Smluvní podmínky společnosti Take-Two

Naposledy aktualizováno: 29. ledna 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. je globální společností se sídlem na adrese 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, Spojené státy americké, jejíž skupina zahrnuje všechny subjekty a značky společnosti Take-Two (společně dále jen „Take-Two“, my”, „nás“ a „naše”). Tyto smluvní podmínky (dále jen „dohoda“) se vztahují na podmínky, za kterých vám nabízíme přístup k užívání našich her, aplikací, produktů, webových stránek a dalších služeb (dále jen „služby“), jakož i virtuálních položek (jak jsou definovány v oddílu 3 níže) a vašeho účtu (jak je vysvětleno v oddílu 1.3 níže). Tato dohoda je právní smlouvou mezi vámi a společností Take-Two. Přístupem k našim službám souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této dohody.

Nic v této dohodě nemá za cíl omezit ani vyloučit uplatňování jakýchkoli závazných zákonů na ochranu spotřebitelů v jurisdikci vašeho bydliště. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této dohody, nesmíte služby ani virtuální položky používat ani si vytvořit účet.

Přečtěte si prosím pečlivě tuto dohodu a věnujte zvláštní pozornost těmto oddílům:

Oddíl 6 – Uživatelská pravidla.

Vaše používání našich služeb zahrnuje povinnost a odpovědnost pomáhat nám zajistit, aby naše sociální a online herní zážitky byly inkluzivní a ohleduplné pro všechny uživatele a naše zaměstnance a dodavatele. Musíte dodržovat pravidla uvedená v oddílu 6 při používání služeb, virtuálních položek nebo vašeho účtu.

Oddíl 15 – Povinné rozhodčí řízení.

TATO DOHODA OBSAHUJE ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY A PRÁV NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE S BYDLIŠTĚM VE SPOJENÝCH STÁTECH A NA JINÝCH ÚZEMÍCH KROMĚ AUSTRÁLIE, ŠVÝCARSKA, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO ÚZEMÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU.

U ZAHRNUTÝCH UŽIVATELŮ, POKUD SE NEODHLÁSÍTE PROSTŘEDNICTVÍM PROCESU V ODDÍLU 15.5(3), BUDETE VÁZÁNI ROZHODČÍ DOHODOU, COŽ ZNAMENÁ, ŽE VY A SPOLEČNOST TAKE-TWO BUDETE POVINNI VYŘEŠIT JAKÝKOLI SPOR S VÝHRADOU OMEZENÝCH VÝJIMEK V RÁMCI KONEČNÉHO A ZÁVAZNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. ROZHODČÍ DOLOŽKOU SE ZŘÍKÁTE SVÉHO PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU A NA ÚČAST NA HROMADNÉ ŽALOBĚ, KOLEKTIVNÍCH ŽALOBÁCH A VŠECH DALŠÍCH TYPECH SOUDNÍCH ŘÍZENÍ. POTVRZUJETE, ŽE ROZUMÍTE A – POKUD SE PLATNĚ NEODHLÁSÍTE – VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S DOLOŽKOU O POVINNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A HROMADNÉ ŽALOBĚ / ZŘEKNUTÍ SE SOUDNÍHO ŘÍZENÍ PŘED POROTOU

DALŠÍ INFORMACE O POVINNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ, VLIVU NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA A ČASOVĚ OMEZENÉM PRÁVU ODHLÁSIT SE NALEZNETE V ODDÍLU 15 TÉTO DOHODY.

1. Vaše používání služeb.

1.1. Věková omezení a právní odpovědnost. Výrazy „vy“ nebo „váš“ v této dohodě označují jednotlivého uživatele, který interaguje s našimi službami; pokud je takový uživatel mladší 18 let (nebo nedosáhl minimálního věku dospělosti ve vaší zemi), potom výrazy „vy“ nebo „váš“ označují rodiče nebo zákonného zástupce uživatele, který jménem uživatele uzavírá tuto dohodu. Vy nebo osoba pod vaším dohledem byste měli používat služby pouze tehdy, pokud jste vy nebo osoba pod vaším dohledem přesáhli minimální věkovou hranici pro příslušnou službu. Nezletilé osoby mladší 18 let (nebo mladší než je věk dospělosti ve vaší zemi) musí požádat svého rodiče nebo opatrovníka, aby si tuto dohodu prostudovali a vysvětlili jim ji a aby s touto dohodou jejich jménem souhlasili. Pokud tuto dohodu přijmete jménem nezletilé osoby, měli byste dohlížet na používání služeb nezletilou osobou, včetně virtuálních položek nebo účtu používaného touto nezletilou osobou. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem nezletilé osoby a souhlasíte s touto dohodou jejím jménem, souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za veškeré používání služeb, včetně virtuálních položek nebo účtů vaším dítětem, bez ohledu na to, zda jste takové použití výslovně schválili. Jste právně a finančně odpovědní za všechny své kroky při používání nebo přístupu ke službám, včetně kroků kohokoli, komu povolíte přístup ke službám nebo k vašemu účtu.

1.2. Úpravy této dohody. Vyhrazujeme si právo tuto dohodu vcelku nebo zčásti kdykoli upravit. Budeme se snažit vás informovat o takových úpravách před tím, než upravená dohoda vstoupí v platnost. Pokud si nepřejete souhlasit s podmínkami upravené dohody, možná již nebudete mít přístup ke službám, jakmile upravená dohoda vstoupí v platnost. Pokusíme se informovat vás o tomto právním důsledku spolu s upozorněním o upravené dohodě. Aktivním přijetím upravené dohody nebo pokračováním v používání služeb poté, co upravená dohoda vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami této dohody. Pokud si nepřejete souhlasit s upravenou dohodou, můžete ukončit své používání služeb, aniž by vám byly účtovány jakékoli poplatky (ale nesete odpovědnost za neuhrazené částky splatné digitálnímu obchodu, jak je uvedeno v oddílu 4 níže).

1.3. Váš účet. Některé prvky služeb mohou vyžadovat, abyste si vytvořili účet, zatímco u jiných služeb pro vás může být účet automaticky vytvořen při prvním přístupu ke službám (jednotlivě „účet“). Při vytváření účtu můžete být požádáni o poskytnutí informací týkajících se vašeho věku a země/regionu a poté o zadání e-mailové adresy, uživatelského jména, hesla a dalších údajů, které můžeme považovat za nezbytné v souvislosti s vytvořením vašeho účtu, přičemž všechny tyto informace budou zpracovány a uloženy v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Při vytváření účtu musíte o sobě poskytnout přesné, aktuální a úplné informace. Nesete odpovědnost za utajení svého uživatelského jména a hesla k účtu. Souhlasíte rovněž s tím, že neprodáte, nepřevedete ani nebudete sdílet svůj účet nebo uživatelské jméno či heslo ke svému účtu, a souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat, pokud budete mít podezření na neoprávněné použití svého účtu. Máme právo z oprávněného důvodu odmítnout vytvoření účtu a vyhrazujeme si právo ukončit účet, který porušuje tuto dohodu, v souladu s níže uvedenými ustanoveními o ukončení, a odstranit informace o účtu v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

2. Omezená licence.

2.1. Vyhrazujeme si všechna práva k našemu duševnímu vlastnictví. My a naši poskytovatelé licencí vlastníme a vyhrazujeme si všechna práva, nároky a podíly ke službám, virtuálním položkám a vašemu účtu (s výjimkou hmotného média, na kterém mohou být služby poskytovány), včetně všech: (1) informací, textů, údajů, souborů, kódu, skriptu, designů, grafiky, uměleckých děl, ilustrací, fotografií, zvuků, hudby, názvů, motivů, předmětů, znaků, jmen, dialogů, umístění, příběhů, zápletek, animací, konceptů, audiovizuálních efektů, virtuálního zboží a herní měny (včetně virtuálních položek), interaktivních funkcí, hratelnosti, způsobů ovládání, kompilací, sestavení a uspořádání materiálů služeb, virtuálních položek nebo vašeho účtu a všech jiných materiálů chráněných autorskými právy; (2) ochranných známek, log, obchodních názvů, vizuální podoby, značek služby a obchodní identity různých stran, včetně té naší; a (3) jiných forem duševního vlastnictví (vše výše uvedené, souhrnně „obsah“).

2.2. Vaše osobní, nekomerční použití. V souladu s podmínkami této dohody vám udělujeme omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci na přístup ke službám a jejich používání, včetně virtuálních položek a vašeho účtu, pro vaše osobní, nekomerční užívání. Služby, virtuální položky nebo váš účet, včetně obsahu, ale s výjimkou hmotného média, na kterém mohou být služby poskytovány, jsou licencovány, nikoli prodávány. Tato licence je určena pouze vám a neposkytuje vám vlastnická práva ke službám, virtuálním položkám nebo vašemu účtu (nebo k jejich funkcím nebo obsahu).

2.3. Omezení. Omezená licence udělená v této dohodě vám neposkytuje právo k následujícím činnostem a vy nesmíte prodávat, pořizovat kopie (s výjimkou platných právních výjimek, jako je výjimka „soukromé kopie“ podle platných právních předpisů), půjčovat, pronajímat, šířit, rozebírat, dekompilovat, dešifrovat, hackovat, odvozovat zdrojový kód, zpětně analyzovat (s výjimkou případů povolených příslušnými právními výjimkami vyplývajícími ze směrnice EU 2009/24 nebo jiného platného zákona), upravovat, vytvářet odvozená díla, komercializovat nebo jinak využívat služby (včetně obsahu), virtuální položky nebo váš účet, pokud se na ně nevztahují samostatné, výslovné písemné podmínky poskytnuté společností Take-Two, které takové jednání povolují. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, nic v omezené licenci udělené v této dohodě neopravňuje používání služeb (včetně obsahu), virtuálních položek nebo vašeho účtu jakýmkoli způsobem za účelem vývoje, školení, vylepšení nebo poskytování zdrojového materiálu pro generativní nástroje AI nebo k její propagaci; a aby se předešlo pochybnostem, takové použití je tímto výslovně zakázáno. „Generativní nástroje AI“ znamenají nástroj nebo počítačový program, který využívá algoritmy nebo technologie obecně známé jako umělá inteligence nebo strojové učení k vytváření nebo generování obsahu, jako je mimo jiné softwarový kód, písemný text, statické nebo pohyblivé obrázky, hudební díla, emulace lidského hlasu, zvukový materiál nebo jiná kreativní díla založená na textu, obrazu, zvukových signálech nebo jiných vstupech. Pokud ukončíme váš účet nebo tuto dohodu v souladu s níže uvedenými ustanoveními, platnost licence, kterou vám poskytneme k používání služeb, virtuálních položek, vašeho účtu nebo obsahu okamžitě skončí.

