undang yang terpakai. Jika, di bawah undang-undang yang terpakai, ciptaan Kandungan Tersuai anda menyebabkan anda memiliki apa-apa hak harta intelektual dalam Kandungan Tersuai tersebut, maka, sebagai balasan kepada hak yang dilesenkan kepada anda dalam Perjanjian ini, anda dengan ini secara sukarela menyerahkan kepada kami, semasa penciptaan Kandungan Tersuai tersebut, semua hak, tajuk, dan kepentingan dalam dan terhadap Kandungan Tersuai tersebut, termasuk tanpa had, semua hak harta intelek di seluruh dunia untuk tempoh penuh hak harta intelektual tersebut (termasuk semua pembaharuan, pengembalian dan pelanjutan hak tersebut). Jika, meskipun dengan penyerahan tersebut di atas, anda atas apa-apa sebab mengekalkan anda masih mengekalkan apa-apa kepentingan harta intelektual atau hak lain dalam Kandungan Tersuai, maka anda dengan ini memberikan kami hak yang tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, bebas royalti, tidak eksklusif dan boleh sublesen untuk digunakan, diterbitkan semula, diedit, diubah suai, disesuaikan, mencipta karya terbitan berdasarkan, menerbitkan, mengedar, menghantar, memaparkan secara umum, menyampaikan kepada umum, melaksanakan secara umum, dan sebaliknya mengeksploitasi Kandungan Tersuai sedemikian dalam atau melalui Perkhidmatan atau untuk sebarang tujuan komersial dan bukan komersial lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada penambahbaikan Perkhidmatan, tanpa pampasan atau pemberitahuan, untuk tempoh penuh hak harta intelek yang berkaitan dengan Kandungan Tersuai sedemikian (termasuk semua pembaharuan, pengembalian dan pelanjutan hak tersebut). Tanpa mengehadkan perkara yang telah dinyatakan di atas, hak yang dilesenkan kepada Take-Two dalam Perjanjian ini secara jelas termasuk hak untuk Take-Two membenarkan pengguna lain menggunakan Kandungan Tersuai sedemikian sebagai sebahagian daripada pengendalian Perkhidmatan kami.

5.5. Penyelarasan Kandungan; Hak untuk Alih Keluar. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengehoskan, mengekalkan, menyokong atau mengedarkan mana-mana UGC Anda atau Kandungan Tersuai yang anda cipta. Kami tidak semestinya menyemak dan tidak bertanggungjawab untuk memantau secara aktif mana-mana UGC atau Kandungan Tersuai yang mungkin tersedia melalui Perkhidmatan. Kami tidak mengesahkan keselamatan, kualiti atau keaslian mana-mana UGC atau Kandungan Tersuai. UGC dan Kandungan Tersuai tidak mewakili pandangan Take-Two atau pengurusannya, pekerja atau mana-mana individu lain yang dikaitkan dengan kami. Anda memahami bahawa kami boleh mengubah suai, mengambil turun, membatalkan, menyekat, menyembunyikan, mengalih keluar atau memadam mana-mana atau semua UGC atau Kandungan Tersuai, dan melaporkan mana-mana UGC atau Kandungan Tersuai yang menyalahi undang-undang dan mana-mana maklumat pengguna yang berkaitan kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Selaras dengan kewajipan kami di bawah undang-undang yang terpakai, jika kami mengambil tindakan tegas terhadap UGC Anda atau Kandungan Tersuai yang anda cipta daripada Perkhidmatan, menggantung atau menyekat Akaun anda, atau sebaliknya mengehadkan akses anda kepada beberapa atau semua Perkhidmatan, Item Maya atau Akaun anda akibat daripada UGC anda atau Kandungan Tersuai yang anda cipta, kami akan berusaha untuk memaklumkan anda mengenainya.

6. Peraturan Pengguna.

Untuk tujuan Bahagian 6 ini, “Perkhidmatan” termasuk Item Maya dan Akaun anda; dan “Bahan” bermaksud UGC Anda dan apa-apa Kandungan Tersuai yang anda cipta.

6.1. Tiada Tingkah Laku yang Menyalahi Undang-undang atau Pengkomersialan Tanpa Izin. Anda bersetuju bahawa:

(1) Anda hanya akan menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan yang sah, dengan mematuhi undang-undang yang terpakai.

(2) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan berkaitan dengan apa-apa pertaruhan yang melibatkan apa-apa wang atau perkara bernilai lain melainkan tertakluk kepada terma bertulis secara nyata dan berasingan yang disediakan oleh Take-Two yang membenarkan tingkah laku sedemikian.

(3) Anda akan menggunakan Perkhidmatan ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri dan bukan untuk tujuan komersial. Anda tidak boleh mengeksploitasi Perkhidmatan ini secara komersial melainkan tertakluk kepada terma bertulis secara nyata dan berasingan yang disediakan oleh Take-Two yang membenarkan tingkah laku sedemikian. Ini termasuk menyertai, membolehkan, atau menggalakkan pengumpulan, penjualan, atau pertukaran apa-apa daripada Perkhidmatan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana Item atau Akaun Maya) yang tidak dibenarkan secara jelas oleh Take-Two; memudahkan, mencipta atau mengekalkan apa-apa sambungan tanpa kebenaran kepada Perkhidmatan ini (termasuk, apa-apa pelayan tanpa kebenaran yang mengubah suai, meniru, atau sebaliknya menyambung kepada mana-mana Perkhidmatan ini); dan mencipta atau menyertai apa-apa eksploitasi perbezaan harga Barangan Maya dengan apa-apa cara (contohnya, antara harga mata wang sebenar).

6.2. Hormati Harta Intelektual. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik atau mengedarkan apa-apa Bahan yang melanggar hak cipta, tanda dagangan atau hak harta intelektual mana-mana pihak ketiga atau sebaliknya melanggar terma Bahagian 5.

6.3. Tatakelakuan. Anda bersetuju bahawa:

(1) Anda tidak akan menggunakan kaedah yang tidak wajar atau tidak dibenarkan untuk mengganggu atau memberi kesan negatif ke atas keupayaan pengguna lain untuk menggunakan Perkhidmatan seperti yang dimaksudkan, mendapatkan kelebihan permainan yang tidak adil; atau mendapatkan akses kepada Item Maya atau Kandungan lain yang anda tidak berhak secara sah. Ini termasuk penggunaan penipuan, mod tanpa kebenaran, penggodaman, gangguan atau eksploitasi teknikal lain, dan pancingan data, penipuan atau kejuruteraan sosial.

(2) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik atau mengedarkan apa-apa Bahan yang melanggar atau menceroboh privasi individu lain. Ini termasuk “doxing” iaitu berkongsi atau mengugut untuk berkongsi maklumat untuk memalukan, mengintimidasi, menyakiti, atau mengganggu orang lain.

(3) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik, atau mengedarkan apa-apa Bahan yang secara sedar atau sengaja mengelirukan, palsu atau menipu. Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk melakukan “spam”, iaitu menyalahgunakan saluran komunikasi secara berulang-ulang atau berterusan dengan cara yang mengganggu atau menghalang operasi Perkhidmatan, mengiklankan sebarang produk atau perkhidmatan pihak ketiga, atau memberi kesan negatif ke atas kebolehan pengguna lain untuk menggunakan Perkhidmatan seperti yang dimaksudkan.

(4) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik, atau mengedarkan Bahan yang mengandungi gambaran sebenar atau terlalu realistik tentang kekejaman, keganasan yang berlebihan, penyeksaan, atau kezaliman terhadap haiwan. Ini termasuk semua gambaran kandungan sedemikian, tanpa mengira sama ada Bahan itu adalah sebenar atau media yang dimanipulasikan, animasi, imej yang dihasilkan oleh komputer, atau penciptaan digital lain.

(5) Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik, atau mengedarkan Bahan atau terlibat dalam kelakuan yang menggambarkan, mempromosikan, atau cuba menormalkan, menggalakkan, atau dengan sengaja menyebabkan seseorang mengalami gangguan makan, bunuh diri, atau perbuatan mencederakan diri sendiri yang lain. Ini termasuk Bahan atau tingkah laku yang secara munasabah difahami untuk memudahkan atau mendorong individu lain untuk mencederakan diri mereka sendiri secara fizikal atau berlapar; mengambil jumlah alkohol, dadah, atau bahan lain yang berbahaya; dan terlibat atau mengancam untuk mencederakan diri sendiri untuk mengintimidasi, memanipulasi, atau memaksa orang lain.

