Take-Two Diensbepalings

Jongste weergawe: 29 Januarie 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. is ’n wêreldwye maatskappy met sy hoofkwartier te 110 W. 44ste Straat, New York, NY 10036, Verenigde State van Amerika. Die groep sluit in alle Take-Two-entiteite en etikette (tesame “Take-Two”, “ons” en “ons s’n”). Hierdie diensbepalings (die “Ooreenkoms”) dek die bepalings en voorwaardes waarvolgens ons vir jou toegang bied tot die gebruik van ons speletjies, toepassings, produkte, webwerwe en ander dienste (die “Dienste”) sowel as Virtuele Items (soos omskryf in Afdeling 3 hier onder) en jou Rekening (soos verduidelik in Afdeling 1.3 hier onder). Hierdie Ooreenkoms is ’n wettige kontrak tussen jou en Take-Two. Deur toegang tot ons Dienste te verkry, stem jy in om aan die bepalings van hierdie Ooreenkoms gebonde te wees.

Niks in hierdie Ooreenkoms is bedoel om die toepassing van enige verpligte verbruikerswette in jou residensiële jurisdiksie, te beperk of uit te sluit nie. As jy nie tot al die bepalings in hierdie Ooreenkoms instem nie, word jy nie toegelaat om die Dienste of enige Virtuele Items te gebruik of ’n Rekening te skep nie.

Lees asseblief hierdie Ooreenkoms noukeurig deur, en gee veral aandag wanneer jy hierdie afdelings nagaan:

Afdeling 6 — Gebruikersreëls.

Jou gebruik van ons Dienste sluit die verpligting en verantwoordelikheid in om ons te help verseker dat ons sosiale en aanlyn-speletjie-ervarings inklusief en respekvol is teenoor alle gebruikers sowel as ons werknemers en kontrakteurs. Jy moet die reëls in Afdeling 6, insluitend die Gedragskode, nakom, terwyl die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening gebruik word.

Afdeling 15 — Verpligte arbitrasie.

HIERDIE OOREENKOMS BEVAT ’N VERPLIGTE ARBITRASIEKLOUSULE EN AFSTANDDOENING VAN KLAS-AKSIE- EN JURIEVERHOORREGTE VIR ALLE GEBRUIKERS WAT IN DIE VERENIGDE STATE EN ENIGE ANDER GEBIED WOONAGTIG IS, UITGESLUIT AUSTRALIË, SWITSERLAND, DIE VERENIGDE KONINKRYK OF DIE GEBIEDE VAN DIE EUROPESE EKONOMIESE GEMEENSKAP.

ALLE INGESLOTE GEBRUIKERS, TENSY JY VIA DIE PROSES IN AFDELING 15.5(3) ONTTREK, SAL AAN DIE ARBITRASIE-OOREENKOMS ONDERWORPE WEES, WAT BETEKEN DAT JY EN TAKE-TWO ENIGE GESKIL, ONDERHEWIG AAN ’N BEPERKTE AANTAL UITSLUITINGS, DEUR MIDDEL VAN FINALE EN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRASIE MOET BESLEG. DIE ARBITRASIEKLOUSULE DOEN AFSTAND VAN JOU REG TOT ’N JURIEVERHOOR EN DEELNAME AAN KLASAKSIES, KOLLEKTIEWE OPTREDE EN ALLE ANDER SOORTE HOFPROSEDURES. JY ERKEN DAT JY VERSTAAN EN – TENSY JY GELDIG ONTTREK HET– DAT JY UITDRUKLIK INSTEM TOT DIE VERPLIGTE ARBITRASIEKLOUSULE EN AFSTANDDOENING VAN KLASAKSIE / JURIEVERHOOR

RAADPLEEG ASSEBLIEF AFDELING 15 VAN HIERDIE OOREENKOMS VIR MEER INLIGTING OOR VERPLIGTE ARBITRASIE, DIE EFFEK OP JOU WETLIKE REGTE, EN JOU TYDBEPERKTE REG OM TE ONTTREK.

1. Jou gebruik van die dienste.

1.1. Ouderdomsbeperkings en wetlike verantwoordelikheid. Soos dit in hierdie Ooreenkoms gebruik word, beteken “jy” of “jou” die individuele gebruiker wat met ons Dienste omgaan; waar sodanige gebruiker jonger as 18 is (of die minimum wetlike volwassenheidsouderdom in jou land), verwys “jy” of “jou” na die gebruiker se ouer of wettige voog wat hierdie Ooreenkoms namens die gebruiker aangaan. Jy, of enige persoon onder jou toesig, behoort die Dienste slegs te gebruik as jy, of die persoon onder jou toesig, bo die minimum ouderdomsgradering vir die toepaslike Diens is. Minderjariges onder 18 (of die wettige volwassenheidsouderdom in jou land), moet hul ouer of voog vra om hierdie Ooreenkoms te lees en aan dit aan hulle te verduidelik, en om namens hulle tot hierdie Ooreenkoms in te stem. As jy namens ’n minderjarige hierdie Ooreenkoms aanvaar, moet jy oor die minderjarige se gebruik van die Dienste toesig hou, insluitend die gebruik van enige Virtuele Items of Rekening deur sodanige minderjarige. As jy die ouer of voog van ’n minderjarige is en jy het namens hulle tot hierdie Ooreenkoms ingestem, stem jy in dat jy aanspreeklik sal wees vir alle gebruike van die Dienste, insluitend enige Virtuele Items of Rekeninge deur jou kind, ongeag of sodanige gebruike uitdruklik deur jou goedgekeur is of nie. Jy is wetlik en finansieel aanspreeklik vir al jou handelinge terwyl jy die Dienste gebruik of daartoe toegang verkry, insluitend die handelinge van enigiemand wie jy toelaat om toegang tot die Dienste of jou Rekening te verkry.

1.2. Wysigings aan hierdie Ooreenkoms. Ons behou die reg voor om hierdie Ooreenkoms ter eniger tyd, in sy geheel of gedeeltelik, te wysig. Ons sal poog om jou van enige sodanige wysigings in kennis te stel voordat die gewysigde Ooreenkoms in werking tree. As jy nie tot die bepalings van die gewysigde Ooreenkoms wil instem nie, sal jy dalk nie verder tot die Dienste toegang hê sodra die gewysigde Ooreenkoms in werking tree nie. Ons sal probeer om jou oor hierdie regsgevolg in te lig wanneer ons jou van die gewysigde Ooreenkoms in kennis stel. Deur die gewysigde Ooreenkoms aktief te aanvaar, of deur voort te gaan om die Dienste te gebruik nadat die gewysigde Ooreenkoms in werking getree het, stem jy in om deur die gewysigde bepalings van hierdie Ooreenkoms gebind te wees. Indien jy nie tot die gewysigde Ooreenkoms wil instem nie, kan jy jou gebruik van die Dienste beëindig sonder dat enige koste aan ons betaalbaar is (maar jy bly aanspreeklik vir enige onbetaalde bedrae verskuldig en betaalbaar aan enige Digitale Winkelvenster soos uiteengesit in Afdeling 4 hier onder).

1.3. Jou Rekening. Sommige elemente van die Dienste mag vereis dat jy ’n rekening skep, terwyl daar vir ander Dienste outomaties ’n rekening vir jou geskep kan word wanneer jy vir die eerste keer toegang tot die Dienste kry (in albei gevalle, ’n “Rekening”). Om ’n rekening te skep, kan u gevra word om u ouderdomsinligting en land/streek te verskaf, en dan ’n e-posadres, ’n gebruikersnaam, ’n wagwoord en enige ander inligting wat ons nodig ag in verband met die skep van u rekening te verskaf, wat alles verwerk en gestoor sal word in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid. Wanneer jy ’n Rekening skep moet jy die jongste, akkurate en volledige inligting oor jouself verskaf. Dit is jou verantwoordelikheid om jou Rekening se gebruikersnaam en wagwoord geheim te hou. Jy stem ook in dat jy nie jou Rekening, of jou Rekening se gebruikersnaam of wagwoord sal verkoop, oordra of deel nie, en jy stem in om ons dadelik in kennis te stel as jy enige ongemagtigde gebruik van jou Rekening vermoed. Ons het die reg om die skepping van enige Rekening te weier, vir enige wettige rede, en ons behou die reg voor om enige Rekening wat hierdie Ooreenkoms oortree in ooreenstemming met die beëindigingsbepalings hier onder te beëindig en om enige Rekeninginligting in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid uit te vee.

2. Beperkte lisensie.

2.1. Ons behou alle regte tot ons Intellektuele Eiendom (IP) voor. Ons en ons lisensieverleners besit en behou alle regte, titels en belang in en tot die Dienste, Virtuele Items en jou Rekening (uitgesluit enige tasbare medium waarop die Dienste verskaf mag word), insluitend alle: (1) inligting, teks, data, lêers, kode, programme (“scripts”), ontwerpe, grafika, kunswerk, illustrasies, foto’s, klank, musiek, titels, temas, voorwerpe, karakters, name, dialoog, liggings, stories, storielyne, animasie, konsepte, oudiovisuele effekte, virtuele goedere en in-spelgeldeenhede (insluitend Virtuele Items), interaktiewe funksies, spel, metodes van werking, die samestelling, montering en rangskikking van die materiaal van die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening, alle ander kopieregmateriaal; (2) handelsmerke, logo’s, handelsname, handelsdrag, diensmerke en handelsidentiteite van verskeie partye, insluitend ons eie; en (3) ander vorme van intellektuele eiendom (al die voorafgaande, gesamentlik “die Inhoud”).

2.2. Jou persoonlike, nie-kommersiële gebruik. Onderhewig aan die bepalings van hierdie Ooreenkoms, gee ons aan jou ’n beperkte, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, nie-sublisensieerbare, herroepbare lisensie om toegang tot die Dienste te verkry, insluitend Virtuele Items en jou Rekening, vir jou persoonlike, nie-kommersiële, gebruik. Die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening, insluitend die Inhoud, maar uitgesluit enige tasbare medium waarop die Dienste gelewer mag word, word gelisensieer, nie verkoop nie. Hierdie lisensie is slegs vir jou persoonlik en gee jou geen eienaarskapsregte tot enige van die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening nie (of in of tot enige van hul funksionaliteit of Inhoud nie).

2.3. Beperkings. Die beperkte lisensie wat in hierdie Ooreenkoms verleen word, gee nie aan jou enige regte tot die Dienste (insluitend die Inhoud), Virtuele Items of jou Rekening nie, en jy mag dit nie verkoop, kopieer (behalwe onder toepaslike wetlike uitsonderings soos die “privaatkopie”-uitsondering onder die toepaslike wetgewing), leen, verhuur, versprei, demonteer, dekompileer, dekripteer, kraak, bronkode daarvan aflei, terugwaarts konstrueer (behalwe waar toegelaat onder toepaslike wetlike uitsonderings wat voortspruit uit EU Riglyn 2009/24 of ander toepaslike wetgewing), wysig, afgeleide werke skep, bemark of dit andersins gebruik, onderhewig aan afsonderlike, uitdruklike skriftelike bepalings wat deur Take-Two verskaf word, om sulke gedrag toe te laat. Sonder om die voorafgaande te beperk, is daar niks in die beperkte lisensie wat in hierdie Ooreenkoms toegestaan word wat jou magtig om die Dienste (insluitend die Inhoud), Virtuele Items of jou Rekening op enige wyse te gebruik vir die ontwikkeling, opleiding, verbetering, as verskaffing van bronmateriaal aan of die bevordering van enige Generatiewe KI nutsgoed nie; en ter wille van duidelikheid, word enige sulke gebruike hiermee uitdruklik verbied. “Generatiewe KI Nutsgoed” beteken enige hulpmiddel of rekenaarprogram wat algoritmes of tegnologie gebruik wat algemeen bekend staan as kunsmatige intelligensie of masjienleer om inhoud te skep of te genereer, insluitend maar nie beperk tot sagtewarekode, geskrewe teks, stil of bewegende beelde, musikale werke, menslike stem-emulasie, oudiomateriaal of ander kreatiewe werke gebaseer op teks, beeld, klankopdragte of ander insette. As ons jou Rekening of hierdie Ooreenkoms in ooreenstemming met die bepalings hier onder beëindig, beëindig dit ook onmiddellik enige lisensie wat ons aan jou toegestaan het om die Dienste, Virtuele Items, jou Rekening of enige Inhoud te gebruik.

