Ostatnia aktualizacja 13 lipca 2019 r.

OGRANICZONA GWARANCJA I UMOWA LICENCYJNA

Niniejsza ograniczona gwarancja i umowa licencyjna (“Umowa”) może podlegać okresowej aktualizacji. Aktualna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.taketwogames.com/eula (“Stronie”). Korzystanie z Programu po zamieszczeniu zaktualizowanej wersji Umowy oznacza zaakceptowanie jego warunków.

“PROGRAM” OZNACZA CAŁE OPROGRAMOWANIE, DOŁĄCZONE DO TEJ UMOWY (WRAZ ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI), A TAKŻE INSTRUKCJE, OPAKOWANIE ORAZ INNE PLIKI, MATERIAŁY ELEKTRONICZNE LUB UMIESZCZONE W SIECI, DOKUMENTACJĘ ORAZ KAŻDĄ I WSZYSTKIE KOPIE PROGRAMU I ZWIĄZANYCH Z NIM MATERIAŁÓW.

TEN PROGRAM NIE JEST SPRZEDAWANY, LECZ LICENCJONOWANY. OTWARCIE, POBRANIE, ZAINSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB KORZYSTANIE Z PROGRAMU (ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW DOŁĄCZONYCH DO NIEGO) W JAKIKOLWIEK SPOSÓB OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ UMOWY Z FIRMĄ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC, JEJ ODDZIAŁAMI I FIRMAMI POWIĄZANYMI (“LICENCJODAWCĄ”, "FIRMĄ" „NAMI”, „NASZYCH” LUB „NAS”) ORAZ PRZESTRZEGAĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI, OPUBLIKOWANEJ POD ADRESEM www.take2games.com/privacy I WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI, OPUBLIKOWANYCH POD ADRESEM www.take2games.com/legal.

NINIEJSZA UMOWA, W DZIALE "WIĄŻĄCY ARBITRAŻ INDYWIDUALNY" ZAWIERA WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU I ZRZECZENIE SIĘ Z PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH. WPŁYWA ONO NA TWOJE PRAWA, ZGODNIE Z TĄ UMOWĄ, DO ROZWIĄZYWANIA WSZELKICH "SPORÓW" (JAK JE ZDEFINIOWANO PONIŻEJ) POMIĘDZY TOBĄ A FIRMĄ. WYMAGA ONO OD CIEBIE I FIRMY, DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW W RAMACH WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO, A NIE W SĄDZIE. MASZ PRAWO DO WYPOWIEDZENIA ZAPISÓW W DZIALE "WIĄŻĄCY ARBITRAŻ INDYWIDUALNY", TAK JAK TO OPISANO PONIŻEJ.

PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ UMOWĘ BARDZO UWAŻNIE. W RAZIE NIEWYRAŻENIA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY ZABRANIA SIĘ OTWIERANIA, POBIERANIA, INSTALOWANIA, KOPIOWANIA ORAZ UŻYWANIA TEGO PROGRAMU.

ABY BYĆ STRONĄ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, MUSISZ BYĆ PEŁNOLETNI, ZGODNIE Z WIEKIEM PEŁNOLETNIOŚCI, OBOWIĄZUJĄCYM W TWOIM KRAJU ZAMIESZKANIA. JESTEŚ PRAWNIE I FINANSOWO ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE ZUŻYTKOWANIEM I DOSTĘPEM DO NASZEGO PROGRAMU, WŁĄCZNIE Z CZYNNOŚCIAMI KAŻDEGO, KTO ZYSKA DOSTĘP DO TWOJEGO KONTA. POTWIERDZASZ, ŻE JESTEŚ PEŁNOLETNI, ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ ZAPISY NINIEJSZEJ UMOWY (WŁĄCZNIE Z ZAPISAMI O ROZSTRZYGANIU SPORÓW). JEŚLI NIE JESTEŚ PEŁNOLETNI, TWÓJ RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ NA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UMOWY.

LICENCJA

Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie, Licencjodawca udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego i podlegającego cofnięciu prawa i licencji na użytkowanie jednego egzemplarza Programu do gry dla celów prywatnych, niekomercyjnych, na pojedynczej platformie do gier (np. komputerze, urządzeniu mobilnym lub konsoli do gier), zgodnie z intencją licencjodawcy, chyba że w dokumentacji Programu zostanie to określone inaczej. Prawa nabyte przez użytkownika są zależne od przestrzegania tej Umowy. Licencja wynikająca z tej Umowy obowiązuje od dnia zainstalowania lub użycia w inny sposób Programu, a kończy się z chwilą usunięcia Programu lub wygaśnięcia Umowy (szczegóły poniżej).

Użytkownikowi zostaje udzielona licencja na Program, nie jest on Mu sprzedawany. Niniejszym Użytkownik potwierdza, że nie otrzymuje żadnych tytułów ani praw własności do tego Programu, a Umowy nie powinno się interpretować jako sprzedaży jakichkolwiek praw do Programu.

Licencjodawca zachowuje wszystkie prawa i tytuły prawne odnoszące się do Programu, obejmujące, lecz nie ograniczające się do wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, nazw handlowych, praw własności, patentów, tytułów, kodu komputerowego, efektów audiowizualnych, motywów, postaci, nazw postaci, wątków, dialogów, miejsc, obrazów, efektów dźwiękowych, utworów muzycznych i autorskich praw osobistych. Program jest chroniony przez prawo autorskie i handlowe Stanów Zjednoczonych oraz inne mające zastosowania prawa i porozumienia ogólnoświatowe. Programu nie można kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować ani rozpowszechniać na żadnym nośniku, w całości lub części, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Licencjodawcy. Każda osoba, która będzie kopiować, powielać, rozpowszechniać całość lub część tego Programu w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, będzie winna rozmyślnego pogwałcenia praw autorskich i może podlegać sankcjom cywilnym lub karnym w USA lub własnym kraju.

Informuje się, że ustawowe kary za każde pogwałcenie praw autorskich w USA wynoszą do 150 000 USD. Program zawiera określone licencjonowane materiały i licencjodawcy mogą dochodzić własnych praw w przypadku jakiegokolwiek pogwałcenia tej Umowy. Wszelkie prawa, które w niniejszej Umowie nie zostały nadane w wyraźny sposób, są zastrzeżone przez Licencjodawcę, ewentualnie jego licencjobiorców.

WARUNKI LICENCJI

Użytkownik zgadza się, że nie będzie:

 • wykorzystywać Programu do celów komercyjnych;

 • używać Programu w połączeniu z umową z innymi osobami w celu postawienia pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów;

 • rozpowszechniać, dzierżawić, udzielać licencji, sprzedawać, wypożyczać, wymieniać na jakąkolwiek walutę lub w inny sposób przenosić lub przydzielać Programu lub jego kopii, w tym, ale nie tylko: wymieniać na wirtualne towary lub wirtualną walutę (definicja poniżej) bez otrzymania wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy lub o ile nie jest to zaznaczone w niniejszej Umowie;

 • tworzyć kopii Programu lub jego części (innych niż tu wymienione);

 • udostępniać kopii Programu w sieci do pobrania przez wielu użytkowników;

 • z wyjątkiem przypadków wyznaczonych przez Program lub tę Umowę, używać lub instalować Programu (lub udzielać na to zgody innym osobom) w sieci, do użytku online lub na więcej niż jednym komputerze lub jednostce przeznaczonej do grania w tym samym czasie;

