Senast uppdaterad: 13 juli 2019

BEGRÄNSAD PROGRAMVARUGARANTI OCH LICENSAVTAL

Denna begränsade programvarugaranti och licensavtal ("avtalet") kan uppdateras regelbundet och den aktuella versionen kommer att publiceras på https://www.take2games.com/eula/ ("webbplatsen"). Din fortsatta användning av programvaran efter att ett reviderat avtal har publicerats utgör ditt godkännande av dess villkor.

"PROGRAMVARAN" OMFATTAR ALL PROGRAMVARA SOM INGÅR I DETTA AVTAL (INKLUSIVE RELATERADE TJÄNSTER), MEDFÖLJANDE HANDBOK/-BÖCKER, FÖRPACKNING OCH ANDRA SKRIFTLIGA FILER, ELEKTRONISKT ELLER ONLINEMATERIAL ELLER DOKUMENTATION SAMT ALLA KOPIOR AV SÅDAN PROGRAMVARA OCH DESS MATERIAL.

PROGRAMVARAN ÄR LICENSIERAD, INTE SÅLD. GENOM ATT ÖPPNA, LADDA NER, INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH ALLT ANNAT MATERIAL SOM INGÅR I PROGRAMVARAN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA AVTAL MED DOTTERBOLAG TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., OCH FILIALER I USA ("LICENSGIVAREN", "FÖRETAGET", "VI", "OSS" ELLER "VÅR") SAMT SEKRETESSPOLICYN SOM FINNS PÅ www.take2games.com/privacy OCH TJÄNSTEVILLKOREN SOM FINNS PÅ www.take2games.com/legal.

DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE BESTÄMMELSE OM INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN I AVSNITTET "BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE" SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL MED AVSEENDE PÅ EVENTUELLA "TVISTER" (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) MELLAN DIG OCH FÖRETAGET OCH KRÄVER ATT DU OCH FÖRETAGET LÖSER TVISTER I BINDANDE, INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE OCH INTE I DOMSTOL. DU HAR RÄTT ATT VÄLJA BORT DET BINDANDE ENSKILDA SKILJEDOMSAVSNITTET ENLIGT VAD SOM FÖRKLARAS NEDAN.

LÄS NOGGRANT DETTA AVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL HAR DU INTE RÄTT ATT ÖPPNA, LADDA NED, INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

FÖR ATT INGÅ DETTA LICENSAVTAL MÅSTE DU VARA VUXEN I MYNDIG ÅLDER I DET LAND DÄR DU ÄR BOSATT. DU ÄR JURIDISKT OCH EKONOMISKT ANSVARIG FÖR ALLA HANDLINGAR SOM ANVÄNDER ELLER HAR ÅTKOMST TILL VÅR PROGRAMVARA, INKLUSIVE HANDLINGAR SOM UTFÖRS AV NÅGON SOM DU TILLÅTER ATT FÅ ÅTKOMST TILL DITT KONTO. DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR UPPNÅTT MYNDIG ÅLDER, FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR DETTA AVTAL (INKLUSIVE DESS TVISTLÖSNINGSVILLKOR). OM DU ÄR UNDER MYNDIG ÅLDER MÅSTE DIN FÖRÄLDER ELLER VÅRDNADSHAVARE SAMTYCKA TILL DETTA AVTAL.

Med förbehåll för detta avtal och dess villkor beviljar licensgivaren dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad och återkallelig rätt och licens att använda ett exemplar av programvaran för ditt personliga, icke-kommersiella bruk för spel på en enda spelplattform (t.ex. dator, mobil enhet eller spelkonsol) som licensgivaren avser, såvida inget annat uttryckligen anges i programvarudokumentationen. Dina licensrättigheter är föremål för din efterlevnad av detta avtal. Giltighetstiden för din licens enligt detta avtal ska börja på det datum då du installerar eller på annat sätt använder programvaran och slutar på det tidigare datumet för antingen ditt bortskaffande av programvaran eller uppsägning av detta avtal (se nedan).

Programvaran licensieras, och säljs inte, till dig och du bekräftar härmed att ingen rätt eller äganderätt till programvaran överförs eller tilldelas och detta avtal ska inte tolkas som en försäljning av några rättigheter till programvaran. Licensgivaren behåller alla rättigheter, äganderätter och intressen till programvaran, inklusive men inte begränsat till, alla upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter, handelsnamn, äganderätter, patent, titlar, datorkoder, audiovisuella effekter, teman, karaktärer, karaktärsnamn, berättelser, dialog, inställningar, konstverk, ljudeffekter, musikaliska verk och moraliska rättigheter. Programvaran skyddas av amerikansk upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning och tillämpliga lagar och fördrag över hela världen. Programvaran får inte kopieras, reproduceras, ändras, modifieras eller distribueras på något sätt eller medium, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från licensgivaren. Alla personer som kopierar, reproducerar eller distribuerar hela eller någon del av programvaran på något sätt eller medium kommer att uppsåtligen bryta mot upphovsrättslagarna och kan bli föremål för civil- och straffrättsliga påföljder i USA eller deras lokala land. Observera att upphovsrättsbrott i USA är föremål för lagstadgade påföljder på upp till 150 000 USD per överträdelse. Programvaran innehåller vissa licensierade material och licensgivarens licensgivare kan även skydda sina rättigheter i händelse av brott mot detta avtal. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal förbehålls av licensgivaren och, i förekommande fall, dess licensgivare.