2.4. Právní účinek. Tato licence popisuje určitá zákonná práva. Podle zákonů vašeho státu nebo země můžete mít další práva. Tato licence nemění vaše práva podle zákonů vašeho státu nebo země, pokud zákony vašeho státu nebo země nepovolují jejich změnu.

3. Virtuální položky.

Virtuálními položkami“ se rozumí virtuální měna, zboží, položky, navýšení nebo efekty, jako jsou mimo jiné mince, body, drahokamy, tokeny, zbraně, vozidla, karty, kůže, vylepšení, oblečení, vybavení, trofeje, odměny, odznaky nebo jiné herní virtuální aktivum zpřístupněné, zakoupené v digitálním obchodě, získané nebo jinak obdržené prostřednictvím služeb. Virtuální položky jsou licencovány na základě podmínek této dohody a nic z toho, co je zde uvedeno, nebude vykládáno jako převod práv nebo vlastnických podílů k takovým virtuálním položkám na vás. Virtuální položky jsou k dispozici pouze uživatelům na určitých místech a pokud není v dohodě s příslušným digitálním obchodem uvedeno jinak, nesmíte virtuální položky nakupovat ani používat, pokud nejste ve schváleném místě. Virtuální položky lze uplatnit pouze na obsah zpřístupněný prostřednictvím služeb, který je obecně specifický pro danou hru. Virtuální položky nemají peněžní hodnotu, nemohou být použity mimo služby a nesmí být prodány, převedeny nebo vyměněny za skutečné peníze nebo hodnotné položky mimo služby, pokud se na ně nevztahují samostatné výslovné písemné podmínky poskytnuté společností Take-Two, které takové jednání povolují. Máme právo kdykoli upravit, odstranit, přesunout, odebrat nebo pozastavit virtuální položky, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám. Můžeme omezit celkový počet virtuálních položek, které mohou být drženy v libovolné hře nebo které mohou být v úhrnu drženy na vašem účtu. Můžeme omezit dobu, po kterou můžete držet nebo používat virtuální položky související s jakoukoli konkrétní hrou nebo jiným aspektem služeb. Cena a dostupnost virtuálních položek k nákupu nebo pořízení se navíc mohou změnit. Souhlasíte s tím, že nemáte vlastnická ani jiná práva k virtuálním položkám nebo ke svému účtu.

4. Nákupy, fakturace a předplatné.

4.1. Digitální obchody. Některé aspekty služeb a některých virtuálních položek mohou vyžadovat, abyste zaplatili poplatek prostřednictvím obchodu provozovaného námi nebo třetí stranou (jednotlivě „digitální obchod“). Vaším smluvním partnerem vám při poskytování těchto služeb a virtuálních položek bude digitální obchod. Váš nákup prostřednictvím digitálního obchodu podléhá veškerým platným podmínkám stanoveným digitálním obchodem („podmínky obchodu“), které jsou do této dohody začleněny odkazem. Nesete odpovědnost za všechny poplatky související s vaším nákupem v takovém digitálním obchodě a digitálnímu obchodu musíte poskytnout přesné a úplné platební informace. Můžeme pozastavit nebo zrušit příslušné služby nebo dodávku virtuálních položek, pokud nás digitální obchod informuje, že od vás neobdržel plnou platbu po přiměřeném předchozím oznámení, nebo pokud získáte nebo se pokusíte získat refundaci v rozporu s platnými zásadami digitálního obchodu. Pozastavení nebo zrušení služeb nebo virtuálních položek z důvodu nezaplacení digitálnímu obchodu může vést ke ztrátě přístupu k vašemu účtu a obsahu nebo službám a jejich používání. Aby se předešlo pochybnostem, neneseme vůči vám odpovědnost v případě, že váš přístup ke kterékoli ze služeb bude ukončen digitálním obchodem v důsledku vašeho porušení jeho smluvních podmínek.

4.2. Předplatné. Některé aspekty služeb mohou být nabízeny na bázi předplatného s automatickými, opakujícími se platbami na začátku každého fakturačního období („předplatné“). Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit podmínky, za kterých jsou tyto funkce nabízeny k zakoupení, a to na základě oznámení s třicetidenní (30) lhůtou. Upozorňujeme, že na některé předplatné se vztahují další podmínky, které mohou upravovat níže uvedené podmínky.

(1) Nákup. Předplatné lze zakoupit v digitálním obchodě. Chcete-li předplatné používat, musíte: mít platné oprávnění k produktu nebo službě související s předplatným, mít platný účet u digitálního obchodu včetně aktuálního, platného a přijatého způsobu platby registrovaného pro tento účet a mít připojení k internetu. Digitální obchod bude účtovat příslušný poplatek za předplatné (a veškeré příslušné daně) (dále jen „poplatek“) vámi zvoleným způsobem platby ke každému datu prodloužení předplatného. Po zakoupení se vaše předplatné (předplatná) aktivuje a získáte přístup k výhodám spojeným s předplatným uvedeným v době vaší registrace.

(2) Automatické obnovení a zrušení. Vaše předplatné se automaticky obnoví na konci každého fakturačního období. Pokud předplatné nezrušíte prostřednictvím příslušného digitálního obchodu před skončením aktuálního fakturačního období, bude vám digitální obchod účtovat aktuální poplatek prostřednictvím vámi zvolené platební metody. Předplatné můžete kdykoli zrušit, což zabrání automatickému obnovení, a dojde k ukončení předplatného na konci aktuálního fakturačního období. Pokud předplatné zrušíte, budete nadále dostávat výhody, dokud předplatné na konci aktuálního fakturačního období neskončí. Příslušné zásady týkající se vrácení peněz případně naleznete v podmínkách obchodu.

(3) Změny předplatného. Podmínky předplatného a výhody zahrnuté v takovém předplatném se mohou čas od času měnit. Změny výhod mohou zahrnovat změnu nebo odebrání dříve nárokovaných výhod. Společnost Take-Two také může předplatné kdykoli ukončit, a to nejméně s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou. Takové změny budou aktualizovány na produktové stránce předplatného digitálního obchodu a můžete obdržet e-mailové oznámení od společnosti Take-Two a/nebo digitálního obchodu o takových změnách dříve, než k nim dojde. Přečtěte si prosím pečlivě všechna oznámení o změnách. Pokud předplatné nezrušíte ani po obdržení oznámení o změně podmínek předplatného – včetně výše poplatku – nebo výhod zahrnutých do předplatného, bude se mít za to, že jste tyto změny přijali. Změny vstoupí v platnost po automatickém obnovení vašeho předplatného nebo v den, kdy jinak výslovně přijmete takové změny, pokud k tomu dojde dříve.

5. Uživatelem vytvořený a vlastní obsah.

5.1. Obsah vytvořený uživatelem (UGC).UGC“ zahrnuje veškerý digitální obsah nebo komunikaci, které uživatelé vytvářejí, nahrávají nebo distribuují prostřednictvím služeb, mimo jiné včetně textu, příspěvků, zvuku nebo audiovizuální komunikace, kódu, skriptů, textur, modelů, map, souborů nebo jiných aktiv nebo dokumentů, fotografií, obrázků, videa nebo jiných audio nebo audiovizuálních děl a zpětné vazby nebo návrhů souvisejících se službami. UGC výslovně vylučuje vlastní obsah (definovaný níže). Nesete výhradní odpovědnost za UGC, který vytvoříte, nahrajete nebo distribuujete prostřednictvím služeb („váš UGC“), a tímto nám zaručujete, že váš UGC neporuší tuto dohodu, mimo jiné včetně podmínek oddílu 6.

5.2. Práva k UGC. Ponecháváte si veškerá případná práva, která můžete mít podle platných zákonů k vašemu UGC. Pokud máte taková práva k vašemu UGC, včetně autorských práv nebo jiných nároků duševního vlastnictví, pak výměnou za práva, která vám byla udělena v této dohodě, nám tímto udělujete neodvolatelné, celosvětové, bezplatné, nevýhradní a sublicencovatelné právo používat, reprodukovat, upravovat, měnit, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla, publikovat, šířit, přenášet, veřejně zobrazovat, sdělovat veřejnosti, veřejně předvádět a jinak využívat váš UGC v rámci nebo prostřednictvím služeb nebo pro jakýkoli účel k jiným komerčním i nekomerčním účelům souvisejícím se službami, mimo jiné včetně zlepšování služeb, bez odměny nebo upozornění, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví vztahujících se k vašemu UGC (včetně všech obnovení, reverzí a rozšíření těchto práv). Aniž by bylo omezeno výše uvedené, práva licencovaná společnosti Take-Two zde výslovně zahrnují právo společnosti Take-Two umožnit ostatním uživatelům používat váš UGC v rámci našeho provozování služeb. Vytvořením, nahráním nebo distribucí vašeho UGC do služeb nebo jejich prostřednictvím prohlašujete, že vlastníte veškerá práva k vašemu UGC na výhradním a nezatíženém základě, a že veškerá taková práva, které nám v tomto oddílu udělujete a využíváním těchto práv nenarušíme ani neporušíme práva třetích stran.