2.4. Regseffek. Hierdie lisensie beskryf sekere wetlike regte. Jy mag dalk ander regte onder die wette van jou staat of land geniet. Hierdie lisensie verander nie jou regte kragtens die wette van jou staat of land as die wette van jou staat of land dit nie toelaat nie.

3. Virtuele Items.

“Virtuele Items” beteken enige virtuele geldeenheid, goedere, items, reklame of effekte, insluitend maar nie beperk tot munte, punte, edelstene, bewyse, wapens, voertuie, kaarte, “skins”, “power-ups”, drag, toerusting, trofeë, belonings, kentekens of enige ander virtuele spelbates wat beskikbaar gestel is, by ’n Digitale Winkelvenster gekoop, verdien of wat andersins deur die Dienste verkry is. Virtuele Items word onder die bepalings van hierdie Ooreenkoms gelisensieer en niks hierin sal geïnterpreteer word as die oordrag van enige regte of eienaarskapsbelang in sulke Virtuele Items aan jou nie. Virtuele Items is slegs beskikbaar vir gebruikers in sekere liggings, en tensy anders vermeld in jou ooreenkoms met die betrokke Digitale Winkelvenster, mag jy nie Virtuele Items koop of gebruik as jy nie in ’n goedgekeurde area is nie. Virtuele Items mag slegs gebruik word vir inhoud wat deur die Dienste beskikbaar gestel word, wat oor die algemeen spelspesifiek is. Virtuele Items het geen geldwaarde nie, kan nie buite die Dienste gebruik word nie, en mag nie verkoop, oorgedra of vir regte geld of items van waarde buite die Dienste verkoop word nie, tensy onderhewig aan afsonderlike, uitdruklike skriftelike bepalings verskaf deur Take-Two wat sodanige gedrag toelaat. Ons het die reg om enige Virtuele Items te eniger tyd met of sonder kennisgewing aan jou te wysig, te skrap, te skuif, te verwyder of op te skort sonder enige aanspreeklikheid van enige aard teenoor jou. Ons kan die totale aantal Virtuele Items wat vir enige enkele speletjie gehou mag word of wat in totaal in jou Rekening gehou mag word, beperk. Ons kan die tydperk beperk waartydens jy virtuele items mag hou of gebruik wat verband hou met enige spesifieke speletjie of ander aspek van die dienste. Daarbenewens is die prys en beskikbaarheid van Virtuele Items om te koop of aan te skaf, onderhewig aan verandering. Jy stem in dat jy geen eienaarskap of ander regte tot of op jou Virtuele Items of Rekening het nie.

4. Aankope, fakturering en subskripsies.

4.1. Digitale Winkelvensters. Sommige aspekte van die Dienste en sommige Virtuele Items mag vereis dat jy ’n fooi betaal via ’n winkel wat deur ons of ’n derde party bedryf word (in beide gevalle, ’n “Digitale Winkelvenster”). Jou kontraktuele vennoot in die verskaffing van hierdie Dienste en Virtuele Items aan jou sal die Digitale Winkelvenster wees. Jou aankope deur die Digitale Winkelvenster is onderhewig aan enige toepaslike bepalings of voorwaardes wat deur die Digitale Winkelvenster opgelê word (“Winkelvensterbepalings”), wat almal by wyse van verwysing hierby ingesluit is. Jy is aanspreeklik vir alle kostes met betrekking tot jou aankoop van sodanige Digitale Winkelvenster en jy moet akkurate en volledige betalingsinligting aan die Digitale Winkelvenster verskaf. Ons kan die betrokke Dienste of die verskaffing van Virtuele Items opskort of kanselleer indien die Digitale Winkelvenster ons inlig dat hulle na redelike voorafkennisgewing nie volle betaling van jou ontvang het nie, of as jy terugbetalings verkry of probeer verkry wat in stryd met die toepaslike Digitale Winkelvenster se beleide is. Opskorting of kansellasie van die Dienste of Virtuele Items weens nie-betaling aan die Digitale Winkelvenster kan lei tot die verlies van toegang tot en gebruik van jou Rekening en enige Inhoud of Dienste. Om alle twyfel uit die weg te ruim, ons het geen aanspreeklikheid teenoor jou as jou toegang tot enige van die Dienste deur ’n Digitale Winkel beëindig word as gevolg van jou verbreking van hul Winkelbepalings nie.

4.2. Subskripsies. Sommige aspekte van die Dienste mag op ’n subskripsiebasis aangebied word met outomatiese, herhalende betalings aan die begin van elke faktuurtydperk (“Subskripsie”). Ons behou die reg voor om te eniger tyd met dertig (30) dae kennis die bepalings waaronder sulke funksionaliteit te koop aangebied word, te wysig. Neem asseblief kennis dat sommige Subskripsies aangebied word onderhewig aan bykomende bepalings en voorwaardes, wat die bepalings hieronder kan verander.

(1) Aankope. Subskripsies kan by ’n Digitale Winkelvenster gekoop word. Om ’n Subskripsie te gebruik, moet jy die volgende hê: ’n geldige aanspraak op die produk of diens wat met die Subskripsie verband hou, ’n geldige rekening by die Digitale Winkelvenster, insluitend ’n huidige, geldige en aanvaarde betaalmetode wat by daardie rekening geregistreer is, en ’n internetverbinding. Die Digitale Winkelvenster sal die toepaslike Subskripsiefooi (en enige toepaslike belasting) (“Fooi”) op elke Subskripsiehernuwingsdatum na jou gekose betaalmetode faktureer. Na aankoop sal jou Subskripsie(s) geaktiveer word, en jy sal toegang kry tot die voordele wat met die Subskripsie verband hou en wat ten tyde van jou inskrywing gelys is.

(2) Outomatiese hernuwing & kansellasie. Jou Subskripsie sal outomaties aan die einde van elke faktuurtydperk hernu word. Die Digitale Winkelvenster sal die Fooi faktureer na jou betaalmetode wat op daardie tydstip geldend is, tensy jy jou Subskripsie via die betrokke Digitale Winkelvenster kanselleer voordat jou huidige faktuurtydperk verstryk. Jy kan ’n Subskripsie te eniger tyd kanselleer, wat sal voorkom dat dit outomaties hernu en die Subskripsie aan die einde van jou huidige faktuurtydperk sal beëindig. As jy kanselleer, sal jy steeds voordele ontvang totdat die Subskripsie aan die einde van die geldende faktuurtydperk beëindig word. Raadpleeg asseblief die Winkelvensterbepalings vir die toepaslike terugbetalingsbeleide, indien enige.

(3) Veranderinge aan Subskripsies. Die bepalings van enige Subskripsie en die voordele wat by sodanige Subskripsie ingesluit is, mag van tyd tot tyd verander. Wysigings aan voordele mag die verandering of verwydering van voordele wat tevore geëis is, insluit. Take-Two kan ook ’n Subskripsie te eniger tyd onttrek, onderhewig aan minstens dertig (30) dae kennisgewing. Enige sulke veranderinge sal op die Digitale Winkelvenster se Subskripsieprodukbladsy bygewerk word, en jy mag kennisgewing per e-pos van Take-Two en/of die Digitale Winkelvenster oor enige sodanige veranderinge ontvang voordat dit plaasvind. Lees asseblief enige kennisgewing van veranderinge noukeurig deur. As jy nie jou Subskripsie kanselleer nadat jy kennis van ’n verandering aan die bepalings van die Subskripsie – insluitend die bedrag van die Fooi – of die voordele wat by die Subskripsie ingesluit is, ontvang het nie, sal dit beskou word as jou aanvaarding van sodanige veranderinge. Veranderinge sal in werking tree met die outomatiese hernuwing van jou Subskripsie, of andersins op die datum waarop jy uitdruklik enige sodanige veranderinge aanvaar, indien dit vroeër is.

5. Gebruikersgegenereerde en Pasgemaakte Inhoud.

5.1. Gebruikersgegenereerde Inhoud (GGI). “GGI” sluit in alle digitale inhoud of kommunikasie wat gebruikers via die Dienste skep, oplaai of versprei, insluitend maar nie beperk tot: teks, plasings, oudio- of oudiovisuele kommunikasie; kode, program, teksture, modelle, kaarte, lêers of ander bates of dokumente; foto’s, beelde, video, of enige ander ouditiewe of oudiovisuele werke; en enige terugvoer of voorstelle wat met die Dienste verband hou. GGI sluit spesifiek Pasgemaakte Inhoud uit (hier onder gedefinieer). Jy alleenlik is aanspreeklik vir die GGI wat jy via die Dienste skep, oplaai of versprei (“Jou GGI”) en jy verklaar hiermee aan ons dat jou GGI nie hierdie Ooreenkoms sal oortree nie, insluitend, sonder beperking, die bepalings van Afdeling 6.

5.2. Regte tot GGI. Jy behou alle regte, indien enige, wat jy kragtens toepaslike wetgewing tot jou GGI mag hê. Indien jy wel enige sodanige regte tot jou GGI hou, insluitend enige kopiereg of ander intellektuele eiendomsbelang, gee jy in daardie geval, in ruil vir die regte wat in hierdie Ooreenkoms aan jou gelisensieer is, hiermee aan ons ’n onherroeplike, wêreldwye, tantièmevrye, nie-eksklusiewe en sublisensieerbare reg om jou GGI te gebruik, reproduseer, redigeer, wysig, aan te pas, afgeleide werke daarop gebaseer te skep, publiseer, versprei, versend, publiek te vertoon, aan die publiek te kommunikeer, in die openbaar uit te voer en jou GGI andersins binne of via die Dienste te gebruik of vir enige ander kommersiële en nie-kommersiële doel wat met die Dienste verband hou aan te wend, insluitend maar nie beperk tot die verbetering van die Dienste, sonder vergoeding of kennisgewing, vir die volle duur van die intellektuele eiendomsregte met betrekking tot Jou GGI (insluitend alle hernuwings, terugstellings en uitbreidings van daardie regte). Sonder om die voorafgaande te beperk, sluit die regte wat hierin aan Take-Two gelisensieer word, uitdruklik die reg in vir Take-Two om ander gebruikers toe te laat om Jou GGI te gebruik as deel van ons bedryf van die Dienste. Deur jou GGI te skep, op te laai of te versprei na of via die Dienste, verklaar jy aan ons dat jy enige regte in en tot jou GGI op ’n alleen en onbeswaarde basis besit en dat enige sodanige regte wat jy in hierdie afdeling aan ons verleen, en ons benutting van daardie regte, nie die regte van enige derdepartye benadeel of skend nie.