(6) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik, atau mengedarkan Bahan atau terlibat dalam tingkah laku yang bersifat kasar, membuli, mengganggu, atau secara munasabah difahami sebagai ancaman fizikal atau lisan terhadap orang lain. Ini termasuk Bahan yang memfitnah dan tingkah laku seperti: menghalang pergerakan pemain lain (camping), mengganggu pemain lain dengan sengaja (griefing), menyalahgunakan maklumat dari strim untuk menganiaya pemain lain (stream sniping), serangan digital (swatting), atau apa-apa kelakuan lain yang kesat dalam permainan.

(7) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik atau mengedarkan apa-apa Bahan atau terlibat dalam tingkah laku yang bersifat pornografi, lucah atau mengganggu secara seksual. Ini termasuk mengedarkan Bahan berunsur seksual yang tidak diminta atau tidak diingini; terlibat dalam seksualisasi yang tidak diminta atau tidak diingini terhadap individu lain; membuat ancaman atau serangan berdasarkan seksualiti atau aktiviti seksual yang sebenar, ditanggap atau disangka orang lain ; atau berkongsi tanpa kebenaran kandungan seksual yang tidak senonoh atau eksplisit orang lain tanpa persetujuan mereka (iaitu “pornografi balas dendam”).

(8) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik, atau mengedarkan sebarang Bahan yang menggambarkan, mempromosikan, atau cuba menormalkan, menggalakkan, atau dengan sengaja menyebabkan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Ini termasuk Bahan yang dalam apa jua cara menseksualkan kanak-kanak, termasuk media sebenar atau dimanipulasikan, animasi, imej yang dihasilkan oleh komputer atau penciptaan digital lain; menyertai atau cuba untuk terlibat dalam komunikasi seksual yang merangsang atau eksplisit secara seksual dengan seorang kanak-kanak; dan meminta Bahan yang tidak senonoh atau eksplisit secara seksual daripada, atau berkongsi Bahan tersebut dengan seorang kanak-kanak.

(9) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik atau mengedarkan Bahan atau terlibat dalam kelakuan yang membentuk ucapan atau tingkah laku benci, yang kami takrifkan sebagai sebarang bentuk ungkapan yang difahami secara munasabah untuk menyerang atau menggalakkan kebencian atau keganasan terhadap individu atau kumpulan berdasarkan mana-mana ciri berikut: umur; warna atau bangsa; ketidakupayaan; etnik; jantina atau identiti jantina; asal usul kebangsaan atau status imigresen; kepercayaan agama; jantina atau orientasi seksual; perkhidmatan tentera; kelas sosioekonomi, status, atau kasta; atau berat badan, saiz, atau jenis badan.

(10) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik atau mengedarkan Bahan atau terlibat dalam tingkah laku yang menggambarkan, mempromosikan atau menyokong ekstremisme keganasan atau aktiviti keganasan. Ini termasuk apa-apa Bahan atau tingkah laku yang dapat difahami secara munasabah sebagai memberikan sokongan atau menyokong keganasan pelampau atau pelaku perbuatan tersebut; dan mempromosikan ideologi ekstremis atau teori konspirasi yang menggalakkan atau menghasut keganasan terhadap individu lain.

(11) Anda akan mematuhi mana-mana peraturan tambahan yang ditetapkan dalam Standard Komuniti individu yang mungkin terpakai pada penggunaan anda dalam permainan, aplikasi produk atau laman web tertentu dalam Perkhidmatan, yang kesemuanya dimasukkan di sini sebagai rujukan.

(12) Sebagai tambahan kepada perkara di atas, anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mencipta, memuat naik atau mengedarkan apa-apa Bahan lain atau terlibat dalam apa-apa tingkah laku yang sebaliknya menyalahi undang-undang atau menggunakan Perkhidmatan untuk mencuba atau bersubahat untuk melakukan mana-mana pelanggaran yang dinyatakan dalam Tatakelakuan ini.

6.4. Tiada Eksploitasi Teknikal. Anda bersetuju bahawa:

(1) Anda tidak akan menggunakan proksi IP atau kaedah lain untuk menyembunyikan lokasi atau tempat kediaman anda termasuk tetapi tidak terhad kepada, memintas sekatan geografi bagi mengakses Kandungan, kawalan akses, atau langkah perlindungan teknikal; atau terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang berdasarkan undang-undang tempatan yang terpakai.

(2) Anda tidak akan, melainkan tertakluk kepada terma bertulis yang jelas dan berasingan yang disediakan oleh Take-Two, menggunakan Perkhidmatan atau menyalin mana-mana Kandungan ke pelayan jarak jauh, PC maya, atau sistem atau rangkaian lain termasuk, tanpa had, yang membolehkan (atau bertujuan untuk membolehkan) Perkhidmatan atau Kandungan sedemikian dimuat turun atau distrim ke satu atau lebih peranti berdaya Internet yang berasingan.

(3) Anda tidak akan menggunakan, mempromosikan atau menyediakan apa-apa pepijat, gangguan, mengeksploitasi, menipu, menggodam, skrip, bot, mod tanpa kebenaran, atau kaedah lain yang direka untuk berinteraksi secara hasad dengan Perkhidmatan, termasuk tanpa had, untuk melanggar Perjanjian ini; untuk mengumpul maklumat atau data pengguna; mengeksploitasi kelemahan sistem; memintas penyederhanaan kandungan atau sistem penapisan; atau sebaliknya memintas, mengubah hala, atau mengganggu pengendalian Perkhidmatan.

(4) Anda tidak akan melakukan kejuruteraan balikan, merombak, atau membongkar (kecuali dibenarkan di bawah pengecualian undang-undang yang berkenaan berdasarkan Arahan Kesatuan Eropah 2009/24 atau undang-undang lain yang berkenaan), memaparkan, melaksanakan, menyediakan karya terbitan berdasarkan, atau sebaliknya mengubah suai Perkhidmatan, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuan bertulis jelas daripada kami.

(5) Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mengedar, memuat naik atau menghantar apa-apa perisian, skrip, kod, atau maklumat lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang virus, cecacing, timebot, cancelbot, kuda trojan, penggodaman atau kod berbahaya yang lain) untuk mengubah suai atau mengubah Perkhidmatan dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan, atau untuk menghantar maklumat sedemikian.

6.5. Menyokong atau Menggalakkan Pelanggaran. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan memberikan sokongan material terhadap pelanggaran atau cubaan pelanggaran Perjanjian ini oleh pengguna lain. Ini termasuk menyediakan sokongan kewangan; pengetahuan, kepakaran, atau bantuan lain; atau galakan berulang untuk terlibat dalam kelakuan yang melanggar Perjanjian ini.

6.6. Perkara-perkara yang terpakai kepada Kakitangan, Ejen, dan Kontraktor. Untuk kejelasan, peraturan bagi kelakuan dan tingkah laku dalam Bahagian 6 ini terpakai kepada komunikasi dan interaksi anda dengan pekerja, ejen dan kontraktor Take-Two termasuk, tanpa had, kepada individu dalam pasukan sokongan pelanggan, kejuruteraan, keselamatan atau komuniti kami.

6.7. Akibat Pelanggaran. Sekiranya anda melanggar Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada Peraturan Pengguna dalam Bahagian 6 ini (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa), Take-Two berhak mengambil tindakan tegas terhadap anda termasuk, tetapi tidak terhad kepada: menetapkan semula sebahagian atau kesemua kemajuan dalam permainan yang berkaitan dengan Akaun anda; menggantung akses anda kepada sebahagian atau kesemua Perkhidmatan, Item Maya, atau menutup Akaun anda mengikut peruntukan penamatan di bawah; menghalang anda daripada membuka Akaun atau mengakses Perkhidmatan pada masa hadapan; atau mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya untuk menguatkuasakan Perjanjian ini atau hak lain kami di bawah undang-undang yang terpakai. Kami berhak memaklumkan pihak penguatkuasa undang-undang atau agensi kerajaan atau badan kawal selia yang lain, dan menyediakan apa-apa data peribadi yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami, sekiranya pelanggaran tersebut melibatkan ancaman kepada nyawa atau keselamatan diri anda atau individu lain, atau sebarang aktiviti lain yang kami percaya menyalahi undang-undang. Kami berhak mengambil tindakan tegas terhadap anda berdasarkan maklumat yang kami mungkin terima daripada pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengguna lain, pihak penguatkuasa undang-undang, agensi kerajaan atau badan kawal selia yang lain. Kami tidak bertanggungjawab atas apa-apa pelanggaran Perjanjian ini oleh anda atau oleh mana-mana pengguna lain.

6.8. Pemantauan; Alat Pengguna dan Sistem Automatik. Kami boleh (tetapi tidak diwajibkan) untuk memantau secara aktif penggunaan Perkhidmatan untuk pelbagai tujuan yang berbeza, termasuk mencegah penipuan dan penggodaman; memastikan pematuhan anda terhadap Perjanjian ini; menguatkuasakan terma-terma Perjanjian ini; dan menambah baik Perkhidmatan.

