EN | FR | ES | IT | DE | BR | CN | ZH | JP | KR | PL | RU | CZ

PODMÍNKY SLUŽEB TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

Aktualizováno: 22. srpna 2014

PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

Tento dokument pøedstavuje smlouvu (dále jen "Smlouva") mezi vámi a americkou spoleèností Take-Two Interactive Software, Inc., jejími mateøskými, dceøinými èi pøidruženými spoleènostmi (dále jen "Spoleènost", "my", "nás" a "naše"), která upravuje vztah mezi vámi a Spoleèností s ohledem na používání On-line služeb. Spoleènost poskytuje pøístup k On-line službám a pøípadným souvisejícím službám na základì vašeho souhlasu s touto Smlouvou. Proto je dùležité, abyste si tuto Smlouvu peèlivì pøeèetli a pochopili.

Zde uvedené podmínky doplòují licenèní smlouvu s koncovým uživatelem, kterou naleznete na www.take2games.com/eula a kterou se øídí používání veškerého softwaru a služeb distribuovaných Spoleèností.

POPIS ON-LINE SLUŽEB

V plném souladu s touto Smlouvou mùže Spoleènost poskytovat konkrétní produkty, služby a webové stránky pøístupné z hardwarových platforem umožòujících pøipojení k internetu, a to vèetnì herních konzolí, osobních poèítaèù, pøenosných poèítaèù èi chytrých telefonù, herních aplikací nebo softwarových platforem vèetnì poskytovatelských služeb tøetích stran (kolektivnì oznaèované jako "On-line služby"). On-line služby mohou obsahovat, ale nikoli výhradnì, jakékoliv služby èi obsah, které vám Spoleènost poskytne, a to vèetnì jakýchkoliv zobrazených èi pøiložených materiálù. Spoleènost mùže kdykoliv a z jakéhokoliv dùvodu zmìnit, pozastavit èi zcela zrušit poskytování On-line služeb, a to vèetnì dostupnosti jakýchkoliv funkcí nebo obsahu. Spoleènost rovnìž mùže bez pøedchozího upozornìní èi závazkù omezit urèité funkce a služby nebo omezit váš pøístup k veškerým On-line službám èi k jejich èásti.

INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH A COPYRIGHTECH

Veškeré materiály On-line služeb, vèetnì, ale nikoli výhradnì, textù, dat, grafiky, log, ikon tlaèítek, obrázkù, zvukových ukázek, obrazových ukázek, odkazù, digitálního obsahu ke stažení, kompilovaných dat a softwaru, jsou ve vlastnictví Spoleènosti, poskytnuty pod licencí èi používány se svolením a jsou chránìné autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími právy duševního vlastnictví. Materiály On-line služeb jsou poskytnuty výhradnì pro vaše osobní, nekomerèní úèely a bez pøedchozího výslovného souhlasu Spoleènosti pro každý takový pøípad nesmí být jakýmkoliv zpùsobem kopírovány, reprodukovány, publikovány, upravovány, vystavovány, zveøejòovány, pøenášeny nebo distribuovány, a to vèetnì e-mailu èi jiných elektronických prostøedkù. Materiály zámìrnì pøipravené pro stažení prostøednictvím On-line služeb si mùžete stáhnout pouze pro své osobní, nekomerèní úèely, a to pouze za pøedpokladu, že neporušíte žádná autorská práva ani jiná vlastnická práva, která se na takových materiálech mohou objevit.

PODÁNÍ

UPOZORNÌNÍ: Spoleènost vítá informace od herní komunity. Nicménì jakákoliv pøípadná podání informací Spoleènosti, a již formou zveøejnìní na webové stránce Spoleènosti, zaslání e-mailovou zprávou Spoleènosti, poštou nebo jakýmikoliv jinými prostøedky, se stávají výhradním vlastnictvím Spoleènosti, jež na nì má plné právo a nárok, vèetnì veškerých autorských práv (vèetnì práva vytváøet odvozená díla a práva pùvodního autora na využití odvozeného díla), ve všech médiích dnes existujících nebo v budoucnu vytvoøených a bez povinnosti poskytovateli za jakékoliv takové použití jakýmkoliv zpùsobem platit èi nabízet jakékoliv náhrady. Jakékoliv domnìlé výhrady práv zaèlenìné èi doprovázející jakékoliv takové podání nemají žádnou platnost nebo úèinek. Podáním jakýchkoliv informací Spoleènosti vyjadøujete svùj výslovný souhlas se vším výše uvedeným.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Na vaše používání On-line služeb se vztahují následující pravidla, zásady a prohlášení.

