ปรับปรุงล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2019

การรับประกันซอฟต์แวร์และข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบจํากัด

การรับประกันซอฟต์แวร์และข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบจํากัดฉบับนี้ ("ข้อตกลง" นี้) อาจได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ และจะมีการประกาศเวอร์ชันปัจจุบันไว้ที่ https://www.take2games.com/eula/ ("เว็บไซต์") การใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปหลังจากที่มีการประกาศข้อตกลงฉบับแก้ไขจะถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดในเงื่อนไขของเอกสาร

"ซอฟต์แวร์" จะรวมถึงซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง) คู่มือที่แนบมาด้วย บรรจุภัณฑ์ และไฟล์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ วัสดุหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ และสําเนาใด ๆ และทั้งหมดของซอฟต์แวร์ดังกล่าวและวัสดุของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ไม่ใช่การขาย เมื่อเปิด ดาวน์โหลด ติดตั้ง ทําสําเนา หรือใช้ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นใดที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์นี้ จะหมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ที่ทำกับTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ("ผู้ให้อนุญาต" "บริษัท" "เรา" "พวกเรา หรือ "ของเรา") รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ www.take2games.com/privacy และเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอยู่ที่ www.take2games.com/legal

ข้อตกลงฉบับนี้ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดําเนินคดีแบบกลุ่มในส่วนของ 'การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน' ซึ่งส่งผลต่อสิทธิของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวกับ 'ข้อพิพาท' (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ระหว่างคุณกับบริษัท และกําหนดให้คุณและบริษัทต้องระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน ไม่ใช่ในศาล คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ยอมรับการเข้าร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิด ดาวน์โหลด ติดตั้ง ทําสําเนา หรือใช้ซอฟต์แวร์

ในการเข้าทำข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ฉบับนี้ คุณต้องเป็นผู้ใหญ่ที่อายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศที่คุณพักอาศัย คุณต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายและการเงินสำหรับการดำเนินการทั้งหมดสำหรับการใช้หรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของเรา รวมถึงการดำเนินการของบุคคลใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของคุณ คุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เข้าใจและยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงเงื่อนไขการระงับข้อพิพาท) หากคุณมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์การบรรลุนิติภาวะ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณต้องให้ความยินยอมในข้อตกลงฉบับนี้

ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้และข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้อนุญาตจะมอบสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้งานที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ มีข้อจํากัด และสามารถเพิกถอนได้แก่คุณ ในการใช้สําเนาซอฟต์แวร์หนึ่งชุดสําหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ สําหรับการเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเกมเดียว (เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรือเครื่องเล่นเกม) ตามเจตนาที่ผู้ให้อนุญาตกําหนดไว้ เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นอย่างชัดแจ้งในเอกสารกำกับซอฟต์แวร์ สิทธิ์ใช้งานของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าคุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ เงื่อนไขสิทธิ์ใช้งานของคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ จะเริ่มต้น ณ วันที่คุณติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ และสิ้นสุดลง ณ วันที่คุณกําจัดซอฟต์แวร์หรือเมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ (ดูด้านล่าง)

ซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้คุณใช้งาน ไม่ได้เป็นการขายให้คุณ และคุณรับทราบว่าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของใด ๆ ในซอฟต์แวร์ที่กําลังถูกถ่ายโอนหรือโอนมอบให้แก่คุณ และข้อตกลงฉบับนี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการขายสิทธิ์ใด ๆ ในซอฟต์แวร์ ผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดแต่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า กรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร กรรมสิทธิ์ รหัสคอมพิวเตอร์ เอฟเฟกต์ภาพและเสียง ธีม ตัวละคร ชื่อตัวละคร เรื่องราว บทสนทนา ฉากสถานที่ ผลงานศิลปะ เอฟเฟกต์เสียง ผลงานดนตรี และธรรมสิทธิ์ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกฎหมายและสนธิสัญญาที่บังคับใช้ทั่วโลก ห้ามคัดลอก ทําซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ในลักษณะหรือสื่อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้อนุญาต บุคคลใดก็ตามที่คัดลอก ทําซ้ำ หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนในลักษณะหรือสื่อใด ๆ จะถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์และอาจถูกลงโทษทางแพ่งและทางอาญาในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศของตน โปรดทราบว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาจะมีโทษปรับตามกฎหมายสูงสุด $150,000 ต่อการละเมิดแต่ละกรณี ซอฟต์แวร์นี้มีเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานบางอย่าง และผู้ให้อนุญาตของผู้ให้อนุญาตยังอาจคุ้มครองสิทธิของตนในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ สิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ จะได้รับการสงวนไว้โดยผู้ให้อนุญาต และอาจรวมถึงผู้ออกใบอนุญาตของพวกเขาที่มี

ข้อกำหนดของสิทธิ์ใช้งาน

คุณตกลงที่จะไม่ให้คําแนะนําหรือชี้แนะแนวทางแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับวิธีการ:

 • แสวงหาประโยชน์จากซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์

 • ใช้ซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงที่ทํากับบุคคลอื่นเพื่อเดิมพันเป็นเงินหรือสิ่งของมีค่าอื่น ๆ

 • แจกจ่าย ให้เช่า มอบสิทธิ์ใช้งาน ขาย ให้เช่า แปลงเป็นสกุลเงินที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นได้โดยเสรี หรือถ่ายโอนหรือมอบโอนสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ หรือสําเนาใด ๆ ของซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสินค้าเสมือนจริงหรือสกุลเงินเสมือนจริง (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) หากยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้อนุญาต หรือตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้

 • ทําสําเนาของซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ (นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในที่นี้)

 • ทําสําเนาของซอฟต์แวร์ให้พร้อมใช้งานบนเครือข่ายสําหรับการใช้หรือดาวน์โหลดโดยผู้ใช้หลายคน

 • ใช้หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ (หรืออนุญาตให้ผู้อื่นทําเช่นเดียวกัน) บนเครือข่าย สําหรับการใช้งานออนไลน์หรือบนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมมากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน ยกเว้นว่าซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงฉบับนี้ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

 • คัดลอกซอฟต์แวร์ลงในฮาร์ดไดรฟ์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเลี่ยงข้อกําหนดในการเรียกใช้ซอฟต์แวร์จากซีดีรอมหรือดีวีดีรอมที่ให้มา (ข้อห้ามนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับสําเนาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ซอฟต์แวร์อาจทําขึ้นเองในระหว่างการติดตั้ง เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น)

 • ใช้หรือคัดลอกซอฟต์แวร์ที่ศูนย์เกมคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ตามตำแหน่งที่อยู่ โดยที่ผู้ให้อนุญาตอาจเสนอข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหากให้คุณเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์

 • ทําวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดประกอบ แสดง ดําเนินการ เตรียมงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง หรือแก้ไขซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

 • ลบหรือแก้ไขประกาศ เครื่องหมาย หรือฉลากกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่มีอยู่บนหรือภายในซอฟต์แวร์

 • จํากัดหรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่นจากการใช้และเข้าถึงคุณลักษณะออนไลน์ใด ๆ ของซอฟต์แวร์

 • โกง (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฉวยประโยชน์จากช่องโหว่หรือข้อบกพร่อง) หรือใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะออนไลน์ใด ๆ ของซอฟต์แวร์

 • ฝ่าฝืนข้อกําหนด นโยบาย สิทธิ์ใช้งาน หรือหลักจรรยาบรรณใด ๆ สําหรับคุณลักษณะออนไลน์ใด ๆ ของซอฟต์แวร์ หรือ

 • ขนส่ง ส่งออก หรือส่งออกต่อ (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ไปยังประเทศใด ๆ ที่ห้ามรับซอฟต์แวร์ ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา หรือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ หรือฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศที่มีการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว

การเข้าถึงคุณลักษณะและ/หรือบริการพิเศษ รวมถึงสําเนาดิจิทัล: อาจจําเป็นต้องมีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ การแลกคะแนนรหัสซีเรียลเฉพาะ การลงทะเบียนซอฟต์แวร์ การเป็นสมาชิกในบริการของบุคคลภายนอก และ/หรือการเป็นสมาชิกในบริการของผู้ให้อนุญาต (รวมถึงการยอมรับข้อกําหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ เข้าถึงสําเนาดิจิทัลของซอฟต์แวร์ หรือเข้าถึงเนื้อหา บริการ และ/หรือฟังก์ชันพิเศษหรือบางอย่างที่ไม่สามารถล็อกได้ ดาวน์โหลดได้ ออนไลน์ (รวมเรียกว่า "คุณลักษณะพิเศษ") การเข้าถึงคุณลักษณะพิเศษจะจํากัดเฉพาะบัญชีผู้ใช้แค่หนึ่งเดียว (ตามที่กําหนดไว้ด้านล่าง) ต่อรหัสซีเรียลหนึ่งชุด และการเข้าถึงคุณลักษณะพิเศษไม่สามารถโอน ขาย ปล่อยเช่าซื้อ มอบสิทธิ์ใช้งาน ให้เช่า แปลงเป็นสกุลเงินเสมือนที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นได้โดยเสรี หรือลงทะเบียนใหม่โดยผู้ใช้รายอื่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง บทบัญญัติของวรรคนี้ใช้แทนเงื่อนไขอื่นใดในข้อตกลงฉบับนี้

การโอนสิทธิ์ใช้งานในสําเนาที่บันทึกไว้ล่วงหน้า: คุณสามารถโอนสําเนาซอฟต์แวร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างถาวร ตราบใดที่คุณไม่ได้เก็บสําเนา (รวมถึงสําเนาที่เก็บถาวรหรือสํารอง) ของซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบไว้ และผู้รับยอมรับในเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ การโอนใบอนุญาตสําเนาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าอาจกําหนดให้คุณต้องทําตามขั้นตอนเฉพาะตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับซอฟต์แวร์ คุณไม่สามารถโอน ขาย ปล่อยเช่าซื้อ มอบสิทธิ์ใช้งาน ให้เช่า หรือแปลงเป็นสกุลเงินเสมือนที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นได้โดยเสรี สกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนใด ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้อนุญาต คุณลักษณะพิเศษ รวมถึงเนื้อหาที่ไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีรหัสซีเรียลแบบใช้ครั้งเดียว จะไม่สามารถโอนไปให้บุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และคุณลักษณะพิเศษอาจหยุดทํางานหากสําเนาการติดตั้งต้นฉบับของซอฟต์แวร์ถูกลบ หรือผู้ใช้ไม่สามารถใช้สําเนาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ ซอฟต์แวร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ไม่ว่าข้อความข้างต้นจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถโอนสําเนาซอฟต์แวร์รุ่นก่อนวางจําหน่ายได้

การปกป้องทางเทคนิค: ซอฟต์แวร์นี้อาจมีมาตรการในการควบคุมการเข้าถึงซอฟต์แวร์ การควบคุมการเข้าถึงคุณลักษณะหรือเนื้อหาบางอย่าง การป้องกันสําเนาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการพยายามป้องกันไม่ให้บุคคลใด ๆ ใช้งานเกินสิทธิ์และการอนุญาตแบบจํากัดที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการนำเอาการจัดการสิทธิ์ใช้งานมาใช้ การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ในซอฟต์แวร์และการตรวจติดตามการใช้งาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เวลา วันที่ การเข้าถึง หรือการควบคุมอื่น ๆ เคาน์เตอร์ หมายเลขซีเรียล และ/หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้งาน และการคัดลอกซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือส่วนหรือองค์ประกอบใด ๆ ของซอฟต์แวร์ รวมถึงการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ได้ทุกเมื่อ คุณต้องไม่แทรกแซงมาตรการควบคุมการเข้าถึงดังกล่าว หรือพยายามปิดใช้งานหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยดังกล่าว และหากคุณทําเช่นนั้น ซอฟต์แวร์อาจทํางานไม่ถูกต้อง หากซอฟต์แวร์อนุญาตให้เข้าถึงคุณลักษณะพิเศษ คุณจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้เพียงสําเนาเดียวเท่านั้นในการเข้าถึงคุณลักษณะพิเศษเหล่านั้นในแต่ละครั้ง ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมและอาจจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการออนไลน์และดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และโปรแกรมแก้ไข เฉพาะซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ใช้งานที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงบริการออนไลน์ รวมถึงการดาวน์โหลดการอัปเดตและโปรแกรมแก้ไข ผู้ให้อนุญาตอาจจํากัด ระงับ หรือบอกเลิกสิทธิ์ใช้งานที่มอบให้ในที่นี้และการเข้าถึงซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เมื่อหนังสือบอกกล่าวภายในสามสิบวัน หรือมีผลบังคับใช้ทันทีด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท หรือหากคุณละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงหรือนโยบายที่กํากับดูแลซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อตกลงฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้อนุญาต และ/หรือข้อกําหนดการใช้บริการของผู้ให้อนุญาต