 • kopiować Programu na dysk twardy lub inne urządzenia pamięci masowej w celu ominięcia wymogu uruchomienia Programu z załączonego dysku CD lub DVD (ograniczenie to nie dotyczy kopii całości lub części Programu wykonanych przez Program w czasie instalacji w celu usprawnienia jego działania);

 • używać lub kopiować Programu w centrach gier komputerowych lub jakimkolwiek innym miejscu o określonej lokalizacji, chyba że Licencjodawca zgodzi się podpisać osobną umowę licencyjną określającą wykorzystanie Programu w konkretnej lokalizacji, która będzie uprawniać do użycia Programu w celach komercyjnych;

 • odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, deasemblować, tworzyć prac pochodnych lub w inny sposób modyfikować Programu w całości lub w części;

 • usuwać lub modyfikować informacji o prawach własności, znaków lub etykiet zawartych na lub w Programie;

 • ograniczać lub przeszkadzać innym użytkownikom w użytkowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek funkcji sieciowych Programu;

 • oszukiwać (w tymm, ale nie tylko, korzystać z exploitów i błędów) i wykorzystywać nieautoryzowanych robotów, spiderów lub jakichkolwiek innych programów, w związku z funkcjami sieciowymi Programu;

 • naruszać jakichkolwiek warunków, postanowień, licencji lub kodeksów zachowań w związku z funkcjami sieciowymi Programu; oraz transportować, eksportować lub reeksportować (bezpośrednio lub pośrednio) do jakiegokolwiek kraju, do którego wysyłanie takiego Programu jest zakazane przez prawo eksportowe USA lub towarzyszące mu regulacje prawne i sankcje ekonomiczne USA, lub w inny sposób dokonywać naruszenia tego typu praw lub regulacji kraju, w którym Program został zakupiony. Wspomniane prawa mogą podlegać okresowym zmianom.

 • Użytkownik zgadza się też nie dostarczać żadnych instrukcji ani wskazówek na powyższe tematy żadnej osobie fizycznej ani podmiotowi.

DOSTĘP DO SPECJALNYCH FUNKCJI ORAZ/LUB USŁUG, WŁĄCZNIE Z KOPIAMI CYFROWYMI: W celu aktywacji Programu, uzyskania dostępu do cyfrowych kopii Programu lub uzyskania dostępu do pewnej zawartości do odblokowania, do pobrania, sieciowej lub innej zawartości specjalnej lub usług specjalnych (określanych zbiorczo jako „Specjalne funkcje”), może być konieczne pobranie Programu, realizacja unikatowego kodu lub numeru seryjnego, rejestracja Programu, członkostwo w usłudze zewnętrznej i/lub członkostwo w usłudze Licencjodawcy (w tym akceptacja związanych z tym warunków i zasad). Dostęp do Specjalnych funkcji jest ograniczony do jednego konta użytkownika (opisanego poniżej), przypisanego do jednego numeru seryjnego; dostęp do Specjalnych funkcji nie może być przeniesiony, sprzedany, wydzierżawiony, licencjonowany, wynajmowany, wymieniany na walutę wirtualną lub ponownie zarejestrowany przez innego użytkownika, chyba że podano inaczej. Postanowienia tego ustępu są nadrzędne względem pozostałych warunków niniejszej Umowy.

PRZEKAZANIE NAGRANEJ KOPII PROGRAMU: Użytkownik może jednak przekazać cały Program na nośniku fizycznym i dołączoną do niego dokumentację na stałe innej osobie pod warunkiem, że nie zatrzyma żadnej kopii (wliczając w to kopie archiwalne i bezpieczeństwa) Programu, dołączonej do niego dokumentacji, ani żadnej jej części lub komponentu, a odbiorca zgodzi się przestrzegać warunków tej Umowy. Przekazanie licencji nagranej kopii programu może łączyć się z pewnymi krokami, opisanymi w dokumentacji Programu. Użytkownik nie może przenosić, sprzedawać, dzierżawić, licencjonować, wynajmować ani wymieniać na walutę wirtualną żadnej waluty wirtualnej ani towarów wirtualnych, chyba że zapisano inaczej w niniejszej Umowie albo za pisemną zgodą Licencjodawcy. Specjalne funkcje, łącznie z zawartością dostępną jedynie po wykorzystaniu jednorazowego kodu seryjnego, nie mogą w żadnym wypadku zostać przekazane innej osobie. Jeśli oryginalna kopia instalacyjna Programu zostanie usunięta lub jeśli użytkownik nie będzie miał dostępu do pierwotnej kopii, Specjalne funkcje mogą przestać działać. Program jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO UŻYTKOWNIK NIE MOŻE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PRZEDPREMIEROWYCH KOPII TEGO PROGRAMU.

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE: Program może zawierać środki kontroli dostępu do niego, środki kontroli dostępu do niektórych funkcji lub części zawartości lub zabezpieczające przed nieuprawnionym kopiowaniem lub mające zabezpieczać go przed przekroczeniem ograniczonych praw i licencji nadanych przez tę Umowę. Środki takie mogą dotyczyć zarządzania licencją, aktywacji produktu i innych technologii bezpieczeństwa, zawartych w Programie. Mogą one monitorować użytkowanie, w tym, ale nie tylko, monitorować czas, datę, dostęp i inne elementy, liczniki czy numery seryjne. Mogą też zostać zastosowane inne środki bezpieczeństwa, mające zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, użytkowaniu, kopiowaniu Programu lub dowolnej jego części, w tym mające zapobiec jakimkolwiek naruszeniom niniejszej Umowy. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania użytkowania niniejszego Programu w każdym momencie. Użytkownikowi nie wolno wpływać na działanie tego typu środków kontroli dostępu ani podejmować prób ich wyłączenia lub obejścia. Wyłączenie lub próba modyfikacji technicznych środków ochrony może spowodować nieprawidłową pracę Programu. Jeśli Program umożliwia dostęp do Specjalnych funkcji, dostęp do nich w danym momencie może uzyskać tylko jedna kopia tego Programu. Uzyskanie dostępu do usług sieciowych i możliwości pobierania uaktualnień i łatek do Programu może wymagać spełnienia dodatkowych warunków i rejestracji. Dostęp do usług sieciowych oraz pobierania uaktualnień i łatek może uzyskać tylko Program objęty ważną licencją. Licencjodawca może ograniczyć, zawiesić lub anulować przyznaną Licencję oraz dostęp do Programu, w tym, ale nie tylko, do wszelkich związanych z nim usług i produktów, informując o tym z 30-dniowym wyprzedzeniem lub bez poinformowania, jeśli pozostaje to poza rozsądną kontrolą firmy lub jeśli użytkownik naruszył jakiekolwiek zapisy umów dotyczących Oprogramowania, w tym tej Umowy, Polityki Prywatności Licencjodawcy i/lub Warunków Świadczenia Usługi Licencjodawcy.