Perkhidmatan mungkin menggunakan sistem penyelarasan dan penapisan, seperti penapis perkataan automatik dan perisian pengecaman kandungan atau simbol, yang bertujuan untuk menghalang atau menghentikan pengedaran Bahan yang melanggar Perjanjian ini. Perkhidmatan ini juga mungkin menyediakan alat untuk membolehkan pengguna mengawal interaksi mereka dengan pengguna lain, seperti membenarkan pengguna menyertai sembang teks atau komunikasi suara dalam permainan, atau membolehkan pengguna “meredam” atau menyekat pengguna lain. Perkhidmatan ini mungkin menyediakan alat laporan, sama ada dalam permainan atau melalui laman web sokongan yang khusus, di mana pengguna boleh melaporkan pelanggaran Tatakelakuan untuk semakan kami.

Ciri-ciri dan alat yang diterangkan di atas mungkin menggunakan algoritma, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, atau sistem automatik lain untuk membantu kami mencapai tujuan yang dijelaskan dalam Bahagian ini pada skala dan skop yang diperlukan untuk mengekalkan Perkhidmatan dengan berkesan untuk pengguna kami.

Sistem penyederhanaan dan penapisan mungkin berbeza antara Perkhidmatan, termasuk berdasarkan Kandungan, penarafan umur atau golongan sasaran bagi Perkhidmatan tertentu. Maklumat lanjut tentang cara kami memantau dan mengumpul data mengenai penggunaan Perkhidmatan boleh didapati dalam Dasar Privasi kami. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang melaporkan pelanggaran dasar kami, sila lawati Sokongan Pelanggan kami.

7. Pelaporan Kandungan; Permintaan Mengalih Keluar; DMCA.

7.1. Kandungan Memudaratkan atau Menyalahi undang-undang. Sekiranya anda mengetahui sebarang UGC atau Kandungan Tersuai yang tersedia dalam Perkhidmatan yang melanggar Peraturan Pengguna dalam Bahagian 6 Perjanjian ini, termasuk Tatakelakuan, anda boleh memaklumkan kami dengan menggunakan alat laporan yang disediakan dalam permainan atau di laman web sokongan pelanggan kami yang berkaitan. Sila lawati Sokongan Pelanggan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara melaporkan UGC atau Kandungan Tersuai yang melanggar Peraturan Pengguna. Dengan menghantar apa-apa pemberitahuan sedemikian kepada kami, anda mengesahkan bahawa anda mempunyai kepercayaan dengan niat baik bahawa UGC atau Kandungan Tersuai yang anda laporkan melanggar Perjanjian dan maklumat yang diberikan dalam notis anda adalah tepat dan lengkap.

7.2. Notis Pelanggaran Hak Cipta atau Tanda Dagangan. Kami bertindak balas terhadap notis pelanggaran hak cipta yang memenuhi keperluan Akta Hak Cipta Digital Millennium, 17 U.S.C. § 512 (“DMCA”). Sekiranya anda percaya bahawa mana-mana Kandungan, UGC, Kandungan Tersuai, atau aspek lain Perkhidmatan ini merupakan pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan tanda dagangan anda, sila hantar notis dakwaan pelanggaran kepada ejen yang dilantik kami dengan maklumat bertulis berikut:

(1) Nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda;

(2) Penerangan terperinci tentang karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggari;

(3) URL atau perihalan terperinci tentang lokasi bahan yang anda dakwa dilanggari;

(4) Kenyataan anda bahawa anda dengan niat baik mempercayai bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang yang berkenaan;

(5) Kenyataan anda, di bawah penalti sumpah palsu, bahawa maklumat dalam notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta; dan

(6) Tandatangan fizikal atau elektronik pemilik hak cipta yang dipertikaikan atau individu yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak mereka.

Maklumat hubungan ejen yang dilantik kami adalah:

Pembekal perkhidmatan: Take-Two Interactive Software, Inc.

Alamat Surat Menyurat: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

United States of America

Attention: DMCA Takedown Notice

Telefon: +1 (646)-536-2842

E-mel: [email protected]

Harap maklum bahawa di bawah DMCA, anda mungkin bertanggungjawab untuk ganti rugi (termasuk kos dan yuran guaman) sekiranya anda dengan sengaja memberi gambaran yang salah bahawa bahan atau aktiviti itu melanggar hak cipta. Harap maklum juga bahawa maklumat yang diberikan dalam notis pelanggaran hak cipta anda mungkin akan diberikan kepada individu yang bertanggungjawab untuk bahan yang didakwa melanggar hak cipta.

7.3. Dasar Pengguna yang Melanggar Perjanjian secara Berulang. Sekiranya anda berulang kali melanggar Perjanjian ini, contohnya dengan melanggar hak harta intelektual kami, Tatakelakuan, atau hak pihak ketiga, kami berhak untuk mengambil tindakan tegas terhadap anda termasuk, tidak terhad kepada: menggantung akses anda kepada beberapa atau semua Perkhidmatan, Item Maya dan/atau Akaun anda; menutup Akaun anda mengikut peruntukan penamatan yang dinyatakan di bawah; menghalang anda daripada mewujudkan Akaun atau mengakses Perkhidmatan pada masa hadapan; atau mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya untuk menguatkuasakan Perjanjian ini atau hak lain kami menurut undang-undang yang terpakai.

8. Kemas kini dan Ciri-ciri.

8.1. Kemas kini dan Pengubahsuaian. Kami boleh menyediakan pembetulan, kemas kini, atau naik taraf kepada Perkhidmatan, Item Maya, atau Akaun anda yang mungkin diperlukan untuk terus menggunakan Perkhidmatan, termasuk kemas kini automatik atau “secara latar” tanpa memberi pemberitahuan kepada anda. Kemas kini sedemikian tertakluk kepada Perjanjian ini melainkan sekiranya terma lain dinyatakan bersama dengan kemas kini tersebut, dalam hal ini, terma lain tersebut akan terpakai. Kami tidak bertanggungjawab untuk menyediakan sebarang kemas kini. Kami tidak menjamin bahawa kami akan menyokong versi sistem atau peranti yang anda melesenkan, memperoleh atau membeli mana-mana bahagian Perkhidmatan, kecuali kami telah membuat tuntutan tentang keserasiannya. Kami boleh dari semasa ke semasa, tanpa kos tambahan kepada anda, mengubah suai, mengubah atau menggantung, secara keseluruhan atau sebahagian, mana-mana Perkhidmatan, Item Maya dan/atau Akaun anda, atas sebab yang sah. Alasan yang sah termasuk, tanpa had: penambahbaikan Perkhidmatan kami, Item Maya atau Akaun anda (seperti menawarkan Perkhidmatan baharu, Item Maya atau Kandungan); perubahan yang diperlukan untuk mengimbangi permainan, untuk membaiki pepijat atau untuk mencegah atau mengatasi eksploitasi; perubahan yang perlu disebabkan oleh persekitaran teknikal baharu atau peningkatan atau pengurangan bilangan pengguna; kecurigaan atau pelanggaran harta intelektual yang sebenar; perubahan dalam lesen yang kami pegang daripada pihak ketiga atau keperluan pematuhan pihak ketiga yang lain; penamatan perjanjian kami dengan pihak ketiga atas apa jua sebab; pemberhentian pembekalan, oleh pihak ketiga, perkhidmatan atau ciri yang merupakan sebahagian atau berkaitan dengan Perkhidmatan kami, Item Maya atau Akaun anda; perubahan kos pasaran terbuka yang khusus dan boleh disahkan; penambahbaikan yang diperlukan untuk keselamatan pengguna atau pihak ketiga yang lain; atau sebab material, undang-undang, peraturan atau keselamatan yang lain.

8.2. Pemain Janaan Automatik. Sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan, kami mungkin menawarkan peluang kepada anda untuk bermain dengan rakan-rakan anda atau penentang yang sesuai. Untuk memastikan anda mendapat penentang dengan tahap kemahiran yang sesuai, sesetengah daripada penentang yang dipadankan mungkin merupakan pemain janaan automatik, yang dikawal oleh komputer dan kelihatan serta bermain seperti orang sebenar.

8.3. Ketersediaan. Perkhidmatan, Item Maya, Kandungan atau Akaun anda mungkin disediakan untuk masa yang terhad, atau mungkin berbeza bergantung pada wilayah atau peranti anda. Sekiranya anda menukar rantau, tanpa menjejaskan kewajipan kemudahalihan kami di bawah undang-undang yang terpakai dan bergantung pada perjanjian anda dengan Kedai Digital yang berkenaan, anda mungkin perlu memperoleh semula sesetengah Perkhidmatan, Item Maya, atau Kandungan tertentu yang anda bayar atau peroleh di wilayah anda sebelumnya. Begitu juga, jika anda menukar wilayah, anda mungkin tidak lagi dapat mengakses Perkhidmatan, Kandungan atau Item Maya tertentu yang anda boleh akses di wilayah anda sebelum ini jika Perkhidmatan, Kandungan atau Item Maya tersebut dilarang oleh undang-undang baharu yang terpakai di wilayah baharu anda.

