Sist oppdatert: 13. juli 2019

BEGRENSET PROGRAMVAREGARANTI OG LISENSAVTALE

Denne begrensede programvaregarantien og lisensavtalen (denne «avtalen») kan oppdateres med jevne mellomrom, og den gjeldende versjonen vil bli lagt ut på https://www.take2games.com/eula/ («nettstedet»). Din fortsatte bruk av programvaren etter at en revidert avtale er lagt ut, utgjør din aksept av vilkårene.

«PROGRAMVAREN» OMFATTER ALL PROGRAMVARE SOM ER INKLUDERT I DENNE AVTALEN (INKLUDERT RELATERTE TJENESTER), MEDFØLGENDE HÅNDBOK/HÅNDBØKER, EMBALLASJE OG ANDRE SKRIFTLIGE FILER, ELEKTRONISK ELLER NETTBASERT MATERIALE ELLER DOKUMENTASJON, OG ALLE KOPIER AV SLIK PROGRAMVARE OG DENS MATERIALER.

PROGRAMVAREN ER LISENSIERT, IKKE SOLGT. VED Å ÅPNE, LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN OG ANNET MATERIALE SOM ER INKLUDERT MED PROGRAMVAREN, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN MED DET AMERIKANSKE SELSKAPET TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAPER («LISENSGIVER», «SELSKAP», «VI», «OSS» ELLER «VÅR/VÅRT/VÅRE»), SAMT RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN SOM FINNES PÅ www.take2games.com/privacy OG TJENESTEVILKÅRENE SOM FINNES PÅ www.take2games.com/legal.

DENNE AVTALEN INNEHOLDER EN BINDENDE BESTEMMELSE OM INDIVIDUELL VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL I DELEN «BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFT» SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER UNDER DENNE AVTALEN MED HENSYN TIL ENHVER «TVIST» (SOM DEFINERT NEDENFOR) MELLOM DEG OG SELSKAPET OG KREVER AT DU OG SELSKAPET LØSER TVISTER I BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT OG IKKE I RETTEN. DU HAR RETT TIL Å VELGE BORT DEN BINDENDE INDIVIDUELLE VOLDGIFTSDELEN SOM FORKLART NEDENFOR.

LES DENNE AVTALEN GRUNDIG. HVIS DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, HAR DU IKKE TILLATELSE TIL Å ÅPNE, LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN.

FOR Å INNGÅ DENNE LISENSAVTALEN MÅ DU VÆRE VOKSEN OG AV JURIDISK MYNDIGHETSALDER I DITT BOSTEDSLAND. DU ER JURIDISK OG ØKONOMISK ANSVARLIG FOR ALLE HANDLINGER SOM BRUKER ELLER FÅR TILGANG TIL PROGRAMVAREN VÅR, INKLUDERT HANDLINGENE TIL ALLE DU GIR TILGANG TIL KONTOEN DIN. DU BEKREFTER AT DU HAR NÅDD DEN JURIDISKE MYNDIGHETSALDEREN, FORSTÅR OG GODTAR DENNE AVTALEN (INKLUDERT TVISTELØSNINGSVILKÅRENE). HVIS DU ER UNDER JURIDISK MYNDIGHETSALDER, MÅ FORELDEREN ELLER VERGEN DIN SAMTYKKE I DENNE AVTALEN.

I henhold til denne avtalen og dens vilkår og betingelser gir lisensgiver deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og gjenkallelig rett og lisens til å bruke én kopi av programvaren til personlig, ikke-kommersiell bruk for spilling på én enkelt spillplattform (f.eks. datamaskin, mobilenhet eller spillkonsoll) som tiltenkt av lisensgiver, med mindre annet er uttrykkelig spesifisert i programvaredokumentasjonen. Dine lisensrettigheter er underlagt din overholdelse av denne avtalen. Lisensperioden din i henhold til denne avtalen skal starte på datoen du installerer eller på annen måte bruker programvaren og avsluttes på den tidligere datoen for enten din avhending av programvaren eller opphør av denne avtalen (se nedenfor).

Programvaren er lisensiert, ikke solgt, til deg, og du erkjenner herved at ingen eiendomsrett eller eierskap til programvaren blir overført eller tildelt, og denne avtalen skal ikke tolkes som et salg av noen rettigheter til programvaren. Lisensgiver beholder alle rettigheter, titler og interesser i programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, alle opphavsrettigheter, varemerker, forretningshemmeligheter, handelsnavn, eiendomsrettigheter, patenter, titler, datakoder, audiovisuelle effekter, temaer, karakterer, karakternavn, historier, dialog, innstillinger, kunstverk, lydeffekter, musikalske verk og moralske rettigheter. Programvaren er beskyttet av amerikansk opphavsrett og varemerkelovgivning og gjeldende lover og traktater over hele verden. Programvaren kan ikke kopieres, reproduseres, endres, modifiseres eller distribueres på noen måte eller gjennom noe medium, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra lisensgiver. Alle personer som kopierer, reproduserer eller distribuerer hele eller deler av programvaren på noen måte eller gjennom noe medium, vil med overlegg bryte opphavsrettslovgivningen og kan være underlagt sivile og strafferettslige sanksjoner i USA eller deres lokale land. Vær oppmerksom på at amerikanske brudd på opphavsretten er underlagt lovbestemte straffer på opptil $ 150 000 per brudd. Programvaren inneholder visse lisensierte materialer, og lisensgiverens lisensgivere kan også beskytte sine rettigheter i tilfelle brudd på denne avtalen. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i henhold til denne avtalen, er forbeholdt lisensgiver og, hvis aktuelt, dens lisensgivere.