ZAWARTOŚĆ UTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA: Program może umożliwiać użytkownikowi tworzenie własnego materiału, wliczając w to, lecz nie ograniczając, do map poziomów, scenariuszy, zrzutów ekranu, projektów samochodów, postaci, elementów lub filmów przedstawiających rozgrywkę. W zamian za użytkowanie Programu i tylko w zakresie, w którym w wyniku tego użytkowania powstanie materiał mogący być objęty prawem autorskim, użytkownik nadaje Licencjodawcy wyłączne, wieczyste, niezbywalne, podlegające możliwości przeniesienia i udzielenia sublicencji prawo obowiązujące na całym świecie oraz udziela licencji na użytkowanie stworzonego przez siebie materiału w jakikolwiek sposób i dla jakichkolwiek celów w nawiązaniu do Programu i związanych z nim dóbr i usług, wliczając w to, lecz nie ograniczając prawo do powielania, kopiowania, przystosowywania, modyfikowania, odtwarzania, wyświetlania, publikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub komunikowania tego materiału publiczności, w jakikolwiek sposób, znany lub nieznany w tej chwili, oraz rozpowszechniania tego materiału bez dalszego informowania o tym, za darmo, przez cały okres ochrony praw własności intelektualnej ustalony przez stosowane prawo i konwencje międzynarodowe. Niniejszym użytkownik rezygnuje z wszelkich autorskich praw osobistych związanych z autorstwem, wydawaniem, opinią lub uprawnieniami w odniesieniu do Licencjodawcy oraz użytkowaniem tego typu materiałów przez innych graczy w nawiązaniu do Programu i związanych z nim dóbr i usług zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa. Ta nadana Licencjodawcy licencja oraz powyższe zrzeczenie się wszelkich mających zastosowanie autorskich praw osobistych obowiązują nawet po wygaśnięciu lub zerwaniu tej Umowy.

ŁĄCZENIE Z INTERNETEM: Program może wymagać połączenia z Internetem w celu uzyskania dostępu do funkcji związanych z Internetem, autoryzacji Programu lub wykonania innych działań.

KONTA UŻYTKOWNIKÓW: Aby użytkować Program lub jego funkcję lub aby określone funkcje Programu działały właściwie, może być wymagane posiadanie i używanie ważnego i aktywnego konta użytkownika w usłudze sieciowej, takiej jak zewnętrzna platforma gier lub konto w sieci społecznościowej (“Konto zewnętrzne”) lub konta u Licencjodawcy lub podmiotu związanego z Licencjodawcą, tak jak to opisano w dokumentacji Programu. Jeśli Użytkownik nie posiada takiego konta, niektóre funkcje Programu mogą nie działać lub przestać działać prawidłowo, w całości lub części. Program może również wymagać stworzenia konta użytkownika, unikatowego dla Programu w serwisie Licencjodawcy lub podmiotu związanego z Licencjodawcą (“Konto użytkownika”) w celu uzyskania dostępu do Programu oraz jego funkcjonalności I opcji. Konto użytkownika może zostać przypisane do Konta zewnętrznego. Użytkownik jest w całości odpowiedzialny za użytkowanie i zachowanie bezpieczeństwa Kont użytkownika i Kont zewnętrznych, które użytkuje w związku z dostępem i użytkowaniem Programu.

WIRTUALNA WALUTA I WIRTUALNE TOWARY

Jeśli Program pozwala na nabywanie i/lub zarabianie w trakcie gry licencji na użytkowanie Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów, obowiązują następujące dodatkowe zasady i warunki. WIRTUALNA WALUTA I WIRTUALNE TOWARY: Program może pozwalać Użytkownikowi na (i) używanie fikcyjnej wirtualnej waluty jako środka wymiany, wyłącznie w Programie (“Wirtualna waluta”) oraz (ii) zyskiwanie dostępu do (w ramach określonych, ograniczonych warunków użytkowania) wirtualnych towarów w Programie (“Wirtualne towary”). Niezależnie od używanej terminologii, Wirtualna waluta i Wirtualne towary oznaczają ograniczone prawo licencyjne, podlegające niniejszej Umowie. Zgodnie z warunkami i postanowieniami tej umowy, Licencjodawca niniejszym przyznaje niewyłączne, niepodlegające przeniesieniu, niepodlegające sublicencji, ograniczone prawo oraz licencję na użytkowanie Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów, zdobytych przez Użytkownika do osobistego, niekomercyjnego wykorzystania w trakcie gry, wyłącznie w Programie. Chyba, że prawo postanawia inaczej, Wirtualna waluta i Wirtualne towary uzyskane przez Użytkownika są mu licencjonowane, a Użytkownik niniejszym oświadcza, że nie zostaje mu przyznane ani przekazane żadne prawo własności do Wirtualnej waluty lub Wirtualnych towarów. Niniejsza Umowa nie może być odczytywana jako umowa sprzedaży jakichkolwiek praw do Wirtualnej waluty czy Wirtualnych towarów.

Wirtualna waluta ani Wirtualne towary nie posiadają wartości wymienialnej na prawdziwą walutę i nie mogą być zamiennikiem prawdziwej waluty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Licencjodawca może zmienić lub podjąć czynności, mające na celu zmianę postrzeganej wartości lub zmianę ceny zakupu Wirtualnej waluty lub Wirtualnych towarów w każdym momencie, o ile zezwala na to stosowne prawo. Wirtualna waluta i Wirtualne towary nie powodują naliczania opłat za nie wykorzystanie ich, o ile tylko licencja przyznana niniejszym na Wirtualną walutę i Wirtualne towary wygaśnie zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy oraz zapisami dokumentacji dołączonej do Programu, kiedy Licencjodawca przestanie dostarczać Program albo niniejsza Umowa zostanie w inny sposób zerwana. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do decydowania wedle własnego uznania, jakie opłaty pobiera za dostęp i użytkowanie Wirtualnej waluty lub Wirtualnych towarów i/lub czy zechce udostępniać Wirtualną walutę lub Wirtualne towary bezpłatnie.

ZARABIANIE I KUPOWANIE WIRTUALNEJ WALUTY I WIRTUALNYCH TOWARÓW: Użytkownik może mieć możliwość zakupu Wirtualnej waluty lub zarobienia Wirtualnej waluty u Licencjodawcy za ukończenie niektórych czynności lub zdobycie osiągnięć w Programie. Przykładowo, Licencjodawca może przyznać Wirtualną walutę lub Wirtualne towary po zaliczeniu pewnej czynności w grze, takiej jak zdobycie nowego poziomu, wykonanie zadania lub stworzenie zawartości. Po otrzymaniu, Wirtualna waluta i/lub Wirtualne towary zostaną przypisane do Konta użytkownika. Kupowanie Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów może odbywać się wyłącznie w Programie lub poprzez platformę, uczestniczący w akcji, zewnętrzny sklep sieciowy, sklep z aplikacjami lub inny sklep, autoryzowany przez Licencjodawcę (określany w niniejszej umowie jako “Sklep z oprogramowaniem”). Zakup i użytkowanie elementów lub waluty w grze poprzez Sklep z oprogramowaniem podlega zarządzeniom Sklepu z oprogramowaniem, w tym, ale nie tylko, warunkom świadczenia usługi i umowie użytkownika. Usługa sieciowa jest sub-licencjonowana Użytkownikowi przez Sklep z oprogramowaniem. Licencjodawca może oferować rabaty lub promocje na zakup Wirtualnej waluty i takie rabaty lub promocje mogą być modyfikowane lub przerywane przez Licencjodawcę w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Po wykonaniu autoryzowanego zakupu Wirtualnej waluty w Sklepie z oprogramowaniem, ilość zakupionej Wirtualnej waluty zostanie dopisana do Konta użytkownika. Licencjodawca określi maksymalną kwotę, którą Użytkownik może wydać na zakup Wirtualnej waluty w ciągu jednej transakcji i/lub w ciągu jednego dnia. Może to zależeć od Programu. Licencjodawca, wedle własnego uznania, może nałożyć dodatkowe ograniczenia na zakup i użytkowanie Wirtualnej waluty, sposób jej wykorzystania i maksymalną ilość Wirtualnej waluty, która może zostać przypisana do Konta użytkownika. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie zakupy Wirtualnej waluty dokonane na Koncie użytkownika, niezależnie do tego, czy zakupu dokonał Użytkownik czy ktoś inny.