8.4. Perkhidmatan Pihak Ketiga. Melalui Perkhidmatan ini, anda mungkin berpeluang untuk mengakses atau mengaktifkan kandungan, perisian, aplikasi, produk, laman web, platform, fungsi, dan perkhidmatan yang dikendalikan oleh pihak ketiga yang bukan sebahagian daripada Take-Two atau di bawah kawalan kami (“Perkhidmatan Pihak Ketiga”). Sekiranya anda memilih untuk mengakses, berurus niaga dengan, mengaktifkan, atau berinteraksi dengan mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut, anda memahami bahawa anda sedang mengarahkan entiti pihak ketiga yang berkenaan untuk menyediakan Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut kepada anda. Anda bertanggungjawab untuk urusan anda dengan pihak ketiga. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami untuk mengakses Perkhidmatan Pihak Ketiga, mana-mana terma penggunaan yang berkaitan dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut akan mentadbir urus penggunaan anda terhadap Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut. Kami tidak menyokong mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga yang disediakan atau dipromosikan pada atau melalui Perkhidmatan ini. Kami tidak melesenkan sebarang hak harta intelektual kepada anda sebagai sebahagian daripada mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga, dan kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau pihak lain atas mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga atau atas keputusan, maklumat, kandungan atau interaksi yang mungkin anda alami semasa menggunakannya. Sebarang kebimbangan yang anda ada mengenai keputusan, maklumat, kandungan, atau interaksi yang mungkin anda alami semasa menggunakan Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut hendaklah diajukan kepada penyedia Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut.

8.5. Perkhidmatan Berasaskan Internet. Perkhidmatan mungkin memerlukan sambungan Internet melalui rangkaian tanpa wayar atau selular. Oleh itu, Perkhidmatan mungkin menerima maklumat standard tertentu tentang peranti, sistem dan perisian yang digunakan oleh anda untuk bersambung ke Perkhidmatan ini. Maklumat sedemikian dikumpul dan digunakan oleh kami mengikut Dasar Privasi kami. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk penyelenggaraan dan kebolehpercayaan sambungan internet anda dengan menanggung kos itu sendiri dan untuk apa-apa bayaran penggunaan yang mungkin timbul akibat daripada akses anda kepada Perkhidmatan melalui mana-mana rangkaian tanpa wayar atau selular.

8.6. Pengiklanan Pihak Ketiga. Sesetengah Perkhidmatan mungkin memaparkan iklan untuk, atau pautan ke, laman web pihak ketiga, kandungan, barangan, promosi, atau perkhidmatan (“Iklan Pihak Ketiga”). Kami tidak bertanggungjawab ke atas, atau mengawal kandungan, mana-mana Iklan Pihak Ketiga. Kemasukan Iklan Pihak Ketiga dalam Perkhidmatan ini tidak bermakna bahawa kami mengendors atau meluluskan Iklan Pihak Ketiga tersebut atau laman web, kandungan, barangan, promosi, perkhidmatan, atau amalan perniagaan pihak ketiga yang menyediakan Iklan Pihak Ketiga tersebut.

9. Tanggungjawab Anda Terhadap Kami.

Anda bersetuju untuk membela, menanggung rugi dan tidak mempertanggungjawabkan Take-Two daripada dan terhadap mana-mana atau semua liabiliti langsung, ganti rugi, kerugian yang timbul daripada atau berkaitan dengan: (1) pelanggaran anda terhadap Perjanjian ini; (2) mana-mana maklumat atau kandungan yang anda berikan yang melanggar hak pihak ketiga apabila digunakan oleh kami mengikut Perjanjian ini; dan (3) perbuatan atau peninggalan anda yang menyalahi undang-undang. Kami boleh membantu, atas perbelanjaan kami sendiri, dalam pembelaan apa-apa perkara dengan syarat anda menanggung ganti rugi, dan dalam kes sedemikian, anda bersetuju untuk bekerjasama dengan kami, dan kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk mengurangkan kerugian kami. Walau bagaimanapun, anda tidak diwajibkan untuk menanggung rugi Take-Two terhadap mana-mana liabiliti, ganti rugi atau kerugian yang timbul daripada atau berkaitan dengan kecuaian atau peninggalan, penipuan atau salah laku yang disengajakan oleh pekerja Take-Two, pegawai, pekerja, kontraktor atau ejen Take-Two, atau setakat anda tidak bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas apa-apa kos pihak ketiga yang anda tanggung untuk menggunakan Perkhidmatan, Item Maya atau Akaun anda.

10. Penamatan.

Anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan, Item Maya, atau Akaun anda pada bila-bila masa dan menamatkan Perjanjian ini dengan menghapuskan atau memadamkan semua salinan mana-mana bahan atau perisian dalam simpanan anda dan/atau dengan memadamkan Akaun anda. Selain itu, anda boleh meminta kami untuk memadamkan Akaun anda, dan maklumat peribadi anda, pada bila-bila masa mengikut Dasar Privasi kami.

Untuk mana-mana Perkhidmatan, Item Maya dan/atau Akaun yang disediakan kepada anda untuk tempoh masa yang tidak terhad, kami berhak untuk menamatkan Perjanjian ini dan akses anda kepada Perkhidmatan, Item Maya dan Akaun anda, atau menghentikan penyediaan Perkhidmatan tersebut, pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab mengikut budi bicara mutlak kami. Sekiranya kami mempunyai cara yang munasabah untuk menghubungi anda dan jika boleh dilaksanakan, kami akan cuba memaklumkan anda dengan sewajarnya terlebih dahulu mengenai apa-apa penamatan atau pemberhentian Perkhidmatan yang akan dikuatkuasakan. Sekiranya tidak praktikal untuk memaklumkan anda terlebih dahulu, kami akan cuba memaklumkan anda dengan segera selepas itu. Jika tempat pemastautin tetap anda berada di Jerman, hak kedua-dua pihak untuk penamatan luar biasa atas alasan yang munasabah tidak akan terjejas. Alasan yang munasabah wujud sekiranya pihak yang menamatkan perjanjian, setelah mengambil kira semua keadaan kes individu dan menimbang kepentingan kedua-dua pihak, tidak boleh dijangka secara munasabah untuk meneruskan hubungan kontraktual sehingga penamatan yang dipersetujui atau sehingga tamat tempoh notis.

Kami boleh serta-merta menamatkan atau menggantung hak anda untuk mengakses mana-mana aspek Perkhidmatan, Item Maya, Kandungan, dan/atau Akaun anda jika anda: melanggar Perjanjian ini; menggunakan Perkhidmatan, Item Maya, atau Akaun anda secara menipu, melanggar undang-undang atau dengan apa-apa cara yang tidak selaras dengan tujuan yang dimaksudkan; memulakan sebarang prosiding undang-undang terhadap kami; atau jika kami diwajibkan oleh undang-undang untuk berbuat demikian. Sekiranya kami memutuskan untuk menamatkan atau menggantung hak anda untuk mengakses sebahagian atau keseluruhan Perkhidmatan, Item Maya, atau Akaun anda, kami akan cuba memaklumkan anda terlebih dahulu sebelum sebarang penamatan atau penggantungan tersebut berkuat kuasa, kecuali jika tindakan itu diambil berdasarkan kewajipan undang-undang yang tidak memerlukan kami untuk memaklumkan anda atau jika tidak munasabah bagi kami untuk berbuat demikian.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sekiranya Perjanjian ini ditamatkan (atau kami menamatkan hak anda untuk mengakses mana-mana Perkhidmatan, Item Maya, Kandungan, atau Akaun anda mengikut terma Perjanjian ini), lesen yang diberikan kepada anda di bawah Perjanjian ini (atau berhubung dengan Perkhidmatan, Item Maya, Kandungan, atau Akaun tersebut) akan serta-merta ditamatkan.

11. Amaran Sawan Fotosensitif.

Sebahagian kecil individu mungkin mengalami serangan sawan epilepsi apabila terdedah kepada corak cahaya tertentu atau cahaya berkelip-kelip, termasuk beberapa kesan visual yang muncul dalam permainan video tertentu. Gejala-gejala tersebut juga mungkin dialami oleh individu yang tidak mempunyai sejarah sawan epilepsi atau fotosensitiviti. Sekiranya anda atau sesiapa dalam keluarga anda mempunyai sawan epilepsi atau fotosensitiviti, sila dapatkan nasihat doktor anda sebelum bermain mana-mana permainan video kami.

