• English
  • Français
  • Čeština

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ CCTV

Toto oznámení o ochraně osobních údajů CCTV vás informuje o tom, jak společnost Take-Two Interactive Software, Inc. a její níže uvedené dceřiné společnosti (dále jen "společnost", "my" nebo "naše") zpracovávají informace, které získáváme prostřednictvím našich systémů CCTV. Popisuje také vaše práva na ochranu údajů, včetně práva vznést námitku proti některým zpracováním, která Společnost provádí. Další informace o vašich právech a o tom, jak je můžete uplatnit, jsou uvedeny v části Vaše volby a práva.

Naše používání kamerového systému

V různých částech našich prostor jsme nainstalovali průmyslové kamery, abychom:

ochránili naše zařízení, majetek a zaměstnance, a abychom

zabránili jakýmkoli incidentům, včetně škodlivých činů, jako jsou krádeže nebo vandalismus, nehody, požáry, povodně a jiné mimořádné situace, a abychom je mohli zaznamenat a analyzovat.

Uvědomujeme si, že je třeba vyvážit právo jednotlivce na soukromí s potřebou zajistit bezpečnost a ochranu zaměstnanců, návštěvníků a majetku společnosti. Do soukromých prostor, jako jsou toalety nebo šatny, kamerová zařízení neumisťujeme.

Pokud je kamerový systém nasazen v exteriéru, snažíme se vyhnout pořizování záběrů veřejných ulic a budov (včetně soukromých prostor), které nepatří společnosti (pokud to není povoleno místními zákony).

Oznámení o natáčení kamerovým systémem bude umístěno v blízkosti každého zaznamenávaného prostoru. Pokud neprokážeme, že je to jinak odůvodněné, nebudeme nasazovat skrytou technologii CCTV.

Naše kamerové systémy reagují na pohyb a jsou aktivní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Naše bezpečnostní týmy mají přístup k živému přenosu z kamerových záznamů i k záznamům.

Proč tyto osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme?

Kamerový systém nasazujeme z důvodu našich oprávněných obchodních zájmů na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR při zajišťování bezpečnosti osob a integrity našich zařízení a pro použití v souvislosti s právními nároky, dodržováním předpisů, regulací, auditem, pojištěním, vyšetřováním a disciplinárními účely a dalšími požadavky na etiku a dodržování předpisů.

Přijímáme opatření, abychom zajistili, že naše zájmy neporušují vaše práva na ochranu údajů, a u všech zpracování údajů, která provádíme na základě našich oprávněných zájmů, jsme provedli testy vyváženosti. Informace o našem vyvažovacím testu můžete získat tak, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených dále v tomto oznámení.

Vaše osobní údaje obsažené v záznamech z kamerového systému můžeme zpracovávat také v případech, kdy je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, jako je zpřístupnění orgánům činným v trestním řízení nebo v souvislosti s právními nároky, dodržováním předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti, regulačními, vyšetřovacími a disciplinárními účely (včetně zpřístupnění těchto informací v souvislosti se soudním řízením nebo sporem).

Jak dlouho uchováváme kamerové záznamy

V závislosti na místě (viz níže) samozřejmě uchováváme shromážděné záznamy nejdéle po dobu uvedenou níže, poté jsou všechny shromážděné záznamy přepsány, vymazány, anonymizovány nebo zničeny.

Česká republika

1 měsíc

Francie

1 měsíc

Irsko

1 měsíc

VELKÁ BRITÁNIE

1 měsíc

Kopie vybraných částí záznamu uchováváme po delší dobu pouze za určitých okolností, kdy k tomu existuje konkrétní a oprávněný důvod, včetně vyšetřovacích nebo právních důvodů. Takové kopie uchováváme pouze po dobu, která je nutná k určenému účelu, a přiměřenou dobu poté, abychom se mohli bránit proti probíhajícím, důvodně předpokládaným nebo potenciálním právním nárokům.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

Povolení k obsluze kamerových systémů a prohlížení obrazů mají pouze oprávnění pracovníci, včetně týmu fyzické bezpečnosti naší společnosti a příslušného vedení (např. správce objektu), interních a externích právních poradců, poskytovatelů pojištění a policejních, právních a regulačních orgánů.

Údaje jsou uloženy v prostorách v České republice, Francii, Irsku a Spojeném království.

Vaše volby a práva

Pokud jde o vaše osobní údaje, které zpracováváme, můžete mít následující práva podle čl. 15-18 a čl. 19-21 GDPR: máte právo požádat společnost o kopii svých osobních údajů; právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů a právo získat vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu. Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (zejména v případech, kdy údaje nemusíme zpracovávat, abychom splnili smluvní nebo jiný právní požadavek nebo závažný zájem).

Pokud jsme vás požádali o souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Pokud požádáte společnost, která vaše údaje zpracovává, o odvolání souhlasu, nebude to mít vliv na zpracování, které již v té době proběhlo.

Ve Francii máte také právo zanechat pokyny týkající se zpracování vašich osobních údajů po vaší smrti.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vaší žádosti vedlo k odhalení osobních údajů jiné osoby nebo pokud nás požádáte o vymazání informací, které jsme povinni uchovávat ze zákona nebo máme závažné oprávněné zájmy. Příslušné výjimky jsou obsaženy v nařízení GDPR a souvisejících zákonech. O příslušných výjimkách, na které se spoléháme, vás budeme informovat při odpovědi na jakoukoli vaši žádost.

Chcete-li uplatnit některé z těchto práv nebo získat další informace, například kopii testu vyváženosti oprávněných zájmů, můžete se na nás obrátit pomocí níže uvedených údajů. Pokud se domníváte, že jsme v souvislosti s vašimi osobními údaji nedodrželi požadavky GDPR, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že mohlo dojít k porušení.

Kontaktujte nás

Správce údajů, které zpracováváme, závisí na místě, kde se nacházíte, a je uveden v tabulce níže.

Pokud máte dotazy k těmto zásadám nebo nás chcete z jakéhokoli důvodu kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

Stát

???

Adresa

Česká republika

2K Czech, s.r.o.

Turkana 115

627 00 Brno

Česká republika

Francie

Take-Two Interactive France SAS

223 Rue Saint-Honore

Paris 75001

France

Irsko

2K Games Dublin Limited

One Park Place, 6th Floor

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Velká Británie

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street

London W1T 4JD

UK

Poslední aktualizace: 10. května 2022