5.3. Pasgemaakte Inhoud. Sommige van ons Dienste laat jou toe om ons nutsgoed, redigeersagteware, in-spel-funksionaliteit of ander funksies wat deur ons verskaf word (“Ons Nutsgoed”) te gebruik om die Inhoud te wysig om (byvoorbeeld) pasgemaakte vlakke, kaarte, in-spel-bates, ontwerpe, drag, karakters, monderings, roetes, speletjies of ander inhoud gebaseer op die Inhoud (“Pasgemaakte Inhoud”) te skep. Pasgemaakte Inhoud sluit, sonder beperking, alle inhoud in wat met Ons Nutsgoed geskep is, insluitend in-spel-bates, kaarte, skermkiekies, video’s, opnames van in-spel-oudio, speletjie-snitte en regstreekse strome. Jy mag Pasgemaakte Inhoud slegs saam met die Dienste gebruik en/of slegs soos deur ons gemagtig. Jy alleenlik is aanspreeklik vir die Pasgemaakte Inhoud wat jy skep en stem in dat sodanige Pasgemaakte Inhoud nie hierdie Ooreenkoms sal skend nie, insluitend, sonder beperking, die bepalings in Afdeling 6.

5.4. Regte tot Pasgemaakte Inhoud.Take-Two behou alle regte tot en eienaarskap van alle Pasgemaakte Inhoud onder toepaslike wetgewing voor. Indien, kragtens toepaslike wetgewing, jou skepping van Pasgemaakte Inhoud daartoe lei dat jy enige intellektuele eiendomsregte tot sodanige Pasgemaakte Inhoud hou, wys jy in daardie geval, in ruil vir die regte wat in hierdie Ooreenkoms aan jou gelisensieer is, hiermee vryelik by die skepping van sodanige Pasgemaakte Inhoud, alle regte, titels en belang in en tot sodanige Pasgemaakte Inhoud aan ons toe, insluitend sonder beperking, alle intellektuele eiendomsregte regoor die wêreld vir die volle duur van sodanige intellektuele eiendomsregte (insluitend alle hernuwings, terugstellings en uitbreidings van daardie regte). Indien jy, ten spyte van die voorafgaande toewysing, om enige rede enige intellektuele eiendomsbelang of ander regte in die Pasgemaakte Inhoud behou, verleen jy hiermee aan ons ’n onherroeplike, wêreldwye, tantièmevrye, nie-eksklusiewe en sublisensieerbare reg om sodanige Pasgemaakte Inhoud te gebruik, reproduseer, redigeer, wysig, aan te pas, afgeleide werke daarop gebaseer te skep, publiseer, versprei, versend, vertoon, aan die publiek te kommunikeer, dit in die openbaar uit te voer en andersins binne of via die Dienste of vir enige ander kommersiële en nie- kommersiële doel wat met die Dienste verband hou te benut, insluitend maar nie beperk tot die verbetering van die Dienste, sonder vergoeding of kennisgewing, vir die volle duur van die intellektuele eiendomsregte wat op sodanige Pasgemaakte Inhoud betrekking het (insluitend alle hernuwings, terugstellings en uitbreidings van daardie regte). Sonder om die voorafgaande te beperk, sluit die regte wat hierin aan Take-Two gelisensieer is, uitdruklik die reg in vir Take-Two om ander gebruikers toe te laat om sodanige Pasgemaakte Inhoud te gebruik as deel van ons bedryf van die Dienste.

5.5. Inhoudmoderering; reg om te verwyder. Ons het geen verpligting om enige van jou GGI of die Pasgemaakte Inhoud wat jy skep, te herberg, in stand te hou, te ondersteun of te versprei nie. Ons het nie noodwendig enige GGI of Pasgemaakte Inhoud wat via die Dienste beskikbaar mag wees, nagegaan nie en is nie verplig om dit aktief te monitor nie. Ons waarborg nie die sekuriteit, kwaliteit of oorspronklikheid van enige GGI of Pasgemaakte Inhoud nie. GGI en Pasgemaakte Inhoud verteenwoordig nie die sienings van Take-Two of sy bestuur, werknemers of enige ander persoon wat met ons geassosieer word nie. Jy is daarvan bewus dat ons enige of alle GGI of Pasgemaakte Inhoud kan verander, verwyder, onderdruk, blokkeer, versteek, wegneem of uitvee, en enige onwettige GGI of Pasgemaakte Inhoud en enige verwante gebruikersinligting aan die toepaslike owerhede kan rapporteer. In ooreenstemming met ons verpligtinge kragtens toepaslike wetgewing, as ons stappe neem teen jou GGI of die Pasgemaakte Inhoud wat jy uit die Dienste skep, jou Rekening opskort of verban of andersins jou toegang tot sommige of al die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening as gevolg van jou GGI of die Pasgemaakte Inhoud wat jy skep, beperk, sal ons poog om jou daarvan in kennis te stel.

6. Gebruikersreëls.

Vir die doeleindes van hierdie Afdeling 6, sluit “Dienste” Virtuele Items en jou Rekening in; en “Materiaal” beteken jou GGI en enige Pasgemaakte Inhoud wat jy skep.

6.1. Geen onwettige optrede of ongemagtigde kommersiële benutting. Jy onderneem die volgende:

(1) Jy sal die Dienste slegs vir wettige doeleindes gebruik, in ooreenstemming met toepaslike wetgewing.

(2) Jy sal nie die Dienste in verband met enige weddenskap van enige geld of ander item van waarde gebruik nie, tensy dit onderhewig is aan afsonderlike, uitdruklike skriftelike bepalings verskaf deur Take-Two wat sodanige handeling toelaat.

(3) Jy sal die Dienste vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële doeleindes gebruik, en jy sal nie die Dienste kommersieel benut nie, tensy dit onderhewig is aan afsonderlike, uitdruklike skriftelike bepalings wat deur Take-Two verskaf word en wat sodanige handeling toelaat. Dit sluit in deelname aan, in staat stelling of aanmoediging van die versameling, verkoop of uitruil van enigiets van die Dienste (insluitend, maar nie beperk tot enige Virtuele Items of Rekeninge) wat nie uitdruklik deur Take-Two gemagtig is nie; die fasilitering, skep of instandhouding van enige ongemagtigde verbinding met die Dienste (insluitend enige ongemagtigde bediener wat enige van die Dienste wysig, naboots of andersins met enige van die Dienste koppel); en die skep van of deelname aan enige benutting van prysverskille van Virtuele Items op enige manier (byvoorbeeld tussen regte geldeenheidpryse).

6.2. Respektering van intellektuele eiendom. Jy stem in dat jy nie die Dienste sal gebruik om enige Materiaal te skep, op te laai of te versprei wat enige derdeparty se kopiereg, handelsmerk of ander intellektuele eiendomsregte skend of andersins die bepalings van Afdeling 5 oortree nie.

6.3. Gedragskode. Jy onderneem die volgende:

(1) Jy sal nie onbehoorlike of ongemagtigde middele gebruik om in te meng met enige ander gebruiker se vermoë om die Dienste te gebruik soos bedoel, of om dit nadelig te beïnvloed nie; om ’n onregverdige spelvoordeel te verkry; of om toegang te verkry tot Virtuele Items of ander Inhoud waarop jy nie ’n geldige reg het nie. Dit sluit die gebruik van kullery (“cheats”), ongemagtigde modifikasies, kraking (“hacks”), haakplekke (“glitches”) of ander tegniese misbruike, en uitvissing (“phishing”), swendelary (“scamming”) of sosiale manipulasie in.

(2) Jy sal nie die Dienste gebruik om enige Materiaal te skep, op te laai of te versprei wat ’n ander persoon se privaatheid skend of daarop inbreuk maak nie. Dit sluit “doxing” in, d.w.s. die deel van inligting om ’n ander persoon in die verleentheid te stel, te intimideer, te benadeel of te teister of dreig om dit te doen.

(3) Jy sal nie die Dienste gebruik om enige Materiaal te skep, op te laai of te versprei wat wetend of opsetlik misleidend, vals of bedrieglik is nie. Jy sal nie die Dienste gebruik om gemorspos (“spam”) uit te stuur nie, d.w.s. herhaaldelik of periodiek ’n kommunikasiekanaal misbruik op ’n manier wat die werksaamhede van die Dienste ontwrig of daarmee inmeng, enige derdeparty-produk of -diens adverteer, of wat enige ander nadelige impak het op die gebruiker se vermoë om die Dienste te gebruik soos bedoel nie.

(4) Jy sal nie die Dienste gebruik om Materiaal te skep, op te laai of te versprei wat werklike of skokkend-realistiese uitbeeldings of beskrywings van bloederige tonele, oormatige geweld, marteling of dieremishandeling bevat nie. Dit sluit alle uitbeeldings van sulke inhoud in, ongeag of die materiaal werklike of gemanipuleerde media, animasie, rekenaargegenereerde beelde of ander digitale skeppings is.

(5) Jy sal nie die Dienste gebruik om Materiaal te skep, op te laai of te versprei of enige gedrag beoefen wat ’n persoon se eetversteuring, selfmoord of ander dade van fisiese selfskade uitbeeld, bevorder of probeer normaliseer, aanmoedig of dit bewustelik tot gevolg het nie. Dit sluit Materiaal of gedrag in wat redelikerwys verstaan word dat dit ’n ander persoon aanhelp of aanmoedig om hulself fisies te beseer of uit te honger; om gevaarlike hoeveelhede alkohol, dwelms of ander stowwe te gebruik; en om betrokke te raak by of te dreig met selfskade om iemand anders te intimideer, te manipuleer of onder dwang te plaas.

(6) Jy sal nie die Dienste gebruik om enige beledigende, afknouende, of teisterende Materiaal te skep, op te laai of te versprei of sodanige gedrag beoefen wat redelikerwys verstaan word as ’n fisieke of verbale dreigement teenoor ’n ander persoon nie. Dit sluit in lasterlike Materiaal en gedrag soos uitkamping (“camping”), verpesting (“griefing”), stroomkaping (“sniping”), die aanmelding van vals klagtes by die polisie (“swatting”), of ander vorms van in-spel-wangedrag.

(7) Jy sal nie die Dienste gebruik om pornografiese, obsene of seksueel-teisterende Materiaal te skep, op te laai of te versprei of enige sodanige gedrag beoefen nie. Dit sluit die verspreiding van ongevraagde of ongewenste seksueel-suggestiewe Materiaal in; gedrag wat neerkom op die ongevraagde of ongewenste seksualisering van ’n ander persoon; die maak van dreigemente of loods van aanvalle gebaseer op ’n ander persoon se werklike, waargenome of veronderstelde seksualiteit of seksuele aktiwiteit; of die ongemagtigde deel van ’n ander persoon se seksueel-suggestiewe of eksplisiete inhoud sonder hul toestemming (d.w.s. “wraakpornografie”).

(8) Jy sal nie die Dienste gebruik om enige Materiaal te skep, op te laai of te versprei wat die seksuele misbruik van minderjariges uitbeeld, bevorder of poog om dit te normaliseer nie, dit aanmoedig of wat doelbewus daartoe lei nie. Dit sluit Materiaal in wat minderjariges op enige manier seksualiseer, insluitend regte of gemanipuleerde media, animasie, rekenaargegenereerde beelde of ander digitale skeppings; om seksueel-suggestiewe of eksplisiete kommunikasie met ’n minderjarige te voer of te probeer om dit te doen; en die aanvra van seksueel-suggestiewe of eksplisiete Materiaal van, of die deel van sodanige Materiaal met ’n minderjarige.