OBLICZANIE STANU KONTA: Użytkownik może zyskać dostęp i wyświetlić ilość dostępnej Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów na Koncie użytkownika po zalogowaniu na nie. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do obliczania ilości dostępnej Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów na Koncie użytkownika wedle własnego uznania. Licencjodawca zastrzega sobie ponadto prawo, wedle własnego uznania, do określania ilości i sposobu, w jaki Wirtualna waluta jest przyznawana i pobierana z Konta użytkownika w związku z zakupem Wirtualnych towarów i w innych przypadkach. Choć Licencjodawca będzie się starał dokonywać takich obliczeń w sposób jednolity i rozsądny, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że obliczenia dostępnej Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów na Koncie użytkownika przez Licencjodawcę są ostateczne, chyba że użytkownik dostarczy Licencjodawcy dokumentację, dowodzącą, że obliczenia te są lub były umyślnie nieprawidłowe.

UŻYTKOWANIE WIRTUALNEJ WALUTY I WIRTUALNYCH TOWARÓW: Wszelka Wirtualna waluta i/lub Wirtualne towary zakupione w grze mogą zostać wykorzystane lub stracone przez graczy w trakcie rozgrywki, zgodnie z zasadami gry, dotyczącymi waluty i towarów, które mogą być różne w zależności od związanego z nimi Programu. Wirtualna waluta i Wirtualne towary mogą być użytkowane tylko w Programie, a Licencjodawca, wedle własnego uznania, może ograniczyć użytkowanie Wirtualnej waluty i/lub Wirtualnych towarów do pojedynczej rozgrywki. Wirtualna waluta i/lub Wirtualne towary nie mogą być używane w połączeniu z umową z innymi osobami w celu postawienia pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów. Sposoby autoryzowanego i celowego użytkowania Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów mogą zmienić się w każdej chwili. Dostępna ilość Wirtualnej waluty i/lub Wirtualnych towarów, wskazana na Koncie użytkownika, jest zmniejszana za każdym razem, gdy Wirtualna waluta i/lub Wirtualne towary są zużywane w Programie. Użytkowanie jakiejkolwiek Wirtualnej waluty i/lub Wirtualnych towarów wiąże się z odjęciem dostępnej Wirtualnej waluty i/lub Wirtualnych Towarów z Konta użytkownika. Użytkownik musi posiadać odpowiednią ilość dostępnej Wirtualnej waluty i/lub Wirtualnych towarów na Koncie użytkownika, aby dokonać transakcji w Programie. Wirtualna Waluta i/lub Wirtualne towary na Koncie użytkownika mogą zostać odjęte bez zawiadomienia w przypadku zaistnienia pewnych wydarzeń, związanych z użytkowaniem Oprogramowania przez użytkownika: przykładowo, użytkownik może stracić Wirtualną walutę lub Wirtualne towary po przegranej w grze albo po śmierci postaci. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie użycia Wirtualnej waluty i/lub Wirtualnych towarów, dokonane poprzez Konto użytkownika, niezależnie od tego, czy dokonane zostały za jego zgodą czy też nie. Licencjodawca musi być poinformowany natychmiast po odkryciu nieautoryzowanego użycia Wirtualnej waluty i/lub Wirtualnych towarów na Koncie użytkownika poprzez przesłanie stosownej prośby na stronie www.take2games.com/support.

BRAK REKOMPENSATY: Wirtualna waluta i Wirtualne towary mogą być wymienione wyłącznie na towary i usługi w grze. Wirtualna waluta i Wirtualne towary nie mogą być sprzedawane, dzierżawione, licencjonowane, wypożyczane, ani wymieniane na inną Wirtualną walutę. Wirtualna waluta i Wirtualne towary mogą być wymienione wyłącznie na towary i usługi w grze i nie można ich wymienić na żadną kwotę pieniężną lub inne towary przez Licencjodawcę ani inną osobę lub podmiot, w żadnym czasie, chyba że zostało to jasno zaznaczone w niniejszej Umowie lub jest w inny sposób wymagane prawem. Wirtualna waluta i Wirtualne towary nie posiadają wartości w gotówce, a Licencjodawca ani żadna inna osoba ani podmiot nie mają obowiązku wymienić Wirtualnej waluty ani Wirtualnych towarów na cokolwiek wartościowego, w tym, ale nie tylko, na prawdziwą walutę.

BRAK ZWROTÓW: Wszystkie zakupy Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów są ostateczne i w żadnym razie nie mogą zostać zwrócone, przekazane lub wymienione. Z wyjątkami określonymi stosownym prawem, Licencjodawca ma całkowite prawo do zarządzania, regulowania, kontrolowania, modyfikowania, zawieszania i/lub eliminowania Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów tak jak zechce i wyłącznie wedle własnego uznania. Licencjodawca nie odpowiada przed Użytkownikiem ani kimkolwiek innym za korzystanie ze wspomnianego prawa.

ZAKAZ PRZEKAZYWANIA: Przekazywanie, handlowanie, sprzedaż lub wymiana Wirtualnej waluty lub Wirtualnych towarów komukolwiek, w inny sposób, niż w trakcie gry w Programie, bez zgody Licencjodawcy (“Nieautoryzowana transakcja”), w tym, ale nie tylko, pomiędzy użytkownikami Programu, jest nieautoryzowane przez Licencjodawcę i surowo wzbronione. Licencjodawca, wedle własnego uznania, zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub zmodyfikowania Konta użytkownika, ilości Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów oraz zerwania Umowy, jeśli Użytkownik będzie brał udział, pomagał lub żądał jakichkolwiek Nieautoryzowanych transakcji. Wszyscy użytkownicy, którzy biorą udział w tego typu czynnościach, robią to na własne ryzyko i niniejszym zgadzają się, że będą odpowiadać przed Licencjodawcą, jego partnerami, licencjodawcami, podmiotami związanymi, zleceniobiorcami, zarządem, dyrekcją, pracownikami i przedstawicielami odnośnie wszystkich strat, kosztów i wydatków, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tych czynności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca może zażądać od stosownego Sklepu z oprogramowaniem wstrzymania, zawieszenia, anulowania, zaprzestania świadczenia usług lub cofnięcia każdej Nieautoryzowanej transakcji, niezależnie od tego kiedy dokonano Nieautoryzowanej transakcji (nawet jeśli ma dopiero zostać dokonana), gdy tylko podejrzewa lub ma dowód na fałszerstwo, złamanie zasad niniejszej Umowy, złamanie jakiegokolwiek odpowiedniego prawa lub przepisu lub jakikolwiek świadomy fakt, mający na celu ingerowanie lub mający lub mogący mieć wpływ na zmianę działania Programu. Jeśli Licencjodawca uważa lub ma powód podejrzewać, że Użytkownik bierze udział w Nieautoryzowanej transakcji, Użytkownik zgadza się, że Licencjodawca może, wedle własnego uznania, ograniczyć jego dostęp do posiadanej Wirtualnej waluty I Wirtualnych towarów na Koncie użytkownika lub usunąć albo zawiesić Konto użytkownika oraz prawa do wszelkiej Wirtualnej waluty, Wirtualnych towarów lub jakichkolwiek elementów związanych z Kontem użytkownika.

MIEJSCE: Wirtualna waluta dostępna jest dla klientów tylko w określonych miejscach. Użytkownik nie powinien kupować ani użytkować Wirtualnej waluty, jeśli nie znajduje się w autoryzowanym miejscu.