LICENSVILLKOR

Du samtycker till att inte och att inte ge vägledning eller instruktioner till någon annan individ eller enhet om hur man:

 • kommersiellt utnyttjar programvaran,

 • använder programvaran i samband med ett avtal med andra personer för att satsa pengar eller annat av värde,

 • distribuerar, leasar, licensierar, säljer, hyr ut, konverterar till konvertibel valuta eller på annat sätt överför eller överlåter programvaran eller några kopior av programvaran, inklusive men inte begränsat till virtuella varor eller virtuell valuta (definieras nedan) utan uttryckligt föregående skriftligt medgivande från licensgivaren eller enligt vad som uttryckligen anges i detta avtal,

 • gör en kopia av programvaran eller någon del därav (annat än vad som anges häri),

 • gör en kopia av programvaran tillgänglig i ett nätverk för användning eller nedladdning av flera användare,

 • om inte annat specifikt anges av programvaran eller detta avtal, om hur man använder eller installerar programvaran (eller tillåter andra att göra detsamma) på ett nätverk, för onlineanvändning eller på mer än en dator eller spelenhet samtidigt,

 • kopierar programvaran till en hårddisk eller annan lagringsenhet för att kringgå kravet att köra programvaran från den medföljande CD-ROM- eller DVD-ROM-skivan (detta förbud gäller inte fullständiga eller partiella kopior som kan göras av programvaran själv under installationen för att köras mer effektivt),

 • använder eller kopierar programvaran på ett datorspelcenter eller någon annan platsbaserad webbplats, förutsatt att licensgivaren kan erbjuda dig ett separat licensavtal för att göra programvaran tillgänglig för kommersiell användning,

 • bakåtkompilerar, dekompilerar, demonterar, visar, utför, förbereder härledda arbeten baserat på eller på annat sätt modifiera programvaran, helt eller delvis,

 • tar bort eller ändrar eventuella äganderättsmeddelanden, märken eller etiketter som finns på eller i programvaran,

 • begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda och utnyttja någon onlinefunktion i programvaran,

 • fuskar (inklusive men inte begränsat till att använda utnyttjanden eller fel) eller använder någon obehörig robot, spindel eller annat program i samband med några onlinefunktioner i programvaran,

 • bryter mot några villkor, policyer, licenser eller uppförandekoder för någon onlinefunktion i programvaran, eller

 • transporterar, exporterar eller återexporterar (direkt eller indirekt) till något land som är förbjudet att ta emot programvaran enligt amerikanska exportlagar eller -förordningar eller amerikanska ekonomiska sanktioner eller på annat sätt bryter mot lagar eller förordningar eller lagarna i det land där programvaran erhölls, som kan ändras från tid till annan.

TILLGÅNG TILL SPECIALFUNKTIONER OCH/ELLER TJÄNSTER, INKLUSIVE DIGITALA KOPIOR: Nedladdning av programvara, inlösen av en unik seriekod, registrering av programvaran, medlemskap i en tredjepartstjänst och/eller medlemskap i en licensgivaretjänst (inklusive godkännande av relaterade villkor och policyer) kan krävas för att aktivera programvaran, få åtkomst till digitala kopior av programvaran eller få åtkomst till visst upplåsbart, nedladdningsbart, online- eller annat speciellt innehåll, tjänster och/eller funktioner (gemensamt kallade "särskilda funktioner"). Åtkomst till specialfunktioner är begränsad till ett enda användarkonto (enligt definitionen nedan) per serienummer och åtkomst till specialfunktioner kan inte överföras, säljas, leasas, licensieras, hyras ut, omvandlas till konvertibel virtuell valuta eller omregistreras av en annan användare om inte annat uttryckligen anges. Bestämmelserna i denna paragraf ersätter alla andra villkor i detta avtal.

ÖVERFÖRING AV FÖRINSPELAD KOPIERINGSLICENS: Du får överföra hela den fysiska kopian av förinspelad programvara och medföljande dokumentation permanent till en annan person så länge du inte behåller några kopior (inklusive arkiverade eller säkerhetskopierade kopior) av programvaran, medföljande dokumentation eller någon del eller komponent av programvaran eller medföljande dokumentation och mottagaren samtycker till villkoren i detta avtal. Överföring av den förinspelade kopieringslicensen kan kräva att du vidtar specifika åtgärder, enligt vad som anges i programvarudokumentationen. Du får inte överföra, sälja, leasa, licensiera, hyra ut eller konvertera till konvertibel virtuell valuta någon som helst virtuell valuta eller virtuella varor utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal eller med licensgivarens föregående skriftliga samtycke. Specialfunktioner, däribland innehåll som annars inte är tillgängligt utan en seriekod för engångsbruk, kan inte under några omständigheter överföras till en annan person, och specialfunktioner kan upphöra att fungera om den ursprungliga installationskopian av programvaran raderas eller den förinspelade kopian inte är tillgänglig för användaren. Programvaran är endast avsedd för privat bruk. OAKTAT DET FÖREGÅENDE FÅR DU INTE ÖVERLÅTA NÅGRA FÖRHANDSUTGIVNA EXEMPLAR AV PROGRAMVARAN.

TEKNISKA SKYDD: Programvaran kan innehålla åtgärder för att kontrollera åtkomst till programvaran, kontrollera åtkomst till vissa funktioner eller visst innehåll, förhindra obehöriga kopior eller på annat sätt försöka förhindra att någon överskrider de begränsade rättigheter och licenser som beviljas enligt detta avtal. Sådana åtgärder kan omfatta införlivande av licenshantering, produktaktivering och annan säkerhetsteknik i programvaran och övervakning av användning, däribland men inte begränsat till tid, datum, åtkomst eller andra kontroller, räknare, serienummer och/eller andra säkerhetsenheter som är utformade för att förhindra obehörig åtkomst, användning och kopiering av programvaran eller delar eller komponenter därav, inklusive eventuella överträdelser av detta avtal. Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst övervaka användningen av programvaran. Du får inte störa sådana åtkomstkontrollåtgärder eller försöka inaktivera eller kringgå sådana säkerhetsfunktioner, och om du gör det kanske programvaran inte fungerar på ett korrekt sätt. Om programvaran tillåter åtkomst till specialfunktioner får endast ett exemplar av programvaran åt gången komma åt dessa specialfunktioner. Ytterligare villkor och registrering kan krävas för att få åtkomst till onlinetjänster och för att ladda ner programvaruuppdateringar och korrigeringar. Endast programvara som omfattas av en giltig licens kan användas för att få åtkomst till onlinetjänster, inklusive nedladdning av uppdateringar och korrigeringar. Licensgivaren kan begränsa, upphäva eller säga upp licensen som beviljas härunder och åtkomst till programvaran, inklusive men inte begränsat till relaterade tjänster och produkter, med trettio dagars varsel eller omedelbart av någon anledning utanför företagets rimliga kontroll eller om du bryter mot något villkor i ett avtal eller en policy som styr programvaran, inklusive detta avtal, licensgivarens sekretesspolicy och/eller licensgivarens användarvillkor.

ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL: Programvaran kan tillåta dig att skapa innehåll, inklusive men inte begränsat till en spelkarta, scenario, skärmdump, bildesign, karaktär, objekt eller video av ditt spel. I utbyte mot användning av programvaran, och i den utsträckning dina bidrag genom användning av programvaran ger upphov till något upphovsrättsligt intresse, du beviljar härmed licensgivaren en exklusiv, evig, oåterkallelig, fullt överförbar, och underlicensierbar världsomspännande rätt och licens att använda dina bidrag på något sätt och för något ändamål i samband med programvaran och relaterade varor och tjänster, inklusive, men inte begränsat till, rätten att reproducera, kopiera, anpassa, modifiera, utföra, visa, publicera, sända, överföra, eller på annat sätt kommunicera till allmänheten på något sätt, oavsett om det är känt eller okänt, och distribuera dina bidrag utan ytterligare meddelande eller ersättning till dig av något slag under hela den skyddstid som beviljas immateriella rättigheter enligt tillämpliga lagar och internationella konventioner. Du avstår härmed från och samtycker till att aldrig hävda några moraliska rättigheter till faderskap, publicering, rykte eller tillskrivning med avseende på licensgivarens och andra spelares användning och åtnjutande av sådana tillgångar i samband med programvaran och relaterade varor och tjänster enligt tillämplig lag. Licensgivarens licensbeviljande och villkoren ovan avseende eventuella tillämpliga moraliska rättigheter kommer att överleva uppsägning av detta avtal.

INTERNETANSLUTNING: Programvaran kan kräva en internetanslutning för att få åtkomst till internetbaserade funktioner, autentisera programvaran eller utföra andra funktioner.

ANVÄNDARKONTON: För att använda programvaran eller en programvarufunktion eller för att vissa funktioner i programvaran ska fungera korrekt kan du behöva ha och upprätthålla ett giltigt och aktivt användarkonto hos en onlinetjänst, såsom en spelplattform från tredje part eller ett konto på ett socialt nätverk ("tredjepartskonto"), eller ett konto hos licensgivaren eller ett dotterbolag till licensgivaren, enligt vad som anges i programvarudokumentationen. Om du inte upprätthåller sådana konton kanske vissa funktioner i programvaran inte fungerar eller kan upphöra att fungera korrekt, antingen helt eller delvis. Programvaran kan även kräva att du skapar ett programvaruspecifikt användarkonto hos licensgivaren eller ett dotterbolag till licensgivaren ("användarkonto") för att få åtkomst till programvaran och dess funktioner. Inloggningen till ditt användarkonto kan vara kopplad till ett tredjepartskonto. Du ansvarar för all användning och säkerhet för dina användarkonton och alla tredjepartskonton som du använder för att komma åt och använda programvaran.

VIRTUELL VALUTA OCH VIRTUELLA VAROR

Om programvaran tillåter dig att köpa och/eller tjäna genom att spela en licens för att använda virtuell valuta och virtuella varor gäller följande ytterligare villkor. VIRTUELL VALUTA OCH VIRTUELLA VAROR: Programvaran kan göra det möjligt för användare att (i) använda fiktiv virtuell valuta som ett utbytesmedium uteslutande inom programvaran ("virtuell valuta" eller "VC") och (ii) få tillgång till (och vissa begränsade rättigheter att använda) virtuella varor inom programvaran ("virtuella varor" eller "VG"). Oavsett vilken terminologi som används representerar VC och VG en begränsad licensrätt som regleras av detta avtal. Med förbehåll för villkoren i och efterlevnaden av detta avtal beviljar licensgivaren dig härmed den icke-exklusiva, icke-överförbara, icke-underlicensierbara, begränsade rättigheten och licensen att använda VC och VG som du erhållit för ditt personliga, icke-kommersiella spelande uteslutande inom programvaran. Med undantag för vad som på annat sätt är förbjudet enligt tillämplig lag är VC och VG som erhållits av dig licensierade till dig, och du bekräftar härmed att ingen äganderätt eller äganderätt till VC och VG överförs eller tilldelas härunder. Detta avtal ska inte tolkas som en försäljning av några rättigheter i VC och VG.

VC och VG har inget motsvarande värde i real valuta och fungerar inte som ersättning för riktig valuta. Du bekräftar och samtycker till att licensgivaren när som helst kan revidera eller vidta åtgärder som påverkar det uppfattade värdet av eller inköpspriset för någon VC och/eller VG, med undantag för vad som är förbjudet enligt tillämplig lag. VC och VG ådrar sig inga avgifter för icke-användning, dock under förutsättning att licensen som beviljas nedan till VC och VG kommer att upphöra i enlighet med villkoren i detta avtal och programvarudokumentationen, när licensgivaren upphör att tillhandahålla programvaran, eller detta avtal på annat sätt sägs upp. Licensgivaren förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta ut avgifter för rätten att få tillgång till eller använda VC eller VG och/eller kan distribuera VC eller VG med eller utan kostnad.

TJÄNA OCH KÖPA VIRTUELL VALUTA OCH VIRTUELLA VAROR: Du kan ha möjlighet att köpa VC eller att tjäna VC från licensgivaren för slutförandet av vissa aktiviteter eller prestationer i programvaran. Licensgivaren kan exempelvis tillhandahålla VC eller VG efter slutförandet av en aktivitet i spelet, exempelvis att uppnå en ny nivå, slutföra en uppgift eller skapa användarinnehåll. När VC och/eller VG har erhållits kommer de att krediteras ditt användarkonto. Du får endast köpa VC och VG inom programvaran, eller via en plattform, deltagande tredje parts onlinebutik, applikationsbutik eller annan butik som godkänts av licensgivaren (alla häri kallade "programvarubutik"). Köp och användning av spelobjekt eller valuta via en programvarubutik är föremål för programvarubutikens styrande dokument, inklusive men inte begränsat till användarvillkoren och användaravtalet. Denna onlinetjänst har underlicensierats till dig av programvarubutiken. Licensgivaren kan erbjuda rabatter eller kampanjer vid köp av VC, och sådana rabatter och kampanjer kan ändras eller avbrytas av licensgivaren när som helst och utan föregående meddelande till dig. När du har slutfört ett godkänt köp av VC från en applikationsbutik kommer beloppet för köpt VC att krediteras ditt användarkonto. Licensgivaren ska fastställa ett maximalt belopp som du kan spendera för att köpa VC per transaktion och/eller per dag, vilket kan variera beroende på tillhörande programvara. Licensgivaren kan, efter eget gottfinnande, införa ytterligare gränser för mängden VC du kan köpa eller använda, hur du kan använda VC och det maximala saldot för VC som kan krediteras ditt användarkonto. Du är ensam ansvarig för alla VC-köp som görs via ditt användarkonto oavsett om du har godkänt det eller inte.

