Poslední aktualizace 13. července 2019

OMEZENÁ ZÁRUKA A LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE

Tato omezená záruka a licenční smlouva na software (dále jen jako „tato Smlouva“) může být pravidelně aktualizována a její aktuální verze bude vždy zveřejněna na www.take2games.com/eula (dále jen jako „Webové stránky“). Dalším používáním Softwaru po zveřejnění revidované Smlouvy dochází z vaší strany k akceptaci podmínek v ní uvedených.

POD POJMEM „SOFTWARE“ SE ROZUMÍ VEŠKERÝ SOFTWARE ZAHRNUTÝ V TÉTO SMLOUVĚ (VČETNĚ PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB), DOPROVODNÉ MANUÁLY, OBALY A DALŠÍ PÍSEMNÉ SOUBORY, ELEKTRONICKÉ NEBO ON-LINE MATERIÁLY NEBO DOKUMENTY, A VEŠKERÉ KOPIE TOHOTO SOFTWARE A JEHO MATERIÁLŮ.

SOFTWARE SE POSKYTUJE V LICENCI, NEPRODÁVÁ SE. OTEVŘENÍM, STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWARE A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ OBSAŽENÝCH V SOFTWARE SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY UZAVŘENÉ S AMERICKOU SPOLEČNOSTÍ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., JEJÍCH POBOČEK A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ (DÁLE JEN JAKO "POSKYTOVATEL LICENCE", "SPOLEČNOST", "MY", "NÁM" ČI "NAŠE"), JAKOŽ I SE ZÁSADAMI NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZVEŘEJNĚNÝMI NA www.take2games.com/privacy A PODMÍNKAMI SLUŽEB ZVEŘEJNĚNÝMI NA www.take2games.com/legal.

TATO SMLOUVA OBSAHUZJE USTANOVENÍ ZÁVAZNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO SMÍRČÍHO ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY V SEKCI "ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ SMÍRČÍ ŘÍZENÍ", KTERÉ MÁ VLIV NA VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO DOHODY S OHLEDEM NA JAKÝKOLIV "SPOR" MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ, A POŽADUJE, ABYSTE VY A SPOLEČNOST ŘEŠILI SPORY V ZÁVAZNÉM INDIVIDUÁLNÍM SMÍRČÍM ŘÍZENÍ, A NIKOLI U SOUDU. JAK JE VYSVĚTLENO NÍŽE, MÁTE PRÁVO OD SEKCE ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ SMÍRČÍ ŘÍZENÍ ODSTOUPIT.

TUTO SMLOUVU SI, PROSÍM, PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. NESOUHLASÍTE-LI SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEMÁTE SVOLENÍ SOFTWARE OTEVÍRAT, STAHOVAT, INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI POUŽÍVAT.

TUTO LICENČNÍ SMLOUVU MŮŽETE PŘIJMOUT POUZE TEHDY, POKUD SPLŇUJETE PODMÍNKY NA PLNOLETOST VE SVÉ ZEMI, KDE BYDLÍTE. NESETE PRÁVNÍ A FINANČNÍ ZODPOVĚDNOST ZA VEŠKEROU ČINNOST VYKONANOU PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠEHO SOFTWARU, VČETNĚ ČINNOSTÍ KAŽDÉHO, KOMU UMOŽNÍTE PŘÍSTUP NA SVŮJ ÚČET. STVRZUJETE, ŽE JSTE DOSÁHLI PLNOLETOSTI, CHÁPETE A PŘIJÍMÁTE TUTO SMLOUVU (VČETNĚ PODMÍNEK ŘEŠENÍ SPORŮ). POKUD NEJSTE PLNOLETÍ, MUSÍ TUTO SMLOUVU ODSOUHLASIT VÁŠ RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.

LICENCE

Za podmínek této Smlouvy a jejích ustanovení vám tímto Poskytovatel licence poskytuje nevýhradní, nepřevoditelné, omezené a odvolatelné právo a licenci používat jednu kopii Software pro vaše osobní, nekomerční účely jako hru na jediné Herní platformě (např. na počítači, mobilním zařízení nebo herní konzoli) tak, jak to Poskytovatel licence zamýšlel, není-li v dokumentaci k Software výslovně stanoveno jinak. Vaše licenční práva jsou podmíněna dodržováním této Smlouvy z vaší strany. Doba platnosti vaší licence dle této Smlouvy začíná dnem, kdy si Software nainstalujete nebo jej začnete jinak používat, a končí buď tím, že se Software zbavíte nebo vypovíte tuto Smlouvu (způsobem níže stanoveným) podle toho, co nastane dříve.

Software se vám poskytuje v licenci, neprodává se, a vy tímto potvrzujete, že se tímto nepřevádí ani nepostupuje žádný nárok ani vlastnictví k Software a že tuto Smlouvu nelze považovat za prodej jakýchkoli práv k Software. Poskytovatel licence si ponechává veškerá práva, nároky a podíly k Software, a to včetně všech autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, obchodních názvů, majetkových práv, patentů, vlastnických práv, počítačových kódů, audiovizuálních efektů, témat, postav, jmen postav, příběhů, dialogů, prostředí, autorských děl, zvukových efektů, hudebních děl a morálních práv. Software je chráněn autorským právem a právem k ochranným známkám platným v USA a dalšími příslušnými právními předpisy a smlouvami platnými celosvětově. Software je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele licence úplně či částečně kopírovat, reprodukovat měnit, upravovat nebo šířit jakýmkoli způsobem nebo na jakémkoli nosiči. Jakákoli osoba, která zkopíruje, reprodukuje nebo bude šířit veškerý nebo některou část Software jakýmkoli způsobem nebo na jakémkoli nosiči, tímto vědomě poruší autorské právo a může být stíhána v rámci občanskoprávního nebo trestněprávního řízení v USA nebo v zemi původu pachatele. Upozorňujeme, že porušení autorského práva v USA je ze zákona trestáno pokutou až do výše 150.000 USD za jeden přestupek. Software obsahuje některé licenční materiály a vlastní poskytovatelé licence Poskytovatele licence mohou rovněž chránit svá práva v případě porušení této Smlouvy. Poskytovatel licence a případně i jeho vlastní poskytovatelé licence si tímto vyhrazují veškerá práva, která nebyla výslovně udělena touto Smlouvou.