(9) Jy sal nie die Dienste gebruik om Materiaal te skep, op te laai of te versprei of enige gedrag beoefen wat haatspraak of -handelinge daarstel nie, wat ons definieer as enige vorm van uitdrukking wat redelikerwys verstaan word as ’n aanval of wat haat of geweld teen ’n individu of groep bevorder, gebaseer op enige van die volgende kenmerke: ouderdom; kleur of ras; gestremdheid; etnisiteit; geslag of geslagsidentiteit; nasionale afkoms of immigrasiestatus; godsdienstige affiliasie; geslag of seksuele oriëntasie; militêre diens; sosio-ekonomiese klas, status of kaste; of gewig, grootte of liggaamstipe.

(10) Jy sal nie die Dienste gebruik om Materiaal te skep, op te laai of te versprei of gedrag beoefen wat gewelddadige ekstremisme of terrorisme uitbeeld, bevorder of ondersteun nie. Dit sluit enige Materiaal of gedrag in wat redelikerwys verstaan word as die onderskrywing of ondersteuning van ekstremistiese geweld of die persone wat sulke dade pleeg; en die bevordering van ekstremistiese ideologieë of samesweringsteorieë wat geweld teen ander aanmoedig of aanhits.

(11) Jy sal enige bykomende reëls volg soos uiteengesit in die individuele Gemeenskapstandaarde wat op jou gebruik van spesifieke speletjies, programme, produkte of webwerwe binne die Dienste van toepassing mag wees, wat by wyse van verwysing almal hierby ingesluit is.

(12) Benewens die voorafgaande, sal jy nie die Dienste gebruik om enige ander Materiaal te skep, op te laai of te versprei of enige gedrag beoefen wat andersins onwettig is nie of die Dienste te gebruik om te probeer of saamsweer om enige van die oortredings te pleeg wat in hierdie Gedragskode uitegedruk is nie.

6.4. Verbod op tegniese uitbuitings. Jy onderneem die volgende:

(1) Jy sal nie ’n IP-instaanbediener of ander metodes gebruik om jou ligging of woonplek te verdoesel nie, insluitend, sonder beperking, om geografiese beperkings op toegang tot Inhoud, toegangskontroles of tegniese beskermingsmaatreëls te omseil; of om aktiwiteite wat onwettig is kragtens die toepaslike plaaslike wetgewing, te beoefen nie.

(2) Jy sal nie, tensy onderworpe aan afsonderlike, uitdruklike skriftelike bepalings wat deur Take-Two verskaf word, die Dienste gebruik via, of enige Inhoud kopieer na ’n afstandsbediener, virtuele rekenaar of ander stelsel of netwerk insluitend, sonder beperking, een wat dit moontlik maak (of voorgee om dit moontlik te maak) dat sodanige Dienste of Inhoud afgelaai of gestroom kan word na een of meer aparte internet-geaktiveerde toestelle nie.

(3) Jy sal nie enige foute, “glitches”, uitbuitings, kullery, kraking, skrip, bots, ongemagtigde modifikasies, of ander metodes wat bedoel is om kwaadwillig met die Dienste om te gaan, gebruik, bevorder of beskikbaar stel nie, insluitend sonder beperking, om hierdie Ooreenkoms te oortree; om inligting of gebruikersdata in te samel; stelselkwesbaarhede uit te buit; inhoudmoderering of filterstelsels te omseil; of die werking van die Dienste andersins onderskep, herlei, of daarmee inmeng nie.

(4) Jy sal geen vorm van terugwaartse konstruksie, dekompilasie of demonterings (behalwe waar dit onder toepaslike wetlike uitsonderings wat voortspruit uit EU Riglyn 2009/24 of ander toepaslike wetgewing toegelaat word), vertoon of uitvoer nie, afgeleide werke gebaseer op die Dienste voorberei of dit andersins wysig nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik, sonder ons uitdruklike vooraf skriftelike toestemming nie.

(5) Jy sal nie die Dienste gebruik om enige sagteware, program, kode of ander inligting te versprei, op te laai of oor te dra nie (insluitend maar nie beperk tot enige virus, wurm, tydbot, kanselleerbot, trojaanse perd, krakings of ander skadelike kode) om die Dienste op enige ongemagtigde manier te wysig of te verander, of om sodanige inligting oor te dra nie.

6.5. Ondersteuning of aanmoediging van oortredings. Jy onderneem dat jy geen materiële ondersteuning aan ’n ander gebruiker se skending van of poging tot skending van hierdie Ooreenkoms sal verskaf verleen nie. Dit sluit in die verskaffing van finansiële ondersteuning; kennis, kundigheid of ander bystand; of herhaalde aanmoediging om gedrag wat hierdie Ooreenkoms oortree, te beoefen nie.

6.6. Toepaslikheid op werknemers, agente en kontrakteurs. Ter wille van duidelikheid: die reëls vir optrede en gedrag in hierdie Afdeling 6 is van toepassing op jou kommunikasie en interaksies met Take-Two se werknemers, agente en kontrakteurs insluitend, sonder beperking, en individue in ons kliëntediens-, ingenieurs-, sekuriteits- of gemeenskapspanne.

6.7. Gevolge van oortredings. As jy die Ooreenkoms oortree, insluitend sonder beperking die Gebruikersreëls in hierdie Afdeling 6 (soos van tyd tot tyd gewysig), behou Take-Two die reg voor om stappe teen jou te neem, insluitend, sonder beperking: die terugstelling van sommige of alle in-spel-vordering wat met jou Rekening geassosieer word; die opskorting van toegang tot sommige of al die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening; die beëindiging van toegang tot sommige of al die Dienste, Virtuele Items, of die sluiting van jou Rekening in ooreenstemming met die beëindigingsbepalings hier onder; jou verhinder om in die toekoms ’n rekening te skep of toegang tot die Dienste te verkry; of toepaslike regstappe om hierdie Ooreenkoms of ons ander regte kragtens toepaslike wetgewing af te dwing. Ons kan die wetstoepassers of ander regeringsagentskappe of regulerende liggame in kennis stel, en enige geassosieerde persoonlike data verskaf soos uiteengesit in ons Privaatheidsbeleid, as die oortreding ’n bedreiging vir jou eie lewe of veiligheid of die van ander persone behels, of enige ander aktiwiteit wat ons glo onwettig is. Ons behou die reg voor om stappe teen jou te neem op grond van inligting wat ons van derdepartye mag ontvang, insluitend, sonder beperking, ander gebruikers, wetstoepassers of ander regeringsagentskappe of ander regulerende owerhede. Ons is nie aanspreeklik vir enige skending van hierdie Ooreenkoms deur jou of deur enige ander gebruiker nie.

6.8. Monitering; gebruikersnutsgoed en outomatiese stelsels. Ons kan (maar is nie verplig) om die gebruik van die Dienste aktief te monitor vir ’n verskeidenheid van verskillende doeleindes, insluitend die voorkoming van bedrog en kraking; om te verseker dat jy aan hierdie Ooreenkoms voldoen; die afdwinging van die bepalings van hierdie Ooreenkoms; en die verbetering van die Dienste.

Die Dienste mag moderering- en filterstelsels gebruik, soos outomatiese woordfilters en inhoud- of simboolherkenningsagteware, wat bedoel is om die verspreiding van Materiaal wat hierdie Ooreenkoms oortree, te voorkom of te beëindig. Die Dienste kan ook nutsgoed insluit om gebruikers in staat te stel om hul interaksies met ander gebruikers te beheer, soos om gebruikers toe te laat om vir in-spel-teksklets of -stemkommunikasie in te teken, of om gebruikers in staat te stel om ander gebruikers te “uit te doof” of te blokkeer. Die Dienste mag rapporteringsnutsgoed insluit, hetsy in die speletjie of via toegewyde ondersteuningswebwerwe, waarmee gebruikers oortredings van die Gedragskode vir ons hersiening kan rapporteer.

Die funksionaliteit en nutsgoed wat hierbo beskryf word, kan algoritmes, kunsmatige intelligensie, masjienleer of ander geoutomatiseerde stelsels insluit om ons te help om die doelwitte wat in hierdie afdeling beskryf word te bereik op die skaal en omvang wat nodig is om die Dienste effektief vir ons gebruikers te onderhou.

Dienste se moderering- en filterstelsels kan moontlik verskil, insluitend gebaseer op die Inhoud, ouderdomsbeperking of teikengehoor van ’n spesifieke Diens. Meer inligting oor hoe ons data met betrekking tot die gebruik van die Dienste monitor en insamel, is beskikbaar in ons Privaatheidsbeleid. Vir meer inligting oor die rapportering van oortredings van ons beleide, besoek asseblief ons Kliëntediens.

7. Inhoudrapportering; afhaal-versoeke; DMCA.

7.1. Skadelike of onwettige inhoud. As jy bewus is van enige GGI of Pasgemaakte Inhoud beskikbaar op die Dienste wat die gebruikersreëls in Afdeling 6 van hierdie Ooreenkoms oortree, insluitend die Gedragskode, kan jy ons in kennis stel deur gebruik te maak van die rapporteringsnutsgoed wat in die speletjie of op ons betrokke kliëntedienswebwerwe beskikbaar is. Besoek asseblief ons Kliëntediens vir meer inligting oor hoe om GGI of Pasgemaakte Inhoud wat die gebruikersreëls oortree, aan te meld. Deur enige sodanige kennisgewing aan ons in te dien, bevestig jy dat jy bona fide oortuig is dat die GGI of Pasgemaakte Inhoud wat jy rapporteer, die Ooreenkoms oortree en die inligting wat jy in jou kennisgewing verskaf, akkuraat en volledig is.

7.2. Kennisgewing van kopiereg- of handelsmerkskending. Ons reageer op kennisgewings van kopieregskending wat aan die vereistes van die Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512 (die “DMCA”) voldoen. As jy glo dat enige inhoud, GGI, Pasgemaakte Inhoud of ander aspek van die dienste op kopieregskending of wanaanwending van jou handelsmerk neerkom, dien asseblief ’n kennisgewing van beweerde skending by ons aangewese agent in, met die volgende geskrewe inligting:

(1) Jou naam, adres, telefoonnommer en e-posadres;

(2) ’n Gedetailleerde beskrywing van die kopieregbeskermde werk wat jy beweer geskend is;

(3) Die URL of ’n gedetailleerde beskrywing van waar die materiaal wat jy beweer geskend is, geleë is;

(4) Jou verklaring dat jy in goeie trou glo dat die betwiste gebruik nie deur die kopieregeienaar, sy agent of toepaslike wetgewing gemagtig is nie;

(5) Jou verklaring, onder straf van meineed, dat die inligting in jou kennisgewing akkuraat is en dat jy die kopieregeienaar is of gemagtig is om namens die kopieregeienaar op te tree; en

(6) ’n Fisieke of elektroniese handtekening van die eienaar van die kopiereg ter sprake of die persoon wat gemagtig is om namens hulle op te tree.

Ons aangewese agent se kontakinligting is:

Diensverskaffer: Take-Two Interactive Software, Inc.

Posadres: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

Verenigde State van Amerika

Aandag: DMCA Verwyderingskennisgewing

Telefoon: +1 (646)-536-2842

E-pos: [email protected]

Neem asseblief kennis dat jy kragtens die DMCA vir skadevergoeding (insluitend koste en prokureursfooie) aanspreeklik kan wees as jy wetend ’n wanvoorstelling maak dat sekere materiaal of aktiwiteite op regte inbreuk maak. Neem asseblief ook kennis dat die inligting wat jy in jou kopieregskendingkennisgewing verskaf, aan die persoon wat verantwoordelik is vir die beweerde skendende materiaal verskaf mag word.