Sekiranya anda mengalami mana-mana simptom berikut semasa bermain permainan video kami, segera hentikan penggunaan dan dapatkan nasihat doktor anda sebelum meneruskan permainan: pening kepala, penglihatan kabur, kekejangan mata atau otot, hilang kesedaran, kekeliruan, sebarang pergerakan tanpa kawalan, atau sawan.

12. Pelbagai.

12.1. Am. Perjanjian ini, bersama-sama dengan apa-apa dokumen atau dasar yang dipautkan di sini, ialah keseluruhan perjanjian antara anda dan kami untuk penggunaan anda terhadap Perkhidmatan (termasuk Item Maya dan Akaun anda). Dokumen ini menggantikan mana-mana perjanjian bertulis terdahulu antara anda dan kami berkenaan dengan penggunaan anda terhadapnya. Anda bersetuju bahawa Perjanjian ini boleh diserah hak oleh kami, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa. Anda berhak menamatkan Perjanjian ini jika penyerahan hak kami menyebabkan kami tidak lagi menjadi pihak kepada kontrak. Anda tidak boleh menyerahkan hak anda atau memindahkan kewajipan anda di bawah Perjanjian ini atau memindahkan apa-apa hak untuk menggunakan Perkhidmatan, Item Maya atau Akaun anda. Bagi individu yang bermastautin tetap di Jerman, pengecualian kepada ayat terdahulu tidak termasuk apa-apa tuntutan kewangan yang mungkin anda ada terhadap kami yang timbul daripada Perjanjian ini. Sekiranya mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa alasan, peruntukan tersebut hendaklah sama ada akan disemak semula hanya setakat yang perlu untuk memastikan ia boleh dikuatkuasakan atau dialih keluar sepenuhnya daripada Perjanjian ini dan peruntukan-peruntukan yang selebihnya dalam Perjanjian ini akan kekal berkuat kuasa. Bahagian 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 – 15 dan mana-mana bahagian yang menurut sifatnya masih perlu dipatuhi selepas Perjanjian ini berakhir akan kekal berkuat kuasa walaupun Perjanjian ini ditamatkan atau dibatalkan. Mana-mana pihak boleh mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau penggunaan Perkhidmatan sebagaimana yang diperlukan untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang, atau permintaan kerajaan.

12.2. Undang-undang Eksport. Anda mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan eksport domestik dan antarabangsa yang berkenaan (yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa) yang terpakai pada Perkhidmatan, Item Maya atau Akaun anda, termasuklah sekatan ke atas destinasi, pengguna dan penggunaan. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan, mengeksport, mengeksport semula, memuat turun, atau memindahkan mana-mana bahagian Perkhidmatan, Item Maya atau Akaun anda ke (atau kepada warganegara atau pemastautin) mana-mana negara yang telah mengenakan sekatan terhadap barangan atau ke atas sesiapa sahaja dalam senarai Jabatan Perbendaharaan A.S. bagi senarai Warganegara Khusus dan Orang Yang Disekat dan senarai sekatan lain yang dikendalikan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC). Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada dalam, di bawah kawalan, atau merupakan warganegara atau pemastautin negara yang dikenakan sekatan dan bahawa anda tidak tersenarai dalam Warganegara Khusus atau Orang yang Disekat.

13. Hubungi Kami.

Jika anda ada sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Perkhidmatan, Item Maya, Akaun anda atau Perjanjian ini, sila lawati Sokongan Pelanggan Take-Two dan hantarkan tiket sokongan. Sokongan Pelanggan Take-Two merupakan saluran tunggal untuk anda berkomunikasi dengan Take-Two.

Penguatkuasa undang-undang, pengawal selia, pihak berkuasa negara, dan pemberi maklumat yang dipercayai yang ingin menghubungi Take-Two perlu melayari Penguatkuasaan Undang-undang Take-Two dan mengikuti arahan yang ditetapkan di dalamnya untuk berhubung dengan, serta menyediakan perkhidmatan yang berkesan kepada, Take-Two. Penguatkuasaan Undang-undang Take-Two merupakan saluran tunggal bagi penguatkuasaan undang-undang, pengawal selia, pihak berkuasa negara dan pemberi maklumat yang dipercayai untuk berkomunikasi dengan Take-Two dan wakil undang-undangnya.

14. Undang-undang yang Mentadbir Urus, Pertikaian dan Liabiliti: AU, CH, EEA, UK.

Jika anda secara lazimnya bermastautin di Australia, Switzerland, United Kingdom, atau mana-mana wilayah dalam Kawasan Ekonomi Eropah, terma Bahagian 14 ini terpakai pada kontrak undang-undang anda dengan Take-Two. Jika anda secara lazimnya bermastautin di luar wilayah atau bidang kuasa ini, sila rujuk Bahagian 15 di bawah.

14.1. Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir. Perjanjian ini akan ditadbir urus oleh, dan ditafsirkan mengikut undang-undang negara permastautinan anda tanpa mengambil kira peraturan undang-undang yang bercanggah. Bidang kuasa eksklusif untuk semua pertikaian ialah mahkamah yang berwibawa di negara permastautinan lazim anda.

14.2. Batasan Liabiliti Kami. DALAM KEADAAN APAPUN, TAKE-TWO TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK APA-APA KERUGIAN ATAU GANTI RUGI TIDAK LANGSUNG ATAU UNTUK SEBARANG PELANGGARAN KEWAJIPANNYA AKIBAT PERISTIWA FORCE MAJEURE, YANG TIMBUL DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU PERJANJIAN INI. TIADA APA-APA DALAM PERJANJIAN INI BERMAKSUD UNTUK MENGECUALIKAN SEBARANG HAK ATAU GANTI RUGI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, TERMASUK APA-APA LIABILITI TANPA HAD UNTUK PENIPUAN, ATAU UNTUK KEMATIAN ATAU APA-APA KECEDERAAN PERIBADI YANG TIMBUL AKIBAT KECUAIAN KAMI.

Jika mana-mana undang-undang yang terpakai memperuntukkan bahawa terdapat jaminan berhubung dengan apa-apa barangan atau perkhidmatan yang disediakan oleh kami berkaitan dengan Perjanjian ini, dan tanggungjawab kami kerana gagal mematuhi jaminan tersebut tidak boleh dikecualikan tetapi mungkin terhad, maka tanggungjawab kami untuk kegagalan sedemikian terbatas kepada (atas pilihan kami), dalam kes bekalan barangan, kami menggantikan barangan tersebut atau memberikan barangan yang setara, membaiki barangan tersebut, atau memberikan anda bayaran balik penuh atau separa, atau dalam hal yang melibatkan penyediaan perkhidmatan, kami menyediakan perkhidmatan itu semula, memberikan anda bayaran balik untuk bahagian yang tidak digunakan atau pampasan untuk nilai yang dikurangkannya.

15. Undang-undang yang Mentadbir Urus, Pertikaian dan Liabiliti: Amerika Syarikat & Negara-negara Lain.

Jika anda secara lazimnya bermastautin di Amerika Syarikat atau mana-mana wilayah lain selain Australia, Switzerland, United Kingdom, atau mana-mana wilayah dalam Kawasan Ekonomi Eropah, terma Bahagian 15 ini terpakai pada kontrak undang-undang anda dengan Take-Two. Jika anda secara lazim bermastautin di Australia, Switzerland, United Kingdom, atau mana-mana wilayah dalam Kawasan Ekonomi Eropah, sila rujuk Bahagian 14 di atas.

15.1. Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir. Perjanjian ini dimeterai di Negeri New York dan akan ditadbir urus oleh, dan ditafsirkan di bawah, undang-undang Negeri New York tanpa mengambil kira percanggahan peraturan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Bahagian 15.5, bidang kuasa eksklusif untuk semua pertikaian antara anda dan Take-Two ialah mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di New York County, New York, dan anda serta Take-Two masing-masing menerima bidang kuasa peribadi dan mengetepikan semua bantahan terhadap tempat perbicaraan di mahkamah tersebut.