LICENČNÍ PODMÍNKY

Zavazujete se, že (a neposkytnete návod ani pokyny nikomu dalšímu, aby dělal to samé):

 • nebudete Software využívat ke komerčním účelům;

 • nebudete Software používat ve spojení s dohodou s jinými jedinci za účelem zisku peněz či jiných cenných věcí;

 • nebudete Software šířit, půjčovat, poskytovat v licenci, pronajímat, měnit na směnitelnou měnu ani jinak převádět či postupovat, a to ani v kopii, a to zejména ne jako Virtuální zboží nebo Virtuální měnu (viz definice níže), bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele licence nebo způsobem výslovně popsaným v této Smlouvě;

 • si nebudete pořizovat kopie Software ani jeho částí (jinak než způsobem stanoveným v této Smlouvě);

 • si nebudete pořizovat kopie Software dostupné na síti pro použití nebo ke stažení více uživateli;

 • nebudete Software používat ani instalovat (ani to dovolovat jiným) na síti, pro online použití nebo na více než jednom počítači nebo herní jednotce zároveň způsobem jiným, než který je konkrétně stanoven v Software nebo v této Smlouvě;

 • nebudete Software kopírovat na hard disk ani jiné paměťové zařízení, abyste tak obešli požadavek spouštění Software z CD-ROMu nebo DVD-ROMu obsaženého v balíčku (tento zákaz se nevztahuje na úplné či částečné kopie, které si Software vytváří sám během instalace, aby běžel efektivněji);

 • nebudete používat ani kopírovat Software v počítačovém herním centru ani v jiném místě s pevnou základnou s tím, že Poskytovatel licence vám může nabídnout zvláštní licenční smlouvu, abyste mohli nabízet Software ke komerčním účelům;

 • nebudete se Softwarem provádět zpětný inženýring, dekompilace, demontáže, zobrazovat či předvádět jej, vyrábět z něj odvozená díla ani jej nijak měnit, a to ani celkově ani částečně;

 • nebudete odstraňovat ani měnit jeho oznámení, značky ani štítky o vlastnických právech, které jsou uvedeny na Software nebo v něm;

 • nebudete omezovat ani zakazovat ostatním uživatelům, aby využívali nebo používali online prvky Software;

 • nebudete podvádět (včetně například zneužívání chyb programu) ani využívat jakékoli neschválené roboty, spidery ani jiné programy ve spojitosti s online prvky Software;

 • nebudete porušovat podmínky, zásady, licence ani etický kodex týkající se online prvků Software; ani

 • nebudete Software převážet, vyvážet ani reexportovat (přímo ani nepřímo) do zemí, které nesmí tento Software přijímat dle exportních zákonů nebo předpisů USA nebo dle předpisů USA o ekonomických sankcích, ani jinak porušovat zákony či předpisy nebo zákony země, v níž byl Software pořízen, a to v jejich posledním platném znění.

PŘÍSTUP KE ZVLÁŠTNÍM PRVKŮM A/NEBO SLUŽBÁM, VČETNĚ DIGITÁLNÍCH KOPIÍ: Pro aktivaci Software, přístupu k digitálním kopiím Software nebo přístupu k některému nezamykatelnému, stáhnutelnému, online nebo jinému speciálnímu obsahu, službám, a/nebo funkcím (dále společně jen jako „Zvláštní prvky“) může být zapotřebí stažení Software, vydání unikátního sériového kódu, registrace Software, členství ve službě poskytované třetí osobou a/nebo členství ve službě Poskytovatele licence (včetně souhlasu s tím spojených podmínek a zásad). Přístup ke Zvláštním prvkům je omezen na jediný Uživatelský účet (ve smyslu níže uvedeného) na sériový kód a přístup ke Zvláštním prvkům nelze převádět, prodávat, půjčovat, poskytovat v licenci, pronajímat, měnit na směnitelnou virtuální měnu ani přeregistrovat na jiného uživatele, není-li výslovně stanoveno jinak. Ustanovení tohoto odstavce nahrazují jakékoli jiné podmínky této Smlouvy.

PŘEVOD DŘÍVE NAHRANÉ KOPIE LICENCE: Je povoleno převést celou fyzickou kopii dříve nahraného Software a doprovodné dokumentace trvale na jinou osobu, pokud si neponecháte žádné kopie (a to ani archivní ani zálohové) Software, doprovodné dokumentace ani části či komponenty Software ani doprovodné dokumentace, přičemž příjemce souhlasí s podmínkami této Smlouvy. Abyste mohli převést dříve nahranou kopírovanou licenci, budete muset dodržet určitý postup, který je popsán v dokumentaci k Software. Nejste oprávněni převést, prodat, vypůjčit, poskytnout v licenci, pronajmout ani směnit na směnitelnou virtuální měnu žádnou Virtuální měnu ani Virtuální zboží jinak, než způsobem výslovně stanoveným v této Smlouvě nebo s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele licence. Zvláštní prvky, včetně obsahu jinak nedostupného bez jednorázového sériového kódu, nelze v žádném případě převést na jinou osobu, a může se stát, že přestanou fungovat, pokud se vymaže původní instalační kopie Software nebo pokud dříve nahraná kopie přestane být pro uživatele dostupná. Software je určen pouze k soukromému použití. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEJSTE OPRÁVNĚNI PŘEVÁDĚT ŽÁDNÉ PŘEDNOSTNÍ KOPIE SOFTWARE.

PROSTŘEDKY TECHNICKÉ OCHRANY: Software může obsahovat opatření pro kontrolu přístupu k Software, kontrolu přístupu k některým prvkům nebo obsahu, zabránění vytváření neoprávněných kopií nebo jiná opatření snažící se zabránit komukoli v překračování omezených práv a licencí udělených touto Smlouvou. Tato opatření mohou zahrnovat začlenění licenční správy, aktivaci produktu a další bezpečností technologie v Software a sledování používání, a to včetně času, data, přístupu, nebo jiné kontrolní prvky, počítadla, sériová čísla a/nebo jiná bezpečností zařízení, jejichž účelem je zabránit neoprávněnému přístupu, používání a kopírování Software nebo jeho částí či komponentů, včetně porušování této Smlouvy. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo kdykoli sledovat používání Software. Do těchto přístupových kontrolních opatření nejste oprávněni jakkoli zasahovat ani se snažit je vypnout nebo tyto bezpečnostní prvky obejít, a pokud tak učiníte, nemusí Software správně fungovat. Umožňuje-li Software přístup ke Zvláštním prvkům, může mít k těmto Zvláštním prvkům v jeden moment přístup pouze jedna kopie Software. Pro přístup k online službám a stažení aktualizací a záplat Software mohou být stanoveny další podmínky a povinnost registrace. Pro přístup k online službám, včetně stažení aktualizací a záplat lze použít pouze Software s platnou licencí. Poskytovatel licence má právo omezit, pozastavit nebo ukončit licenci udělenou touto Smlouvou a přístup k Software, a to včetně souvisejících služeb a produktů, třicet dnů po oznámení anebo okamžitě, a to z libovolného důvodu, který se vymyká smysluplné kontrole Společnosti, nebo pokud porušíte některou z podmínek ujednání či z pravidel vztahující se na tento Software, včetně tohoto Ujednání, Pravidel pro ochranu soukromí poskytovatele licence či Podmínky používání poskytovatele licence.

OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELEM: Software vám může umožnit vytváření obsahu, a to včetně herní mapy, scénáře, snímku obrazovky, vzhledu auta, postav, věcí nebo videa vaší hry. Za použití Software, a pokud vaše příspěvky při používání Software povedou ke vzniku podílu na autorském právu, tímto udělujete Poskytovateli licence výhradní, trvale platné, neodvolatelné, plně převoditelné, sublicencovatelné celosvětově platné právo a licenci použít vaše příspěvky jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu v souvislosti se Softwarem a souvisejícím zbožím a službami, a to včetně práva reprodukovat, kopírovat, přizpůsobit, upravit, pouštět, zobrazovat, zveřejnit, vysílat, přenášet nebo jinak sdělovat veřejnosti jakýmikoli prostředky, známými nyní nebo doposud neznámými, a šířit vaše příspěvky bez dalšího oznamování nebo náhrady jakéhokoli druhu ve váš prospěch, a to po celou dobu trvání ochrany práv duševního vlastnictví, která vyplývá z příslušných právních předpisů a mezinárodních dohod. Tímto se vzdáváte a souhlasíte, že nebudete uplatňovat žádná morální práva na přisvojení si vlastnictví, zveřejnění, pověst nebo přiznání práv, pokud jde o používání nebo požívání tohoto majetku ze strany Poskytovatele licence a ostatních hráčů v souvislosti se Softwarem a souvisejícím zbožím a službami dle příslušných právních předpisů. Udělení této licence Poskytovateli licence a výše uvedené podmínky týkající se příslušných morálních práv zůstávají v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

PŘIPOJENÍ NA INTERNET: Software může vyžadovat připojení na Internet pro přístup k internetovým prvkům, ověření Software nebo provádění dalších funkcí.

UŽIVATELSKÉ ÚČTY: Abyste mohli Software nebo softwarové prvky používat nebo aby některé prvky Software správně fungovaly, je možné, že si budete muset zřídit a udržovat platný a aktivní uživatelský účet na online službě, jako je cizí herní platforma nebo účet na sociální síti (dále jen jako „Účet u třetí strany“), nebo účet u Poskytovatele licence nebo osoby spřízněné s Poskytovatelem licence, jak je stanoveno v dokumentaci k Software. Nemáte-li takové účty zřízené, nemusí některé prvky Software fungovat nebo mohou způsobit nesprávnou funkci Software, a to zcela či částečně. Software může rovněž vyžadovat, abyste si u Poskytovatele licence nebo u jeho spřízněného subjektu zřídili uživatelský účet specifický pro Software (dále jen jako „Uživatelský účet“) pro přístup k Software a jeho funkcím a prvkům. Přihlášení do Uživatelského účtu může být spojeno s Účtem u třetí strany. Odpovědnost za používání a bezpečnost svých Uživatelských účtů a Účtů u třetích stran, které používáte pro přístup a používání Software, si nesete sami.

VIRTUÁLNÍ MĚNA A VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ

Umožňuje-li vám Software nakoupit nebo získat prostřednictvím hry licenci na použití Virtuální měny nebo Virtuálního zboží, platí následující dodatečné podmínky.

VIRTUÁLNÍ MĚNA A VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ: Software může umožňovat uživatelům (i) používat fiktivní virtuální měnu jako médium pro směnu výhradně v rámci Software (dále jen jako „Virtuální měna“ nebo „VM“) a (ii) získat přístup (a některá omezená práva na použití) k virtuálnímu zboží v rámci Software (dále jen jako „Virtuální zboží“ nebo „VZ“). Bez ohledu na používané pojmy představují VM a VZ omezené licenční právo, které se řídí touto Smlouvou. Za podmínek této Smlouvy a výhradou jejího dodržování vám tímto Poskytovatel licence uděluje nevýhradní, nepřevoditelné a nesublicencovatelné omezené právo a licenci na použití vámi získané VM a VZ výhradně pro osobní nekomerční hru v rámci Software. Nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak, poskytují se vám vámi získané VM a VZ v licenci a vy tímto potvrzujete, že se k nim na základě této Smlouvy na vás nepřevádí ani nepostupuje žádné vlastnické právo ani nárok. Tato Smlouva by neměla být vykládána jako prodej jakýchkoli práv k VM a VZ.

VM a VZ nemají stejnou hodnotu jako skutečná měna a nemůžou skutečnou měnu nahradit. Potvrzujete a souhlasíte, že Poskytovatel licence může kdykoli provést revizi nebo zasáhnout tak, že to bude mít dopad na vnímanou hodnotu nebo nákupní cenu VM a/nebo VZ, není-li zákonem stanoveno jinak. VM a VZ nejsou spojeny se vznikem poplatků za nepoužívání s tím, že však licence udělená touto Smlouvou k VM a VZ končí v souladu s podmínkami této Smlouvy a dokumentací k Software, pokud Poskytovatel licence přestane Software poskytovat nebo bude-li tato Smlouva jiným způsobem ukončena. Poskytovatel licence si dle vlastního uvážení vyhrazuje právo účtovat poplatky za právo na přístup nebo použití VM nebo VZ a/nebo šířit VM nebo VZ úplatně či bezúplatně.

ZÍSKÁNÍ A NÁKUP virtuální měny a virtuálního zboží: Můžete dostat možnost nakoupit nebo si vydělat VM od Poskytovatele licence na dokončení některých činností nebo cílů v Software. Poskytovatel licence může například poskytnout VM nebo VZ na dokončení aktivity v rámci hry, jako je dosažení nové úrovně, dokončení úkolu nebo vytvoření uživatelského obsahu. Po získání se VM a/nebo VZ připíší na váš Uživatelský účet. VM a VZ si můžete nakoupit pouze v rámci Software nebo prostřednictvím platformy, účastí v online obchodě třetí strany, v obchodě s aplikacemi nebo v jiném obchodě s autorizací od Poskytovatele licence (dále společně jen jako „Softwarové obchody“). Na nákup a používání herních předmětů nebo měny prostřednictvím Softwarového obchodu se řídí vlastními dokumenty Softwarového obchodu, a to včetně Podmínek služeb a Uživatelské smlouvy. Tuto online službu vám Softwarový obchod poskytuje jako sublicenci. Poskytovatel licence může nabídnout slevy nebo propagační nabídky na nákup VM a tyto slevy a propagační nabídky může Poskytovatel licence kdykoli měnit nebo zastavit bez jakéhokoli oznamování. Po dokončení autorizovaného nákupu VM z Obchodu s aplikacemi se vám počet nakoupených jednotek VM připočte na váš Uživatelský účet. Poskytovatel licence stanoví maximální částku, kterou můžete utratit na nákup VM v rámci jedné transakce a/nebo za jeden den, přičemž tyto částky se mohou lišit podle daného Software. Poskytovatel licence může dle vlastního uvážení stanovit i další limity týkající se množství VM, které můžete nakoupit nebo používat, způsobu, jakým můžete VM používat a maximálního zůstatku VM, který může být přičten na váš Uživatelský účet. Odpovědnost za veškeré nákupy VM uskutečněné prostřednictvím vašeho Uživatelského účtu si nesete sami, bez ohledu na to, zda byly vámi schválené či nikoli.