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น: ซอฟต์แวร์นี้อาจอนุญาตให้คุณสร้างเนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแผนที่การเล่นเกม สถานการณ์จําลอง ภาพหน้าจอ การออกแบบรถ ตัวละคร สิ่งของ หรือวิดีโอการเล่นเกมของคุณ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใช้ซอฟต์แวร์ และในขอบเขตที่การมีส่วนร่วมของคุณผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ คุณมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ให้อนุญาต ซึ่งเป็นสิทธิ์ขาด มีผลใช้ได้ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ โอนมอบสิทธิ์ได้เต็มที่ และเป็นสิทธิ์และใบอนุญาตช่วงสำหรับทั่วโลก ในการใช้ผลงานของคุณในทางใดทางหนึ่งและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สิทธิ์ในการทําซ้ำ ทำสําเนา ดัดแปลง แก้ไข ดำเนินการ แสดง เผยแพร่ ออกอากาศ ส่ง หรือสื่อสารต่อสาธารณะด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะทราบหรือไม่ทราบในตอนนี้ และแจกจ่ายเผยแพร่ผลงานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าชดเชยใด ๆ เพิ่มเติมให้แก่คุณ ตลอดระยะเวลาภายใต้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีบังคับใช้ คุณสละสิทธิ์และตกลงที่จะไม่อ้างธรรมสิทธิ์ใด ๆ ของการเป็นแหล่งกำเนิด การเผยแพร่ ชื่อเสียง หรือการระบุที่มา เกี่ยวกับการใช้และความรื่นรมย์ในสินทรัพย์ดังกล่าวของผู้ให้อนุญาตและผู้เล่นอื่น ๆ สำหรับซอฟต์แวร์และสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ สิทธิ์ใช้งานที่มอบให้แก่ผู้ให้อนุญาตนี้ และข้อกําหนดข้างต้นเกี่ยวกับธรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลง

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: ซอฟต์แวร์นี้อาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงคุณลักษณะที่ใช้งานได้บนอินเทอร์เน็ต เพื่อรับรองความถูกต้องของซอฟต์แวร์ หรือเพื่อให้ฟังก์ชันอื่น ๆ ทำงานได้

บัญชีผู้ใช้: ในการใช้ซอฟต์แวร์หรือคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ หรือเพื่อให้คุณลักษณะบางอย่างของซอฟต์แวร์ทํางานได้อย่างถูกต้อง คุณอาจจําเป็นต้องมีและรักษาบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องและมีความเคลื่อนไหวกับบริการออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มเกมของบุคคลที่สามหรือบัญชีเครือข่ายสังคม ("บัญชีของบุคคลที่สาม") หรือบัญชีกับผู้ให้อนุญาตหรือบริษัทในเครือของผู้ให้อนุญาต ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารกำกับซอฟต์แวร์ หากคุณไม่มีบัญชีดังกล่าว คุณลักษณะบางอย่างของซอฟต์แวร์อาจไม่ทํางานอย่างเหมาะสมหรืออาจหยุดทํางาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซอฟต์แวร์อาจกําหนดให้คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้เป็นการเฉพาะกับผู้ให้อนุญาตหรือบริษัทในเครือของผู้ให้อนุญาต ("บัญชีผู้ใช้") เพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ รวมถึงฟังก์ชันและคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ การเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจเชื่อมโยงกับบัญชีของบุคคลที่สาม คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งหมดและความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณและบัญชีของบุคคลที่สามที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์

สกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเสมือนจริง

หากซอฟต์แวร์อนุญาตให้คุณซื้อและ/หรือสิทธิ์การใช้สกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเสมือนจริงจากการเล่นเกม ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ สกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเสมือนจริง: ซอฟต์แวร์นี้อาจอนุญาตให้ผู้ใช้ (1) ใช้สกุลเงินเสมือนจริงที่สมมติขึ้นมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเฉพาะภายในซอฟต์แวร์ ("สกุลเงินเสมือนจริง" หรือ "VC") และ (2) เข้าถึง (และสิทธิ์ที่จํากัดบางประการในการใช้) สินค้าเสมือนจริงภายในซอฟต์แวร์ ("สินค้าเสมือนจริง" หรือ "VG") โดยไม่คํานึงถึงคําศัพท์ที่ใช้ VC และ VG จะแสดงถึงสิทธิ์การใช้งานที่จํากัดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ภายใต้เงื่อนไขและการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้อนุญาตมอบสิทธิ์และใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถมอบอนุญาตช่วง และมีข้อจํากัด ให้แก่คุณในการใช้ VC และ VG ที่คุณได้รับสําหรับการเล่นเกมส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณภายในซอฟต์แวร์นี้โดยเฉพาะ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะห้ามไว้ VC และ VG ที่คุณได้รับจะเป็นมอบสิทธิ์ใช้งานให้แก่คุณ และคุณรับทราบว่าไม่มีการโอนหรือมอบกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในหรือต่อ VC และ VG ในที่นี้ ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการขายสิทธิ์ใด ๆ ใน VC และ VG

VC และ VG ไม่มีค่าเทียบเท่าในสกุลเงินจริงและไม่สามารถทําหน้าที่เป็นสิ่งทดแทนสกุลเงินจริงได้ คุณรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้อนุญาตอาจแก้ไขหรือดําเนินการที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่รับรู้หรือราคาซื้อสําหรับ VC และ/หรือ VG ได้ตลอดเวลา ยกเว้นตามข้อห้ามของกฎหมายที่บังคับใช้ VC และ VG ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมหากไม่ได้ใช้งาน อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขว่าสิทธิ์ใช้งานที่มอบให้เกี่ยวกับ VC และ VG ในที่นี้จะสิ้นสุดลงตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารกำกับซอฟต์แวร์ เมื่อผู้ให้อนุญาตหยุดให้บริการซอฟต์แวร์ หรือข้อตกลงฉบับนี้ถูกยกเลิก ผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ VC หรือ VG และ/หรืออาจแจกจ่าย VC หรือ VG โดยมีหรือไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