LISENSBETINGELSER

Du samtykker å ikke, og å ikke gi veiledning eller instruksjon til noen annen person eller enhet om hvordan:

 • kommersielt utnytte programvaren;

 • bruke programvaren i forbindelse med en avtale med andre personer for å satse penger eller andre ting av verdi;

 • distribuere, lease, lisensiere, selge, leie ut, konvertere til konvertibel valuta, eller på annen måte overføre eller tildele programvaren, eller noen kopier av programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, virtuelle varer eller virtuell valuta (definert nedenfor) uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra lisensgiver eller som uttrykkelig angitt i denne avtalen;

 • lage en kopi av programvaren eller noen del derav (annet enn det som er angitt her);

 • gjøre en kopi av programvaren tilgjengelig på et nettverk for bruk eller nedlastning av flere brukere;

 • med mindre annet er spesifikt gitt i programvaren eller denne avtalen, bruke eller installere programvaren (eller tillate andre å gjøre det samme) på et nettverk, for bruk på nett, eller på mer enn én datamaskin eller spillenhet samtidig;

 • kopiere programvaren til en harddisk eller annen lagringsenhet for å omgå kravet om å kjøre programvaren fra den medfølgende CD-ROM-en eller DVD-ROM-en (dette forbudet gjelder ikke for kopier helt eller delvis som kan gjøres av selve programvaren under installasjonen for å kjøre mer effektivt);

 • bruke eller kopiere programvaren på et dataspillsenter eller et annet stedsbasert nettsted, forutsatt at lisensgiver kan tilby deg en separat lisensavtale for å gjøre programvaren tilgjengelig for kommersiell bruk;

 • foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere, vise, utføre, forberede avledede arbeider basert på eller på annen måte modifisere programvaren, helt eller delvis;

 • fjerne eller endre eventuelle proprietære merknader, merker eller etiketter som finnes på eller i programvaren;

 • begrense eller hindre noen annen bruker fra å bruke og nyte noen elektroniske funksjoner i programvaren;

 • svindle (inkludert, men ikke begrenset til, bruk av utnytting eller feil) eller bruke uautorisert robot, edderkopp eller annet program i forbindelse med elektroniske funksjoner i programvaren;

 • bryte noen vilkår, retningslinjer, lisenser eller etiske retningslinjer for noen elektroniske funksjoner i programvaren; eller

 • transportere, eksportere eller videreeksportere (direkte eller indirekte) til noe land som er forbudt å motta programvaren av noen amerikanske eksportlover eller -forskrifter eller amerikanske økonomiske sanksjoner eller på annen måte bryte noen lover eller forskrifter, eller lovene i landet der programvaren ble anskaffet, som kan endres fra tid til annen.

TILGANG TIL SPESIALFUNKSJONER OG/ELLER TJENESTER, INKLUDERT DIGITALE KOPIER: Nedlastning av programvare, innløsning av en unik seriekode, registrering av programvaren, medlemskap i en tredjepartstjeneste og/eller medlemskap i en lisensgivertjeneste (inkludert aksept av relaterte vilkår og retningslinjer) kan være nødvendig for å aktivere programvaren, få tilgang til digitale kopier av programvaren eller få tilgang til visse ikke-låsbare, nedlastbare, nettbaserte eller annet spesialinnhold, tjenester og/eller funksjoner (samlet kalt «spesialfunksjoner»). Tilgang til spesialfunksjoner er begrenset til én enkelt brukerkonto (som definert nedenfor) per seriekode, og tilgang til spesialfunksjoner kan ikke overføres, selges, leases, lisensieres, leies, konverteres til konvertibel virtuell valuta eller registreres på nytt av en annen bruker med mindre annet er uttrykkelig angitt. Bestemmelsene i dette avsnittet erstatter alle andre vilkår i denne avtalen.

OVERFØRING AV FORHÅNDSREGISTRERT KOPILISENS: Du kan overføre hele den fysiske kopien av forhåndsregistrert programvare og medfølgende dokumentasjon på permanent basis til en annen person så lenge du ikke beholder noen kopier (inkludert arkivering eller sikkerhetskopier) av programvaren, medfølgende dokumentasjon eller noen del eller komponent av programvaren eller medfølgende dokumentasjon, og mottakeren godtar vilkårene i denne avtalen. Overføring av den forhåndsregistrerte kopilisensen kan kreve at du tar spesifikke skritt, som angitt i programvaredokumentasjonen. Du kan ikke overføre, selge, lease, lisensiere, leie ut eller konvertere til virtuell valuta noen virtuell valuta eller virtuelle varer, med mindre det er uttrykkelig angitt i denne avtalen eller med lisensgivers skriftlige forhåndssamtykke. Spesialfunksjoner, inkludert innhold som ellers ikke er tilgjengelig uten en seriekode til engangsbruk, kan ikke under noen omstendigheter overføres til en annen person, og spesialfunksjoner kan slutte å fungere hvis den opprinnelige installasjonskopien av programvaren slettes eller den forhåndsregistrerte kopien ikke er tilgjengelig for brukeren. Programvaren er kun beregnet for privat bruk. TIL TROSS FOR DET FOREGÅENDE HAR DU IKKE RETT TIL Å OVERFØRE NOEN FORHÅNDSVERSJONER AV PROGRAMVAREN.

TEKNISK BESKYTTELSE: Programvaren kan omfatte tiltak for å kontrollere tilgangen til programvaren, kontrollere tilgangen til visse funksjoner eller innhold, forhindre uautoriserte kopier eller på annen måte forsøke å hindre noen i å overskride de begrensede rettighetene og lisensene som er gitt i henhold til denne avtalen. Slike tiltak kan omfatte innlemming av lisensadministrasjon, produktaktivering og annen sikkerhetsteknologi i programvaren og overvåke bruken, inkludert, men ikke begrenset til, tid, dato, tilgang eller andre kontroller, tellere, serienumre og/eller andre sikkerhetsenheter som er utformet for å forhindre uautorisert tilgang, bruk og kopiering av programvaren, eller deler eller komponenter derav, inkludert eventuelle brudd på denne avtalen. Lisensgiver forbeholder seg retten til å overvåke bruken av programvaren når som helst. Du kan ikke forstyrre slike tilgangskontrolltiltak eller forsøke å deaktivere eller omgå slike sikkerhetsfunksjoner, og hvis du gjør det, kan det hende at programvaren ikke fungerer som den skal. Hvis programvaren tillater tilgang til spesialfunksjoner, har bare én kopi av programvaren tilgang til disse spesialfunksjonene om gangen. Ytterligere vilkår og registrering kan være nødvendig for å få tilgang til elektroniske tjenester og for å laste ned programvareoppdateringer og oppdateringer. Bare programvare som er underlagt en gyldig lisens, kan brukes til å få tilgang til elektroniske tjenester, inkludert nedlastning av oppdateringer og oppdateringer. Lisensgiver kan begrense, suspendere eller si opp lisensen gitt herunder og tilgang til programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, alle relaterte tjenester og produkter, med tretti dagers varsel, eller umiddelbart av en hvilken som helst grunn utenfor selskapets rimelige kontroll eller hvis du bryter noen vilkår i en avtale eller retningslinjer som regulerer programvaren, inkludert denne avtalen, lisensgivers retningslinjer for personvern og/eller lisensgivers tjenestevilkår.