5.3. Vlastní obsah. Některé z našich služeb vám umožňují používat naše nástroje, editační software, herní funkce nebo jiné funkce, které poskytujeme („naše nástroje“) k úpravám obsahu (například) k vytváření vlastních úrovní, map, herních aktiv, návrhů, oděvů, postav, livrejí, kurzů, her nebo jiného obsahu na základě obsahu („vlastní obsah“). Vlastní obsah zahrnuje mimo jiné veškerý obsah vytvořený pomocí našich nástrojů, včetně herních aktiv, map, screenshotů, videí, nahrávek herního zvuku, herních klipů a livestreamů. Vlastní obsah smíte používat pouze se službami a/nebo pouze tak, jak jsme vás k tomu oprávnili. Nesete výhradní odpovědnost za vlastní obsah, který vytvoříte, a souhlasíte s tím, že takovým vlastním obsahem není porušena tato dohoda, mimo jiné včetně podmínek v oddílu 6.

5.4. Práva k vlastnímu obsahu. Společnost Take-Two si vyhrazuje všechna práva a vlastnictví veškerého vlastního obsahu podle platných právních předpisů. Pokud podle platných zákonů, vaše vytvoření vlastního obsahu vede k tomu, že k takovému vlastnímu obsahu máte veškerá práva duševního vlastnictví, pak výměnou za práva, která vám byla udělena v této dohodě, nám tímto dobrovolně udělujete, při vytvoření takového vlastního obsahu, veškerá práva, nároky a podíl k takovému vlastnímu obsahu, mimo jiné včetně všech práv duševního vlastnictví po celém světě po celou dobu trvání takových práv duševního vlastnictví (včetně všech obnovení, reverzí a rozšíření těchto práv). Pokud navzdory výše uvedenému postoupení si z jakéhokoli důvodu ponecháte podíl na duševním vlastnictví nebo jiná práva k vlastnímu obsahu, pak nám tímto udělujete neodvolatelné, celosvětové, bezplatné, nevýhradní a sublicencovatelné právo používat, reprodukovat, upravovat, měnit, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla, publikovat, šířit, přenášet, veřejně zobrazovat, sdělovat veřejnosti, veřejně předvádět a jinak využívat takový vlastní obsah v rámci služeb nebo jejich prostřednictvím nebo k jinému komerčnímu a nekomerčnímu účelu souvisejícímu se službami, mimo jiné včetně zlepšování služeb, bez odměny nebo upozornění, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví vztahujících se k takovému vlastnímu obsahu (včetně všech obnovení, reverzí a rozšíření těchto práv). Aniž by bylo omezeno výše uvedené, práva licencovaná společností Take-Two zde výslovně zahrnují právo společnosti Take-Two umožnit ostatním uživatelům používat takovýto vlastní obsah v rámci našeho provozování služeb.

5.5. Moderování obsahu; právo na odstranění. Nemáme povinnost hostovat, udržovat, podporovat, ani distribuovat váš UGC nebo vlastní obsah, který vytvoříte. Je možné, že jsme nezkontrolovali obsah UGC nebo vlastní obsah, který může být dostupný prostřednictvím služeb, a nejsme povinni je aktivně sledovat. Nepotvrzujeme bezpečnost, kvalitu nebo originalitu UGC nebo vlastního obsahu. UGC a vlastní obsah nepředstavují názory společnosti Take-Two ani jejího vedení, zaměstnanců ani jiné osoby s námi spojené. Berete na vědomí, že můžeme upravit, odstranit, potlačit, blokovat, skrýt nebo vymazat jakýkoli nebo veškerý UGC nebo vlastní obsah a nahlásit nezákonný UGC nebo vlastní obsah a veškeré související informace o uživatelích příslušným orgánům. V souladu s našimi povinnostmi podle platných právních předpisů, pokud podnikneme negativní kroky proti vašemu UGC nebo vlastnímu obsahu, který vytvoříte ze služeb, pozastavíme nebo zakážeme váš účet nebo jinak omezíme váš přístup k některým nebo všem službám, virtuálním položkám nebo vašemu účtu v důsledku vašeho UGC nebo vlastního obsahu, který vytvoříte, budeme se snažit vás o tom informovat.

6. Uživatelská pravidla.

Pro účely tohoto oddílu 6 pojem „služby“ zahrnuje virtuální položky a váš účet a pojem „materiál“ označuje váš UGC a vlastní obsah, který vytvoříte.

6.1. Zákaz nezákonného chování nebo neoprávněného komerčního využívání. Souhlasíte s tím, že:

(1) Služby budete používat pouze pro zákonné účely v souladu s platnými zákony.

(2) Služby nebudete používat v souvislosti s peněžní sázkou nebo sázkou jiné hodnotné věci, pokud se na to nevztahují samostatné výslovné písemné podmínky poskytnuté společností Take-Two, které takové jednání povolují.

(3) Služby budete používat pro své osobní, nekomerční použití a nebudete je využívat komerčně, pokud se na to nevztahují samostatné výslovné písemné podmínky poskytnuté společností Take-Two, které takové chování povolují. To zahrnuje účast, umožňování nebo podporu shromažďování, prodeje nebo výměny čehokoli ze služeb (mimo jiné včetně virtuálních položek nebo účtů), které není výslovně povoleno společností Take-Two; usnadnění, vytváření nebo udržování neoprávněného připojení ke službám (včetně neoprávněného serveru, který upravuje, emuluje nebo se jinak připojuje ke kterékoli ze služeb); a vytváření nebo účast na využívání cenových rozdílů virtuálních položek jakýmikoli prostředky (například mezi cenami v reálné měně peněz).

6.2. Respektování duševního vlastnictví. Souhlasíte s tím, že nebudete používat služby k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálu, který porušuje autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví třetí strany nebo jinak porušuje podmínky oddílu 5.

6.3. Kodex chování. Souhlasíte s tím, že:

(1) Nebudete používat nevhodné ani neoprávněné prostředky, abyste narušili nebo nepříznivě ovlivnili schopnost jiného uživatele používat služby, jak bylo zamýšleno; abyste získali nespravedlivou výhodu při hraní; nebo abyste získali přístup k virtuálním položkám nebo jinému obsahu, na který nemáte platné oprávnění. To zahrnuje používání podvodů, neautorizovaných modů, hackování, závad nebo jiných technických zneužití a phishingu, podvodu nebo sociálního inženýrství.

(2) Služby nebudete používat k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálu, který porušuje nebo narušuje soukromí jiné osoby. To zahrnuje „doxing“, tj. sdílení nebo vyhrožování sdílením informací s cílem uvést do rozpaků, zastrašit, poškodit nebo obtěžovat jinou osobu.

(3) Služby nebudete používat k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálů, které jsou vědomě nebo záměrně zavádějící, falešné nebo podvodné. Služby nebudete používat ke „spamování“, tj. opakovaně nebo pravidelně zneužívat komunikační kanál způsobem, který přerušuje nebo narušuje provoz služeb, inzeruje produkt nebo službu třetí strany nebo nepříznivě ovlivňuje schopnost jiného uživatele používat služby tak, jak bylo zamýšleno.

(4) Služby nebudete používat k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálů, které obsahují skutečná nebo šokující realistická znázornění nebo popisy krveprolití, nadměrného násilí, mučení nebo týrání zvířat. To zahrnuje všechna zobrazení takového obsahu, bez ohledu na to, zda je materiál skutečným nebo zmanipulovaným médiem, animací, počítačově generovanými snímky nebo jinými digitálními výtvory.

(5) Služby nebudete používat k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálů nebo k jednání, které zobrazuje, propaguje nebo se pokouší normalizovat, povzbuzovat nebo vědomě vést k poruše příjmu potravy, sebevraždě nebo jiným činům fyzického sebepoškozování jiné osoby. To zahrnuje materiál nebo jednání, které je důvodně chápáno tak, že usnadňuje nebo povzbuzuje jinou osobu k fyzickému poškozování nebo hladovění; konzumaci nebezpečného množství alkoholu, drog nebo jiných látek; a zapojení se do sebepoškozování nebo vyhrožování za účelem zastrašování, manipulace nebo nátlaku na někoho jiného.

(6) Služby nebudete používat k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálů nebo k jednání, které je urážlivé, šikanující, obtěžující nebo je důvodně považováno za fyzickou nebo slovní hrozbu proti jiné osobě. Patří sem materiál, který je hanlivý, a chování typu camping, griefing, stream sniping, swatting nebo jiné zneužívající chování ve hře.

(7) Služby nebudete používat k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálů nebo k jednání, které je pornografické, obscénní nebo sexuálně obtěžující. Patří sem šíření nevyžádaných nebo nechtěných sexuálně vyzývavých materiálů; zapojení se do nevyžádané nebo nechtěné sexualizace jiné osoby; vyhrožování nebo útoky na základě skutečné, domnělé nebo předpokládané sexuality nebo sexuální aktivity jiné osoby; nebo neoprávněné sdílení sexuálně vyzývavého nebo explicitního obsahu jiné osoby bez jejího souhlasu (tj. „porno pomsty“).

(8) Služby nebudete používat k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálů, které zobrazují, propagují nebo se pokoušejí normalizovat nebo povzbuzovat sexuální zneužívání nezletilých nebo k němu vědomě povedou. Patří sem materiál, který jakýmkoli způsobem sexualizuje nezletilé osoby, včetně skutečných nebo zmanipulovaných médií, animací, počítačově generovaných snímků nebo jiné digitální tvorby; zapojení nebo pokus zapojit se do sexuálně sugestivní nebo explicitní komunikace s nezletilým; a vyžadování materiálu se sexuálním podtextem nebo explicitního materiálu od nezletilé osoby nebo sdílení takového materiálu s nezletilou osobou.

(9) Služby nebudete používat k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálů ani se zapojovat do jednání, jež představuje nenávistné projevy nebo jednání, které definujeme jako jakoukoli formu projevu, která je důvodně chápána jako útok nebo podpora nenávisti nebo násilí vůči jednotlivci nebo skupině na základě kterékoli z následujících charakteristik: věk; barva nebo rasa; postižení; etnicita; pohlaví nebo genderová identita; národnost nebo imigrační status; náboženská příslušnost; sex nebo sexuální orientace; vojenská služba; socioekonomická třída, status nebo kasta; nebo hmotnost, velikost nebo typ postavy.