Používáním On-line služeb vyjadøujete svùj souhlas s tím, že: (1) budete On-line služby používat pouze k zákonným úèelùm, v souladu s platnými zákony, pro své osobní, nekomerèní použití; (2) nebudete omezovat jiné uživatele On-line služeb nebo jim bránit je používat a tìšit se z nich (napøíklad obtìžováním, hackováním nebo znetvoøením); (3) nebudete používat On-line služby pro vytváøení, publikování èi vystavování jakýchkoliv materiálù, které jsou vìdomì nepravdivé nebo hanlivé, nepøesné, urážlivé, vulgární, obscénní, neuctivé, nenávistné, obtìžující, sexuálnì orientované, výhružné, narušující nìèí soukromí, porušující jakékoliv zákony èi nevyhovující spoleèenským normám; (4) nebudete s použitím On-line služeb vystavovat, publikovat èi vytváøet jakékoliv materiály chránìné autorským právem, pokud k takovým materiálùm nevlastníte autorská práva; (5) nebudete vystavovat, publikovat nebo pøenášet jakékoli informace nebo software, které obsahují viry, èervy, èasované viry, programy cancelbot, trojské konì èi jiné škodlivé nebo rušivé komponenty; (6) nebudete vystavovat, publikovat, vytváøet nebo pøenášet materiály, které porušují autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví jiné strany; (7) nebudete v souvislosti s On-line službami podvádìt èi používat jakékoliv neautorizované robotické èi jiné programy; a (8) nebudete se v souvislosti s On-line službami vydávat za jinou osobu èi subjekt. Veškerá stanovení mùže Spoleènost urèit zcela dle vlastního uvážení.

Pøi poskytování On-line služeb zahrnujících uživateli generovaný obsah ("UGO") nekontrolujeme každou èást UGO, ani nepotvrzujeme pøesnost, platnost èi originalitu vystaveného UGO. Nesledujeme aktivnì obsah pøíspìvkù, ani nejsme za obsah pøíspìvkù žádným zpùsobem zodpovìdní. Nedosvìdèujeme ani nezaruèujeme platnost, správnost, úplnost èi užiteènost jakéhokoliv UGO. Obsah pøíspìvkù nereprezentuje názory Spoleènosti, jejích dceøiných spoleèností nebo jakýchkoli osob èi subjektù souvisejících se Spoleèností, On-line službami nebo jakoukoliv webovou stránkou z rodiny webových stránek Spoleènosti. Máte-li pocit, že je jakýkoliv pøíspìvek problematický, doporuèujeme vám použít odpovídající možnosti nahlášení nebo nás kontaktovat na webové stránce www.take2games.com/support. Pokud vaši stížnost shledáme oprávnìnou, pak problematický obsah odstraníme. Pochopte prosím, že odstranìní èi úprava jakéhokoliv obsahu probíhá ruènì a nemusí se tedy projevit okamžitì. Vyhrazujeme si právo odstranit èi ponechat jakýkoliv UGO nebo obsah, a to z jakéhokoliv dùvodu èi zcela bezdùvodnì. Za svùj UGO zùstáváte výhradnì odpovìdní vy a souhlasíte s odškodnìním a ochránìním Spoleènosti a jejích zástupcù v souvislosti s jakýmikoliv nároky vzniklými na základì vystavení vašeho UGO. Vystavení èi publikování reklamy, øetìzových dopisù, pyramidových her, obtìžujících a podobných žádostí je v On-line službách nevhodné a zakázané (vèetnì vývìsek a diskusních místností).