BRUKEROPPRETTET INNHOLD: Programvaren kan la deg opprette innhold, inkludert, men ikke begrenset til, et spillkart, scenario, skjermbilde, bildesign, karakter, element eller video av spillingen din. I bytte mot bruk av programvaren, og i den grad dine bidrag gjennom bruk av programvaren gir opphav til opphavsrettsinteresser, gir du herved lisensgiver en eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, fullt overførbar, og viderelisensierbar verdensomspennende rett og lisens til å bruke dine bidrag på noen måte og for ethvert formål i forbindelse med programvaren og relaterte varer og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, retten til å reprodusere, kopiere, tilpasse, modifisere, utføre, skjerm, publisere, kringkasting, overføre, eller på annen måte kommunisere til offentligheten på noen måte, enten nå kjent eller ukjent, og distribuere dine bidrag uten ytterligere varsel eller kompensasjon til deg av noe slag for hele varigheten av beskyttelse gitt til immaterielle rettigheter etter gjeldende lover og internasjonale konvensjoner. Du fraskriver deg herved og samtykker i å aldri hevde noen moralske rettigheter til farskap, publisering, omdømme eller tilskrivelse med hensyn til lisensgivers og andre aktørers bruk og glede av slike aktiva i forbindelse med programvaren og relaterte varer og tjenester i henhold til gjeldende lov. Denne lisenstildelingen til lisensgiver, og vilkårene ovenfor angående eventuelle gjeldende moralske rettigheter, vil overleve enhver oppsigelse av denne avtalen.

INTERNETT-TILKOBLING: Programvaren kan kreve en Internett-tilkobling for å få tilgang til Internett-baserte funksjoner, autentisere programvaren eller utføre andre funksjoner.

BRUKERKONTOER: For å kunne bruke programvaren eller en programvarefunksjon, eller for at visse funksjoner i programvaren skal fungere som de skal, kan du bli bedt om å ha og opprettholde en gyldig og aktiv brukerkonto hos en nettbasert tjeneste, for eksempel en tredjeparts spillplattform eller konto på sosiale nettverk («tredjepartskonto»), eller en konto hos lisensgiver eller et lisensgiver-tilknyttet selskap, som angitt i programvaredokumentasjonen. Hvis du ikke opprettholder slike kontoer, kan det hende at visse funksjoner i programvaren ikke fungerer eller slutter å fungere som de skal, enten helt eller delvis. Programvaren kan også kreve at du oppretter en programvarespesifikk brukerkonto hos lisensgiver eller et lisensgiver-tilknyttet selskap («brukerkonto») for å få tilgang til programvaren og dens funksjonalitet og funksjoner. Påloggingen på brukerkontoen din kan være knyttet til en tredjepartskonto. Du er ansvarlig for all bruk og sikkerheten til brukerkontoene dine og eventuelle tredjepartskontoer du bruker for å få tilgang til og bruke programvaren.

VIRTUELL VALUTA OG VIRTUELLE VARER

Hvis programvaren lar deg kjøpe og/eller tjene gjennom spill en lisens til å bruke virtuell valuta og virtuelle varer, gjelder følgende tilleggsvilkår. VIRTUELL VALUTA OG VIRTUELLE VARER: Programvaren kan gjøre det mulig for brukere å (i) bruke fiktiv virtuell valuta som et vekslingsmiddel utelukkende innenfor programvaren («virtuell valuta» eller «VC») og (ii) få tilgang til (og visse begrensede rettigheter til å bruke) virtuelle varer i programvaren («virtuelle varer» eller «VG»). Uavhengig av hvilken terminologi som brukes, representerer VC og VG en begrenset lisensrettighet som reguleres av denne avtalen. Underlagt vilkårene i og overholdelse av denne avtalen, gir lisensgiver deg herved den ikke-eksklusive, ikke-overførbare, ikke-viderelisensierbare, begrensede retten og lisensen til å bruke VC og VG som du har fått for din personlige, ikke-kommersielle spilling utelukkende i programvaren. Med mindre annet er forbudt i henhold til gjeldende lov, er VC og VG som du har anskaffet lisensiert til deg, og du erkjenner herved at ingen eiendomsrett eller eierskap i eller til VC og VG blir overført eller tildelt herunder. Denne avtalen skal ikke tolkes som et salg av noen rettigheter i VC og VG.

VC og VG har ikke tilsvarende verdi i reell valuta og fungerer ikke som erstatning for reell valuta. Du erkjenner og samtykker at lisensgiver kan revidere eller iverksette tiltak som påvirker den oppfattede verdien av eller kjøpesummen for enhver VC og/eller VG når som helst, med unntak av det som er forbudt i henhold til gjeldende lov. VC og VG pådrar seg ikke gebyrer for ikke-bruk, forutsatt at lisensen gitt herunder til VC og VG vil opphøre i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne avtalen og programvaredokumentasjonen, når lisensgiver slutter å levere programvaren, eller denne avtalen på annen måte sies opp. Lisensgiver forbeholder seg etter eget skjønn retten til å belaste gebyrer for retten til å få tilgang til eller bruke VC eller VG og/eller kan distribuere VC eller VG med eller uten kostnad.

OPPTJENING OG KJØP AV VIRTUELL VALUTA OG VIRTUELLE VARER: Du kan ha muligheten til å kjøpe VC eller tjene VC fra lisensgiver for fullføring av visse aktiviteter eller prestasjoner i programvaren. Lisensgiver kan for eksempel gi VC eller VG når en aktivitet i spillet er fullført, for eksempel når man oppnår et nytt nivå, fullfører en oppgave eller oppretter brukerinnhold. Når oppnådd, vil VC og/eller VG bli kreditert brukerkontoen din. Du kan bare kjøpe VC og VG i programvaren, eller gjennom en plattform, deltakende tredjeparts nettbutikk, applikasjonsbutikk eller annen butikk autorisert av lisensgiver (alt referert til her som «programvarebutikk»). Kjøp og bruk av spillelementer eller valuta gjennom en programvarebutikk er underlagt programvarebutikkens styrende dokumenter, inkludert, men ikke begrenset til, tjenestevilkårene og brukeravtalen. Denne elektroniske tjenesten er viderelisensiert til deg av programvarebutikken. Lisensgiver kan tilby rabatter eller kampanjer for kjøp av VC, og slike rabatter og kampanjer kan endres eller avsluttes av lisensgiver når som helst uten varsel til deg. Når du har fullført et autorisert kjøp av VC fra en applikasjonsbutikk, vil beløpet på kjøpt VC bli kreditert brukerkontoen din. Lisensgiveren skal fastsette et maksimumsbeløp du kan bruke til å kjøpe VC per transaksjon og/eller per dag, som kan variere avhengig av den tilknyttede programvaren. Lisensgiver kan, etter eget skjønn, pålegge ytterligere grenser for hvor mye VC du kan kjøpe eller bruke, hvordan du kan bruke VC, og maksimal saldo på VC som kan krediteres din brukerkonto. Du er eneansvarlig for alle VC-kjøp gjort gjennom brukerkontoen din, uavhengig av om du har autorisert det eller ikke.