7.3. Beleid rakende herhaalde oortredings. As jy hierdie Ooreenkoms herhaaldelik oortree, byvoorbeeld deur ons intellektuele eiendomsregte, die Gedragskode of die regte van derdepartye te skend, behou ons die reg voor om stappe teen jou te neem, insluitend, sonder beperking: die opskorting van toegang tot sommige of alle Dienste, Virtuele Items en/of jou Rekening; die sluiting van jou Rekening in ooreenstemming met die beëindigingsbepalings hier onder; verbod op die skep van ’n rekening of toegang tot die Dienste in die toekoms; of toepaslike regstappe om hierdie Ooreenkoms of ons ander regte kragtens toepaslike wetgewing af te dwing.

8. Bywerkings en funksionaliteite.

8.1. Bywerkings en wysigings. Ons mag regstellings, bywerkings of opgraderings aan die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening verskaf wat nodig mag wees vir voortgesette gebruik van die Dienste, insluitend outomatiese of “agtergrond”-bywerkings, sonder dat ons jou daarvan in kennis stel. Sodanige bywerkings is onderhewig aan hierdie Ooreenkoms, tensy ander bepalings saam met die bywerkings verskaf word, in welke geval daardie ander bepalings van toepassing sal wees. Ons is nie verplig om enige bywerkings beskikbaar te stel nie. Ons waarborg nie dat ons die weergawe van die stelsel of toestel waarvoor jy enige deel van die Dienste gelisensieer, verkry of gekoop het, sal ondersteun nie, tensy ons aansprake oor versoenbaarheid gemaak het. Ons mag van tyd tot tyd, sonder bykomende koste vir jou, enige van ons Dienste, Virtuele Items en/of jou Rekening om ’n geldige rede wysig, verander of opskort, hetsy tensy volle of gedeeltelik. Geldige redes sluit in, sonder beperking: die verbetering van ons Dienste, Virtuele Items of jou Rekening (soos die aanbied van nuwe Dienste, Virtuele Items of Inhoud); veranderinge wat nodig is vir spelbalansering, vir foutoplossing of om uitbuiting te voorkom of teë te werk, veranderinge wat nodig is as gevolg van ’n nuwe tegniese omgewing of ’n toename of afname in die aantal gebruikers; vermoedelike of werklike skending van intellektuele eiendom; veranderinge in lisensies wat ons van derdepartye hou of ander derdeparty nakomingsvereistes; beëindiging van ooreenkomste wat ons met derdepartye het vir watter rede ook al; staking van verskaffing deur ’n derdeparty van ’n diens of funksionaliteit wat deel is van of verbind is met ons Dienste, ’n Virtuele Item of jou Rekening; beduidende veranderinge van spesifieke en verifieerbare opemarkkostes, nodige verbetering van die veiligheid van gebruikers of ander derdepartye; of weens ander wesenlike, wetlike, ‏‏regulatoriese of sekuriteitsredes.

8.2. Outo-gegenereerde spelers. As deel van die Dienste kan ons jou die geleentheid bied om saam met jou vriende of ander gepaste teenstanders te speel. Om te verseker daar beskikbare teenstanders op die regte vaardigheidsvlak vir jou is, mag sommige van hierdie gepaste teenstanders outo-gegenereerde, rekenaarbeheerde spelers wees wat soos regte mense lyk en speel.

8.3. Beskikbaarheid. Die Dienste, Virtuele Items, Inhoud of jou Rekening kan vir ’n beperkte tyd aangebied word, of kan wissel na gelang van jou gebied of toestel. As jy van gebied verander, sonder benadeling van ons oordraagbaarheidsverpligtinge onder die toepaslike wetgewing en afhangende van jou ooreenkoms met die toepaslike Digitale Winkelvenster, sal jy dalk opnuut sekere Dienste, Virtuele Items of Inhoud moet bekom waarvoor jy reeds in jou vorige gebied betaal het of wat jy reeds verkry het. Eweneens, as jy van gebied verander, sal jy dalk nie meer toegang tot sekere Dienste, Inhoud of Virtuele Items hê waartoe jy in jou vorige gebied toegang kon kry, as sodanige Dienste, Inhoud of Virtuele Items deur die toepaslike wette van die nuwe gebied waarin jy jou nou bevind, verbied word.

8.4. Derdepartydienste. Dit mag wees dat jy via die Dienste toegang kan verkry tot inhoud, sagteware, toepassings, produkte, webwerwe, platforms, funksionaliteit en dienste wat deur derdepartye bedryf word wat nie deel is van Take-Two of andersins onder ons beheer is nie (“Derdepartydienste”). As jy kies om toegang te verkry tot, transaksies aan te gaan met, dit te aktiveer, of andersins met enige sodanige Derdepartydienste om te gaan, verstaan jy dat jy die toepaslike derdeparty-entiteit opdrag gee om sodanige Derdepartydienste aan jou beskikbaar te stel. Jy is verantwoordelik vir jou interaksies met derdepartye. Wanneer jy ons Dienste gebruik om toegang tot Derdepartydienste te verkry, sal enige toepaslike gebruiksbepalings wat met die Derdepartydienste geassosieer word, jou gebruik van daardie Derdepartydiens beheer. Ons onderskryf nie enige Derdepartydienste wat op of deur die Dienste beskikbaar gestel of bemark word nie. Ons lisensieer nie enige intellektuele eiendomsregte aan jou as deel van enige Derdepartydienste nie, en ons is nie verantwoordelik of aanspreeklik teenoor jou of andere vir enige Derdepartydienste of vir die resultate, inligting, inhoud of interaksies wat jy mag teëkom tydens die gebruik daarvan nie. Enige bekommernisse wat jy het met betrekking tot die resultate, inligting, inhoud of interaksies wat jy mag teëkom tydens die gebruik van sodanige Derdeparty-dienste, moet aan die verskaffer van sodanige Derdeparty-dienste gerig word.

8.5. Internet-gebaseerde dienste. Die Dienste kan verbinding met die internet via ’n draadlose of sellulêre netwerk vereis, en kan gevolglik sekere standaardinligting oor die toestel, stelsel en sagteware wat deur jou gebruik word om aan die Dienste te koppel, ontvang. Sulke inligting word deur ons ingesamel en gebruik in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid. Jy alleenlik is verantwoordelik vir die instandhouding en betroubaarheid van jou internetverbinding op jou eie koste, asook vir enige gebruiksfooie wat mag ontstaan as gevolg van jou toegang tot die Dienste via enige draadlose of sellulêre netwerk.

8.6. Derdeparty-advertensies. Sommige van die Dienste mag advertensies vir of skakels na derdeparty-webwerwe, inhoud, goedere, promosies of dienste insluit (“Derdeparty-advertensies”). Ons is nie verantwoordelik vir en beheer ook nie die inhoud van enige Derdeparty-advertensies nie, en die insluiting van sodanige Derdeparty-advertensies in die Dienste beteken nie dat ons sodanige Derdeparty-advertensies of die webwerwe, inhoud, goedere, promosies, dienste of besigheidspraktyke van die derdeparty-verskaffers van sodanige Derdeparty-advertensies onderskryf of goedkeur nie.

9. Jou verantwoordelikhede teenoor ons.

Jy stem in om Take-Two te verdedig, skadeloos te stel en te hou van en teen enige en alle direkte aanspreeklikhede, skadevergoeding, verliese wat voortspruit uit of in verband met: (1) jou verbreking van hierdie Ooreenkoms; (2) enige inligting of inhoud deur jou verskaf wat die regte van ’n derdeparty skend wanneer ons dit in ooreenstemming met hierdie Ooreenkoms gebruik; en (3) jou onwettige handelinge of versuim. Ons kan op eie koste help met die verdediging van enige aangeleentheid onderhewig aan skadeloosstelling deur jou, en in so ’n geval stem jy in om met ons saam te werk, en ons sal redelike stappe neem om ons verliese te beperk. Daar word egter nie van jou verwag om Take-Two skadeloos te stel ten opsigte van enige aanspreeklikhede, skade of verliese wat voortspruit uit of in verband met die nalatige handelinge of versuim, bedrog of opsetlike wangedrag deur Take-Two, Take-Two se beamptes, werknemers, kontrakteurs of agente, of tot die mate waarin jy nie vir die oortreding verantwoordelik is nie.

Jy alleenlik is aanspreeklik vir enige derdeparty-kostes wat jy aangaan om die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening te gebruik.

10. Beëindiging.

Jy kan te eniger tyd ophou om die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening te gebruik en hierdie Ooreenkoms beëindig deur alle kopieë van enige materiaal of sagteware in jou besit te vernietig of te uit te vee en/of deur jou Rekening uit te vee. Daarbenewens kan jy te eniger tyd versoek dat ons jou Rekening en jou persoonlike inligting in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid uitvee.

Vir enige Dienste, Virtuele Items en/of Rekening wat vir ’n onbepaalde tydperk aan jou verskaf word, het ons die reg om hierdie Ooreenkoms en jou toegang tot die Dienste, Virtuele Items en jou Rekening te beëindig, of op te hou om sulke Dienste te verskaf, te eniger tyd om enige rede in ons uitsluitlike diskresie. Indien ons redelike wyses het om jou te kontak en waar prakties moontlik, sal ons probeer om jou redelik vooraf in kennis te stel van enige sodanige beëindiging of staking van Dienste wat in werking sal tree. Waar dit nie prakties moontlik is om jou vooraf in kennis te stel nie, sal ons probeer om jou so gou moontlik daarna in te lig. Indien jou gewone plek van verblyf in Duitsland is, sal die reg van beide partye op buitengewone beëindiging om goeie redes onaangeraak bly. Goeie rede bestaan indien daar nie redelikerwys van die beëindigende party, met inagneming van alle omstandighede van die spesifieke geval en met inagneming van die belange van beide partye, verwag kan word om die kontraktuele verhouding voort te sit tot die ooreengekome beëindiging of tot die verstryking van ’n kennisgewingtydperk nie.

Ons kan jou reg op toegang tot enige aspek van die Dienste, Virtuele Items, Inhoud en/of jou Rekening onmiddellik beëindig of opskort indien jy hierdie Ooreenkoms oortree; die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening bedrieglik, onwettig of op enige ander manier as vir die beoogde doeleindes gebruik; enige nadelige verrigtinge teen ons inisieer; of as ons onder ’n wetlike verpligting is om dit te doen. As ons besluit om jou reg op toegang tot sommige of al die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening te beëindig of op te skort, sal ons probeer om jou vooraf in kennis te stel van sodanige beëindiging of opskorting, tensy die aksie geneem word onder ’n wetlike verpligting wat nie vereis dat ons u in kennis stel of as dit nie vir ons prakties moontlik is om dit te doen nie.

Jy erken en stem in dat, indien hierdie Ooreenkoms beëindig word (of indien ons jou reg op toegang tot enige van die Dienste, Virtuele Items, Inhoud of jou Rekening in ooreenstemming met die bepalings van hierdie Ooreenkoms beëindig), die lisensies wat ingevolge hierdie Ooreenkoms (of met betrekking tot sodanige Dienste, Virtuele Items, Inhoud of Rekening) aan jou toegestaan is, onmiddellik sal beeïndig.