WARUNKI DOTYCZĄCE SKLEPU Z OPROGRAMOWANIEM

Niniejsza Umowa i dostarczenie Programu poprzez jakikolwiek Sklep z oprogramowaniem (włącznie z zakupem Wirtualnej waluty lub Wirtualnych towarów) podlega dodatkowym warunkom i zasadom, udostępnionym w lub wymaganym przez stosowny Sklep z oprogramowaniem i wszystkie te warunki i zasady są zawarte w niniejszej Umowie poprzez ten zapis. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za jakiekolwiek opłaty pobrane z kart kredytowych lub kont bankowych ani za żadne inne opłaty związane z transakcjami zakupu w Programie lub poprzez Sklep z oprogramowaniem. Wszystkie takie transakcje są obsługiwane przez Sklep z oprogramowaniem, a nie Licencjodawcę. Licencjodawca kategorycznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie transakcje, a Użytkownik zgadza się, że wszelkich spraw związanych z transakcjami będzie dochodził poprzez Sklep z oprogramowaniem.

Niniejsza Umowa zawierana jest wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Licencjodawcą, a nie z jakimkolwiek Sklepem z oprogramowaniem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sklep z oprogramowaniem nie ma obowiązku obsługi lub wsparcia usług w związku z Programem. Z wyjątkami opisanymi wcześniej, do maksymalnego stopnia dozwolonego stosownym prawem, Sklep z oprogramowaniem nie udziela żadnego rodzaju gwarancji, jeśli chodzi o Program.

Wszelkie roszczenia, wysuwane w związku z Programem, związane z odpowiedzialnością za produkt, niedostosowanie produktu do stosownych wymagań prawnych, roszczenia jeśli chodzi o ochronę konsumenta I wszelkie podobne naruszenia własności intelektualnej i legislacyjnej, podlegają niniejszej Umowie, a Sklep z oprogramowaniem nie jest za nie odpowiedzialny. Użytkownik podlega warunkom świadczenia usługi Sklepu z Oprogramowaniem oraz wszelkim innym zasadom i polityce Sklepu z oprogramowaniem. Licencja na Program nie podlega przekazaniu i zezwala na użytkowanie Programu wyłącznie na odpowiednim urządzeniu, które pozostaje w gestii Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie przebywa w krajach, na które Stany Zjednoczone nałożyły embargo i że nie znajduje się na specjalnej liście osób i podmiotów objętych zakazem eksportowym, prowadzonej przez Departament Skarbu lub Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki („List of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List”). Sklep z oprogramowaniem jest zewnętrznym beneficjentem niniejszej Umowy i może egzekwować jej postanowienia w odniesieniu do Użytkownika.

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Instalując i użytkując Program, Użytkownik zgadza się na zbieranie i przetwarzanie danych, zgodnie z zapisami w tym punkcie i Polityką Prywatności Licencjodawcy, w tym (o ile dotyczy) na: (i) przekazywanie danych osobowych i innych danych Licencjodawcy, jego partnerom, sprzedawcom i wspólnikom oraz niektórym innym podmiotom zewnętrznym, takim jak władze rządowe w USA i innych państwach poza Europą lub krajem zamieszkania Użytkownika, w tym państwach, które mogą zachowywać niższe standardy ochrony prywatności; (ii) publiczne wyświetlanie danych Użytkownika, takich jak dane identyfikacyjne zawartości stworzonej przez Użytkownika, wyświetlanie wyników, rankingu, osiągnięć i innych danych rozgrywki na stronach WWW i innych platformach; (iii) dzielenie się danymi o rozgrywce z producentami sprzętu, właścicielami platform i partnerami marketingowymi Licencjodawcy; oraz (iv) inne użytkowanie i przekazywanie danych osobowych lub innych danych, tak jak to określono we wspomnianej powyżej Polityce Prywatności, która od czasu do czasu może być zmieniana. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane lub udostępnione w ten sposób, nie powinien użytkować Programu. Wszelkie sprawy dotyczące prywatności danych, w tym zbierania, przetwarzania, udostępniania i przekazywania danych osobowych i innych danych, opisane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem www.take2games.com/privacy, aktualizowanej od czasu do czasu. Zapisy zawarte w Polityce Prywatności są nadrzędne wobec jakichkolwiek stwierdzeń, zawartych w niniejszej Umowie.

GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA: Licencjodawca udziela Użytkownikowi (jeśli jest on pierwszym lub początkowym nabywcą tego Programu i nie otrzymał Programu na nośniku wraz z dołączoną dokumentacją w ramach wymiany z pierwszym właścicielem) gwarancji na okres 90 dni od daty zakupu, obejmującej wady materiałowe lub produkcyjne oryginalnego nośnika oprogramowania, o ile nośnik użytkowany był w warunkach normalnych. Licencjodawca gwarantuje, że Program jest zgodny z komputerem osobistym spełniającym minimalne wymagania sprzętowe podane w dokumentacji Programu lub został zatwierdzony przez producenta urządzenia do gry jako zgodny z tym, dla którego został wydany. Jednak z uwagi na różnice sprzętowe, programowe, w połączeniach internetowych oraz wynikające z indywidualnego użytkowania, Licencjodawca nie gwarantuje działania tego Programu na konkretnym komputerze lub jednostce do grania. Licencjodawca nie gwarantuje braku zakłóceń w użytkowaniu Programu; tego, że Program spełni wymagania użytkownika; że będzie działać w sposób ciągły, bezbłędny, lub że będzie zgodny z oprogramowaniem lub sprzętem firm trzecich, ani że jakiekolwiek błędy Programu zostaną naprawione. Żadnego ustnego lub pisemnego stanowiska czy zapewnienia uzyskanego od Licencjodawcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela nie można uznać za gwarancję. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie mających zastosowanie ustawowych praw konsumenta, niektóre z powyższych wyjątków i ograniczeń mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.

Jeśli w okresie trwania gwarancji użytkownik stwierdzi uszkodzenie nośnika lub Programu, Licencjodawca zgadza się za darmo wymienić Program, który okazał się wadliwy w okresie obowiązywania gwarancji, o ile jest on nadal przez niego produkowany. Jeśli Program nie jest dostępny, Licencjodawca zastrzega sobie prawo wymiany na podobny Program o takiej samej lub większej wartości. Ta gwarancja obejmuje jedynie nośnik oprogramowania oryginalnie dostarczony przez Licencjodawcę i nie ma zastosowania do normalnego zużycia nośnika spowodowanego jego użytkowaniem. Gwarancja ta jest nieważna i nie będzie obowiązywać, jeśli defekt jest wynikiem niewłaściwego użytkowania, postępowania lub zaniedbania. Jakiekolwiek dorozumiane gwarancje określone przez prawo są wyraźnie ograniczone do okresu 90 dni opisanego powyżej.

Z wyjątkiem warunków przedstawionych powyżej, o ile jesteś mieszkańcem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Licencjodawca gwarantuje, że Oprogramowanie jest zdatne do użytku i satysfakcjonującej jakości, a gwarancja ta zastępuje wszystkie inne gwarancje, ustne lub pisemne, wyrażone lub dorozumiane, wliczając w to wszelkie gwarancje sprzedawalności, przydatność do jakiegokolwiek celu lub nienaruszalności. Żadne inne zastępstwa prawne ani gwarancje nie będą dla Licencjodawcy wiążące.