15.2. Penafian Waranti. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, PERKHIDMATAN DISEDIAKAN KEPADA ANDA “SEPERTI SEDIA ADA,” “SEBAGAIMANA TERSEDIA,” DAN “DENGAN SEMUA KEURANGAN.” TIADA PIHAK, IAITU TAKE-TWO, MANA-MANA KEDAI DIGITAL, MAHUPUN MANA-MANA PEGAWAI, PENGARAH, PENGURUS, PEKERJA, EJEN, ATAU PEMBERI LESEN MASING-MASING KAMI MEMBUAT SEBARANG PERNYATAAN, WARANTI, JANJI, ATAU AKU JANJI TENTANG PERISIAN, KANDUNGAN, PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, ATAU PERKHIDMATAN LAIN, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA. TIADA PIHAK, IAITU TAKE-TWO MAHUPUN MANA-MANA KEDAI DIGITAL MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA AADALAH TEPAT ATAU BOLEH DIPERCAYAI, TANPA GANGGUAN, TEPAT PADA MASANYA, SELAMAT, BEBAS RALAT ATAU BEBAS DARIPADA VIRUS. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG TEMPATAN ANDA, TAKE-TWO DAN SETIAP KEDAI DIGITAL MENAFIKAN APA-APA WARANTI TERSIRAT TERMASUK TANPA PELANGGARAN, KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN KUALITI YANG MEMUASKAN.

15.3. Waranti Perkakasan Terhad. Kami memberi menjamin kepada pembeli pengguna asal Perkhidmatan bahawa media storan fizikal yang mengandungi Perkhidmatan (“Barangan”), jika ada, tidak akan mempunyai kecacatan pada bahan dan mutu kerja selama 90 hari dari tarikh pembelian dengan penggunaan biasa. Sekiranya Barangan didapati rosak dalam tempoh 90 hari daripada tarikh pembelian asal, kami bersetuju untuk menggantikan, secara percuma, Barangan rosak yang berkenaan dalam tempoh 90 hari yang terpakai, selepas kami menerima Barangan tersebut (dengan pos dibayar, berserta bukti tarikh pembelian) selagi Barangan tersebut masih dikeluarkan oleh kami. Sekiranya Barangan tersebut tidak lagi tersedia, kami berhak menawarkan barangan serupa yang nilainya sama atau lebih tinggi untuk menggantikannya. Waranti ini terhad kepada Barangan, seperti yang kami sediakan pada asalnya, dan tidak terpakai untuk haus dan lusuh biasa. Waranti ini tidak akan terpakai jika kecacatan yang dituntut timbul disebabkan penyalahgunaan, salah guna, salah kendali, atau pengabaian Barangan yang berkenaan. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, WARANTI INI ADALAH MENGGANTI SEMUA WARANTI LAIN, TERSURAT ATAU TERSIRAT.

Sila hubungi Sokongan Pelanggan kami untuk mendapatkan bantuan dengan waranti terhad di atas.

15.4. Batasan Liabiliti Kami. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, DALAM KEADAAN APA PUN TAKE-TWO ATAU MANA-MANA KEDAI DIGITAL BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA BAGI APA-APA KERUGIAN ATAU GANTI RUGI TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, TELADAN, AKIBAT ATAU KERUGIAN, ATAU GANTI RUGI ATAS KEGAGALAN SISTEM ATAU GANGGUAN FUNGSI ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, DATA, PENGGUNAAN, PERNIAGAAN ATAU NIAT BAIK, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU PERJANJIAN INI, SAMA ADA TIMBUL DARIPADA KONTRAK, TORT, LIABILITI KETAT, STATUT ATAU MANA-MANA TEORI UNDANG-UNDANG ATAU EKUITI LAIN.

Sekiranya anda mempunyai apa-apa sebab untuk menuntut ganti rugi yang timbul daripada Perkhidmatan atau pelanggaran Perjanjian ini, anda bersetuju bahawa remedi eksklusif anda terhad untuk mendapatkan ganti rugi langsung dan liabiliti maksimum terhad kepada yang lebih tinggi antara ASD $500 atau amaun yang anda telah belanjakan untuk Perkhidmatan yang menjadi isu dalam tuntutan anda dalam tempoh 24 bulan sebelum tarikh tuntutan anda timbul.

Had dan penafian dalam Perjanjian ini tidak bertujuan untuk mengehadkan liabiliti atau mengubah hak anda sebagai seorang pengguna yang tidak boleh dikecualikan atau dihadkan di bawah undang-undang yang terpakai. Berhubung dengan Perjanjian ini, apa-apa peruntukan mengenai pengecualian atau batasan ganti rugi tertentu tidak terpakai di New Jersey berkenaan dengan ganti rugi punitif, kehilangan data, dan kehilangan atau kerosakan harta benda.

15.5. Penyelesaian Pertikaian: Timbang tara Individu yang Mengikat; Penepian Tindakan Kelas dan Perbicaraan Juri. Sekiranya anda ada masalah dengan Perkhidmatan yang tidak dapat diselesaikan dengan menghubungi Sokongan Pelanggan kami, Bahagian 15.5 ini (“Perjanjian Timbang Tara”) menjelaskan bagaimana anda dan Take-Two bersetuju untuk menyelesaikan apa-apa Pertikaian melalui arbitrasi individu yang mengikat, tertakluk kepada pengecualian terhad yang diterangkan di bawah.

SILA BACA BAHAGIAN INI DENGAN TELITI — IA MENJEJASKAN HAK UNDANG-UNDANG ANDA, TERMASUK HAK ANDA UNTUK MEMFAILKAN SAMAN DI MAHKAMAH DAN UNTUK MENDAPATKAN JURI UNTUK MENDENGAR TUNTUTAN ANDA.

(1) Timbang tara Individu yang Mengikat. Anda dan Take-Two bersetuju bahawa, sekiranya tidak diselesaikan melalui proses rundingan tidak rasmi yang diterangkan di bawah, apa-apa Pertikaian antara kedua pihak hendaklah diselesaikan secara eksklusif melalui timbang tara individu yang mengikat di bawah Perjanjian Timbang Tara ini. Tertakluk kepada pengecualian dalam Bahagian 15.5(10), “Pertikaian” bermaksud apa-apa pertikaian, tuntutan atau kontroversi yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan, termasuk yang berkaitan dengan pembentukan, pelanggaran, penamatan, penguatkuasaan, skop, kesahihan atau kebolehgunaan Perjanjian atau Perjanjian Timbang Tara, atau hak anda di bawah perjanjian tersebut. Semua Pertikaian adalah tertakluk kepada Perjanjian Timbang Tara tanpa mengira sama ada ia timbul sebelum atau selepas anda menerima Perjanjian.

Penimbang tara – bukan mahkamah persekutuan, negeri, atau tempatan, atau agensi kerajaan – hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan apa-apa Pertikaian, termasuk yang berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan, atau pembentukan Perjanjian Timbang Tara ini, dan apa-apa tuntutan bahawa keseluruhan atau sebahagian daripada Perjanjian Timbang Tara ini terbatal atau boleh dibatalkan. Penimbang tara juga hendaklah mempunyai kuasa untuk menentukan semua isu ambang timbang tara, termasuk yang berkaitan dengan sama ada Perjanjian atau Perjanjian Timbang Tara adalah tidak wajar atau tidak boleh dikuatkuasakan; sama ada Perjanjian Timbang Tara telah dimansuhkan di bawah undang-undang yang terpakai; dan apa-apa pembelaan terhadap timbang tara termasuk penepian, penangguhan, kelalaian, atau estopel. Penimbang tara boleh menentukan remedi yang sama seperti mahkamah, tetapi hanya setakat yang diperlukan untuk menyelesaikan Pertikaian individu yang menjadi isu.

(2) Tindakan Kelas / Penepian Perbicaraan Juri. Anda dan Take-Two masing-masing mengetepikan semua hak untuk perbicaraan di hadapan juri dalam apa-apa tindakan atau prosiding yang melibatkan apa-apa Pertikaian dalam mana-mana forum. Anda dan Take-Two masing-masing mengetepikan semua hak untuk menyertai mana-mana tindakan kelas, kolektif, wakil, atau gabungan, berhubung dengan apa-apa Pertikaian. Sekiranya tiada persetujuan sebaliknya antara anda dan Take-Two, penimbang tara tidak boleh menyatukan atau menggabungkan lebih daripada tuntutan seorang individu atau pihak, dan tidak boleh mengendalikan apa-apa prosiding yang berbentuk gabungan, wakil, kumpulan, atau kelas. Semua Pertikaian hendaklah diselesaikan melalui timbang tara secara individu sahaja, tanpa melibatkan tindakan kelas atau tindakan wakil. Ini bermakna bahawa penimbang tara akan menyelesaikan Pertikaian individu anda dengan Take-Two secara berasingan daripada apa-apa Pertikaian lain, dan bahawa Pertikaian anda tidak boleh disatukan atau digabungkan dengan tuntutan orang atau pihak lain. Penimbang tara boleh menentukan remedi yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan remedi tersebut hanya boleh diberikan kepada pihak individu yang menuntut remedi itu. Penimbang tara dilarang, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, untuk memberikan remedi kepada mana-mana pihak lain selain daripada pihak individu yang menuntut remedi tersebut. Sekiranya mana-mana mahkamah atau Penimbang tara memutuskan bahawa Penepian Tindakan Kelas/Hak Perbicaraan Juri terbatal atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, atau bahawa timbang tara boleh diteruskan berdasarkan kelas, maka Perjanjian Timbang Tara ini akan dianggap terbatal dan tidak sah secara keseluruhannya, dan anda dan Take-Two dianggap tidak bersetuju untuk menyelesaikan apa-apa Pertikaian melalui timbang tara.