(10) Služby nebudete používat k vytváření, nahrávání nebo šíření materiálů nebo k jednání, které zobrazuje, propaguje nebo podporuje násilný extremismus nebo terorismus. To zahrnuje materiál nebo jednání, které je důvodně chápáno jako schvalování nebo podpora extremistického násilí nebo pachatelů takového jednání; a propagace extremistických ideologií nebo konspiračních teorií, které podporují nebo podněcují násilí vůči ostatním.

(11) Budete dodržovat další pravidla stanovená v jednotlivých standardech komunity, která se mohou vztahovat na vaše používání konkrétních her, aplikací, produktů nebo webových stránek v rámci služeb, přičemž všechna tato pravidla jsou v této dohodě začleněna odkazem.

(12) Kromě výše uvedeného nebudete služby používat k vytváření, nahrávání nebo šíření jiného materiálu nebo se nebudete zapojovat do jednání, které je jinak nezákonné, ani se nebudete pokoušet prostřednictvím služeb porušit podmínky uvedené v tomto kodexu chování.

6.4. Zákaz technického využívání. Souhlasíte s tím, že:

(1) Nebudete používat proxy IP ani jiné metody k maskování vaší polohy nebo místa pobytu, mimo jiné včetně obcházení geografických omezení přístupu k obsahu, kontrol přístupu nebo technických ochranných opatření; nebo k zapojení se do aktivit, které jsou nezákonné na základě platných místních zákonů.

(2) Nebudete, pokud to nepodléhá samostatným písemným podmínkám poskytnutým společností Take-Two, používat služby prostřednictvím nebo kopírovat jakýkoli obsah do vzdáleného serveru, virtuálního počítače nebo jiného systému nebo sítě, včetně mimo jiné systému, který umožňuje (nebo má za cíl umožnit) takové služby nebo obsah stahovat nebo streamovat do jednoho nebo více samostatných zařízení s přístupem k internetu.

(3) Nebudete používat, propagovat nebo zpřístupňovat chyby, nedostatky, zneužití, podvod, hackerství, skript, bot, neoprávněný mód nebo jiné metody určené ke škodlivé interakci se službami, mimo jiné včetně k porušení této dohody; shromažďování informací nebo uživatelských dat; využívání zranitelných míst systému; obcházení moderování obsahu nebo filtračních systémů; nebo jinak zachycovat, přesměrovávat nebo zasahovat do provozu služeb.

(4) Bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu nebudete zpětně analyzovat, dekompilovat ani rozebírat (s výjimkou případů povolených příslušnými právními výjimkami vyplývajícími ze směrnice EU 2009/24 nebo jiného platného zákona), zobrazovat, předvádět, připravovat odvozená díla založená na službách ani služby jinak upravovat jako celek nebo částečně.

(5) Služby nebudete používat k šíření, nahrávání nebo přenosu softwaru, skriptů, kódu nebo jiných informací (mimo jiné včetně virů, červů, timebotu, cancelbotu, trojského koně, hackování nebo jiného škodlivého kódu) za účelem úpravy nebo změny služeb neoprávněným způsobem nebo k přenosu takových informací.

6.5. Podpora nebo povzbuzování k porušení. Souhlasíte s tím, že neposkytnete podstatnou podporu při porušení nebo pokusu o porušení této dohody jiným uživatelem. To zahrnuje poskytování finanční podpory, know-how, odborných znalostí nebo jiné pomoci nebo opakované povzbuzování k zapojení se do jednání, které porušuje tuto dohodu.

6.6. Platnost pro zaměstnance, zástupce a dodavatele. Pro upřesnění, pravidla jednání a chování v tomto oddílu 6 se vztahují na vaši komunikaci a interakci se zaměstnanci, zástupci a dodavateli společnosti Take-Two, mimo jiné včetně osob v našich týmech zákaznické podpory, inženýrství, zabezpečení nebo komunitních týmech.

6.7. Důsledky porušení. Pokud porušíte dohodu, mimo jiné včetně uživatelských pravidel uvedených v oddílu 6. (v platném znění), společnost Take-Two si vyhrazuje právo podniknout proti vám nepříznivé kroky, mimo jiné včetně: resetování některých nebo všech herních pokroků souvisejících s vaším účtem; pozastavení vašeho přístupu k některým nebo všem službám, virtuálním položkám nebo vašemu účtu; ukončení vašeho přístupu k některým nebo všem službám, virtuálním položkám nebo uzavření vašeho účtu v souladu s níže uvedenými ustanoveními o ukončení; znemožnění vám v budoucnu vytvoření účtu nebo přístupu ke službám; nebo podniknutí příslušných právních kroků k vymáhání této dohody nebo našich dalších práv podle platných právních předpisů. Můžeme informovat orgány činné v trestním řízení nebo jiný vládní úřad či regulační orgán a poskytnout veškeré související osobní údaje, jak je uvedeno v našich zásadách o ochraně osobních údajů, pokud porušení zahrnuje ohrožení života nebo bezpečnosti vás nebo jiných osob nebo jinou činnost, kterou považujeme za nezákonnou. Vyhrazujeme si právo podniknout proti vám nepříznivé kroky na základě informací, které můžeme obdržet od třetích stran, mimo jiné včetně jiných uživatelů, donucovacích orgánů, vládních orgánů nebo jiných regulačních orgánů. Neneseme odpovědnost za porušení této dohody vámi nebo jiným uživatelem.

6.8. Monitorování; uživatelské nástroje a automatizované systémy. Můžeme (ale nejsme povinni) aktivně sledovat používání služeb pro různé účely, včetně prevence podvádění a hackování; zajištění vašeho dodržování této dohody; vymáhání podmínek této dohody; a zlepšování služeb.

Služby mohou využívat systémy moderování a filtrování, jako jsou automatické slovní filtry a obsah nebo software pro rozpoznávání symbolů, které mají zabránit nebo zastavit šíření materiálů, které porušují tuto dohodu. Služby mohou také zahrnovat nástroje, které uživatelům umožňují kontrolovat jejich interakce s jinými uživateli, například umožňují uživatelům přihlásit se k textovému chatu ve hře nebo hlasové komunikaci, nebo umožňují uživatelům „ztlumit“ nebo zablokovat jiné uživatele. Služby mohou obsahovat nástroje pro hlášení, a to buď ve hře nebo prostřednictvím vyhrazených webových stránek podpory, prostřednictvím kterých mohou uživatelé nahlásit porušení kodexu chování pro naši kontrolu.

Výše popsané funkce a nástroje mohou zahrnovat algoritmy, umělou inteligenci, strojové učení nebo jiné automatizované systémy, které nám pomáhají plnit účely popsané v této části v rozsahu potřebném k efektivní údržbě služeb pro naše uživatele.

Systémy moderování a filtrování se mohou u jednotlivých služeb lišit, včetně obsahu, věkové hranice nebo cílové skupiny konkrétní služby. Další informace o tom, jak monitorujeme a shromažďujeme údaje týkající se používání služeb, naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů. Další informace o hlášení porušení našich zásad naleznete v naší zákaznické podpoře.

7. Nahlášení obsahu; žádosti o stažení; DMCA.

7.1. Škodlivý nebo nezákonný obsah. Pokud jste si vědomi UGC nebo vlastního obsahu dostupného ve službách, který porušuje oddíl 6 uživatelských pravidel, včetně kodexu chování, můžete nás informovat pomocí nástrojů pro hlášení umístěných ve hře nebo na našich souvisejících webových stránkách zákaznické podpory. Navštivte naši zákaznickou podporu, kde naleznete další informace o tom, jak nahlásit UGC nebo vlastní obsah, který porušuje pravidla pro uživatele. Odesláním takového oznámení nám potvrzujete, že jste v dobré víře přesvědčeni, že vámi hlášený UGC nebo vlastní obsah porušuje dohodu a informace uvedené ve vašem oznámení jsou přesné a úplné.

7.2. Oznámení o porušení autorských práv nebo ochranných známek. Reagujeme na oznámení o porušení autorských práv, která splňují požadavky zákona Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 („DMCA“). Pokud se domníváte, že obsah, UGC, vlastní obsah nebo jiný aspekt služeb představuje porušení nebo zneužití vaší ochranné známky, odešlete prosím oznámení o údajném porušení našemu určenému zástupci s následujícími písemnými informacemi:

(1) Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

(2) Podrobný popis díla chráněného autorskými právy, o kterých tvrdíte, že byla porušena;

(3) Adresa URL nebo podrobný popis umístění materiálu, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva;

(4) Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo platnými právními předpisy;

(5) Vaše prohlášení pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv; a

(6) Fyzický nebo elektronický podpis vlastníka příslušného autorského práva nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem.

Kontaktní údaje našeho pověřeného zástupce:

Poskytovatel služeb: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adresa pro zasílání: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

Spojené státy americké

K rukám: Oznámení o odstranění podle DMCA

Telefon: +1 (646)-536-2842

E-mail: [email protected]

Vezměte prosím na vědomí, že podle DMCA můžete nést odpovědnost za škody (včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení), pokud vědomě nepravdivě uvedete, že materiál nebo činnost porušuje autorská práva. Vezměte prosím také na vědomí, že informace uvedené ve vašem oznámení o porušení autorských práv mohou být poskytnuty osobě odpovědné za materiál údajně porušující autorská práva.

7.3. Zásady týkající se opakovaného porušení. Pokud opakovaně porušíte tuto dohodu, například tím, že porušujete naše práva duševního vlastnictví, kodex chování nebo práva třetích stran, vyhrazujeme si právo podniknout proti vám nepříznivé kroky, mimo jiné včetně: pozastavení vašeho přístupu k některým nebo všem službám, virtuálním položkám a/nebo vašemu účtu; uzavření vašeho účtu v souladu s níže uvedenými ustanoveními o ukončení; znemožnění vám v budoucnu vytvoření účtu nebo přístupu ke službám; nebo podniknutí příslušných právních kroků k vymáhání této dohody nebo našich dalších práv podle platných právních předpisů.