BERÄKNING AV SALDO: Du kan komma åt och visa din tillgängliga VC och VG i ditt användarkonto när du är inloggad på ditt användarkonto. Licensgivaren förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra alla beräkningar avseende tillgängliga VC och VG i ditt användarkonto. Licensgivaren förbehåller sig vidare rätten att, efter eget gottfinnande, bestämma hur mycket och hur VC krediteras och debiteras från ditt användarkonto i samband med ditt köp av VG eller för andra ändamål. Medan licensgivaren strävar efter att göra alla sådana beräkningar på en konsekvent och rimlig basis, bekräftar och samtycker du härmed till att licensgivarens fastställande av tillgänglig VC och VG i ditt användarkonto är slutgiltigt, såvida du inte kan tillhandahålla dokumentation till licensgivaren att sådan beräkning var eller är avsiktligt felaktig.

ANVÄNDA VIRTUELL VALUTA OCH VIRTUELLA VAROR: Alla köpta virtuella valutor och/eller virtuella varor i spelet kan konsumeras eller förloras av spelare under spelets gång enligt spelets regler som gäller för valuta och varor, vilket kan variera beroende på tillhörande programvara. VC och VG får endast användas inom programvaran och licensgivaren kan, efter eget gottfinnande, begränsa användningen av VC och/eller VG till ett enda spel. VC och/eller VG får aldrig användas i samband med ett avtal med andra individer för att satsa pengar eller annat av värde. De godkända användningarna och syftena med VC och VG kan ändras när som helst. Din tillgängliga VC och/eller VG som visas i ditt användarkonto kommer att minskas varje gång du använder VC och/eller VG i programvaran. Användningen av VC och/eller VG utgör ett krav mot och uttag från din tillgängliga VC och/eller VG i ditt användarkonto. Du måste ha tillräckligt med tillgängligt VC och/eller VG på ditt användarkonto för att slutföra en transaktion inom programvaran. VC och/eller VG i ditt användarkonto kan minskas utan föregående meddelande vid förekomst av vissa händelser relaterade till din användning av programvaran: Du kan exempelvis förlora VC eller VG vid förlust av ett spel eller din karaktärs död. Du är ansvarig för all användning av VC och/eller VG som görs via ditt användarkonto, oavsett om det är godkänt av dig eller inte. Du måste omedelbart meddela licensgivaren när du upptäcker obehörig användning av någon VC och/eller VG som görs via ditt användarkonto genom att skicka in en supportbegäran på www.take2games.com/support.

EJ ÅTERLÖSBAR: VC och VG kan endast lösas in mot varor och tjänster i spelet. Du får inte sälja, leasa, licensiera eller hyra VC eller VG, konvertera dem till konvertibel VC. VC och VG kan endast lösas in mot varor eller tjänster i spelet och kan inte lösas in mot någon summa pengar eller monetärt värde eller andra varor från licensgivaren eller någon annan person eller enhet när som helst, annat än vad som uttryckligen anges häri eller på annat sätt krävs enligt tillämplig lag. VC och VG har inget kontantvärde och varken licensgivaren eller någon annan person eller enhet har någon skyldighet att byta ut din VC eller VG mot något av värde, inklusive men inte begränsat till verklig valuta.

INGEN ÅTERBETALNING: Alla inköp av VC och VG är slutgiltiga och under inga omständigheter kommer sådana inköp att vara återbetalningsbara, överförbara eller utbytbara. Utöver vad som är förbjudet enligt tillämplig lag har licensgivaren den absoluta rätten att hantera, reglera, kontrollera, ändra, upphäva och/eller eliminera sådan VC och/eller VG som den anser lämpligt enligt eget gottfinnande, och licensgivaren ska inte ha något ansvar gentemot dig eller någon annan för utövandet av sådana rättigheter.

INGA ÖVERFÖRINGAR: All överföring, handel, försäljning eller utbyte av VC eller VG till någon annan än i spel med programvaran som uttryckligen godkänts av licensgivaren ("obehöriga transaktioner"), däribland men inte begränsat till bland andra användare av programvaran, är inte sanktionerad av licensgivaren och är strängt förbjuden. Licensgivaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, säga upp, stänga av eller ändra ditt användarkonto och din VC och VG och säga upp detta avtal om du deltar i, hjälper till med eller begär några obehöriga transaktioner. Alla användare som deltar i sådana aktiviteter gör det på egen risk och samtycker härmed till att vara ansvariga gentemot licensgivaren, dess partners, licensgivare, dotterbolag, entreprenörer, tjänstemän, direktörer, anställda och ombud för alla skador, förluster och utgifter som uppstår direkt eller indirekt från sådana åtgärder. Du bekräftar att licensgivaren kan begära att den tillämpliga programbutiken upphör, suspenderar, avslutar, avbryter eller återkallar en obehörig transaktion, oavsett när en sådan obehörig transaktion inträffade (eller ännu inte har inträffat) när den misstänker eller har bevis på bedrägeri, överträdelser av detta avtal, överträdelser av någon tillämplig lag eller förordning, eller någon avsiktlig handling som syftar till att störa eller som på annat sätt har effekt av eller kan ha effekten av att på något sätt ingripa med driften av programvaran. Om vi tror eller har någon anledning att misstänka att du har deltagit i en obehörig transaktion samtycker du vidare till att licensgivaren efter eget gottfinnande kan begränsa din åtkomst till din tillgängliga VC och VG på ditt användarkonto eller avsluta eller stänga av ditt användarkonto och dina rättigheter till VC, VG och andra objekt som är förknippade med ditt användarkonto.

PLATS: VC är endast tillgängligt för kunder på vissa platser. Du får inte köpa eller använda VC om du inte befinner dig på en godkänd plats.