Przy zwrocie Programu podlegającego powyższej ograniczonej gwarancji na adres Licencjodawcy podany niżej należy wysłać tylko oryginalny Program i podać: swoje imię i nazwisko, adres zwrotny, ksero z data rachunku sprzedaży oraz krótki opis defektu i systemu, na którym Program był uruchamiany.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC LICENCJODAWCY

Do maksymalnego poziomu dozwolonego prawem, Użytkownik zgadza się, że będzie odpowiedzialny wobec Licencjodawcy, jego partnerów, licencjodawców, podmiotów związanych, zleceniobiorców, zarządu, dyrekcji, pracowników i przedstawicieli za wszystkie straty, koszty i wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z czynności i zaniedbań, w związku z Programem i zapisami niniejszej Umowy.

DO MAKSYMALNEGO POZIOMU DOZWOLONEGO PRAWEM, LICENCJODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE POWSTAŁE WSKUTEK POSIADANIA, UŻYTKOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA TEGO PROGRAMU, WLICZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, USZKODZENIA MIENIA, UTRATY REPUTACJI, AWARII LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA KOMPUTERA ORAZ, W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ PRAWO, OBRAŻEŃ OSOBISTYCH, USZKODZENIA MIENIA, UTRATY ZYSKÓW LUB SZKÓD KARNYCH NA SKUTEK DZIAŁAŃ ZWIĄZANYMI Z TĄ UMOWĄ LUB PROGRAMEM, WYNIKAJĄCYCH Z CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH (WLICZAJĄC W TO ZANIEDBANIA), UMOWY, CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY LICENCJODAWCA BYŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. DO MAKSYMALNEGO POZIOMU DOZWOLONEGO PRAWEM WYSOKOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJODAWCY ZA WSZELKIE SZKODY (ZA WYJĄTKIEM TYCH OKREŚLONYCH PRZEZ PRAWO) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA UŻYTKOWANIE TEGO PROGRAMU.

JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST OBYWATELEM KRAJU CZŁONKOWSKIEGO UE, NIE POZOSTAJĄC W SPRZECZNOŚCI Z POWYŻSZYMI ZAPISAMI, LICENCJODAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA STRATY LUB OBRAŻENIA, KTÓRE ROZSĄDNIE WYNIKNĘŁY Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ LICENCJODAWCĘ LUB Z JEGO ZANIEDBANIA, ALE NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA STRATY I OBRAŻENIA, KTÓRYCH NIE DAŁO SIĘ PRZEWIDZIEĆ.

LICENCJODAWCA NIE KONTROLUJE I NIE MOŻE KONTROLOWAĆ PRZEPŁYWU DANYCH Z I DO JEGO SIECI I INNYCH CZĘŚCI INTERNETU, SIECI BEZPRZEWODOWYCH LUB INNYCH SIECI ZEWNĘTRZNYCH. TAKI PRZEPŁYW DANYCH ZALEŻY W DUŻEJ CZĘŚCI OD WYDAJNOŚCI INTERNETU I USŁUG BEZPRZEWODOWYCH, DOSTARCZANYCH LUB KONTROLOWANYCH PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE. CZASAMI CZYNNOŚCI LUB ZANIECHANIE CZYNNOŚCI PRZEZ TAKIE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE MOŻE WPŁYNĄĆ NEGATYWNIE LUB ZAKŁÓCIĆ POŁĄCZENIE UŻYTKOWNIKA Z INTERNETEM, USŁUGAMI BEZPRZEWODOWYMI LUB ICH CZĘŚCIAMI. LICENCJODAWCA NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE TAKIE WYDARZENIA NIE NASTĄPIĄ, DLATEGO TEŻ DO MAKSYMALNEGO POZIOMU DOZWOLONEGO PRAWEM LICENCJODAWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ I KAŻDEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI JEŚLI CHODZI O CZYNNOŚCI LUB ZANIECHANIE CZYNNOŚCI PODMIOTÓW TRZECICH, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NEGATYWNIE LUB ZAKŁÓCIĆ POŁĄCZENIE UŻYTKOWNIKA Z INTERNETEM, USŁUGAMI BEZPRZEWODOWYMI LUB ICH CZĘŚCIAMI W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM PROGRAMU I ZWIĄZANYMI Z TYM USŁUGAMI I PRODUKTAMI.

WYGAŚNIĘCIE

Umowa wygasa, gdy zostanie unieważniona przez Użytkownika albo Licencjodawcę. Umowa wygasa automatycznie, gdy Licencjodawca przestaje obsługiwać serwery Programu (dla gier działających wyłącznie online), gdy Licencjodawca odkryje lub uzna, że używanie Programu przez Użytkownika ma związek lub może mieć związek z fałszerstwem, praniem pieniędzy albo inną aktywnością przestępczą lub w przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega warunków i postanowień niniejszej Umowy, w tym, ale nie tylko, nie przestrzega powyższych warunków licencji. Użytkownik może w każdej chwili zerwać umowę poprzez (i) żądanie od Licencjodawcy anulowania i usunięcia Konta użytkownika, którego używa, by zyskać dostęp i użytkować Program zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach świadczenia usługi lub (ii) zniszczenie i/ lub usunięcie wszystkich kopii tego Programu i wszystkich jego kopii, będących w posiadaniu Użytkownika lub pod jego kontrolą. Usunięcie Programu z Platformy gier nie usuwa informacji przypisanych do Konta użytkownika, w tym Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów, przypisanych do Konta użytkownika. Jeśli Użytkownik zainstaluje Program ponownie i użyje tego samego Konta użytkownika, wciąż będzie miał dostęp do poprzednich informacji o Koncie użytkownika, w tym do Wirtualnej waluty i Wirtualnych towarów, przypisanych do jego Konta użytkownika. Z wyjątkami określonymi stosownym prawem, jeśli Konto użytkownika zostanie usunięte po zerwaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, cała Wirtualna waluta i/lub wszystkie Wirtualne towary przypisane do Konta użytkownika również zostaną usunięte, a Użytkownik nie będzie mógł użytkować Programu, ani żadnej Wirtualnej waluty czy Wirtualnych towarów, przypisanych do jego Konta użytkownika. Jeśli niniejsza Umowa zostanie zerwana z powodu naruszenia zasad Umowy przez Użytkownika, Licencjodawca może zabronić mu ponownej rejestracji lub ponownego dostępu do Programu. Po zerwaniu Umowy, na użytkowniku spoczywa obowiązek zniszczenia wszystkich kopii tego Programu i wszystkich jego części składowych lub odesłania ich do Licencjodawcy. Użytkownik musi także zniszczyć dołączoną dokumentację, związane z Programem materiały oraz wszystkie będące w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą elementy składowe, włącznie z materiałami znajdującymi się na jakichkolwiek serwerach, komputerach, jednostkach do grania i urządzeniach mobilnych, na których Program został zainstalowany. Po zerwaniu niniejszej Umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Programu, w tym Wirtualnej waluty lub Wirtualnych towarów, przypisanych do jego Konta użytkownika, natychmiast wygasa. Użytkownik musi natychmiast przestać użytkować Program. Zerwanie Umowy nie wpływa na prawa Licencjobiorcy, ani obowiązki Użytkownika, wynikające z niniejszej Umowy.

OGRANICZONE PRAWA RZĄDU USA

Program i dokumentacja zostały opracowane wyłącznie z prywatnych środków finansowych i są rozpowszechniane jako „komercyjny program komputerowy” lub „ograniczony program komputerowy”. Użytkowanie, powielanie lub ujawnienie przez rząd USA lub podwykonawcę rządu USA podlega ograniczeniom zapisanym w podpunkcie (c)(1)(ii) klauzul Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013 lub mającym zastosowanie podpunkcie (c)(1) i (2) klauzul Commercial Computer Software Restricted Rights w FAR 52.227-19. Kontrahentem/Producentem jest Licencjodawca, którego siedziba znajduje się w miejscu podanym niżej.