BEREGNING AV SALDO: Du kan få tilgang til og se tilgjengelig VC og VG på brukerkontoen din når du er logget på brukerkontoen din. Lisensgiver forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å foreta alle beregninger angående tilgjengelig VC og VG på din brukerkonto. Lisensgiver forbeholder seg videre retten til, etter eget skjønn, å bestemme hvor mye og hvordan VC krediteres og debiteres fra din brukerkonto i forbindelse med ditt kjøp av VG eller for andre formål. Selv om lisensgiver bestreber seg på å gjøre alle slike beregninger på en konsekvent og rimelig basis, erkjenner og godtar du herved at lisensgivers beslutning om tilgjengelig VC og VG på din brukerkonto er endelig, med mindre du kan oppgi dokumentasjon til lisensgiver om at slik beregning var eller er bevisst feil.

BRUKE VIRTUELL VALUTA OG VIRTUELLE VARER: Alle kjøpte virtuelle valutaer i spillet og/eller virtuelle varer kan forbrukes eller gå tapt av spillere i løpet av spillingen i henhold til spillets regler som gjelder for valuta og varer, som kan variere avhengig av den tilknyttede programvaren. VC og VG kan kun brukes i programvaren, og lisensgiver kan etter eget skjønn begrense bruk av VC og/eller VG til ett enkelt spill. VC og/eller VG kan aldri brukes i forbindelse med en avtale med andre personer for å satse penger eller andre ting av verdi. Godkjent bruk og formål for VC og VG kan endres når som helst. Din tilgjengelige VC og/eller VG som vist på brukerkontoen din vil bli redusert hver gang du bruker VC og/eller VG i programvaren. Bruk av VC og/eller VG utgjør et krav mot og uttak fra tilgjengelig VC og/eller VG på brukerkontoen din. Du må ha tilstrekkelig tilgjengelig VC og/eller VG på brukerkontoen din for å kunne fullføre en transaksjon i programvaren. VC og/eller VG på brukerkontoen din kan reduseres uten varsel ved forekomst av visse hendelser relatert til din bruk av programvaren: For eksempel kan du miste VC eller VG hvis du taper et spill eller karakteren din dør. Du er ansvarlig for all bruk av VC og/eller VG gjort gjennom brukerkontoen din, uavhengig av om du har autorisert den eller ikke. Du må varsle lisensgiver umiddelbart etter å ha oppdaget uautorisert bruk av VC og/eller VG gjort gjennom brukerkontoen din ved å sende inn en støtteforespørsel på www.take2games.com/support.

IKKE-INNLØSBARE: VC og VG kan kun innløses for varer og tjenester i spillet. Du kan ikke selge, lease, lisensiere eller leie ut VC eller VG, konvertere dem til konvertibel VC. VC og VG kan kun innløses for varer eller tjenester i spillet og kan ikke innløses for noen sum penger eller pengeverdi eller andre varer fra lisensgiver eller noen annen person eller enhet på noe tidspunkt, med mindre det er uttrykkelig angitt her eller på annen måte kreves av gjeldende lov. VC og VG har ingen kontantverdi, og verken lisensgiver eller noen annen person eller enhet har noen forpliktelse til å bytte dine VC eller VG mot noe av verdi, inkludert, men ikke begrenset til, reell valuta.

INGEN REFUNDERING: Alle kjøp av VC og VG er endelige, og under ingen omstendigheter vil slike kjøp kunne refunderes, overføres eller byttes. Med unntak av det som er forbudt i henhold til gjeldende lov, har lisensgiver absolutt rett til å administrere, regulere, kontrollere, endre, suspendere og/eller eliminere slik VC og/eller VG etter eget skjønn, og lisensgiver skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen andre for utøvelse av slike rettigheter.

INGEN OVERFØRINGER: Enhver overføring, handel, salg eller utveksling av VC eller VG til noen andre enn i spill som bruker programvaren som uttrykkelig autorisert av lisensgiver («uautoriserte transaksjoner»), inkludert, men ikke begrenset til, blant andre brukere av programvaren, er ikke sanksjonert av lisensgiver og er strengt forbudt. Lisensgiver forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte, suspendere eller endre din brukerkonto og din VC og VG og si opp denne avtalen hvis du engasjerer deg i, bistår i eller ber om uautoriserte transaksjoner. Alle brukere som deltar i slike aktiviteter, gjør dette på egen risiko og samtykker herved i å være ansvarlige overfor lisensgiver, dennes partnere, lisensgivere, tilknyttede selskaper, kontraktører, ledere, direktører, ansatte og agenter for alle skader, tap og utgifter som oppstår direkte eller indirekte fra slike handlinger. Du erkjenner at lisensgiver kan be om at gjeldende applikasjonsbutikk stopper, suspenderer, avslutter, avbryter, eller reverserer en uautorisert transaksjon, uavhengig av når en slik uautorisert transaksjon skjedde (eller ennå ikke har funnet sted) når den mistenker eller har bevis på svindel, brudd på denne avtalen, brudd på gjeldende lover eller forskrifter, eller noen tilsiktet handling som er utformet for å forstyrre eller som på annen måte har effekten av eller kan ha effekten av å gripe inn på noen måte med driften av programvaren. Hvis vi tror eller har grunn til å mistenke at du har engasjert deg i en uautorisert transaksjon, samtykker du videre i at lisensgiver kan, etter eget skjønn, begrense din tilgang til tilgjengelig VC og VG på brukerkontoen din eller si opp eller suspendere brukerkontoen din og dine rettigheter til VC, VG og andre elementer knyttet til brukerkontoen din.

PLASSERING: VC er kun tilgjengelig for kunder på visse steder. Du kan ikke kjøpe eller bruke VC hvis du ikke er på et godkjent sted.