VILLKOR FÖR PROGRAMVARULAGRING

Detta avtal och tillhandahållandet av programvaran via någon programvarubutik (inklusive inköp av VC eller VG) är föremål för de ytterligare villkor som anges på eller i eller krävs av den tillämpliga programvarubutiken och alla sådana tillämpliga villkor införlivas häri genom denna hänvisning. Licensgivaren är inte ansvarig gentemot dig för några kreditkorts- eller bankrelaterade avgifter eller andra avgifter eller avgifter relaterade till dina inköpstransaktioner inom programvaran eller via en programvarubutik. Alla sådana transaktioner administreras av programvarubutiken, inte licensgivaren. Licensgivaren frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för sådana transaktioner och du samtycker till att din enda gottgörelse avseende alla transaktioner är från eller via sådan programvarubutik.

Detta avtal gäller endast mellan dig och licensgivaren och inte med någon programvarubutik. Du bekräftar att programvarubutiken inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster till dig i samband med programvaran. Med undantag för det föregående, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, har programvarubutiken ingen annan garantiskyldighet alls med avseende på programvaran. Alla anspråk i samband med programvaran som är relaterade till produktansvar, underlåtenhet att uppfylla tillämpliga juridiska eller regulatoriska krav, anspråk enligt konsumentskydd eller liknande lagstiftning eller intrång på immateriella rättigheter regleras av detta avtal och programvarubutiken ansvarar inte för sådana anspråk. Du måste följa användarvillkoren för programvarubutiken och alla andra tillämpliga regler eller policyer för programvarubutiken. Licensen till programvaran är en icke-överförbar licens att endast använda programvaran på en tillämplig enhet som du äger eller kontrollerar. Du intygar att du inte befinner dig i något land som är medlem i USA eller i andra geografiska områden eller på USA:s finansdepartements lista över särskilt utsedda medborgare eller USA:s handelsdepartements lista över nekade personer eller enhetslista. Programvarubutiken är en tredjepartsförmånstagare till detta avtal och kan verkställa detta avtal mot dig.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

Genom att installera och använda programvaran samtycker du till insamling av information och användningsvillkor som anges i detta avsnitt och licensgivarens sekretesspolicy, inklusive (i förekommande fall) (i) överföring av personuppgifter och annan information till licensgivaren, dess dotterbolag, leverantörer, och affärspartners och till vissa andra tredje parter, såsom statliga myndigheter, i USA och andra länder utanför Europa eller ditt hemland, inklusive länder som kan ha lägre standarder för integritetsskydd; (ii) den offentliga visningen av dina uppgifter, såsom identifiering av ditt användarskapade innehåll eller visning av dina poäng, rankning, prestationer, och andra speldata på webbplatser och andra plattformar; (iii) delning av dina speldata med hårdvarutillverkare, plattformsvärdar, och licensgivarens marknadsföringspartner; och (iv) annan användning och utlämnande av dina personuppgifter eller annan information enligt vad som anges i den ovan angivna integritetspolicyn, med ändringar från tid till annan. Om du inte vill att din information ska användas eller delas på detta sätt ska du inte använda programvaran.

För alla dataintegritetsproblem, inklusive insamling, användning, utlämnande och överföring av dina personuppgifter och annan information, har integritetspolicyn som finns på www.take2games.com/privacy, med ändringar från tid till annan företräde framför alla andra uttalanden i detta avtal.

GARANTI

BEGRÄNSAD GARANTI: Licensgivaren garanterar dig (om du är den ursprungliga och ursprungliga köparen av programvaran men inte om du erhåller den förinspelade programvaran och medföljande dokumentation som en överföring från den ursprungliga köparen) att det ursprungliga lagringsmediet som håller programvaran är fritt från defekter i material och utförande vid normal användning och service i 90 dagar från inköpsdatum. Licensgivaren garanterar dig att programvaran är kompatibel med en persondator som uppfyller de minimisystemkrav som anges i programvarans dokumentation eller att den har certifierats av spelenhetens tillverkare som kompatibel med den spelenhet för vilken den har publicerats. På grund av variationer i maskinvara, programvara, internetanslutningar och individuell användning garanterar licensgivaren dock inte programvarans prestanda på din specifika dator eller spelenhet. Licensgivaren garanterar inte mot störningar i din användning av programvaran, att programvaran kommer att uppfylla dina krav, att driften av programvaran kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att programvaran kommer att vara kompatibel med programvara eller maskinvara från tredje part eller att eventuella fel i programvaran kommer att korrigeras. Inget muntligt eller skriftligt uttalande eller råd från licensgivaren eller någon auktoriserad representant ska skapa en garanti. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutande av eller begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av konsumentens tillämpliga lagstadgade rättigheter kanske vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar inte gäller för dig.

Om du av någon anledning upptäcker en defekt i lagringsmediet eller programvaran under garantiperioden samtycker licensgivaren till att kostnadsfritt ersätta all programvara som upptäcks vara defekt inom garantiperioden så länge programvaran för närvarande tillverkas av licensgivaren. Om programvaran inte längre är tillgänglig förbehåller sig licensgivaren rätten att ersätta en liknande programvara av samma eller högre värde. Denna garanti är begränsad till lagringsmediet och programvaran som ursprungligen tillhandahölls av licensgivaren och gäller inte för normalt slitage. Denna garanti ska inte gälla och ska vara ogiltig om felet har uppstått genom missbruk, felaktig behandling eller försummelse. Alla underförstådda garantier som föreskrivs i lag är uttryckligen begränsade till den 90-dagarsperiod som beskrivs ovan.

Med undantag för vad som anges ovan och förutsatt att om du är bosatt i en EU-medlemsstat garanterar licensgivaren att programvaran kommer att vara lämplig för ändamål och tillfredsställande kvalitet, är denna garanti i stället för alla andra garantier, vare sig muntliga eller skriftliga, uttryckliga eller underförstådda, inklusive någon annan garanti om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång, och inga andra utfästelser eller garantier av något slag ska vara bindande för licensgivaren.

När du returnerar programvaran med förbehåll för den begränsade garantin ovan, skicka den ursprungliga programvaran endast till licensgivarens adress som anges nedan och inkludera: ditt namn och din returadress, en kopia av ditt daterade försäljningskvitto samt en kort anteckning som beskriver defekten och systemet där du kör programvaran.