8. Aktualizace a funkce.

8.1. Aktualizace a úpravy. Můžeme poskytovat opravy, aktualizace nebo upgrady služeb, virtuálních položek nebo vašeho účtu, které mohou být vyžadovány k dalšímu používání služeb, včetně automatických aktualizací nebo aktualizací „na pozadí“, aniž bychom vás na to upozornili. Tyto aktualizace podléhají této dohodě, pokud nejsou s aktualizacemi předloženy jiné podmínky; v takovém případě platí tyto jiné podmínky. Nejsme povinni zpřístupnit žádné aktualizace. Nezaručujeme, že budeme podporovat verzi systému nebo zařízení, pro které jste licencovali, obdrželi nebo zakoupili jakoukoli část služeb, pokud jsme neučinili prohlášení týkající se kompatibility. Čas od času můžeme bez dalších nákladů pro vás z platného důvodu upravit, změnit nebo pozastavit, ať již zcela nebo zčásti, kteroukoli z našich služeb, virtuálních položek a/nebo vašeho účtu. Mezi platné důvody mimo jiné patří zlepšování našich služeb, virtuálních položek nebo vašeho účtu (například nabídka nových služeb, virtuálních položek nebo obsahu), změny nezbytné pro vyvážení her, pro opravu chyb nebo pro prevenci nebo potlačení zneužití; změny, které jsou nezbytné z důvodu nového technického prostředí nebo zvýšeného či sníženého počtu uživatelů; domnělého nebo skutečného porušení práv duševního vlastnictví, změny licencí, které vlastníme od třetích stran, nebo jiné požadavky na dodržování předpisů třetími stranami; ukončení smluv s třetími stranami z jakéhokoli důvodu, přerušení dodávky, třetí stranou, služby nebo funkce, která je součástí našich služeb, virtuální položky nebo vašeho účtu nebo je s nimi propojena; změny specifických a ověřitelných nákladů na otevřeném trhu; nezbytná vylepšení pro bezpečnost uživatelů nebo jiných třetích stran; nebo jiného materiálu, legální, regulační nebo bezpečnostní důvody.

8.2. Automaticky generovaní hráči. V rámci služeb vám můžeme nabídnout možnost zahrát si s přáteli nebo jinými odpovídajícími soupeři. Aby bylo zajištěno, že máte k dispozici soupeře na správné úrovni dovedností, mohou být někteří z těchto spárovaných soupeřů automaticky vygenerovaní, počítačem řízení hráči, kteří vypadají a hrají jako skuteční lidé.

8.3. Dostupnost. Služby, virtuální položky, obsah nebo váš účet mohou být nabízeny po omezenou dobu nebo se mohou lišit v závislosti na vašem regionu nebo zařízení. Pokud změníte regiony, aniž jsou tím dotčeny naše povinnosti týkající se přenositelnosti podle platných právních předpisů a v závislosti na vaší dohodě s příslušným digitálním obchodem, budete možná muset znovu získat určité služby, virtuální položky nebo obsah, který jste zaplatili nebo získali ve vašem předchozím regionu. Podobně, pokud změníte regiony, nebudete mít nadále přístup k určitým službám, obsahu nebo virtuálním položkám, ke kterým jste měli přístup ve svém předchozím regionu, pokud jsou takové služby, obsah nebo virtuální položky zakázány platnými zákony nového regionu, ve kterém se nacházíte.

8.4. Služby třetích stran. Prostřednictvím služeb můžete mít možnost přistupovat k obsahu, softwaru, aplikacím, produktům, webovým stránkám, platformám, funkcím a službám provozovaným třetími stranami, které nejsou součástí společnosti Take-Two nebo nejsou jinak pod naší kontrolou („služby třetích stran“). Pokud se rozhodnete pro přístup, transakce, povolení nebo jinou interakci s takovými službami třetích stran, rozumíte tomu, že nařizujete příslušnému subjektu třetí strany, aby vám takové služby třetích stran zpřístupnil. Za své jednání se třetími stranami nesete odpovědnost. Když používáte naše služby pro přístup ke službám třetích stran, vaše používání těchto služeb třetích stran se bude řídit platnými podmínkami používání souvisejícími se službami třetích stran. Nevyjadřujeme podporu službám třetích stran zpřístupněným nebo uváděným na trh v rámci služeb nebo jejich prostřednictvím. Nelicencujeme vám práva duševního vlastnictví jako součást služeb třetích stran a neneseme odpovědnost vůči vám ani jiným osobám za služby třetích stran ani za výsledky, informace, obsah nebo interakce, s nimiž se můžete setkat při používání služeb. Jakékoli obavy, které máte ohledně výsledků, informací, obsahu nebo interakcí, s nimiž se můžete setkat při používání takových služeb třetích stran, by měly být směřovány na poskytovatele takových služeb třetích stran.

8.5. Internetové služby. Služby mohou vyžadovat připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové nebo mobilní sítě, a v důsledku toho mohou obdržet určité standardní informace o zařízení, systému a softwaru, které používáte pro připojení ke službám. Tyto informace shromažďujeme a používáme v souladu s našimi zásadami o ochraně osobních údajů. Nesete výhradní odpovědnost za údržbu a spolehlivost svého internetového připojení na vlastní náklady a za veškeré poplatky za používání, které mohou vzniknout v důsledku vašeho přístupu ke službám prostřednictvím bezdrátové nebo mobilní sítě.

8.6. Reklama třetích stran. Některé služby mohou zahrnovat reklamy nebo odkazy na webové stránky, obsah, zboží, propagační akce nebo služby třetích stran (dále jen „reklama třetích stran“). Neneseme odpovědnost za obsah reklamy třetích stran ani nad ní nemáme kontrolu a zahrnutí takové reklamy třetích stran do služeb neznamená, že takovou reklamu třetích stran nebo webové stránky, obsah, zboží, propagační akce, služby nebo obchodní praktiky poskytovatelů třetích stran takové reklamy třetích stran podporujeme nebo schvalujeme.

9. Vaše povinnosti vůči nám.

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost Take-Two v souvislosti s veškerými přímými závazky, škodami, ztrátami, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s: (1) vaším porušením této dohody; (2) informacemi nebo obsahem, které jste poskytli a které porušují práva třetí strany, pokud je používáme v souladu s touto dohodou; a (3) vaším nezákonným jednáním nebo opomenutím. Můžeme vám na vlastní náklady pomoci při obhajobě jakékoli záležitosti, na kterou se vztahuje odškodnění z vaší strany, a v takovém případě souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat, a podnikneme přiměřené kroky ke zmírnění našich ztrát. Nejste však povinni společnost Take-Two zbavit odpovědnosti v souvislosti se závazky, škodami nebo ztrátami vyplývajícími z nedbalosti nebo opomenutí, podvodu nebo úmyslného pochybení nebo v souvislosti s nimi, ze strany společnosti Take-Two, zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců vedoucího pracovníka společnosti Take-Two nebo v rozsahu, v jakém nejste za porušení odpovědní.

Nesete výhradní odpovědnost za veškeré náklady třetích stran, které vám vzniknou při používání služeb, virtuálních položek nebo vašeho účtu.

10. Ukončení.

Služby, virtuální položky nebo váš účet můžete kdykoli přestat používat a vypovědět tuto dohodu zničením nebo odstraněním všech kopií materiálů nebo softwaru, které vlastníte, a/nebo vymazáním svého účtu. Kromě toho můžete kdykoli požádat, abychom odstranili váš účet a vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami o ochraně osobních údajů.

V případě služeb, virtuálních položek a/nebo účtu, který vám byl poskytnut na dobu neurčitou, máme právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit tuto dohodu a váš přístup ke službám, virtuálním položkám a vašemu účtu nebo ukončit poskytování takových služeb podle našeho výhradního uvážení. Pokud budeme mít přiměřené prostředky, abychom vás kontaktovali, a pokud to bude možné, pokusíme se vás v přiměřeném předstihu informovat o takovém ukončení nebo přerušení služeb. Pokud nebude možné vás informovat předem, pokusíme se vás informovat neprodleně poté. Pokud je vaše obvyklé místo bydliště v Německu, právo obou stran na mimořádné ukončení smlouvy z řádného důvodu zůstává nedotčeno. Řádný důvod existuje, pokud nelze od strany, která dohodu ukončila, s přihlédnutím ke všem okolnostem jednotlivých případů a s ohledem na zájmy obou stran, důvodně očekávat, že bude pokračovat ve smluvním vztahu až do dohodnutého ukončení nebo do uplynutí výpovědní lhůty.

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit vaše právo na přístup k jakémukoli aspektu služeb, virtuálních položek, obsahu a/nebo vašeho účtu, pokud porušíte tuto dohodu; pokud budete používat služby, virtuální položky nebo svůj účet podvodně, nezákonně nebo jiným způsobem, než pro zamýšlené účely; zahájíte proti nám jakékoli nepříznivé řízení; nebo pokud jsme povinni tak učinit ze zákona. Pokud se rozhodneme ukončit nebo pozastavit vaše právo na přístup k některým nebo všem službám, virtuálním položkám nebo vašemu účtu, pokusíme se vás o tom předem informovat, pokud se nejedná o opatření přijatá na základě zákonné povinnosti, která nevyžaduje, abychom vás informovali nebo pokud to pro nás nebude proveditelné.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud bude tato dohoda ukončena (nebo pokud ukončíme vaše právo na přístup ke službám, virtuálním položkám, obsahu nebo vašemu účtu v souladu s podmínkami této dohody), licence vám udělené na základě této dohody (nebo ve vztahu k takovým službám, virtuálním položkám, obsahu nebo účtu) budou okamžitě zrušeny.

11. Varování před fotosenzitivními záchvaty.

U velmi malého procenta jedinců se mohou objevit epileptické záchvaty při vystavení určitým světelným vzorům nebo blikajícím světlům, včetně vizuálních efektů, které se objevují v některých videohrách. Příznaky se mohou vyskytnout i u jedinců, kteří v minulosti epilepsií nebo fotosenzitivitou netrpěli. Pokud vy nebo někdo z vaší rodiny trpí epilepsií nebo fotosenzitivitou, poraďte se před hraním kterékoli z našich videoher se svým lékařem.