VILKÅR FOR PROGRAMVAREBUTIKK

Denne avtalen og leveringen av programvaren gjennom en hvilken som helst programvarebutikk (inkludert kjøp av VC eller VG) er underlagt de ytterligere vilkårene og betingelsene som er angitt på eller i eller kreves av den aktuelle programvarebutikken, og alle slike gjeldende vilkår og betingelser er innlemmet her ved denne referansen. Lisensgiver er ikke ansvarlig overfor deg for noen kredittkort- eller bankrelaterte kostnader eller andre kostnader eller gebyrer knyttet til dine kjøpstransaksjoner i programvaren eller gjennom en programvarebutikk. Alle slike transaksjoner administreres av programvarebutikken, ikke lisensgiver. Lisensgiver fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for slike transaksjoner, og du samtykker i at ditt eneste rettsmiddel angående alle transaksjoner er fra eller gjennom en slik programvarebutikk.

Denne avtalen er utelukkende mellom deg og lisensgiveren, og ikke med noen programvarebutikk. Du erkjenner at programvarebutikken ikke har noen forpliktelse til å levere noen vedlikeholds- eller støttetjenester til deg i forbindelse med programvaren. Med unntak av det foregående, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil ikke programvarebutikken ha noen annen garantiforpliktelse overhodet med hensyn til programvaren. Eventuelle krav i forbindelse med programvaren relatert til produktansvar, manglende overholdelse av gjeldende juridiske eller regulatoriske krav, krav under forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning eller krenkelse av immaterielle rettigheter styres av denne avtalen, og programvarebutikken er ikke ansvarlig for slike krav. Du må overholde programvarebutikkens tjenestevilkår og alle andre gjeldende regler eller retningslinjer for programvarebutikken. Lisensen til programvaren er en ikke-overførbar lisens til å bruke programvaren kun på en gjeldende enhet som du eier eller kontrollerer. Du bekrefter at du ikke befinner deg i noen land med embargo fra USA eller andre geografiske områder eller er på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte statsborgere eller det amerikanske handelsdepartementets liste over avviste personer eller enheter. Programvarebutikken er en tredjepartsbegunstiget til denne avtalen og kan håndheve denne avtalen mot deg.

INNHENTING OG BRUK AV INFORMASJON

Ved å installere og bruke programvaren samtykker du i vilkårene for innhenting og bruk av informasjon som er angitt i dette avsnittet og lisensgivers retningslinjer for personvern, inkludert (der det er aktuelt) (i) overføring av personopplysninger og annen informasjon til lisensgiver, dens tilknyttede selskaper, leverandører, og forretningspartnere, og til visse andre tredjeparter, som offentlige myndigheter, i USA og andre land utenfor Europa eller hjemlandet ditt, inkludert land som kan ha lavere standarder for personvern; (ii) offentlig visning av opplysningene dine, slik som identifisering av ditt brukeropprettede innhold eller visning av dine poeng, rangering, prestasjoner, og andre spilldata på nettsteder og andre plattformer; (iii) deling av spilldataene dine med maskinvareprodusenter, plattformverter, og lisensgivers markedsføringspartnere; og (iv) annen bruk og offentliggjøring av dine personopplysninger eller annen informasjon som spesifisert i de ovennevnte retningslinjene for personvern, som endret fra tid til annen. Hvis du ikke vil at informasjonen din skal brukes eller deles på denne måten, bør du ikke bruke programvaren.

For formålene har alle personvernsaker, inkludert innhenting, bruk, offentliggjøring og overføring av dine personopplysninger og annen informasjon, tar retningslinjene for personvern, som befinner seg på www.take2games.com/privacy, , som endret fra tid til annen, forrang over enhver annen erklæring i denne avtalen.

GARANTI

BEGRENSET GARANTI: Lisensgiver garanterer overfor deg (hvis du er den første og opprinnelige kjøperen av programvaren, men ikke hvis du anskaffer den forhåndregistrerte programvaren og medfølgende dokumentasjon som en overføring fra den opprinnelige kjøperen) at det opprinnelige lagringsmediet som holder programvaren, er fritt for defekter i materiale og utførelse under normal bruk og service i 90 dager fra kjøpsdatoen. Lisensgiver garanterer overfor deg at programvaren er kompatibel med en personlig datamaskin som oppfyller minimumskravene til systemet som er oppført i programvaredokumentasjonen, eller at den er sertifisert av spillenhetens produsent som kompatibel med spillenheten den er publisert for. På grunn av variasjoner i maskinvare, programvare, Internett-tilkoblinger og individuell bruk, garanterer imidlertid ikke lisensgiver ytelsen til programvaren på din spesifikke datamaskin eller spillenhet. Lisensgiver garanterer ikke mot forstyrrelse av din nytelse av programvaren; at programvaren vil oppfylle dine krav; at driften av programvaren vil være uavbrutt eller feilfri; eller at programvaren vil være kompatibel med tredjeparts programvare eller maskinvare eller at eventuelle feil i programvaren vil bli rettet. Ingen muntlig eller skriftlig erklæring eller råd gitt av lisensgiver eller en autorisert representant skal skape en garanti. Fordi enkelte jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse av eller begrensninger på underforståtte garantier eller begrensningene på gjeldende lovbestemte rettigheter til en forbruker, kan det hende at noen eller alle ovennevnte utelukkelser og begrensninger ikke gjelder for deg.

Hvis du av en eller annen grunn finner en defekt i lagringsmediet eller programvaren i løpet av garantiperioden, samtykker lisensgiver i å erstatte, kostnadsfritt, enhver programvare som oppdages å være defekt i garantiperioden så lenge programvaren for tiden produseres av lisensgiver. Hvis programvaren ikke lenger er tilgjengelig, forbeholder lisensgiver seg retten til å erstatte en lignende programvare av lik eller større verdi. Denne garantien er begrenset til lagringsmediet og programvaren som opprinnelig ble levert av lisensgiver og gjelder ikke for normal slitasje. Denne garantien skal ikke gjelde og skal være ugyldig hvis defekten har oppstått gjennom misbruk, feilbehandling eller forsømmelse. Eventuelle underforståtte garantier foreskrevet ved lov er uttrykkelig begrenset til 90-dagers perioden beskrevet ovenfor.

Med unntak av det som er angitt ovenfor, og forutsatt at hvis du er bosatt i et EU-land, garanterer lisensgiver at programvaren vil være egnet for formål og av tilfredsstillende kvalitet, er denne garantien i stedet for alle andre garantier, enten muntlige eller skriftlige, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert enhver annen garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ukrenkelighet, og ingen andre representasjoner eller garantier av noe slag skal være bindende for lisensgiver.

Når du returnerer programvaren i henhold til den begrensede garantien ovenfor, send den opprinnelige programvaren kun til lisensgivers adresse som spesifisert nedenfor og inkluder: ditt navn og returadresse; en kopi av din daterte kvittering; og en kort merknad som beskriver defekten og systemet du kjører programvaren på.