DITT ANSVAR GENTEMOT LICENSGIVAREN

I den största utsträckning som tillämplig lag medger samtycker du till att vara ansvarig gentemot licensgivaren, dess partner, licensgivare, dotterbolag, entreprenörer, tjänstemän, chefer, anställda och ombud med avseende på alla skador, förluster och utgifter som uppstår direkt eller indirekt från dina handlingar och underlåtenheter att agera vid användning av programvaran i enlighet med villkoren i avtalet.

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER ÄR INTE LICENSGIVAREN ANSVARIG FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, ELLER FÖLJDSKADOR TILL FÖLJD AV INNEHAV, ANVÄNDNING, ELLER FUNKTIONSFEL I PROGRAMVARAN, DÄRIBLAND, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR PÅ EGENDOM, FÖRLUST AV GOODWILL, DATORFEL ELLER FUNKTIONSFEL OCH, I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, SKADOR FÖR PERSONSKADOR, EGENDOMSSKADA, ELLER FÖRLORAD VINST ELLER SKADESTÅND FRÅN NÅGON ORSAK TILL TALAN SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER PROGRAMVARAN, OM DET UPPSTÅR I SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), KONTRAKT, STRIKT ANSVAR, ELLER PÅ ANNAT SÄTT, HURUVIDA LICENSGIVAREN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER EJ. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER SKA LICENSGIVARENS ANSVAR FÖR ALLA SKADOR INTE (FÖRUTOM VAD SOM KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG) ÖVERSTIGA DET FAKTISKA PRIS SOM DU BETALAT FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN.

OM DU ÄR BOSATT I EN EU-MEDLEMSSTAT, OAVSETT OM NÅGOT ANNAT ANGES OVAN, ÄR LICENSGIVAREN ANSVARIG FÖR FÖRLUST ELLER SKADA DU LIDER SOM ÄR ETT RIMLIGT FÖRUTSEBART RESULTAT AV LICENSGIVARENS BROTT MOT DETTA AVTAL ELLER DESS VÅRDSLÖSHET, MEN DEN ÄR INTE ANSVARIG FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM INTE ÄR FÖRUTSEBAR.

VI KONTROLLERAR INTE OCH KAN INTE KONTROLLERA DATAFLÖDET TILL ELLER FRÅN VÅRT NÄTVERK OCH ANDRA DELAR AV INTERNET, TRÅDLÖSA NÄTVERK ELLER ANDRA TREDJEPARTSNÄTVERK. SÅDANT FLÖDE BEROR TILL STOR DEL PÅ HUR INTERNET OCH TRÅDLÖSA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER KONTROLLERAS AV TREDJE PART FUNGERAR. IBLAND KAN SÅDANA TREDJE PARTERS HANDLINGAR ELLER PASSIVITET FÖRSÄMRA ELLER STÖRA DINA ANSLUTNINGAR TILL INTERNET, TRÅDLÖSA TJÄNSTER ELLER DELAR DÄRAV. VI KAN INTE GARANTERA ATT SÅDANA HÄNDELSER INTE KOMMER ATT INTRÄFFA. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG MEDGER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLT ANSVAR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED TREDJE PARTS HANDLINGAR ELLER PASSIVITET SOM FÖRSÄMRAR ELLER STÖR DINA ANSLUTNINGAR TILL INTERNET, TRÅDLÖSA TJÄNSTER ELLER DELAR DÄRAV ELLER ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN OCH RELATERADE TJÄNSTER OCH PRODUKTER.

UPPSÄGNING

Detta avtal träder i kraft tills det sägs upp av dig eller av licensgivaren. Detta avtal upphör automatiskt när licensgivaren upphör att driva programvarans servrar (för spel som uteslutande drivs online), om licensgivaren fastställer eller anser att din användning av programvaran involverar eller kan involvera bedrägeri eller penningtvätt eller annan olaglig aktivitet, eller om du inte följer villkoren i detta avtal, inklusive men inte begränsat till licensvillkoren ovan. Du kan när som helst säga upp detta avtal genom att (i) begära att licensgivaren säger upp och raderar ditt användarkonto som används för att få åtkomst till eller använda programvaran med den metod som anges i användarvillkoren eller (ii) förstöra och/eller radera alla kopior av all programvara som du har i din besittning, förvar eller kontroll över. Om du tar bort programvaran från spelplattformen raderas inte informationen som är kopplad till ditt användarkonto, inklusive eventuella VC och VG som är kopplade till ditt användarkonto. Om du installerar om programvaran med samma användarkonto kan du fortfarande ha tillgång till dina tidigare användarkontouppgifter, inklusive eventuella VC och VG som är kopplade till ditt användarkonto. Men om inte annat är förbjudet enligt tillämplig lag, om ditt användarkonto raderas vid uppsägning av detta avtal av någon anledning, kommer alla VC och/eller VG som är kopplade till ditt användarkonto även att raderas och du kommer inte längre att vara tillgänglig för användning av programvaran eller någon VC eller VG som är kopplad till ditt användarkonto. Om detta avtal sägs upp på grund av din överträdelse av detta avtal kan licensgivaren förbjuda dig från att registrera dig på nytt eller få åtkomst till programvaran på nytt. Vid uppsägning av detta avtal måste du förstöra eller returnera den fysiska kopian av programvaran till licensgivaren, samt permanent förstöra alla kopior av programvaran, medföljande dokumentation, tillhörande material och alla dess komponenter i din besittning eller kontroll, inklusive från någon klientserver, dator, spelenhet eller mobil enhet på vilken den har installerats. Vid uppsägning av detta avtal kommer dina rättigheter att använda programvaran, inklusive eventuella VC eller VG som är förknippade med ditt användarkonto, att upphöra omedelbart och du måste upphöra med all användning av programvaran. Uppsägningen av detta avtal kommer inte att påverka våra rättigheter eller dina skyldigheter enligt detta avtal.

BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER FRÅN USA:S REGERING

Programvaran och dokumentationen har utvecklats helt på privat bekostnad och tillhandahålls som "kommersiell datorprogramvara" eller "begränsad datorprogramvara". Användning, duplicering eller avslöjande av den amerikanska regeringen eller en underleverantör till den amerikanska regeringen är föremål för de begränsningar som anges i stycke (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software klausulerna i DFARS 252.227-7013 eller enligt stycke (c)(1) och (2) i Commercial Computer Software Restricted Rights klausulerna på FAR 52.227-19, beroende på vad som är tillämpligt. Entreprenören/tillverkaren är licensgivare på nedanstående plats.