Pokud se u vás při hraní kterékoli z našich videoher objeví některý z následujících příznaků, okamžitě přestaňte hru používat a před pokračováním se poraďte s lékařem: závratě, změna vidění, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, dezorientace, jakýkoli nedobrovolný pohyb, nebo křeče.

12. Různé.

12.1. Obecné. Tato dohoda spolu s veškerými dokumenty nebo zásadami, na které je v ní odkazováno, představuje úplnou dohodu mezi vámi a námi o vašem užívání služeb (včetně virtuálních položek a vašeho účtu). Nahrazuje veškeré předchozí písemné dohody mezi vámi a námi týkající se vašeho používání shora uvedeného. Souhlasíte s tím, že tuto dohodu můžeme kdykoli zcela nebo zčásti postoupit. Pokud naše postoupení povede ke změně nás jako smluvní strany, máte právo tuto dohodu ukončit. Svá práva ani své povinnosti podle této dohody nesmíte postoupit ani převést a ani nesmíte převést práva k užívání služeb, virtuálních položek nebo svého účtu. Pokud je vaše obvyklé místo bydliště v Německu, předchozí věta se nevztahuje na finanční nároky vyplývající z této dohody, které vůči nám můžete mít. Pokud bude kterékoli ustanovení této dohody z jakéhokoli důvodu shledáno nevymahatelným, bude takové ustanovení buď změněno pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo vymahatelné, nebo zcela odstraněno z dohody a zbývající ustanovení této dohody zůstanou účinná. Oddíly 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8–15 a ty, které z důvodu svého charakteru platí i po ukončení této dohody, zůstanou v platnosti i po ukončení nebo zrušení této dohody. Kterákoli ze stran může zveřejnit informace týkající se této dohody nebo používání služeb, jak je nezbytné pro dodržení zákona, předpisu, právního procesu nebo vládního požadavku.

12.2. Exportní zákony. Musíte dodržovat všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy o exportu (které mohou být čas od času změněny), které se vztahují na služby, virtuální položky nebo váš účet, včetně omezení týkajících se destinací, uživatelů a používání . Souhlasíte s tím, že nebudete používat, exportovat, reexportovat, stahovat ani jinak převádět žádnou část služeb, virtuálních položek nebo svého účtu do (nebo státnímu příslušníkovi nebo rezidentovi) země, na kterou USA uvalily embargo na zboží, nebo komukoli jinému, kdo je na seznamu speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob amerického ministerstva financí nebo dalších sankčních seznamech spravovaných Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC). Prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v zemi, na kterou je uvaleno embargo, pod kontrolou takové země, ani nejste jejím státním příslušníkem či rezidentem a ani nejste speciálně určeným státním příslušníkem či blokovanou osobou.

13. Kontaktujte nás.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se služeb, virtuálních položek, vašeho účtu nebo této dohody, navštivte prosím zákaznickou podporu společnosti Take-Two a odešlete žádost o podporu. Zákaznická podpora Take-Two je jediným způsobem kontaktu pro komunikaci se společností Take-Two.

Orgány činné v trestním řízení, regulační, vnitrostátní orgány a důvěryhodní oznamovatelé, kteří chtějí kontaktovat společnost Take-Two, musí navštívit oddělení pro vymáhání práva společnosti Take-Two a postupovat podle jeho pokynů, aby mohli se společností Take-Two komunikovat a poskytovat jí efektivní služby. Oddělení pro vymáhání práva společnosti Take-Two je jediným způsobem kontaktu pro orgány činné v trestním řízení, regulační orgány, národní úřady a důvěryhodní oznamovatelé, kteří komunikují se společností Take-Two a jejími právními zástupci.

14. Rozhodné právo, spory a odpovědnost: Austrálie, Švýcarsko, EHP, Spojené království.

Pokud je vaše obvyklé místo bydliště v Austrálii, Švýcarsku, Spojeném království nebo na území Evropského hospodářského prostoru, vztahují se na vaši právní dohodu se společností Take-Two podmínky tohoto oddílu 14. Pokud je vaše obvyklé místo bydliště mimo tato území nebo jurisdikce, viz oddíl 15 níže.

14.1. Rozhodné právo a jurisdikce. Tato dohoda se bude řídit zákony země vašeho bydliště bez ohledu na kolizní normy a bude vykládána v souladu s nimi. Výhradní jurisdikcí pro všechny spory budou příslušné soudy v zemi místa vašeho obvyklého pobytu.

14.2. Omezení naší odpovědnosti. SPOLEČNOST TAKE-TWO NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY ANI ZA PORUŠENÍ SVÝCH POVINNOSTÍ Z DŮVODU UDÁLOSTI VYŠŠÍ MOCI, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU SLUŽEB NEBO TÉTO DOHODY NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI. NIC V TÉTO DOHODĚ NENÍ ZAMÝŠLENO TAK, ABY VYLOUČILO NEVYLUČITELNÁ PRÁVA NEBO ŠKODY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, MIMO JINÉ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA PODVOD NEBO ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NAŠÍ NEDBALOSTI.

Pokud platný zákon stanoví, že existuje záruka v souvislosti se zbožím nebo službou, které poskytujeme v souvislosti s touto dohodou, a naši odpovědnost za nedodržení této záruky nelze vyloučit, ale může být omezena, pak je naše odpovědnost za takové selhání omezena na (podle našeho výběru), v případě dodávky zboží, nahrazení zboží nebo dodání ekvivalentního zboží, opravu zboží nebo poskytnutí úplné nebo částečné náhrady, nebo v případě poskytnutí služeb, opětovné dodání služby, poskytnutí náhrady za nevyužitou část nebo kompenzaci za její sníženou hodnotu.

15. Rozhodné právo, spory a odpovědnost: Spojené státy a zbytek světa.

Pokud je vaše obvyklé místo bydliště ve Spojených státech nebo na jiném území než v Austrálii, Švýcarsku, Spojeném království nebo na území v Evropském hospodářském prostoru, vztahují se na vaši právní dohodu se společností Take-Two podmínky uvedené v tomto oddílu 15. Pokud je vaše obvyklé místo bydliště v Austrálii, Švýcarsku, Spojeném království nebo na území Evropského hospodářského prostoru, viz oddíl 14 výše.

15.1. Rozhodné právo a jurisdikce. Tato dohoda se uzavírá ve státě New York a bude se řídit a vykládat podle zákonů státu New York bez ohledu na kolizní normy. Není-li výslovně stanoveno jinak v oddílu 15.5, výlučnou jurisdikci pro všechny spory mezi vámi a společností Take-Two mají státní a federální soudy se sídlem v okrese New York, New York, a vy i společnost Take-Two přijímáte osobní jurisdikci a vzdáváte se veškerých námitek vůči místní příslušnosti k takovým soudům.

15.2. Vyloučení záruky. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JSOU VÁM SLUŽBY POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“ A „SE VŠEMI CHYBAMI“. ANI SPOLEČNOST TAKE-TWO, ŽÁDNÝ DIGITÁLNÍ OBCHOD, ANI ŽÁDNÝ Z NAŠICH NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ŘEDITELŮ, MANAŽERŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY, SLIBY NEBO GARANCE JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, OBSAHU, SLUŽEB TŘETÍCH STRAN NEBO JINÝCH SLUŽEB, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH. SPOLEČNOST TAKE-TWO ANI DIGITÁLNÍ OBCHOD NEZARUČUJÍ, ŽE SLUŽBY NEBO SLUŽBY TŘETÍCH STRAN BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ NEBO BEZCHYBNÉ ČI BEZ VIRŮ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST TAKE-TWO A KAŽDÝ DIGITÁLNÍ OBCHOD ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A USPOKOJIVÉ KVALITY.

15.3. Omezená záruka na hardware. Zaručujeme původnímu kupujícímu služeb, že případná fyzická úložná média obsahující služby („zboží“) budou bez při běžném používání vad materiálu a zpracování po dobu 90 dnů od data nákupu. Pokud bude zboží shledáno vadným do 90 dnů od původního nákupu, souhlasíme s tím, že příslušné vadné zboží nahradíme zdarma v příslušné 90denní lhůtě po přijetí zboží (zaplacené poštovné, s dokladem o datu nákupu), pokud zboží budeme stále vyrábět. Pokud zboží již není k dispozici, rezervujeme si právo nahradit jej podobným zbožím stejné nebo vyšší hodnoty. Tato záruka je omezena na zboží, které jsme původně poskytli, a nevztahuje se na běžné opotřebení. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy nárokovaná závada vznikne zneužitím, nesprávným použitím, nesprávným zacházením nebo zanedbáním příslušného zboží. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ.

Pokud potřebujete pomoc s výše uvedenou omezenou zárukou, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu.

15.4. Omezení naší odpovědnosti. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NENESE SPOLEČNOST TAKE-TWO, ANI ŽÁDNÝ DIGITÁLNÍ OBCHOD V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO REPRESIVNÍ ZTRÁTY NEBO NÁHRADY ŠKODY NEBO NÁHRADY ŠKODY ZA SELHÁNÍ NEBO PORUCHU SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU ZISKU, DAT, POUŽITÍ, PODNIKÁNÍ NEBO DOBRÉHO JMÉNA, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SLUŽEB NEBO TÉTO DOHODY NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍCÍ Z DOHODY, DELIKTU, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ZÁKONA NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE NEBO TEORIE EKVITY.

V případě, že máte důvod pro náhradu škody vyplývající ze služeb nebo porušení této dohody, souhlasíte s tím, že váš výlučný opravný prostředek je omezen na náhradu přímých škod a maximální odpovědnost je omezena na vyšší částku z 500 USD nebo částku, kterou jste utratili za služby, které jsou předmětem vašeho nároku, během 24 měsíců před datem vzniku vašeho nároku.