V konkrétních pøípadech stanovených v našich zásadách ochrany osobních údajù si vyhrazujeme právo bez pøedchozího upozornìní prozradit vaši identitu (vèetnì veškerých informací, které o vás víme). Více informací naleznete na adrese www.take2games.com/privacy.

OMEZENÁ LICENCE UDÌLENÁ SPOLEÈNOSTÍ

Spoleènost vám udìluje omezenou nepodicencovatelnou licenci k pøístupu a užívání Online služeb. Tato licence je pøedmìtem této Smlouvy, a pokud je to vhodné, licenèní smlouvy s koncovým uživatelem EULA, která se nachází na www.take2games.com/eula a je konkrétnì podmínìna následujícím: (i) èásti On-line služeb mùžete prohlížet, kopírovat a tisknout pouze ke svému informativnímu, osobnímu a nekomerènímu využití; (ii) nesmíte upravovat èi jinak umožòovat odvozené použití On-line služeb nebo jakékoliv jejich èásti; (iii) nesmíte odstranit nebo modifikovat jakákoliv autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva, které byly umístìny v On-line službách; (iv) nesmíte používat žádné dolování dat, roboty nebo podobné metody sbìru èi extrakce dat; (v) nesmíte On-line služby používat pro jiné úèely než takové, ke kterým jsou zamýšleny; (vi) nesmíte On-line služby reprodukovat, distribuovat, zobrazovat èi z nich pøipravovat odvozená díla, s výjimkou zde uvedených možností; a (vii) nesmíte porušovat výše uvedená pravidla chování.

S výjimkou pøípadù výslovnì povolených výše je jakékoli použití jakékoliv èásti On-line služeb bez pøedchozího písemného souhlasu Spoleènosti pøísnì zakázáno a jeho dùsledkem bude ukonèení licence udìlené v tomto dokumentu. Každé takové neoprávnìné použití mùže rovnìž porušovat platné zákony, vèetnì, avšak nikoliv výhradnì, autorských zákonù, zákonù o ochranných známkách a platných komunikaèních pøedpisù a stanov. Pokud zde není výslovnì uvedeno, nic v této Smlouvì nelze vykládat jako udìlení jakékoliv licence k právùm duševního vlastnictví, a už implikovaných, dle zásad estoppel èi jiných. Tato licence je kdykoliv odvolatelná.

Prohlašujete a zaruèujete, že budete On-line služby používat v souladu s touto licencí, licenèním ujednáním EULA a dalšími pøíslušnými dohodami nebo zásadami a nebudete porušovat práva jakékoliv jiné strany, jakékoliv smlouvy èi zákonné povinnosti vùèi jakýmkoliv dalším stranám ani jakékoliv platné zákony. Výslovnì se zavazujete, že pøejímáte veškerou zodpovìdnost Spoleènosti vùèi jakékoliv osobì, která by mohla vzniknout vaším používáním On-line služeb bez souladu s touto Smlouvou. Žádost o povolení k využívání On-line služeb, které nejsou zahrnuty v pøedcházející licenci, mùžete Spoleènosti zaslat na adresu elektronické pošty webmaster@take2games.com.

POSKYTNUTÍ LICENCE SPOLEÈNOSTI

Vytvoøením UGO, vystavováním zpráv, publikováním souborù, vytváøením souborù, vkládáním dat nebo jakoukoliv úèastí v komunikaci v rámci On-line služeb udìlujete Spoleènosti bezplatnou, trvalou, nevýhradní, neomezenou, celosvìtovou licenci na: (1) používání, kopírování, podlicencování, adaptaci, pøenášení èi veøejné zobrazení veškerého takového materiálu; a (2) podlicencování neomezených práv tøetím stranám na uplatnìní výše uvedených práv v souvislosti s daným materiálem. Výše uvedená svolení zahrnují právo využívat veškerá vlastnická práva takového materiálu, vèetnì, ale nikoli výhradnì, autorských práv, ochranných známek, znaèek služby nebo patentových práv podle jakékoliv pøíslušné jurisdikce. Dodateèné licenèní podmínky vztahující se k našemu softwaru naleznete v dokumentu EULA na adrese www.take2games.com/eula.