VÝPOČET ZŮSTATKU: Na své dostupné VM a VZ na vašem Uživatelském účtu se můžete podívat poté, co se na Uživatelský účet přihlásíte. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo provádět dle vlastního uvážení veškeré výpočty týkající se dostupných VM a VZ na vašem Uživatelském účtu. Poskytovatel licence si dále vyhrazuje právo dle vlastního uvážení stanovit částku a způsob, kterým bude VM přičtena a odečtena z vašeho Uživatelského účtu v souvislosti s nákupem VZ nebo za jiným účelem. Ačkoli se Poskytovatel vynasnaží provádět veškeré tyto výpočty konzistentně a přiměřeně, vy tímto potvrzuje a souhlasíte, že určení dostupných VM a VZ na vašem Uživatelském účtu Poskytovatelem licence je konečné, pokud Poskytovateli licence nedoložíte, že jeho výpočet byl nebo je úmyslně nesprávný.

POUŽITÍ VIRTUÁLNÍ MĚNY A VIRTUÁLNÍHO ZBOŽÍ: Veškerou nakoupenou herní Virtuální měnu a/nebo Virtuální zboží mohou hráči utratit nebo ztratit v průběhu hry podle jejích pravidel platných pro měnu a zboží, které se mohou lišit podle daného Software. VM a VZ lze používat pouze v rámci Software a Poskytovatel licence může dle vlastního uvážení omezit použití VM anebo VZ na jedinou hru. VM ani VZ se nesmí používat ve spojení s dohodou s dalšími jedinci za účelem získání peněz či jiných cenných věcí. Oprávněné způsoby použití nebo účely VM a VZ se mohou kdykoli změnit. Počet dostupných VM a/nebo VZ zobrazených na vašem Uživatelském účtu se snižuje při každém použití VM a/nebo VZ v rámci Software. Použití VM a/nebo VZ zakládá požadavek a čerpání vašich VM anebo VZ na vašem Uživatelském účtu. Abyste mohli uskutečnit transakci v rámci Software, musíte mít na svém Uživatelském účtu dostatek volné VM a/nebo VZ. VM a/nebo VZ na vašem Uživatelském účtu se mohou bez předchozího oznámení snížit v případě, že dojde k některým skutečnostem souvisejícím s vaším používáním Software: O VM nebo VZ můžete například přijít v případě prohry nebo smrti vaší postavy. Odpovědnost za veškeré čerpání VM a/nebo VZ využité prostřednictvím vašeho Uživatelského účtu si nesete sami, bez ohledu na to, zda byly vámi schválené či nikoli. V případě, že narazíte na jakékoli neoprávněné čerpání VM a/nebo VZ uskutečněné prostřednictvím vašeho Uživatelského účtu, musíte na tuto skutečnost Poskytovatele licence neprodleně upozornit zasláním žádosti o podporu na adrese www.take2games.com/support či v případě produktů Social Point na adrese www.socialpoint.es/community/#support.

VYNAKLÁDÁNÍ: VM a VZ lze vynaložit pouze za herní zboží a služby. VM ani VZ nemůžete prodat, vypůjčit, poskytnout v licenci ani pronajmout, ani je proměnit na směnitelné VM. VM a VZ lze vynaložit pouze na herní zboží nebo služby a nelze je směnit za jakoukoli finanční částku nebo peněžní hodnotu nebo jiné zboží od Poskytovatele licence nebo jiné osoby nebo subjektu, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak nebo nestanoví-li jinak příslušné právní předpisy. VM a VZ nepředstavují žádnou hodnotu v hotovosti, a ani Poskytovatel licence ani jiná osoba či subjekt nejsou povinni s vámi směňovat vaše VM nebo VZ za cokoli cenného, a to včetně skutečné měny.

NULOVÁ REFUNDACE: Veškeré nákupy VM a VZ jsou konečné a nelze je v žádném případě refundovat, převádět ani vyměňovat. Nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak, má Poskytovatel licence absolutní právo spravovat, upravovat, řídit, měnit, zastavit a/nebo zrušit VM a/nebo VZ tak, jak sám uzná za vhodné, a nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani komukoli jinému za uplatňování tohoto práva.

ZÁKAZ PŘEVODŮ: Jakékoli převádění VM nebo VZ, obchodování s nimi, jejich prodej nebo směňování s kýmkoli jinak než v rámci hry s využitím Software způsobem výslovně schváleným Poskytovatelem licence (dále jen jako „Neoprávněné transakce“), a to i mezi jinými uživateli Software, není Poskytovatelem dovoleno a je přísně zakázáno. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení ukončit, pozastavit nebo změnit váš Uživatelský účet a vaši VM a VZ a vypovědět tuto Smlouvu, pokud se budete podílet na Neoprávněných transakcích, pomáhat při nich nebo o ně žádat. Všichni uživatelé, kteří se podílejí na těchto aktivitách, tak činí na vlastní riziko a tímto souhlasí, že ponesou zodpovědnost vůči Poskytovateli licence, jeho partnerům, poskytovatelům licence, spřízněným osobám, dodavatelům, funkcionářům, jednatelům, zaměstnancům a zmocněncům v případě jakýchkoli škod, ztrát a výdajů vzniklých přímo či nepřímo následkem těchto aktivit. Jste si vědomi, že Poskytovatel licence může požádat příslušný Obchod s aplikacemi, aby zastavil, pozastavil, ukončil, přerušil nebo vrátil zpět jakoukoli Neoprávněnou transakci, a to bez ohledu na to, kdy k takové Neoprávněné transakci došlo (nebo má dojít), bude-li mít podezření nebo důkazy o podvodu, porušení této Smlouvy, porušení příslušných právních předpisů nebo o jiném úmyslném jednání směřujícím k narušení fungování Software, nebo jednání, jehož následky vedou nebo mohou vést k jakémukoli zásahu do fungování Software. Budeme-li se domnívat nebo mít důvodné podezření, že se podílíte na Neoprávněné transakci, souhlasíte rovněž, že vám může Poskytovatel licence zcela dle vlastního uvážení zakázat přístup k dostupné VM a VZ na vašem Uživatelském účtu nebo váš Uživatelský účet a vaše práva k VM, VZ a dalším věcem spojeným s vaším Uživatelským účtem ukončit nebo pozastavit.