DITT ANSVAR OVERFOR LISENSGIVER

I den grad gjeldende lov tillater det, samtykker du i å være ansvarlig overfor lisensgiver, dens partnere, lisensgivere, tilknyttede selskaper, kontraktører, ledere, direktører, ansatte og agenter med hensyn til alle skader, tap og utgifter som oppstår direkte eller indirekte fra dine handlinger og unnlatelser til å handle ved bruk av programvaren i henhold til vilkårene i avtalen.

SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL LISENSGIVER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AV BESITTELSE, BRUK, ELLER FUNKSJONSFEIL I PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER PÅ EIENDOM, TAP AV GOODWILL, FEIL ELLER FUNKSJONSFEIL PÅ DATAMASKIN, OG, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ERSTATNING FOR PERSONSKADER, SKADE PÅ EIENDOM, ELLER TAPT FORTJENESTE ELLER STRAFFEERSTATNING SOM FØLGE AV SØKSMÅL SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER PROGRAMVAREN, UANSETT OM DET OPPSTÅR I TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), KONTRAKT, STRENGT ANSVAR, ELLER PÅ ANNEN MÅTE, HVORVIDT LISENSGIVER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE. SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL LISENSGIVERS ANSVAR FOR ALLE SKADER IKKE (MED MINDRE DET KREVES AV GJELDENDE LOV) OVERSKRIDE DEN FAKTISKE PRISEN DU HAR BETALT FOR BRUK AV PROGRAMVAREN.

HVIS DU ER BOSATT I EN EU-MEDLEMSSTAT, TIL TROSS FOR NOE ANNET SOM ER ANGITT OVENFOR, ER LISENSGIVEREN ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE DU LIDER SOM ER ET RIMELIG FORUTSIGBART RESULTAT AV LISENSGIVERENS BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ELLER DENS UAKTSOMHET, MEN DEN ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE SOM IKKE ER FORUTSIGBAR.

VI KONTROLLERER IKKE OG KAN IKKE KONTROLLERE FLYTEN AV DATA TIL ELLER FRA NETTVERKET VÅRT OG ANDRE DELER AV INTERNETT, TRÅDLØSE NETTVERK ELLER ANDRE TREDJEPARTSNETTVERK. SLIK FLYT AVHENGER I STOR GRAD AV YTELSEN TIL INTERNETT OG TRÅDLØSE TJENESTER SOM LEVERES ELLER KONTROLLERES AV TREDJEPARTER. TIL TIDER KAN HANDLINGER ELLER MANGLENDE HANDLINGER FRA SLIKE TREDJEPARTER SVEKKE ELLER FORSTYRRE DINE TILKOBLINGER TIL INTERNETT, TRÅDLØSE TJENESTER ELLER DELER AV DISSE. VI KAN IKKE GARANTERE AT SLIKE HENDELSER IKKE VIL SKJE. SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS ETHVERT ANSVAR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL TREDJEPARTS HANDLINGER ELLER MANGLENDE HANDLINGER SOM SVEKKER ELLER FORSTYRRER DINE TILKOBLINGER TIL INTERNETT, TRÅDLØSE TJENESTER ELLER DELER AV DISSE ELLER BRUKEN AV PROGRAMVAREN OG RELATERTE TJENESTER OG PRODUKTER.

OPPSIGELSE

Denne avtalen er effektiv inntil den sies opp av deg eller av lisensgiveren. Denne avtalen opphører automatisk når lisensgiver slutter å drive programvareserverne (for spill som utelukkende drives på nettet), hvis lisensgiver bestemmer eller mener at din bruk av programvaren involverer eller kan innebære svindel eller hvitvasking av penger eller annen ulovlig aktivitet, eller hvis du ikke overholder vilkårene og betingelsene i denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, lisensvilkårene ovenfor. Du kan si opp denne avtalen når som helst ved å (i) be lisensgiver om å si opp og slette brukerkontoen din som brukes til å få tilgang til eller bruke programvaren ved hjelp av metoden som er angitt i tjenestevilkårene, eller (ii) ødelegge og/eller slette alle kopier av all programvare som du innehar, har i forvaring eller kontrollerer. Sletting av programvaren fra spillplattformen vil ikke slette informasjonen knyttet til brukerkontoen din, inkludert eventuelle VC og VG knyttet til brukerkontoen din. Hvis du installerer programvaren på nytt ved hjelp av samme brukerkonto, kan du fortsatt ha tilgang til din tidligere brukerkontoinformasjon, inkludert eventuelle VC og VG tilknyttet brukerkontoen din. Imidlertid, med unntak av som ellers forbudt av gjeldende lov, hvis brukerkontoen din slettes ved opphør av denne avtalen av en eller annen grunn, vil imidlertid all VC og/eller VG tilknyttet brukerkontoen din også bli slettet, og du vil ikke lenger være tilgjengelig for bruk av programvaren eller noen VC eller VG tilknyttet brukerkontoen din. Hvis denne avtalen sies opp på grunn av ditt brudd på denne avtalen, kan lisensgiver forby deg å registrere deg på nytt eller få tilgang til programvaren på nytt. Ved oppsigelse av denne avtalen må du ødelegge eller returnere den fysiske kopien av programvaren til lisensgiver, samt permanent ødelegge alle kopier av programvaren, medfølgende dokumentasjon, tilhørende materiale og alle dens komponentdeler i din besittelse eller kontroll, inkludert fra enhver klientserver, datamaskin, spillenhet eller mobilenhet som den er installert på. Ved oppsigelse av denne avtalen opphører dine rettigheter til å bruke programvaren, inkludert eventuelle VC-er eller VG-er tilknyttet din brukerkonto, umiddelbart, og du må avslutte all bruk av programvaren. Oppsigelsen av denne avtalen vil ikke påvirke våre rettigheter eller dine forpliktelser som oppstår i henhold til denne avtalen.

BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAs MYNDIGHETER

Programvaren og dokumentasjonen er utviklet helt for privat regning og leveres som «kommersiell dataprogramvare» eller «begrenset dataprogramvare». Bruk, duplisering eller offentliggjøring av amerikanske myndigheter eller en underleverandør av amerikanske myndigheter er underlagt begrensningene som er angitt i underparagraf (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software klausulene i DFARS 252.227-7013 eller som angitt i underparagraf (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software Restricted Rights klausulene på FAR 52.227-19, som aktuelt. Kontraktøren/produsenten er lisensgiver på stedet som er oppført nedenfor.