NAKUPOVÁNÍ

Chcete-li nakupovat výrobky nebo služby popsané v On-line službách, mùžete být požádáni o poskytnutí urèitých údajù, a to vèetnì informací o platebních kartách èi jiných platebních možnostech. Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které poskytnete, budou správné, úplné a aktuální. Souhlasíte s uhrazením veškerých nákladù, vèetnì poplatkù za poštovné a balné, vzniklých použitím vaší platební karty èi jiných platebních metod, a to v cenách platných v okamžiku vzniku takových nákladù. Zároveò budete zodpovìdní za uhrazení pøíslušných daní vyplývajících z vašich nákupù. Pøed poskytnutím takových informací si prosím pøeètìte zásady ochrany osobních údajù Spoleènosti na adrese www.take2games.com/privacy.

VYZVÁNÌNÍ, TAPETY A DALŠÍ SLUŽBY A PRODUKTY PRO MOBILNÍ ZAØÍZENÍ

Nìkteré mobilní telefony a telekomunikaèní operátoøi nabízejí služby, které spotøebitelùm umožòují vybírat a nakupovat rùzné digitální mobilní produkty pøímo prostøednictvím mobilních zaøízení. On-line služby mohou také nabízet možnost vybírat a nakupovat rùzné digitální mobilní produkty, které budou doruèeny do vašeho mobilního zaøízení. Takovéto nabídky digitálních mobilních produktù spotøebitelùm nabízejí možnost pøizpùsobit si mobilní zaøízení nebo mobilní služby (napøíklad formou vyzvánìní èi tapety) nebo jim umožòují vybrat si urèité zvukové èi obrazové ukázky, které lze poslouchat èi sledovat dle vùle spotøebitele. Nìkteré èi všechny takové nabídky digitálních mobilních produktù nemusí být k dispozici na všechna mobilní zaøízení nebo na nì být pøenosné èi s nimi kompatibilní. V dùsledku toho nemusejí mít spotøebitelé pøístup k veškerým službám a nabídkám, ani k jejich zakoupení èi používání. Jakýkoli pokus o nákup tìchto produktù nebo služeb mùže mít za následek zaúètování poplatkù za zasílání zpráv SMS èi jiné komunikace na vrub vašeho úètu u telekomunikaèního operátora. Kromì toho mùže být spotøebiteli jeho telekomunikaèním operátorem oddìlenì úètována èástka za samotný vybraný produkt, službu èi nabídku. V pøípadì, kdy na spotøebitelovì zaøízení v okamžiku pøístupu k jakémukoliv mobilnímu produktu èi službì nebo jejich objednání dojde k èekajícímu èi pøíchozímu hovoru, mohou být takové produkty, služby èi jiné nabídky zrušeny èi pøerušeny pøi stahování. Z jakékoliv objednané služby se mùžete odhlásit dle pokynù uvedených ve zprávì nebo na stránkách vztahujících se k produktu. Informace o možnostech podpory u našich produktù naleznete na adrese http://www.take2games.com/support.

VIRTUÁLNÍ MÌNA A VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ

On-line služby, vèetnì softwaru, mohou nabídnout možnost zakoupit èi formou hraní získat omezenou licenci k použití virtuální mìny nebo virtuálního zboží, a to výhradnì v rámci pøíslušného softwaru a služeb poskytovaných Spoleèností. Tato licence je zcela podmínìna vaším souhlasem s dokumentem EULA, touto Smlouvou a jakýmikoliv jinými pøíslušnými zásadami nebo dohodami a jejich dodržováním. Hráèi mohou o veškerou virtuální mìnu èi veškeré virtuální zboží v prùbìhy hry pøijít, a to v souladu s pravidly hry o mìnì a zboží, která se mohou lišit. Více informací naleznete v dokumentu EULA na adrese www.take2games.com/eula.