GODZIWE ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się, że jeśli warunki tej Umowy nie weszłyby w życie, Licencjodawca poniósłby szkody nie do naprawienia i dlatego wyraża zgodę na to, by Licencjodawca miał prawo, bez zabezpieczeń lub dowodów szkód, do właściwego i godziwego odszkodowania w nawiązaniu do tej Umowy, poza wszelkimi innymi dostępnymi odszkodowaniami.

PODATKI I KOSZTY

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność i odpowiada przed Licencjodawcą, jego partnerami, licencjodawcami, firmami powiązanymi, kontrahentami, urzędnikami, dyrekcją, pracownikami i przedstawicielami odnośnie wszelkich kosztów, związanych z podatkami i opłatami, nakładanymi przez jakiekolwiek ciało rządowe, w związku z transakcjami dotyczącymi niniejszej Umowy, w tym do pokrycia nałożonych kosztów odsetek i kar (z wyjątkiem podatków od dochodu Licencjodawcy), niezależnie od tego, czy zostały one zawarte w jakiejkolwiek i kiedykolwiek wysłanej Użytkownikowi przez Licencjobiorcę fakturze. Użytkownik ma obowiązek przedstawić Licencjodawcy kopie wszelkich dokumentów zwalniających od podatku, jeśli takie zwolnienia go dotyczą. Wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Użytkownika w związku z obowiązywaniem niniejszej Umowy, o ile jakieś wystąpią, są ponoszone wyłącznie przez niego. Licencjodawca nie ma obowiązku wynagrodzenia jakichkolwiek kosztów Użytkownikowi, a Użytkownik zgadza się, że nie będzie ich w żadnym przypadku dochodził od Licencjodawcy.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

Wszelki dostęp do Programu oraz jego użytkowanie podlega niniejszej Umowie, stosownej dokumentacji dołączonej do Programu, Warunkom świadczenia usługi Licencjodawcy oraz Polityce prywatności Licencjodawcy, a także wszelkim postanowieniom i zapisom Warunków świadczenia usługi, niniejszym dołączonych do tej Umowy poprzez ten zapis. Powyższe umowy stanowią całość umów pomiędzy Użytkownikiem a Licencjodawcą w odniesieniu do użytkowania Programu i związanych z nim usług i produktów. Zastępują one wszelkie uprzednie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Licencjodawcą, pisemne oraz ustne. Jeśli wystąpi konflikt pomiędzy niniejszą Umową a Warunkami świadczenia usługi, niniejsza Umowa ma moc nadrzędną.

RÓŻNE

Jeśli z jakichkolwiek powodów jakikolwiek warunek tej Umowy nie może być przestrzegany, warunek taki powinien zostać zmieniony, ale tylko w takim zakresie, by mógł być przestrzegany, natomiast pozostałe warunki tej Umowy pozostaną niezmienione.

WIĄŻĄCY ARBITRAŻ INDYWIDUALNY - UWAŻNIE PRZECZYTAJ TEN FRAGMENT. MOŻE ON ZNACZĄCO ZMIENIĆ TWOJE PRAWA, WŁĄCZNIE Z PRAWEM DO ZŁOŻENIA POZWU SĄDOWEGO.

 1. Niniejszy rozdział o wiążącym arbitrażu indywidualnym nie obowiązuje, jeśli jest zabroniony w kraju twojego zamieszkania.

 2. Ty i Firma zgadzacie się, że jeśli wyniknie jakikolwiek spór, żądanie lub polemika w związku z produktami lub usługami Firmy (dalej zwane "Sporem"), w związku z umową, prawami statutowymi, rozporządzeniami, zarządzeniem, deliktem (w tym: fałszerstwem, przeinaczeniem, fałszywą zachętą lub zaniedbaniem) lub jakakolwiek inna teoria prawna lub prawnicza, z wyjątkiem spraw wyszczególnionych w poniższym ustępie "Wyłączenia spod arbitrażu", a w szczególności jeśli chodzi o ważność, egzekwowalność lub zakres niniejszego rozdziału "WIĄŻĄCY ARBITRAŻ INDYWIDUALNY" (z wyjątkiem egzekwowalności poniższego zapisu o zrzeczeniu się do pozwów zbiorowych), sprawa taka zostanie rozstrzygnięta w ramach wiążącego arbitrażu, jak to opisano poniżej, a nie w sądzie. Termin "Spór" posiada najszersze możliwe znaczenie, które będzie egzekwowane i zawiera, między innymi, wszelkie sprawy wynikające z niniejszej Umowy, Polityki Prywatności, Warunków Świadczenia Usługi i wszelkiej innej umowy pomiędzy tobą a Firmą. Przyjmujesz do wiadomości, że żaden sędzia ani sąd nie wezmą udziału w arbitrażu i że postępowania sądowe w ramach arbitrażu są ograniczone.

 3. Wyłączenia spod arbitrażu. Ty i Firma zgadzacie się, że wszelkie roszczenia wystosowane przez Ciebie lub Firmę w sądzie ds. drobnych, w trybie indywidualnym, nie są przedmiotem warunków arbitrażu, opisanych w tym dziale. Co więcej, Firma lub Ty macie prawo do dochodzenia nakazu sądowego wobec ciebie w sądzie, celem zachowania stanu obecnego w trakcie arbitrażu.

 4. Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego. ARBITRAŻ OPISANY W NINIEJSZEJ UMOWIE BĘDZIE PRZEBIEGAŁ WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE. Ani Ty, ani Firma nie macie prawa wchodzenia w pozwy zbiorowe jako lub wobec skonsolidowane ciała ani dokonywania arbitrażu w ramach reprezentacji większej zbiorowości, w tym, bez ograniczeń, jako członkowie pozwu zbiorowego lub prywatnego pozwu prokuratora krajowego, w związku z jakimkolwiek Sporem. Co więcej, z wyjątkiem zgody obu stron (Twojej i Firmy), przedstawiciel nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby. Ciało dokonujące arbitrażu może przyznać indywidualne odszkodowanie lub zadośćuczynienie, zgodnie z obowiązującym prawem, ale do maksymalnego stopnia dozwolonego prawem nie może przyznać zadośćuczynienia przeciwko Firmie komukolwiek z wyjątkiem Ciebie.

 5. Prawo rezygnacji z wiążącego arbitrażu. JEŚLI CHCESZ ZREZYGNOWAĆ Z NINIEJSZEGO PRAWA DO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, MUSISZ NAS O TYM POINFORMOWAĆ PISEMNIE, W CIĄGU 30 DNI OD MOMENTU AKCEPTACJI NINIEJSZEJ UMOWY I REZYGNACJI Z PRAWA DO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, CHYBA ŻE DŁUŻSZY OKRES WYMAGANY JEST PRZEZ STOSOWNE PRAWO. Twoje pisemne powiadomienie musi zostać wysłane na adres TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OPT OUT, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036. Informacja musi zawierać (1) twoje pełne imię i nazwisko; (2) twój adres pocztowy; (3) identyfikator internetowy Social Club, jeśli taki posiadasz; oraz (4) jasne stwierdzenie, że nie chcesz rozstrzygać sporów z Firmą poprzez arbitraż. Jesteś odpowiedzialny za otrzymanie pisemnego potwierdzenia takiej informacji przez Firmę, a więc zalecamy przesłanie informacji środkiem, który gwarantuje potwierdzenie odbioru.