11. Waarskuwing van fotosensitiewe aanvalle.

’n Baie klein persentasie individue mag epileptiese aanvalle ervaar wanneer hulle aan sekere ligpatrone of flikkerende ligte blootgestel word, insluitend sommige van die visuele effekte wat in sekere videospeletjies voorkom. Selfs individue met geen geskiedenis van epilepsie of fotosensitiwiteit mag simptome ervaar. As jy of enigiemand in jou gesin ’n epileptiese of fotosensitiwiteitstoestand het, raadpleeg asseblief jou dokter voordat jy enige van ons videospeletjies speel.

As jy enige van die volgende simptome ervaar terwyl jy enige van ons videospeletjies speel, staak die spel onmiddellik en raadpleeg jou dokter voordat jy verder speel: duiseligheid, verandering in visie, oog- of spiertrekkings, verlies van bewussyn, disoriëntasie, enige onwillekeurige beweging of stuiptrekkings.

12. Diverse.

12.1. Algemeen. Hierdie Ooreenkoms, saam met die dokumente of polisse wat hiermee verband hou, is die volledige ooreenkoms tussen jou en ons met betrekking tot jou gebruik van die Dienste (insluitend Virtuele Items en jou Rekening). Dit vervang enige vorige skriftelike ooreenkomste tussen jou en ons rakende jou gebruik daarvan. Jy stem in dat ons hierdie Ooreenkoms, in die geheel of gedeeltelik, te eniger tyd kan toewys. Indien ons toewysing daartoe lei dat ons nie meer die kontrakterende party is nie, het jy die reg om hierdie Ooreenkoms te beëindig. Jy mag nie jou regte toewys of jou verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms oordra of enige regte tot die gebruik van die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening oordra nie. Indien jou gewone plek van verblyf in Duitsland is, is die voorafgaande sin nie van toepassing op enige geldelike eise wat jy teen ons mag hê, wat uit hierdie Ooreenkoms voortspruit nie. Indien enige bepaling van hierdie Ooreenkoms om enige rede as onafdwingbaar beskou word, sal sodanige bepaling óf slegs herformuleer word in die mate wat nodig is om dit afdwingbaar te maak, óf heeltemal uit die Ooreenkoms verwyder word en die oorblywende bepalings van hierdie Ooreenkoms sal van krag bly. Afdelings 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 – 15 en dié wat weens hul aard steeds van toepassing is nadat hierdie Ooreenkoms eindig, sal na enige beëindiging of kansellasie van hierdie Ooreenkoms geldend bly. Enige party kan inligting wat met hierdie Ooreenkoms of gebruik van die Dienste verband hou, openbaar maak soos nodig om aan enige wet, regulasie, regsproses of regeringsversoek te voldoen.

12.2. Uitvoerwetgewing.Jy moet aan alle toepaslike plaaslike en internasionale uitvoerwette en regulasies (wat van tyd tot tyd gewysig kan word) en wat op die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening van toepassing is, voldoen, wat beperkings op bestemmings, gebruikers en gebruik insluit. Jy onderneem dat jy nie enige deel van die Dienste, Virtuele Items of jou Rekening sal uitvoer, heruitvoer, aflaai of andersins sal oordra na enige land (of na ’n burger of inwoner van daardie land) waarheen die VSA ’n verbod op die in/uitvoer van goedere geplaas het nie, of aan enigiemand op die Amerikaanse tesourie-departement se lys van Specially Designated Nationals and Blocked Persons [Spesiaal Aangewese Burgers en Geblokkeerde Persone] en ander sanksielyste wat deur die Office of Foreign Assets Control [Kantoor van Buitelandse Batebeheer] (OFAC) geadministreer word. Jy bevestig en waarborg dat jy jou nie bevind in, onder die beheer is van, of ’n onderdaan of inwoner van ’n verbode land is nie en dat jy nie ’n Spesiaal Aangewese Burger of Geblokkeerde Persoon is nie.

13. Kontak ons.

As jy enige vrae of bekommernisse oor die Dienste, Virtuele Items, jou rekening of hierdie ooreenkoms het, besoek asseblief Take-Two se Kliëntediens en dien ’n ondersteuningsnavraag in. Take-Two se Kliëntediens bied ’n enkele kontakpunt vir jou om met Take-Two te kommunikeer.

Wetstoepassing, reguleerders, nasionale owerhede en betroubare vlaggers wat Take-Two wil kontak, moet Take-Two Wetstoepassing besoek en die instruksies wat daarin uiteengesit word, volg om te korrespondeer met, en doeltreffende diens te lewer oor, Take-Two. Take-Two Wetstoepassing bied ’n enkele kontakpunt vir wetstoepassing, reguleerders, nasionale owerhede en vertroude vlaggers om met Take-Two en sy regsverteenwoordigers te kommunikeer.

14. Regerende reg, geskille en aanspreeklikheid: AU, CH, EEG, VK.

As jy gewoonlik in Australië, Switserland, die Verenigde Koninkryk of enige gebied in die Europese Ekonomiese Gemeenskap woonagtig is, is die bepalings van hierdie Afdeling 14 van toepassing op jou wettige kontrak met Take-Two. As jy gewoonlik buite hierdie gebiede of jurisdiksies woon, raadpleeg asseblief Afdeling 15 hier onder.

14.1. Regerende reg en jurisdiksie. Hierdie Ooreenkoms sal beheer word deur en vertolk word volgens die wette van jou land van verblyf sonder inagneming van regskonflik-reëls. Die eksklusiewe jurisdiksie vir alle geskille sal die bevoegde howe van jou land van gewone verblyf wees.

14.2. Beperkings van ons aanspreeklikheid. TAKE-TWO SAL ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE TEENOOR JOU AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE INDIREKTE VERLIES OF SKADE OF VIR ENIGE NIE-NAKOMING VAN SY VERPLIGTINGE AS GEVOLG VAN ’N FORCE MAJEURE-GEBEURTENIS WAT UIT OF IN VERBAND MET DIE DIENSTE OF HIERDIE OOREENKOMS ONTSTAAN NIE. NIKS IN HIERDIE OOREENKOMS IS BEDOEL OM ENIGE NIE-UITSLUITBARE REGTE OF SKADE WAT NIE ONDER TOEPASLIKE WETGEWING UITGESLUIT KAN WORD NIE, UIT TE SLUIT NIE, INSLUITEND SONDER ENIGE BEPERKING ENIGE AANSPREEKLIKHEID VIR BEDROG, OF VIR ENIGE DOOD OF LIGGAAMLIKE BESERING AS GEVOLG VAN ONS NALATIGHEID.

Indien enige toepaslike wet bepaal dat daar ’n waarborg is met betrekking tot enige goedere of dienste wat ons in verband met hierdie Ooreenkoms verskaf, en ons aanspreeklikheid vir versuim om aan daardie waarborg te voldoen kan nie uitgesluit word nie, maar kan wel beperk word, dan is ons aanspreeklikheid vir sodanige versuim beperk tot die volgende (na ons keuse): in die geval van ’n lewering van goedere: dat ons dit vervang of ekwivalente goedere verskaf, die goedere herstel, of ’n volle of gedeeltelike terugbetaling aan jou maak; of in die geval van ’n lewering van dienste: dat ons weer die dienste verskaf, aan jou ’n terugbetaling vir die ongebruikte gedeelte maak, of dat ons jou vergoed vir die verminderde waarde daarvan.

15. Regerende reg, geskille en aanspreeklikheid: Verenigde State en Res van Wêreld.

As jy gewoonlik in die Verenigde State of enige ander gebied uitgesluit Australië, Switserland, die Verenigde Koninkryk of enige gebied in die Europese Ekonomiese Gemeenskap woonagtig is, is die bepalings van hierdie Afdeling 15 van toepassing op jou wettige kontrak met Take-Two. As jy gewoonlik in Australië, Switserland, die Verenigde Koninkryk of enige gebied in die Europese Ekonomiese Gemeenskap woon, raadpleeg asseblief Afdeling 14 hierbo.

15.1. Regerende reg en jurisdiksie. Hierdie Ooreenkoms word in die staat New York aangegaan en sal beheer word deur en vertolk word onder die wette van die staat New York sonder inagneming van regskonflikreëls. Behalwe soos anders uitdruklik uiteengesit in Afdeling 15.5, is die eksklusiewe jurisdiksie vir alle geskille tussen jou en Take-Two die staats- en federale howe geleë in New York County, New York, en jy en Take-Two aanvaar elkeen persoonlike jurisdiksie en doen afstand alle plekbesware teen sulke howe.

15.2. Waarborgvrywaring. TOT DIE VOLSTE MATE TOEGELAAT DEUR TOEPASLIKE WETGEWING, WORD DIE DIENSTE “SOOS DIT IS”, “SOOS BESKIKBAAR” EN “MET ALLE FOUTE” AAN JOU VERSKAF. NIE TAKE-TWO, ENIGE DIGITALE WINKELVENSTER, OF ENIGE VAN ONS OF HUL ONDERSKEIE BEAMPTES, DIREKTEURE, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTE OF LISENSIEVERLENERS MAAK ENIGE VOORSTELLINGS, VERSEKERINGS, BELOFTES OF WAARBORGE VAN ENIGE AARD HOEGENAAMD MET BETREKKING TOT DIE SAGTEWARE, INHOUD, DERDEPARTY-DIENSTE OF ANDER DIENSTE NIE, HETSY UITDRUKLIK OF GEÏMPLISEERD, STATUTÊR OF ANDERS. NIE TAKE-TWO OF ENIGE DIGITALE WINKELVENSTER WAARBORG DAT DIE DIENSTE OF DERDEPARTY-DIENSTE AKKURAAT OF BETROUBAAR, ONONDERBROKE, TYDIG, VEILIG, FOUTLOOS OF VRY VAN VIRUSSE SAL WEES NIE. TOT DIE VOLSTE MATE TOEGELAAT DEUR JOU PLAASLIKE WETGEWING, VERWERP TAKE-TWO EN ELKE DIGITALE WINKELVENSTER ENIGE GEÏMPLISEERDE WAARBORGE, INSLUITEND VIR NIE-SKENDING, VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR ’N SPESIFIEKE DOEL, EN BEVREDIGENDE KWALITEIT.

15.3. Beperkte hardewarewaarborg. Ons waarborg die oorspronklike verbruiker/koper van die Dienste dat die fisieke bergingsmedia wat die Dienste bevat (die “Goedere”), indien enige, vry van enige materiaal- en vakmanskapsdefekte sal wees vir 90 dae vanaf die aankoopdatum onder normale gebruik. Indien daar gevind word dat die goedere defektief is binne 90 dae na die oorspronklike aankoop, stem ons in om die betrokke defektiewe goedere gratis binne die toepaslike 90-dae-tydperk te vervang, met ontvangs van die goedere (posgeld betaal, met bewys van die datum van aankoop) vir solank as wat die goedere steeds deur ons vervaardig word. Indien die goedere nie meer beskikbaar is nie, behou ons die reg voor om dit met soortgelyke goedere van gelyke of groter waarde te vervang. Hierdie waarborg is beperk tot die Goedere soos oorspronklik deur ons verskaf, en is nie van toepassing op normale slytasie nie. Hierdie waarborg sal nie van toepassing wees indien die beweerde defek deur wangebruik, misbruik, mishandeling of verwaarlosing van die toepaslike Goedere nie ontstaan het nie. TOT DIE VOLSTE MATE WAT DEUR DIE TOEPASLIKE WETGEWING TOEGELAAT WORD, GELD HIERDIE WAARBORG IN DIE PLEK VAN ALLE ANDER WAARBORGE, HETSY UITDRUKLIK OF GEÏMPLISEERD.