Omezení a vyloučení odpovědnosti v této dohodě nemají za cíl omezit odpovědnost nebo změnit vaše práva uživatele, která nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů. S ohledem na tuto dohodu neplatí ve státě New Jersey ustanovení týkající se vyloučení nebo omezení určitých škod s ohledem na sankční náhrady škody, ztrátu dat a ztrátu nebo poškození majetku.

15.5. Řešení sporů: Závazné individuální rozhodčí řízení; zřeknutí se hromadných žalob a soudních řízení před porotou. Pokud máte problém se službami, který nelze vyřešit kontaktováním naší zákaznické podpory, tento oddíl 15.5 („dohoda o rozhodčím řízení“) vysvětluje, jak vy a společnost Take-Two souhlasíte s řešením sporů prostřednictvím závazného individuálního rozhodčího řízení, s výhradou omezených výjimek popsaných níže.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO ODDÍL – OVLIVŇUJE VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ PRÁVA PODAT ŽALOBU U SOUDU A NECHAT PROJEDNAT NÁROKY PŘED POROTOU.

1. Závazné individuální rozhodčí řízení. Vy a společnost Take-Two souhlasíte s tím, že pokud nebudou veškeré spory mezi námi vyřešeny prostřednictvím níže popsaného neformálního procesu vyjednávání, budou řešeny výhradně prostřednictvím individuálního závazného rozhodčího řízení podle této dohody o rozhodčím řízení. S výhradou výjimek v oddílu 15.5(10) „spor“ znamená jakýkoli spor, nárok nebo kontroverzi vyplývající ze služeb nebo s nimi související, včetně těch, které se týkají vytvoření, porušení, ukončení, vymáhání, rozsahu, platnosti nebo použitelnosti této dohody nebo dohody o rozhodčím řízení nebo vašich práv na základě těchto dohod. Všechny spory podléhají dohodě o rozhodčím řízení bez ohledu na to, zda vznikly před přijetím dohody nebo po něm.

Rozhodce – nikoli federální, státní nebo místní soud nebo vládní úřad – bude mít výhradní pravomoc řešit spory, včetně těch, které se týkají výkladu, použitelnosti, vymahatelnosti nebo vytvoření této dohody o rozhodčím řízení, a tvrzení, že celá dohoda o rozhodčím řízení nebo její část je neplatná nebo relativně neplatná. Rozhodce bude mít také pravomoc rozhodnout o všech otázkách prahové arbitrability, včetně toho, zda je dohoda nebo dohoda o rozhodčím řízení nepřiměřená nebo iluzorní; zda byla dohoda o rozhodčím řízení zamítnuta podle platných právních předpisů; a obraně vůči rozhodčímu řízení, včetně zřeknutí se práv, zpoždění, promeškání nebo překážek. Rozhodce může přiznat stejné prostředky nápravy jako soud, ale pouze v rozsahu požadovaném k uspokojení jednotlivého sporného případu.

2. Hromadná žaloba / vzdání se projednání před porotou. Vy i společnost Take-Two se vzdáváte všech práv na soudní řízení před porotou při žalobě nebo řízení v souvislosti s jakýmikoli spory na jakémkoli fóru. Vy i společnost Take-Two se vzdáváte všech práv účastnit se údajné hromadné, kolektivní, reprezentativní nebo konsolidované žaloby nebo řízení. Pokud se vy a společnost Take-Two nedohodnete jinak, rozhodce nesmí konsolidovat nebo spojit nároky více než jedné osoby nebo strany a nesmí předsedat jakékoli formě konsolidovaného, reprezentativního, skupinového nebo hromadného řízení. Všechny spory budou rozhodovány pouze na individuálním, nehromadném a nereprezentativním základě. To znamená, že rozhodce vyřeší váš individuální spor se společností Take-Two odděleně od jiného sporu a že váš spor nemůže být konsolidován nebo spojen s nároky jiné osoby nebo strany. Rozhodce může přiznat nápravu povolenou platnými právními předpisy pouze ve vztahu k jednotlivé straně dožadující se nápravy, ale v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nesmí připustit nápravu ve vztahu k jiné osobě než této jednotlivé straně dožadující se nápravy. Pokud soud nebo rozhodce rozhodne, že toto zřeknutí se hromadné žaloby/řízení před porotou je z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevymahatelné nebo že rozhodčí řízení může pokračovat hromadně, bude tato rozhodčí dohoda považována za nicotnou a neplatnou v celém rozsahu a bude se mít za to, že vy a společnost Take-Two jste se nedohodli na řešení sporů v rozhodčím řízení.

3. Použitelnost; vaše právo odhlásit se. Tento závazný požadavek individuálního rozhodčího řízení nebude platit v rozsahu zakázaném zákony vaší země nebo státu trvalého pobytu. Máte právo se z této dohody o rozhodčím řízení odhlásit. Musíte nás o tom písemně informovat do 30 dnů od data, kdy poprvé přijmete tuto dohodu („oznámení o odhlášení“), pokud platné zákony nevyžadují delší období.

Vaše oznámení o odhlášení musí být zasláno na adresu:

Take-Two Interactive Software, Inc.

K RUKÁM: PRÁVNÍ ODDĚLENÍ — ARBITRACE OPT-OUT

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Oznámení o odhlášení musí obsahovat: (1) celé vaše jméno; (2) poštovní adresu; (3) jméno vašeho účtu, pokud jej máte; a (4) jasné, podepsané prohlášení, že nesouhlasíte s rozhodčí dohodou. Odpovídáte za zajištění toho, že oznámení o odhlášení obdržíme; proto byste měli své oznámení odeslat způsobem doručení, který vám poskytne písemné potvrzení o doručení.

4. Postupy řešení sporů. S výjimkou nároků vznesených podle oddílu 15.5(10) musí býtjakýkoli spor mezi vámi a společností Take-Two vyřešen prostřednictvím následujících kroků:

Krok 1: Oznámení o sporu. Máte-li s námi spor, musíte nám zaslat písemné oznámení o sporu („oznámení o sporu“) na následující adresu:

Take-Two Interactive Software, Inc.

K RUKÁM: PRÁVNÍ ODDĚLENÍ — OZNÁMENÍ SPORU

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Aby bylo oznámení o sporu úplné, musí obsahovat následující informace: (1) vaše jméno, (2) název účtu nebo registrovanou e-mailovou adresu, kterou používáte pro přístup ke službám, (3) vaši poštovní adresu, (4) jak vás kontaktovat, (5) v čem je problém a (6) co chcete, abychom s tím udělali.

Pokud má společnost Take-Two s vámi spor, zašleme naše oznámení o sporu na vaši registrovanou e-mailovou adresu a fakturační adresu, kterou jste nám poskytli, nebo pokud tyto možnosti nejsou k dispozici, na jiné přiměřené kontaktní údaje, které jste nám poskytli.

Krok 2: Neformální jednání. Abychom rychleji dosáhli řešení a snížili náklady pro obě strany, vy a společnost Take-Two souhlasíte s tím, že se spor budeme nejprve pokoušet neformálně urovnat po dobu nejméně 30 dnů. Tato neformální jednání začnou v den, kdy vy nebo společnost Take-Two obdržíte písemné oznámení o sporu.

Krok 3: Závazná arbitráž. Pokud nebudeme moci spor vyřešit neformálně, bude spor (s výjimkou případů uvedených v oddílech 15.5 (9) a (10) níže) řešen výhradně prostřednictvím závazného individuálního rozhodčího řízení vedeného společností Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (dále jen „JAMS“), za podmínek této dohody o rozhodčím řízení, federálního zákona USA o rozhodčím řízení a federálního rozhodčího práva.

5. Žádost o rozhodčí řízení. Strana, která zahájí individuální rozhodčí řízení, musí společnosti JAMS zaslat „žádost o rozhodčí řízení“ (pomocí formuláře dostupného na jejích webových stránkách), případně zaplatit poplatek za podání a zaslat kopii žádosti o rozhodčí řízení protistraně. Máte-li s námi spor, musíte zaslat kopii své žádosti o rozhodčí řízení na adresu:

Take-Two Interactive Software, Inc.

K RUKÁM: PRÁVNÍ ODDĚLENÍ — ŽÁDOST O ARBITRACI

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Společnost Take-Two zašle naši kopii naší žádosti o rozhodčí řízení na vaši registrovanou e-mailovou adresu a fakturační adresu, kterou jste nám poskytli, nebo pokud tyto možnosti nejsou k dispozici, na jiné přiměřené kontaktní údaje, které jste nám poskytli.

6. Individuální rozhodčí řízení.

Pravidla. Individuální rozhodčí řízení mezi vámi a společností Take-Two proběhne podle zjednodušených rozhodčích pravidel a postupů vydaných společností JAMS ke dni oznámení o sporu (dále jen „pravidla JAMS“) a v souladu s touto dohodou o rozhodčím řízení. Další informace o JAMS a pravidlech JAMS naleznete na adrese www.jamsadr.com. Vy a společnost Take-Two souhlasíte s tím, že rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině a že rozhodce bude vázán touto dohodou o rozhodčím řízení.

Zjišťování a důkazy. Zjišťování v rozhodčím řízení bude omezeno na předkládání dokumentů, které jsou přímo relevantní pro významné body v rámci případu nebo pro výsledek případu. Rozhodce učiní všechna rozhodnutí týkající se přípustnosti nebo relevance důkazů podle federálních pravidel dokazování.

Dispozitivní návrhy a místo jednání. Rozhodce povolí dispozitivní návrhy. Místo a případně způsob, jakým se strany zúčastní rozhodčího řízení budou určeny pravidly JAMS.

Důvěrnost. Rozhodce vydá příkaz, kterým stanoví, že rozhodčí řízení a všechna oznámení, žádosti, podněty, reakce na zjištění, svědectví a dokumenty vyměněné nebo podané v souvislosti s takovým řízením budou uchovávány jako přísně důvěrné.

Poplatky. Smluvní strany ponesou veškeré náklady na rozhodčí řízení stanovené pravidly JAMS.