MÍSTO: VM je zákazníkům k dispozici pouze na některých místech. Pokud nejste na schváleném místě, nemůžete si VM zakoupit ani ji používat.

SOFTWARE STORE TERMS

This Agreement and the provision of the Software through any Software Store (including the purchase of VC or VG) is subject to the additional terms and conditions set forth on or in or required by the applicable Software Store and all such applicable terms and conditions are incorporated herein by this reference. Licensor is not responsible or liable to you for any credit card or bank-related charges or other charges or fees related to your purchase transactions within the Software or through a Software Store. All such transactions are administered by the Software Store, not Licensor. Licensor expressly disclaims any liability for any such transactions, and you agree that your sole remedy regarding all transactions is from or through such Software Store.

This Agreement is solely between you and Licensor, and not with any Software Store. You acknowledge that the Software Store has no obligation to furnish any maintenance or support services to you in connection with the Software. Except for the foregoing, to the maximum extent permitted by applicable law, the Software Store will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the Software. Any claim in connection with the Software related to product liability, a failure to conform to applicable legal or regulatory requirements, claims under consumer protection or similar legislation or intellectual property infringement are governed by this Agreement, and the Software Store is not responsible for such claims. You must comply with the Software Store Terms of Service and any other Software Store applicable rules or policies. The license to the Software is a non-transferable license to use the Software only on an applicable device that you own or control. You represent that you are not located in any U.S.-embargoed countries or other geographical areas or on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person's list or Entity List. The Software Store is a third-party beneficiary to this Agreement and may enforce this Agreement against you.

INFORMATION COLLECTION & USAGE

By installing and using the Software, you consent to the information collection and usage terms set forth in this section and Licensor's Privacy Policy, including (where applicable) (i) the transfer of any personal information and other information to Licensor, its affiliates, vendors, and business partners, and to certain other third parties, such as governmental authorities, in the U.S. and other countries located outside Europe or your home country, including countries that may have lower standards of privacy protection; (ii) the public display of your data, such as identification of your user-created content or displaying your scores, ranking, achievements, and other gameplay data on websites and other platforms; (iii) the sharing of your gameplay data with hardware manufacturers, platform hosts, and Licensor's marketing partners; and (iv) other uses and disclosures of your personal information or other information as specified in the above-referenced Privacy Policy, as amended from time to time. If you do not want your information used or shared in this manner, then you should not use the Software.

For the purposes all data privacy issues, including the collection, use, disclosure, and transfer of your personal information and other information, the Privacy Policy located at www.take2games.com/privacy, as amended from time to time, takes precedence over any other statement in this Agreement.

ZÁRUKA

OMEZENÁ ZÁRUKA: Poskytovatel licence se vám zaručuje (pokud jste prvním a původním kupcem Software a nikoli, pokud získáte dříve nahraný Software a doprovodnou dokumentaci převodem od původního kupce), že původní paměťový nosič obsahující Software nebude mít žádné vady na materiálu ani zpracování při běžném použití a fungování po dobu 90 dnů ode dne nákupu. Poskytovatel licence se vám zaručuje, že Software je kompatibilní s osobním počítačem splňujícím minimální systémové požadavky uvedené v dokumentaci k Software nebo který byl potvrzen výrobcem herní jednotky jako kompatibilní s herní jednotkou, pro který byl zveřejněn. Nicméně díky různým druhům hardware, software, internetového připojení a individuálnímu použití Poskytovatel licence neručí za výkon Software na vašem konkrétním počítači nebo herní jednotce. Poskytovatel licence neposkytuje žádnou záruku proti zásahu do vašeho užívání Software, ani záruku na to, že Software bude splňovat vaše požadavky, že fungování Software bude nepřerušené a bez chyb, ani že Software bude kompatibilní s cizím softwarem nebo hardwarem nebo že chyby v Software budou opraveny. Žádné ústní ani písemné prohlášení ani rady poskytnuté Poskytovatelem licence nebo jeho oprávněným zástupcem nevytváří záruku. Jelikož v některých jurisdikcích není povoleno vyloučení nebo omezení konkludentních záruk nebo omezení práv spotřebitele vyplývajících ze zákona, nemusí se na vás některé výše uvedené výluky nebo omezení vztahovat.

V případě, že během záruční lhůty najdete z jakéhokoli důvodu závadu na paměťovém nosiči nebo na Software, zavazuje se Poskytovatel licence, že Software, o němž bylo během záruční lhůty zjištěno, že je vadný, zdarma vymění, pokud Poskytovatel licence bude v daném okamžiku Software vyrábět. Není-li Software již k dispozici, ponechává si Poskytovatel licence právo nahradit Software podobným kusem stejné nebo větší hodnoty. Tato záruka se omezuje na paměťový nosič a Software původně dodaný Poskytovatelem licence a nevztahuje se na běžné opotřebení. Tato záruka se neuplatní a neplatí v případě, že závada vznikla v důsledku zneužití, nesprávného zacházení nebo nedbalosti. Veškeré konkludentní záruky vyplývající ze zákona se tímto výslovně omezují na výše uvedenou 90denní záruční lhůtu.

Není-li výše stanoveno jinak a za předpokladu, že pokud jste obyvatelem členského státu EU, poskytovatel licence zaručuje, že Software bude vhodný k danému účelu a dodán v uspokojivé kvalitě, nahrazuje tato záruka veškeré ostatní záruky, ústní nebo písemné, výslovné či konkludentní, a to včetně záruky prodejnosti, vhodnosti pro daný účel, skutečnosti, že Software nezasahuje do práv třetích osob, a žádná další prohlášení ani záruky nejsou pro Poskytovatele licence závazné.

Při vracení Software v rámci výše uvedené omezené záruky, prosím, zašlete původní Software pouze na níže uvedenou adresu Poskytovatele licence a uveďte: své jméno a zpáteční adresu; fotokopii účtenky s datem nákupu a krátký popis závady a systému, na kterém jste Software spouštěli.

VAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI POSKYTOVATELI LICENCE

Do nejvyšší možné míry povolené platnými zákony souhlasíte s tím, že ponesete zodpovědnost vůči Poskytovateli licence, jeho partnerům, poskytovatelům licence, spřízněným osobám, dodavatelům, funkcionářům, jednatelům, zaměstnancům a zmocněncům v případě jakýchkoli škod, ztrát a výdajů vzniklých přímo či nepřímo v důsledku vašeho jednání či nejednání při používání Software ve smyslu podmínek této Smlouvy.