Kontak asseblief ons Kliëntediens vir hulp met die beperkte waarborg hierbo.

15.4. Beperkings van ons aanspreeklikheid. TOT DIE VOLSTE MATE TOEGELAAT DEUR TOEPASLIKE WETGEWING, SAL TAKE-TWO OF ENIGE DIGITALE WINKELVENSTER ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE TEENOOR JOU AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE INDIREKTE, SPESIALE, MEEGAANDE, AFSKRIKKENDE, GEVOLGLIKE OF BESTRAFFENDE VERLIESE OF SKADE, OF SKADE WEENS ’N STELSELONDERBREKING OF WANFUNKSIONERING, OF DIE VERLIES VAN WINS, DATA, GEBRUIK, BESIGHEID OF KLANDISIEWAARDE WAT VOORTSPRUIT UIT OF WAT VERBAND HOU MET DIE DIENSTE OF HIERDIE OOREENKOMS NIE, HETSY DIT VOORTSPRUIT UIT KONTRAK, DELIK, STRENG AANSPREEKLIKHEID, WETGEWING OF ENIGE ANDER WETLIKE OF BILLIKE TEORIE.

In die geval dat jy enige gronde het vir die verhaling van skade wat voortspruit uit die Dienste of ’n verbreking van hierdie Ooreenkoms, stem jy in dat jou eksklusiewe remedie beperk is tot die verhaling van direkte skade en die maksimum aanspreeklikheid is beperk tot die grootste van die volgende twee bedrae: nl. óf US$500, óf die bedrag wat jy in die 24-maande tydperk voor die datum waarop jou eis onstaan het, wat in jou eis ter sprake is, spandeer het.

Die beperkings en vrywarings in hierdie Ooreenkoms gee nie voor om aanspreeklikheid te beperk of jou regte as ’n gebruiker wat nie onder toepaslike wetgewing uitgesluit of beperk kan word nie, te wysig nie. Onder hierdie Ooreenkoms is enige bepalings aangaande die uitsluiting of beperking van sekere skadevergoeding nie in New Jersey van toepassing vir soverre dit bestraffende skadevergoeding, verlies van data en verlies van of skade aan eiendom aangaan nie.

15.5. Geskilbeslegting: Bindende individuele arbitrasie; afstanddoening van klas-aksies en jurieverhore. As jy ’n probleem met die Dienste het wat nie opgelos kan word deur ons Kliëntediens te kontak nie, verduidelik hierdie Afdeling 15.5 (die “Arbitrasie-ooreenkoms”) hoe jy en Take-Two onderneem om enige geskille deur bindende, individuele arbitrasie op te los, onderhewig aan beperkte uitsonderings wat hier onder beskryf word.

LEES ASSEBLIEF HIERDIE AFDELING SORGVULDIG DEUR – DIT BEÏNVLOED JOU WETLIKE REGTE, INSLUITEND JOU REG OM ’N REGSGEDING IN ’N HOF AANHANGIG TE MAAK EN OM JOU EISE DEUR ’N JURIE TE LAAT AANHOOR.

(1) Bindende individuele arbitrasie. Jy en Take-Two stem ooreen dat, indien dit nie deur die informele onderhandelingsproses wat hier onder beskryf word opgelos word nie, enige geskille tussen ons uitsluitlik deur individuele, bindende arbitrasie onder hierdie Arbitrasie-ooreenkoms opgelos sal word. Onderhewig aan die uitsluitings in Afdeling 15.5(10), beteken ’n “Geskil” enige dispuut, eis of kontroversie wat voortspruit uit of verband hou met die Dienste, insluitend dié wat verband hou met die vorming, skending, beëindiging, afdwinging, omvang, geldigheid, of toepaslikheid van die Ooreenkoms of die Arbitrasie-ooreenkoms, of jou regte kragtens daardie ooreenkomste. Alle geskille is onderhewig aan die Arbitrasie-ooreenkoms, ongeag of dit ontstaan het voor of nadat jy die Ooreenkoms aanvaar het.

Die arbiter – nie ’n federale, staats- of plaaslike hof of regeringsagentskap nie – sal eksklusiewe gesag hê om enige Geskille op te los, insluitend dié wat verband hou met die interpretasie, toepaslikheid, afdwingbaarheid of vorming van hierdie Arbitrasie-ooreenkoms, en enige bewering dat die hele Arbitrasie-ooreenkoms of ’n gedeelte daarvan nietig is of nietig verklaar kan word. Die arbiter sal ook die gesag hê om oor alle drempel-arbitrasiekwessies te besluit, insluitend of die Ooreenkoms of die Arbitrasie-ooreenkoms onredelik of bedrieglik is; of die Arbitrasie-ooreenkoms onder toepaslike wetgewing afgekeur is; en enige verweer teen arbitrasie insluitend kwytskelding, vertraging, onbillike versuim (laches), of estoppel. Die arbiter kan dieselfde remedies toeken as wat ’n hof sou kon toeken, maar slegs in die mate wat nodig is om die individuele Geskil ter sprake te bevredig.

(2) Afstanddoening van klas-aksie / jurieverhoor. Jy en Take-Two doen albei afstand van alle regte op ’n verhoor deur jurie in enige aksie of prosedure wat enige geskille in enige hof behels. Jy en Take-Two doen albei afstand van alle regte om aan enige sogenaamde klas-, kollektiewe, verteenwoordigende of gekonsolideerde aksie of prosedure deel te neem. Tensy jy en Take-Two anders ooreenkom, mag die arbiter nie meer as een persoon of party se eise konsolideer of byvoeg nie en mag nie andersins enige vorm van gekonsolideerde, verteenwoordigende, groep- of klasprosedure voorsit nie. Alle Geskille sal slegs op ’n individuele, nie-klas- en nie-verteenwoordigende grondslag bereg word. Dit beteken dat die arbiter jou individuele geskil met Take-Two apart van enige ander geskil sal besleg, en dat jou geskil nie met ’n ander persoon of party se eise gekonsolideer of saamgevoeg kan word nie. Die arbiter kan slegs herstel toeken wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word met betrekking tot die individuele party wat herstel soek, maar mag nie, tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, herstel toeken met betrekking tot enige persoon anders as daardie individuele party wat herstel soek nie. Indien enige hof of arbiter bepaal dat hierdie afstanddoening van enige Klas-aksie/Jurieverhoor om enige rede nietig of onafdwingbaar is, of dat ’n arbitrasie op ’n klasbasis kan voortgaan, dan sal hierdie Arbitrasie-ooreenkoms in sy geheel as nietig geag word, en jy en Take-Two sal geag word dat julle nie ingestem het tot die arbitrasie van geskille nie.

(3) Toepaslikheid; jou reg om te onttrek. Hierdie bindende individuele arbitrasievereiste sal nie van toepassing wees tot die mate wat dit deur die wetgewing van jou land of staat van verblyf verbied word nie. Jy het die reg om van hierdie Arbitrasie-ooreenkoms te onttrek. Jy moet ons binne 30 dae vanaf die datum dat jy hierdie Ooreenkoms die eerste keer aanvaar dienooreenkomstig skriftelik in kennis stel (Onttrekkingskennisgewing”), tensy ’n langer tydperk deur toepaslike wet vereis word.

Jou Onttrekkingskennisgewing moet gestuur word aan:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: REGSDEPARTEMENT — ARBITRASIE UITTREKSEL

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Die Onttrekkingskennisgewing moet die volgende insluit: (1) jou volle naam; (2) jou posadres; (3) jou Rekeningnaam, as jy een het; en (4) ’n duidelike, ondertekende verklaring dat jy nie tot die Arbitrasie-ooreenkoms instem nie. Jy is verantwoordelik om te verseker dat ons jou Onttrekkingskennisgewing ontvang; daarom beveel ons aan dat jy die kennisgewing stuur deur van ’n afleweringsmetode te gebruik wat vir jou van ’n skriftelike erkenning van ontvangs gee.

(4) Geskilbeslegtingsprosedures. Behalwe vir eise wat ingevolge Artikel 15.5(10), gebring word, moet enige Geskil tussen jou en Take-Two deur die volgende stappe opgelos word:

Stap 1: Kennisgewing van Geskil. Indien jy ’n geskil met ons het, moet jy ’n skriftelike kennisgewing van die geskil (“Kennisgewing van Geskil”) aan ons stuur by die volgende adres:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: REGSAFDELING — KENNISGEWING VAN GESKIL

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Om as volledig beskou te word, moet jou Kennisgewing van Geskil die volgende inligting insluit: (1) jou naam, (2) Rekeningnaam of geregistreerde e-posadres wat jy gebruik om toegang tot die Dienste te verkry, (3) jou posadres, (4) hoe om kontak jou, (5) wat die probleem is, en (6) wat jy wil hê ons moet daaromtrent doen.

As Take-Two ’n geskil met jou het, sal ons ons Kennisgewing van Geskil na jou geregistreerde e-posadres en enige faktureringadres wat jy aan ons verskaf het, stuur, of, indien hierdie opsies nie beskikbaar is nie, na ander redelike kontakinligting wat jy aan ons verskaf het.

Stap 2: Informele Onderhandeling. Om ons te help om vinniger ’n oplossing te bereik en die koste vir beide partye te verminder, stem jy en Take-Two in om eers vir ten minste 30 dae informeel te probeer om enige Geskil te besleg. Die informele onderhandelinge sal begin op die dag wat jy of Take-Two ’n skriftelike Kennisgewing van Geskil ontvang.

Stap 3: Bindende Arbitrasie.As ons nie die Geskil informeel kan besleg nie, sal die Geskil (behalwe soos uiteengesit in Afdeling 15.5(9) en (10) hier onder) uitsluitlik deur bindende individuele arbitrasie opgelos word, wat deur die Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) onderhewig aan die bepalings in hierdie Arbitrasie-ooreenkoms, die Amerikaanse Federale Arbitrasiewet en federale arbitrasiewetgewing.

(5) Arbitrasie-aansoek.Die party wat ’n individuele arbitrasie inisieer, moet ’n “Arbitrasie-eis” aan JAMS stuur (deur die vorm wat op hul webwerf beskikbaar is te gebruik), en enige toepaslike indieningsfooi betaal, en moet ’n afskrif van die Arbitrasie-eis aan die opponerende party pos. As jy ’n geskil met ons het, moet jy ’n afskrif van jou Arbitrasie-eis stuur aan:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: REGSDEPARTEMENT — ARBITRASIEEIS

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two sal ons kopie van ons Arbitrasie-eis na jou geregistreerde e-posadres en enige faktureringadres wat jy aan ons verskaf het stuur, of, indien hierdie opsies nie beskikbaar is nie, na ander redelike kontakinligting wat jy aan ons verskaf het.

(6) Individuele arbitrasieprosedure.

Reëls. Individuele arbitrasie tussen jou en Take-Two sal plaasvind onder die Vereenvoudigde Arbitrasiereëls en Prosedures uitgereik deur JAMS vanaf die datum van die Kennisgewing van Geskil (die “JAMS Reëls”) en soos gewysig deur hierdie Arbitrasie Ooreenkoms. Raadpleeg asseblief www.jamsadr.com vir meer inligting oor JAMS en die JAMS-reëls. Jy en Take-Two stem ooreen dat die arbitrasie in Engels sal plaasvind word en dat die arbiter aan hierdie Arbitrasie-ooreenkoms onderworpe sal wees.