RÄTTVISA RÄTTSMEDEL

Du samtycker härmed till att om villkoren i detta avtal inte verkställs specifikt kommer licensgivaren att skadas oåterkalleligt och därför samtycker du till att licensgivaren utan obligation, annan säkerhet eller bevis på skador ska ha rätt till lämpliga rättvisa rättsmedel med avseende på något av detta avtal, inklusive tillfällig och permanent föreläggande, utöver alla andra tillgängliga rättsmedel.

SKATTER OCH KOSTNADER

Du ska vara ansvarig gentemot licensgivaren och alla dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer och anställda för alla skatter, tullar och avgifter av något slag som åläggs av någon statlig enhet med avseende på de transaktioner som avses i detta avtal, inklusive ränta och straffavgifter därpå (exklusive skatter på licensgivarens nettoinkomst), oavsett om de ingår i någon faktura som skickas till dig vid någon tidpunkt av licensgivaren. Du ska tillhandahålla kopior av alla undantagscertifikat till licensgivaren om du har rätt till något undantag. Alla utgifter och kostnader som du ådragit dig i samband med dina aktiviteter härunder, om några, är ditt enda ansvar. Du har inte rätt till ersättning från licensgivaren för några utgifter och kommer att hålla licensgivaren skadeslös därifrån.

ANVÄNDARVILLKOR

All åtkomst till och användning av programvaran omfattas av detta avtal, tillämplig programvarudokumentation, licensgivarens användarvillkor och licensgivarens sekretesspolicy och alla villkor i användarvillkoren införlivas härmed i detta avtal genom denna hänvisning. Dessa avtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och licensgivaren avseende användning av programvaran och relaterade tjänster och produkter och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och licensgivaren, oavsett om de är skriftliga eller muntliga. I den utsträckning det föreligger en konflikt mellan detta avtal och tjänstevillkoren ska detta avtal gälla.

DIVERSE

Om någon bestämmelse i detta avtal av någon anledning anses vara ogenomförbar ska denna bestämmelse endast reformeras i den utsträckning som är nödvändig för att göra den verkställbar och de återstående bestämmelserna i detta avtal ska inte påverkas.

BINDANDE ENSKILT SKILJEFÖRFARANDE - LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT. DET KAN VÄSENTLIGT ÄNDRA DINA RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT VÄCKA TALAN I DOMSTOL.

1. Detta bindande enskilda skiljedomsavsnitt kommer inte att gälla i den utsträckning det är förbjudet enligt lagarna i det land där du är bosatt.

2. Du och företaget är överens om att om någon tvist skulle uppstå, anspråk, eller om det uppstår kontroverser mellan oss avseende företagets produkter eller tjänster (hädanefter en "tvist"), oavsett om det är baserat på avtal, stadga, reglering, förordning, skadestånd (inklusive bedrägeri, felaktig framställning, bedrägliga incitament, eller försumlighet), eller någon annan juridisk eller rättvis teori, med undantag för de frågor som anges i stycket "Undantag från skiljedomsförfarande" nedan, och uttryckligen inklusive giltigheten, verkställbarhet, eller omfattningen av detta avsnitt "BINDANDE INDIVIDUELL SKILJEDOM" (med undantag för verkställbarheten av klausulen om avstående från grupptalan nedan), ska underkastas bindande skiljedom, som beskrivs nedan, istället för att bli löst i domstol. Termen "tvist" ska ges största möjliga innebörd som kommer att verkställas och omfattar exempelvis alla frågor som uppstår enligt detta avtal, integritetspolicyn, tjänstevillkoren eller något annat avtal med företaget. Du förstår att det inte finns någon domare eller jury i skiljeförfarande och att domstolsprövningen av en skiljedom är begränsad.

3. Undantag från skiljedom. Du och företaget samtycker till att alla anspråk som du eller företaget lämnar in i småmålsdomstol på individuell basis inte omfattas av skiljedomsvillkoren i detta avsnitt. Dessutom ska företaget eller du ha rätt att begära ett förbud mot dig i domstol för att bevara status quo medan ett skiljeförfarande pågår.

4. Avstående från gruppåtgärder. DE SKILJEFÖRFARANDEN SOM BESKRIVS HÄRI KOMMER ENDAST ATT GENOMFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. Varken du eller företaget ska ha rätt att ansluta sig till eller konsolidera tvister av eller mot andra personer eller enheter, eller att medla i någon tvist i en representativ kapacitet, inklusive, utan begränsning, som en representativ medlem av en klass eller i en privat advokats allmänna kapacitet, i samband med en tvist. Vidare får skiljedomaren inte konsolidera mer än en persons anspråk, såvida inte både du och företaget är överens om det. Skiljedomaren får tilldela varje enskild gottgörelse eller individuell gottgörelse som är tillåten enligt tillämplig lag, men i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag får inte bevilja gottgörelse mot företaget med respekt för någon annan person än dig.

5. Rätt att välja bort bindande skiljeförfarande. OM DU VILL VÄLJA BORT DETTA BINDANDE INDIVIDUELLA SKILJEDOMSKRAV MÅSTE DU MEDDELA OSS SKRIFTLIGEN INOM 30 DAGAR FRÅN DET DATUM DÅ DU ACCEPTERAR DETTA AVTAL MEN VÄLJER BORT BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEDOMSFÖRFARANDE, SÅVIDA INTE EN LÄNGRE PERIOD KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Ditt skriftliga meddelande måste skickas till TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OPT OUT, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036. Ditt meddelande måste innehålla (1) ditt fullständiga namn, (2) din postadress, (3) ditt Social Club online-ID, om du har ett sådant, och (4) ett tydligt uttalande om att du inte vill lösa tvister med företaget genom skiljedom. Du är ansvarig för att säkerställa att företaget tar emot ditt meddelande om att avstå, och du kanske därför vill skicka ett meddelande med hjälp av ett skriftligt kvitto.