DO NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY POSKYTOVATEL LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z DRŽBY, POUŽÍVÁNÍ NEBO VADNÉHO FUNGOVÁNÍ SOFTWARE, A TO VČETNĚ ŠKOD NA MAJETKU, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, SELHÁNÍ NEBO ŠPATNÉHO FUNGOVÁNÍ POČÍTAČE, A V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY, I ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NA ZDRAVÍ, MAJETKOVÝCH ŠKOD A UŠLÉHO ZISKU NEBO PENALIZAČNÍHO ODŠKODNÉHO NA ZÁKLADĚ JAKÝCHKOLI ŽALOBNÍCH NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z TÉTO SMLOUVY NEBO VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S NÍ NEBO SE SOFTWAREM, AŤ JIŽ NÁSLEDKEM PŘESTUPKU (VČETNĚ NEDBALOSTI), SMLOUVY, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA POSKYTOVATEL LICENCE VĚDĚL O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD ČI NIKOLI. DO NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY POSKYTOVATEL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA CELOU VÝŠI ŠKODY (VYJMA PŘÍPADŮ STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY) NAD RÁMEC SKUTEČNÉ CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE.

POKUD JSTE OBYVATELEM ČLENSKÉHO STÁTU EU, PAK NAVZDORY VŠEMU, CO ODPORUJE VÝŠE STANOVENÉMU, JE POSKYTOVATEL LICENCE ZODPOVĚDNÝ ZA VAŠI ZTRÁTU ČI ŠKODY, KTERÉ JSOU V ROZUMNÉ MÍŘE PŘEDVÍDATELNÝM VÝSLEDKEM PORUŠENÍ UJEDNÁNÍ ZE STRANY POSKYTOVATELE LICENCE NEBO JEHO NEDBALOSTI, ALE POSKYTOVATEL LICENCE NENÍ ZODPOVĚDNÍ ZA ZTRÁTU ANI ŠKODY, KTERÉ PŘEDVÍDATELNÉ NEJSOU.

NEKONTROLUJEME, A ANI NEMŮŽEME, KONTROLOVAT TOK DAT DO NEBO Z VAŠÍ SÍTĚ A OSTATNÍCH ČÁSTÍ INTERNETU, BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ NEBO CIZÍCH SÍTÍ. TENTO TOK ZÁLEŽÍ DO VELKÉ MÍRY NA VÝKONU INTERNETU A POSKYTNUTÝCH BEZDRÁTOVÝCH SLUŽEB NEBO KONTROLOVANÝCH TŘETÍMI STRANAMI. JEDNÁNÍ NEBO NEJEDNÁNÍ TAKOVÉ TŘETÍ STRANY MŮŽE NĚKDY ZHORŠIT NEBO NARUŠIT VAŠE INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ, BEZDRÁTOVÉ SLUŽBY NEBO JEJICH ČÁSTI. NEMŮŽEME VÁM ZARUČIT, ŽE K TAKOVÝM UDÁLOSTEM NEBUDE DOCHÁZET. DO NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY SE ZŘÍKÁME VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ NEBO NEJEDNÁNÍ TŘETÍCH STRAN NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ, KTERÉ ZHORŠÍ NEBO NARUŠÍ VAŠE INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ, BEZDRÁTOVÉ SLUŽBY NEBO JEJICH ČÁSTI NEBO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB A PRODUKTŮ.

VÝPOVĚĎ

Tato Smlouva platí do doby, než bude vámi nebo Poskytovatelem licence ukončena. Platnost této smlouvy končí automaticky v případě, že Poskytovatel licence přestane provozovat servery se Softwarem (na hry výhradně provozované online), pokud se Poskytovatel licence rozhodne nebo bude mít za to, že při používání Software dochází z vaší strany k podvodu nebo praní špinavých peněz nebo jiné nezákonné činnosti, nebo v případě, že nebudete dodržovat podmínky této Smlouvy, a to zejména výše uvedené Licenční podmínky. Jste oprávněni tuto Smlouvu kdykoli vypovědět (i) předložením žádosti Poskytovateli licence o ukončení a vymazání vašeho Uživatelského účtu, který je používán pro přístup a používání Software metodou popsanou v Podmínkách služeb nebo (ii) zničením anebo vymazáním všech kopií celého Software z vašeho vlastnictví, úschovy nebo správy. Smazáním Software ze své Herní platformy nesmažete informace spojené s vaším Uživatelským účtem, včetně VM a VZ spojeného s vaším Uživatelským účtem. Pokud si Software znovu nainstalujete pomocí stejného Uživatelského účtu, můžete mít i nadále přístup ke svým předchozím informacím na Uživatelském účtu, včetně VM a VZ spojeného s vaším Uživatelským účtem. Nestanoví-li však příslušné právní předpisy jinak, bude-li váš Uživatelský účet po ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu smazán, veškerá VM a/nebo VZ spojené s vaším Uživatelským účtem budou smazány také a vy již nebudete moci Software ani žádnou VM ani VZ spojené s vaším Uživatelským účtem použít. Bude-li tato Smlouva ukončena z důvodu jejího porušení z vaší strany, může vám Poskytovatel licence zakázat opětovnou registraci nebo nový přístup k Software. Po jakémkoli ukončení této Smlouvy jste povinni zničit nebo vrátit fyzickou kopii Software zpět Poskytovateli licence, jakož i trvale zničit veškeré kopie Software, doprovodné dokumentace, souvisejících materiálů a všech jejich částí, které máte ve své držbě nebo pod svou kontrolou, a to včetně kopií z klientského serveru, počítače, herní jednotky nebo mobilního zařízení, na němž jsou instalovány. Po ukončení této Smlouvy vaše práva na používání Software, včetně VM nebo VZ spojených s vaším Uživatelským účtem, neprodleně končí a vy musíte Software přestat používat. Výpovědí této Smlouvy nejsou dotčena naše práva nebo vaše závazky vyplývající z této Smlouvy.

PRÁVA OMEZENÁ VLÁDOU USA

Software a dokumentace byly vytvořeny zcela ze soukromých zdrojů a poskytují se jako „Komerční počítačový software“ nebo jako „omezený počítačový software“. Použití, duplikování nebo poskytování ze strany orgánů vlády USA nebo subdodavatelů vlády USA se řídí omezeními stanovenými v odst. (c)(1)(ii) ustanovení o Právech k technickým datům a počítačovému software v DFARS 252.227-7013 nebo případně stanovenými v odst. (c)(1) a (2) ustanovení o Vyhrazených právech ke komerčnímu počítačovému software v FAR 52.227-19. Dodavatel/výrobce je Poskytovatelem licence na níže uvedeném místě.