ZØEKNUTÍ SE ZÁRUK

SPOLEÈNOST MÙŽE POSKYTOVAT ODKAZY NA INTERNETOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PROVOZOVANÉ TØETÍMI STRANAMI ("STRÁNKY TØETÍCH STRAN") A ÈAS OD ÈASU NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTOVAT MATERIÁLY TØETÍCH STRAN. SPOLEÈNOST ANI JEJÍ MATEØSKÉ ÈI DCEØINÉ SPOLEÈNOSTI NEBO PARTNEØI NEMAJÍ ŽÁDNOU KONTROLU NAD INFORMACEMI, PRODUKTY ÈI SLUŽBAMI NA TAKOVÝCHTO STRÁNKÁCH TØETÍCH STRAN, ANI JE NEPROVOZUJÍ A NENESOU ZA NÌ ŽÁDNOU ZODPOVÌDNOST. MATERIÁLY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEÈNOSTI A STRÁNKÁCH TØETÍ STRANY JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU" A BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, A VÝSLOVNÝCH ÈI PØEDPOKLÁDANÝCH, VÈETNÌ, AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNÌ, JAKÝCHKOLIV PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, ZPÙSOBILOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL A NEPORUŠENÍ PRAVIDEL. POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEÈNOSTI A ON-LINE SLUŽEB NA SEBE BERETE PLNOU ODPOVÌDNOST A RIZIKA.

NEPLATNOST

Aèkoli jsou On-line služby Spoleènosti dostupné po celém svìtì, nejsou všem osobám nebo ve všech geografických oblastech k dispozici všechny produkty nebo služby. Spoleènost si vyhrazuje právo omezit dle svého vlastního uvážení poskytování jakéhokoli produktu nebo služby jakékoliv osobì nebo v jakékoliv geografické oblasti. Jakákoliv stanovená nabídka na jakýkoliv produkt nebo službu je neplatná, pokud je to zakázáno.

ODPOVÌDNOST

Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete chránit a bránit Spoleènost a její pøidružené spoleènosti, pøedstavitele, øeditele, zamìstnance, zástupce, poskytovatele licencí a dodavatele proti všem ztrátám, výdajùm, škodám a nákladùm, vèetnì pøimìøených poplatkù za právní zastoupení, vyplývajícím z jakéhokoliv vašeho porušení této Smlouvy. Spoleènost si vyhrazuje právo pøevzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí podléhající odškodnìní z vaší strany.

SOUDNÍ SPORY

Tato Smlouva se uzavírá ve státì New York a bude vykládána v souladu se zákony státu New York, bez ohledu na kolizní normy. Vy i Spoleènost souhlasíte, že se podøídíte výluèné pravomoci státních a federálních soudù se sídlem ve ètvrti Manhattan ve mìstì New York ve státì New York, a vzdáváte se jakýchkoliv námitek vùèi tìmto soudùm ohlednì pravomoci, místa konání èi nevhodnosti. Vy a Spoleènost dále souhlasíte s následujícím: (i) jakákoliv pohledávka smìøující k vynucení dodržování této Smlouvy musí být podána do dvou (2) let od uskuteènìní pøíèinné akce; (ii) nelze se dožadovat jiných škod než náhrad za spojené náklady, kromì toho, že bude mít vítìzná strana nárok na náklady a poplatky za právní zastoupení; a (iii) jakákoliv pohledávka musí být podána individuálnì a nelze ji konsolidovat jako souèást skupinové stížnosti.

UKONÈENÍ

Spoleènost mùže okamžitì a bez pøedchozího upozornìní èi závazku ukonèit nebo pozastavit veškeré On-line služby a jakýkoliv registrovaný úèet, a to z jakýchkoliv dùvodù, vèetnì porušení jakékoliv podmínky této Smlouvy z vaší strany. Po zrušení vašeho úètu s okamžitou platností pozbýváte práva na používání On-line služeb. Chcete-li svùj úèet zrušit, mùžete jednoduše pøestat používat On-line služby. Všechna ustanovení této Smlouvy, která by svou povahou mìla platit i po ukonèení platnosti, po takovém ukonèení platnosti platí i nadále, a to vèetnì, avšak nikoliv výhradnì, vlastnických ustanovení, zøeknutí se záruk, odškodnìní a omezení odpovìdnosti.