(3) Kebolehgunaan; Hak Anda untuk Menarik Diri. Keperluan arbitrasi individu yang mengikat ini tidak akan terpakai setakat yang dilarang oleh undang-undang negara atau negeri permastautinan anda. Anda berhak untuk menarik diri daripada Perjanjian Timbang Tara ini. Anda mesti memaklumkan kami secara bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh anda mula-mula menerima Perjanjian ini (“Notis Menarik Diri”) melainkan undang-undang yang terpakai memerlukan tempoh yang lebih panjang.

Notis Menarik Diri anda mesti dihantar kepada:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — ARBITRATION OPT-OUT

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Notis Menarik Diri mesti mengandungi: (1) nama penuh anda; (2) alamat surat-menyurat anda; (3) nama Akaun anda, jika anda mempunyai satu; dan (4) pernyataan yang jelas dan ditandatangani bahawa anda tidak bersetuju dengan Perjanjian Timbang Tara. Anda bertanggungjawab untuk memastikan kami menerima Notis Menarik Diri anda; oleh itu anda mungkin ingin menghantar notis anda menggunakan kaedah penghantaran yang memberikan anda resit penghantaran bertulis.

(4) Prosedur Penyelesaian Pertikaian. Kecuali bagi tuntutan yang dikemukakan di bawah Bahagian 15.5(10), sebarang Pertikaian antara anda dan Take-Two mesti diselesaikan melalui langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Notis Pertikaian. Sekiranya anda ada Pertikaian dengan kami, anda mesti menghantar notis bertulis mengenai Pertikaian tersebut (“Notis Pertikaian”) kepada kami di alamat berikut:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — NOTICE OF DISPUTE

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Untuk dianggap lengkap, Notis Pertikaian anda mesti mengandungi maklumat berikut: (1) nama anda, (2) Nama akaun atau alamat e-mel berdaftar yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan, (3) alamat surat-menyurat anda, (4) cara menghubungi anda, (5) huraian mengenai masalah yang dihadapi, dan (6) cadangan anda untuk tindakan kami.

Sekiranya Take-Two ada Pertikaian dengan anda, kami akan menghantar Notis Pertikaian kami kepada alamat e-mel berdaftar anda dan mana-mana alamat pengebilan yang anda berikan kepada kami, atau, sekiranya pilihan tersebut tidak tersedia, kepada maklumat hubungan munasabah lain yang anda telah berikan kepada kami.

Langkah 2: Rundingan Tidak Rasmi. Untuk membantu kami mencapai penyelesaian dengan lebih cepat dan mengurangkan kos bagi kedua-dua pihak, anda dan Take-Two bersetuju untuk cuba terlebih dahulu untuk menyelesaikan apa-apa Pertikaian melalui rundingan tidak rasmi selama sekurang-kurangnya 30 hari. Rundingan tidak rasmi tersebut akan bermula pada hari anda atau Take-Two menerima Notis Pertikaian bertulis.

Langkah 3: Timbang Tara yang Mengikat. Sekiranya kita tidak dapat menyelesaikan Pertikaian secara tidak rasmi, Pertikaian tersebut (kecuali seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 15.5(9) dan (10) di bawah) akan diselesaikan secara eksklusif melalui timbang tara individu yang mengikat yang dijalankan oleh Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) tertakluk kepada terma dalam Perjanjian Timbang Tara ini, Akta Timbang Tara Persekutuan A.S. dan undang-undang timbang tara persekutuan.

(5) Permintaan untuk Timbang Tara. Pihak yang memulakan timbang tara individu mesti menghantar kepada JAMS “Permintaan untuk Timbang Tara” (menggunakan borang yang tersedia di laman webnya), membayar apa-apa yuran pemfailan yang berkenaan dan menghantar salinan Permintaan Timbang Tara kepada pihak lawan. Jika anda ada Pertikaian dengan kami, anda mesti menghantar salinan Permintaan Timbang Tara anda kepada:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — DEMAND FOR ARBITRATION

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two akan menghantar salinan Permintaan Timbang Tara kami kepada alamat e-mel berdaftar anda dan mana-mana alamat pengebilan yang anda berikan kepada kami, atau, sekiranya pilihan tersebut tidak tersedia, kepada maklumat hubungan munasabah lain yang anda telah berikan kepada kami.

(6) Prosedur Timbang Tara Individu.

Peraturan. Timbang tara individu antara anda dan Take-Two akan dijalankan mengikut Prosedur dan Peraturan Timbang Tara yang Diperkemas yang dikeluarkan oleh JAMS pada tarikh Notis Pertikaian (“Peraturan JAMS”) dan sebagaimana yang diubah suai oleh Perjanjian Timbang Tara ini. Sila lihat www.jamsadr.com untuk maklumat lanjut tentang JAMS dan Peraturan JAMS. Anda dan Take-Two bersetuju bahawa timbang tara akan dijalankan dalam bahasa Inggeris dan bahawa penimbang tara akan terikat dengan Perjanjian Timbang Tara ini.

Penemuan dan Bukti. Penemuan dalam timbang tara hendaklah dihadkan kepada penyediaan dokumen yang berkaitan secara langsung dengan isu penting dalam kes atau keputusan kes. Penimbang tara hendaklah membuat semua keputusan yang berkaitan dengan kebolehterimaan atau relevansi bukti berdasarkan Peraturan Bukti Persekutuan.

Usul Dispositif & Lokasi Pendengaran. Penimbang tara hendaklah membenarkan usul dispositif. Lokasi dan kaedah kehadiran pihak-pihak pada prosiding timbang tara, jika ada, akan ditentukan oleh Peraturan JAMS.

Kerahsiaan. Penimbang tara hendaklah mengeluarkan perintah yang menyatakan bahawa prosiding timbang tara dan semua notis, dokumen perundangan, usul, respons penemuan, testimoni, dan dokumen yang ditukar atau difailkan berkaitan dengan prosiding tersebut hendaklah dirahsiakan sepenuhnya.

Yuran. Para pihak akan menanggung apa-apa kos timbang tara seperti yang ditentukan oleh Peraturan JAMS.

Keputusan & Penentuan. Penimbang tara (bukan hakim atau juri) akan menyelesaikan Pertikaian. Melainkan dipersetujui sebaliknya, apa-apa keputusan atau penentuan hendaklah menyatakan asas fakta dan undang-undang untuk penentuan tersebut. Penimbang tara hendaklah dibenarkan untuk hanya memberikan remedi yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai atau dalam ekuiti yang disokong oleh bukti relevan yang boleh dipercayai seperti yang ditentukan oleh Peraturan Bukti Persekutuan. Penimbang tara tidak boleh memberikan pelepasan terhadap Take-Two kepada mana-mana individu selain anda, melainkan Take-Two secara jelas menyatakan persetujuannya. Apa-apa keputusan atau penentuan boleh dikuatkuasakan sebagai penghakiman muktamad oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa atau, jika berkenaan, permohonan boleh dibuat kepada mahkamah tersebut untuk penerimaan kehakiman bagi mana-mana penentuan dan perintah penguatkuasaan. Keputusan penimbang tara adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak, kecuali untuk semakan terhad oleh mahkamah di bawah Akta Timbang Tara Persekutuan A.S. dan boleh dikuatkuasakan seperti mana-mana perintah mahkamah atau penghakiman yang lain.

(7) Had Masa untuk Tuntutan. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, jika Pertikaian mesti ditimbang tara, anda atau Take-Two mesti memulakan timbang tara bagi semua Pertikaian dalam masa dua (2) tahun daripada peristiwa yang menimbulkan Pertikaian. Sekiranya undang-undang yang berkenaan menghendaki anda untuk mengemukakan tuntutan bagi Pertikaian sebelum dua (2) tahun selepas Pertikaian mula-mula timbul, anda mesti memulakan timbang tara dalam tempoh masa yang lebih awal tersebut. Take-Two menggalakkan anda untuk memaklumkan kami tentang apa-apa Pertikaian dengan secepat mungkin supaya kami dapat berusaha untuk menyelesaikannya. Kegagalan untuk melibatkan diri dalam penyelesaian pertikaian dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan semua tuntutan terbatal secara kekal.