ODPOVÍDAJÍCÍ NÁHRADA ŠKODY

Tímto souhlasíte, že nebudou-li podmínky této Smlouvy konkrétně vymáhány, bude Poskytovatel licence nenapravitelně poškozen, a tudíž se zavazujete, že Poskytovatel licence má vedle ostatních dostupných nápravných prostředků rovněž právo, bez nutnosti skládání kauce, jiné jistoty nebo důkazu o výši škody, na odpovídající náhradu ve vztahu k čemukoli v této Smlouvě, včetně dočasného nebo trvalého předběžného opatření.

DANĚ A VÝLOHY

Jste zodpovědni vůči Poskytovateli licence, jeho spřízněným osobám, funkcionářům, jednatelům a zaměstnancům v případě jakýchkoli daní, poplatků a naúčtovaných částek jakékoli povahy uložených státním orgánem za transakce zamýšlené touto Smlouvou, a to včetně přičtených úroků a penále (vyjma daní z čistého příjmu Poskytovatele licence), bez ohledu na to, zda jsou uvedeny na faktuře zaslané vám Poskytovatelem licence. Máte-li nárok na osvobození od daní, jste povinni předložit kopie veškerých potvrzení této skutečnosti Poskytovateli licence. Veškeré výdaje a náklady, které vám vzniknou v souvislosti s vaší činností vyplývající z této Smlouvy, si hradíte výlučně sami. Za tyto výdaje nemáte nárok požadovat po Poskytovateli licence žádnou náhradu a vy se tímto zavazujete, že zajistíte bezúhonnost Poskytovatele licence v případě, že budou proti němu vymáhány.

PODMÍNKY SLUŽEB

Veškeré přístupy a použití Software se řídí touto Smlouvou, platnou dokumentací k Software, Podmínkami služeb Poskytovatele licence, Zásadami o ochraně osobních údajů Poskytovatele licence a veškerá ustanovení Podmínek služeb se tímto do této Smlouvy začleňují formou odkazu. Tato ujednání představují kompletní dohodu mezi vámi a Poskytovatelem licence ohledně použití Software a souvisejících služeb a produktů a nahrazují veškerá předchozí ujednání mezi vámi a Poskytovatelem licence, ať již písemné či ústní. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Podmínkami služeb má tato Smlouva přednost.

RŮZNÉ

Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude toto ustanovení upraveno pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby se stalo vymahatelným, a ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají nedotčena.

ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ – TUTO SEKCI SI PROSÍM PŘEČTĚTE POZORNĚ. MŮŽE VÝRAZNĚ OVLIVNIT VAŠE PRÁVA VČETNĚ PRÁVA NA VZNESENÍ ŽALOBY U SOUDU.

 1. Tato sekce o závazném individuálním rozhodčím řízení nebude platit do míry zakázané zákony země, ve které bydlíte.

 2. Vy a Společnost souhlasíte, že pokud mezi námi vyvstanou nějaké spory, námitky či kontroverze ohledně produktů či služeb Společnosti (dále jako „Spory“), ať už založené na smlouvě, zákonu, nařízení, výnosu, přečinu, (včetně podvodu, chybné interpretace, nabádání k podvodu či nedbalosti), či jakékoliv jiné právní teorie, kromě těch záležitostí uvedených v odstavci Výňatky z rozhodčího řízení níže, a výlučně se týkající platnosti, uplatnitelnosti či rozsahu této sekce „ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ“ (s výjimkou uplatnitelnosti klauzule Zřeknutí se hromadné žaloby níže), budou podléhat závaznému rozhodčímu řízení, jak je popsáno níže, a nikoliv soudu. Pojmu „Spor“ bude přiřazen nejširší možný význam, který bude uplatněn a který zahrnuje například všechny záležitosti vyvstalé v rámci této Smlouvy, Zásad ochrany soukromí, Podmínek používání či jakýchkoliv jiných smluv se Společností. Chápete, že v rozhodčím řízení není žádný soudce ani porota a že soudní kontrola rozhodnutí rozhodčího řízení je omezená.

 3. Výňatky z rozhodčího řízení. Vy a Společnost souhlasíte, že jakákoliv žaloba menšího rozsahu ze strany vaší či Společnosti na individuální bázi nepodléhá podmínkám rozhodčího řízení obsaženého v této Sekci. Společnost či vy navíc budete mít právo usilovat u soudu o soudní příkaz proti vám kvůli zachování statutu quo, zatímco bude probíhat rozhodčí řízení.

 4. Zřeknutí se hromadné žaloby. ZDE POPSANÝ PRŮBĚH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ SE BUDE ODEHRÁVAT POUZE NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI. Ani vy ani Společnost nebude mít nárok slučovat ani konsolidovat spory od dalších jednotlivců či osob nebo namířené proti nim, ani soudit jakékoliv spory v zastoupení, a to včetně mimo jiné jako zastupující člen třídy nebo v kapacitě soukromého státního návladního v souvislosti s jakýmkoliv Sporem. Pokud s tím nebudete vy i Společnost souhlasit, rozhodce navíc nesmí konsolidovat víc než žalobu jedné osoby. Rozhodce může udělat individuální úlevu či individuální nápravu, které povolují platné zákony, ale vy nemůžete do maximální míry povolené platnými zákony udělit úlevu vůči Společnosti, která se bude týkat jakékoliv jiné osoby než vás.

 5. Právo na odstoupení ze závazného rozhodčího řízení. POKUD SI PŘEJETE ODSTOUPIT Z TOHOTO POŽADAVKU NA ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ, MUSÍTE NÁS UPOZORNIT PÍSEMNĚ DO 30 DNŮ OD DATA, KDY PŘIJMETE TUTO SMLOUVU, ALE ODSTUPUJETE OD ZÁVAZNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ, POKUD PLATNÝ ZÁKON NEVYŽADUJE DELŠÍ DOBU. Vaše písemné oznámení musí být zasláno poštou na adresu TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OPT OUT, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036. Vaše oznámení musí obsahovat (1) vaše celé jméno; (2) vaši poštovní adresu; (3) vaše online ID na Social Club, pokud ho máte; a (4) jasné prohlášení, že si nepřejete řešit spory se Společností rozhodčím řízením. Jste zodpovědní za to, že Společnost obdrží vaše oznámení o odstoupení, a proto doporučujeme odeslat oznámení způsobem, které vám zajistí písemné potvrzení přijetí.