 6. Informacja o Sporze. Jeśli chcesz wejść w Spór z Firmą, musisz wysłać pisemne powiadomienie na adres TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036, aby dać Firmie możliwość rozstrzygnięcia sporu nieformalnie, poprzez negocjacje. Informacja musi zostać przesłana w ciągu dwóch (2) lat od czasu powstania Sporu, ale w żadnym wypadku po czasie, w którym postępowanie prawne jest już niemożliwe, zgodnie ze stosownymi ograniczeniami statutowymi. Nieprzesłanie informacji na czas oznacza rezygnację z wszelkich roszczeń. Jeśli Firma wszczyna spór z Tobą, Firma dostarczy informację na adres, który posiada w swojej bazie, o ile to możliwe. Ty i Firma zgadzacie się na negocjowanie Sporu w dobrej wierze przez nie mniej niż 30 dni po informacji o wszczęciu Sporu. Jeśli Spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji o wszczęciu Sporu, Firma lub Ty możecie rozpocząć proces arbitrażu, zgodnie z warunkami opisanymi w tym ustępie.

 7. Zasady i procedury arbitrażowe. Arbitraż będzie podlegał Ustawie o Federalnym Arbitrażu USA i federalnemu prawu arbitrażowemu i będzie rozstrzygany przez Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”), zgodnie z Uproszczonymi Zasadami Arbitrażu JAMS oraz stosownymi procedurami, które weszły w życie 1 lipca 2014 r. ("Zasady JAMS"), odpowiednio zmienionymi, zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Zasady JAMS, w tym instrukcja wszczęcia procedury arbitrażowej, są dostępne pod adresem http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration. Firma opłaci własne koszty arbitrażu, zgodnie z Zasadami JAMS, a w przypadku, gdy uda ci się wykazać, że koszt arbitrażu będzie zbyt wysoki w porównaniu z kosztami spornymi, Firma zapłaci tak wysoką część wkładu arbitrażowego i opłat związanych z przesłuchaniami, jaką arbiter uzna za stosowne, aby zapobiec sytuacji, że nie możesz rozpocząć arbitrażu ze względu na zbyt wysokie opłaty. Każda strona opłaca własnych prawników i inne koszty, chyba że w wyniku sporu arbiter zdecyduje o opłaceniu kosztów strony, która rozstrzygnie spór na swoją korzyść, zgodnie z obowiązującym prawem.

 8. Miejsce arbitrażu. Wedle Twojego uznania, jeśli zgodnie z Zasadami JAMS, wymagane jest osobiste przesłuchanie świadka, odbędzie się ono albo w hrabstwie Nowy Jork, w stanie Nowy Jork lub w hrabstwie USA, które zamieszkujesz.

 9. Decyzja arbitra. Wszelka decyzja lub rekompensata przyznana przez arbitra jest ostateczna i wiążąca dla obu stron. Z wyjątkiem osobnej umowy, decyzja lub rozstrzygnięcie będą faktyczne i wiążące prawnie. Arbiter może przyznać zadośćuczynienie jedynie zgodnie z prawem i rozporządzeniami i w maksymalnej wysokości, żądanej przez strony, w przypadku, gdy arbiter uznał, że takie zadośćuczynienie odpowiada przedstawionym faktom i dowodom. Wszelka decyzja lub zadośćuczynienie będą uznane za ostateczne przez każdy sąd w odpowiedniej jurysdykcji. Jeśli któraś ze stron nieskutecznie odwoła się od decyzji arbitra, zapłaci wszelkie koszty i wynagrodzenie prawników drugiej strony, w związku z odwołaniem się.

 10. Ciągłość. Niniejszy rozdział "Wiążący arbitraż indywidualny" pozostaje w mocy nawet po zerwaniu Umowy lub zaprzestaniu świadczenia usług przez Ciebie lub Firmę.

 11. Możliwość zmiany warunków lub zasad nie obowiązuje. Choć Firma może zmieniać zapisy Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego, Polityki Prywatności, Zasad i Warunków lub innych umów, wedle własnego uznania, Firma nie posiada prawa do zmiany niniejszej umowy, celem arbitrażu, ani żadnych zasad opisanych tutaj, w związku z jakimkolwiek Sporem, w momencie, gdy Spór już wystąpił.

 12. Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszych zapisów o arbitrażu uznana zostanie za błędną, nieegzekwowalną lub nielegalną, niniejsze zapisy o arbitrażu pozostaną obowiązujące i będą działały tak, jakby błędne, nieegzekwowalne lub nielegalne zapisy nie istniały. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest zapis o zrzeczeniu się prawa do pozwu zbiorowego. Jeśli zakaz arbitrażu na mocy pozwu zbiorowego okaże się być błędny, nieegzekwowalny lub nielegalny, całość niniejszej umowy przestanie obowiązywać, a Spór zostanie rozstrzygnięty w sądzie, zgodnie ze stosownymi prawami i procedurami, dotyczącymi pozwów zbiorowych. Jeśli, z jakiegoś powodu, spór będzie rozstrzygany w sądzie, a nie poprzez arbitra, spór będzie rozstrzygany wyłącznie w sądzie stanowym lub federalnym w hrabstwie Nowy Jork, w stanie Nowy Jork. Pozwy wnoszone do sądu stanowego mogą zostać przeniesione do sądu federalnego przez dowolną stronę, jeśli jest to dozwolone prawem.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza Umowa została zgłoszona w stanie Nowy Jork i będzie podlegała oraz została stworzona zgodnie z prawami i wyłącznie wedle praw stanu Nowy Jork. W przypadku sporów niepodlegających wiążącemu arbitrażowi indywidualnemu, Ty i Firma zgadzacie się zgłaszać spory w wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych hrabstwa Nowy Jork, stanu Nowy Jork. Zrzekacie się wszelkich sprzeciwów co do jurysdykcji, miejsca i niewygody w związku z takimi sądami (ale bez wpływu na prawo obu stron do przeniesienia sprawy do sądu federalnego, jeśli to możliwe). Niniejszy ustęp będzie interpretowany tak szeroko, jak tylko zezwala na to stosowne prawo. Przykładowo, jeśli jesteś obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, korzystasz z narzuconych praw ochrony konsumenta w kraju, którego jesteś obywatelem i możesz wnieść skargę odnośnie niniejszej Umowy do sądu kraju członkowskiego, którego jesteś obywatelem. Zgadzasz się, że wszelkie naruszenie przez Ciebie niniejszej Umowy, Polityki Prywatności, Warunków Świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek innej umowy z Firmą rozpocznie procedurę afirmatywnej obrony (zgodnie z odpowiednim prawem lub rozporządzeniem) przeciwko jakimkolwiek żądaniom, które możesz wysunąć wobec Firmy, w związku z jej oprogramowaniem lub usługami. Ty i Licencjodawca zgadzacie się, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, rok 1980) nie będzie obowiązywała w związku z tą Umową lub jakimkolwiek sporem lub transakcją, wynikającą z niniejszej Umowy. Firma ma prawo dochodzenia odszkodowania w drodze cywilnej w przypadku złamania przez Ciebie Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego, Warunków Świadczenia Usługi, Polityki Prywatności lub jakichkolwiek innych zasad i warunków, związanych z oprogramowaniem lub usługami. Może tu chodzić o złamanie umowy, naruszenie praw lub naruszenie stosownych rozporządzeń stanowych lub statutowych.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH TEJ LICENCJI NALEŻY PISEMNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 110 WEST 44th STREET, NEW YORK, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA.

Wszelkie pozostałe warunki i zasady EULA obowiązują w odniesieniu do używania Oprogramowania przez Użytkownika.