6. Meddelande om tvist. Om du har en tvist med företaget måste du skicka ett skriftligt meddelande to TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036 för att ge företaget möjlighet att lösa tvisten informellt genom förhandlingar. Meddelande måste lämnas inom två (2) år efter att tvisten har uppstått, men under inga omständigheter efter det datum då inledandet av rättsliga förfaranden skulle ha varit spärrat enligt tillämplig preskriptionstid. Underlåtenhet att meddela i tid ska utesluta alla anspråk. Om företaget har en tvist med dig kommer företaget att meddela den adress det har registrerat för dig, om möjligt. Du och företaget är överens om att förhandla om tvisten i god tro under minst 30 dagar efter det att tvisten meddelats. Om tvisten inte löses inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet om tvisten kan företaget eller du driva anspråket i skiljedom enligt det här avsnittet.

7. Regler och procedurer för skiljeförfarande. Skiljedomsförfarande ska vara föremål för USA:s federala skiljedomslag och federal skiljedomslag, och ska genomföras av Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. ("JAMS") enligt den träder i JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures kraft den 1 juli 2014 ("JAMS-reglerna"), enligt ändringar i detta avtal för skiljedomsförfarande. JAMS-reglerna, inklusive instruktioner för att inleda ett skiljeförfarande, finns tillgängliga på dess webbplats på http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration. Företaget kommer att betala sina skiljedomskostnader enligt JAMS-reglerna och, om du kan visa att kostnaderna för skiljeförfarandet kommer att vara oöverkomliga jämfört med kostnaderna för rättstvister, kommer företaget att betala så mycket av dina skiljedomsavgifter som skiljedomaren anser vara nödvändigt för att förhindra att skiljeförfarandet är kostnadsförbjudande jämfört med kostnaden för rättstvister. Varje sida ska betala sina, hennes eller sina egna advokatarvoden och kostnader såvida inte anspråket (anspråken) i fråga tillåter den rådande parten att få sina avgifter och/eller rättegångskostnader, i vilket fall skiljedomaren ska tilldela avgifter eller kostnader enligt vad som krävs enligt tillämplig lag.

8. Plats för skiljedom. Om en personlig utfrågning krävs enligt JAMS-reglerna kommer utfrågningen att ske antingen i New York County, New York eller i det amerikanska län där du bor.

9. Skiljedomarens beslut. Alla beslut eller beslut av skiljedomaren ska vara slutgiltiga och bindande för parterna. Om inget annat har överenskommits ska beslut eller tilldelning fastställa den faktiska och rättsliga grunden för tilldelningen. Skiljedomaren ska endast tillåtas att tilldela de rättsmedel i lag eller eget kapital som begärs av parterna och som skiljedomaren fastställer stöds av trovärdiga relevanta bevis. Alla beslut eller beslut kan verkställas som en slutlig dom av en behörig domstol. Om endera parten inte lyckas ifrågasätta giltigheten av en belöning ska den misslyckade parten betala motpartens kostnader och advokatarvoden i samband med utmaningen.

10. Fortsättning i effekt. Detta avsnitt om bindande individuellt skiljeförfarande fortsätter att gälla efter uppsägning av detta avtal eller tillhandahållande av tjänster till dig av företaget.

11. Möjlighet att ändra villkor gäller inte. Även om företaget efter eget gottfinnande kan revidera sitt licensavtal för slutanvändare, sin sekretesspolicy, sina villkor eller andra avtal, har företaget inte rätt att ändra detta avtal för skiljedomsförfarande eller de regler som anges häri med avseende på eventuella tvister när tvisten har uppstått.

12. Avskiljbarhet. Om någon del av denna skiljedomsbestämmelse anses vara ogiltig, ogenomförbar eller olaglig ska balansen i denna skiljedomsbestämmelse förbli i kraft och tolkas i enlighet med dess villkor som om den ogiltiga, ogenomförbara eller olagliga bestämmelsen inte hade inkluderats. Det enda undantaget från detta är bestämmelsen om avstående från grupptalan. Om förbudet mot skiljeförfarandet på gruppbasis befinns vara ogiltigt, ogenomförbart eller olagligt, ska hela detta skiljeavtal vara ogiltigt och tvisten ska fortsätta i domstol enligt tillämpliga regler och förfaranden för grupptalan. Om ett anspråk av någon anledning går vidare i domstol snarare än i skiljeförfarande ska tvisten uteslutande väckas i statlig eller federal domstol i New York County, New York. Stämningar som väckts i statlig domstol kan tas bort till federal domstol av endera parten om det är tillåtet enligt lag.

STYRANDE LAG

Detta avtal ingås i delstaten New York och ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York, exklusive dess lagvalsregler. För eventuella tvister som inte är föremål för bindande individuellt skiljeförfarande samtycker du och företaget till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen för de statliga och federala domstolarna i New York County, New York, och att avstå från eventuella invändningar mot jurisdiktion, plats eller obekvämt forum till sådana domstolar (men utan att påverka någondera partens rätt att ta bort ett fall till federal domstol om det är tillåtet). Denna paragraf ska tolkas så brett som tillämplig lag tillåter. Om du exempelvis är bosatt i en EU-medlemsstat kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i konsumentskyddslagstiftningen i den medlemsstat där du är bosatt, och du kan väcka talan i samband med detta avtal i domstolarna i den medlemsstat där du är bosatt. Du samtycker till att alla överträdelser av detta avtal, integritetspolicyn, användarvillkoren eller något annat avtal med företaget ska utgöra ett bekräftande försvar (oavsett om det kännetecknas som att det uppstår enligt lag eller rättvisa) mot alla anspråk du kan hävda mot företaget avseende dess programvara eller tjänster. Du och licensgivaren samtycker till att FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (Wien, 1980) inte ska gälla för detta avtal eller för någon tvist eller transaktion som uppstår genom detta avtal. Företaget har rätt att vidta civilrättsliga åtgärder mot dig för brott mot slutanvändaravtalet, användarvillkoren, sekretesspolicyn eller andra styrande villkor relaterade till dess programvara och tjänster, oavsett om det gäller avtalsbrott, brott mot gemensamma rättigheter eller brott mot någon tillämplig statlig eller federal stadga.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM DETTA AVTAL KAN DU KONTAKTA OSS SKRIFTLIGEN PÅ: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 110 W 44th Street, New York, NY 10036 UNITED STATES OF AMERICA.

Alla andra villkor i EULA gäller för din användning av programvaran.