Rozhodnutí a nález. Rozhodce (nikoli soudce nebo porota) spor vyřeší. Není-li dohodnuto jinak, v každém rozhodnutí nebo nálezu musí být uveden skutkový a právní základ pro vydání rozhodčího nálezu. Rozhodce bude moci přiznat pouze ty prostředky nápravy povolené platnými zákony nebo podle práva ekvity, které jsou podloženy důvěryhodnými relevantními důkazy, jak je stanoveno federálními pravidly dokazování. Pokud společnost Take-Two výslovně neudělí souhlas, nesmí rozhodce přiznat odškodnění vůči společnosti Take-Two ve vztahu k jiné osobě než vám. Rozhodnutí nebo nález mohou být vymáhány jako konečný rozsudek jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce, případně může být u takového soudu podána žádost o soudní přijetí nálezu a příkaz k vymáhání. Rozhodnutí rozhodce je konečné a závazné pro strany, s výjimkou omezeného přezkoumání soudy podle amerického federálního zákona o rozhodčím řízení, a může být vymáháno jako jakýkoli jiný soudní příkaz nebo rozsudek

7. Časový limit pro nároky. V rozsahu povoleném rozhodným právem, pokud musí být spor rozhodnut v rozhodčím řízení, musíte vy nebo společnost Take-Two zahájit rozhodčí řízení všech sporů do dvou (2) let od události, která ke sporu vedla. Pokud platné právní předpisy vyžadují, abyste vznesli žádost o spor dříve než dva (2) roky po prvním vzniku sporu, musíte zahájit rozhodčí řízení v tomto dřívějším časovém období. Společnost Take-Two vás vyzývá, abyste nám o sporu řekli co nejdříve, abychom jej mohli vyřešit. Pokud se nezapojíte do řešení sporů včas, budou všechny nároky trvale promlčeny.

8. Nerozhodnutelné nároky. Bez ohledu na cokoli, co je v této dohodě uvedeno jinak, pokud rozhodce nemůže zákonně rozhodnout nebo přiznat konkrétní právní nárok nebo prostředek nápravy nebo nárok nebo prostředek nápravy v rámci ekvity, takový nárok nebo prostředek nápravy zůstane zachován, dokud nebudou všechny ostatní nároky a prostředky nápravy konečné a rozhodčí řízení nebude dokončeno. Poté musí být zbývající nároky řešeny u federálního nebo státního soudu příslušné jurisdikce v okrese New York, New York, a pokud je to opodstatněné, může tento soud zbývající prostředek nápravy přiznat. V rozsahu, v jakém je dovoleno postupovat na hromadném, kolektivním, konsolidovaném, skupinovém nebo reprezentativním principu, musí být takové nároky řešeny federálním nebo státním soudem příslušné jurisdikce v okrese New York, New York, a strany souhlasí s tím, že soudní spory o tyto nároky budou pozastaveny, dokud nebude znám výsledek všech jednotlivých nároků, které zůstávají v rozhodčím řízení. Ve všech případech popsaných v oddílu 15.5(8) níže bude federální nebo státní soud vázán zásadami prekluze nároku nebo věci rozhodnutím rozhodce. Soudní spory předložené státnímu soudu mohou být postoupeny federálnímu soudu kteroukoli stranou, pokud to povolují platné zákony.

9. Výjimka – postup hromadného rozhodčího řízení.

Hromadné rozhodčí řízení. „Hromadné rozhodčí řízení“ znamená 5 nebo více sporů týkajících se stejného nebo podobného předmětu, které sdílejí společné právní otázky nebo skutečnosti, nebo ve kterých právní zástupce nebo jiná organizace zastupující strany takových sporů jsou shodné, spolupracují nebo koordinují svoji činnost. „Spor v rámci hromadného rozhodčího řízení“ znamená individuální spor, který tvoří součást hromadného rozhodčího řízení. Nic v tomto oddílu nebude vykládáno jako schválení konsolidovaného, reprezentativního, skupinového nebo hromadného řízení. Společnost Take-Two si vyhrazuje všechna práva a obranu, pokud jde o každou žádost o rozhodčí řízení a žalobce.

Pravidla hromadného rozhodčího řízení. Bez ohledu na dohodu smluvních stran, že všechny spory budou spravovány společností JAMS individuálně, vy a společnost Take-Two souhlasíte s tím, že pokud váš spor je (nebo se stane) sporem v rámci hromadného rozhodčího řízení, nebude se řídit pravidly JAMS ani nebude spravován společností JAMS. Místo toho budou spory v rámci hromadného rozhodčího řízení spravovány společností New Era a budou se řídit pravidly společnosti New Era platnými v době podání sporů v rámci hromadného rozhodčího řízení, s výjimkou pravidel, která umožňují rozhodčí řízení na principu celé skupiny (dále jen „pravidla New Era“), a touto dohodou o rozhodčím řízení. Pravidla New Era jsou k dispozici na adrese www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Pro upřesnění budou pravidla New Era upravena podmínkami této dohody o rozhodčím řízení.

Dávkování hromadných sporů rozhodčího řízení. Pro usnadnění efektivního řešení hromadných rozhodčích řízení, po přijetí 60 sporů v rámci hromadného rozhodčího řízení souvisejících s jedním hromadným rozhodčím řízením (dále jen „počáteční dávka“), nepřijme New Era další žádosti o rozhodčí řízení související s takovým hromadným rozhodčím řízením do 60 dnů po konečném vyřešení všech případů z počáteční dávky, které budou ukazatelem trendu, a následné konference o urovnání stanovené podle pravidel New Era. Poté mohou být všechny další spory v rámci hromadného rozhodčího řízení související s probíhajícím hromadným rozhodčím řízením přijaty a vyřešeny podle pravidel New Era za stejných podmínek, jako kdyby takové spory v rámci hromadného rozhodčího řízení byly podány a přijaty jako součást počáteční dávky. Zpoždění při přijetí hromadného sporu o rozhodčí řízení podle tohoto ustanovení bude vyloučeno při výpočtu příslušného časového limitu pro zahájení sporu podle této dohody o rozhodčím řízení. Společnost Take-Two a strana sporu v rámci hromadného rozhodčího řízení, která by jinak byla ve zpoždění podle tohoto ustanovení, mohou souhlasit s tím, že se zřeknou zpoždění a zahrnou takový spor v rámci hromadného rozhodčího řízení do počáteční dávky. Souhlasíte s tím, že budete spolupracovat v dobré víře na implementaci tohoto procesu dávkování.

Oddělitelnost pro hromadné rozhodčí řízení. Pokud soud nebo rozhodce rozhodne, že je oddíl 15.5(9) z jakéhokoli důvodu neplatný nebo nevymahatelný, nebo pokud společnost New Era odmítne spravovat spory v rámci jakéhokoli hromadného rozhodčího řízení jako hromadné rozhodčí řízení, bude rozhodčí dohoda považována za nicotnou a neplatnou v celém rozsahu a bude se mít za to, že vy a společnost Take-Two jste se nedohodli na rozhodčím řízení v rámci takových sporů.

10. Vyloučení z rozhodčího řízení. Bez ohledu na rozhodnutí stran vyřešit všechny spory prostřednictvím závazného individuálního rozhodčího řízení, vy a společnost Take-Two můžete podat žalobu u státního nebo federálního soudu, který rozhoduje pouze některé z následujících nároků: porušení nebo neplatnost patentu; porušení autorských práv (mimo jiné včetně na základě používání služeb po porušení dohody nebo ukončení práv na jejím základě); porušení osobnostních práv; porušení práv k ochranné známce; zneužití obchodního tajemství; nebo počítačový podvod a zneužití. Kterákoli ze stran sporu může žádat nápravu u soudu pro drobné žaloby v případě individuálních sporů nebo nároků v rámci jurisdikce tohoto soudu, včetně žádosti o to, aby bylo rozhodčí řízení v rámci této dohody o rozhodčím řízení přesunuto k soudu pro drobné žaloby na tomto základě.

11. Omezení změn ustanovení o rozhodčím řízení. Tuto dohodu, včetně dohody o rozhodčím řízení, můžeme aktualizovat podle svého uvážení v souladu s oddílem 1.2. Bez ohledu na jiné ustanovení této dohody o rozhodčím řízení, pokud společnost Take-Two změní kteroukoli z podmínek této dohody o rozhodčím řízení po datu, kdy jste poprvé přijali dohodu o rozhodčím řízení (nebo přijali následné změny dohody o rozhodčím řízení), můžete nové změny odmítnout. Chcete-li nové změny dohody o rozhodčím řízení odmítnout, musíte nás o tom písemně informovat do 30 dnů od data účinnosti změn, které chcete zamítnout, jak je uvedeno v datu „Poslední aktualizace“ výše. Vaše oznámení o odmítnutí musí být zasláno na adresu:

Take-Two Interactive Software, Inc.

K RUKÁM: PRÁVNÍ ODDĚLENÍ – ODMÍTNUTÍ ZMĚN DOHODY O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Oznámení o odmítnutí musí obsahovat (1) celé vaše jméno, (2) poštovní adresu, (3) jméno vašeho uživatelského účtu, pokud jej máte, a (4) jasné, podepsané prohlášení, že změny dohody o rozhodčím řízení odmítáte. Pro upřesnění, pokud jste dříve přijali dohodu o rozhodčím řízení, vaše odmítnutí změn dohody o rozhodčím řízení neznamená, že se odhlásíte; vy a společnost Take-Two budete stále rozhodovat o jakémkoli sporu mezi vámi a společností Take-Two podle podmínek dohody o rozhodčím řízení k datu, kdy jste se poprvé dohodli, nebo k datu účinnosti poslední verze dohody o rozhodčím řízení, kterou jste přijali (podle výše uvedeného data „poslední aktualizace“) podle toho, co nastane později.

12. Oddělitelnost. S výjimkou ustanovení v oddílech 15.5(2) a (9), pokud bude kterékoli ustanovení této dohody o rozhodčím řízení shledáno neplatným, nevymahatelným nebo nezákonným, bude toto ustanovení nebo jeho část oddělena a zbytek tohoto oddílu o řešení sporů bude plně platný a účinný.