การได้รับและการซื้อสกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือนจริง: คุณอาจจะสามารถซื้อ VC หรือได้รับ VC จากผู้ให้อนุญาตสำหรับการดําเนินกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์หรือความสําเร็จบางอย่างในซอฟต์แวร์นี้ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้อนุญาตอาจมอบ VC หรือ VG ให้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในเกม เช่น การเลื่อนสู่ระดับใหม่ การปฏิบัติภารกิจเสร็จสมบูรณ์ หรือการสร้างเนื้อหาของผู้ใช้ เมื่อได้รับมาแล้ว VC และ/หรือ VG จะถูกบันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถซื้อ VC และ VG ได้เฉพาะภายในซอฟต์แวร์ หรือผ่านทางแพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์ของบุคคลที่สามที่เข้าร่วมรายการ ร้านค้าแอปพลิเคชัน หรือร้านค้าอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้อนุญาต (ทั้งหมดนี้จะเรียกว่า "ร้านค้าซอฟต์แวร์") การซื้อและการใช้สิ่งของหรือสกุลเงินในเกมผ่านร้านค้าซอฟต์แวร์ จะอยู่ภายใต้เอกสารกํากับดูแลของร้านค้าซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงผู้ใช้ บริการออนไลน์นี้เป็นการมอบสิทธิ์อนุญาตช่วงให้แก่คุณโดยร้านค้าซอฟต์แวร์ ผู้ให้อนุญาตอาจเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นในการซื้อ VC และผู้ให้อนุญาตอาจแก้ไขหรือยกเลิกส่วนลดและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการซื้อ VC ที่ได้รับอนุญาตจากร้านค้าแอปพลิเคชันแล้ว จํานวน VC ที่ซื้อจะถูกเครดิตเข้าในบัญชีผู้ใช้ของคุณ ผู้ให้อนุญาตจะกําหนดจํานวนเงินสูงสุดที่คุณต้องใช้เพื่อซื้อ VC ต่อธุรกรรมและ/หรือต่อวัน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้อนุญาตอาจกําหนดข้อจํากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวน VC ที่คุณอาจซื้อหรือใช้งาน วิธีการที่คุณอาจใช้ VC และยอดคงเหลือสูงสุดของ VC ที่สามารถเครดิตไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ตามดุลยพินิจของผู้ให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการซื้อ VC ทั้งหมดที่ดําเนินการผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้อนุญาตหรือไม่ก็ตาม

การคํานวณยอดคงเหลือ: คุณสามารถเข้าถึงและดู VC และ VG ที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้เมื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณ ผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการคํานวณทั้งหมดเกี่ยวกับ VC และ VG ที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ ผู้ให้อนุญาตยังสงวนสิทธิ์ในการกําหนดจํานวนเงินและลักษณะที่ VC ได้รับเครดิตและหักจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ ในการซื้อ VG หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามดุลยพินิจของผู้ให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าผู้ให้อนุญาตจะพยายามทําการคํานวณดังกล่าวทั้งหมดบนพื้นฐานที่สอดคล้องและสมเหตุสมผล คุณรับทราบและตกลงว่าการพิจารณา VC และ VG ที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยผู้ให้อนุญาตนั้น ถือเป็นที่สิ้นสุด เว้นแต่คุณสามารถแสดงเอกสารต่อผู้ให้อนุญาตเพื่อยืนยันว่าการคํานวณดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดที่เกิดจากความจงใจ

การใช้สกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเสมือนจริง: ผู้เล่นอาจใช้หรือสูญเสียสกุลเงินเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริงที่ซื้อในเกมทั้งหมดได้ในระหว่างการเล่นเกมตามกฎของเกมที่ใช้กับสกุลเงินและสินค้า ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง VC และ VG สามารถใช้ได้ภายในซอฟต์แวร์เท่านั้น และผู้ให้อนุญาตอาจจํากัดการใช้ VC และ/หรือ VG ในเกมเดียวตามดุลยพินิจของผู้ให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ห้ามใช้ VC และ/หรือ VG ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ทำกับบุคคลอื่นเพื่อเดิมพันเป็นเงินหรือสิ่งของมีค่าอื่น ๆ การใช้งานและวัตถุประสงค์ของ VC และ VG ที่ได้รับอนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา VC และ/หรือ VG ที่พร้อมใช้งานตามที่แสดงในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะลดลงทุกครั้งที่คุณใช้ VC และ/หรือ VG ภายในซอฟต์แวร์ การใช้ VC และ/หรือ VG ใด ๆ จะก่อให้เกิดความต้องการและการถอนมูลค่าออกจาก VC และ/หรือ VG ที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณต้องมี VC และ/หรือ VG ในบัญชีผู้ใช้ของคุณอย่างเพียงพอเพื่อทําธุรกรรมภายในซอฟต์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์ VC และ/หรือ VG ในบัญชีผู้ใช้ของคุณอาจลดลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ: ตัวอย่างเช่น คุณอาจสูญเสีย VC หรือ VG เมื่อแพ้ในเกมหรือมีการตายของตัวละครของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งาน VC และ/หรือ VG ทั้งหมดที่ดําเนินการผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้อนุญาตหรือไม่ก็ตาม คุณต้องแจ้งผู้ให้อนุญาตทันทีเมื่อพบว่ามีการใช้งาน VC และ/หรือ VG ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยส่งคําขอการสนับสนุนไปที่ www.take2games.com/support

ไม่สามารถแลกเป็นสิ่งอื่นได้: สามารถแลก VC และ VG เป็นสินค้าและบริการในเกมเท่านั้น คุณไม่สามารถขาย ปล่อยเช่าซื้อ มอบสิทธิ์ใช้งาน หรือให้เช่า VC หรือ VG หรือแปลงเป็น VC ที่แปลงสภาพได้ VC และ VG สามารถแลกเป็นสินค้าหรือบริการในเกมได้เท่านั้น และไม่สามารถแลกเป็นเงินหรือมูลค่าทางการเงินหรือสินค้าอื่น ๆ จากผู้ให้อนุญาต หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้หรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด VC และ VG ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และทั้งผู้ให้อนุญาตและบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดไม่มีภาระผูกพันในการแลกเปลี่ยน VC หรือ VG ของคุณให้เป็นสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสกุลเงินที่แท้จริง

ไม่มีการคืนเงิน: การซื้อ VC และ VG ทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่ว่ากรณีใด ๆ การซื้อดังกล่าวจะไม่สามารถขอเงินคืน โอนมอบเปลี่ยนมือ หรือแลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะห้ามไว้ ผู้ให้อนุญาตมีสิทธิ์เด็ดขาดในการจัดการ ควบคุม กำกับ แก้ไข ระงับ และ/หรือกําจัด VC และ/หรือ VG ดังกล่าวตามที่เห็นสมควรด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และผู้ให้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสําหรับการใช้สิทธิ์ดังกล่าว