 6. Oznámení o Sporu. Pokud budete mít Spor se Společností, musíte odeslat písemné oznámení na adresu TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036, abyste dali Společnosti příležitost vyřešit spor neformálně prostřednictvím vyjednávání. Oznámení musí být zasláno do dvou (2) let od okamžiku, kdy Spor vyvstal, ale v žádném případě po dni, kdy by zahájení právního řízení bylo znemožněno v rámci platných pravidel omezení. Pokud oznámení nezašlete včas, veškeré nároky a žaloby budou neplatné. Pokud má Společnost spor s vámi, zašle oznámení na adresu, která je uvedená ve vaší složce, pokud je to možné. Vy i Společnost souhlasíte, že Spor projednáte v dobré víře do 30 dnů od zaslání oznámení o Sporu. Pokud se Spor nevyřeší do 30 dnů od obdržení oznámení o Sporu, Společnost nebo vy může vznést nárok v rozhodčím řízení, jak je stanoveno v této sekci.

 7. Pravidla a postup rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení bude podléhat americkému Federálnímu arbitrážnímu zákonu a bude ho provádět Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. („JAMS“) na základě pravidel JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures platných od 1. červebce 2014 („pravidla JAMS“), v úpravě dle této smlouvy. Pravidla JAMS, včetně pokynů pro zahájení rozhodčího řízení, jsou k dispozici na jejich webové stránce http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration. Společnost uhradí náklady na rozhodčí řízení dle požadavku Pravidel JAMS a v případě, že se vám podaří prokázat, že náklady na rozhodčí řízení budou příliš vysoké v porovnání s náklady na soudní spor, Společnost zaplatí takovou část poplatků na podání žádosti o rozhodčí řízení a na slyšení, jakou rozhodce určí za nezbytnou pro to, aby náklady na rozhodčí řízení nebyly příliš vysoké v porovnání s náklady na soudní spor. Každá strana zaplatí poplatky a náklady za své vlastní právníky, pokud daná žaloba neumožní, aby byly vítězné straně poplatky či náklady na soudní spor zaplaceny, v kterémžto případě rozhodce stanoví poplatky či náklady dle požadavků platných zákonů.

 8. Místo rozhodčího řízení. Pokud Pravidla JAMS vyžadují osobní slyšení, máte možnost vybrat si, jestli se slyšení bude konat v New York County, New York, nebo v zemi Spojených států, ve které bydlíte.

 9. Rozhodnutí rozhodce. Každé rozhodnutí a odškodné rozhodce bude konečné a závazné pro obě strany. Pokud se na tom strany nedohodnou jinak, každé rozhodnutí a nařízení bude znamenat faktický a právní základ pro odškodné. Rozhodce bude smět udělit odškodné pouze v zákonné či finanční míře, kterou strany požadují a která podle uvážení rozhodce je podpořena věrohodnými relevantními důkazy. Každé rozhodnutí či odškodné lze vymáhat jako konečný příkaz libovolným soudem spadající do kompetentní jurisdikce. Pokud některá ze stran neúspěšně zpochybní oprávněnost odškodného, neúspěšná strana zaplatí opačné straně náklady a poplatky za právníky spojené s tímto zpochybněním.

 10. Pokračování platnosti. Tato sekce Závazné individuální rozhodčí řízení trvá i po libovolném ukončení této Smlouvy či po poskytnutí služeb vám Společností.

 11. Nemožnost změnit podmínky a ustanovení. Ačkoliv Společnost může revidovat svou Licenční smlouvu koncového uživatele, Zásady ochrany soukromí, Podmínky a ustanovení či jiné smlouvy dle svého uvážení, Společnost nemá právo měnit tuto smlouvu o rozhodčím řízení ani pravidla zde uvedená s ohledem na libovolný Spor, jakmile tento Spor vyvstane.

 12. Salvátorská klauzule. Pokud bude kterákoliv část tohoto ustanovení rozhodčího řízení považována za neplatnou, nevymahatelnou či nezákonnou, toto ustanovení rozhodčího řízení zůstane v platnosti a bude se vykládat v souladu s jeho podmínkami, jako by ona v něm neplatná, nevymahatelná či nezákonná část nebyla zahrnuta. Jedinou výjimkou z toho je ustanovení zřeknutí se hromadné žaloby. Pokud bude zákaz rozhodčího řízení na základě hromadné žaloby shledán neplatným, nevymahatelným či nezákonným, pak celá tato smlouva o rozhodčím řízení bude neplatná a Spor bude pokračovat u soudu podle platných pravidel hromadné žaloby. Pokud z nějakého důvodu bude žalobu řešit soud a ne rozhodčí řízení, spor se bude konat výhradně u státního či federálního soudu v New York County, New York. Řízení u státního soudu může převést na federální soud kterákoliv ze stran, pokud to povoluje zákon.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tato dohoda se uzavírá ve státě New York a bude se řídit a vykládat v souladu se zákony státu New York a výlučně jeho výběrem platných zákonů. V případě veškerých sporů, které nespadají pod závazné individuální rozhodčí řízení vy a Společnost souhlasíte, že se podvolíte výhradní jurisdikci státních a federálních soudů v New York County, New York a že se zříkáte veškerých námitek týkajících se jurisdikce, místa konání či nekonvenčnosti fóra takových soudů (aniž by to však mělo vliv na práva kterékoliv strany přesunout případ k federálnímu soudu, pokud je to možné). Tento odstavec bude vykládán tak široce, jak to povolí platné zákony. Pokud jste například obyvatelem členského státu Evropské Unie, budete požívat výhody ze všech povinných ustanovení zákonů na ochranu zákazníka ve členském státě, jehož jste obyvatelem, a můžete vznést právní nárok týkající se tohoto Ujednání u soudu ve členském státě, jehož jste obyvatelem. Souhlasíte, že veškeré porušení z vaší strany týkající se této Smlouvy, Zásad ochrany soukromí, Podmínek služby či jakýchkoliv dalších smluv se Společností budou důvodem pro aktivní obranu (ať už vyplyne ze zákona, či spravedlnosti) proti veškerým nárokům, které můžete vznést proti Společnosti v souvislosti s jejím softwarem či službami. Vy i Poskytovatel licence souhlasíte, že na tuto Smlouvu ani na žádný spor či transakci z ní vyplývající se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 1980). Společnost má právo vést občanskoprávní řízení proti vám kvůli porušení své Licenční smlouvy koncového uživatele, Podmínek služby, Zásad ochrany soukromí a jakýchkoliv dalších platných podmínek a ustanovení týkajících se jejího softwaru a služeb, ať už kvůli porušení smlouvy, porušení běžných platných zákonů či porušení jakéhokoliv relevantního státního či federálního nařízení.

MÁTE-LI JAKÉKOLI DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE TÉTO SMLOUVY, MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT PÍSEMNĚ NA ADRESE: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 110 WEST 44th STREET, NEW YORK, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA.

Na vaše používání Softwaru se uplatní veškeré další podmínky EULA.