RÙZNÉ

V pøípadì, že jsou soudem èi jiným tribunálem pøíslušné jurisdikce nìkterá ustanovení této Smlouvy oznaèena jako nevymahatelná, bude takové ustanovení omezeno nebo zrušeno v nezbytném rozsahu tak, aby tato Smlouva jinak zùstala v plné platnosti a úèinnosti. Tato Smlouva, zásady ochrany osobních údajù dostupné na adrese www.take2games.com/privacy a dokument EULA pøedstavují úplnou dohodu mezi vámi a Spoleèností týkající se pøedmìtu tìchto dohod a veškeré dosud existující písemné nebo ústní dohody mezi vámi a Spoleèností týkající se pøedmìtu tìchto dohod se výslovnì ruší. Spoleènost mùže podmínky této Smlouvy kdykoli upravit dle svého vlastního uvážení, a to publikováním revidované dohody, nebo, v pøípadì podstatné zmìny, zveøejnìním oznámení o takové zmìnì na webové stránce s názvem "Právní upozornìní" nebo "Právní informace" (nebo podobný název) pøed zaèátkem úèinnosti takové modifikace.

URÈENÝ ZÁSTUPCE DLE ZÁKONA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") stanovuje mechanismy pro upozoròování poskytovatelù služeb o neautorizovaném použití materiálù chránìných autorskými právy. V rámci DMCA musí být oznámení zasláno zástupci poskytovatele služeb. Pokud vìøíte, že by Spoleènost mìla být informována o možném porušování autorských práv on-line v souvislosti s jakoukoliv On-line službou, informujte prosím urèeného zástupce Spoleènosti:

Poskytovatel služeb: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adresa urèeného zástupce

Take-Two Interactive Software, Inc.
622 Broadway
New York, New York 10012
Attention: General Counsel
Telefonní èíslo urèeného zástupce: 646-536-2842
Faxové èíslo urèeného zástupce: 646-941-3566
E-mailová adresa urèeného zástupce: copyright@take2games.com

Mìjte prosím na pamìti, že aby byla úèinná, musí být vaše oznámení v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v DMCA. Ty vám doporuèujeme pøed odesláním oznámení pozornì prostudovat (viz 17 U.S.C. kap. 512 (c) (3)).

Splnìní požadavkù na oznámení podle zákona DMCA vyžaduje, aby oznámení bylo písemné sdìlení, které obsahuje následující prvky: (1) fyzický èi elektronický podpis osoby zmocnìné jednat jménem vlastníka výhradního práva, jehož vlastnictví mìlo být porušeno; (2) identifikaci autorským právem chránìného díla, jehož ochrana mìla být porušena, a v pøípadì více dìl nacházejících se na jednom on-line umístìní, jež byla nahlášena jedním oznámením, reprezentativní seznam tìchto dìl na daném umístìní; (3) identifikaci materiálu, jehož vlastnictví mìlo být porušeno nebo je pøedmìtem porušující aktivity a který má být odstranìn nebo k nìmuž má být znemožnìn pøístup, spolu s dostateènými informacemi, které nám umožní takový materiál lokalizovat; (4) informace dostateèné k tomu, abychom mohli stìžovatele kontaktovat, napø. adresu èi telefonní èíslo, a je-li to možné, e-mailovou adresu, na níž lze stìžovatele kontaktovat; (5) prohlášení, v nìmž stìžující si strana vyjadøuje své pøesvìdèení, že žalované použití pøíslušného materiálu nebylo schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani nevychází ze zákona; a (6) prohlášení, že informace v oznámení jsou pravdivé, a pod trestem køivé pøísahy, že stìžující si strana je zmocnìná jednat jménem vlastníka výhradního práva, jehož vlastnictví mìlo být porušeno.

OPAKOVANÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

V souladu se zákonem DMCA a dalšími platnými právními pøedpisy pøijala Spoleènost zásady, které jí za náležitých okolností umožòují zrušení registrovaných úètù, jejichž uživatelé se dle uvážení Spoleènosti opakovanì dopouštìjí porušování autorských práv. Spoleènost také mùže na základì svého vlastního uvážení omezit pøístup k On-line službám èi zrušit úèet každého, kdo porušuje práva k duševnímu vlastnictví ostatních, a to nezávisle na tom, zda k takovému porušení dochází opakovanì.