ห้ามโอน: การโอน การซื้อขาย การขาย หรือการแลกเปลี่ยน VC หรือ VG ใด ๆ กับใครก็ตาม นอกเหนือจากการเล่นเกมโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้ให้อนุญาต ("ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต") รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ผู้ใช้ซอฟต์แวร์รายอื่น ๆ จะไม่ถูกลงโทษโดยผู้ให้อนุญาตและเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด ผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิก ระงับ หรือแก้ไขบัญชีผู้ใช้ของคุณและ VC และ VG ของคุณ และบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หากคุณมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ หรือร้องขอธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจะต้องแบกรับความเสี่ยงเอง และตกลงที่จะรับผิดชอบและรับผิดต่อผู้ให้อนุญาต หุ้นส่วน ผู้ออกใบอนุญาต บริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของผู้ให้อนุญาต สําหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการกระทําดังกล่าว คุณรับทราบว่าผู้ให้อนุญาตอาจร้องขอให้ร้านค้าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องหยุด ระงับ ยกเลิก ยุติ หรือย้อนกลับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่คํานึงว่าธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด (หรือยังไม่เกิดขึ้น) เมื่อสงสัยหรือมีหลักฐานของการฉ้อโกง การละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการกระทําโดยเจตนาใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงหรือส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบให้เกิดการแทรกแซงในลักษณะใดก็ตามต่อการทํางานของซอฟต์แวร์ หากเราเชื่อว่าหรือมีเหตุผลใด ๆ ที่จะสงสัยว่าคุณได้มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงเพิ่มเติมว่าผู้ให้อนุญาตอาจจํากัดการเข้าถึง VC และ VG ที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือยุติหรือระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และสิทธิ์ของคุณใน VC, VG และสิ่งของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณตามดุลยพินิจของผู้ให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว

ตำแหน่งที่อยู่: VC มีให้บริการสําหรับลูกค้าในบางตำแหน่งที่อยู่เท่านั้น คุณอาจจะซื้อหรือใช้ VC ไม่ได้ หากคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ที่ได้รับอนุมัติ

เงื่อนไขของร้านค้าซอฟต์แวร์

ข้อตกลงฉบับนี้และการนำเสนอซอฟต์แวร์ผ่านร้านค้าซอฟต์แวร์ใด ๆ (รวมถึงการซื้อ VC หรือ VG) อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กําหนดไว้ในหรือที่กําหนดโดยร้านค้าซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าวจะรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ตามารอ้างอิงนี้ ผู้ให้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณสําหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตหรือธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อของคุณภายในซอฟต์แวร์หรือผ่านร้านค้าซอฟต์แวร์ ธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดได้รับการจัดการโดยร้านค้าซอฟต์แวร์ ไม่ใช่ผู้ให้อนุญาต ผู้ให้อนุญาตปฏิเสธความรับผิดใด ๆ อย่างชัดแจ้งสําหรับธุรกรรมดังกล่าว และคุณยอมรับว่าการเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดนั้นจะมาจากหรือผ่านร้านค้าซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้อนุญาตเท่านั้น และไม่ใช่กับร้านค้าซอฟต์แวร์ใด ๆ คุณรับทราบว่าร้านค้าซอฟต์แวร์ไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาบริการบํารุงรักษาหรือสนับสนุนใด ๆ ให้แก่คุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เว้นแต่ที่ได้กล่าวมาแล้ว ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ ร้านค้าซอฟต์แวร์จะไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ การเรียกร้องสิทธิใด ๆ สำหรับซอฟต์แวร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ การเรียกร้องสิทธิภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และร้านค้าซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องสิทธิดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของร้านค้าซอฟต์แวร์และกฎหรือนโยบายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับของร้านค้าซอฟต์แวร์ สิทธิ์ใช้งานในซอฟต์แวร์เป็นการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะบนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมเท่านั้น และเป็นสิทธิ์ที่ถ่ายโอนให้ผู้อื่นไม่ได้ คุณรับรองว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดก็ตามที่สหรัฐอเมริกาห้ามส่งสินค้า หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือบัญชีรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ร้านค้าซอฟต์แวร์เป็นผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของข้อตกลงฉบับนี้และอาจบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้กับคุณ

การเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูล

เมื่อมีการติดตั้งและการใช้ซอฟต์แวร์ จะหมายความว่าคุณให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในส่วนนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้อนุญาต รวมถึง (ถ้ามี) (1) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ไปยังผู้ให้อนุญาต บริษัทในเครือ ผู้ขาย และพันธมิตรทางธุรกิจ และต่อบุคคลที่สามบางราย เช่น หน่วยงานของรัฐ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่อยู่นอกยุโรปหรือประเทศบ้านเกิดของคุณ รวมถึงประเทศที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวต่ำกว่า (2) การแสดงข้อมูลของคุณต่อสาธารณะ เช่น การระบุเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือการแสดงคะแนนของคุณ การจัดอันดับ ความสําเร็จ และข้อมูลการเล่นเกมอื่น ๆ บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ (3) การแบ่งปันข้อมูลการเล่นเกมของคุณกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ โฮสต์แพลตฟอร์ม และพันธมิตรทางการตลาดของผู้ให้อนุญาต และ (4) การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อ้างถึงข้างต้น ซึ่งจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว หากคุณไม่ต้องการให้มีการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ คุณไม่ควรใช้ซอฟต์แวร์นี้

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีอยู่ที่ www.take2games.com/privacy, ตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว จะมีผลเหนือกว่าข้อความอื่นใดในข้อตกลงฉบับนี้

การรับประกัน

การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไข: ผู้ให้อนุญาตรับประกันต่อคุณ (หากคุณเป็นผู้ซื้อซอฟต์แวร์เริ่มแรกและดั้งเดิม แต่จะไม่เกี่ยวข้อง หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและเอกสารประกอบเพื่อเป็นการรับโอนจากผู้ซื้อเดิม) ว่าสื่อจัดเก็บเดิมที่เก็บซอฟต์แวร์นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานและบริการตามปกติเป็นเวลา 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ผู้ให้อนุญาตรับประกันแก่คุณว่าซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตรงตามข้อกําหนดขั้นต่ำของระบบที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับซอฟต์แวร์ หรือได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมว่าเข้ากันได้กับเครื่องเล่นเกมที่มีการเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแปรผันของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการใช้งานส่วนบุคคล ผู้ให้อนุญาตไม่รับประกันในเรื่องประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ผู้ให้อนุญาตไม่รับประกันต่อการรบกวนความเพลิดเพลินในการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของคุณ ไม่รับประกันว่าการทํางานของซอฟต์แวร์นั้นจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สาม หรือไม่รับประกันว่าข้อผิดพลาดใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข คําแถลงหรือคําแนะนําด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ ที่ผู้ให้อนุญาตหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ให้ไว้ จะไม่ทําให้เกิดการรับประกัน เนื่องจากเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจํากัดการรับประกันโดยนัยหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจํากัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