(8) Tuntutan Tidak Boleh Timbang Tara. Walau apa pun perkara yang bertentangan dengan perjanjian ini, jika penimbang tara tidak boleh secara sah mengadili atau menentukan tuntutan atau remedi undang-undang atau ekuiti tertentu, tuntutan atau remedi tersebut hendaklah dikekalkan sehingga semua tuntutan dan remedi lain dimuktamadkan dan timbang tara diselesaikan. Selepas itu, tuntutan yang selebihnya mesti dibicarakan di mahkamah persekutuan atau negeri yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa di New York County, New York, dan jika berasas, mahkamah tersebut boleh memberikan remedi yang selebihnya. Setakat mana-mana tuntutan dibenarkan untuk diteruskan atas dasar kelas, kolektif, disatukan, dikumpulkan atau perwakilan, tuntutan tersebut mesti dibicarakan di mahkamah persekutuan atau negeri yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa di New York County, New York, dan para pihak bersetuju bahawa litigasi tuntutan tersebut akan ditangguhkan sementara menunggu keputusan mana-mana tuntutan individu yang masih dalam timbang tara. Dalam semua kes yang diterangkan dalam Bahagian 15.5(8) ini, mahkamah persekutuan atau negeri akan terikat di bawah prinsip tuntutan atau mengeluarkan pengecualian mengikut keputusan penimbang tara. Saman yang difailkan di mahkamah negeri boleh dialihkan ke mahkamah persekutuan oleh mana-mana pihak sekiranya dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

(9) Pengecualian – Prosedur Timbang Tara Massa.

Timbang Tara Massa.Timbang Tara Massa” merujuk kepada 5 atau lebih Pertikaian yang berkaitan dengan perkara yang sama atau serupa, di mana Pertikaian tersebut berkongsi isu undang-undang atau fakta yang sama, atau di mana peguam atau organisasi lain yang mewakili pihak dalam Pertikaian tersebut adalah sama, bekerjasama, atau bekerja secara berkoordinasi. “Pertikaian Timbang Tara Massa” bermaksud Pertikaian individu yang merupakan sebahagian daripada Timbang Tara Massa. Tiada apa-apa dalam Bahagian ini boleh ditafsirkan sebagai membenarkan prosiding yang disatukan, mewakili, berkumpulan atau kelas. Take-Two berhak menggunakan semua hak dan pembelaan terhadap setiap dan mana-mana Permintaan untuk Timbang Tara dan penuntut.

Peraturan untuk Timbang Tara Massa. Walaupun para pihak bersetuju untuk menyerahkan semua Pertikaian kepada JAMS untuk dikendalikan secara individu, anda dan Take-Two bersetuju bahawa jika Pertikaian anda ialah (atau menjadi) Pertikaian Timbang Tara Massa, ia tidak akan tertakluk kepada Peraturan JAMS atau dikendalikan oleh JAMS. Sebaliknya, Pertikaian Timbang Tara Massa hendaklah dikendalikan oleh Era Baharu dan ditadbir urus oleh Peraturan Era Baharu yang berkuat kuasa apabila Pertikaian Timbang Tara Massa difailkan, tidak termasuk sebarang peraturan yang membenarkan timbang tara pada asas seluruh kelas (“Peraturan Era Baharu”), dan Perjanjian Timbang Tara ini. Peraturan Era Baharu boleh didapati di www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Untuk kejelasan, Peraturan Era Baharu hendaklah diubah suai mengikut terma Perjanjian Timbang Tara ini.

Pengumpulan Pertikaian Timbang Tara Massa. Untuk memudahkan penyelesaian Arbitrasi Massa yang cekap, selepas 60 Pertikaian Timbang Tara Massa diterima berkaitan dengan satu Timbang Tara Massa (“Kumpulan Awal”), Era Baharu tidak akan menerima apa-apa Tuntutan Pengantaraan tambahan berkaitan dengan Timbang Tara Massa tersebut sehingga 60 hari selepas penyelesaian akhir semua Kes Contoh dari Kumpulan Awal dan Perundingan Penyelesaian seterusnya yang disediakan di bawah Peraturan Era Baharu. Selepas itu, apa-apa Pertikaian Timbang Tara Massa tambahan yang berkaitan dengan Timbang Tara Massa yang sedang berlangsung boleh diterima dan diselesaikan di bawah Peraturan Era Baharu atas syarat yang sama seolah-olah Pertikaian Timbang Tara Massa tersebut telah difailkan dan diterima sebagai sebahagian daripada Kumpulan Awal. Kelewatan penerimaan Pertikaian Timbang Tara Massa di bawah peruntukan ini akan dikecualikan semasa mengira had masa yang relevan untuk mengemukakan Pertikaian di bawah Perjanjian Timbang Tara ini. Take-Two dan pihak kepada mana-mana Pertikaian Timbang Tara Massa yang sebaliknya akan ditangguhkan di bawah peruntukan ini boleh bersetuju untuk mengetepikan penangguhan tersebut dan memasukkan Pertikaian Timbang Tara Massa tersebut dalam Kumpulan Awal. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan niat baik untuk melaksanakan proses berasaskan kumpulan ini.

Kebolehasingan untuk Timbang Tara Massa. Sekiranya mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa Bahagian 15.5(9) ini terbatal atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, atau jika Era Baharu enggan mentadbir mana-mana Pertikaian Timbang Tara Massa sebagai Timbang Tara Massa, maka Perjanjian Timbang Tara akan dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya, dan anda dan Take-Two akan dianggap tidak bersetuju untuk menyelesaikan Pertikaian tersebut melalui timbang tara.

(10) Pengecualian daripada Timbang Tara. Walaupun pihak-pihak bersetuju untuk menyelesaikan semua Pertikaian melalui timbang tara individu yang mengikat, anda dan Take-Two boleh mengambil tindakan di mahkamah negeri atau persekutuan yang hanya menegaskan mana-mana tuntutan berikut: pelanggaran atau ketidaksahihan paten; pelanggaran hak cipta (termasuk, tanpa had, berdasarkan penggunaan Perkhidmatan berikutan pelanggaran, atau penamatan hak di bawah, Perjanjian); pelanggaran hak moral; pelanggaran tanda dagangan; penyelewengan rahsia perdagangan; atau penipuan dan penyalahgunaan komputer. Mana-mana pihak dalam Pertikaian boleh mendapatkan remedi di mahkamah tuntutan kecil untuk mana-mana Pertikaian atau tuntutan individu yang berada dalam skop bidang kuasa mahkamah itu, termasuk dengan memohon supaya timbang tara yang belum selesai di bawah Perjanjian Timbang Tara ini dipindahkan ke mahkamah tuntutan kecil tersebut atas dasar ini.

(11) Had ke atas Perubahan kepada Peruntukan Timbang Tara. Kami boleh mengemas kini Perjanjian ini, termasuk Perjanjian Timbang Tara, mengikut budi bicara kami mengikut Bahagian 1.2. Walau apa pun peruntukan lain dalam Perjanjian Timbang Tara ini, jika Take-Two mengubah mana-mana terma Perjanjian Timbang Tara ini selepas tarikh anda mula menerima Perjanjian Timbang Tara (atau menerima apa-apa perubahan berikutnya kepada Perjanjian Timbang Tara), anda boleh menolak perubahan baharu tersebut. Untuk menolak perubahan baharu kepada Perjanjian Timbang Tara, anda mesti memaklumkan kami secara bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh mula berkuat kuasa perubahan yang anda ingin tolak, seperti yang ditunjukkan oleh tarikh “Terakhir Dikemas Kini” di atas. Notis penolakan anda mesti dihantar kepada:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: LEGAL DEPARTMENT — REJECTION OF CHANGES TO ARBITRATION AGREEMENT

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Notis penolakan mesti mengandungi: (1) nama penuh anda; (2) alamat surat-menyurat anda; (3) nama akaun pengguna anda, jika anda mempunyai satu; dan (4) pernyataan yang jelas dan ditandatangani bahawa anda tidak bersetuju dengan perubahan pada Perjanjian Timbang Tara ini. Untuk kejelasan, jika anda sebelum ini menerima Perjanjian Timbang Tara, penolakan anda terhadap perubahan pada Perjanjian Timbang Tara tidak bermakna anda menarik diri; anda dan Take-Two masih akan menimbang tara sebarang Pertikaian antara anda dan Take-Two di bawah terma Perjanjian Timbang Tara pada tarikh anda mula-mula bersetuju atau tarikh kuat kuasa versi terakhir Perjanjian Timbang Tara yang anda terima (seperti yang ditunjukkan oleh “Tarikh Terakhir Dikemas kini” di atas), yang mana terkemudian.

(12) Kebolehasingan. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 15.5(2) dan (9), jika mana-mana klausa dalam Perjanjian Timbang Tara ini didapati tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan, atau menyalahi undang-undang, klausa atau bahagian itu akan dipisahkan, dan baki bahagian Penyelesaian Pertikaian ini akan berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.