RETTFERDIGE RETTSMIDLER

Du samtykker herved i at hvis vilkårene i denne avtalen ikke er spesifikt håndhevet, vil lisensgiver bli uopprettelig skadet, og derfor samtykker du i at lisensgiver skal ha rett til, uten obligasjon, annen sikkerhet eller bevis på skader, passende rettferdige rettsmidler med hensyn til noen av denne avtalen, inkludert midlertidig og permanent midlertidig forføyning, i tillegg til andre tilgjengelige rettsmidler.

SKATTER OG UTGIFTER

Du skal være ansvarlig overfor lisensgiver og alle dens tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer og ansatte for alle skatter, avgifter og avgifter av noe slag pålagt av enhver offentlig enhet med hensyn til transaksjonene som er omtalt i denne avtalen, inkludert renter og straffer derpå (eksklusive skatter på lisensgivers nettoinntekt), uavhengig av om de er inkludert i noen faktura som sendes til deg når som helst av lisensgiver. Du skal levere kopier av alle fritakssertifikater til lisensgiver hvis du har rett til fritak. Alle utgifter og kostnader du pådrar deg i forbindelse med dine aktiviteter herunder, hvis noen, er ditt eneansvar. Du har ikke rett til refusjon fra lisensgiver for eventuelle utgifter, og du vil holde lisensgiver skadesløs derfra.

TJENESTEVILKÅR

All tilgang til og bruk av programvaren er underlagt denne avtalen, den gjeldende programvaredokumentasjonen, lisensgivers tjenestevilkår og lisensgivers retningslinjer for personvern, og alle vilkår og betingelser i tjenestevilkårene er herved innlemmet i denne avtalen ved denne referansen. Disse avtalene representerer den fullstendige avtalen mellom deg og lisensgiver om bruk av programvaren og relaterte tjenester og produkter, og erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og lisensgiveren, enten de er skriftlige eller muntlige. I den grad det er en konflikt mellom denne avtalen og tjenestevilkårene, skal denne avtalen gjelde.

DIVERSE

Hvis noen bestemmelse i denne avtalen anses å være umulig å håndheve av en eller annen grunn, skal en slik bestemmelse kun reformeres i den grad det er nødvendig for å gjøre den håndhevbar, og de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen skal ikke påvirkes.

BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFT -- LES DETTE AVSNITTET GRUNDIG. DET KAN I BETYDELIG GRAD ENDRE DINE RETTIGHETER, INKLUDERT DIN RETT TIL Å SENDE INN ET SØKSMÅL I RETTEN.

1. Denne bindende delen om individuell voldgift vil ikke gjelde i den grad det er forbudt i henhold til lovene i ditt bostedsland.

2. Du og selskapet er enige om at dersom det skulle oppstå en tvist, krav, eller kontrovers mellom oss angående selskapets produkter eller tjenester (heretter en «tvist»), enten basert på kontrakt, vedtekter, regulering, ordinans, tort (inkludert svindel, uriktig fremstilling, uredelig tilskyndelse, eller uaktsomhet), eller annen juridisk eller rettferdig teori, bortsett fra de sakene som er oppført i avsnittet Unntak fra voldgift nedenfor, og uttrykkelig inkludert gyldigheten, håndhevelse, eller omfanget av denne delen om «BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFT» (med unntak av håndhevelsen av klausulen om fraskrivelse av gruppesøksmål nedenfor), skal sendes til bindende voldgift, som beskrevet nedenfor, heller enn å bli avgjort i retten. Begrepet «tvist» skal gis den bredest mulige betydningen som vil bli håndhevet og inkluderer for eksempel alle saker som oppstår i henhold til denne avtalen, retningslinjene for personvern, tjenestevilkårene eller enhver annen avtale med selskapet. Du forstår at det ikke er noen dommer eller jury i voldgift, og at domstolens gjennomgang av en voldgiftsdom er begrenset.

3. Utelukkelser fra voldgift. Du og selskapet er enige om at ethvert krav fremsatt av deg eller selskapet i en domstol for små krav på individuell basis ikke er underlagt voldgiftsvilkårene i dette avsnittet. I tillegg skal selskapet eller du ha rett til å søke en forføyning mot deg i retten for å bevare status quo mens en voldgift fortsetter.

4. Fraskrivelse av gruppesøksmål. VOLDGIFTSFORHANDLINGENE BESKREVET HERI VIL KUN BLI GJENNOMFØRT PÅ INDIVIDUELL BASIS. Verken du eller selskapet skal ha rett til å delta i eller konsolidere tvister av eller mot andre enkeltpersoner eller enheter, eller til å mekle enhver tvist i en representativ kapasitet, inkludert, uten begrensning, som et representativt medlem av et gruppesøksmål eller i en privat advokats generelle kapasitet, i forbindelse med noen tvist. Videre, med mindre både du og selskapet er enige, kan voldgiftsdommeren ikke konsolidere mer enn én persons krav. Voldgiftsdommeren kan tildele enhver individuell lettelse eller individuelle rettsmidler som er tillatt i henhold til gjeldende lov, men i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan ikke tildele lettelse mot selskapet med hensyn til noen annen person enn deg.

5. Rett til å velge bort bindende voldgift. HVIS DU ØNSKER Å MELDE DEG AV DETTE BINDENDE INDIVIDUELLE VOLDGIFTSKRAVET, MÅ DU VARSLE OSS SKRIFTLIG INNEN 30 DAGER ETTER DATOEN DU GODTAR DENNE AVTALEN, MEN AT DU VELGER BORT BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFT, MED MINDRE EN LENGRE PERIODE KREVES AV GJELDENDE LOV. Ditt skriftlige varsel må sendes til TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OPT OUT, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036. Varselet ditt må inkludere (1) ditt fulle navn, (2) postadressen din, (3) din online-ID for Social Club, hvis du har en, og (4) en klar erklæring om at du ikke ønsker å løse tvister med selskapet gjennom voldgift. Du er ansvarlig for å sikre selskapets mottak av ditt avmeldingsvarsel, og du kan derfor ønske å sende et varsel via en metode som gir deg en skriftlig kvittering.