หากคุณพบข้อบกพร่องในสื่อจัดเก็บหรือซอฟต์แวร์ในระหว่างระยะเวลารับประกันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ให้อนุญาตตกลงที่จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องภายในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตราบใดที่ซอฟต์แวร์นั้นผลิตโดยผู้ให้อนุญาต หากไม่มีซอฟต์แวร์นี้ให้บริการอีกต่อไป ผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนทดแทนด้วยซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันในมูลค่าที่เท่ากันหรือมากกว่า การรับประกันนี้จํากัดเฉพาะสื่อเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ตามที่ผู้ให้อนุญาตจัดหาให้แต่แรก และจะไม่สามารถใช้ได้กับการสึกหรอตามปกติ การรับประกันนี้จะไม่มีผลบังคับใช้และจะเป็นโมฆะหากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการละเมิด การปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือการประมาทเลินเล่อ การรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่กําหนดโดยกฎหมายจะจํากัดไว้อย่างชัดแจ้งตามระยะเวลา 90 วันตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น และโดยมีเงื่อนไขว่าหากคุณเป็นผู้พํานักอาศัยอยู่ในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ผู้ให้อนุญาตรับประกันว่าซอฟต์แวร์จะเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์และมีคุณภาพในระดับที่น่าพอใจ การรับประกันนี้จะใช้แทนการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันอื่นใดเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ และการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดจะไม่มีผลผูกพันกับผู้ให้อนุญาต

เมื่อส่งคืนซอฟต์แวร์ภายใต้การรับประกันอย่างจํากัดข้างต้น โปรดส่งซอฟต์แวร์ต้นฉบับไปยังที่อยู่ของผู้ให้อนุญาตตามที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น และโปรดแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อและที่อยู่การส่งคืนของคุณ สําเนาใบเสร็จรับเงินการขายที่ลงวันที่แล้วของคุณ และบันทึกย่อที่อธิบายข้อบกพร่องและระบบที่คุณกําลังใช้งานซอฟต์แวร์

ความรับผิดชอบของคุณต่อผู้ให้อนุญาต

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่มีบังคับใช้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบและรับผิดต่อผู้ให้อนุญาต คู่ค้า ผู้ออกใบอนุญาต บริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของผู้ให้อนุญาต เกี่ยวกับความเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทําและการละเว้นไม่กระทําการของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขของข้อตกลง

ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ให้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งมีเหตุมาจากการครอบครอง การใช้ หรือการทำงานผิดปกติของซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การสูญเสียค่าความนิยม คอมพิวเตอร์ล้มเหลวหรือทํางานผิดปกติ และตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต จะรวมถึงความเสียหายสําหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการสูญเสียผลกําไรหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษจากการดําเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สัญญา ความรับผิดที่เข้มงวด หรืออย่างอื่น ไม่ว่าผู้ให้อนุญาตจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ภายใต้ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดของผู้ให้อนุญาตต่อความเสียหายทั้งหมดจะไม่เกินกว่า (ยกเว้นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกําหนดไว้) ราคาจริงที่คุณชําระสําหรับการใช้ซอฟต์แวร์

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพํานักในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ไม่ว่าเนื้อความข้างต้นจะระบุไว้อย่างไรก็ตาม ผู้ให้อนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับ ซึ่งเป็นผลที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลจากการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้อนุญาต แต่ผู้ให้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

เราไม่และไม่สามารถควบคุมการไหลของข้อมูลไปยังหรือจากเครือข่ายของเราและส่วนอื่น ๆ ของอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย หรือเครือข่ายบุคคลที่สามอื่น ๆ การไหลดังกล่าวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตและบริการไร้สายที่จัดหาหรือควบคุมโดยบุคคลที่สาม ในบางครั้ง การกระทําการหรือการไม่กระทําการของบุคคลที่สามดังกล่าว อาจทําให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริการไร้สาย หรือส่วนต่าง ๆ ของการเชื่อมต่อของคุณบกพร่องหรือหยุดชะงัก เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทําหรือการไม่กระทําของบุคคลที่สามที่ทําให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริการไร้สาย หรือส่วนต่าง ๆ ของบริการดังกล่าวเสียหายหรือหยุดชะงัก หรือการใช้ซอฟต์แวร์และบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การบอกเลิก

ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกบอกเลิกโดยคุณหรือโดยผู้ให้อนุญาต ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ให้อนุญาตหยุดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ (สําหรับเกมที่ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว) หากผู้ให้อนุญาตพิจารณาแล้วว่าหรือเชื่อว่าการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นใด หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ข้างต้น คุณสามารถบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดย (1) ขอให้ผู้ให้อนุญาตยกเลิกและลบบัญชีผู้ใช้ของคุณซึ่งถูกใช้เพื่อเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์โดยใช้วิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือ (2) ทําลายและ/หรือลบสําเนาใด ๆ และทั้งหมดของซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่คุณครอบครอง มีอยู่ หรือควบคุมอยู่ การลบซอฟต์แวร์ออกจากแพลตฟอร์มเกมของคุณจะไม่ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมถึง VC และ VG ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่โดยใช้บัญชีผู้ใช้เดิม คุณอาจยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้เดิมของคุณ รวมถึง VC และ VG ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะห้ามไว้ หากบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกลบเมื่อข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม VC และ/หรือ VG ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกลบด้วย และคุณจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือ VC หรือ VG ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้อีกต่อไป หากข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากคุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้อนุญาตอาจห้ามมิให้คุณลงทะเบียนใหม่หรือเข้าถึงซอฟต์แวร์อีกครั้ง เมื่อข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง คุณต้องทําลายหรือส่งคืนสําเนาซอฟต์แวร์ทางกายภาพไปยังผู้ให้อนุญาต รวมถึงทําลายสําเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดอย่างถาวร เอกสารประกอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่วนประกอบทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของคุณ รวมถึงจากเซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม หรืออุปกรณ์มือถือใด ๆ ที่ติดตั้งไว้ เมื่อข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง สิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึง VC หรือ VG ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณจะยุติลงทันที และคุณต้องหยุดการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมด การบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของเราหรือภาระผูกพันของคุณที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

สิทธิ์ที่จํากัดโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ซอฟต์แวร์และเอกสารได้รับการพัฒนาโดยค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด และได้รับการส่งมอบให้ในรูปแบบของ "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" หรือ "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จํากัด" การใช้ การทําซ้ำ หรือการเปิดเผยโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือผู้รับจ้างช่วงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดที่ระบุไว้ในวรรคย่อย (c)(1)(ii) ของข้อกำหนด Rights in Technical Data and Computer Software ในDFARS 252.227-7013 หรือตามที่ระบุไว้ในวรรคย่อย (c)(1) และ (2) ของข้อกำหนด Commercial Computer Software Restricted Rights ที่ FAR 52.227-19 ตามความเกี่ยวข้อง ผู้รับจ้าง/ผู้ผลิตเป็นผู้ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ณ ตำแหน่งที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง

การเยียวยาที่เป็นธรรม

คุณยอมรับว่าหากเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้ถูกบังคับใช้เป็นการเฉพาะ ผู้ให้อนุญาตจะได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และดังนั้น คุณตกลงว่าผู้ให้อนุญาตจะได้รับสิทธิ์ โดยไม่มีข้อผูกมัด หลักประกันอื่น ๆ หรือหลักฐานความเสียหาย ในการเยียวยาที่เป็นธรรมที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ พึงได้รับ

ภาษีและค่าใช้จ่าย

คุณจะต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อผู้ให้อนุญาตและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของผู้ให้อนุญาต สําหรับภาษี อากร และการเรียกเก็บภาษีทุกประเภททั้งหมดที่กําหนดโดยหน่วยงานของรัฐใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงดอกเบี้ยและบทลงโทษ (ไม่รวมภาษีจากรายได้สุทธิของผู้ให้อนุญาต) โดยไม่คํานึงถึงว่ามีการรวมไว้ในใบแจ้งหนี้ใด ๆ ที่ผู้ให้อนุญาตส่งถึงคุณไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะต้องมอบสําเนาใบรับรองการยกเว้นใด ๆ และทั้งหมดให้แก่ผู้ให้อนุญาต หากคุณมีสิทธิ์ได้รับข้อยกเว้นใด ๆ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณในที่นี้ จะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณไม่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ คืนจากผู้ให้อนุญาต และจะต้องปกป้องผู้ให้อนุญาตไม่ให้ต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เอกสารกำกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้อนุญาต และนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้อนุญาต และข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้บริการจะรวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ตามการอ้างอิงนี้ ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีผลเหนือกว่าและแทนที่ข้อตกลงใด ๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับผู้ให้อนุญาต ไม่ว่าจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก็ตาม ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงฉบับนี้กับเงื่อนไขการใช้บริการ ให้ถือใช้ข้อตกลงฉบับนี้เป็นหลัก

ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ถูกตัดสินว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขในขอบเขตที่จําเป็นเท่านั้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ และข้อกําหนดที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ

การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน - โปรดอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ให้ละเอียด เนื้อความส่วนนี้อาจกระทบต่อสิทธิของคุณอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงสิทธิของคุณในการยื่นฟ้องต่อศาล

1. หัวข้อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้ จะไม่มีผลบังคับใช้หากกฎหมายของประเทศที่คุณพํานักอาศัยห้ามไว้

2. คุณและบริษัทตกลงว่าหากมีข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือความขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อพิพาท") ไม่ว่าจะมาจากสัญญา ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ กฤษฎีกา การละเมิด (รวมถึงการฉ้อโกง การแถลงข้อความเป็นเท็จ สิ่งจูงใจที่เป็นการฉ้อโกง หรือความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือความเป็นธรรมอื่น ๆ ยกเว้นเรื่องที่ระบุไว้ในวรรคข้อยกเว้นจากอนุญาโตตุลาการด้านล่าง และระบุโดยชัดแจ้งถึงความถูกต้อง ความสามารถในการบังคับใช้ หรือขอบเขตของหัวข้อ 'การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน' นี้ (ยกเว้นการบังคับใช้ข้อกําหนดการสละสิทธิ์การดําเนินคดีแบบกลุ่มด้านล่าง) จะต้องยื่นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง แทนที่ให้ศาลตัดสินพิพากษา คําว่า "ข้อพิพาท" จะให้ความหมายที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะบังคับใช้และรวมถึงตัวอย่างเช่น ทุกกรณีที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการให้บริการ หรือข้อตกลงอื่นใดกับบริษัท คุณเข้าใจว่าไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนในการอนุญาโตตุลาการ และการให้ศาลทบทวนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นทำได้อย่างจํากัด

3. ข้อยกเว้นจากอนุญาโตตุลาการ คุณและบริษัทตกลงว่าการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณหรือบริษัทยื่นในศาลคดีมโนสาเร่เป็นรายบุคคลนั้น จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในข้อนี้ นอกจากนี้ บริษัทหรือคุณมีสิทธิ์ที่จะขอคําสั่งห้ามต่อคุณในศาลเพื่อรักษาสภาพที่เป็นอยู่ไว้ในขณะที่กระบวนการอนุญาโตตุลาการดําเนินต่อไป

4. การสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่อธิบายไว้ในที่นี้จะดําเนินการเป็นรายบุคคลเท่านั้น ทั้งคุณและบริษัทจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมหรือรวมข้อพิพาทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทใด ๆ ในลักษณะของการเป็นตัวแทนกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ในฐานะสมาชิกตัวแทนของกลุ่มบุคคลหรือในขอบเขตอำนาจทั่วไปของทนายความส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ นอกจากนี้ เว้นแต่ทั้งคุณและบริษัทจะตกลงกัน การอนุญาโตตุลาการไม่สามารถรวมข้อเรียกร้องของบุคคลได้มากกว่าหนึ่งกรณี อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินชี้ขาดการบรรเทาส่วนบุคคลหรือการเยียวยาเยียวยาส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ แต่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตนั้น จะไม่อาจตัดสินชี้ขาดต่อบริษัทเกี่ยวกับกรณีของบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่คุณ

5. สิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน หากคุณประสงค์ที่จะปฏิเสธข้อกําหนดการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ว่าคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกําหนดระยะเวลาที่นานกว่านั้น การบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณต้องส่งทางไปรษณีย์ไปยัง TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OPT OUT, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036 หนังสือแจ้งของคุณต้องประกอบด้วย (1) ชื่อและนามสกุลของคุณ (2) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ (3) ID ออนไลน์ของ Social Club หากคุณมี และ (4) ข้อความที่ชัดเจนว่าคุณไม่ต้องการระงับข้อพิพาทกับบริษัทผ่านการอนุญาโตตุลาการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการปฏิเสธการเข้าร่วมของคุณ ดังนั้นคุณอาจต้องการส่งหนังสือบอกกล่าวด้วยวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษร

6. การบอกกล่าวถึงข้อพิพาท หากคุณมีข้อพิพาทกับบริษัท คุณต้องส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ to TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036 เพื่อให้บริษัทมีโอกาสแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการผ่านการเจรจาต่อรอง คุณต้องส่งหนังสือบอกกล่าวภายในสอง (2) ปีหลังจากเกิดข้อพิพาทขึ้น แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ต้องไม่ล่าช้าไปกว่าวันที่เริ่มกระบวนการทางกฎหมายจะถูกห้ามภายใต้กฎหมายข้อจํากัดที่บังคับใช้ การไม่แจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้ไม่อาจเรียกร้องใด ๆ ได้ หากบริษัทมีข้อพิพาทกับคุณ บริษัทจะแจ้งไปยังที่อยู่ที่บันทึกไว้สําหรับคุณ หากเป็นไปได้ คุณและบริษัทตกลงที่จะเจรจาข้อพิพาทโดยสุจริตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อพิพาท หากข้อพิพาทไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้ง บริษัทหรือคุณสามารถดําเนินการเรียกร้องผ่านการอนุญาโตตุลาการได้ตามที่ระบุไว้ในข้อนี้

7. กฎระเบียบและกระบวนการอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา และกฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง และจะต้องดําเนินการโดย Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. ("JAMS") ตาม JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures ซึ่งที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2014 ("กฎของ JAMS") ตามที่แก้ไขโดยข้อตกลงฉบับนี้เพื่อเข้าสู่การอนุญาโตตุลาการ กฎของ JAMS รวมถึงคําแนะนําสําหรับการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการมีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration บริษัทจะชําระค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไว้ในกฎของ JAMS และในกรณีที่คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องต้องห้ามเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี บริษัทจะชําระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องและการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการของคุณเท่าที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าจําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้การอนุญาโตตุลาการเป็นปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี แต่ละฝ่ายจะต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความของตน เว้นแต่การเรียกร้องที่เป็นประเด็นนั้นจะอนุญาตให้ฝ่ายที่ชนะได้รับชําระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของตน ซึ่งในกรณีนี้อนุญาโตตุลาการจะตัดสินชี้ขาดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด

8. สถานที่ของการอนุญาโตตุลาการ ตามที่คุณเลือก หากจําเป็นต้องมีการไต่สวนแบบแสดงตัวด้วยตนเองภายใต้กฎของ JAMS การไต่สวนจะเกิดขึ้นทั้งในเทศมณฑลนิวยอร์ก นิวยอร์ก หรือในเทศมณฑลของสหรัฐอเมริกาที่คุณอาศัยอยู่

9. การตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คําตัดสินหรือคําชี้ขาดใด ๆ ของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญา การตัดสินใจหรือคําชี้ขาดใด ๆ จะกําหนดข้อเท็จจริงและพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับคําชี้ขาด เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการจะได้รับอนุญาตให้ตัดสินชี้ขาดเฉพาะการเยียวยาตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรมที่คู่สัญญาร้องขอ และคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่น่าเชื่อถือ การตัดสินใจหรือคําชี้ขาดใด ๆ อาจถูกบังคับใช้เป็นคําพิพากษาสุดท้ายโดยศาลที่มีอํานาจได้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จในการคัดค้านความถูกต้องของคําตัดสินชี้ขาด ฝ่ายที่ไม่ประสบความสําเร็จจะต้องชําระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความของฝ่ายตรงข้ามที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้าน

10. ความต่อเนื่องของผลกระทบ หัวข้อการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากข้อตกลงฉบับนี้หรือการให้บริการแก่คุณโดยบริษัทสิ้นสุดลง

11. ความสามารถในการเปลี่ยนข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ไม่สามารถใช้ได้ แม้ว่าบริษัทอาจแก้ไขข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์สําหรับผู้ใช้ปลายทาง นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกําหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่บริษัทจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ หรือกฎระเบียบที่ระบุไว้ในที่นี้เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ เมื่อข้อพิพาทได้เกิดขึ้น

12. การบังคับใช้แยกจากกันได้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของบทบัญญัติการอนุญาโตตุลาการนี้ตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย ส่วนที่เหลือของบทบัญญัติการอนุญาโตตุลาการนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และตีความได้ตามเงื่อนไขที่มีอยู่ ราวกับว่าบทบัญญัติที่ไม่เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมายไม่ได้รวมอยู่ด้วย ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวสําหรับกรณีนี้คือข้อกําหนดการสละสิทธิ์การดําเนินคดีแบบกลุ่ม หากพบว่าข้อห้ามในการดําเนินการของอนุญาโตตุลาการบนพื้นฐานของกลุ่มไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย ข้อตกลงทั้งหมดของอนุญาโตตุลาการนี้จะไม่มีผลและเป็นโมฆะ และข้อพิพาทจะดําเนินการในศาลภายใต้กฎและขั้นตอนการดําเนินการเป็นกลุ่มที่มีบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากการเรียกร้องนั้นดําเนินการในศาลแทนที่จะใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทนั้นจะถูกนําขึ้นสู่ศาลประจำรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางในเทศมณฑลนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์กเท่านั้น คดีที่นําขึ้นสู่ศาลของรัฐอาจถูกย้ายไปยังศาลรัฐบาลกลางโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ หากกฎหมายอนุญาต

กฎหมายที่กำกับควบคุม

ข้อตกลงฉบับนี้ทําขึ้นในรัฐนิวยอร์กและจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกการใช้หลักกฎหมาย สําหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพัน คุณและบริษัทตกลงที่จะยื่นเรื่องต่อศาลประจำเทศมณฑลและศาลของรัฐบาลกลางที่มีอำนาจในเทศมณฑลนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก และสละสิทธิ์การคัดค้านต่อเขตอำนาจ สถานที่พิจารณาคดี หรือศาลที่ไม่สะดวกใด ๆ (แต่ไม่กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการย้ายคดีไปยังศาลรัฐบาลกลาง หากได้รับอนุญาต) เนื้อความในวรรคนี้จะได้รับการตีความอย่างกว้าง ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป คุณจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับใด ๆ ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศสมาชิกที่คุณอาศัยอยู่ และคุณสามารถดําเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ในศาลของรัฐสมาชิกที่คุณอาศัยอยู่ คุณยอมรับว่าการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการ หรือข้อตกลงอื่นใดที่ทำกับบริษัท จะก่อให้เกิดสิทธิ์ในการแก้ต่างยืนยัน (ไม่ว่าจะมีลักษณะที่เกิดขึ้นตามกฎหมายหรือหลักความเที่ยงธรรมใดก็ตาม) ต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจยืนยันต่อบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือบริการของบริษัท คุณและผู้ให้อนุญาตตกลงว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (เวียนนา ค.ศ. 1980) จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อพิพาทหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีแพ่งต่อคุณสําหรับการละเมิดข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ เงื่อนไขการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และบริการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิดสิทธิตามกฎหมายทั่วไป หรือการละเมิดข้อกฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 110 W 44th Street, New York, NY 10036 UNITED STATES OF AMERICA

ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดของ EULA จะมีผลใช้บังคับกับการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