Blootlegging en bewyse. Blootlegging in die arbitrasie sal beperk word tot die voorlegging van dokumente wat direk relevant is vir beduidende kwessies in die saak of tot uitslag van die saak. Die arbiter sal alle bevindings met betrekking tot die toelaatbaarheid of relevansie van bewyse onder die Federale Bewysreëls maak.

Mosies vir tersydestelling en plek van verhoor. Die arbiter sal mosies vir tersydestelling toelaat. Die plek en metode van die partye se verskyning by die arbitrasieverrigtinge, indien enige, sal deur die JAMS-reëls bepaal word.

Vertroulikheid. Die arbiter sal ’n bevel uitreik met dien verstande dat die arbitrasieverrigtinge en alle kennisgewings, pleitstukke, mosies, blootleggingsresponse, getuienis en dokumente wat in verband met sodanige verrigtinge uitgeruil of ingedien is, streng vertroulik gehou word.

Fooie. Die partye sal enige arbitrasiekoste dra soos bepaal deur die JAMS-reëls.

Besluit & toekenning. Die arbiter (nie ’n regter of jurie nie) sal die geskil besleg. Tensy anders ooreengekom, sal enige besluit of toekenning die feitelike en regsgrondslag vir die toekenning uiteensit. Die arbiter sal toegelaat word om slegs daardie remedies toe te ken wat deur toepaslike wetgewing of in billikheid toegelaat word, wat ondersteun word deur geloofwaardige, relevante bewyse soos bepaal deur die Federale Bewysreëls. Tensy Take-Two uitdruklik instem, mag die arbiter nie herstel teen Take-Two toeken met betrekking tot enige ander persoon as jy nie. Enige besluit of toekenning kan as ’n finale uitspraak deur enige hof met bevoegde jurisdiksie afgedwing word of, indien van toepassing, kan aansoek gedoen word by so ’n hof vir geregtelike aanvaarding van enige toekenning en afdwingingsbevel. Die arbiter se beslissing is finaal en bindend op die partye, behalwe vir ’n beperkte hersiening deur howe kragtens die Amerikaanse Federale Arbitrasiewet en kan afgedwing word soos enige ander hofbevel of uitspraak

(7) Tydsbeperking vir eise. Tot die mate wat dit deur toepaslike wetgewing toegelaat word, indien ’n Geskil deur arbitrasie besleg moet word, moet jy of Take-Two arbitrasie van alle Geskille binne ’n tydperk van twee (2) jaar vanaf die gebeure wat tot die Geskil aanleiding gegee het, inisieer. Indien toepaslike wetgewing vereis dat jy ’n aansoek rakende ’n Geskil binne ’n korter tydperk as twee (2) jaar nadat die Geskil die eerste keer ontstaan het indien, moet jy die arbitrasie binne daardie korter tydperk begin. Take-Two moedig jou aan om ons so gou moontlik van ’n Geskil in te lig sodat ons aan ’n oplossing kan werk. Versuim om geskilbeslegting betyds te inisieer sal alle eise permanent blokkeer.

(8) Nie-arbitreerbare eise. Nieteenstaande enigiets tot die teendeel hierin, indien die arbiter nie ’n spesifieke wetlike of billike eis of remedie wetlik mag bereg of toeken nie, sal sodanige eis of remedie opgeskort word totdat alle ander eise en remedies finaal is en die arbitrasie afgehandel is. Daarna sal die oorblywende eise in ’n federale of staatshof met bevoegde jurisdiksie in New York County, New York, gelitigeer word en, indien verdienstelik, kan sodanige hof die uitstaande remedie toeken. In die mate dat enige eise toegelaat word om voort te gaan op ’n klas-, kollektiewe, gekonsolideerde, groep- of verteenwoordigende basis, moet sulke eise in ’n federale of staatshof met bevoegde jurisdiksie in New York County, New York, gelitigeer word, en die partye stem saam dat litigasie van daardie eise opgeskort sal word hangende die uitslag van enige individuele eise wat onder arbitrasie bly. In alle gevalle wat in hierdie Afdeling 15.5(8) beskryf word, sal die federale of staatshof gebonde wees aan die besluit van die arbiter in navolging van die beginsels van res judicata. Sake wat voor die staatshof gebring word, kan deur enige party na die federale hof oorgedra word indien dit volgens toepaslike wetgewing toelaatbaar is.

(9) Uitsondering – massa-arbitrasieprosedure.

Massa-arbitrasie. ’n “Massa-arbitrasie” verwys na 5 of meer geskille wat met dieselfde of soortgelyke onderwerp verband hou, wat gemeenskaplike regskwessies of feite deel, of waarin die advokaat of ander organisasie wat die partye verteenwoordig, dieselfde persone of partye is, saamwerk of in koördinasie werk. ’n “Massa-arbitrasiegeskil” verwys na ’n individuele Geskil wat deel vorm van ’n massa-arbitrasie. Niks in hierdie afdeling sal geïnterpreteer word as magtiging van ’n gekonsolideerde, verteenwoordigende, groep of klasverrigtinge nie. Take-Two behou alle regte en verdediging voor met betrekking tot elke Arbitrasie-aansoek en eiser.

Reëls vir massa-arbitrasie. Nieteenstaande die partye se ooreenkoms om alle Geskille op ’n individuele basis deur JAMS te laat administreer, stem jy en Take-Two ooreen dat indien jou Geskil ’n massa-arbitrasiegeskil is (of dit word), dit nie deur die JAMS Reëls beheer sal word of deur JAMS geadministreer sal word nie. In plaas daarvan sal massa-arbitrasiegeskille deur New Era geadministreer word en deur die New Era Reëls beheer word wat van krag is wanneer die massa-arbitrasiegeskille ingedien word, uitgesluit enige reëls wat arbitrasie op ’n klaswye basis toelaat (die “New Era Rules”) en hierdie Arbitrasie-ooreenkoms. Die New Era-reëls is beskikbaar by www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Terwille van duidelikheid sal die New Era-reëls deur die bepalings van hierdie Arbitrasie-ooreenkoms gewysig word.

Bondelgroepering van massa-arbitrasiegeskille. Om die doeltreffende oplossing van massa-arbitrasies te fasiliteer, nadat 60 massa-arbitrasiegeskille wat met ’n enkele massa-arbitrasie verband hou (die “Aanvanklike Bondel”) aanvaar is, sal New Era geen bykomende arbitrasie-aansoeke aanvaar wat met sodanige massa-arbitrasie verband hou nie tot en met 60 dae na die finale oplossing van alle Bellwether-sake van die Aanvanklike Bondel en die daaropvolgende skikkingskonferensie waarvoor die Nuwe Era-reëls voorsiening maak. Daarna kan enige addisionele massa-arbitrasiegeskille wat met die voortgesette massa-arbitrasie verband hou aanvaar en onder die Nuwe Era-reëls opgelos word op dieselfde bepalings asof sodanige massa-arbitrasiegeskille as deel van die aanvanklike bondel ingedien en aanvaar is. Die vertraging van die aanvaarding van ’n massa-arbitrasiegeskil kragtens hierdie bepaling sal uitgesluit word by die berekening van die relevante tydsbeperking om ’n Geskil onder hierdie Arbitrasie Ooreenkoms te bring. Take-Two en die party tot enige Massa-arbitrasiegeskil wat andersins ingevolge hierdie bepaling uitgestel sou word, kan ooreenkom om afstand te doen van die vertraging en sodanige ’n massa-arbitrasiegeskil by die Aanvanklike Bondel in te sluit. Jy stem in om te goeder trou saam te werk om hierdie bondelgebaseerde proses te implementeer.

Skeidbaarheid vir massa-arbitrasie. Indien enige hof of arbiter bepaal dat hierdie Afdeling 15.5(9) om enige rede nietig of onafdwingbaar is, of as New Era weier om enige massa-arbitrasiegeskil as ’n massa-arbitrasie te administreer, dan sal die Arbitrasie-ooreenkoms in sy geheel nietig geag word, en jy en Take-Two sal geag word as dat julle nie ooreengekom het om sulke geskille vir arbitrasie te verwys nie.

(10) Uitsluiting van arbitrasie. Nieteenstaande die partye se besluit om alle Geskille deur bindende individuele arbitrasie op te los, kan jy en Take-Two ’n aksie in ’n staats- of federale hof bring waar slegs enige van die volgende eise gebring word: patentregskending of ongeldigheid; kopieregskending (insluitend, sonder beperking, gebaseer op die gebruik van die Dienste na ’n skending van, of beëindiging van regte kragtens die Ooreenkoms); skendings van morele regte; handelsmerkskending; wederregtelike gebruik van handelsgeheime; of rekenaarbedrog en misbruik. Enige party tot ’n Geskil kan by ’n hof vir klein eise aansoek doen rakende enige individuele geskille of eise binne die bestek van daardie hof se jurisdiksie, insluitend deur te soek dat ’n hangende arbitrasie kragtens hierdie arbitrasie-ooreenkoms op hierdie basis na so ’n hof vir klein eise verskuif word.

(11) Beperking op veranderinge aan die arbitrasiebepaling. Ons kan hierdie Ooreenkoms, insluitend die Arbitrasie-ooreenkoms, bywerk na ons goeddunke ingevolge Afdeling 1.2. Nieteenstaande enige ander bepaling van hierdie Arbitrasie-ooreenkoms, indien Take-Two enige van die bepalings van hierdie Arbitrasie-ooreenkoms verander na die datum waarop jy die Arbitrasie-ooreenkoms die eerste keer aanvaar het (of enige daaropvolgende veranderinge aan die Arbitrasie-ooreenkoms aanvaar het), kan jy die nuwe veranderinge verwerp. Om die nuwe veranderinge aan die Arbitrasie-ooreenkoms te verwerp, moet jy ons binne 30 dae vanaf die inwerkingtredingsdatum skriftelik in kennis stel van die veranderinge wat jy wil verwerp, soos aangedui deur die datum “Jongste bywerking” hierbo. Jou kennisgewing van verwerping moet gestuur word aan:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: REGSAFDELING — VERWERPING VAN VERANDERINGE AAN ARBITRASIE-OOREENKOMS

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Die verwerpingskennisgewing moet (1) jou volle naam insluit; (2) jou posadres; (3) jou gebruikersrekeningnaam, as jy een het; en (4) ’n duidelike, ondertekende verklaring dat jy die veranderinge aan hierdie Arbitrasie-ooreenkoms verwerp. Ter wille van duidelikheid, as jy die Arbitrasie-ooreenkoms vantevore aanvaar het, beteken jou verwerping van die veranderinge aan die Arbitrasie-ooreenkoms nie dat jy onttrek nie; jy en Take-Two sal steeds enige geskil tussen jou en Take-Two vir arbitrasie verwys kragtens die bepalings van die Arbitrasie-ooreenkoms vanaf die datum waarop jy aanvanklik ingestem het of die effektiewe datum van die laaste weergawe van die Arbitrasie-ooreenkoms wat jy aanvaar het (soos aangedui deur die “Jongste weergawe” datum hierbo), watter een ook al later is.

(12) Skeidbaarheid. Behalwe soos uiteengesit in Afdelings 15.5(2) en (9), indien enige klousule binne hierdie Arbitrasie-ooreenkoms ongeldig, onafdwingbaar of onwettig bevind word, sal daardie klousule of gedeelte afgesny word en volle krag en effek sal aan die res van hierdie Geskilbeslegtingsafdeling gegee word.