6. Varsel om tvist. Hvis du har en tvist med selskapet, må du sende skriftlig varsel to TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036 for å gi selskapet muligheten til å løse tvisten uformelt gjennom forhandlinger. Varsel må gis innen to (2) år etter at tvisten har oppstått, men ikke i noe tilfelle etter datoen da igangsettingen av rettssaker ville ha blitt blokkert i henhold til gjeldende lover om tidsbegrensninger. Unnlatelse av å gi betimelig varsel skal blokkere alle krav. Hvis selskapet har en tvist med deg, vil selskapet gi varsel til adressen den har registrert for deg, hvis mulig. Du og selskapet samtykker i å forhandle tvisten i god tro i minst 30 dager etter varsel om tvisten er gitt. Hvis tvisten ikke løses innen 30 dager etter mottak av varsel om tvisten, kan selskapet eller du forfølge kravet i bindende individuell voldgift som angitt i selskapet tjenestevilkår («vilkår»).

7. Voldgiftsregler og -prosedyrer. Voldgift skal være underlagt den amerikanske føderale voldgiftsloven og den føderale voldgiftsloven, og skal utføres i Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. ("JAMS") henhold til JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures effektiv 1. juli 2014 («JAMS-reglene»), som modifisert av denne avtalen om voldgift. JAMS-reglene, inkludert instruksjoner for å starte en voldgift, er tilgjengelige på nettstedet deres på http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration. Selskapet vil betale sine voldgiftskostnader som kreves av JAMS-reglene, og i tilfelle du er i stand til å demonstrere at kostnadene ved voldgift vil være uoverkommelige i forhold til kostnadene ved rettssaker, vil selskapet betale så mye av din voldgiftsarkivering og høringsgebyrer som voldgiftsdommeren anser er nødvendig for å forhindre voldgiften fra å være kostnadsbegrensende i forhold til kostnaden ved rettssaker. Hver side skal betale hans, hennes eller sine egne advokathonorarer og kostnader med mindre kravet(ene) det gjelder tillater den seirende part å bli betalt sine gebyrer og/eller sakskostnader, i så fall skal voldgiftsdommeren tildele gebyrer eller kostnader som kreves av gjeldende lov.

8. Sted for voldgift. Hvis en personlig høring er påkrevd i henhold til JAMS-reglene, vil høringen finne sted enten i New York County, New York eller i det amerikanske fylket der du bor.

9. Voldgiftsdommerens avgjørelse. Enhver avgjørelse eller kjennelse fra voldgiftsdommeren skal være endelig og bindende for partene. Med mindre annet er avtalt, skal enhver avgjørelse eller kjennelse fastsette det faktiske og juridiske grunnlaget for tildelingen. Voldgiftsdommeren skal kun tillates å tildele de rettsmidler i lov eller sivilsak som er forespurt av partene og som voldgiftsdommeren beslutter er støttet av troverdige relevante bevis. Enhver avgjørelse eller kjennelse kan håndheves som en endelig dom av enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Hvis en av partene uten hell utfordrer gyldigheten av en tildeling, skal parten som mislykkes betale motpartens kostnader og advokatsalærer knyttet til utfordringen.

10. Fortsettelse i effekt. Denne delen om bindende individuell voldgift overlever enhver oppsigelse av denne avtalen eller levering av tjenester til deg av selskapet.

11. Evne til å endre vilkår og betingelser er ikke gjeldende. Selv om selskapet kan revidere sin lisensavtale for sluttbrukere, retningslinjer for personvern, vilkår og betingelser eller andre avtaler etter eget skjønn, har selskapet ikke rett til å endre denne avtalen om voldgift eller reglene spesifisert her med hensyn til enhver tvist når tvisten har påløpt.

12. Avskillelighet. Hvis noen del av denne voldgiftsbestemmelsen anses som ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig, skal balansen mellom denne voldgiftsbestemmelsen forbli i kraft og tolkes i samsvar med vilkårene som om den ugyldige, ikke håndhevbare eller ulovlige bestemmelsen ikke hadde blitt inkludert. Det eneste unntaket til dette er bestemmelsen om fraskrivelse av gruppesøksmål. Hvis forbudet mot voldgiftsbehandlingen på gruppesøksmålsbasis viser seg å være ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig, skal hele denne voldgiftsavtalen være ugyldig og tvisten skal fortsette i retten i henhold til gjeldende gruppesøksmålsregler og -prosedyrer. Hvis et krav av en eller annen grunn fortsetter i retten i stedet for i voldgift, skal tvisten utelukkende fremmes i statlig eller føderal domstol i New York County, New York. Søksmål brakt i statlig domstol kan fjernes til føderal domstol av en av partene hvis det er tillatt ved lov.

STYRENDE LOV

Denne avtalen er inngått i staten New York og skal styres av, og tolkes i samsvar med, lovene i staten New York, unntatt valg av lovregler. For eventuelle tvister som ikke er underlagt bindende individuell voldgift, samtykker du og selskapet i å underkaste dere den eksklusive jurisdiksjonen til de statlige og føderale domstolene i New York County, New York, og å frafalle eventuelle jurisdiksjon, lokale eller upraktiske forum-innsigelser til slike domstoler (men uten å påvirke noen av partenes rettigheter til å fjerne en sak til føderal domstol hvis det er tillatt). Dette avsnittet vil bli tolket så bredt som gjeldende lov tillater. Hvis du for eksempel er bosatt i et EU-medlemsland, vil du dra nytte av alle obligatoriske bestemmelser i forbrukerbeskyttelsesloven i medlemsstaten der du er bosatt, og du kan fremme søksmål i forbindelse med denne avtalen i domstolene i medlemsstaten der du er bosatt. Du samtykker i at ethvert brudd av deg på denne avtalen, retningslinjene for personvern, tjenestevilkårene eller enhver annen avtale med selskapet, skal utgjøre et bekreftende forsvar (enten det er karakterisert som at det oppstår ved lov eller sivilrett) mot ethvert krav du kan hevde mot selskapet relatert til programvaren eller tjenestene. Du og lisensgiver samtykker i at FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (Wien, 1980) ikke skal gjelde for denne avtalen eller for noen tvist eller transaksjon som oppstår som følge av denne avtalen. Selskapet har rett til å straffeforfølge sivile krav mot deg for brudd på sin lisensavtale for sluttbrukere, tjenestevilkårene, retningslinjene for personvern eller andre styrende vilkår og betingelser knyttet til programvaren og tjenestene, enten det gjelder brudd på kontrakt, brudd på felles lovrettigheter eller brudd på gjeldende statlige eller føderale vedtekter.

HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM DENNE AVTALEN, KAN DU KONTAKTE OSS SKRIFTLIG PÅ: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 110 W 44th Street, New York, NY 10036 UNITED STATES OF AMERICA.

Alle andre vilkår og betingelser i EULA gjelder for din bruk av programvaren.